Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 414 din  5 decembrie 1979

pentru stabilirea valorilor limita admisibile ale principalelor substante poluante din apele uzate inainte de evacuarea acestora

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 95 din  7 decembrie 1979


SmartCity3


    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    Art. 1
    In vederea protectiei apelor ca factor natural al mediului inconjurator, ca element de baza pentru viata si desfasurarea activitatilor social-economice, evacuarea substantelor de natura a polua apele se poate face numai in conditiile prevazute de Legea apelor nr. 8/1974 si cu respectarea prevederilor prezentului decret.
    Art. 2
    Se aproba valorile limita admisibile ale principalelor substante poluante din apele uzate inainte de evacuarea acestora in cursurile de apa receptoare, prevazute in anexa nr. 1.
    Pentru substantele poluante, altele decat cele din anexa nr. 1, valorile limita admisibile se stabilesc prin acordul sau autorizatia emisa de organul de gospodarire a apelor competent, pe baza standardelor de stat sau normelor tehnice de ramura, in functie de debitele de dilutie, de continutul celorlalte ape uzate evacuate in acelasi bazin hidrografic, de cerintele satisfacerii folosintelor de apa si de conditiile protectiei mediului inconjurator. Pentru substantele care nu sunt prevazute in standardele de stat sau normele tehnice de ramura, valorile limita admisibile se stabilesc pe baza studiilor de specialitate, elaborate de titularul de investitie, care vor cuprinde si metodele de determinare a concentratiilor substantelor poluante, precum si tehnologiile de epurare adecvate. Aceste  studii se vor intocmi concomitent cu stabilirea tehnologiilor de productie si vor fi avizate de Consiliul National al Apelor, Consiliul National pentru Protectia Mediului Inconjurator si Ministerul Sanatatii.
    Prevederile alineatului precedent se aplica si pentru stabilirea valorilor limita admisibile ale substantelor poluante din apele uzate evacuate in subteran, in lacuri naturale sau de acumulare ori in Marea Neagra, precum si pentru evacuarea in cursurile de apa in care - cu dispozitive speciale de difuzie - se realizeaza rapoarte de dilutie mai mari de 100.
    Art. 3
    Evacuarea in apele de suprafata - inclusiv in lacuri naturale sau de acumulare ori in Marea Neagra - si in apele subterane a substantelor poluante prevazute in anexa nr. 2 este interzisa, cu exceptia cazurilor in care nu prezinta pericol pentru viata si sanatatea oamenilor, animalelor, faunei acvatice si pentru economie si daca evacuarea acestor substante a fost autorizata de Consiliul National al Apelor.
    De asemenea, este interzisa evacuarea, in apele prevazute  la alin. 1, a apelor uzate contaminate cu germeni patogeni, provenite de la spitale, institutii de pregatire a preparatelor biologice, unitati zootehnice, abatoare si altele asemenea, fara o prealabila dezinfectie.
    Art. 4
    Depasirea valorilor limita prevazute in anexa nr. 1, in cazurile in care nu prezinta pericol pentru sanatatea populatiei si economia nationala, se poate aproba, cu avizul Consiliului National al Apelor, Consiliului National pentru Protectia Mediului Inconjurator, Ministerului Sanatatii si Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare, prin decret prezidential.
    In cazurile in care gradul de dilutie a apelor uzate evacuate in cursurile de apa receptoare este redus, pentru satisfacerea cerintelor de apa din zona - in special privind alimentarile cu apa potabila a populatiei - se pot aproba, prin decret prezidential, la propunerea Consiliului National al Apelor, valori limita diferite de cele prevazute in anexa nr. 1, corespunzatoare unei calitati mai bune a apelor uzate evacuate.
    Art. 5
    In mod exceptional, Consiliul National al Apelor poate autoriza, de la caz la caz, evacuarea in apele de suprafata sau subterane a substantelor prevazute in anexa nr. 2, numai daca sunt incluse, in tehnologia de productie si in procesul de folosire si epurare a apelor, masurile necesare pentru incadrarea continutului acestor substante in valori limita care sa asigure inlaturarea oricarui pericol privind viata si sanatatea oamenilor, animalelor, faunei acvatice si pentru economie.
    In scopul obtinerii autorizatiei, unitatile socialiste interesate vor prezenta, odata cu documentatia prevazuta de lege pentru emiterea acordului organului de gospodarire a apelor competent, studii care sa cuprinda date documentare, teste biologice, studii de specialitate privind admisibilitatea din punct de vedere sanitar, agricol si piscicol necesare pentru fundamentarea valorilor limita ale substantelor poluante prevazute in anexa nr. 2 si care se propun spre autorizare. Aceste studii se avizeaza in prealabil de Ministerul Sanatatii si Consiliul National pentru Protectia Mediului Inconjurator.
    Art. 6
    Valorile limita admisibile ale substantelor poluante din apele uzate inainte de evacuarea acestora in apele de suprafata - inclusiv in lacuri naturale sau de acumulare ori in Marea Neagra - si in apele subterane, stabilite potrivit prezentului decret, se inscriu de catre organele de gospodarire a apelor in acordurile si autorizatiile de folosire a apelor sau  de evacuare a apelor uzate.
    Art. 7
    In cazuri de revizii periodice, probe tehnologice sau la amorsarea instalatiilor de epurare biologica care implica depasirea valorilor limita prevazute in anexa nr. 1, Consiliul National al Apelor impreuna cu Consiliul National pentru Protectia Mediului Inconjurator si Ministerul Sanatatii, in functie de regimul hidrologic al receptorului natural, pot aproba depasirea acestor valori, pe o durata de cel mult 15 zile, daca prin aceasta nu se pune in pericol sanatatea populatiei, animalelor, faunei acvatice si nu se produc pagube pentru economia nationala. Aprobarea se solicita cu cel putin 15 zile inainte de data programata pentru revizie sau proba tehnologica, de catre ministere, celelalte organe centrale sau comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, care au in subordine unitatile interesate.
    Art. 8
    La stabilirea amplasamentelor, precum si a tehnologiilor de productie pentru noile obiective economice, si la elaborarea notelor de comanda privind proiectul de inginerie tehnologica, titularii de investitii vor avea in vedere, drept criterii, si costul instalatiilor de epurare, precum si al cheltuielilor ocazionate de exploatarea acestora, pentru respectarea conditiilor de evacuare stabilite prin prezentul decret.
    Art. 9
    Pentru obiectivele existente, precum si pentru  cele in curs de aprobare ori executie si care nu sunt prevazute cu instalatii de epurare sau tehnologii adecvate, in vederea respectarii valorilor inscrise in anexa nr. 1, termenul limita  pana la care se vor realiza lucrarile necesare este anul 1990.
    Consiliul National al Apelor, Consiliul National pentru Protectia Mediului Inconjurator, impreuna cu ministerele, celelalte organe centrale si cu comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti interesate, in colaborare cu Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlul Gospodaririi Fondurilor Fixe, vor elabora un program, pentru perioada 1980-1990, de realizare ori completare a statiilor sau instalatiilor de epurare a apelor uzate sau altor masuri si lucrari necesare, in vederea respectarii valorilor limita stabilite prin prezentul decret. Obiectivele care produc modificari importante ale calitatii resurselor de apa vor fi programate cu prioritate, in perioada 1980-1985.
    Programul va fi prezentat Consiliului de Ministri in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentului decret.
    Art. 10
    Incalcarea dispozitiilor prezentului decret atrage raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, precum si materiala sau civila, dupa caz, a persoanei vinovate.
    Art. 11
    Anexele nr. 1 si nr. 2 fac parte integranta din prezentul decret.

    ANEXA 1
    VALORILE LIMITA ADMISIBILE
ale principalelor substante poluante sau indicatorilor de incarcare din apele uzate inainte de evacuarea acestora in cursurile de apa *)
---------------
    *) Valorile limita ale principalelor substante poluante nu se refera la evacuarea apelor uzate in subteran, lacuri naturale sau de acumulare ori in Marea Neagra.

-------------------------------------------------------------------------------
                                        Valorile limita admisibile in functie
    Substanta poluanta sau              de gradul de dilutie care se realizeaza
Nr. indicatorul de incarcare   U/M      --------------------------------------
crt.                                         Grad de dilutie *)
                                        --------------------------------------
                                              1          50          100*)
------------------------------------------------------------------------------
 1. Materii in suspensie       mg/dmc         25         100          200
 2. Consum biochimic de oxigen
    (CBO 5)                    mg/dmc         15          60          100
 3. Hidrogen sulfurat si
    sulfuri (H2S)              mg/dmc          0,1         1            2
 4. Cianuri (CN)               mg/dmc          0,1         1            2
 5. Fier total ionic           mg/dmc          2           5            8
 6. Mercur (Hg)                mg/dmc          0,01        0,01         0,01
 7. Cadmiu (Cd)                mg/dmc          0,1         0,1          0,1
 8. Plumb  (Pb)                mg/dmc          0,2         0,2          0,2
 9. Zinc (Zn)                  mg/dmc          0,1         0,5          1
10. Detergenti anionici
    biodegradabili             mg/dmc          0,5        15           30
11. Fenoli antrenabili cu
    valori de apa              mg/dmc          0,02        0,3          0,6
12. Concentratia ionilor de
    hidrogen (PH)              unitati PH   6,5-8,5     6,5-8,5      6,5-8,5
------------------------------------------------------------------------------
    *) Gradul de dilutie reprezinta raportul dintre debitul mediu lunar minim anual, cu asigurarea de 95% al cursului de apa receptor, si debitul total de ape uzate evacuat. Debitul mediu lunar minim anual, cu asigurarea de 95% al cursului de apa receptor, se stabileste de catre organul de gospodarire a apelor competent, potrivit legii, sa emita acorduri, dupa caz, pentru evacuarea apelor uzate. Pentru unitatile care descarca ape uzate prin mai multe guri de evacuare, gradul de dilutie se determina corespunzator debitului total evacuat. Valorile limita admisibile ale substantelor poluante, corespunzatoare gradelor de dilutie diferit de cele indicate in anexa nr. 1, se stabilesc prin interpolare.
    *)  Valorile limita admisibile ale substantelor poluante, corespunzatoare gradelor de dilutie cuprinse intre 50 si 100, implica obligatoriu ca evacuarea apelor uzate in cursurile de apa receptoare sa se realizeze prin instalatii speciale de difuzie-amestec. In caz contrar, se respecta limita inscrisa pentru gradul de dilutie 50.
    Instalatiile de difuzie-amestec pot fi impuse de organele de gospodarire a apelor competente si la grade de dilutie sub 50, de la caz la caz, pentru protectia unor captari de apa amplasate in aval de punctul de evacuare.

    ANEXA 2
Substante poluante cu grad ridicat de periculozitate

    1. Pesticide organo-halogenice persistente si compusi care pot forma asemenea substante in mediul acvatic, ca de exemplu: DDT, HCH, toxafen, aldrin, heptaclor, brometran.
    2. Pesticide organo-silicice persistente si compusi care pot forma asemenea substante in mediul acvatic, ca de exemplu siloxani.
    3. Pesticide organo-fosforice, ca de exemplu: parathion, metil-parathion, rogor, metathion.
    4. Pesticide organo-stanice, ca de exemplu: acetat de trifenilstaniu, hidroxid de trifenilstaniu.
    5. Substante cancerigene, ca de exemplu: benzpirenul si compusii lui, benzantracenul si compusii lui.
    6. Compusi organici ai mercurului, ca de exemplu alchilmercur.
    7. Deseuri radioactive care se concentreaza in mediu sau organisme acvatice.


SmartCity5

COMENTARII la Decretul 414/1979

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 414 din 1979
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul 414/1979
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu