Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1078 din 10 septembrie 2008

privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producatori recunoscute preliminar si organizatiilor de producatori in sectorul fructe si legume

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 656 din 17 septembrie 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.234/2007 de instituire a unei organizări a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP"), cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.580/2007 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentelor Consiliului (CE) nr. 2.200/96, (CE) nr. 2.201/96 şi (CE) nr. 1.182/2007 în sectorul fructelor şi legumelor, cu completările şi modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, se acordă sprijin financiar pentru grupurile de producători recunoscute preliminar şi organizaţiile de producători din sectorul fructe şi legume.

Art. 2. -In sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)   grup de producători recunoscut preliminar - orice persoană juridică sau parte clar definită a unei persoane juridice, constituită la iniţiativa producătorilor, care nu îndeplineşte condiţiile de recunoaştere ca organizaţie de producători şi care este recunoscută de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

b) organizaţie de producători - orice persoană juridică sau parte clar definită a unei persoane juridice, constituită la iniţiativa producătorilor şi care este recunoscută de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

c) plan de recunoaştere - un ansamblu etapizat de măsuri pe care un grup de producători recunoscut preliminar urmează să le implementeze în vederea obţinerii statutului de organizaţie de producători;

d) program operaţional- un ansamblu de măsuri pe care organizaţia de producători le implementează pentru îndeplinirea a două sau mai multora dintre obiectivele specifice, cu scopul de a accesa fondurile comunitare alocate sectorului de legume-fructe.

Art. 3. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, prin direcţia tehnică de specialitate, este autoritatea naţională competentă responsabilă pentru:

a) elaborarea şi implementarea politicii pentru sectorul fructe şi legume;

b)  recunoaşterea grupurilor de producători recunoscute preliminar şi a organizaţiilor de producători;

c) controlul menţinerii condiţiilor de recunoaştere, precum şi stabilirea şi aplicarea de sancţiuni administrative;

d) comunicarea cu Comisia Europeană.

Art. 4. -Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, este responsabilă pentru:

a)  aprobarea planurilor de recunoaştere şi a programelor operaţionale;

b) controlul şi monitorizarea implementării măsurilor cuprinse în planurile de recunoaştere şi în programele operaţionale aprobate;

c) gestionarea şi efectuarea plăţii sprijinului financiar destinat grupurilor de producători recunoscute preliminar şi organizaţiilor de producători;

d) aplicarea de sancţiuni administrative şi financiare referitoare la punerea în aplicare a planurilor de recunoaştere şi a programelor operaţionale aprobate.

Art. 5. - (1) Grupurile de producători recunoscute preliminar beneficiază, pe o perioadă de maximum 5 ani, pentru finanţarea planului de recunoaştere, de:

a) sprijin financiar în vederea constituirii şi facilitării activităţilor administrative;

b) sprijin financiar acordat direct, care să acopere 75% din valoarea investiţiilor eligibile conform planului de recunoaştere.

(2) Sprijinul financiar în vederea constituirii şi facilitării activităţilor administrative, prevăzut la alin. (1) lit. a), se acordă în proporţie de 75% din fonduri comunitare şi în proporţie de 25% din bugetul de stat. Valoarea sprijinului se stabileşte pentru fiecare grup de producători recunoscut preliminar în funcţie de valoarea producţiei comercializate, denumită în continuare VPC, şi nu poate depăşi echivalentul în lei a 100.000 euro pentru fiecare perioadă anuală a planului de recunoaştere.

(3) In cazul în care VPC a grupului de producători recunoscut preliminar este mai mică sau egală cu echivalentul în lei a unui milion de euro, sprijinul financiar prevăzut la alin. (1) lit. a) este egal cu:

a) 10% din VPC a ultimului exerciţiu contabil încheiat, în primul an;

b) 10% din VPC a ultimului exerciţiu contabil, în al doilea an;

c) 8% din VPC a ultimului exerciţiu contabil, în al treilea an;

d) 6% din VPC a ultimului exerciţiu contabil, în al patrulea an;

e) 4% din VPC a ultimului exerciţiu contabil, în al cincilea an.

(4)  Sprijinul financiar prevăzut la alin. (3) se reduce la jumătate în cazul în care grupul de producători recunoscut preliminar realizează o VPC care depăşeşte echivalentul în lei a unui milion de euro.

(5) Investiţiile eligibile prevăzute la alin. (1) lit. b) reprezintă investiţiile aprobate în cadrul planului de recunoaştere şi necesare pentru ca grupul de producători recunoscut preliminar să devină organizaţie de producători recunoscută.

(6)  Investiţiile eligibile în cadrul planului de recunoaştere, prevăzute la alin. (1) lit. b), se suportă astfel:

a) 50% contribuţie comunitară;

b) 25% contribuţie de la bugetul de stat;

c) 25% contribuţia grupului de producători recunoscut preliminar.

Art. 6. - (1) Pentru organizaţiile de producători recunoscute se acordă sprijin financiar pentru finanţarea programelor operaţionale.

(2) Programele operaţionale şi finanţarea acestora de către producători şi organizaţiile de producători, pe de o parte, şi de către Comunitatea Europeană, pe de altă parte, au o durată minimă de 3 ani şi maximă de 5 ani.

(3) Sprijinul financiar comunitar pentru organizaţiile de producători este egal cu valoarea contribuţiilor financiare ale membrilor sau ale organizaţiei de producători plătite efectiv, dar limitat la 50% din valoarea reală a cheltuielilor suportate de organizaţia de producători, conform programului operaţional aprobat.

(4) Sprijinul financiar comunitar este limitat la 4,1% din VPC de fiecare organizaţie de producători.

(5) Procentul prevăzut la alin. (4) poate fi majorat la 4,6% din VPC, cu condiţia ca suma ce depăşeşte 4,1% din VPC să aibă ca destinaţie măsurile de prevenire şi gestionare a crizelor.

(6) La solicitarea organizaţiei de producători, procentul prevăzut la alin. (3) este de 60% pentru un program operaţional sau o parte a unui program operaţional, în cazul în care întruneşte cel puţin una dintre condiţiile următoare:

a) este prezentat de mai multe organizaţii de producători din Comunitatea Europeană care funcţionează în state membre diferite conform schemelor transnaţionale;

b) este prezentat de una sau mai multe organizaţii de producători implicate în regimuri care funcţionează pe o bază sectorială;

c) acoperă numai sprijinul specific acordat producţiei de produse biologice reglementate, până la data de 31 decembrie 2008, prin Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.092/91 din 24 iunie 1991 privind metoda de producţie agricolă ecologică şi indicarea acesteia pe produsele agricole şi alimentare şi, de la data de 1 ianuarie 2009, prin Regulamentul Consiliului (CE) nr. 834/2007 din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice;

d) este prezentat de o organizaţie de producători pentru acţiuni derulate până la sfârşitul anului 2013;

e)  este primul program prezentat de o organizaţie de producători recunoscută care a fuzionat cu o altă organizaţie de producători recunoscută;

f) este primul program prezentat de o asociaţie de organizaţii de producători recunoscută;

g) acoperă doar sprijinul specific pentru acţiunile de promovare a consumului de fructe şi legume în rândul copiilor în instituţiile de învăţământ.

(7)  Pentru organizaţiile de producători se poate acorda şi sprijin financiar naţional, în temeiul art. 1 pct. 22 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 361/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP"). Acest tip de sprijin se suportă în proporţie de 60% din fonduri comunitare şi de 40% de la bugetul de stat.

(8)   Implementarea unui program operaţional trebuie să asigure îndeplinirea a cel puţin două dintre următoarele obiective specifice:

a)  planificarea producţiei şi adaptarea acesteia conform cererii pieţei, în special în ceea ce priveşte condiţiile de calitate şi cantitate;

b) concentrarea producţiei în proporţie mai mare de 75% din producţia membrilor şi comercializarea produselor obţinute de membrii organizaţiei de producători;

c) optimizarea şi stabilizarea costurilor de producţie;

d) promovarea unor practici de cultivare care să nu dăuneze mediului, inclusiv agriculturii ecologice;

e) îmbunătăţirea calităţii produselor;

f) creşterea valorii comerciale a produselor;

g) promovarea fructelor şi legumelor în stare proaspătă sau procesată;

h) prevenirea şi gestionarea crizelor.

Art. 7. - (1) Sprijinul financiar plătit în mod nejustificat se recuperează de la organizaţiile de producători, asociaţiile de organizaţii de producători, grupurile de producători recunoscute preliminar, percepându-se dobândă pentru perioada cuprinsă între momentul comunicării obligaţiei de rambursare şi momentul rambursării de către beneficiar, conform prevederilor din legislaţia în vigoare.

(2) Sumele recuperate, precum şi dobânzile aferente se varsă în contul APIA şi se deduc din cheltuielile finanţate de Fondul European de Garantare Agricolă.

Art. 8. -In termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale se stabilesc următoarele:

a) condiţiile de recunoaştere a grupurilor de producători recunoscute preliminar, a organizaţiilor de producători, lista investiţiilor eligibile în cadrul planului de recunoaştere şi a cheltuielilor neeligibile în cadrul programului operaţional;

b) modalitatea de calcul al VPC, procedura de acordare a sprijinului financiar, aprobarea şi finanţarea planurilor de recunoaştere şi a programelor operaţionale;

c) tipurile de sancţiuni, modalităţile de aplicare a acestora şi anumite aspecte privind recuperarea sprijinului acordat în mod nejustificat.

Art. 9. - (1) Grupurile de producători recunoscute preliminar şi organizaţiile de producători recunoscute în baza Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 684/2007 privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume îşi păstrează recunoaşterea şi pot beneficia de prevederile prezentei hotărâri.

(2) Organizaţiile de producători care au un program operaţional aprobat înainte de 1 ianuarie 2008 solicită în scris la centrele judeţene ale APIA, până la data de 15 noiembrie 2008, după caz:

a) continuarea acestuia până la termenul stabilit;

b) modificarea programului operaţional;

c) înlocuirea cu un nou program operaţional.

(3) Grupurile de producători recunoscute preliminar care au un plan de recunoaştere aprobat înainte de 1 ianuarie 2008 pot continua implementarea acestuia până la termenul stabilit sau pot solicita  modificarea acestuia pentru a beneficia de prevederile prezentei hotărâri.

Art. 10. - Produsele care fac obiectul organizării comune de piaţă în sectorul fructe şi legume sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Aurel Ciobanu-Dordea,

secretar de stat

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

ANEXĂ

LISTA

produselor care fac obiectul organizării comune de piaţă în sectorul fructe şi legume

Codul tarifar

Denumirea produsului

0702 00 00

Tomate, în stare proaspătă sau refrigerată

0703

Ceapă, ceapă eşalotă, usturoi, praz şi alte aliaceae, în stare proaspătă sau refrigerată

0704

Varză, conopidă, varză creaţă, gulii şi alte brassicaceae comestibile, în stare proaspătă sau refrigerată

0705

Salată (Lactuca sativa) şi cicoare (Cichorium spp.), în stare proaspătă sau refrigerată

0706

Morcovi, napi, sfeclă roşie pentru salată, ţelină, ridichi şi alte rădăcinoase comestibile similare, în stare proaspătă sau refrigerată

0707 00

Castraveţi şi castraveciori de murat, în stare proaspătă sau refrigerată

07 08

Leguminoase cu păstăi, decorticate sau nu, în stare proaspătă sau refrigerată

ex. 07 09

Alte legume, în stare proaspătă sau refrigerată, exceptând legumele de la subpozitiile 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 şi 0709 90 60

ex. 08 02

Alte fructe cu coajă, proaspete sau uscate, decojite sau nu, cu sau fără pieliţă, cu excepţia nucilor de arec (sau betel) şi a nucilor de cola având codul 0802 90 20

0806 10 10

Struguri de masă proaspeţi

0807

Pepeni (inclusiv pepeni verzi) proaspeţi

0808

Mere, pere şi gutui proaspete

0809

Caise, cireşe, vişine, piersici (inclusiv nectarine), prune şi porumbe proaspete

0810

Alte fructe proaspete

0813 50 31 0813 50 39

Amestecuri exclusiv din fructe cu coajă uscate având codurile NC 0801 şi 0802

0910 20

Şofran

ex 0910 99

Cimbru, în stare proaspătă sau refrigerată

ex 1211 90 85

Busuioc, melisă, mentă, Origanum vulgare (maghiran), rozmarin, salvie, în stare proaspătă sau refrigerată


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1078/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1078 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1078/2008
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu