Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.10 din 10.01.2018

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 984/1999 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş"
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 44 din 17 ianuarie 2018SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 984/1999 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 588 din 2 decembrie 1999, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 1 va avea următorul cuprins: Articolul 1(1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale «Victor Babeş», denumit în continuare institut naţional, funcţionează ca institut naţional de cercetare-dezvoltare, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării, denumit în continuare minister coordonator.(2) Institutul naţional are sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 99-101, sectorul 5.(3) Institutul naţional îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 1 2. Articolul 4 va avea următorul cuprins: Articolul 4Structura organizatorică a institutului naţional se aprobă prin ordin al ministrului cercetării şi inovării. 3. Articolul 5 va avea următorul cuprins: Articolul 5Patrimoniul institutului naţional, stabilit pe baza raportărilor contabile la data de 30 iunie 2017, este în sumă totală de 124.984 mii lei, din care imobilizări corporale şi necorporale 91.709 mii lei şi active circulante 33.275 mii lei. 4. Articolul 7 va avea următorul cuprins: Articolul 7(1) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrare Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale «Victor Babeş» a imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.(2) Bunurile proprietate publică a statului, date în administrarea institutului naţional, pot fi închiriate prin licitaţie publică, în condiţiile legii. Institutul naţional are dreptul să reţină o cotă-parte de 50% din sumele percepute din închirierea acestora, iar diferenţa de 50% se face venit la bugetul de stat. 5. Articolul 9 va avea următorul cuprins: Articolul 9(1) Finanţarea activităţii desfăşurate de institutul naţional se realizează, potrivit legislaţiei în vigoare, din venituri proprii, fonduri provenite din programe şi/sau cooperări europene şi internaţionale şi din alte surse atrase, potrivit legii.(2) Institutul naţional este sprijinit financiar de la bugetul de stat pentru realizarea unor investiţii, dotări cu aparatură, echipamente, instalaţii şi altele asemenea, respectându-se prevederile legale în vigoare. 6. Articolul 11 se abrogă. 7. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre. Articolul IIMinisterul Cercetării şi Inovării şi Ministerul Finanţelor Publice vor elabora un proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, pe care îl vor supune spre adoptare Guvernului, conform datelor prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 984/1999 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş", cu modificările ulterioare. Articolul III Hotărârea Guvernului nr. 984/1999 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 588 din 2 decembrie 1999, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUMIHAI TUDOSEContrasemnează:Ministrul cercetării şi inovării,Puiu-Lucian GeorgescuMinistrul sănătăţii,Florian-Dorel Bodogp. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,Adrian Marius Rîndunică,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Daniela Pescaru,secretar de statBucureşti, 10 ianuarie 2018.Nr. 10.ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 984/1999) REGULAMENT de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş" Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1(1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş", denumit în continuare institut naţional, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 99-101, sectorul 5, funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, calculează amortizări, organizează şi conduce contabilitatea potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, şi reglementărilor contabile aplicabile.(2) Institutul naţional îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prezentului regulament. Articolul 2(1) Institutul naţional are ca scop desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul specific de activitate, corespunzător hotărârii Guvernului de înfiinţare, după cum urmează: cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul patologiei şi ştiinţelor biomedicale.(2) Institutul naţional participă la elaborarea strategiilor de dezvoltare în domeniul specific, desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în strategia naţională de cercetare, constituie baze de competenţă ştiinţifică şi tehnologică, de expertiză, de perfecţionare a resurselor umane şi de documentare ştiinţifică şi tehnică. Capitolul IIObiectul de activitate, patrimoniul şi structura organizatorică şi funcţională Articolul 3(1) Obiectul de activitate al institutului naţional cuprinde, în principal, activităţi de cercetare-dezvoltare:I. în cadrul Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare; a)efectuarea de cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul patologiei - anatomie patologică, biologie celulară şi moleculară, genetică medicală şi imunologie, în scopul îmbunătăţirii diagnosticului; b)testarea eficacităţii unor măsuri terapeutice noi în funcţie de nevoile sănătăţii publice, reieşite din studii proprii şi din programele aprobate de Ministerul Sănătăţii, precum şi de nevoile de dezvoltare a institutului naţional şi de aliniere la nivelul ştiinţific mondial; c)dezvoltarea fundamentelor ştiinţifice ale medicinei; d)cercetări în vederea elaborării şi standardizării de teste moleculare pentru diagnostic, prognostic şi monitorizare a terapiei; e)studiul unor aspecte fundamentale de imunologie celulară şi umorală privind mecanismele imunomodulatoare; rolul receptorilor celulari şi al funcţiilor celulare prin mediatori; mecanisme moleculare şi celulare ale bolilor autoimune şi ale imunodeficienţei; f)cercetarea-dezvoltarea în domeniul biotehnologiei în vederea realizării unor produse biologice de uz medical; g)elaborarea de strategii, studii de diagnoză şi prognoză privind dezvoltarea domeniilor ştiinţei şi tehnologiei; h)cercetare aplicativă şi/sau dezvoltare tehnologică pentru soluţionarea unor probleme concrete din domeniul său de activitate, cu prioritate, la solicitarea unor beneficiari, prin contracte directe; i)colaborarea la realizarea unor activităţi de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice: arme chimice, biologice, nucleare şi de apărare naţională;II. pentru realizarea planurilor sectoriale şi a programelor-nucleu; III. în cadrul programelor internaţionale de cercetare-dezvoltare şi inovare; IV. alte activităţi de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică; V. activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare, desfăşurate în domeniul propriu de activitate, cu aprobarea ministerului coordonator şi, după caz, cu autorizarea instituţiilor abilitate, constând în: a)participare la elaborarea strategiei domeniului; b)formare şi specializare profesională; c)consultanţă şi asistenţă de specialitate; d)editare şi tipărire a publicaţiilor de specialitate; e)prestări de servicii; f)participare la realizarea transferului tehnologic; g)execuţie de unicate şi serii mici în cadrul activităţii de microproducţie; h)activităţi de comerţ interior şi de import-export aferente obiectului său de activitate, în condiţiile legii; i)activităţi de asistenţă tehnico-metodologică şi acordarea de servicii specializate pentru asigurarea funcţiei de for metodologic de îndrumare în domeniul propriu de activitate, precum şi furnizarea de servicii medicale către unităţi medicale şi direct populaţiei în probleme de diagnostic - inclusiv consultul medical în cazurile dificile, în domeniul propriu de activitate, prin Centrul de diagnostic şi laboratoare specializate; j)elaborarea unui sistem de evaluare a eficienţei profesionale în unităţile de profil din ţară şi implementarea tehnică a acestuia; k)activităţi, în condiţiile legii, de formare, specializare, perfecţionare profesională şi pregătire postuniversitară de specialitate prin organizarea anuală de cursuri teoretice şi practice în domeniul său specific de activitate, cu participări naţionale şi internaţionale, cursanţi şi lectori, organizarea de reuniuni ştiinţifice şi cu caracter tehnicometodologic în domeniile sale de interes, perfecţionarea personalului ştiinţific prin burse, stagii de schimb de experienţă în alte instituţii de profil din ţară şi străinătate; sprijinirea afilierii membrilor săi la societăţi ştiinţifice naţionale şi internaţionale, organizarea unui sistem complex de documentare ştiinţifică şi operativ-informatizată, inclusiv accesul la servicii de documentare-informare ştiinţifică internaţională specializate, organizarea şi participarea la formarea profesională şi pregătirea postuniversitară de specialitate în domeniile medicină şi farmacie, colaborând cu universităţile de medicină şi farmacie, alte instituţii de învăţământ superior, Academia de Ştiinţe Medicale, institute medicale cu activitate de cercetare, instituţii de cercetare şi alte institute naţionale de cercetare; l)activităţi de microproducţie, constând în execuţia de unicate şi serii mici, precum şi activităţi de comerţ; m)creşterea şi întreţinerea animalelor de laborator –- şobolani Wistar şi şoareci din linia C57B1/6, precum şi a unor tulpini de animale modificate genetic; conceperea şi realizarea de modele experimentale, monitorizarea acestora, precum şi realizarea tuturor procedurilor experimentale implicând animalele de laborator; întreţinerea de linii tumorale prin pasaje in vivo, carcinoma Lewis şi melanoma B16 pe şoarece, carcinoma Walker, forma ascitică şi solidă şi epitelion Guerin pe şobolan; n)producerea şi comercializarea dispozitivului medical „Baterie pentru depistarea fenilcetonuriei" folosit în screeningul naţional al nou-născuţilor; participarea la Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului pentru depistarea bolilor rare, derulat de Ministerul Sănătăţii, alte activităţi referitoare la sănătatea umană;VI. evidenţa contabilă a activităţilor prevăzute la pct. V lit. l)-n) se va realiza în mod distinct faţă de activităţile de cercetare-dezvoltare, care nu au drept scop obţinerea de profit, astfel încât să fie asigurată identificarea clară pentru fiecare dintre cele două tipuri de activităţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente şi să se elimine orice posibilitate de subvenţionare încrucişată. (2) Institutul naţional poate desfăşura, în secundar, activităţi comerciale şi de producţie, conform regulamentului propriu, şi se înregistrează la registrul comerţului ca institut naţional de cercetare-dezvoltare. (3) În cadrul obiectului său de activitate, institutul naţional poate colabora şi la realizarea unor activităţi de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice şi de apărare naţională sau poate desfăşura şi alte activităţi conexe, cu aprobarea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
(4) Institutul naţional are ca obiect de activitate următoarele activităţi, codificate în baza clasificării CAEN Rev.2: domeniul principal de activitate al institutului este 721 - Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie;

activitatea principală a institutului este 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;

obiectul secundar de activitate al institutului îl constituie următoarele activităţi, clasificate conform CAEN Rev. 2:7211 - Cercetare-dezvoltare biotehnologie; 8622 - Activităţi de asistenţă medicală specializată; 8559 - Alte forme de învăţământ; 0149 - Creşterea altor animale; 8690 - Alte activităţi referitoare la sănătatea umană; 5814 - Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor. Articolul 4(1) Patrimoniul institutului naţional se stabileşte pe baza raportărilor contabile la data de 30 iunie sau pe baza situaţiilor financiare anuale la data de 31 decembrie, după caz.(2) Institutul naţional administrează, în conformitate cu prezenta hotărâre, cu diligenţa unui bun proprietar, bunuri proprietate publică şi privată a statului, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate publică şi privată a statului administrate de institutul naţional, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii, după caz, prevăzute în hotărârea Guvernului de înfiinţare a institutului naţional, se înregistrează distinct în contabilitate potrivit reglementărilor contabile aplicabile.(3) Patrimoniul institutului naţional poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.(4) În exercitarea drepturilor sale, institutul naţional posedă şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul său şi, după caz, dispune de acestea în condiţiile legii, în scopul realizării obiectului său de activitate. Articolul 5(1) Rezultatele cercetărilor obţinute pe baza derulării unui contract de cercetare-dezvoltare sau inovare finanţat parţial sau total din fonduri publice aparţin contractorilor care execută în mod direct activităţile prevăzute în contractul de finanţare şi/sau angajaţilor acestora, conform contractelor de finanţare şi legislaţiei în vigoare referitoare la titlurile de proprietate industrială şi drepturile de autor. În cazul execuţiei de către mai mulţi contractori, repartizarea între contractori a drepturilor asupra rezultatelor se face conform acordului prealabil al contractorilor, stabilit în scris.(2) Rezultatele cercetărilor prevăzute la alin. (1) sunt administrate de proprietarii acestora, cu toate drepturile care decurg din calitatea de proprietar.(3) Pentru valorificarea rezultatelor proprii de cercetare-dezvoltare, institutul naţional poate înfiinţa societăţi sau poate dobândi acţiuni sau părţi sociale în cadrul unor societăţi, conform legii, cu acordul consiliului de administraţie şi al consiliului ştiinţific al institutului. Pentru aceasta, institutul naţional îşi poate angaja exclusiv experienţa ştiinţifică şi tehnologică acumulată, metode, tehnici, scheme, planuri, procedee, reţete sau alte forme de cunoaştere şi experienţă, inclusiv cele protejate prin titluri de proprietate intelectuală. Articolul 6(1) Institutul naţional poate avea în structură subunităţi, cu sau fără personalitate juridică, departamente, secţii, laboratoare şi alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului său de activitate.(2) Structura organizatorică a institutului naţional se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare şi cuprinde, pe lângă structura organizatorică prevăzută la alin. (1) şi următoarele compartimente: compartimentul juridic, compartimentul de marketing, compartimentul financiar-contabil, compartimentul de audit public intern, birou relaţii publice şi mass-media, achiziţii.(3) În funcţie de specificul activităţii, prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administraţie, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unităţi din ţară sau din străinătate. Capitolul IIIOrganele de conducere Articolul 7Conducerea institutului naţional este asigurată de: a)consiliul de administraţie; b)comitetul de direcţie; c)directorul general. Articolul 8Orientarea şi coordonarea activităţii tehnico-ştiinţifice din institutul naţional sunt asigurate de consiliul ştiinţific. Articolul 9(1) Relaţiile dintre subunităţile aflate în structura institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii sunt stabilite de directorul general, care poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele institutului naţional, cu avizul consiliului de administraţie.(2) Conducătorii subunităţilor din structura institutului naţional răspund în faţa consiliului de administraţie şi a directorului general de îndeplinirea atribuţiilor, responsabilităţilor şi competenţelor încredinţate de aceştia. Articolul 10(1) Consiliul de administraţie este format din 7 membri, cetăţeni români, numiţi prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, pentru un mandat de 4 ani care poate fi reînnoit. (2) Din consiliul de administraţie fac parte în mod obligatoriu:a)directorul general al institutului naţional, care este preşedintele consiliului de administraţie; b)preşedintele consiliului ştiinţific al institutului naţional; c)un reprezentant al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare; d)un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice; e)un reprezentant al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale. (3) Ceilalţi membri ai consiliului de administraţie sunt specialişti din domeniul specific de activitate al institutului naţional, numiţi prin ordin emis de conducătorul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.(4) Din categoria specialiştilor pot face parte şi reprezentanţi ai ministerului de specialitate în domeniul specific de activitate al institutului naţional. (5) Revocarea membrilor consiliului de administraţie se face de acelaşi organ care a făcut numirea, în caz de abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce le revin.(6) Mandatul de reprezentare se aprobă de către conducătorul organului administraţiei publice centrale reprezentat în consiliul de administraţie. Articolul 11(1) Membrii consiliului de administraţie îşi păstrează calitatea de angajaţi la instituţia sau unitatea de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile care derivă din această calitate.(2) Pentru activitatea desfăşurată în calitatea de membri ai consiliului de administraţie, aceştia beneficiază de o indemnizaţie lunară stabilită de consiliul de administraţie, dar nu mai mult de 20% din salariul de bază al directorului general al institutului naţional.(3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de două consilii de administraţie ale institutelor naţionale şi nu pot participa în aceeaşi calitate la alte unităţi cu care institutul naţional are relaţii contractuale sau interese concurente.(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care, personal, soţul/soţia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv sunt în acelaşi timp angajatori sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil sau cu care institutul naţional se află în relaţii contractuale. Articolul 12(1) Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:a)aprobă, la propunerea consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a institutului naţional, de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente, în concordanţă cu strategia generală a domeniului propriu de activitate; b)propune modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional, înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea de subunităţi din structura acestuia; c)analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, care se depune la autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în vederea aprobării conform reglementărilor legale; d)analizează şi avizează situaţiile financiare anuale, pe care le supune spre aprobare autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, şi aprobă raportul de gestiune asupra activităţii desfăşurate de institutul naţional în anul precedent; e)analizează realizarea criteriilor de performanţă şi raportarea trimestrială privind activitatea realizată de institutul naţional şi aprobă măsuri pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de echilibru ale bugetului de venituri şi cheltuieli; f)analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmează a fi realizate de institutul naţional; g)propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum şi concesionarea sau închirierea unor bunuri din patrimoniul institutului naţional, în condiţiile legii; h)aprobă valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale; i)aprobă volumul creditelor bancare prevăzute la art. 33 şi stabileşte modul de rambursare a acestora; j)aprobă utilizarea disponibilităţilor în valută; k)aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă; l)aprobă criteriile şi comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institutului naţional. (2) Consiliul de administraţie exercită orice alte atribuţii stabilite, potrivit prevederilor legale. Articolul 13(1) Consiliul de administraţie hotărăşte în problemele privind activitatea institutului naţional, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.(2) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare avizat de conducătorul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. Articolul 14(1) Consiliul de administraţie se întruneşte de regulă o dată pe lună sau ori de câte ori interesele institutului naţional o cer, la convocarea preşedintelui sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie.(2) Dezbaterile consiliului de administraţie sunt conduse de preşedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedintele ales de către membrii acestuia. Articolul 15(1) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această condiţie, şedinţa consiliului de administraţie poate fi reprogramată într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi.(2) Hotărârile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu din numărul total al membrilor. Articolul 16La şedinţele consiliului de administraţie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat. Articolul 17Pentru luarea unor decizii vizând probleme complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiză consilieri şi consultanţi din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi remunerată conform prevederilor legale. Articolul 18(1) Membrii consiliului de administraţie sunt răspunzători, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin şi răspund solidar pentru administrarea patrimoniului institutului naţional.(2) Membrii consiliului de administraţie care s-au abţinut ori s-au împotrivit luării unei decizii ce s-a dovedit păgubitoare pentru institutul naţional nu răspund dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al consiliului de administraţie şi dacă au anunţat în scris despre aceasta ministerul coordonator. (3) Membrii consiliului de administraţie care nu respectă prevederile art. 11 alin. (3) şi (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului naţional ca urmare a acestui fapt. Articolul 19În primul trimestru al fiecărui an, consiliul de administraţie prezintă autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare un raport asupra activităţii institutului naţional şi a consiliului de administraţie desfăşurate în anul precedent, precum şi asupra programului de activitate al acestora pentru anul în curs. Articolul 20Secretariatul consiliului de administraţie este asigurat de institutul naţional. Atribuţiile secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie. Articolul 21(1) Conducerea operativă a institutului naţional este asigurată de un comitet de direcţie, compus din directorul general şi conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a institutului naţional.(2) La şedinţele comitetului de direcţie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat. Articolul 22(1) Comitetul de direcţie exercită atribuţii şi are răspunderi în limita competenţelor propuse de directorul general şi aprobate de consiliul de administraţie.(2) Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:a)strategia programelor de dezvoltare a institutului naţional; b)programul anual de cercetare-dezvoltare; c)bugetul de venituri şi cheltuieli; d)programul de investiţii; e)sistemul de asigurare a calităţii. Articolul 23Comitetul de direcţie se întruneşte decadal şi ori de câte ori interesele institutului naţional o impun. Articolul 24(1) La nivelul subunităţilor din institutul naţional se organizează şi funcţionează comitetul de conducere, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare aprobat de consiliul de administraţie al institutului naţional şi este prezidat de directorul subunităţii respective.(2) Comitetul de conducere exercită atribuţii şi are răspunderi în limita competenţelor stabilite de directorul general al institutului naţional şi aprobate de consiliul de administraţie. Articolul 25(1) Activitatea curentă a institutului naţional este condusă de directorul general, numit pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selecţie organizat conform metodologiei elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. La expirarea acestui termen, în funcţie de performanţele realizate, numirea directorului general poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani. (2) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului general se fac prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.(3) Directorul general, numit în condiţiile alin. (1), încheie un contract de management cu conducătorul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. (4) Evaluarea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor directorului general, stabilite prin contractul de management, se face pe baza unei proceduri aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. Articolul 26Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a)reprezintă, personal sau prin delegat, interesele institutului naţional în relaţiile cu celelalte organe, organizaţii şi operatori economici, precum şi cu persoane fizice din ţară şi din străinătate; b)stabileşte atribuţiile, competenţele şi relaţiile la nivelul subunităţilor şi departamentelor institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii, cu avizul consiliului de administraţie; c)propune consiliului de administraţie modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional; d)numeşte directorii şi conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a institutului naţional, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de direcţie, şi îi revocă, după caz, cu avizul consiliului de administraţie; e)angajează şi concediază personalul institutului naţional, conform prevederilor legale şi ale contractului colectiv de muncă; f)asigură negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul institutului naţional şi a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de direcţie; aprobă salariile rezultate din negocierea directă; g)răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale; h)adoptă măsuri şi urmăreşte realizarea operaţiunilor de comerţ interior şi de import-export, prin compartimentele proprii specializate; i)analizează lunar stadiul valorificării rezultatelor cercetării, inclusiv activitatea compartimentului de marketing; j)are atribuţii şi răspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului naţional de la bugetul de stat; k)poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului naţional; l)exercită orice alte atribuţii ce îi sunt delegate de consiliul de administraţie. Articolul 27(1) Consiliul ştiinţific este format din 13 membri, reprezentând principalele compartimente din cadrul institutului naţional care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare.(2) Consiliul ştiinţific este alcătuit din cercetători cu realizări deosebite în domeniu, salariaţi ai institutului naţional, aleşi pe 4 ani prin vot secret de către cadrele cu studii superioare din institutul naţional. (3) Din consiliul ştiinţific fac parte, de drept, directorul general şi directorul ştiinţific ai institutului naţional.(4) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret de către membrii consiliului ştiinţific.(5) Consiliul ştiinţific se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administraţie. Articolul 28Atribuţiile principale ale consiliului ştiinţific sunt următoarele: a)participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare a domeniului şi la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare; b)analizează, avizează şi urmăreşte realizarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică; c)propune spre aprobare consiliului de administraţie programul anual de cercetare-dezvoltare şi inovare al institutului naţional; d)avizează hotărârile consiliului de administraţie care implică politica de cercetare a institutului naţional şi a ramurii; e)propune măsuri pentru perfecţionarea profesională, încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale; f)organizează şi coordonează desfăşurarea manifestărilor cu caracter ştiinţific; g)avizează acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific; h)avizează acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în ţară şi în străinătate. Capitolul IVBugetul de venituri şi cheltuieli şi execuţia acestuia. Relaţii financiare Articolul 29(1) Institutul naţional întocmeşte anual buget de venituri şi cheltuieli potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice şi situaţiile financiare conform reglementărilor contabile aplicabile.(2) Situaţiile financiare anuale se aprobă de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în condiţiile legii. Articolul 30(1) Veniturile şi cheltuielile institutului naţional se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar.(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte pe baza indicatorilor de performanţă stabiliţi de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale Articolul 31Institutul naţional determină anual volumul de venituri de realizat şi de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programată. Articolul 32(1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor legale şi prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plăţii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli stabilit, potrivit legii.(2) Salariul de bază al directorului general se stabileşte prin ordin al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, potrivit reglementărilor legale în vigoare. Articolul 33(1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care, în cursul unui an, resursele financiare ale institutului naţional nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se efectuează cu aprobarea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. Articolul 34(1) Institutul naţional hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, finanţarea efectuându-se din surse proprii şi din credite bancare, precum şi din surse bugetare, prin ministerul coordonator, potrivit legii.(2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare va cuprinde în bugetul său de venituri şi cheltuieli fondurile necesare realizării unor investiţii, dotării, achiziţionării de aparatură, echipamente şi instalaţii pentru institut.(3) Execuţia investiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se realizează potrivit legii. Articolul 35(1) Operaţiunile de încasări şi plăţi ale institutului naţional se efectuează prin conturi deschise la bănci comerciale cu sediul în România şi prin unităţi de trezorerie.(2) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în lei şi în valută, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casă şi a normativelor de disciplină financiar-valutare stabilite prin actele normative în vigoare.(3) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de comerţ exterior, aferente obiectului său de activitate, potrivit legii. Operaţiunile de încasări şi plăţi cu străinătatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unităţile bancare specializate cu sediul în România. Articolul 36Institutul naţional îşi va organiza controlul financiar preventiv propriu şi auditul financiar, potrivit legii. Capitolul VDispoziţii finale Articolul 37Litigiile institutului naţional cu persoane fizice sau persoane juridice, nesoluţionate pe cale amiabilă, sunt supuse spre rezolvare instanţelor judecătoreşti române competente, conform legislaţiei în vigoare. Articolul 38Modificările şi completările regulamentului de organizare şi funcţionare a institutului naţional se pot face la propunerea consiliului de administraţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Articolul 39Statutul de institut naţional se reînnoieşte la termenul şi în condiţiile stabilite de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 984/1999) LISTA bunurilor proprietate publică a statului care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi sunt date în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş"

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 36904048 MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat Cod fiscal RO 13828251 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş"
Nr. inv. MF Cod de clasificare Denumire nr. cadastral poziţia din cadastru Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Baza legală Situaţia juridică Tip bun
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresă
8.28.06 Clădire principal CF 218082-C1 - S construită 1.309 mp - S desfăşurată 3.805 mp - Reg. de înălţime S-P-E-M - S teren construită 1.309 mp N - Splaiul Independenţei S - I. Cantacuzino E - Facultatea de Biologie V - I. Cantacuzino Splaiul Independenţei nr. 99-101, sector 5 1999 4.382.990 Hotărârea Guvernului nr. 984/1999 administrare imobil
8.28.06 Clădire Centrul de Diagnostic cu extindere CF 218082-C2 - S construită 217 mp măsurată, 103 mp din acte - S desfăşurată 323 mp - Reg. de înălţime P+E - S teren construită 217 mp N - Splaiul Independenţei S - I. Cantacuzino E - Facultatea de Biologie V - I. Cantacuzino Splaiul Independenţei nr. 99-101, sector 5 1999 2.673.239 Hotărârea Guvernului nr. 984/1999 administrare imobil
Anexă la laboratorul de patologie ultrastructurală CF 218082–C3 S construită 48 mp - S desfăşurată 48 mp - Reg. de înălţime P - S teren construită 48 mp N - Splaiul Independenţei S - I. Cantacuzino E - Facultatea de Biologie V - I. Cantacuzino Splaiul Independenţei nr. 99-101, sector 5 1999 49.776

Nr. inv. MF Cod de clasificare Denumire nr. cadastral poziţia din cadastru Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Baza legală Situaţia juridică Tip bun
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresă
8.28.06 Clădire biobază CF 218082-C4 - S construită 283 mp - S desfăşurată 283 mp - Reg. de înălţime S+P N - Splaiul Independenţei S - I. Cantacuzino E - Facultatea de Biologie V - I. Cantacuzino Splaiul Independenţei nr. 99-101, sector 5 1999 315.400 Hotărârea Guvernului nr. 984/1999 administrare imobil
Anexă biobază CF 218082-C5 S construită 27 mp - S desfăşurată 27 mp - Reg. de înălţime P N - Splaiul Independenţei S - I. Cantacuzino E - Facultatea de Biologie V - I. Cantacuzino 12.000
Anexă biobază CF 218082-C6 S construită 28 mp - S desfăşurată 28 mp - Reg. de înălţime P N - Splaiul Independenţei S - I. Cantacuzino E - Facultatea de Biologie V - I. Cantacuzino 12.500
8.28.06 Anexă laborator biologie celulară CF 218082-C7 S construită 81 mp - S desfăşurată 81 mp - Reg. de înălţime P N - Splaiul Independenţei S - I. Cantacuzino E - Facultatea de Biologie V - I. Cantacuzino 36.000
8.28.06 Clădire construcţii speciale (magazie tablă) CF 218082-C9 - S construită 15 mp - S desfăşurată 15 mp - Reg. de înălţime P N - Splaiul Independenţei S - I. Cantacuzino E - Facultatea de Biologie V - I. Cantacuzino Splaiul Independenţei nr. 99-101, sector 5 1999 85.621 Hotărârea Guvernului nr. 984/1999 administrare imobil
Clădire construcţii speciale (magazie tablă) CF 218082-C10 - S construită 45 mp - S desfăşurată 45 mp - Reg. de înălţime P
Clădire construcţii speciale (garaj tablă) CF 218082-C11 - S construită 18 mp - S desfăşurată 18 mp - Reg. de înălţime P
8.28.06 Clădire poartă CF 218082-C8 - S construită 5 mp - S desfăşurată 5 mp - Reg. de înălţime P N - Splaiul Independenţei S - I. Cantacuzino E - Facultatea de Biologie V - I. Cantacuzino Splaiul Independenţei nr. 99-101, sector 5 1999 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 984/1999 administrare imobil
8.28.06 Teren în proprietate CF 218082 - Suprafaţa 6.283 mp N - Splaiul Independenţei S - I. Cantacuzino E - Facultatea de Biologie V - I. Cantacuzino Splaiul Independenţei nr. 99-101, sector 5 1999 20.780.529 Hotărârea Guvernului nr. 984/1999 administrare imobilSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 10/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 10 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu