Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 15 din 11 ianuarie 1994

privind reorganizarea regiilor autonome de exploatare, transport si prelucrare primara a lemnului "Estrel" Suceava, "Sudrel" Bucuresti si "Vestrel" Brasov in societati comerciale

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 46 din 22 februarie 1994


SmartCity3


    In temeiul art. 3 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 15 din 9 august 1993, privind unele masuri pentru restructurarea activitatilor regiilor autonome,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Regiile autonome de exploatare, transport si prelucrare primara a lemnului "Estrel" Suceava, "Sudrel" Bucuresti si "Vestrel" Brasov se reorganizeaza in societati comerciale pe actiuni cu capital integral de stat, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate, capitalul social si sucursalele prevazute in anexele nr. 1 si 2 a) - 2 r).
    Art. 2
    Societatile comerciale infiintate potrivit art. 1 functioneaza in conformitate cu prevederile legii si ale statutelor proprii prevazute in anexele nr. 3 a) - 3 r)*).
    Art. 3
    Capitalul social al societatilor comerciale nou-infiintate se constituie prin preluarea activului si pasivului stabilite pe baza bilanturilor contabile incheiate la 31 decembrie 1993 la regiile autonome prevazute la art. 1, care se desfiinteaza.
    Art. 4
    Reteaua de drumuri si cai ferate forestiere transmise fara plata din patrimoniul regiilor autonome care se desfiinteaza in patrimoniul Regiei Autonome a Padurilor "Romsilva" va fi dezvoltata si intretinuta de aceasta din fonduri proprii sau de la bugetul de stat, pentru a se asigura accesul la masa lemnoasa care urmeaza a se exploata in conditiile prevazute de lege.
    Art. 5
    Articolul 6 din anexa nr. 2 din Hotararea Guvernului 1335/1990 privind infiintarea Regiei Autonome a Padurilor "Romsilva", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 30 din 10 ianuarie 1991, cu modificarile ulterioare, se completeaza cu o noua liniuta, avand urmatorul cuprins:
    "- asigura executia lucrarilor de intretinere si dezvoltare a retelei de drumuri si cai ferate forestiere, prin agenti economici specializati sau in regie proprie."
    Art. 6
    Patrimoniul Regiei Autonome a Padurilor "Romsilva" se va corecta, in mod corespunzator, cu valoarea drumurilor si cailor ferate forestiere transmise de la regiile autonome "Estrel" Suceava, "Sudrel" Bucuresti si Vestrel" Brasov.
    Art. 7
    Personalul preluat de societatile comerciale nou-infiintate de la regiile autonome "Estrel" Suceava, "Sudrel" Bucuresti si "Vestrel" Brasov se considera transferat.
    Art. 8
    Pana la aplicarea prevederilor art. 39 din Legea privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991, desemnarea organelor de conducere la societatile comerciale nou-infiintate se face cu respectarea dispozitiilor art. 212 din Legea nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare.
    Art. 9
    Centrul de Perfectionare a Personalului din Industria Lemnului, situat in orasul Busteni, judetul Prahova, din cadrul Regiei Autonome "Sudrel" Bucuresti, se transforma in institutie publica extrabugetara, cu personalitate juridica, si va functiona in subordinea Ministerului Industriilor. Preluarea acestuia se va efectua pe baza de proces-verbal de predare-primire pana la 31 martie 1994.
    Art. 10
    Anexele nr. 1, 2 a) - 2 r) si 3 a) - 3 r) fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 34/1991.

    NOTA:
    *) Anexele nr. 3a)-3r) se comunica unitatilor interesate. Statutul cadru al societatilor comerciale infiintate potrivit art. 1 este cuprins in anexa nr. 3.

                PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VACAROIU

                      Contrasemneaza:
                      Ministru de stat,
                      presedintele Consiliului
                      pentru Coordonare,
                      Strategie si Reforma Economica,
                      Mircea Cosea

                      Ministru de stat,
                      ministrul finantelor,
                      Florin Georgescu

                      Ministru industriilor,
                      Dumitru Popescu

                      Ministrul apelor, padurilor
                      si protectiei mediului,
                      Aurel Constantin Ilie


    ANEXA 1

      MINISTERUL INDUSTRIILOR

                              LISTA
societatilor comerciale care se infiinteaza ca urmare a desfiintarii regiilor autonome "Estrel" Suceava, "Sudrel" Bucuresti si "Vestrel" Brasov
-------------------------------------------------------------------------------
                                                           Valoarea
                                                          capitalului
                                                       social initial
Nr. Denumirea Forma  Sediul   Principalul obiect de    (mii lei)     Denumirea
crt.societatii juri- locali-  activitate al celor     a) mijloace    regiilor
    comerciale dica  tatea,   17 societati comerci-     fixe        care isi
                     judetul  ale                      b) mijloace  inceteaza
                                                       circulante   activitatea
-------------------------------------------------------------------------------
0      1        2      3              4                    5            6
-------------------------------------------------------------------------------
1. Societatea Societate Suceava, a) strategia de restruc-           - Regia Au-
   Comerciala  comer-   str.cer- turare si privatizare:       8.722 tonoma de
   "Forex"     ciala pe nauti    - elaborare de studii,    a) 7.050 Exploatare,
   - S.A.     actiuni   nr. 99,  proiecte si documentatii  b) 8.528 Transport
  Suceava             judetul    pentru mentinerea si dez-          si Prelu-
                      Suceava    voltarea capacitatilor             crarea Pri-
                                 existente si retehnologi-          mara a Lem-
                                 zarea acestora                     nului -"Es-
                                                                   trel"suceava
                                 b) gestionarea masei lem-         - S.E.P.P.L.
                                 noase exploatate pentru           Vatra Dornei
                                 economia nationala si             - S.E.P.P.L.
                                 populatie :                       - Iacobeni
                                                                   - S.E.P.P.L.
                                                                   Campulung
                                                                   Moldovenesc
                                 - exploatarea, transportul        - S.E.P.P.L.
                                 si prelucrarea primara a          Gura Humoru-
                                 masei lemnoase, precum si         lui
                                 gestionarea acesteia pentru       - S.E.P.P.L.
                                 economia nationala si popu-       Radauti
                                 latiei ;                          - S.E.P.P.L.
                                                                   Falticeni
                                 - realizarea de semifabri-        - F.P.P.L -
                                 cate, prefabricate si alte        Cacica
                                 produse din lemn ;                - S.T.T.L. -
                                                                   Gura Humoru
                                 - constructia unor utilaje        lui
                                 specifice ;                       - B.A.D. -
                                                                   Suceava
2. Societatea Societate Iasistr.- asigurarea de piese de    1.490 - Regia Auto
   Comerciala comercia- Gh.asachi schimb si subansambluri a) 1.291 noma de Ex-
   "Moldoforest la pe   nr. 2    pentru productia proprie b)   787 ploatare,
   - S.A.Iasi   actiuni judetul  - executarea lucrarilor           Transport si
                        Iasi     de intretinere si reparare        Prelucrare
                                 a utilajelor din dotare sau       Primara a
                                 a celor inchiriate ;             Lemnului -
                                                                   "Estrel" Su-
                                                                   ceava
                                 - constructii, reparatii si    -S.E.T.T.P.P.L.
                                 intretineri de drumuri auto     Iasi
                                 forestiere ;
3. Societatea Societate Piatra   - transportul altor produ-   6.002 - Regia Au-
   Comerciala comercia- Neamt    se si materiale           a) 4.390 tonoma de
   "Sef"-S.A  la pe ac- aleea                              b) 3.534 Exploatare
   Piatra-    tiuni    Tineretu-                                    Transport
   Neamt               lui nr.2, - comercializarea la intern        si Prelu-
                       judetul   si extern a produselor re-         crare Pri-
                       Neamt     zultate si importuri in do-        mara a Lem-
                                 meniu ;                            nului-"Es-
                                                                    trel"
                                                                    Suceava
                                                                   - S.E.P.P.L.
                                                                   Targu-neamt
                                 - asigurarea bazei materi-        - S.E.P.P.L.
                                 le si executarea de prestari      Roznov
                                 de servicii legate de obiec-      - S.T.T.L. -
                                 tul sau de activitate ;           Piatra-neamt
                                                                   - S.E.P.P.L.
                                                                   Piatra-neamt
4. Societatea Societate Bacau,   c) atragerea capitalului    6.537 - Regia Auto
   Comerciala comercia- calea    privat strain si autoh-  a) 4.738 noma de Ex-
   "Diana"-   la pe     Marasesti ton in scopul privatiza-b) 5.040 ploatare,
   S.A.Bacau  actiuni   nr. 150, rii si crearii de socie-          Transport si
                        judetul  tati comerciale cu capital        Prelucrare
                        Bacau    mixt.                             Primara a
                                                                   Lemnului-"Es
                                 Sucursalele din subordine         trel"suceava
                                 mai au si urmatoarele             - S.E.P.P.L.
                                 atributii :                       Comanesti
                                 a) intocmesc bugete pro-          - S.E.P.P.L.
                                 prii de venituri si cheltu-       Onesti
                                 tuieli, organizeaza gestiuni      - S.E.P.P.L.
                                 economice proprii, deschid        Focsani
                                 subcont in banca ;
                                 b) exercita politica proprie      - S.T.T.L. -
                                 de personal cu exceptia functiilor     Bacau
                                  de conducere (angajaridesfa-     - S.T.T.L. -
                                 ceri de contracte de munca,       Focsani
                                 miscare de personal, sanc-        - S.E.P.P.L.
                                 tiuni, stimulari) ;               Bacau
5. Societatea Socie- Constanta,  c) intocmesc regulamente  3.309,7 - Regia Auto
   Comerciala tatea  str.indus-  de organizare si func-  a)3.303   noma de Ex-
   "Tremula"  comer- triala      tionare, precum si regu b)  654   ploatare,
   - S.A.     ciala  nr. 7,      lamente de ordine inte-           Transport si
   Constanta  pe ac- judetul     rioara prorii, care se vor        Prelucrare
              tiuni  Constanta   aproba in consiliul de ad-        Primara a
                                 ministratie :                     Lemnului -
                                                                   "Sudrel"
                                                                   Bucuresti
                                                                - S.E.T.T.P.P.L
                                                                  Constanta
6. Societatea Socie- Bucuresti,  d) executa operatiuni de  6.567,9 - Regia Auto
   Comerciala tate   sos.        comert, participa la    a)5.279,6 noma de Ex-
   "Exfor"-   comer- Pipera      negocierea contractelor b)3.461,8 ploatare,
   S.A.       ciala  nr. 46 A    comerciale si urmaresc            Transport si
   Bucuresti  pe ac-             realizarea integrala a            Prelucrare
              tiuni              acestora ;                        Primara a
                                                                   Lemnului -
                                                                   "Sudrel"
                                                                   Bucuresti
                                 e) raspund in fata organe-     - S.E.T.T.P.P.L
                                 lor de specialitate terito-       Ploiesti
                                 riale de respectarea regle-    - S.E.T.T.P.P.L
                                 mentarilor in vigoare.           - Maneciu
                                                                - S.E.T.T.P.P.L
                                                                   - Campina
                                                                - S.E.T.T.P.P.L
                                                                   - Nehoiu
                                                                - S.E.T.T.P.P.L
                                                                   - Bucuresti
                                                                   - B.A.D. -
                                                                     Bucuresti
                                                                   - Centrul de
                                                                   calcul
                                                                     Bucuresti
                                                                - S.E.T.T.P.P.L
                                                                    Buzau
7. Societatea Societate  Pitesti                        10.406,5   - Regia Auto
   Comerciala comercia-  str. Do-                     a) 9.356,8   noma de Ex--
   "Elar" -   la pe      brogeanu                     b) 3.049,5   ploatare,
   S.A.       actiuni    Gherea                                    Transport si
   Pitesti               nr. 1,                                    Prelucrare
                         judetul                                   Primara a
                         Arges                                     Lemnului
                                                                   -"Sudrel"
                                                                   Bucuresti
                                                                   - S.E.P.P.L.
                                                                Curtea de Arges
                                                                   - S.E.P.P.L.
                                                                   Stalpeni
                                                                   - S.E.P.P.L.
                                                                   Voinesti
                                                                - S.E.T.T.P.P.L
                                                                  Targoviste
                                                                   - S.T.T.L. -
                                                                   Pitesti
                                                                   - S.E.P.P.L.
                                                                   Pitesti
8. Societatea Socie- Ramnicu                               2.586,5  - Regia Au-
  Comerciala  tate   Valcea,                           a) 2.322,5  tonoma de Ex
   "Valex"-   comer- str. Spiru                        b) 1.285,6  ploatare,
   S.A.       ciala  Haret                                         Transport si
   Ramnicu    pe     nr. 10,                                       Prelucrare
   Valcea     actiuni judetul                                      Primara a
                     Valcea                                        Lemnului -
                                                                   "Sudrel"
                                                                   Bucuresti
                                                                   - S.E.P.P.L.
                                                                Ramnicu Valcea
                                                                   - S.T.T.L.-
                                                                 Ramnicu Valcea
9. Societatea Socie- Targu Jiu                          7.529,2  - Regia Auto-
   Comerciala tate   str. Islaz                       a)7.477,3  noma de Exploa
   "Robur" -  comer- nr. 11,                          b)1.674,4  tare, Trans-
   S.A.       ciala  judetul                                     port si Prelu-
   Targu Jiu  pe     Gorj                                        crare Primara
              actiuni                                            a Lemnului -
                                                                 "Sudrel"
                                                                 Bucuresti
                                                                - S.E.T.T.P.P.L
                                                                - Novaci
                                                                - S.E.T.T.P.P.L
                                                                - Craiova
                                                                - S.E.T.T.P.P.L
                                                                Targu Jiu
10. Societatea Socie-  Caran-                          3.898,5  - Regia Autono-
    Comerciala tatea   sebes                        a) 3.034,8  ma de Exploata-
    "Fagex" -  comer-  str. Bistrei                 b) 3.010,0  re, Transport
    S.A.       ciala   nr. 2,                                   si Prelucrare
    Caransebes pe      judetul                                  Primara a Lem-
               actiuni Caras-                                   nului-"Sudrel"
                       Severin                                  Bucuresti
                                                                - S.E.T.T.P.P.L
                                                                  - Bozovici
                                                                - S.E.T.T.P.P.L
                                                                  - Bocsa
                                                                - S.E.T.T.P.P.L
                                                                  - Oravita
                                                                - S.E.T.T.P.P.L
                                                                  - Orsova
                                                                - S.E.T.T.P.P.L
                                                                  - Caransebes
11. Societatea Socie-  Brasov                         11.258,7  - Regia Autono-
    Comerciala tate    str, Valter                  a) 8.393,2    ma de Exploa-
    "Brafor" - comer-  Wagner                       b) 9.826,2    tare, Trans-
    S.A.       ciala   nr. 5,                                     port si Prelu
    Brasov     pe      judetul                                    crare Primara
              actiuni  Brasov                                     a Lemnului -
                                                                  "Vestrel" -
                                                                  Brasov
                                                                - S.E.P.P.L. -
                                                                Intorsura
                                                                Buzaului
                                                                - S.E.P.P.L. -
                                                                Targu Secuiesc
                                                                - S.E.P.P.L. -
                                                                Miercurea Ciuc
                                                                - S.E.P.P.L. -
                                                                Gheorgheni
                                                                - S.E.P.P.L. -
                                                                Brasov
                                                                - S.E.T.T.P.P.L
                                                                - Odorhei
                                                                - S.E.T.T.P.P.L
                                                                - Toplita
                                                                - S.E.T.T.P.P.L
                                                                - Reghin
                                                                - S.E.T.T.P.P.L
                                                                - Sovata
                                                                - S.T.T.L. -
                                                                Brasov
                                                                - S.T.T.L. -
                                                                Miercurea Ciuc
                                                                - S.T.T.L. -
                                                                Targu Secuiesc
12. Societatea Socie- Sibiu,                             3.566,3  - Regia Auto-
   Comerciala  tate   str. Raului                     a) 2.518,6 noma de Exploa
   "Forestsib" comer- nr. 23                          b) 2.471,4 tare, Trans-
    S.A.     ciala    judetul                                     port si Prelu
   Sibiu    pe ac-  Sibiu                                         crare Prima-
            tiuni                                                ra a Lemnu-
                                                                lui "Vestrel"
                                                                 Brasov
                                                                - S.E.P.P.L. -
                                                                Sebes
                                                                - S.E.P.P.L.-
                                                                Campeni
                                                                - S.T.T.L. -
                                                                Sebes
                                                                - S.E.T.T.P.P.L
                                                                - Sibiu
13. Societatea Socie-  Deva str.                        2.560,5 - Regia Autono-
    Comerciala tate    Dr. Petru                     a) 1.830,5 ma de Exploata-
    Sargetia   comer-  Groza                         b) 1.600,4 re, Transport
    "Forest"   ciala   nr. 30                                   si Prelucrare
    S.A.Deva   pe ac-  judetul                                  Primara a Lem-
               tiuni   Hunedoara                                nului -"Vest-
                                                                rel" Brasov
                                                                - S.E.T.T.P.P.L
                                                                - Deva
                                                                - Regia Autono-
                                                                ma de Exploata-
                                                                re, Transport
                                                                si Prelucrare
                                                                Primara a Lem-
                                                                nului-"Sudrel"
                                                                Bucuresti
                                                                - S.E.T.T.P.P.L
                                                                - Petrosani
14. Societatea Socie- Timisoara                        3.103,0  - Regia Autono-
   Comerciala  tate   str. 16                       a) 2.622,6  ma de Exploata-
  "Fortim"     comer- Februarie                     b) 2.141,9  re, Transport
   - S.A.      ciala  nr. 7,                                    si Prelucrare
   Timisoara   pe ac- judetul                                   Primara a Lem-
               tiuni  Timis                                     nului-"Vestrel"
                                                                Brasov
                                                                - S.E.P.P.L. -
                                                                Timisoara
                                                                - S.E.T.T.P.P.L
                                                                - Arad
                                                                - S.T.T.L. -
                                                                Lugoj
15. Societatea Socie- Cluj-                             1.542,1 - Regia Autono-
    Comerciala tate   Napoca                         a)   961,1 ma de Exploata-
   "Transilva" comer- str.horea                      b) 1.489,7 re, Transport
    - S.A.     ciala  nr. 7                                     si Prelucrare
    Cluj       pe     judetul                                   Primara a Lem-
              actiuni Cluj                                      nului-"Vestrel"
                                                                  Brasov
                                                                - S.E.P.P.L.-
                                                                Cluj-Napoca
                                                                - S.E.T.T.P.P.L
                                                                  - Oradea
                                                                - S.T.T.L. -
                                                                Cluj-Napoca
16. Societatea Socie- Baia Mare,                       6.191,2  - Regia Autono-
    Comerciala tate   str. Avram                    a) 4.466,2  ma de Exploata-
    "Foremar"  comer- Iancu                         b) 5.324,5  re, Transport
    - S.A.     ciala  nr. 2,                                    si Prelucrare
    Baia Mare  pe     judetul                                   Primara a Lem-
              actiuni Maramures                                 nului-"Vestrel"
                                                                Brasov
                                                                - S.E.T.T.P.P.L
                                                                  - Sighet
                                                                - S.E.T.T.P.P.L
                                                                - Targu Lapus
                                                                - S.E.T.T.P.P.L
                                                                - Viseu de Sus
                                                                - S.E.T.T.P.P.L
                                                                - Satu Mare
                                                                - S.E.T.T.P.P.L
                                                                - Baia Mare
17. Societatea Socie- Bistrita,                         3.183,7 - Regia Autono-
    Comerciala tate   str. Subce-                    a) 2.340,6 ma de Exploata-
    "Silbin"   comer- tate nr.                       b) 1.951,9 re, Transport
    S.A.-      ciala  10 A,                                     si Prelucrare
    Bistrita-  pe     judetul                                   Primara a Lem-
    Nasaud    actiuni Bistrita-                                 nului-"Vestrel"
                      Nasaud                                    Brasov
                                                                S.E.P.P.L. -
                                                                Bistrita
                                                                - S.E.P.P.L. -
                                                                Nasaud
                                                                - S.T.T.L. -
                                                                Bistrita
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2 a)

    SOCIETATEA COMERCIALA "FOREX" - S.A. SUCEAVA
            - sucursale -
    1. Sucursala de exploatare si prelucrare primara a lemnului Vatra Dornei.
    2. Sucursala de exploatare si prelucrare primara a lemnului Iacobeni.
    3. Sucursala de exploatare si prelucrare primara a lemnului Campulung Moldovenesc.
    4. Sucursala de exploatare si prelucrare primara a lemnului Gura Humorului.
    5. Sucursala de exploatare si prelucrare primara a lemnului Radauti.
    6. Sucursala de exploatare si prelucrare primara a lemnului Falticeni.
    7. Fabrica de prelucrare primara a lemnului Cacica.
    8. Sucursala de transport tehnologic al lemnului Gura Humorului.
    9. Baza de aprovizionare-desfacere Suceava.

    ANEXA 2 b)

    SOCIETATEA COMERCIALA "MOLDOFOREST" - S.A. IASI
    Lucreaza direct cu sectoarele de exploatare si cu Fabrica de prelucrare primara a lemnului Iasi.

    ANEXA 2 c)

    SOCIETATEA COMERCIALA "SEF" - S.A. PIATRA - NEAMT
         - sucursale -
    1. Sucursala de exploatare si prelucrare primara a lemnului Targu - Neamt.
    2. Sucursala de exploatare si prelucrare primara a lemnului Roznov.
    3. Sucursala de transport tehnologic al lemnului Piatra-neamt.

    ANEXA 2 d)

    SOCIETATEA COMERCIALA "DIANA" - S.A. BACAU
          - sucursale -
    1. Sucursala de exploatare si prelucrare primara a lemnului Comanesti.
    2. Sucursala de exploatare si prelucrare primara a lemnului Onesti.
    3. Sucursala de exploatare si prelucrare primara a lemnului Focsani.
    4. Sucursala de transport tehnologic al lemnului Bacau.
    5. Sucursala de transport tehnologic al lemnului Focsani.

    ANEXA 2 e)

    SOCIETATEA COMERCIALA "TREMULA" - S.A. CONSTANTA
               - sucursale -
    1. Sucursala de exploatare, transport tehnologic si prelucrare primara a lemnului Tulcea
    2. Sucursala de exploatare, transport tehnologic si prelucrare primara a lemnului Braila

    ANEXA 2 f)

    SOCIETATEA COMERCIALA "EXFOR" - S.A. BUCURESTI
              - sucursale -
    1. Sucursala de exploatare, transport tehnologic si prelucrare primara a lemnului Ploiesti
    2. Sucursala de exploatare, transport tehnologic si prelucrare primara a lemnului Maneciu
    3. Sucursala de exploatare, transport tehnologic si prelucrare primara a lemnului Campina
    4. Sucursala de exploatare, transport tehnologic si prelucrare primara a lemnului Nehoiu
    5. Sucursala de exploatare, transport tehnologic si prelucrare primara a lemnului Buzau
    6. Baza de aprovizionare si desfacere Bucuresti
    7. Centrul de calcul Bucuresti
    8. Sectia de pregatire si livrare a produselor lemnoase la export Palas - Constanta.

    ANEXA 2 g)

    SOCIETATEA COMERCIALA "ELAR" - S.A. PITESTI
             - sucursale -
    1. Sucursala de exploatare si prelucrare primara a lemnului Curtea de Arges.
    2. Sucursala de exploatare si prelucrare primara a lemnului Stalpeni
    3. Sucursala de exploatare si prelucrare primara a lemnului Voinesti
    4. Sucursala de exploatare, transport tehnologic si prelucrare primara a lemnului Targoviste
    5. Sucursala de transport tehnologic al lemnului Pitesti

    ANEXA 2 h)

    SOCIETATEA COMERCIALA "VALEX" - S.A. RAMNICU VALCEA
              - sucursale -
    1. Sucursala de exploatare si prelucrare primara a lemnului Brezoi
    2. Sucursala de transport tehnologic al lemnului Ramnicu Valcea

    ANEXA 2 i)

    SOCIETATEA COMERCIALA "ROBUR" - S.A. TARGU JIU
              - sucursale -
    1. Sucursala de exploatare, transport tehnologic si prelucrare primara a lemnului Novaci
    2. Sucursala de exploatare, transport tehnologic si prelucrare primara a lemnului Craiova

    ANEXA 2 j)

    SOCIETATEA COMERCIALA "FAGEX" - S.A. CARANSEBES
             - sucursale -
    1. Sucursala de exploatare, transport tehnologic si prelucrare primara a lemnului Bozovici
    2. Sucursala de exploatare, transport tehnologic si prelucrare primara a lemnului Bocsa
    3. Sucursala de exploatare, transport tehnologic si prelucrare primara a lemnului Oravita
    4. Sucursala de exploatare, transport tehnologic si prelucrare primara a lemnului Orsova.

    ANEXA 2 k)

    SOCIETATEA COMERCIALA "BRAFOR" - S.A. BRASOV
             - sucursale -
    1. Sucursala de exploatare si prelucrare primara a lemnului Intorsura Buzaului
    2. Sucursala de exploatare si prelucrare primara a lemnului Targu Secuiesc.
    3. Sucursala de exploatare si prelucrare primara a lemnului Miercurea-Ciuc.
    4. Sucursala de exploatare si prelucrare primara a lemnului Gheorgheni
    5. Sucursala de exploatare, transport tehnologic si prelucrare primara a lemnului Odorhei
    6. Sucursala de exploatare, transport tehnologic si prelucrare primara a lemnului Toplita
    7. Sucursala de exploatare, transport tehnologic si prelucrare primara a lemnului Reghin
    8. Sucursala de exploatare, transport tehnologic si prelucrare primara a lemnului Sovata
    9. Sucursala de transport tehnologic al lemnului Brasov
    10. Sucursala de transport tehnologic al lemnului Miercurea-Ciuc
    11. Sucursala de transport tehnologic al lemnului Targu Secuiesc
    12. Baza de aprovizionare si desfacere Brasov.

    ANEXA 2 l)

    SOCIETATEA COMERCIALA "FORESTSIB" - S.A. SIBIU
             - sucursale -
    1. Sucursala de exploatare si prelucrare primara a lemnului Sebes
    2. Sucursala de exploatare si prelucrare primara a lemnului Cimpen
    3. Sucursala de transport tehnologic al lemnului Sebes

    ANEXA 2 m)

    SOCIETATEA COMERCIALA "SARGETIA FOREST" - S.A. DEVA
              - sucursale -
    1. Sucursala de exploatare, transport tehnologic si prelucrare primara a lemnului Petrosani

    ANEXA 2 n)

    SOCIETATEA COMERCIALA "FORTIM" - S.A. TIMISOARA
               - sucursale -
    1. Sucursala de exploatare, transport tehnologic si prelucrare primara a lemunului Arad
    2. Sucursala de transport tehnologic al lemnului Lugoj.

    ANEXA 2 o)

    SOCIETATEA COMERCIALA "TRANSILVA" - S.A. CLUJ-NAPOCA
               - sucursale -
    1. Sucursala de exploatare, transport tehnologic si prelucrare primara a lemnului Oradea
    2. Sucursala de transport tehnologic al lemnului Cluj-Napoca

    ANEXA 2 p)

    SOCIETATEA COMERCIALA "FOREMAR" - S.A. BAIA MARE
               - sucursale -
    1. Sucursala de exploatare, transport tehnologic si prelucrare primara a lemnului Sighet
    2. Sucursala de exploatare, transport tehnologic si prelucrare primara a lemnului Targu Lapus
    3. Sucursala de exploatare, transport tehnologic si prelucrare primara a lemnului Viseu de Sus
    4. Sucursala de exploatare, transport tehnologic si prelucrare primara a lemnului Satu Mare.

    ANEXA 2 r)

    SOCIETATEA COMERCIALA "SILBIN" - S.A. BISTRITA
              - sucursale -
    1. Sucursala de exploatare si prelucrare primara a lemnului Nasaud
    2. Sucursala de transport tehnologic al lemnului Bistrita.

    ANEXA 3

                         STATUTUL*)
                 Societatii Comerciale "................." - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea societatii
    Denumirea societatii este Societatea Comerciala "................." - S.A.
    In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate, deumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social si numarul de inregistrare la Registrul comertului.
    Art. 2
    Forma juridica a societatii
    Societatea Comerciala "..........." - S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul societatii
    Sediul societatii este in Romania, localitatea ..... str. ..... nr. ..... , judetul............. Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
    Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii, situate si in alte localitati din tara si in strainatate.
    Art. 4
    Durata societatii
    Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii la Registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate al societatii

    Art. 5
    Scopul societatii este exploatarea, transportul si prelucrarea primara a lemnului.
    Art. 6
    Obiectul de activitate al societatii este:
    a) strategia de restructurare si privatizare:
    - elaborarea de studii, proiecte si documentatii pentru mentinerea si dezvoltarea capacitatilor existente si retehnologizarea acestora;
    b) gestionarea masei lemnoase exploatate pentru economia nationala si populatie:
    - exploatarea, transportul si prelucrarea primara a masei lemnoase, precum si gestionarea acesteia pentru economia nationala si populatie;
    - realizarea de semifabricate, prefabricate si alte produse din lemn;
    - constructia unor utilaje specifice;
    - asigurarea de piese de schimb si subansambluri pentru productia proprie;
    - executarea lucrarilor de intretinere si reparare a utilajelor din dotare sau a celor inchiriate;
    - constructii, reparatii si intretineri de drumuri auto forestiere;
    - transportul altor produse si materiale;
    - comercializarea la intern si extern a produselor rezultate si importuri in domeniu;
    - asigurarea bazei materiale si executarea de prestari de servicii legate de obiectul sau de activitate;
    c) atragerea capitalului privat strain si autohton in scopul privatizarii si crearii de societati comerciale cu capital mixt.
    Sucursalele din subordine mai au si urmatoarele atributii:
    a) intocmesc bugete proprii de venituri si cheltuiel, organizeaza gestiuni economice proprii, deschid subcont in banca;
    b) exercita politica proprie de personal, cu exceptia functiilor de conducere (angajari, desfaceri de contracte de munca, miscare de personal, sanctiuni, stimulari);
    c) intocmesc regulamente de organizare si functionare, precum si regulamente de ordine interioara proprii, care se vor aproba in consiliul de administratie;
    d) executa operatiuni de comert, participa la negocierea contractelor comerciale si urmaresc realizarea integrala a acestora;
    e) raspund in fata organelor de specialitate teritoriale de respectarea reglementarilor in vigoare.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    Capitalul social initial este fixat la suma de ............. mil. lei, impartit in .......... actiuni nominale in valoare de 10.000 lei fiecare, in intregime  subscrise de actionar.
    Capitalul social initial, impartit in actiuni nominative de 10.000 lei fiecare, este in intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar unic, si varsat in intregime la data constituirii societatii.
    Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, ca actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
    Art. 8
    Actiunile
    Actiunile nominative ale societatii vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    Actiunile vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi administratori.
    Societatea va tine evidenta intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul societatii.
    Art. 9
    Reducerea sau marirea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actinarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 10
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari potrivit legii confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv la alte drepturi prevazute in statut.
    Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.
    Drepturile si obligatiile legale de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
    Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor. Un credit or al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii care i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau a cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii, efectuate in conditiile prezentului statut.
    Art. 11
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru ficare actiune.
    Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Art. 12
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii unor actiuni, propritarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul in presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii. Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunii.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 13
    Atributii
    Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au urmatoarele atributii principale:
    a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    b) aleg membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanti, de stabilesc remunerarea, ii descarca de activitate si ii revoca;
    c) aproba programul de investitii;
    d) aproba gajarea, inchirierea sau locatia gestiunii unor active pana la procentul de 30% din valoarea contabila a tuturor activelor societatii, precum si vanzarea de active pana la 25% din valoarea contabila a tuturor activelor societatii;
    e) stabilesc salarizarea personalului angajat, in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege;
    f) stabilesc nivelul de salarizare a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a membrilor comisiei de cenzori, in conformitate cu prevederile legii;
    g) stabilesc bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul economico-financiar urmator;
    h) examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al comisiei de cenzori; aproba repartizarea profitului conform legii;
    i) hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor; aproba orice fel de credit financiar acordat de societate;
    j) hotarasc cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale si agentii;
    k) hotarasc cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si la cesiunea actiunilor;
    l) hotarasc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si la transformarea formei juridice a societatii;
    m) hotarasc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii;
    n) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii, cu referire la profit si dividente, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
    o) hotarasc cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a cenzorilor, pentru paguba pricinuita societatii;
    p) hotarasc in orice alte probleme privind societatea.
    Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor se diferentiaza potrivit legii.
    Art. 14
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala a actionarilor se convoaca de presedintele consiliului de administratie sau de vicepresedinte pe baza imputernicirii date de presedinte.
    Adunarile generale orfdinare au loc cel putin o data pe an, la 2 luni de la incheierea exercitiului economico-financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit sipierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.
    Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea societatii.
    Adunarea generala va fi convocata de administratori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-unul din ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.
    Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.
    Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc indicat in convocare.
    Art. 15
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
    Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
    Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte, desemnat de presedinte.
    Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre membrii adunarii generale, un secretar care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii.
    Procesul-verbal al adunarii se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii pot fi invitati si reprezentatii salariatilor.
    Art. 16
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    Hotararile adunarilor se iau prin vot deschis.
    Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.
    La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
    Art. 17
    Pana la aplicarea prevederilor art. 39 din Legea privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de doi imputerniciti mandatati de Ministerul Finantelor si un imputernicit mandatat de Ministerul Industriilor.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 18
    Organizare
    Societatea este administrata de catre consiliul de administratie, compus din 3-5 administratori alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionari.
    Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
    Competenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala a actionarilor.
    La prima sedinta, consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte si un vicepresedinte.
    Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii, ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul mebrilor sai. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de vicepresedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 1/2 din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte, cu cel putin 15 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
    Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.
    In relatiile cu tertii societatea este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de catre vicepresedinte. Cel care reprezinta societatea semneaza actele care o angajeaza fata de terti.
    Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si a comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societatii.
    Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societate, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori, precum si cele care personal, rudele sau afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv, sunt, in acelasi timp, patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat, cu acelasi profil, sau cu care sunt in relatii comerciale directe.
    Nu pot fi directori ai societatii persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.
    Art. 19
    Atributiile consiliului de administratie
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia, inclusiv remuneratia;
    b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe compartimente;
    c) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor acordate;
    d) aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri, potrivit competente lor acordate;
    e) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie);
    f) stabileste tactica si strategia de marketing;
    g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor acordate;
    h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul in curs;
    i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 6
    Gestiunea societatii

    Art. 20
    Comisia de cenzori
    Gestiunea societatii este controlata de actionari si de comisia de cenzori, formata din 3 membri, care trebuie sa fie asociati, cu exceptia cenzorilor contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generala a actionarilor.
    In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sunt reprezentanti ai Ministerului Finantelor.
    Adunarea generala alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii, situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului economico-financiar verifica gospodarirea fondurilor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului economico-financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii, a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate al societatii.
    Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale.
    Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii), sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii, privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
    Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenta art. 18 alin. penultim din prezentul statut, precum si cei care sunt rude sau afini pana la al patrulea grad sau sotii administratorilor, cei care primesc sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societate.

    CAP. 7
    Activitatea societatii

    Art. 21
    Exercitiul economico-financiar
    Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.
    Art. 22
    Personalul societatii
    Personalul de conducere al societatii si cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. In perioada cat statul este actionar unic, personalul de conducere si cenzorii vor fi numiti de imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    Restul personalulii este angajat de catre consiliul de administrtie sau de catre directorul general al societatii comerciale.
    Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
    Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.
    Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al societatii comerciale.
    Nu pot fi directori ai societatii persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.
    Art. 23
    Amortizarea fondurilor fixe
    Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.
    Art. 24
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    Societatea va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, conform legii.
    Art. 25
    Calculul si repartizarea profitului
    Profitul societatii se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    Din profitul societatii ramas dupa plata impozitului pe profit se pot constitui fonduri destinate modernizarii, cercetarii si dezvoltarii de produse noi, investitiilor.
    Societatea isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.
    Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societate in conditiile legii, in cel mult 2 luni de la aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    In cazul inregistrarii de pirderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capital si in limita capitalului subscris.
    Art. 26
    Registrele societatii
    Societatea tine registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

    Art. 27
    Modificarea formei juridice
    Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    In perioada in care statul este unic actionar, transformarea formei juridice a societatii se va putea face numai cu aprobarea imputernicitilor mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor.
    Art. 28
    Dizolvarea societatii
    Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
    - imposibilitatea realizarii obiectului social;
    - falimentul;
    - pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
    - numarul de actionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
    - la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a actionarilor constata ca functionarea societatii nu mai este posibila;
    - in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, luata in unanimitate.
    Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 29
    Lichidarea societatii
    In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.
    Lichidarea societatii si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 30
    Litigii
    Litigiile de orice fel aparute intre societati comerciale si persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    Pentru solutionarea litigiilor dintre ele societatile comerciale pot apela si la arbitraj.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 31
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.

                                           SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 15/1994

 
19.05.2018 15:20:08  Anonim  a scris :
Buna, Ai nevoie de asistență financiară? Aveți nevoie de împrumut de urgență pentru a vă plăti datoriile sau Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ați fost refuzat de bănci și de alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut de consolidare sau de credit ipotecar? sau aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare. Nu căutați mai mult, pentru că suntem aici pentru a face toate problemele dvs. financiare un lucru din trecut. împrumutăm persoanelor care au nevoie de asistență financiară, care au un credit rău sau au nevoie de bani pentru a plăti facturi pentru a investi în afaceri la o rată de 2%. Procesul nostru de capital și creditare este 100% garantat și garantat. interesați, contactați-ne astăzi prin e-mail la: (sarahmichael385@gmail.com) Mulțumesc.
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu