Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 0 din 13 mai 2008

in Cauza S.C. Editura Orizonturi - S.R.L. impotriva Romaniei

ACT EMIS DE: CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 51 din 28 ianuarie 2009(Cererea nr. 15.872/03)

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a treia), statuând în cadrul unei camere formate din: Josep Casadevall, preşedinte, Elisabet Fura-Sandstrom, Corneliu Bîrsan, Bostjan M. Zupancic, Alvina Gyulumyan, Ineta Ziemele, Luis Lopez Guerra, judecători, şi Santiago Quesada, grefier de secţie,

după ce a deliberat în camera de consiliu la data de 22 aprilie 2008,

pronunţă următoarea hotărâre, adoptată la această dată:

PROCEDURA

1.   La originea cauzei se află o cerere (nr. 15.872/03) îndreptată împotriva României, prin care o editură de drept român, S.C. Editura Orizonturi - S.R.L. (reclamanta), a sesizat Curtea la data de 29 aprilie 2003 în temeiul art. 34 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale [Convenţia).

2.   Reclamanta este reprezentată de administratorul şi asociatul său unic, domnul Ioan Enescu. Guvernul român [Guvernul) este reprezentat de domnul Răzvan Horaţiu Radu, agent al Guvernului român pe lângă Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

3. Societatea reclamantă a susţinut în special că decizia din data de 13 ianuarie 2003 a Curţii Supreme de Justiţie, prin care a fost admis recursul în anulare formulat de procurorul general, a avut ca efect încălcarea dreptului său la un proces echitabil, aşa cum este acesta recunoscut de art. 6 din Convenţie, precum şi a dreptului său la respectarea bunurilor, încălcându-se art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie.

4. La data de 4 ianuarie 2007, Curtea a hotărât să comunice cererea Guvernului. Invocând prevederile art. 29 § 3 din Convenţie, aceasta a hotărât să se analizeze în acelaşi timp admisibilitatea şi temeinicia cauzei.

ÎN   FAPT

I. Circumstanţele cauzei

A. Publicarea traducerii în limba română a romanului Shogun

5. La data de 15 noiembrie 1985, editura română Univers şi societatea americană Foreign Rights Inc., agent literar al romancierului James Clavell, au încheiat un contract referitor la publicarea de către editura Univers a unui număr de 35.000 de exemplare din romanul Shogun de James Clavell, roman tradus în limba română de către doamna Doina Cerăceanu. Contractul stipula că drepturile de utilizare a traducerii efectuate de doamna Cerăceanu erau cedate de societatea Foreign Rights Inc., proprietara drepturilor, editurii Univers până la data de 15 noiembrie 1991.

6.  La data de 23 noiembrie 1991, societatea reclamantă a încheiat cu doamna Cerăceanu un contract pentru publicarea a 50.000 de exemplare ale romanului Shogun, pentru o sumă de 280.000 lei. Pentru a obţine acest contract, doamna Ceraceanu îi dăduse de înţeles societăţii reclamante că deţine drepturile de exploatare asupra traducerii sale.

7.  La puţin timp după semnarea acestui contract, doamna Ceraceanu a acordat unei alte edituri, Azur, drepturi exclusive în vederea publicării traducerii sale a romanului Shogun. Ulterior, societatea reclamantă a reziliat contractul încheiat cu doamna Ceraceanu.

8. La data de 15 iulie 1992, societatea reclamantă a încheiat cu F.A. un contract în vederea traducerii aceluiaşi roman. Conform art. 7 din acest contract, F.A. îşi asuma întreaga responsabilitate pentru caracterul original al'traducerii sale. La o dată ce nu a fost precizată, reclamanta a publicat 50.100 de exemplare ale traducerii efectuate de F.A.

9.  Dorind să publice şi traducerea efectuată de doamna Ceraceanu, societatea reclamantă s-a întors împotriva societăţii Azur, iar la data de 24 iulie 1992 cele două edituri au încheiat un contract de asociere în participaţiune referitor la publicarea unui număr de 60.000 de exemplare ale traducerii efectuate de doamna  Ceraceanu  după   romanul   Shogun.   La  data  de 12 august 1992 a fost introdus pe piaţă un tiraj de 64.814 exemplare, sub sigla ambelor edituri, Azur şi Orizonturi.

10.  La data de 29 septembrie 1992, când contractul de asociere în participaţiune a fost executat în întregime, doamna Ceraceanu şi-a retras drepturile de la editura Azur.

B. Acţiunea având ca obiect despăgubiri introdusă de doamna Ceraceanu pentru plagiat

11.  La data de 22 decembrie 1992, doamna Ceraceanu a chemat în judecată în faţa Tribunalului Bucureşti societatea reclamantă şi pe traducătorul FA., acuzându-i ca i-ar fi plagiat traducerea romanului Shogun.

12.  La data de 28 februarie 1996, după 20 de înfăţişări, doamna Ceraceanu şi-a completat cererea făcută în faţa Tribunalului Bucureşti cu un al doilea capăt de cerere referitor ia prejudiciul suferit din cauza publicării unui număr de 64.814 exemplare ale traducerii sale de către editurile Azur şi Orizonturi. Societatea reclamantă afirmă că acest capăt de cerere nu a fost niciodată dezbătut în faţa instanţelor.

13. In urma unei cereri de strămutare întemeiate pe motive de bănuială legitimă, formulată de societatea reclamantă, cauza a fost trimisă spre judecare Tribunalului Judeţean Argeş.

14. Tribunalul a dispus efectuarea mai multor expertize de specialitate de către experţi traducători pentru a stabili originalitatea traducerii, precum şi o expertiză contabilă.

15.  La data de 16 ianuarie 1997, doamna Ceraceanu a depus la dosarul Tribunalului Judeţean Argeş un document, înregistrat la fila cu nr. 121 din dosar, arătând ca Foreign Rights Inc., agentul literar al lui James Clavell, deţinea toate drepturile asupra traducerii în limba română a romanului Shogun.

16.   Prin Sentinţa din data de 13 iulie 1999, Tribunalul Judeţean Argeş a respins acţiunea doamnei Ceraceanu. Acesta a constatat că'fuseseră efectuate 4 expertize, două de către experţi propuşi de reclamantă şi două de experţi propuşi de pârâţi. Dintre aceşti 4 experţi, B.', T. şi I. au constatat existenţa plagiatului, în timp ce A.I.I. a considerat că traducerea lui FA. era o creaţie originală. Instanţa a constatat că, ulterior, T. depusese un raport complementar, excluzând existenţa plagiatului. Instanţa a considerat convingătoare expertizele lui T. şi A.I.I., care constatau originalitatea traducerii efectuate de F.A. şi, aşadar, lipsa plagiatului. Mai mult chiar, instanţa a statuat că societatea reclamantă nu îşi putea asuma răspunderea pentru traducerea efectuată de FA., deoarece contractul încheiat între acesta şi societatea reclamantă stipula în mod expres că responsabilitatea pentru originalitatea traducerii îi revenea în exclusivitate traducătorului.

17.  Doamna Ceraceanu a formulat apel împotriva acestei sentinţe, arătând că expertizele urmăreau să demonstreze că traducerea efectuată de F.A. era un plagiat.

18.  Prin Decizia din data de 4 aprilie 2000, Curtea de Apel Piteşti a admis apelul traducătoarei, a casat Sentinţa din data de 13 iulie 1999 şi a statuat că traducerea lui F.A. era un plagiat şi că pârâţii trebuiau să îşi asume în mod solidar consecinţele acestui act, deoarece contractul încheiat între F.A. şi Orizonturi, care stipula că F.A. îşi asumă întreaga responsabilitate pentru traducerea sa, nu îi era opozabil doamnei Ceraceanu. Curtea de Apel Piteşti i-a obligat pe pârâţi să plătească in solidum suma de 196.441.622 lei româneşti (ROL) din cauza publicării unui număr de 50.100 de exemplare ale romanului Shogun tradus de F.A.

19. Curtea a mai statuat că doamna Ceraceanu suferise un prejudiciu distinct din cauza publicării de către editurile Orizonturi şi Azur a unui număr de 64.814 exemplare ale traducerii sale a romanului si a obligat societatea reclamantă să îi plătească suma de 253.637.658 ROL.

20. F.A. şi societatea reclamantă au formulat un recurs, care a fost admis prin Decizia definitivă din 19 iunie 2001 a Curţii Supreme de Justiţie. Pe fond, această instanţă a respins acţiunea introdusa de traducătoare, statuând, pe baza expertizelor aflate la dosar, că traducerea efectuată de F.A. nu era un plagiat.

C.  Recursul în anulare formulat de procurorul general al României şi cererile formulate în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului

21.  La data de 17 septembrie 2001, doamna Ceraceanu a sesizat Curtea cu două cereri, dintre care una înregistrată sub nr. 31.250/02, referitoare la acţiunea în plagiat.

22.  La data de 6 noiembrie 2001, doamna Ceraceanu a formulat un memoriu în faţa procurorului general al României, solicitând acestuia să introducă un recurs în anulare împotriva Deciziei definitive din data de 19 iunie 2001.

23.  La data de 19 iunie 2002, procurorul general a introdus un recurs în anulare în faţa Curţii Supreme de Justiţie şi a solicitat anularea Deciziei din data de 19 iunie 2001 în temeiul art. 330 alin. 2 din Codul de procedură civilă. Criticând aprecierea făcută de Curtea Supremă de Justiţie asupra expertizelor efectuate, procurorul general a considerat că Decizia din data de 19 iunie 2001 era vădit eronată şi a solicitat rejudecarea cauzei şi constatarea existenţei plagiatului.

24. Reclamanta a'informat Curtea Supremă de Justiţie printr-un memoriu că a introdus două cereri în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a afirmat că „parchetul a formulat recursul în anulare abia după ce i-am prezentat răspunsul pe care l-am primit de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg, care mi-a acceptat cele două cereri".

25. Avocatul din partea Foreign Rights Inc. a informat Curtea Supremă de Justiţie că Foreign Rights Inc. deţinea în exclusivitate drepturile de utilizare a traducerii efectuate de doamna Ceraceanu şi că aceasta din urmă nu putea, aşadar, fără acordul din partea Foreign Rights Inc., să încheie contracte în vederea publicării traducerii sale. Acesta a depus la Curtea Supremă de Justiţie copia diferitelor documente relevante, inclusiv a contractului încheiat cu doamna Ceraceanu.

26.  Prin Decizia din data de 13 ianuarie 2003, Curtea Supremă de Justiţie a statuat că expertiza „reputatului" traducător B. demonstrase că F.A. plagiase traducerea doamnei Ceraceanu şi, prin urmare, a admis recursul în anulare, a casat în întregime Decizia din data de 19 iunie 2001 ca vădit neîntemeiată şi a confirmat Hotărârea din data de 4 aprilie 2000 a Curţii de Apel Piteşti, atât în ceea ce priveşte capătul de cerere referitor la plagiat, cât şi în ceea ce priveşte publicarea de către editurile Orizonturi şi Azur a circa 64.000 de exemplare ale romanului. Reclamanta a fost obligată să plătească, pe de o parte, în solidar cu FA., suma de 196.441.622 ROL pentru plagiat şi, pe de altă parte, suma de 253.637.658 ROL. In decizia sa, Curtea Supremă de Justiţie nu a făcut nicio trimitere la probele depuse de Foreign Rights Inc.

D. Contestaţia în anulare şi cererea de revizuire

27.  La data de 29 ianuarie 2003, societatea reclamantă şi F.A. au formulat o contestaţie în anulare împotriva Deciziei din data de 13 ianuarie 2003. Aceştia au arătat că procurorul general nu solicitase anularea Deciziei din data de 19 iunie 2001 decât în ceea ce priveşte capătul de cerere referitor la plagiat şi că, prin urmare, anularea restului dispozitivului deciziei, referitor la publicarea în colaborare cu Azur a traducerii efectuate de doamna Ceraceanu, era ilegală.

28. Invocând art. 49, 51 şi 320 din Codul de procedură civilă, avocatul din partea Foreign Rights Inc. a formulat o cerere de intervenţie în numele societăţii reclamante. Această cerere a fost respinsa prin Incheierea de şedinţă din 15 martie 2004, pe motivul că ea nu putea fi prezentata în afara analizei fondului. Prin aceeaşi încheiere de şedinţă, Curtea Supremă de Justiţie a amânat analiza contestaţiei în anulare.

29.  La data de 7 februarie 2003, societatea reclamantă şi F.A. au solicitat revizuirea Deciziei din data de 13 ianuarie 2003. Aceştia au arătat că atunci când a statuat asupra recursului în anulare, Curtea Supremă de Justiţie s-a pronunţat, cu încălcarea art. 322 alin. 2 din Codul de procedură civilă, asupra unui capăt de cerere ce nu fusese invocat de procurorul general în recursul său în anulare, şi anume asupra publicării în colaborare a unui număr de circa 64.000 de exemplare.

30. Prin două decizii diferite din data de 15 noiembrie 2004, Curtea Supremă de Justiţie a respins ca neîntemeiate cererea de revizuire şi contestaţia în anulare.

E. Executarea silită începută împotriva reclamantei

31. La data de 11 ianuarie 2006, doamna Ceraceanu a chemat în judecată reclamanta cu două acţiuni având ca obiect executarea silită a creanţei sale, constatate prin Decizia din data de 13 ianuarie 2003 a Curţii Supreme de Justiţie, confirmând Decizia din data de 4 aprilie 2000 pronunţată de Curtea de Apel Piteşti.

32.   Printr-o primă acţiune, ea a solicitat Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti să dispună poprirea conturilor reclamantei. Prin cea de-a doua acţiune, ea a solicitat Secţiei comerciale a Tribunalului Bucureşti să dispună deschiderea procedurii de faliment împotriva reclamantei.

1. Cererea de poprire a conturilor reclamantei

33.  Prin Sentinţa din data de 18 ianuarie 2006, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a respins o cerere de poprire a conturilor reclamantei, formulată de doamna Ceraceanu. Judecătoria a considerat că executarea silită era prescrisă.

34.   Prin Decizia din data de 28 iunie 2006, Tribunalul Bucureşti a admis recursul doamnei Ceraceanu împotriva Sentinţei din data de 18 ianuarie 2006. Tribunalul a dispus executarea silită prin poprirea conturilor reclamantei până la achitarea datoriei sale în valoare de 45.022,93 lei noi româneşti (RON), constatată prin Decizia din data de 13 ianuarie 2003.

2. Deschiderea procedurii de faliment împotriva reclamantei

35.  Prin Sentinţa din data de 14 aprilie 2006, Tribunalul Bucureşti a admis cererea doamnei Ceraceanu şi a dispus deschiderea procedurii de faliment în privinţa societăţii reclamante, pe motivul că aceasta nu îşi achitase datoria în valoare de 45.022,93 RON constatată prin Decizia din data de 13 ianuarie 2003. Din acest fapt instanţa a dedus că societatea debitoare nu făcuse dovada că nu se afla în stare de insolvabilitate. Mai mult, instanţa a mai considerat că:

„Faptul că debitoarea îşi achită obligaţiile către bugetul consolidat de stat nu răstoarnă prezumţia că aceasta nu ar avea disponibilităţi băneşti necesare acoperirii datoriilor sale exigibile, aşa cum este creanţa creditoarei Ceraceanu Doina, prezumţie ce reiese din prevederile art. 36 din Legea nr. 64/1995, cu modificările ulterioare."

Instanţa a dispus interzicerea vânzării părţilor sociale ale societăţii reclamante şi poprirea tuturor conturilor sale bancare. A fost numit un administrator judiciar, iar instanţa a stabilit la suma de 2000 RON remuneraţia lunară pe care societatea va trebui să i-o plătească acestuia.

36. Reclamanta a formulat recurs împotriva acestei sentinţe.

37. La data de 15 septembrie 2006, aceasta a consemnat o sumă în valoare de 45.022,93 RON la dispoziţia instanţei, cu precizarea „consemnare sumă p[entru] Dosarul nr. 1.899/3/2006 CAB - Secţia a V-a comercială".

38.  Din certificatul fiscal eliberat reclamantei la data de 30 mai 2007 rezultă că nu avea nicio datorie faţă de stat.

39.  La data de 20 iunie 2007, Curtea de Apel Bucureşti a respins recursul societăţii reclamante. Decizia a fost redactată la data de 25 iunie 2007'.

40.  Procedura de faliment a continuat în faţa Tribunalului Bucureşti.

41. In urma unei cereri de strămutare întemeiate pe motive de bănuială legitimă, formulată de societatea reclamantă, cauza a fost transmisă spre judecare Tribunalului Judeţean Argeş prin Decizia din data de 8 februarie 2007 a Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

42.   Procedura de faliment se află în prezent pe rolul Tribunalului Judeţean Argeş.

43. La data de 25 septembrie 2007, societatea reclamantă a consemnat la Casa de Economii şi Consemnaţiuni, la dispoziţia doamnei Ceraceanu, suma de 45.022,93 RON. Ulterior, aceasta a încasat suma respectivă.

F. Alte proceduri relevante

1. Condamnarea pentru fraudă a doamnei Ceraceanu

44.  In urma plângerii reclamantei, prin soluţia dispusă prin ordonanţa procurorului din data de 15 octombrie 2004 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, doamnei Ceraceanu i-a fost aplicată o amendă administrativă'în valoare de 10.000.000 ROL pentru săvârşirea faptei de înşelăciune în contractul încheiat la data de 23 noiembrie 1991 cu editura reclamantă. In urma unui recurs ierarhic al părţii interesate, această soluţie a fost menţinută la data de 5 ianuarie 2005.

45. In urma plângerii doamnei Ceraceanu, prin Sentinţa din data de 25 februarie 2005 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, soluţia dispusă de procuror a fost menţinută. Instanţa a reţinut că, la încheierea contractului din data de 23 noiembrie 1991, doamna Ceraceanu îi dăduse de înţeles în mod fraudulos cocontractantului său, şi anume editurii reclamante, că avea dreptul să autorizeze publicarea traducerii sale a romanului Shogun. Or, agenţia Foreign Rights Inc. New York era cea care, în urma unui contract încheiat anterior cu traducătoarea, avea, în realitate, dreptul să autorizeze reeditarea traducerii în limba română a romanului. Aşadar, traducătoarea nu_ putea autoriza reeditarea traducerii sale fără acordul agenţiei. In ciuda faptului că ea cunoştea aceste aspecte legale ce decurgeau din contractul său din 1985 încheiat cu agenţia, aceasta indusese în eroare cu bună-ştiinţă editura Orizonturi. Instanţa a constatat că doamna Ceraceanu i-a cauzat editurii un prejudiciu de 218.000 ROL, adică remuneraţia prevăzută prin contractul din 23 noiembrie 1991.

46. Recursul doamnei Ceraceanu împotriva acestei sentinţe a fost respins prin hotărârea Tribunalului Bucureşti din data de 20 mai 2005.

47.   In urma sancţionării doamnei Ceraceanu pentru înşelăciune, reclamanta a formulat o nouă cerere în revizuire a Deciziei din data de 13 ianuarie 2003. Această cerere a fost respinsă de Inalta Curte de Casaţie si Justiţie la data de 29 ianuarie 2008.

2. Acţiunea civilă în constatare

48.  La data de 7 ianuarie 2005, reclamanta a chemat-o în judecată pe doamna Ceraceanu în faţa Tribunalului Bucureşti cu o acţiune civilă prin care solicita instanţei să constate că pârâta nu avea dreptul să autorizeze reproducerea traducerii în limba română a romanului Shogun.

49.  Prin Sentinţa din data de 6 aprilie 2005, Tribunalul Bucureşti a admis acţiunea şi a constatat că doamna Ceraceanu nu mai avea drepturi de proprietate intelectuală asupra traducerii pe care i-o cedase prin contract agentului autorului. Tribunalul a reţinut că drepturile de autorizare a reeditării traducerii în discuţie îi aparţineau agenţiei Foreign Rights Inc. New York.

II. Dreptul intern pertinent

50. Prevederile esenţiale din dreptul intern relevant referitor la recursul în anulare sunt descrise în hotărârile Brumărescu împotriva României, [MC], nr. 28.342/95, §§ 32-33 CEDO 1999-VII si S.C. Masinexportimport Industrial Group S.A. împotriva României, nr! 22.687/03, 1 decembrie 2005, § 22.

51.  Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58 din 25 iunie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 28 iunie 2003, art. 330-3304 din Codul de procedură civilă ce reglementau recursul în anulare au fost abrogate. Totuşi, în temeiul prevederilor tranzitorii, hotărârile judecătoreşti pronunţate până la data intrării în vigoare a ordonanţei erau supuse căilor de atac existente la data la care au fost pronunţate hotărârile.

52.   La data evenimentelor, procedura de faliment era reglementată prin Legea nr. 64/1995 din 22 iunie 1995, republicată, cu modificări, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004. Ea a fost modificată prin Legea nr. 249/2005 din 22 iulie 2005.

Legea nr. 64/1995 a fost abrogată prin Legea nr. 85/2006 din 5 aprilie 2006. Noua lege ce reglementează falimentul a intrat în vigoare la data de 20 iulie 2006.

ÎN DREPT

I. Asupra pretinsei încălcări a art. 6 din Convenţie

53.  Conform afirmaţiilor reclamantei, Decizia din'data de 13 ianuarie 2003 a Curţii Supreme de Justiţie, prin care s-a admis recursul în anulare formulat de procurorul general împotriva unei hotărâri definitive, a încălcat art. 6 § 1 din Convenţie, care prevede următoarele:

„Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil (...) a cauzei sale, de către o instanţă (...) care va hotărî (...) asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil (...)."

54. Guvernul se opune acestui argument.

A. Asupra admisibilităţii

55. Curtea constată că acest capăt de cerere nu este în mod vădit neîntemeiat în sensul art. 35 § 3 din Convenţie. Pe de altă parte, Curtea observă că nu este lovit de niciun' alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, acesta trebuie declarat admisibil.

B. Asupra fondului

56.  Guvernul subliniază că, în speţă, spre deosebire de Cauza Brumărescu, recursul în anulare a fost introdus în scopul păstrării legalităţii şi al unei interpretări coerente a prevederilor legale în vigoare.' De asemenea, Guvernul arată că, spre deosebire de Cauza S.C. Maşinexportimport Industrial Group S.A., în care recursul în anulare fusese introdus la cererea autorităţilor de stat, în speţă litigiul s-a desfăşurat între particulari, iar procurorul general a introdus recursul său în anulare la cererea uneia dintre părţi.

Pe de altă parte, Guvernul afirmă că Hotărârea din data de 13 ianuarie 2003 a Curţii Supreme de Justiţie, prin care se admitea recursul în anulare, nu şi-a produs efectele, deoarece reclamanta nu i-a plătit doamnei Cerăceanu sumele datorate.

57.  Reclamanta contestă argumentele Guvernului. Aceasta arată că recursul în anulare intervenit într-un litigiu între particulari, motivat prin aprecierea eronată a probelor administrate, a încălcat legea internă în vigoare la data evenimentelor. Ea susţine, pe de altă parte, că recursul în anulare a dus la deschiderea procedurii de faliment împotriva sa, exclusiv din cauza singurei sale datorii către doamna Cerăceanu, constatată prin decizia pronunţată în urma acestui recurs în anulare.

58. De asemenea, reclamanta arată că recursul în anulare a fost admis de Curtea Supremă de Justiţie, care i-a impus să îi plătească doamnei Cerăceanu o despăgubire pentru drepturile sale de proprietate intelectuală asupra traducerii romanului Shogun, în ciuda faptului că aceasta din urmă nu era titulara acestor drepturi. Reclamanta face trimitere în acest sens la constatările instanţelor din alte două proceduri, una penală, finalizată prin sancţionarea doamnei Cerăceanu pentru înşelăciune în contracte, şi alta civilă, prin care s-a constatat lipsa drepturilor de proprietate intelectuală asupra traducerii sale a romanului Shogun.

59.  Curtea reaminteşte că dreptul la un proces echitabil în faţa unei instanţe, garantat de art. 6 § 1 din Convenţie, trebuie sa fie interpretat în lumina preambulului la Convenţie, care enunţă supremaţia dreptului ca element al patrimoniului comun al statelor contractante. Unul dintre elementele fundamentale ale supremaţiei dreptului este principiul securităţii raporturilor juridice, care prevede, printre altele, ca soluţia dată în mod definitiv oricărui litigiu de către instanţe să nu mai poată fi supusă rejudecării (Brumărescu, citată anterior, § 61). Conform acestui principiu, niciuna dintre părţi nu este abilitată să solicite reexaminarea unei hotărâri definitive şi executorii cu unicul scop de a obţine o reanalizare a cauzei şi 6 nouă hotărâre în privinţa sa. Instanţele superioare nu trebuie să îşi folosească dreptul de supervizare decât pentru a corecta erorile de fapt sau de drept şi erorile judiciare, şi nu pentru a proceda la o nouă analiză. Supervizarea nu trebuie să devină un apel deghizat, iar simplul fapt că pot exista două puncte de vedere asupra chestiunii respective nu este un motiv suficient de a rejudeca o cauză. Acestui principiu nu i se poate aduce derogare decât dacă o impun motive substanţiale si imperioase (Riabykh împotriva Rusiei, nr. 52.854/99, §' 52, CEDO 2003-IX).

60. In speţă, Curtea observă că reclamanta din procedura internă, în cazul de faţă un particular, a exercitat cele două căi de atac ordinare, apelul şi recursul, pentru a-şi arăta criticile referitoare la Sentinţa din data de 13 iulie 1999. Această sentinţă pronunţată în favoarea reclamantei a fost confirmată prin Decizia rămasă definitivă din data de 19 iunie 2001. Procurorul nu a intervenit în niciun moment în cadrul procedurii.

61.  Curtea constată că în cauza de faţă se regăsesc două dintre elementele care au determinat Curtea, în Cauza Brumărescu, să constate încălcarea principiului securităţii raporturilor juridice şi, prin urmare, încălcarea art. 6 § 1 din Convenţie, şi anume'intervenţia într-un litigiu civil a procurorului general care nu era parte în procedură şi rejudecarea unei decizii definitive ce a dobândit autoritate de lucru judecat (vezi şi S.C. Maşinexportimport Industrial Group S.A., citată anterior, § 36).

62. In fine, Curtea constată că, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58 din 25 iunie 2003, recursul în anulare în materie civilă a fost desfiinţat, autorităţile române recunoscând astfel, cel puţin indirect, că această cale de atac extraordinară era contrară principiului securităţii raporturilor juridice.

63. Aceste elemente îi sunt suficiente Curţii pentru a constata că anularea Deciziei definitive din data de 19 iunie 2001 i-a încălcat reclamantei dreptul la un proces echitabil.

64. Prin urmare, a avut loc încălcarea art. 6 § 1.

II. Asupra pretinsei încălcări a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie

65.  Reclamanta se plânge de faptul că Decizia din data de 13 ianuarie 2003 a Curţii Supreme de Justiţie a avut ca efect încălcarea dreptului său ia respectarea bunurilor, astfel cum este acesta recunoscut în art. 1 din Protocolul nr. 1, care prevede următoarele:

„Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional.

Dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinţa bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuţii, sau a amenzilor."

66. Guvernul se opune acestui argument.

A. Asupra admisibilităţii

67. Curtea constată că acest capăt de cerere nu este în mod vădit neîntemeiat în sensul art. 35 § 3 din Convenţie. Pe de altă parte, Curtea observă că nu este lovit de niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, acesta trebuie declarat admisibil.

B. Asupra fondului

68. Reclamanta consideră că Decizia din data de 13 ianuarie 2003 a Curţii Supreme de Justiţie ce anulează Decizia definitivă din 19 iunie 2001 a constituit o încălcare a dreptului său la respectarea bunurilor, ingerinţă ce nu urmărea un scop de utilitate publică.

69. Guvernul consideră că ingerinţa în dreptul reclamantei la respectarea bunurilor era prevăzuta de lege şi urmărea un interes legitim, şi anume repararea unei erori comise în aprecierea probelor de către instanţele care au judecat cauza înainte.

70.  Curtea reaminteşte că Decizia definitivă din data de 19 iunie 2001 a Curţii'Supreme de Justiţie a statuat că reclamanta publicase'în mod legal traducerea originală a romanului  Shogun efectuată de  F.A.  şi  a înlăturat orice responsabilitate a acesteia în ceea ce priveşte faptele ce stau la baza prezentei cereri, şi anume cu privire ia orice obligaţie de plată către doamna Cer'ăceanu, referitor la publicarea traducerii romanului, efectuată de aceasta din urmă. Curtea constată că această decizie a fost pronunţată cu putere de lucru judecat şi că nu era revocabilă. Aşadar, reclamanta beneficia de o valoare patrimonială în sensufart. 1 din Protocolul nr. 1, constând în dreptul de a edita o traducere în limba română a romanului Shogun.

71. In continuare, Curtea constată că Decizia din data de 13 ianuarie 2003 a Curţii Supreme de Justiţie a anulat Decizia definitivă din data de 19 iunie 2001 şi a statuat că reclamanta nu avea dreptul să publice traducerea romanului Shogun şi a condamnat-o să plătească suma de 45.022,93 RON cu titlu de daune-interese. Curtea consideră că această situaţie este similară cu cea a reclamantului din Cauza Brumărescu menţionată mai sus. Aşadar, Curtea apreciază că Decizia din data de 13 ianuarie 2003 a Curţii Supreme de Justiţie a avut ca efect privarea reclamantei de bunurile sale, în sensul celei de-a doua fraze a primului paragraf al art. 1 din Protocolul nr. 1 (vezi Brumărescu, citată anterior, §§ 73-74).

72.  Curtea reaminteşte că o privare de proprietate ce intră sub incidenţa acestei a doua norme poate fi justificată numai dacă se demonstrează în special că ea a avut loc pentru o cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege. Mai mult, orice ingerinţă în folosirea proprietăţii trebuie să respecte criteriul proporţionalităţii (Brumărescu, citata anterior, §§ 73-74).

73. In speţa, Curtea observă că Guvernul invocă o eroare de apreciere a faptelor de către tribunal în Sentinţa sa din data de 13 iulie 1999 şi de către Curtea Supremă de Justiţie, în Decizia sa din 19 iunie 2001, şi nu o eroare de drept, pentru a justifica ingerinţa în dreptul la respectarea bunurilor reclamantei. Or, în cazul de faţă, pârâta a putut să beneficieze de căile de atac ordinare pentru a contesta aprecierea faptelor în faţa instanţelor superioare. Prin urmare, Curtea apreciază că, în ciuda marjei de apreciere de care dispune statul în materie, această aşa-zisă eroare nu este suficientă pentru a legitima privarea de un drept dobândit în deplină legalitate în urma unui litigiu civil soluţionat în mod definitiv (vezi şi Hotărârea S.C. Masinexportimport Industrial Group S.A., citată anterior, § 46)

74. Prin urmare, a avut loc încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie.

III. Asupra aplicării art. 41 din Convenţie

75. Conform art. 41 din Convenţie,

„Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenţiei sau a protocoalelor sale şi dacă dreptul intern al înaltei parţi contractante nu permite' decât o înlăturare incompletă a consecinţelor acestei încălcări, Curtea acordă părţii lezate, dacă este cazul, o reparaţie echitabilă."

A. Prejudiciu

1. Prejudiciul material

76. într-o primă cerere de reparaţie echitabilă formulată în termenul acordat de Curte în acest scop, reclamanta solicită, pentru reparaţia prejudiciului său material şi sub rezerva executării silite'împotriva sa până la data hotărârii Curţii, suma de 45.000 RON, actualizată cu rata inflaţiei, sumă pe care aceasta a fost obligată să o plătească prin Decizia Curţii Supreme de Justiţie din 13 ianuarie 2003. In plus, aceasta îi solicită Curţii să constate că gravele circumstanţe ale încălcării drepturilor sale nu pot fi remediate decât prin revizuirea deciziei pronunţate în urma recursului în anulare.

77.  La data de 25 iunie 2007, în ziua redactării Deciziei din data de 20 iunie 2007 a Curţii de Apel Bucureşti, care confirma în mod definitiv sentinţa ce autoriza deschiderea procedurii de faliment, reclamanta a adresat Curţii o completare la cererea sa iniţială de reparaţie echitabilă. Pe lângă pretenţiile sale prezentate iniţial, aceasta solicită suma de 214.345 euro (EUR) pentru pierderea de câştiguri din cauza deschiderii împotriva sa a procedurii falimentului, reprezentând beneficiul pierdut în baza contractelor aflate în curs de executare, precum şi profitul estimat pentru următorii 3 ani, calculat în funcţie de profitul realizat în ultimii 3 ani.

De asemenea, reclamanta solicită suma de 15.094 EUR pentru prejudiciul material ce acoperă plata lunară datorată lichidatorului judiciar, pentru perioada estimată a duratei procedurii de faliment. Aceasta arată că societatea fusese obligată la această plată lunară prin decizia de deschidere a acestei proceduri.

78.   Prin scrisoarea din data de 17 octombrie 2007, reclamanta a informat Curtea că a plătit suma de 45.022,93 RON la care fusese obligată prin Decizia din data de 13 ianuarie 2003, suferind astfel un prejudiciu material concret, a cărui reparaţie o solicită.

79.  Guvernul contestă aceste pretenţii. Inainte de plata efectuată de reclamantă, el a arătat că aceasta nu plătise suma pe care ar fi trebuit să o achite în temeiul Deciziei Curţii Supreme de Justiţie din data de 13 ianuarie 2003. In ceea ce priveşte celelalte' sume solicitate, Guvernul susţine că nu există nicio legătură directă între încălcarea invocata şi pretinsul prejudiciu material suferit şi că, în orice caz, cererile nu sunt dovedite.

80.   Curtea reaminteşte jurisprudenţa sa bine stabilită conform căreia o hotărâre prin care se constată o încălcare atrage pentru statul pârât obligaţia juridică, în sensul Convenţiei, de a pune capăt încălcării şi de a-i înlătura consecinţele astfel încât să restabilească, pe cât posibil, situaţia anterioară acesteia.

Statele contractante sunt, în principiu, libere să aleagă mijloacele pe care doresc să le folosească pentru a se conforma unei hotărâri ce constată o încălcare, pronunţată într-o cauză în care ele sunt părţi. Dacă natura încălcării permite o restitutio in integrum, statul pârât are obligaţia de a o îndeplini. Dacă, în schimb, dreptul naţional nu permite sau permite doar o înlăturare incompletă a consecinţelor încălcării, art. 41 îi conferă Curţii puterea de a-i acorda pârtii lezate, dacă este cazul, reparaţia pe care o consideră adecvată [(Brumărescu împotriva României (reparaţie echitabilă) [MC], nr. 28.342/95, § 21, CEDO 2001-1)].

81.   De asemenea, Curtea reaminteşte că, în caz de încălcare a art. 6 din Convenţie, aplicarea principiului restitutio in integrum presupune ca reclamanţii să fie repuşi, pe cât posibil, într-o situaţie echivalentă cu cea în care s-ar fi aflat dacă nu ar fi avut loc încălcarea cerinţelor acestei prevederi [(Piersack împotriva Belgiei (art. 50), Hotărârea din 26 octombrie 1984, seria A nr. 85, p. 16, § 12)].

82. Curtea constată că deja a acordat, atunci când a constatat încălcarea art. 6 din Convenţie din cauza nerespectării principiului securităţii raporturilor juridice, sume cu titlu de prejudiciu material suferit în urma anulării unei decizii definitive (Stetsenko împotriva Rusiei, nr. 878/03, § 33, 5 octombrie 2006; Braga împotriva Moldovei, nr. 74.154/01, § 30, 14 noiembrie 2006).

83.  In cauza de faţă, Curtea reaminteşte că a constatat încălcarea art. 6 din Convenţie şi a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie, din cauza anulării, in urma recursului formulat de procurorul general, a unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă, şi anume Decizia definitivă din data de 19 iunie 2001 pronunţata de Curtea Supremă de Justiţie, recunoscându-i reclamantei o valoare patrimonială certă.

84.  In speţă, Curtea observă că reclamanta i-a plătit creditoarei sale suma de 45.022,93 RON, în baza hotărârii pronunţate în recursul în anulare. Aşadar, reclamantei trebuie să i se acorde această sumă în temeiul art. 41 din Convenţie.

85. In ceea ce priveşte celelalte sume solicitate cu titlu de daune materiale, din cauza deschiderii procedurii de faliment, Curtea reaminteşte că, într-o cauză similară, nu a distins nicio legătură de cauzalitate între încălcarea constatată şi prejudiciul solicitat. In ceea ce priveşte pierderile de câştig, Curtea a declarat că nu poate specula asupra eventualei evoluţii economice a reclamantei (S.C. Masinexportimport Industrial Group S.A. împotriva României, citata anterior, § 53).

86. Totuşi, spre deosebire de situaţia reţinută în cauza S.C. Masinexportimport Industrial Group S.A., din dosar nu rezultă că societatea reclamantă se confrunta cu dificultăţi financiare înainte de recursul în anulare litigios (S.C. Masinexportimport Industrial Group S.A. împotriva României, citată anterior, §§ 20 şi  51).  Situaţia de faliment a  societăţii   reclamante  este consecinţa directă a recursului în anulare ce face obiectul prezentei cereri. Prin urmare, aceasta a suferit un prejudiciu semnificativ ce trebuie să dea ocazia unei despăgubiri [vezi, mutatis mutandis, Sovtransavto Holding împotriva Ucrainei (reparaţie echitabilă), nr. 48.553/99, § 71, 2 octombrie 2003].

Având în vedere circumstanţele speciale ale cauzei, Curtea, statuând în echitate, îi alocă suma de 50.000 EUR, pe lângă cea alocată la paragraful 84 de mai sus, cu titlu de prejudiciu material în legătură directă cu încălcarea constatată a art. 6 § 1 din Convenţie şi a art. 1 din Protocolul nr. I la Convenţie.

2. Prejudiciul moral

87.  Reclamanta solicită suma de 300.000 EUR cu titlu de prejudiciu moral adus reputaţiei sale în urma deschiderii unei proceduri de faliment, pornită exclusiv pentru datoria constatată prin Decizia Curţii Supreme de Justiţie din data de 13 ianuarie 2003, ce face obiectul prezentei cereri. Astfel, aceasta face trimitere la publicările deschiderii procedurii de faliment împotriva sa în Buletinul insolventei din lunile februarie, mai si iunie 2007.

88.  Guvernul contestă această sumă ca fiind excesivă şi nesusţinută.

89. In ceea ce priveşte reparaţia prejudiciului moral, Curtea a statuat deja că prejudiciul nonmaterial poate cuprinde, pentru o societate comercială, elemente mai mult sau mai puţin „obiective" şi „subiective". Printre aceste elemente trebuie recunoscute reputaţia societăţii, dar şi incertitudinea în planificarea deciziilor ce trebuie luate, tulburările cauzate în administrarea societăţii înseşi, ale căror consecinţe nu se pretează unui calcul exact şi,' în fine, deşi într-o măsură mai mică, neliniştea şi neplăcerile cauzate membrilor organelor de conducere  ale societăţii (Comingersoll   S.A.împotriva Portugaliei, [MC], nr. 35.382/97, § 35, CEDO 2000-IV).

90. In speţă, Curtea apreciază că situaţia de incertitudine prelungită în care a fost pusă reclamanta probabil că a cauzat, pe de o parte, tulburări considerabile în planificarea deciziilor ce trebuiau luate în ceea ce priveşte administrarea activităţii sale economice şi, pe de altă parte, neplăceri în relaţiile reclamantei cu alte societăţi. Pe de altă parte, această incertitudine probabil că a afectat şi reputaţia reclamantei în ochii clienţilor săi actuali şi potenţiali, afectând succesul comercial şi viabilitatea însăşi a societăţii, în detrimentul asociaţilor şi al angajaţilor (vezi, mutatis mutandis, Sovtransavto Holding, citată anterior, § 80 şi Steel şi Morris împotriva Regatului Unit, nr. 68.416/01, § 94, CEDO 2005-II).

91. Având în vedere totalitatea elementelor aflate în posesia sa şi statuând în echitate, astfel cum prevede art. 41 din Convenţie, Curtea hotărăşte să îi aloce reclamantei suma de 5.000 EUR cu titlu de prejudiciu moral.

B. Cheltuieli de judecată

92. Reclamanta nu a trimis nicio cerere privind cheltuielile de judecată angajate în faţa instanţelor interne şi în faţa Curţii.

93.  Conform jurisprudenţei Curţii, un reclamant nu poate obţine rambursarea cheltuielilor sale de judecată decât în măsura în care le-a solicitat. Prin urmare, în speţă, Curtea nu îi acordă reclamantei nicio sumă cu acest titlu.

C. Dobânzi moratorii

94. Curtea consideră potrivit ca rata dobânzii moratorii să se bazeze pe rata dobânzii facilităţii de împrumut marginal a Băncii Centrale Europene, majorată cu trei puncte procentuale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

In unanimitate,

CURTEA

1. declară cererea admisibilă;

2.  hotărăşte că a avut loc încălcarea art. 6 din Convenţie;

3.  hotărăşte că a avut loc încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie;

4.  hotărăşte:

a) ca statul pârât să îi plătească reclamantei, în cel mult 3 luni de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform art. 44 § 2 din Convenţie, următoarele sume:

i)   45.022,93 RON (patruzeci şi cinci mii douăzeci şi doi lei noi româneşti şi nouăzeci şi trei bani); precum şi

(ii)   50.000 EUR (cincizeci mii euro), cu titlu de daune materiale;

(iii)   5.000 EUR (cinci mii euro), plus orice sumă ce ar putea fi datorată cu titlu de impozit, cu titlu de daune morale;

b) ca, începând de la expirarea termenului menţionat mai sus şi până la efectuarea plăţii, aceste sume să se majoreze cu o dobândă simplă având o rată egală cu cea a facilităţii de împrumut marginal a Băncii Centrale Europene, valabilă în această perioadă, majorată cu trei puncte procentuale;

c) ca sumele menţionate mai sus la pct. (ii) şi (iii) să fie convertite în moneda statului pârât, la cursul de schimb valabil la data plăţii;

5.  respinge cererea de reparaţie echitabilă în rest.

Intocmită în limba franceză, apoi comunicată în scris la data de 13 mai 2008, în aplicarea art. 77 §§2 şi 3 din Regulament.

Josep Casadevall,

preşedinte

Santiago Quesada,

grefier


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 0/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 0 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 0/2008
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu