Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 53 din 16 mai 2003

privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la prevederile Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicata, precum si de la reglementarile tehnice pentru etichetarea aparatelor electrocasnice privind eficienta energetica

ACT EMIS DE: MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR


SmartCity3

              AGENTIA ROMANA PENTRU CONSERVAREA ENERGIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 413 din 12 iunie 2003

    In conformitate cu prevederile Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicata,
    in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 941/2002 privind organizarea si functionarea Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei,
    in baza Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 24/2003,

    presedintele Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei emite urmatoarea decizie:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la prevederile Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicata, precum si de la reglementarile tehnice pentru etichetarea aparatelor electrocasnice privind eficienta energetica, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
    Art. 2
    Personalul cu atributii de control imputernicit de Agentia Romana pentru Conservarea Energiei si cei mentionati la art. 3 din regulamentul de mai sus vor duce la indeplinire prevederile prezentei decizii.
    Art. 3
    Prezenta decizie va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si pe adresa de Internet a Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei: www.arceonline.ro.

          Presedintele Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei,
                            Mihai-Marius Voronca

    ANEXA 1

                                 REGULAMENT
de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la prevederile Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicata, precum si de la reglementarile tehnice pentru etichetarea aparatelor electrocasnice privind eficienta energetica

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Temei legal
    Art. 1
    Prezentul regulament este elaborat in conformitate cu prevederile Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicata, ale Hotararii Guvernului nr. 941/2002 privind organizarea si functionarea Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei, precum si cu reglementarile tehnice pentru etichetarea aparatelor electrocasnice privind eficienta energetica.

    Scop
    Art. 2
    Prezentul regulament stabileste procedurile actiunilor de control desfasurate de Agentia Romana pentru Conservarea Energiei (ARCE) si modul de constatare, de notificare si de sanctionare a nerespectarii prevederilor din actele normative mentionate la art. 1.

    CAP. 2
    Domeniu de aplicare

    Art. 3
    Prevederile prezentului regulament se aplica:
    a) producatorilor, reprezentantilor autorizati ai acestora, importatorilor de aparate, in cazul in care producatorii nu au sediul in Romania, distribuitorilor si vanzatorilor de utilaje si echipamente pentru care au fost elaborate reglementari tehnice privind eficienta energetica;
    b) consumatorilor de energie, persoane juridice, care folosesc mai mult de 200 tone echivalent petrol pe an;
    c) autoritatilor administratiei publice locale din localitatile cu o populatie mai mare de 20.000 de locuitori;
    d) agentilor economici cu activitate de producere, transport sau distributie a combustibililor si energiei;
    e) societatilor de transport, precum si altor societati care detin mai mult de 10 autovehicule;
    f) administratorilor cladirilor aflate in proprietate publica, persoane juridice.
    Art. 4
    Punerea in aplicare a prevederilor prezentului regulament este asigurata de personalul ARCE imputernicit prin decizie a presedintelui ARCE.

    CAP. 3
    Definitii

    Art. 5
    In contextul prezentului regulament, urmatorii termeni se definesc astfel:
    - control: actiune programata sau inopinata efectuata pentru a verifica respectarea prevederilor Legii nr. 199/2000, republicata, si a reglementarilor tehnice pentru etichetarea aparatelor electrocasnice privind eficienta energetica;
    - agent constatator: persoana imputernicita prin decizie a presedintelui ARCE pentru efectuarea controlului;
    - actiuni corective: masuri obligatorii dispuse de ARCE in urma unui control, pentru restabilirea legalitatii.

    CAP. 4
    Documente de referinta

    Art. 6
    Aplicarea dispozitiilor prezentului regulament se face in concordanta cu dispozitiile urmatoarelor acte normative:
    - Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicata;
    - Hotararea Guvernului nr. 941/2002 privind organizarea si functionarea Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei;
    - Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare;
    - Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor;
    - Hotararea Guvernului nr. 573/2001 privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta energetica a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piata;
    - Hotararea Guvernului nr. 598/2001 privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta energetica pentru introducerea pe piata a masinilor de spalat rufe de uz casnic;
    - Hotararea Guvernului nr. 671/2001 privind stabilirea cerintelor referitoare la eficienta si etichetarea energetica pentru introducerea pe piata a masinilor combinate de spalat si uscat rufe de uz casnic;
    - Hotararea Guvernului nr. 1.056/2001 privind stabilirea cerintelor referitoare la eficienta si etichetarea energetica pentru introducerea pe piata a lampilor electrice de uz casnic;
    - Hotararea Guvernului nr. 1.274/2001 privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta energetica pentru introducerea pe piata a uscatoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur;
    - Hotararea Guvernului nr. 27/2002 privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta energetica pentru introducerea pe piata a masinilor de spalat vase de uz casnic;
    - Hotararea Guvernului nr. 1.117/2002 privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea energetica pentru introducerea pe piata a cuptoarelor electrice de uz casnic;
    - Hotararea Guvernului nr. 1.549/2002 privind stabilirea cerintelor de eficienta energetica pentru introducerea pe piata a balasturilor pentru sursele de iluminat fluorescent;
    - Hotararea Guvernului nr. 407/2003 privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta energetica pentru introducerea pe piata a aparatelor de climatizare de uz casnic.

    CAP. 5
    Scopul si obiectivele controlului

    Scopul controlului
    Art. 7
    (1) Scopul actiunilor de control desfasurate de ARCE este verificarea respectarii prevederilor Legii nr. 199/2000, republicata, precum si a reglementarilor tehnice pentru etichetarea aparatelor electrocasnice privind eficienta energetica.
    (2) In urma controlului efectuat de personalul ARCE imputernicit, se vor dispune actiuni corective si/sau se vor aplica sanctiuni contraventionale, dupa caz.

    Obiectivele controlului
    Art. 8
    Principalele obiective ale controlului ARCE sunt:
    - verificarea respectarii reglementarilor tehnice privind eficienta energetica de catre producatorii, reprezentantii autorizati ai acestora, importatorii, in cazul in care producatorii nu au sediul in Romania, distribuitorii si vanzatorii de aparate, utilaje si echipamente pentru care au fost elaborate astfel de reglementari;
    - verificarea respectarii obligatiilor ce le revin agentilor economici care consuma anual o cantitate de energie de peste 1.000 tone echivalent petrol, precum si autoritatilor administratiei publice locale din localitatile cu o populatie mai mare de 20.000 de locuitori, privind intocmirea programelor proprii de eficienta energetica;
    - verificarea respectarii obligatiilor ce le revin consumatorilor de energie, persoane juridice, pentru:
    a) respectarea reglementarilor tehnice in vigoare privind proiectarea, construirea, exploatarea, intretinerea, repararea instalatiilor proprii si a receptoarelor de energie, precum si dotarea acestora cu aparate de masura si control;
    b) existenta unui sistem propriu de evidenta si monitorizare a consumurilor energetice;
    - verificarea respectarii obligatiilor ce le revin consumatorilor care folosesc mai mult de 200 tone echivalent petrol pe an, privind existenta bilantului energetic realizat de o persoana fizica sau juridica autorizata;
    - verificarea respectarii obligatiilor ce le revin consumatorilor care folosesc mai mult de 1.000 tone echivalent petrol pe an, privind existenta:
    a) unui responsabil pentru energie;
    b) unui bilant energetic anual realizat de o persoana fizica sau juridica autorizata;
    c) unor programe de masuri pentru reducerea consumurilor energetice, incluzand investitiile pentru care se intocmesc studii de fezabilitate;
    - verificarea respectarii obligatiilor agentilor economici cu activitate de producere, transport sau distributie a combustibililor si energiei, pentru reducerea consumului propriu de combustibili si energie;
    - verificarea respectarii obligatiilor societatilor de transport, precum si altor societati care detin mai mult de 10 autovehicule, privind existenta si aplicarea programelor de monitorizare si gestiune a consumului de energie pentru grupul de vehicule detinut;
    - verificarea respectarii obligatiilor administratorilor cladirilor aflate in proprietate publica, privind masurile pentru:
    a) utilizarea eficienta a sistemului de incalzire si climatizare;
    b) utilizarea materialelor de constructie eficiente energetic;
    c) utilizarea rationala a iluminatului interior;
    d) utilizarea aparatelor de masura si reglare a consumului de energie;
    e) realizarea unui bilant energetic pentru cladirile cu suprafata desfasurata mai mare de 1.500 mp, o data la 5 ani, bilant intocmit de o persoana fizica sau juridica autorizata in acest sens;
    f) cresterea eficientei energetice potrivit reglementarilor in vigoare.

    CAP. 6
    Echipa de control

    Art. 9
    Actiunile de control desfasurate de ARCE se efectueaza de catre echipe de control, conform programului anual aprobat de presedintele ARCE, pe baza unui mandat aprobat de conducerea ARCE sau de directorul filialei teritoriale, dupa caz, si pe baza unei tematici de control, conform modelelor prezentate in anexele nr. 1 si 2.
    Art. 10
    (1) Echipa de control este compusa din cel putin doua persoane, fiecare avand calitatea de agent constatator.
    (2) Unul dintre membrii echipei de control, in calitate de sef, detine responsabilitatea generala a controlului.
    (3) Calitatea de agent constatator este dovedita cu legitimatia de control, emisa de presedintele ARCE.
    Art. 11
    (1) La solicitarea altor autoritati publice, ARCE desemneaza agenti constatatori sau alte categorii de specialisti care sa participe la controalele organizate de acestea.
    (2) Modul de colaborare si procedurile de control se vor stabili, dupa caz, prin protocoale incheiate intre respectivele autoritati si ARCE.

    CAP. 7
    Atributiile personalului de control

    Art. 12
    Directorul filialei teritoriale ARCE are urmatoarele atributii:
    a) sa aprobe mandatul de control si componenta echipei de control;
    b) sa aprobe raportul de control intocmit de seful echipei pe baza procesului-verbal de constatare;
    c) sa transmita Directiei ARCE - Supraveghere Piata raportul de control si procesul-verbal de constatare.
    Art. 13
    Seful echipei de control are urmatoarele atributii:
    a) sa coordoneze activitatea echipei de control;
    b) sa intocmeasca raportul de control in termen de 5 zile de la incheierea actiunii de control;
    c) sa reprezinte echipa de control in fata persoanei juridice controlate;
    d) sa urmareasca ducerea la indeplinire a masurilor si a actiunilor corective stabilite in raportul de control.
    Art. 14
    Membrii echipelor de control au urmatoarele obligatii:
    a) sa isi decline calitatea, legitimandu-se in fata persoanei juridice care urmeaza sa fie controlata;
    b) sa efectueze controalele in conformitate cu mandatele primite, cu procedurile specifice si cu prevederile legale in vigoare;
    c) sa solicite datele si informatiile necesare in legatura cu problemele care fac obiectul controlului;
    d) sa participe la intocmirea rapoartelor de control, conform anexei nr. 3, si a proceselor-verbale de constatare;
    e) sa verifice aplicarea masurilor corective stabilite in urma controalelor anterioare.

    Obligatiile celor care fac obiectul controlului
    Art. 15
    Agentii economici, consumatori de energie, administratiile publice locale, societatile de transport si administratorii cladirilor aflate in proprietate publica au urmatoarele obligatii:
    a) sa permita echipei de control, in conditiile legii, accesul in cladiri, incaperi, la instalatii, cu respectarea procedurilor si instructiunilor de acces specifice;
    b) sa puna la dispozitie echipei de control, la solicitarea acesteia, documentele si actele specifice activitatilor lor;
    c) sa desemneze un imputernicit competent din cadrul personalului, care sa asiste echipa de control si sa asigure punerea la dispozitia acesteia a documentelor si actelor solicitate de aceasta.

    CAP. 8
    Documente de control

    Art. 16
    Documentele de control sunt:
    a) mandatul de control;
    b) legitimatia de control;
    c) procesul-verbal de constatare.

    CAP. 9
    Constatarea si sanctionarea contraventiilor

    Art. 17
    Contraventiile sunt cele prevazute in Legea nr. 199/2000, republicata, si in reglementarile tehnice pentru etichetarea aparatelor electrocasnice privind eficienta energetica.
    Art. 18
    Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac prin proces-verbal de constatare, intocmit de catre agentii constatatori ai ARCE.
    Art. 19
    (1) Procesele-verbale de constatare vor fi numerotate si vor purta antetul si stampila ARCE.
    (2) Evidenta proceselor-verbale de constatare se face, la nivelul Directiei ARCE - Supraveghere Piata, de catre serviciul de specialitate, in Registrul de evidenta a proceselor-verbale de constatare, prezentat in anexa nr. 4, prin transmiterea acestora de catre filialele teritoriale ale ARCE.
    Art. 20
    (1) In cazul constatarii savarsirii de catre aceeasi persoana juridica a doua sau mai multe contraventii, se incheie un singur proces-verbal de constatare, iar sanctiunea amenzii se aplica pentru fiecare contraventie.
    (2) Cand contraventiile au fost constatate prin acelasi proces-verbal de constatare, sanctiunile contraventionale se cumuleaza fara a putea depasi dublul maximului amenzii prevazut pentru contraventia cea mai grava.
    Art. 21
    (1) O data cu aplicarea amenzii contraventionale agentul constatator stabileste, daca este cazul, un termen de conformare de pana la o luna, care poate fi prelungit de conducerea ARCE in cazurile in care se apreciaza ca acest lucru se impune.
    (2) In cadrul termenului stabilit contravenientul are obligatia sa intre in legalitate sau, dupa caz, sa restabileasca legalitatea.
    Art. 22
    Procesul-verbal de constatare se semneaza pe fiecare pagina de catre agentul constatator si de catre contravenient, caruia i se inmaneaza o copie.
    Art. 23
    (1) Procesul-verbal de constatare se incheie si in situatia in care contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze; agentul constatator va face mentiune despre aceste imprejurari, care trebuie sa fie confirmate de cel putin un martor.
    (2) In cazul mentionat la alin. (1) procesul-verbal de constatare cuprinde si datele personale din actul de identitate al martorului si semnatura acestuia.
    (3) In lipsa unui martor agentul constatator precizeaza motivele care au dus la incheierea procesului-verbal de constatare in aceste conditii.
    (4) In cazul in care contravenientul nu este prezent sau, desi prezent, refuza sa semneze procesul-verbal de constatare, comunicarea acestuia se face de catre agentul constatator in termen de cel mult o luna de la data incheierii, prin posta, cu aviz de primire, sau se afiseaza la sediul contravenientului.
    Art. 24
    (1) Prin procesul-verbal de constatare agentul constatator aplica amenda contraventionala si dispune, dupa caz, confiscarea produselor neconforme.
    (2) Agentul constatator are obligatia sa stabileasca cine este producatorul bunurilor confiscate si in procesul-verbal de constatare se vor mentiona, daca este posibil, datele de identificare ale producatorului sau se vor preciza motivele pentru care identificarea acestuia nu a fost posibila.
    (3) In caz de anulare sau de constatare a nulitatii procesului-verbal de constatare, bunurile confiscate se restituie de indata celui in drept.
    Art. 25
    (1) Impotriva procesului-verbal de constatare se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii/comunicarii acestuia. Plangerea se solutioneaza de judecatoria in a carei raza teritoriala s-a savarsit contraventia.
    (2) Pana la solutionarea plangerii executarea sanctiunii contraventionale se suspenda.
    Art. 26
    Daca contravenientul nu foloseste calea de atac impotriva procesului-verbal de constatare in termen de 15 zile, in vederea platii amenzii, ARCE comunica din oficiu organelor de specialitate ale directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si unitatilor subordonate acestora, in a caror raza teritoriala isi are sediul contravenientul, procesul-verbal de constatare a contraventiei. Modelul adresei de notificare este prezentat in anexa nr. 5.

    CAP. 10
    Dispozitii finale

    Art. 27
    Dispozitiile prezentului regulament se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
    Art. 28
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA 1
    la regulament

    Agentia Romana pentru Conservarea Energiei
    Antet

                             MANDAT DE CONTROL
                          Model si continut-cadru

    In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 941/2002 privind organizarea si functionarea Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei, echipa de control compusa din:
    1. sef echipa de control ..................................................;
    2. membru .................................................................;
    3. membru .................................................................
este imputernicita sa efectueze control pentru verificarea respectarii prevederilor Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicata, si a reglementarilor tehnice pentru etichetarea aparatelor electrocasnice privind eficienta energetica si sa aplice sanctiunile prevazute de lege, in conformitate cu Legea nr. 199/2000, republicata, sau cu Hotararea Guvernului nr. ..... la ......................................, incepand cu data de ............... .
    Domeniile ce urmeaza sa fie controlate sunt:
    ...........................................................................
    Locul de desfasurare a controlului
    ...........................................................................
    Data emiterii .......................                  Aprobat
                     (ziua/luna/anul)
                                                Director filiala teritoriala,
                                              ................................

    ANEXA 2
    la regulament

    Agentia Romana pentru Conservarea Energiei
    Antet

                                                              Aprobat

                                                   Presedintele Agentiei Romane
                                                   pentru Conservarea Energiei,
                                                   ............................

                             TEMATICA DE CONTROL
                                 Model-cadru

    Domeniul controlat (din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicata, si din reglementarile tehnice pentru etichetarea aparatelor electrocasnice privind eficienta energetica):
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    Ce trebuie urmarit in timpul controlului:
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    Desfasurarea controlului:
    Locul:
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    Perioada: de la .................. la ...............

                                                               Intocmit

    ANEXA 3
    la regulament

    Agentia Romana pentru Conservarea Energiei
    Antet

             Aprobat
    Director filiala teritoriala,
    .............................

                               RAPORT DE CONTROL
                            Model si continut-cadru

    A. Persoana juridica controlata
    ............................................................................
    B. Membrii echipei de control:
    1. sef echipa de control ...................................................
    2. membru ..................................................................
    3. membru ..................................................................
    C. Domeniile controlate
    ............................................................................
    D. Verificari si constatari
    ............................................................................
    E. Abateri de la reglementarile emise in domeniul eficientei energetice
    ............................................................................
    F. Masuri si actiuni corective
    ............................................................................
    G. Recomandari
    ............................................................................
    H. Lista persoanelor care au participat la control din partea persoanei juridice controlate
    I. Anexe

    Semnaturi                                                 Data
    Membrii echipei de control
    ..........................
    ..........................

    ANEXA 4
    la regulament

                                  REGISTRUL
                de evidenta a proceselor-verbale de constatare

                                    Model

___________________________________________________________________________
Nr.  Nr. proces-verbal   Numele agentului  Persoana    Masuri    Observatii
crt. de constatare/data  constatator si    juridica    aplicate
     incheierii          nr. legitimatiei  controlata
___________________________________________________________________________
  1.
___________________________________________________________________________
  2.
___________________________________________________________________________
  3.
___________________________________________________________________________
  4.
___________________________________________________________________________
  5.
___________________________________________________________________________
  6.
___________________________________________________________________________
  7.
___________________________________________________________________________
  8.
___________________________________________________________________________
  9.
___________________________________________________________________________
 10.
___________________________________________________________________________

    ANEXA 5
    la regulament

    Agentia Romana pentru Conservarea Energiei
    Antet

                            ADRESA DE NOTIFICARE
                           Model si continut-cadru

    Catre Administratia financiara a .....................
    Adresa ...............................................

    Va transmitem alaturat Procesul-verbal de constatare a contraventiilor nr.
....... din data de ..............., prin care ................................,
                                                (denumirea persoanei juridice)
cu sediul in .............................., str. .................... nr. ...., judetul/sectorul ..................., a fost amendata cu .................. lei.
    Procesul-verbal de constatare a contraventiilor a ramas definitiv la data de ....................., prin expirarea termenului de plata a amenzii prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
    Conform prevederilor art. 37 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, procesul-verbal ramas definitiv constituie titlu executoriu.
    Ca urmare, va solicitam sa procedati la punerea sa in executare, potrivit prevederilor legale.

    Presedinte/Director filiala teritoriala,
    ........................................SmartCity5

COMENTARII la Decizia 53/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 53 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 53/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu