Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 101 din  3 aprilie 1997

pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 62 din 10 aprilie 1997


SmartCity3


    In temeiul art. 5 alin. (4) din Legea apelor nr. 107/1996,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Normele speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara, care fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    In termen de doua luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, persoanele fizice si juridice care exploateaza surse, constructii si instalatii centrale de alimentare cu apa potabila sau de ape minerale utilizate pentru cura interna vor lua masuri de protectie sanitara a acestor surse, constructii si instalatii, in conformitate cu prevederile prezentelor norme, in scopul prevenirii pericolului de alterare a calitatii acestor ape.

               PRIM-MINISTRU
              VICTOR CIORBEA

                     Contrasemneaza:
                     Ministrul apelor, padurilor
                     si protectiei mediului,
                     Ioan Oltean

                     Ministrul lucrarilor publice
                     si amenajarii teritoriului,
                     Nicolae Noica

                     Ministrul sanatatii,
                     Stefan Iosif Dragulescu

                     NORME SPECIALE
privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In jurul surselor de apa, lucrarilor de captare, constructiilor si instalatiilor de alimentare cu apa potabila, zacamintelor de ape minerale utilizate pentru cura interna, lacurilor si namolurilor terapeutice, in conformitate cu art. 5 alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996 se instituie zone de protectie sanitara si perimetre de protectie hidrogeologica in scopul prevenirii pericolului de alterare a calitatii acestora.
    Art. 2
    Sunt supuse protectiei sanitare urmatoarele obiective:
    1. sursele de apa din acviferele subterane sau din apele de suprafata, folosite pentru alimentarea centralizata cu apa potabila a populatiei, a agentilor economici din industria alimentara si farmaceutica, institutii social-culturale, asigurarea igienei si sanatatii populatiei;
    2. zacamintele de ape minerale folosite pentru cura interna;
    3. lacurile si namolurile terapeutice;
    4. lucrarile de captare, constructiile de inmagazinare, statiile de pompare, aductiunile si retelele de distributie a apei potabile;
    5. instalatiile de tratare a apei, in vederea aducerii ei la conditii de potabilitate;
    6. instalatiile de imbuteliere a apelor minerale folosite pentru cura interna, precum si instalatiile de exploatare a namolului terapeutic.
    Art. 3
    Protectia sanitara a obiectivelor prevazute la art. 2 se realizeaza prin aplicarea masurilor de protectie a calitatii apelor, stabilite prin actele normative in vigoare, precum si prin instituirea in teren a urmatoarelor zone de protectie, cu grade diferite de risc fata de factorii de poluare, si anume:
    1. zona de protectie sanitara cu regim sever;
    2. zona de protectie sanitara cu regim de restrictie;
    3. perimetrul de protectie hidrogeologica.
    Art. 4
    Zonele de protectie prevazute la art. 3 vor fi instituite obligatoriu, o data cu punerea in functiune a lucrarilor, constructiilor si instalatiilor prevazute la art. 2. In aceste zone se impun, diferentiat, restrictii specifice in scopul evitarii contaminarii sau impurificarii apelor.
    Art. 5
    Zona de protectie sanitara cu regim sever cuprinde terenul din jurul obiectivelor prevazute la art. 2, unde este interzisa orice folosinta sau activitate care, punand apa in contact cu factorii externi, ar putea conduce la contaminarea sau la impurificarea acesteia.
    Pentru sursele de alimentare cu apa din subteran, zona de protectie sanitara cu regim sever se extinde in toate directiile in jurul punctului de prelevare a apei - foraj sau dren - si in sensul amonte, pe directia de curgere a fluxului subteran, pentru izvoare.
    Art. 6
    Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie cuprinde teritoriul din jurul zonei de protectie sanitara cu regim sever, astfel delimitat incat prin aplicarea de masuri de protectie, in functie de conditiile locale, sa se elimine pericolul de alterare a calitatii apei.
    Limitele zonei de protectie cu regim de restrictii vor fi marcate prin borne sau semne vizibile, cu mentiunea: zona de protectie sanitara.
    Art. 7
    Perimetrul de protectie hidrogeologica, cel mai indepartat de punctul de prelevare a apei, limitrof zonei de protectie sanitara cu regim de restrictii, are rolul de a asigura protectia fata de orice substante greu degradabile sau nedegradabile si regenerarea debitului prelevat prin lucrarile de captare.
    Art. 8
    Documentatiile tehnice intocmite pentru lucrarile de exploatare a surselor de apa potabila, a zacamintelor de apa minerala folosita pentru cura interna, a lacurilor si namolurilor terapeutice, precum si pentru constructiile si instalatiile de alimentare cu apa potabila vor cuprinde, in mod obligatoriu, masurile pentru instituirea zonelor de protectie.
    Documentatiile de urbanism elaborate si aprobate potrivit legii vor cuprinde obligatoriu harti cu marcarea zonelor de protectie sanitara si a perimetrelor de protectie hidrogeologica. Regulamentele de urbanism aferente acestor documentatii, ce se intocmesc potrivit legii, vor include si protectia sanitara graduala a obiectivelor cuprinse la art. 2, in vederea atingerii actiunilor specifice de conservare.

    CAP. 2
    Factorii ce reprezinta riscuri de impurificare a apei potabile si mecanismul impurificarii

    Art. 9
    Procesul de contaminare sau de impurificare a apei poate avea loc ca urmare a activitatii umane, economice si sociale, principalele riscuri de contaminare sau de impurificare a apei, ce trebuie prevenite, fiind:
    1. contaminarea cu bacterii, virusuri sau alte organisme vii;
    2. impurificarea chimica cu:
    a) substante fitofarmaceutice provenite din combaterea daunatorilor in agricultura si silvicultura;
    b) substante chimice provenite din activitatea industriala sau din utilizarea produsilor chimici, ca: fenoli, gudroane, detergenti, petrol si reziduuri de petrol, uleiuri, combustibili lichizi, substante colorante, cianuri, metale grele si altele asemenea;
    c) contaminarea cu substante radioactive;
    d) poluarea termica.
    Art. 10
    Influenta factorilor de impurificare sau de contaminare poate fi micsorata prin fenomenele de autoepurare si de dilutie si poate fi evitata prin masuri speciale de interdictie a unor activitati in zonele de protectie sanitara si de utilizare cu restrictii a terenurilor din zonele de protectie sanitara.

    CAP. 3
    Indicatii tehnice pentru dimensionarea zonelor de protectie sanitara a surselor de alimentare cu apa potabila din subteran si de ape minerale utilizate pentru cura interna

    Art. 11
    In vederea excluderii oricarei posibilitati de impurificare sau de contaminare a apei, dimensionarea zonelor de protectie se va efectua in conformitate cu normativele tehnico-sanitare si cu cele privind protectia si exploatarea zacamintelor de ape minerale, precum si cu luarea in considerare a factorilor locali - naturali si artificiali - care pot interveni in contaminarea sau in impurificarea apei si anume:
    1. obiectivele social-economice existente in vecinatatea captarilor si potentialul de impurificare pe care il reprezinta;
    2. dispozitia si caracteristicile geologice si geotehnice ale straturilor situate deasupra acviferelor captate;
    3. adancimea stratului acvifer si caracteristicile sale hidrogeologice;
    4. caracteristicile morfologice ale zonei;
    5. regimul debitelor de apa preluate din captarea respectiva;
    6. conditiile de calitate a apelor de suprafata, in cazurile in care acviferele sunt imbogatite artificial cu astfel de ape;
    7. utilizarea suprafetelor de teren aferente captarii.
    Art. 12
    (1) Studiile hidrogeologice ce se vor elabora pentru dimensionarea zonelor de protectie vor respecta instructiunile aprobate de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului. In toate cazurile, cunoasterea mediului natural prin care circula apa si a calitatilor organoleptice, fizico-chimice si microbiologice ale acesteia este indispensabila, configuratia zonelor de protectie fiind stabilita prin reprezentari cartografice.
    (2) Pentru dimensionarea zonelor de protectie se iau in considerare urmatoarele criterii hidrogeologice:
    a) capacitatea de purificare asigurata de formatiunile acoperitoare;
    b) extinderea ariei in care se inregistreaza scaderi ale nivelurilor apelor subterane in timpul exploatarii;
    c) timpul de tranzit si viteza reala de curgere in acvifer;
    d) distanta rezultata din calcule hidrodinamice;
    e) conditiile la limita ale acviferului.
    Art. 13
    (1) Principiile de dimensionare a zonelor de protectie au la baza aplicarea selectiva a criteriilor de dimensionare in functie de conditiile specifice fiecarei captari, astfel incat ariile delimitate sa asigure protectia corespunzatoare gradului lor de risc:
    a) la dimensionarea zonelor de protectie sanitara cu regim sever si cu regim de restrictii se utilizeaza, de regula, criteriul timpului de tranzit al unei particule de apa hidrodinamic active, folosindu-se in calcule caracteristicile si parametrii hidrogeologici ai acviferului; marimea zonei de protectie sanitara cu regim sever a surselor subterane se determina astfel incat sa fie asigurata o durata de parcurgere de minimum 20 de zile, pentru orice picatura de apa, presupusa contaminata, care s-ar infiltra, la limita acestei zone si ar ajunge la locul de captare a apei. Aceasta distanta va fi de minimum 50 m in amonte si de 20 m in aval de captare. Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie pentru sursele subterane va fi astfel dimensionata incat sa asigure protectia fata de contaminarea bacteriana si impurificarea chimica, luand in considerare o durata de 50 de zile pentru parcurgerea distantei de la punctul de infiltrare pana la limita zonei de protectie sanitara cu regim sever;
    b) dimensionarea perimetrului de protectie hidrogeologica se face prin calcule avand in vedere aria de regenerare a resursei naturale exploatate prin lucrarile de captare.
    (2) La dimensionarea zonelor de protectie sanitara cu regim sever si cu regim de restrictii a captarilor de ape minerale pentru cura interna se vor respecta si normele privind protectia hidrogeologica si exploatarea rationala a zacamintelor de ape minerale.
    Art. 14
    Pentru a raspunde tuturor necesitatilor de protectie, intrucat redimensionarea ulterioara a celor trei zone este dificil de realizat, se vor delimita areale suplimentare de protectie - suplimente de siguranta - si, dupa caz, o subimpartire a perimetrului de protectie hidrogeologica, denumit in continuare zona III, in zonele III A si III B, in functie de extinderea areala mare a acviferului, de grosimea mica a zonei de aeratie si de vitezele mari de curgere a apei in acvifer.
    Art. 15
    Pentru acviferele de adancime la care depozitele acoperitoare confera arealelor o protectie naturala impotriva factorilor poluanti, iar in vecinatatea lucrarilor de captare s-au luat masurile pentru evitarea contaminarii sau a impurificarii apelor subterane, protectia sanitara se realizeaza numai prin instituirea zonei de protectie sanitara cu regim sever.
    Art. 16
    Terenurile pe care s-au executat lucrari deschise pentru aductiunea apei, precum si bazine de infiltrari sau alte amenajari, in scopul realizarii realimentarii artificiale a acviferului exploatat, vor fi incluse integral in zona de protectie sanitara cu regim sever a lucrarilor de captare.
    Art. 17
    Zona de protectie sanitara cu regim sever, cu exceptia celei instituite pentru aductiuni si retele de distributie, se va imprejmui, pentru oprirea accesului necontrolat al populatiei, animalelor si utilajelor de orice fel. Pot fi exceptate de la imprejmuire acele zone care se gasesc in locuri greu accesibile persoanelor fizice, datorita configuratiei terenului.

    CAP. 4
    Marimea zonelor de protectie sanitara a captarilor din surse de suprafata

    Art. 18
    Zona de protectie sanitara cu regim sever si zona de protectie sanitara cu regim de restrictii se vor institui in functie de conditiile locale, astfel incat sa fie redusa la minimum posibilitatea de inrautatire a calitatii apei la locul de priza.
    Art. 19
    (1) Pentru captarile din rauri, zona de protectie sanitara cu regim sever va fi determinata dupa caracteristicile locale ale albiei. Dimensiunea minima a acesteia va fi de:
    a) pe directia amonte de priza, 100 m;
    b) pe directia aval de ultimele lucrari legate de priza, 25 m;
    c) lateral, de o parte si de alta a prizei, 25 m.
    Cand dimensiunea laterala nu poate fi respectata, vor fi luate masuri constructive compensatorii.
    (2) Pentru captarile din lacuri, zona de protectie sanitara cu regim sever va avea urmatoarele dimensiuni minime, masurate la nivelul minim de exploatare:
    a) radial, pe mal, 100 m;
    b) radial, pe malul unde este situata priza, 25 m.
    Art. 20
    Zona de protectie sanitara cu regim sever se va imprejmui pe maluri, iar pe suprafata apei se va marca prin geamanduri sau prin alte semne conventionale vizibile. Pentru instalatiile de aductiune a apei, zona de protectie sanitara cu regim sever va fi delimitata prin borne cu placute avertizoare. Suprafata dintre cele doua randuri de borne va fi pastrata curata, prin grija proprietarilor si a vecinilor proprietatii.

    CAP. 5
    Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica

    Art. 21
    Masurile de protectie au drept scop sa impiedice contaminarea sau impurificarea apei cu substante si organisme periculoase pentru sanatate sau cu cele care, desi nu sunt periculoase pentru sanatate, pot modifica proprietatile naturale ale apelor utilizate ca surse de apa potabila, a zacamintelor de ape minerale folosite pentru cura interna si a namolurilor terapeutice.
    Art. 22
    Pe terenurile situate in perimetrele de protectie hidrogeologica se interzic urmatoarele activitati:
    1. In zona III B de protectie:
    a) evacuarea de ape pluviale din zone urbane sau din zone de trafic rutier;
    b) amplasarea de centrale nucleare sau de unitati care evacueaza ape radioactive;
    c) amplasarea de unitati industriale care evacueaza ape reziduale cu risc mare de poluare, precum rafinarii, industrie siderurgica, industrie chimica, pielarie, uzine militare, daca apele evacuate de acestea nu sunt in totalitate epurate;
    d) depozitarea, stationarea sau introducerea in subteran a substantelor radioactive sau a altor substante poluante provenite din activitatea industriala, ca: fenoli, gudroane, detergenti, substante fitosanitare, petrol si eziduuri de petrol, uleiuri, combustibili lichizi, coloranti, cianuri, metale toxice etc;
    e) efectuarea de irigatii cu ape uzate, neepurate sau insuficient epurate.
    2. In zona III A de protectie hidrogeologica:
    a) toate activitatile mentionate ca restrictii pentru zona III de protectie;
    b) amplasarea de unitati zootehnice, abatoare;
    c) depozitarea pe sol si intrebuintarea de stimulenti de crestere, substante fitosanitare pentru protectia plantelor si pentru lupta impotriva daunatorilor;
    d) amplasarea de statii de epurare si infiltrare de ape reziduale;
    e) amplasarea de locuinte, spitale, statiuni turistice, chiar daca dispun de canalizare, daca apele reziduale nu sunt epurate in totalitate si evacuate din zona III A de protectie in conditii depline de siguranta;
    f) depozitarea de substante poluante, cu exceptia depozitelor de combustibili pentru incalzirea locuintelor si pentru unitatile agricole, cu conditia respectarii masurilor de siguranta pentru prevenirea poluarii, amplasarea de puncte de transfer si comercializare a combustibililor lichizi sau a oricaror substante poluante ce pot vicia calitatea apelor subterane;
    g) amplasarea de aeroporturi, unitati militare si efectuarea de manevre militare;
    h) amplasarea de platforme de gunoi, conteinere cu deseuri, cimitire de masini;
    g) vidanjarea cisternelor ce transporta ape fecaloid-menajere;
    j) infiltrarea sau injectarea de ape de racire;
    k) executarea de descopertari prin care stratul acoperitor, protector, al acviferului este indepartat;
    l) amplasarea de cimitire umane sau pentru animale;
    m) amplasarea de tiraje de cale ferata;
    n) executarea de foraje si lucrari miniere pentru prospectiuni, explorari si exploatari de petrol, gaze, ape minerale, sare, substante radioactive etc.

    CAP. 6
    Masuri cu privire la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie

    Art. 23
    (1) Terenurile cuprinse in zona de protectie sanitara cu regim de restrictie pot fi exploatate agricol de catre detinatorii acestora, pentru orice fel de culturi, dar cu interzicerea:
    a) utilizarii ingrasamintelor naturale;
    b) utilizarii substantelor fitofarmaceutice care nu se degradeaza intr-un timp mai scurt de 10 zile;
    c) irigarii cu ape uzate, chiar epurate complet;
    d) crescatoriilor de animale si depozitarii de gunoaie animale.
    (2) In afara masurilor restrictive cu privire la exploatarea agricola a terenurilor cuprinse in zona de protectie sanitara cu regim de restrictie, pe aceste terenuri sunt interzise:
    a) toate activitatile mentionate ca restrictii pentru zonele III B si III A de protectie;
    b) executarea de constructii pentru activitati industriale si agricole, precum: grajduri, silozuri de cereale, depozite de ingrasaminte si de substante fitosanitare etc;
    c) amplasarea de santiere de constructii de depozite de materiale aferente;
    d) amplasarea de cai rutiere, linii de garare, parcari si alte unitati de transport de marfuri;
    e) amplasarea de campinguri, terenuri de sport, stranduri;
    f) spalarea masinilor si efectuarea schimburilor de ulei;
    g) balastiere, exploatari de turba, cariere de piatra si orice alte lucrari prin care se diminueaza stratul acoperitor;
    h) realizarea de activitati miniere prin care se indeparteaza stratul protector, se produc explozii ce produc fisuri sau se creeaza posibilitatea acumularii de apa;
    i) pasunatul animalelor si insilozarea nutreturilor;
    j) folosirea ingrasamintelor naturale sau de sinteza, precum si depozitarea lor in spatii deschise, unde pot fi spalate de apele din precipitatii si antrenate in subteran;
    k) amplasarea de sere;
    l) depozitarea de carburanti, lubrifianti, combustibili solizi - lemne si carbuni;
    m) transportul pe conducte de ape uzate si substante poluante de orice fel;
    n) amplasarea de bazine pentru ape reziduale, puturi absorbante, haznale cu groapa simpla;
    o) executarea de lucrari de canalizare si drenaje;
    p) amplasarea de iazuri piscicole.
    Art.  24
    Pentru sursele existente si in cazuri bine justificate, se admit exceptari de la prevederile art. 23, cu avizul inspectoratelor de politie sanitara si medicina preventiva si cu respectarea urmatoarelor conditii:
    a) asigurarea cu sisteme complete de canalizare a cladirilor de locuit si a obiectivelor economice si social-culturale;
    b) captarea apelor de siroire prin canale adecvate si dirijarea lor in afara zonei de protectie sanitara de restrictie;
    c) desfiintarea puturilor absorbante, a haznalelor si a latrinelor.

    CAP. 7
    Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever

    Art. 25
    Terenurile cuprinse in zona de protectie sanitara cu regim sever vor putea fi folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei, constructiei si instalatiei de alimentare cu apa.
    Art. 26
    In zonele de protectie sanitara cu regim sever sunt interzise toate activitatile mentionate pentru zonele III B si III A de protectie si pentru zona de protectie sanitara cu regim de restrictie, precum si:
    a) amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate direct de exploatarea sursei si a instalatiilor;
    b) efectuarea de explozii si de excavatii de orice fel;
    c) depozitarea de materiale, cu exceptia celor strict necesare exploatarii sursei si a instalatiei. In aceste cazuri se vor lua masuri pentru a preintampina patrunderea in sol a oricaror substante impurificatoare;
    d) traversarea zonei de catre sisteme de canalizare pentru ape uzate, cu exceptia celor ce se colecteaza prin canalizarea aferenta obiectivului protejat. In aceste cazuri se vor lua masuri de asigurare a etanseitatii sistemelor de canalizare.
    Art. 27
    In zonele de protectie sanitara cu regim sever, instituite pentru apele de suprafata, sunt, de asemenea, interzise:
    a) deversarea de ape uzate, chiar daca sunt epurate complet;
    b) navigarea si acostarea de ambarcatiuni, oprirea acestora si acostarea plutelor si a lemnului flotant, in alte conditii decat cele stabilite la instituirea zonei de protectie sanitara cu regim sever;
    c) pescuitul si scaldatul;
    d) recoltarea ghetii si moraritul pe apa, precum si adaparea animalelor.
    Art. 28
    In zona de protectie sanitara cu regim sever se vor lua urmatoarele masuri de protectie constructive si de exploatare:
    a) cel care exploateaza lucrarile de captare pentru ape subterane trebuie sa aiba in proprietate cel putin suprafata de teren aferenta zonei de protectie sanitara cu regim sever, cu toate drepturile ce decurg;
    b) nu sunt permise nici un fel de interventii asupra stratului de sol activ si depozitelor acoperitoare ale acviferului;
    c) terenul aferent zonei sanitare cu regim sever de protectie va fi protejat impotriva eroziunii si inundatiilor;
    d) toate lucrarile vechi de excavatii deschise si galerii, canale, puturi, palnii de explozii vor fi asigurate pentru prevenirea infiltrarii apelor cu potential poluant.
    Art. 29
    Terenurile agricole cuprinse in zonele de protectie sanitara cu regim sever vor putea fi exploatate numai pentru culturi de plante perene, de plante paioase si de pomi fructiferi, in conditii care sa nu provoace degradarea lucrarilor de alimentare cu apa.
    Pe terenurile agricole din zona de protectie sanitara cu regim sever sunt interzise:
    a) utilizarea ingrasamintelor animale sau chimice si a substantelor fitofarmaceutice;
    b) irigarea cu ape care nu au caracter de potabilitate;
    c) culturile care necesita lucrari de ingrijire frecventa sau folosirea tractiunii animale;
    d) pasunatul.
    Art. 30
    Lucrarile si instalatiile de captare a apei vor fi aparate impotriva inundatiilor prin lucrari specifice, conform normelor tehnice in vigoare, iar in cazul captarilor de mal, intreaga arie aferenta zonei de protectie sanitara cu regim sever va fi indiguita, cu respectarea normelor tehnice specifice.

    CAP. 8
    Masuri referitoare la protectia sanitara a constructiilor si instalatiilor

    Art. 31
    Dimensionarea zonei de protectie sanitara cu regim sever pentru statiile de pompare, instalatiile de imbunatatire a calitatii apei - deznisipatoare, decantoare, filtre, statii de dezinfectii si altele asemenea -, statiile de imbuteliere a apelor minerale, rezervoarele ingropate, aductiunile si retelele de distributie etc. se va face cu respectarea urmatoarelor limite minime:
    a) statie de pompare, 10 m de la zidurile exterioare ale cladirilor;
    b) instalatii de tratare, 20 m de la zidurile exterioare ale instalatiei;
    c) rezervoare ingropate, 20 m de la zidurile exterioare ale cladirilor;
    d) conducte de aductiune, 30 m fata de orice sursa potentiala de contaminare;
    e) retele de distributie, 3 m.
    Art. 32
    Distanta de protectie sanitara a aductiunilor va putea fi micsorata pana la 10 m in cazul in care traseele aductiunilor se situeaza in amonte de zona impurificata. Se considera amonte si aval in raport atat cu directia de curgere a curentului de apa subteran, cat si cu directia de siroire a apelor meteorice.
    Art. 33
    La intersectia aductiunilor de apa potabila sau de ape minerale pentru cura interna sau imbuteliere cu canalele de ape uzate sau meteorice, aductiunile de apa potabila, respectiv de ape minerale, se vor amplasa deasupra canalului, asigurandu-se o distanta intre ele de minimum 0,40 m pe verticala.
    In aceste zone de traversare, aductiunile se vor executa din tuburi metalice, pe o lungime de 5 m, de o parte si de alta a punctului de intersectie in pamanturi permeabile - nisipuri, pietrisuri etc.
    Art. 34
    Distanta pe orizontala dintre aductiunile de apa potabila sau minerala si orice conducte de canalizare, cu care au traseu paralel, trebuie sa fie de minimum 3 m.
    In cazuri exceptionale, cand conditiile mentionate mai sus nu pot fi respectate, se vor lua masuri speciale pentru prevenirea exfiltrarii apei din canale.
    Art. 35
    In cazul in care retelele de apa potabila se intersecteaza cu canale de ape uzate menajere sau industriale sau cand sunt situate la mai putin de 3 m de aceste canale, reteaua de apa potabila se va aseza totdeauna mai sus decat acestea, cu conditia de a se realiza adancimea minima pentru prevenirea inghetului.
    Pentru cazuri cu totul exceptionale, cand nu se pot indeplini conditiile de mai sus, se vor lua masuri speciale care sa previna exfiltrarea apelor din canale.
    Art. 36
    Se interzice orice fel de legatura permanenta sau ocazionala intre reteaua de apa potabila si retelele de apa nepotabila.
    Art. 37
    Se interzice trecerea conductelor de apa potabila sau de ape minerale pentru cura interna prin camine de vizitare a retelei de canalizare, prin canale de evacuare a apelor uzate, prin puturi absorbante, haznale etc.

    CAP. 9
    Supravegherea comportarii acviferelor in exploatare

    Art. 38
    Pentru asigurarea folosirii rationale si a protectiei resurselor de apa impotriva supraexploatari si modificarii calitatilor naturale organoleptice, fizico-chimice, biologice si bacteriologice, proiectantul va avea in vedere amplasarea si executarea, in interiorul zonelor de protectie, de foraje de control si observatie.
    Detinatorul lucrarilor de captare va efectua in aceste foraje un program de observatii si masuratori privind evolutia nivelurilor apelor subterane si a calitatii acestora, transmitand aceste date filialei teritoriale a Regiei Autonome "Apele Romane", in conformitate cu prevederile art. 35 din Legea apelor nr. 107/1996.
    Art. 39
    Supravegherea modificarilor regimului cantitativ si calitativ al apelor subterane in perimetrele de protectie hidrogeologica a lucrarilor de captare se face prin reteaua hidrogeologica nationala, parte componenta a retelei nationale de observatii pentru gospodarirea apelor aflata in administrarea Regiei Autonome "Apele Romane".

    CAP. 10
    Sanctiuni

    Art. 40
    Nerespectarea prezentelor norme atrage, dupa caz, raspunderea civila, materiala, disciplinara, contraventionala sau penala a persoanelor vinovate.

    CAP. 11
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 41
    Pentru lucrarile, constructiile si instalatiile prevazute la art. 2 pct. 4-6 si aflate in functiune, pentru care nu s-au dimensionat si instituit zonele de protectie, aceasta se va face la reconfirmarea autorizatiei de gospodarire a apelor, in conformitate cu prevederile prezentelor norme.
    Art. 42
    In situatia restrangerii sau incetarii functionarii unor lucrari existente de captare a apelor subterane, abandonarea acestora se va face conform reglementarilor in vigoare, pentru a se evita utilizarea acestor lucrari la evacuarea de ape uzate in subteran.
    Art. 43
    In vederea avizarii din punct de vedere al gospodaririi apelor a documentatiilor tehnice pentru dimensionarea si instituirea zonelor de protectie a lucrarilor de captare pentru apa potabila din subteran, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului impreuna cu Ministerul Sanatatii vor desemna specialisti hidrogeologi autorizati - experti hidrogeologi -, care vor aviza documentatiile ce au ca obiect amplasarea si executarea unor lucrari noi de captare a apelor subterane, dezvoltarea sau modernizarea celor existente, daca prin aceasta se modifica conditiile avizului anterior. Expertul hidrogeolog va intocmi un raport al carui continut va fi stabilit de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului. Concluziile raportului vor contine justificarea avizului favorabil sau defavorabil si recomandari privind supravegherea comportarii in exploatare a acviferului si posibilitatea de interventie in caz de poluare accidentala.
    Art. 44
    In cazurile in care se va constata ca, din cauze neprevazute, zonele instituite conform prevederilor prezentelor norme nu confera protectia necesara, la cererea inspectorilor de politie sanitara si a inspectorilor pentru protectia apelor, cei care exploateaza obiectivele prevazute la art. 2 vor lua masuri pentru redimensionarea zonelor de protectie.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 101/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 101 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 101/1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu