Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1078 din 10 septembrie 2008

privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producatori recunoscute preliminar si organizatiilor de producatori in sectorul fructe si legume

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 656 din 17 septembrie 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.234/2007 de instituire a unei organizări a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP"), cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.580/2007 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentelor Consiliului (CE) nr. 2.200/96, (CE) nr. 2.201/96 şi (CE) nr. 1.182/2007 în sectorul fructelor şi legumelor, cu completările şi modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, se acordă sprijin financiar pentru grupurile de producători recunoscute preliminar şi organizaţiile de producători din sectorul fructe şi legume.

Art. 2. -In sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)   grup de producători recunoscut preliminar - orice persoană juridică sau parte clar definită a unei persoane juridice, constituită la iniţiativa producătorilor, care nu îndeplineşte condiţiile de recunoaştere ca organizaţie de producători şi care este recunoscută de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

b) organizaţie de producători - orice persoană juridică sau parte clar definită a unei persoane juridice, constituită la iniţiativa producătorilor şi care este recunoscută de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

c) plan de recunoaştere - un ansamblu etapizat de măsuri pe care un grup de producători recunoscut preliminar urmează să le implementeze în vederea obţinerii statutului de organizaţie de producători;

d) program operaţional- un ansamblu de măsuri pe care organizaţia de producători le implementează pentru îndeplinirea a două sau mai multora dintre obiectivele specifice, cu scopul de a accesa fondurile comunitare alocate sectorului de legume-fructe.

Art. 3. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, prin direcţia tehnică de specialitate, este autoritatea naţională competentă responsabilă pentru:

a) elaborarea şi implementarea politicii pentru sectorul fructe şi legume;

b)  recunoaşterea grupurilor de producători recunoscute preliminar şi a organizaţiilor de producători;

c) controlul menţinerii condiţiilor de recunoaştere, precum şi stabilirea şi aplicarea de sancţiuni administrative;

d) comunicarea cu Comisia Europeană.

Art. 4. -Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, este responsabilă pentru:

a)  aprobarea planurilor de recunoaştere şi a programelor operaţionale;

b) controlul şi monitorizarea implementării măsurilor cuprinse în planurile de recunoaştere şi în programele operaţionale aprobate;

c) gestionarea şi efectuarea plăţii sprijinului financiar destinat grupurilor de producători recunoscute preliminar şi organizaţiilor de producători;

d) aplicarea de sancţiuni administrative şi financiare referitoare la punerea în aplicare a planurilor de recunoaştere şi a programelor operaţionale aprobate.

Art. 5. - (1) Grupurile de producători recunoscute preliminar beneficiază, pe o perioadă de maximum 5 ani, pentru finanţarea planului de recunoaştere, de:

a) sprijin financiar în vederea constituirii şi facilitării activităţilor administrative;

b) sprijin financiar acordat direct, care să acopere 75% din valoarea investiţiilor eligibile conform planului de recunoaştere.

(2) Sprijinul financiar în vederea constituirii şi facilitării activităţilor administrative, prevăzut la alin. (1) lit. a), se acordă în proporţie de 75% din fonduri comunitare şi în proporţie de 25% din bugetul de stat. Valoarea sprijinului se stabileşte pentru fiecare grup de producători recunoscut preliminar în funcţie de valoarea producţiei comercializate, denumită în continuare VPC, şi nu poate depăşi echivalentul în lei a 100.000 euro pentru fiecare perioadă anuală a planului de recunoaştere.

(3) In cazul în care VPC a grupului de producători recunoscut preliminar este mai mică sau egală cu echivalentul în lei a unui milion de euro, sprijinul financiar prevăzut la alin. (1) lit. a) este egal cu:

a) 10% din VPC a ultimului exerciţiu contabil încheiat, în primul an;

b) 10% din VPC a ultimului exerciţiu contabil, în al doilea an;

c) 8% din VPC a ultimului exerciţiu contabil, în al treilea an;

d) 6% din VPC a ultimului exerciţiu contabil, în al patrulea an;

e) 4% din VPC a ultimului exerciţiu contabil, în al cincilea an.

(4)  Sprijinul financiar prevăzut la alin. (3) se reduce la jumătate în cazul în care grupul de producători recunoscut preliminar realizează o VPC care depăşeşte echivalentul în lei a unui milion de euro.

(5) Investiţiile eligibile prevăzute la alin. (1) lit. b) reprezintă investiţiile aprobate în cadrul planului de recunoaştere şi necesare pentru ca grupul de producători recunoscut preliminar să devină organizaţie de producători recunoscută.

(6)  Investiţiile eligibile în cadrul planului de recunoaştere, prevăzute la alin. (1) lit. b), se suportă astfel:

a) 50% contribuţie comunitară;

b) 25% contribuţie de la bugetul de stat;

c) 25% contribuţia grupului de producători recunoscut preliminar.

Art. 6. - (1) Pentru organizaţiile de producători recunoscute se acordă sprijin financiar pentru finanţarea programelor operaţionale.

(2) Programele operaţionale şi finanţarea acestora de către producători şi organizaţiile de producători, pe de o parte, şi de către Comunitatea Europeană, pe de altă parte, au o durată minimă de 3 ani şi maximă de 5 ani.

(3) Sprijinul financiar comunitar pentru organizaţiile de producători este egal cu valoarea contribuţiilor financiare ale membrilor sau ale organizaţiei de producători plătite efectiv, dar limitat la 50% din valoarea reală a cheltuielilor suportate de organizaţia de producători, conform programului operaţional aprobat.

(4) Sprijinul financiar comunitar este limitat la 4,1% din VPC de fiecare organizaţie de producători.

(5) Procentul prevăzut la alin. (4) poate fi majorat la 4,6% din VPC, cu condiţia ca suma ce depăşeşte 4,1% din VPC să aibă ca destinaţie măsurile de prevenire şi gestionare a crizelor.

(6) La solicitarea organizaţiei de producători, procentul prevăzut la alin. (3) este de 60% pentru un program operaţional sau o parte a unui program operaţional, în cazul în care întruneşte cel puţin una dintre condiţiile următoare:

a) este prezentat de mai multe organizaţii de producători din Comunitatea Europeană care funcţionează în state membre diferite conform schemelor transnaţionale;

b) este prezentat de una sau mai multe organizaţii de producători implicate în regimuri care funcţionează pe o bază sectorială;

c) acoperă numai sprijinul specific acordat producţiei de produse biologice reglementate, până la data de 31 decembrie 2008, prin Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.092/91 din 24 iunie 1991 privind metoda de producţie agricolă ecologică şi indicarea acesteia pe produsele agricole şi alimentare şi, de la data de 1 ianuarie 2009, prin Regulamentul Consiliului (CE) nr. 834/2007 din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice;

d) este prezentat de o organizaţie de producători pentru acţiuni derulate până la sfârşitul anului 2013;

e)  este primul program prezentat de o organizaţie de producători recunoscută care a fuzionat cu o altă organizaţie de producători recunoscută;

f) este primul program prezentat de o asociaţie de organizaţii de producători recunoscută;

g) acoperă doar sprijinul specific pentru acţiunile de promovare a consumului de fructe şi legume în rândul copiilor în instituţiile de învăţământ.

(7)  Pentru organizaţiile de producători se poate acorda şi sprijin financiar naţional, în temeiul art. 1 pct. 22 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 361/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP"). Acest tip de sprijin se suportă în proporţie de 60% din fonduri comunitare şi de 40% de la bugetul de stat.

(8)   Implementarea unui program operaţional trebuie să asigure îndeplinirea a cel puţin două dintre următoarele obiective specifice:

a)  planificarea producţiei şi adaptarea acesteia conform cererii pieţei, în special în ceea ce priveşte condiţiile de calitate şi cantitate;

b) concentrarea producţiei în proporţie mai mare de 75% din producţia membrilor şi comercializarea produselor obţinute de membrii organizaţiei de producători;

c) optimizarea şi stabilizarea costurilor de producţie;

d) promovarea unor practici de cultivare care să nu dăuneze mediului, inclusiv agriculturii ecologice;

e) îmbunătăţirea calităţii produselor;

f) creşterea valorii comerciale a produselor;

g) promovarea fructelor şi legumelor în stare proaspătă sau procesată;

h) prevenirea şi gestionarea crizelor.

Art. 7. - (1) Sprijinul financiar plătit în mod nejustificat se recuperează de la organizaţiile de producători, asociaţiile de organizaţii de producători, grupurile de producători recunoscute preliminar, percepându-se dobândă pentru perioada cuprinsă între momentul comunicării obligaţiei de rambursare şi momentul rambursării de către beneficiar, conform prevederilor din legislaţia în vigoare.

(2) Sumele recuperate, precum şi dobânzile aferente se varsă în contul APIA şi se deduc din cheltuielile finanţate de Fondul European de Garantare Agricolă.

Art. 8. -In termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale se stabilesc următoarele:

a) condiţiile de recunoaştere a grupurilor de producători recunoscute preliminar, a organizaţiilor de producători, lista investiţiilor eligibile în cadrul planului de recunoaştere şi a cheltuielilor neeligibile în cadrul programului operaţional;

b) modalitatea de calcul al VPC, procedura de acordare a sprijinului financiar, aprobarea şi finanţarea planurilor de recunoaştere şi a programelor operaţionale;

c) tipurile de sancţiuni, modalităţile de aplicare a acestora şi anumite aspecte privind recuperarea sprijinului acordat în mod nejustificat.

Art. 9. - (1) Grupurile de producători recunoscute preliminar şi organizaţiile de producători recunoscute în baza Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 684/2007 privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume îşi păstrează recunoaşterea şi pot beneficia de prevederile prezentei hotărâri.

(2) Organizaţiile de producători care au un program operaţional aprobat înainte de 1 ianuarie 2008 solicită în scris la centrele judeţene ale APIA, până la data de 15 noiembrie 2008, după caz:

a) continuarea acestuia până la termenul stabilit;

b) modificarea programului operaţional;

c) înlocuirea cu un nou program operaţional.

(3) Grupurile de producători recunoscute preliminar care au un plan de recunoaştere aprobat înainte de 1 ianuarie 2008 pot continua implementarea acestuia până la termenul stabilit sau pot solicita  modificarea acestuia pentru a beneficia de prevederile prezentei hotărâri.

Art. 10. - Produsele care fac obiectul organizării comune de piaţă în sectorul fructe şi legume sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Aurel Ciobanu-Dordea,

secretar de stat

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

ANEXĂ

LISTA

produselor care fac obiectul organizării comune de piaţă în sectorul fructe şi legume

Codul tarifar

Denumirea produsului

0702 00 00

Tomate, în stare proaspătă sau refrigerată

0703

Ceapă, ceapă eşalotă, usturoi, praz şi alte aliaceae, în stare proaspătă sau refrigerată

0704

Varză, conopidă, varză creaţă, gulii şi alte brassicaceae comestibile, în stare proaspătă sau refrigerată

0705

Salată (Lactuca sativa) şi cicoare (Cichorium spp.), în stare proaspătă sau refrigerată

0706

Morcovi, napi, sfeclă roşie pentru salată, ţelină, ridichi şi alte rădăcinoase comestibile similare, în stare proaspătă sau refrigerată

0707 00

Castraveţi şi castraveciori de murat, în stare proaspătă sau refrigerată

07 08

Leguminoase cu păstăi, decorticate sau nu, în stare proaspătă sau refrigerată

ex. 07 09

Alte legume, în stare proaspătă sau refrigerată, exceptând legumele de la subpozitiile 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 şi 0709 90 60

ex. 08 02

Alte fructe cu coajă, proaspete sau uscate, decojite sau nu, cu sau fără pieliţă, cu excepţia nucilor de arec (sau betel) şi a nucilor de cola având codul 0802 90 20

0806 10 10

Struguri de masă proaspeţi

0807

Pepeni (inclusiv pepeni verzi) proaspeţi

0808

Mere, pere şi gutui proaspete

0809

Caise, cireşe, vişine, piersici (inclusiv nectarine), prune şi porumbe proaspete

0810

Alte fructe proaspete

0813 50 31 0813 50 39

Amestecuri exclusiv din fructe cu coajă uscate având codurile NC 0801 şi 0802

0910 20

Şofran

ex 0910 99

Cimbru, în stare proaspătă sau refrigerată

ex 1211 90 85

Busuioc, melisă, mentă, Origanum vulgare (maghiran), rozmarin, salvie, în stare proaspătă sau refrigerată


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1078/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1078 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1078/2008
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu