Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1079 din  8 octombrie 1990

privind efectuarea recensamantului populatiei si locuintelor din Romania

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 113 din 16 octombrie 1990


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Pentru cunoasterea cat mai exacta a numarului si distributiei teritoriale a populatiei, a structurilor sale demografice si socio-economice, precum si a fondului locativ si conditiilor de locuit ale populatiei, in perioada 7-14 ianuarie 1992 se va efectua pe intregul teritoriu al tarii recensamantul populatiei si locuintelor din Romania (numit in continuare recensamant).
    Informatiile care se inregistreaza la recensamant vor avea drept moment de referinta ora "0" din noaptea de 6 spre 7 ianuarie 1992.
    Art. 2
    La recensamant se inregistreaza toti cetatenii romani cu domiciliul in tara, indiferent daca la momentul de referinta al recensamantului se afla pe teritoriul tarii sau se afla temporar in strainatate, precum si persoanele de alta cetatenie sau fara cetatenie care au domiciliul in Romania.
    Nu se inregistreaza persoanele de cetateniei straina din cadrul reprezentantelor diplomatice, consulare si comerciale, al organizatiilor internationale, firmelor, companiilor si organizatiilor economice, financiare, comerciale si culturale straine, precum si persoanele de cetateniei straina sau fara cetatenie aflate temporar pe teritoriul Romaniei la data recensamantului.
    Art. 3
    Recensamantul locuintelor se va efectua concomitent cu recensamantul populatiei si va cuprinde cladirile de locuit, precum si locuintele situate in orice cladire, indiferent de forma de proprietate.
    Se excepteaza cladirile situate pe teritoriul Romaniei detinute cu titlu de proprietate de catre state, firme, companii sau persoane straine.
    Art. 4
    Pentru verificarea calitatii datelor si informatiilor inregistrate in formularele de recensamant, se va efectua o ancheta selectiva de control dupa incheierea actiunii de recenzare.
    Art. 5
    In scopul cunoasterii aprofundate a unor aspecte socio-demografice, cu ocazia recensamantului vor putea fi efectuate cercetari selective pe esantioane reprezentative. Caracteristicile ce vor fi inregistrate in chestionarele cercetarii vor fi aprobate o data cu formularele recensamantului.
    Art. 6
    La recenzarea populatiei se vor inregistra, pentru fiecare persoana, urmatoarele caracteristici: numele si prenumele; situatia (gradul de rudenie) fata de capul gospodariei; sexul; starea civila; data nasterii; locul nasterii; domiciliul actual si cel anterior; resedinta; anul stabilirii la domiciliul actual; anul casatoriei (pentru persoanele de sex feminin); numarul de copii nascuti vii (pentru femeile in varsta de 15 ani si peste); cetatenia; nationalitatea etnica; limba materna; religia; studii; ocupatia; locul de munca; sectorul socio-economic al locului de munca; statutul profesional; deficiente fizice.
    Art. 7
    La recenzarea locuintelor se vor inregistra urmatoarele caracteristici:
    - pentru cladiri: destinatia cladirii; anul construirii; materialul de constructie a peretilor exteriori; numarul nivelurilor; existenta garajelor si capacitatea lor; numarul locuintelor din cladire;
    - pentru locuinte: tipul locuintei si regimul de ocupare; forma de proprietate; nivelul la care de afla; sursa de alimentare cu apa; instalatia de apa calda; canalizarea; instalatia electrica; instalatia de gaze la bucatarie; modul de incalzire; numarul si suprafata camerelor de locuit; felul dependintelor si suprafata lor; titlul sub care este ocupata locuinta; numarul gospodariilor din locuinta.
    Art. 8
    Inregistrarea informatiilor prevazute la art. 6 si 7 in formularele de recensamant se face, de regula, la domiciliul (resedinta) persoanelor, de catre recenzori, pe baza declaratiei persoanelor majore si a consultarii buletinelor de identitate, a certificatelor de nastere si a altor documente legale care atesta corectitudinea datelor inregistrate astfel:
    a) persoanele aflate la domiciliu (resedinta) vor fi inregistrate de catre recenzorul sectorului in care se afla amplasata locuinta, pe baza declaratiilor acestora (pentru copii minori si persoanele cu deficiente, pe baza declaratiilor celorlalti membri ai gospodariei), precum si consultarii actelor de identitate si altor documente legale care contin informatiile necesare;
    b) persoanele absente din gospodarie vor fi inregistrate la domiciliu, pe baza informatiilor furnizate de celelalte persoane din gospodarie sau a informatiilor ce rezulta din evidentele oficiale existente pe plan local, iar in localitatea unde se afla (temporar sau pentru o perioada mai lunga de 6 luni), potrivit declaratiei si documentelor oficiale proprii, de catre recenzorul sectorului in care se afla;
    c) persoanele care, datorita unor situatii exceptionale, nu au fost recenzate au obligatia sa se prezinte in ultima zi a perioadei de inregistrare la comisia de recensamant din localitatea in care se afla si unde vor fi recenzate.
    Cu exceptia buletinelor de identitate si a certificatelor de nastere, consultarea altor documente legale se poate face numai cu acordul persoanelor recenzate.
    Art. 9
    Recenzarea persoanelor din unitatile Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne se face de catre aceste ministere in conformitate cu prevederile prezentei hotarari si ale normelor specifice elaborate de catre acestea si aprobate de Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si locuintelor.
    Art. 10
    Recenzarea cetatenilor romani din cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor comerciale romanesti din strainatate si a cetatenilor romani aflati temporar in strainatate la data recensamantului se face de catre Ministerul Afacerilor Externe, potrivit prevederilor prezentei hotarari si ale normelor specifice elaborate de acesta si aprobate de Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si locuintelor.
    Art. 11
    Cetatenii au obligatia de a furniza recenzorilor informatii corecte.
    Datele si informatiile individuale inscrise in formularele de recensamant sunt strict confidentiale si nu pot fi utilizate decat in scopuri statistice.
    Art. 12
    Persoanele care efectueaza inregistrarea in formularele de recensamant (recenzorii), precum si cele cu sarcini de indrumare, coordonare si control, au obligatia de a respecta intocmai prevederile prezentei hotarari si de a asigura pastrarea caracterului confidential al datelor declarate de cetateni si inscrise in formularele de recensamant.
    In indeplinirea sarcinilor ce ii revin pe timpul efectuarii recensamantului, personalul prevazut la alineatul precedent se bucura de protectia legii ce se acorda persoanelor care indeplinesc functii ce implica exercitiul autoritatii de stat.
    Art. 13
    Organizarea si efectuarea recensamantului se realizeaza sub conducerea si controlul Comisiei centrale si al comisiilor teritoriale pentru recensamantul populatiei si locuintelor. In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se va constitui Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si locuintelor, in componenta prevazuta in anexa nr. 1.
    Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si locuintelor raspunde de efectuarea in bune conditii a intregii actiuni, avand urmatoarele atributii:
    a) aproba planul general de organizare a recensamantului, programul si metodologia de inregistrare, prelucrare a datelor si publicare a rezultatelor, precum si programele anchetelor selective;
    b) aproba formularele de inregistrare si instructiunile de completare a acestora;
    c) aproba clasificarile si nomenclatoarele necesare inregistrarii, prelucrarii si publicarii datelor;
    d) organizeaza si indruma operatiile de delimitare si masurare a locuintelor si de impartire a teritoriului localitatilor in sectoare de recensamant;
    e) organizeaza actiunile de instruire a intregului personal de recensamant;
    f) organizeaza actiunile de popularizare a recensamantului;
    g) stabileste atributiile comisiilor de recensamant judetene, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orasenesti si comunale;
    h) prezinta guvernului si publica rezultatele preliminare ale recensamantului, rezultatele definitive si detaliate urmand a fi publicate de Comisia Nationala pentru Statistica.
    Art. 14
    Pentru efectuarea lucrarilor de pregatire, organizare, prelucrare si publicare a datelor recensamantului, se organizeaza, pe langa Comisia Nationala pentru Statistica, Directia generala pentru recensamantul populatiei si locuintelor, cu 40 posturi de specialitate, pe o perioada de 4 ani, iar la directiile judetene de statistica ai a municipiului Bucuresti se aproba angajarea, in medie, a cate 15 persoane, pe o perioada de doi ani.
    Structura organizatorica a directiei generale, care va indeplini functia de secretariat tehnic al comisiei centrale, se aproba de catre ministrul de stat pentru calitatea vietii si protectia sociala, presedintele Comisiei centrale pentru recensamantul populatiei si locuintelor. In cadrul numarului de 40 de posturi pot fi angajati si specialisti pensionari cu experienta in statistica si recensaminte, care, pe perioada respectiva, isi pastreaza integral dreptul la pensie.
    Directia generala pentru recensamantul populatiei si locuintelor va fi dotata cu un autoturism si un microbuz pe intreaga perioada de organizare, efectuare, prelucrare si publicare a datelor.
    Art. 15
    Pentru pregatirea, organizarea, conducerea si efectuarea lucrarilor de recensamant la nivel teritorial, se constituie comisii de recensamant judetene, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orasenesti si comunale, in componenta prezentata in anexa nr. 2, care raspund de efectuarea recensamantului pe teritoriul in care isi desfasoara activitatea.
    Atributiile comisiilor teritoriale de recensamant se stabilesc de Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si locuintelor.
    Art. 16
    Comisiile de recensamant judetene, ale municipiilor care au peste 100.000 locuitori si ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor avea secretariate tehnice permanente. Componenta acestor secretariate, atributiile lor si data inceperii activitatii vor fi stabilite de Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si locuintelor.
    Art. 17
    Personalul de recensamant (recenzori, recenzori sefi si controlori) va fi recrutat din randul personalului didactic, al functionarilor, al specialistilor in economie, informatica si alte domenii din aparatul primariilor si organelor sale specializate, al institutiilor de stat, altor unitati economice si sociale, precum si din randul pensionarilor, studentilor si altor persoane cu pregatire corespunzatoare.
    Pentru efectuarea in bune conditii a recensamantului si pentru a nu se perturba procesul de invatamant, Ministerul Invatamantului si Stiintei si Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si locuintelor vor stabili, de comun acord, perioada vacantei de iarna in anul scolar 1991/1992.
    Art. 18
    Personalul de la art. 17, ca si specialistii detasati in secretariatele tehnice vor fi scutiti de toate sarcinile ce le revin la unitatile unde sunt incadrati in munca si isi pastreaza toate drepturile de care beneficiaza la aceste unitati, pe intreaga perioada de participare la lucrarile de recensamant stabilita de comisia centrala.
    Recenzorii, recenzorii sef si controlorii vor primi pentru activitatea depusa, pe langa drepturile banesti ce li se cuvin la locurile de munca, o indemnizatiei de 1.500 lei, neimpozabila, ce se acorda o singura data. Celorlalte categorii de personal antrenate in lucrarile de pregatire, efectuare si prelucrare a datelor recensamantului li se pot acorda prime in limita fondului alocat prin buget.
    Art. 19
    Prefecturile si primariile municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orasenesti si comunale vor asigura conditiile tehnico-materiale necesare bunei desfasurari a pregatirii, organizarii si efectuarii recensamantului.
    In acest scop:
    a) constituie si aproba prin decizii componenta nominala a comisiilor teritoriale de recensamant si a secretariatelor tehnice, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari si ale instructiunilor Comisiei centrale de recensamant;
    b) asigura spatiile necesare desfasurarii activitatilor comisiilor de recensamant si secretariatelor tehnice, depozitarii si pastrarii in conditii corespunzatoare a materialelor de recensamant, precum si alte mijloace necesare desfasurarii in bune conditii a lucrarilor de recensamant;
    c) verifica si actualizeaza denumirea strazilor si numerotarea cladirilor;
    d) intocmesc listele strazilor, cladirilor, locuintelor, cu numarul persoanelor existente in locuinte, precum si materialele cartografice necesare delimitarii unitatilor administrativ-teritoriale si impartirii acestora in sectoare si circumscriptii de recensamant, la termenele si in conformitate cu instructiunile Comisiei centrale de recensamant;
    e) efectueaza, potrivit normelor stabilite de Comisia centrala de recensamant, impartirea localitatilor in sectoare si circumscriptii de recensamant;
    f) efectueaza masurarea suprafetei cladirilor si locuintelor supuse recenzarii;
    g) organizeaza recrutarea recenzorilor, a recenzorilor sefi si a controlorilor si asigura - din bugetul de recensamant - transportul si cazarea acestora la centrele de instruire, precum si spatiile necesare acestei activitati;
    h) asigura mijloacele de transport necesare pregatirii si efectuarii recensamantului, la termenele si pe duratele prevazute in graficele elaborate de comisiile de recensamant.
    Art. 20
    In scopul stabilirii cu exactitate a numarului populatiei pe localitati, in functie de domiciliul si resedinta fiecarei persoane la data recensamantului, Ministerul de Interne va asigura actualizarea cartilor de imobil, inscrierea operativa in buletinele de identitate a mentiunii de schimbare a domiciliului sau resedintei, inclusiv a modificarilor survenite in denumirile de localitati si strazi, precum si in numerotarea cladirilor, astfel incat fiecare persoana sa poata fi recenzata corespunzator situatiei reale de la data recensamantului.
    Art. 21
    Fondurile necesare pregatirii, organizarii si efectuarii recensamantului, prelucrarii datelor si publicarii rezultatelor - anexa nr. 3*) - se includ anual in indicatorii economici si financiari al Comisiei Nationale pentru Statistica.
    Ministerul Finantelor va introduce modificarile corespunzatoare in bugetele anuale de venituri si cheltuieli ale Comisiei Nationale pentru Statistica, potrivit defalcarii din anexa nr. 3 la prezenta hotarare.
    Cheltuielile pe plan local pentru realizarea activitatilor prevazute la art. 19 lit. b), c), d), e), f) si h) se suporta din bugetele primariilor.
    Art. 22
    Ministerul Resurselor si Industriei va asigura cantitatile de hartie, carton, carburanti, lubrifianti, precum si alte mijloace tehnico-materiale necesare efectuarii recensamantului, potrivit anexei nr. 4*).
    Art. 23
    Ministerul Culturii va asigura tiparirea la timp si in conditii corespunzatoare a intregului material de recensamant, pe baza graficelor stabilite de Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si locuintelor.
    Art. 24
    Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si locuintelor va organiza actiunile de popularizare a recensamantului. Radioteleviziunea si celelalte mijloace de informare sunt chemate sa sprijine aceste actiuni.
    Art. 25
    Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Amenajarii Teritoriului va asigura, in mod prioritar, transportul materialelor de recensamant, potrivit graficului stabilit de Comisia centrala de recensamant. De asemenea, Ministerul Comunicatiilor va asigura, cu prioritate, servicii postale si de telecomunicatii pentru operatiunile de recensamant.
    Art. 26
    Prelucrarea datelor recensamantului se va efectua de catre Comisia Nationala pentru Statistica cu ajutorul echipamentelor de calcul aflate la centrul sau de calcul si la directiile judetene de statistica, precum si al echipamentelor specializate care urmeaza a fi primite de organul national de statistica pentru efectuarea recensamantului in cadrul acordului intre guvernul roman si Fondul Natiunilor Unite pentru Populatie.
    Art. 27
    Publicarea rezultatelor definitive ale recensamantului se va face de catre Comisia Nationala pentru Statistica, pe baza planului si calendarului, aprobate de Comisia centrala de recensamant.
    Art. 28
    Incalcarea prevederilor prezentei hotarari atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala a celor vinovati.
    Art. 29
    Constituie contraventii urmatoarele fapte - daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni - si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei:
    a) impiedicarea persoanelor antrenate in actiunea de recensamant de a efectua inregistrarea si controlul datelor ce fac obiectul recensamantului cu respectarea prevederilor prezentei hotarari sau a desfasurarii, in orice mod, a lucrarilor recensamantului;
    b) refuzul de a furniza organelor de recensamant informatiile prevazute in formularele de inregistrare, precum si furnizarea de date eronate;
    c) nerespectarea de catre personalul insarcinat cu efectuarea recensamantului a dispozitiilor legale si a instructiunilor privind modul de inregistrare a populatiei si de pastrare a caracterului confidential al datelor personale declarate de cetateni si inscrise in formularele de recensamant.
    Constatarea contraventiei si aplicarea amenzii se fac de catre primar sau de persoane anume imputernicite de Comisia centrala sau de catre comisiile judetene si a municipiului Bucuresti pentru recensamantul populatiei si locuintelor.
    Contraventiilor prevazute in prezentul articol le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
    Art. 30
    Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta hotarare.
----------------------
    *) Anexa se comunica unitatilor interesate.


                              PRIM-MINISTRU
                               PETRE ROMAN

    ANEXA 1

                      COMPONENTA
    Comisiei centrale pentru recensamantul populatiei si locuintelor
Presedinte:
----------
Ioan Aurel Stoica       - ministru de stat pentru calitatea vietii si protectia
                          sociala
Vicepresedinti:
--------------
Petru Pepelea           - secretar de stat - presedintele Comisiei Nationale
                          pentru Statistica
Octavian Partenie       - secretar de stat al Ministerului Muncii si Protectiei
                          Sociale
Gheorghe Polizu         - secretar de stat al Ministerului Lucrarilor Publice,
                          Transporturilor si Amenajarii Teritoriului
Secretar:
--------
Alexandru Radocea       - vicepresedinte al Comisiei Nationale pentru
                          Statistica
Membri:
-------
Dumitru Popescu         - secretar de stat al Ministerului Resurselor si
                          Industriei
Mihai Draganescu        - presedintele Academiei Romane
Hans Otto Stamp         - secretar de stat al Ministerului Invatamantului si
                          Stiintei
Babeti Coriolan         - secretar de stat al Ministerului Culturii
Gheorghe Iacob          - secretar de stat al Ministerului Sanatatii
Gheorghe Voinea         - secretar de stat al Ministerului Apararii Nationale
George Ioan Danescu     - secretar de stat al Ministerului de Interne
Constantin Ene          - secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe
Alexandru Dobre         - secretar de stat al Ministerului Lucrarilor Publice,
                          Transporturilor si Amenajarii Teritoriului
Virgil Popescu          - subsecretar de stat al Ministerului Comunicatiilor
Eugeniu Goga            - subsecretar de stat al Ministerului Finantelor
Vasile Ghetau           - director in Comisia Nationala pentru Statistica

    ANEXA 2

    Comisiile judetene (a municipiului Bucuresti), municipale, orasenesti, ale sectoarelor municipiului Bucuresti si comunale pentru recensamantul populatiei si locuintelor
    A. Comisia judeteana si a municipiului Bucuresti
Presedinte: - subprefect al judetului (viceprimar al capitalei)
Vicepresedinti:        - secretarul prefecturii (primariei capitalei)
                        - directorul directiei judetene de statistica
                        - directorul directiei de urbanizare si amenajare a
                          teritoriului
Secretar:              - directorul adjunct al directiei judetene de
                          statistica
Membri: - directorul directiei dezvoltarii economico-sociale
                        - loctiitorul sefului Inspectoratului Ministerului de
                          Interne
                        - inspectorul general al inspectoratului scolar
                        - directorul directiei pentru dezvoltare si
                          administrare locativa
                        - directorul directiei sanitare
                        - directorul directiei posta si telecomunicatii
                        - directorul directiei de munca si protectie sociala
                        - 3-4 specialisti din administratia locala, din
                          invatamant, sanatate
    B. Comisia municipala (oraseneasca) de recensamant si a sectorului
                        municipiului Bucuresti
Presedinte: - viceprimar al municipiului (orasului)
Vicepresedinte:        - secretarul primariei
Secretar:              - seful oficiului (compartimentului) de stare civila
Membri: - adjunct al sefului politiei
                       - inspectorul scolar
                       - seful compartimentului pentru administrarea fondului
                         locativ
                       - seful sectiei sanitare a orasului
                       - 1-3 specialisti din administratia locala (invatamant,
                         cultura, sanatate)
    C. Comisia comunala
Presedinte: - primarul comunei
Secretar:              - secretarul primariei
Membri: - directorul scolii din satul de resedinta al comunei
                       - referentul cu starea civila
                       - seful postului de politie
                       - seful circumscriptiei medicale.


                                                


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1079/1990

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1079 din 1990
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu