Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Decizia Nr.247 din 31.08.2011

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 30 august 2011 având drept obiect repartizarea remuneraţiilor şi a comisionului datorat colectorului unic pentru dreptul de retransmitere prin cablu şi pentru remuneraţia compensatorie pentru copia privată
ACT EMIS DE: Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 669 din 20 septembrie 2011SmartCity1


Având în vedere dispoziţiile art. 1312 alin. (8) şi art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie: Articolul 1Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea arbitrală din data de 30 august 2011 având drept obiect repartizarea remuneraţiilor şi a comisionului datorat colectorului unic pentru dreptul de retransmitere prin cablu şi pentru remuneraţia compensatorie pentru copia privată, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. Articolul 2Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, Robert Bucur ANEXĂHOTĂRÂREA ARBITRALĂ din 30 august 2011 având drept obiect repartizarea remuneraţiilor şi a comisionului datorat colectorului unic pentru dreptul de retransmitere prin cablu şi pentru remuneraţia compensatorie pentru copia privată Completul de arbitraj este constituit din: Duţescu Georgeta Felicia - preşedinte Gozia Dan Cristian - arbitru David Alice Mihaela - arbitru Niţu Ion - arbitru Ştiolică Florin - arbitru Pe rol se află soluţionarea cererii de arbitraj formulate de PERGAM - Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice în contradictoriu cu COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturi de Autor (ORDA) cu nr. 54 din 12 aprilie 2011, cerere având drept obiect repartizarea remuneraţiilor şi a comisionului datorat colectorului unic pentru dreptul de retransmitere prin cablu şi pentru remuneraţia compensatorie pentru copia privată între PERGAM şi COPYRO. Dezbaterile au avut loc la data de 26 august 2011, fiind consemnate în încheierea de şedinţă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Ţinând seama de înscrisurile depuse de părţi, de dezbaterile şi concluziile acestora, prin cererea arbitrală formulată PERGAM a solicitat: 1. modalitatea de împărţire între PERGAM şi COPYRO a remuneraţiei cuvenite titularilor de drepturi reprezentaţi de PERGAM din remuneraţia compensatorie pentru copia privată, în sensul împărţirii în cuantum de 95% în favoarea PERGAM şi de 5% în favoarea COPYRO; 2. modalitatea de împărţire între PERGAM şi COPYRO a remuneraţiei cuvenite titularilor de drepturi reprezentaţi de PERGAM din dreptul de retransmitere prin cablu, în sensul împărţirii în cuantum de 25% în favoarea PERGAM şi de 75% în favoarea COPYRO; 3. comisionul datorat colectorului unic COPYRO pentru remuneraţiile cuvenite autorilor de opere scrise pentru copia privată, respectiv în cuantum de 10%; 4. comisionul datorat colectorului unic PERGAM pentru remuneraţiile cuvenite autorilor de opere scrise pentru retransmiterea prin cablu, respectiv în cuantum de 10%; 5. cuantumul remuneraţiilor cuvenite PERGAM din copia privată pentru ultimii 3 ani, respectiv pentru perioada 2007-2010; 6. cuantumul remuneraţiilor cuvenite PERGAM din retransmiterea prin cablu pentru ultimii 3 ani, respectiv pentru perioada 2007-2010; 7. cheltuieli de judecată constând în onorariile arbitrilor. Prin întâmpinare şi completările la întâmpinare, COPYRO a ridicat următoarele excepţii şi a formulat următoarele apărări şi excepţii pe care completul arbitral le-a unit cu fondul cauzei la termenele din data de 16 august şi data de 26 august 2011, după cum urmează, sintetic: 1. excepţia inadmisibilităţii solicitării de către PERGAM prin procedură de arbitraj a remuneraţiilor pentru retransmiterea prin cablu şi copia privată pentru operele reproduse de pe hârtie pe perioada 2007-20 august 2009, întemeiată pe lipsa capacităţii de folosinţă şi exerciţiu a PERGAM; 2. excepţia inadmisibilităţii solicitării de către PERGAM a remuneraţiilor din cablu şi copia privată, întemeiată pe faptul că prin deciziile ORDA nr. 147 şi 148 din 2005 doar COPYRO şi VISARTA au fost stabilite drept beneficiari; 3. excepţia inadmisibilităţii solicitării de către PERGAM în procedura de arbitraj a procentului de 10% pentru colectarea remuneraţiei din copie privată în lipsa VISARTA, care nu este nici parte în arbitraj; 4. excepţia inadmisibilităţii solicitării de către PERGAM în procedura de arbitraj a remuneraţiilor deja repartizate şi achitate de către COPYRO; 5. excepţia prematurităţii formulării cererii de arbitraj în raport cu faptul că nu s-a îndeplinit procedura prealabilă prevăzută de art. 1312 în raport cu toate organismele implicate în domeniul respectiv, inclusiv VISARTA; 6. excepţia inadmisibilităţii solicitării proporţiei de 95% din remuneraţia pentru copia privată direct în procedura de arbitraj şi pentru faptul că prin solicitarea PERGAM s-ar ajunge la o proporţie de colectare de 105%; 7. excepţia lipsei calităţii procesuale active a PERGAM, întrucât COPYRO a fost desemnat unic beneficiar alături de VISARTA (copie privată) pentru perioada 2007-2010; 8. excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a COPYRO, întrucât pentru autorii reprezentaţi de către VISARTA şi asociaţiile de editori COPYRO nu are mandat de reprezentare; 9. excepţia prematurităţii cererii de arbitraj, raportată la faptul că nu doar PERGAM, ci şi COPYRO reprezintă opera ştiinţifică, iar până la partajarea pe criterii de reprezentativitate a operelor ştiinţifice între cele două organisme de gestiune colectivă prezentul arbitraj nu se poate realiza. Pe fondul cauzei, COPYRO a solicitat respingerea cererii de arbitraj şi, totodată, a propus pentru copia privată 5%, iar pentru retransmiterea prin cablu 2% şi comision datorat colectorului unic al remuneraţiei pentru retransmiterea prin cablu de 5%. COMPLETUL DE ARBITRI constată: Excepţiile invocate de către COPYRO urmează a fi soluţionate astfel: 1. Excepţia inadmisibilităţii solicitării de către PERGAM prin procedură de arbitraj a remuneraţiilor pentru retransmiterea prin cablu şi copia privată pentru operele reproduse de pe hârtie pe perioada 2007-20 august 2009, întemeiată pe lipsa capacităţii de folosinţă şi exerciţiu a PERGAM, este nefondată, întrucât PERGAM poate urmări creanţe născute anterior dobândirii capacităţii de folosinţă şi de exerciţiu ca efect al dispoziţiilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, şi al mandatului conferit de către titularii de drepturi de autor. 2. Excepţia inadmisibilităţii solicitării de către PERGAM a remuneraţiilor din cablu şi copia privată, întemeiată pe faptul că prin deciziile directorului general al ORDA nr. 147/2005 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor drept colector unic al remuneraţiei compensatorii cuvenite titularilor de drepturi pentru copia privată - opere reproduse de pe hârtie şi nr. 148/2005 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor drept colector unic al remuneraţiei compensatorii cuvenite titularilor de drepturi pentru copia privată - hârtie pentru copiator (format A4) doar COPYRO şi VISARTA au fost stabilite drept beneficiari este nefondată, întrucât PERGAM însăşi a fost înfiinţată prin Sentinţa civilă nr. 152 din 14 iulie 2009, pronunţată de Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, şi prin decizia directorului general al ORDA nr. 98/2009 privind constituirea ca organism de gestiune colectivă a Asociaţiei „Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice - PERGAM“, ca organism de gestiune colectivă a drepturilor de autor în domeniul operelor ştiinţifice. 3. Excepţia inadmisibilităţii solicitării de către PERGAM în procedura de arbitraj a procentului de 10% pentru colectarea remuneraţiei din copie privată în lipsa VISARTA, care nu este nici parte în arbitraj, este neîntemeiată, întrucât potrivit principiului disponibilităţii părţile stabilesc cadrul procesual şi limitele întinderii obligaţiilor, toate chestiunile soluţionate fiind opozabile părţilor aflate în litigiu. Părţile nu au solicitat introducerea în litigiul arbitral a organismului de gestiune colectivă VISARTA, nici VISARTA însăşi nu a formulat vreo cerere de participare ca terţ sau ca parte în cauză, astfel încât prezenta hotărâre arbitrală nici nu îi profită, nici nu o păgubeşte. Pe cale de consecinţă şi în mod simetric, nici COPYRO nu are vreun interes legalmente protejat să îşi întemeieze apărarea pe acest raţionament. 4. Excepţia inadmisibilităţii solicitării de către PERGAM în procedura de arbitraj a remuneraţiilor deja repartizate şi achitate de către COPYRO este nefondată, întrucât titularii de drepturi nemembri COPYRO nu au fost notificaţi şi nu li s-au repartizat sumele cuvenite din retransmiterea prin cablu şi copia privată. 5. Excepţia prematurităţii formulării cererii de arbitraj în raport cu faptul că nu s-a îndeplinit procedura prealabilă prevăzută de art. 1312 din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, în raport cu toate organismele implicate în domeniul respectiv, inclusiv VISARTA, este nefondată, întrucât la dosarul cauzei se regăsesc probe care contrazic apărările COPYRO. De altfel, dispoziţiile prevăzute de lege stipulează în sensul acesta. 6. Excepţia inadmisibilităţii solicitării proporţiei de 95% din remuneraţia pentru copia privată direct în procedura de arbitraj şi pentru faptul că prin solicitarea PERGAM s-ar ajunge la o proporţie de colectare de 105% este neîntemeiată, deoarece, pe de o parte, excepţia vizează apărări de fond, iar, pe de altă parte, nu corespunde realităţii, întrucât PERGAM a precizat că solicită cote procentuale după deducerea cotei cuvenite VISARTA. 7. Excepţia lipsei calităţii procesuale active a PERGAM este nefondată, întrucât COPYRO a fost desemnat unic beneficiar alături de VISARTA (copie privată) pentru perioada 2007-2010 întrucât PERGAM însăşi a fost înfiinţată prin Sentinţa civilă nr. 152 din 14 iulie 2009, pronunţată de Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, şi prin decizia directorului general al ORDA nr. 98/2009 ca organism de gestiune colectivă al drepturilor de autor în domeniul operelor ştiinţifice. Mai mult decât atât, titularii de drepturi nemembri COPYRO şi VISARTA au dreptul de a pretinde remuneraţiile cuvenite timp de 3 ani de la data notificării, conform dispoziţiilor art. 1291 şi art. 121 alin. (5) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare. 8. Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a COPYRO, întrucât pentru autorii reprezentaţi de către VISARTA şi asociaţiile de editori COPYRO nu are mandat de reprezentare, este neîntemeiată, întrucât PERGAM pretinde sume colectate deja de către COPYRO. Potrivit principiului disponibilităţii, părţile stabilesc cadrul procesual şi limitele întinderii obligaţiilor, toate chestiunile soluţionate fiind opozabile părţilor aflate în litigiu. Părţile nu au solicitat introducerea în litigiul arbitral a organismului de gestiune colectivă VISARTA şi a asociaţiilor de editori, nici VISARTA ori asociaţiile de editori nu au formulat vreo cerere de participare ca terţi în cauză, astfel încât prezenta hotărâre arbitrală nici nu le profită, nici nu îi păgubeşte. Pe cale de consecinţă şi în mod simetric, nici COPYRO nu are vreun interes legalmente protejat să îşi întemeieze apărarea pe acest raţionament. 9. Excepţia prematurităţii cererii de arbitraj, raportată la faptul că nu doar PERGAM, ci şi COPYRO reprezintă opera ştiinţifică, iar până la partajarea pe criterii de reprezentativitate a operelor ştiinţifice între cele două organisme de gestiune colectivă prezentul arbitraj nu se poate realiza, este neîntemeiată şi completul arbitral o respinge cu motivarea că la dosarul cauzei se află suficiente înscrisuri care să ofere criterii pentru aprecierea reprezentativităţii fiecăruia dintre cele două organisme de gestiune colectivă. Nu poate fi ignorată Decizia directorului general al ORDA nr. 335/2010 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice - PERGAM drept colector al remuneraţiilor cuvenite autorilor de opere scrise pentru retransmiterea prin cablu, act ce recunoaşte caracterul reprezentativ al PERGAM, prin aceea că îl desemnează drept colector unic al remuneraţiilor cuvenite autorilor de opere scrise pentru retransmiterea prin cablu. Pe fondul cauzei: Cu privire la primul capăt de cerere, prin care PERGAM solicită 95% din remuneraţia compensatorie pentru copia privată, urmând ca 5% a fi repartizaţi către COPYRO, Completul arbitral îl admite în baza probelor administrate. Astfel, din înscrisurile depuse la dosarul cauzei rezultă că ponderea operelor ştiinţifice editate în România este net superioară operelor literare. De asemenea, din probele administrate rezultă că opera ştiinţifică face obiectul copiei private într-o proporţie covârşitoare în raport cu opera literară, care reprezintă excepţia. Susţinerea COPYRO în sensul că definirea operelor ştiinţifice ca fiind acele opere editate de către edituri acreditate C.N.S.I.S. nu poate fi reţinută, deoarece adaugă la lege. Art. 7 lit. b) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, nu face o asemenea definire ori distincţie. Oricum, C.N.S.I.S. are un rol pur consultativ, iar nu obligatoriu. Cu privire la cel de al doilea capăt de cerere, prin care PERGAM pretinde a fi stabilită remuneraţia cuvenită titularilor de drepturi din dreptul de retransmitere prin cablu, considerând că se cuvine o cotă de 25% în favoarea PERGAM şi de 75% în favoarea COPYRO, Completul arbitral îl admite în baza probelor administrate. Proporţia operei ştiinţifice transmise prin cablu este cu mult mai mare decât a operei literare, aceasta din urmă fiind retransmisă prin adaptare, dramatizare, ecranizare, recitare etc., făcând obiect şi al drepturilor conexe. De asemenea, tot în susţinerea capătului al doilea al cererii, Completul arbitral apreciază că în speţă sunt incidente dispoziţiile art. 121 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că dreptul de retransmitere prin cablu, ca şi copia privată, se gestionează colectiv, în mod obligatoriu, numai prin intermediul organismelor de gestiune colectivă. Cu privire la cel de al treilea capăt al cererii de arbitraj, prin care PERGAM acordă o cotă de 10% în favoarea colectorului unic COPYRO pentru remuneraţiile cuvenite autorilor operelor scrise pentru copia privată, Completul arbitral îl admite în baza probelor administrate. Completul arbitral apreciază ca admisibilă cota de 10%, fiind îndestulătoare pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de colectarea remuneraţiilor, asigurând o desfăşurare optimă a activităţii de colectare. Cu privire la cel de al patrulea capăt al cererii arbitrale, prin care PERGAM consideră că i se cuvine o cotă de 10% în calitate de colector unic pentru remuneraţiile cuvenite autorilor operelor scrise pentru copia privată, Completul arbitral îl admite în baza probelor administrate. Completul arbitral apreciază că o cotă de 10% este justificată pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de colectarea remuneraţiilor, asigurând buna desfăşurare a activităţii de colectare. Cu privire la capătul al cincilea al cererii de arbitraj, prin care PERGAM solicită cuantumul remuneraţiilor cuvenite din copia privată pentru ultimii 3 ani, respectiv pentru perioada 2007-2010, Completul consideră solicitarea ca fiind temeinică şi legală şi o admite, această împrejurare rezultând din dispoziţiile art. 1291 din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Cu privire la capătul al şaselea al cererii de arbitraj, prin care PERGAM solicită cuantumul remuneraţiilor cuvenite din retransmiterea prin cablu pentru ultimii 3 ani, respectiv pentru perioada 2007-2010, Completul consideră solicitarea ca fiind temeinică şi legală şi o admite, această împrejurare rezultând din dispoziţiile art. 121 alin. (5) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Cu privire la cel de al şaptelea capăt al cererii de arbitraj, prin care PERGAM solicită obligarea COPYRO la plata cheltuielilor ocazionate de arbitraj, Completul apreciază că cererea este netemeinică şi o va respinge. Completul apreciază că procedura arbitrajului este una specială, prevăzută de Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Aceasta presupune stabilirea modului de acordare a remuneraţiilor pe baza procedurii prealabile a negocierii părţilor, iar în cazul în care acestea nu ajung la o înţelegere, în conformitate cu prevederile art. 1311, se declanşează procedura arbitrală. Mai mult decât atât, art. 1311 alin. 6 stabileşte în mod imperativ obligativitatea părţilor la achitarea în mod egal a onorariilor, iar caracterul legal al împărţirii cheltuielilor de judecată excedează competenţei de soluţionare a completului arbitral. Pentru aceste motive COMPLETUL DE ARBITRAJ h o t ă r ă ş t e: Respinge în tot excepţiile invocate de către COPYRO. Admite în parte cererea de arbitraj formulată de către PERGAM, în sensul că:

stabileşte o proporţie de 95% în favoarea PERGAM şi 5% în favoarea COPYRO cu privire la remuneraţia cuvenită titularilor de drepturi pentru copia privată;

stabileşte o proporţie de 25% în favoarea PERGAM şi de 75% în favoarea COPYRO cu privire la remuneraţia cuvenită titularilor de drepturi din dreptul de retransmitere prin cablu;

stabileşte o proporţie de 10% în favoarea COPYRO cu privire la remuneraţiile cuvenite autorilor de opere scrise pentru copia privată;

stabileşte o proporţie de 10% în favoarea PERGAM cu privire la remuneraţiile cuvenite autorilor de opere scrise pentru retransmiterea prin cablu;

obligă COPYRO la plata către PERGAM a remuneraţiilor cuvenite din copia privată pentru perioada 2007-2010;

obligă COPYRO la plata către PERGAM a remuneraţiilor cuvenite din retransmiterea prin cablu pentru perioada 2007-2010;

respinge capătul de cerere privind obligarea COPYRO la plata cheltuielilor de judecată ca nefondat.Cu apel în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Completul de arbitraj: Duţescu Georgeta Felicia - preşedinte Gozia Dan Cristian - arbitru David Alice Mihaela - arbitru Niţu Ion - arbitru Ştiolică Florin - arbitru Încheiere de şedinţă din 26 august 2011 Completul arbitral este compus din: Duţescu Georgeta - preşedinte Gozia Dan Cristian - arbitru David Alice Mihaela - arbitru Florin Ştiolică - arbitru Ion Niţu - arbitru Pe rol se află soluţionarea cererii de arbitraj formulate de PERGAM în contradictoriu cu COPYRO, având drept obiect stabilirea repartizării remuneraţiilor şi a comisionului datorat colectorului unic pentru dreptul de retransmitere prin cablu şi pentru remuneraţia compensatorie pentru copia privată între organismele de gestiune colectivă PERGAM şi COPYRO. La apelul nominal răspund: PERGAM, reprezentată de directorul general, dna Ana-Maria Marinescu, şi directorul executiv, dl Gheorghe Romiţan, şi COPYRO, reprezentată de administratorul general, dna Rodica Guiu şi de dl avocat Ionescu Mircea Felix Melineşti. Procedura de citare este legal îndeplinită. Completul ia act de faptul că părţile au depus în termenul indicat prin încheierea din 16 august 2011 înscrisurile de care înţeleg să se folosească şi au precizat în scris excepţiile invocate. Se pune în discuţia părţilor admisibilitatea probei cu expertiza contabilă, probă solicitată de către COPYRO la termenul din 16 august 2011 şi a cărei dezbatere contradictorie a fost prorogată după administrarea probei cu înscrisuri. COPYRO, prin reprezentant, arată că solicită proba cu expertiza contabilă, care să aibă drept obiectiv evidenţierea distinctă pe anii 2009 şi 2010 a operelor ştiinţifice din totalul operelor scrise editate în această perioadă şi, de asemenea, stabilirea volumului de opere ştiinţifice în raport cu celelalte opere scrise radiodifuzate şi retransmise prin cablu. PERGAM solicită respingerea probei solicitate, considerând că această probă este una nerelevantă. Completul urmează să respingă cererea vizând efectuarea unei expertize contabile, apreciind-o ca inutilă soluţionării cauzei. În condiţiile în care la dosar există suficiente înscrisuri care să demonstreze ponderea operei ştiinţifice în raport cu celelalte genuri de opere scrise, o atare expertiză este lipsită de utilitate. COPYRO invocă o nouă excepţie, excepţia prematurităţii cererii de arbitraj. Se apreciază de reprezentanţii COPYRO că ambele organisme de gestiune colectivă reprezintă opera ştiinţifică, iar până la partajarea pe criterii de reprezentativitate a domeniului operelor ştiinţifice prezentul arbitraj nu se poate realiza. PERGAM solicită respingerea acestei excepţii ca nefondate. Arbitrii dispun unirea cu fondul a acestei excepţii. PERGAM depune la dosar înscrisul intitulat „Schema de repartizare a remuneraţiei compensatorii...“. În replică, COPYRO solicită amânarea cauzei pentru un nou termen pentru a formula apărări în legătură cu acest înscris. Faţă de poziţia COPYRO, PERGAM, prin reprezentanţii legali, declară că nu înţelege să mai folosească înscrisul produs. Completul ia act de declaraţia PERGAM, sens în care va înlătura înscrisul „Schema de repartizare a remuneraţiei compensatorii...“ din cadrul materialului probator. COPYRO invocă nulitatea absolută a cererii de arbitraj a PERGAM, afirmând că PERGAM a depus două cereri de arbitraj (nr. SGCA 54 din 12 aprilie 2011 şi SGCA 86 din 19 mai 2011), aspect care consideră că ar fi trebuit sesizat de către completul de arbitraj, şi în acelaşi timp susţine că prezentul complet nu este învestit să soluţioneze cele 7 capete de cerere formulate de către PERGAM prin adresa înregistrată la SGCA cu nr. 86 din 19 mai 2011. În replică, PERGAM afirmă că este vorba de o simplă cerere referitoare la iniţierea arbitrajului. Totodată menţionează faptul că regulamentul nu precizează modalitatea de depunere a cererii de iniţiere. COPYRO consideră că, şi în lipsa unor prevederi referitoare la acest aspect, modalitatea este cea instituită de Codul de procedură civilă, invocând nulitatea cererii de arbitraj iniţiate de către PERGAM. În ceea ce priveşte cererea COPYRO privind constatarea nulităţii absolute a cererii de arbitraj, arbitrii, văzând dispoziţiile art. 114 şi 132 din Codul de procedură civilă şi art. 1312 din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, urmează a o respinge pentru următoarele considerente: Nulitatea invocată de către COPYRO este relativă, şi nu absolută. Aceasta reiese din sancţiunea prevăzută de art. 114 din Codul de procedură civilă pentru neregularitatea cererii de chemare în judecată, respectiv sancţiunea suspendării judecăţii până la înlăturarea neregularităţilor actului de învestire a instanţei. De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 132, la prima zi de înfăţişare instanţa poate acorda un termen pentru întregirea ori modificarea cererii de chemare în judecată. Or, potrivit dispoziţiilor art. 134 din Codul de procedură civilă, prima zi de înfăţişare este aceea în care părţile, legal citate, pot pune concluzii. În prezenta cauză arbitrală primul termen la care părţile au putut pune concluzii a coincis cu termenul din data de 16 august 2011, dată la care completul arbitral a fost legal constituit. Nu în ultimul rând, dispoziţiile art. 1312 din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, nu impun un caracter formal pentru cererea adresată Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) privind iniţierea arbitrajului. Or, dacă legiuitorul ar fi vizat ca, încă din faza iniţierii procedurii arbitrajului, fază premergătoare judecăţii în arbitraj propriu-zise, cererea să întrunească anumite condiţii de formă, ar fi şi descris în textul legii forma pe care trebuie să o îmbrace actul adresat ORDA, aşa cum, pentru exemplificare, a dispus legiuitorul prin menţiunile cu caracter formal şi imperativ prevăzute de art. 7201 din Codul de procedură civilă - concilierea prealabilă în materie comercială. Potrivit dispoziţiilor citate ORDA poate fi solicitat pentru iniţierea procedurii de arbitraj efectuate de către arbitri, legea limitându-se la această sintagma: „poate fi solicitat“. Nemaifiind alte cereri de formulat sau excepţii de invocat, completul acordă cuvântul pe fondul cauzei: PERGAM, prin reprezentant, solicită respingerea excepţiilor invocate şi admiterea cererii de arbitraj astfel cum a fost formulată. Totodată, solicită obligarea COPYRO la plata integrală a cheltuielilor ocazionate de arbitraj. COPYRO solicită admiterea excepţiilor formulate de aceasta prin reprezentant, iar pe fondul cauzei solicită limitarea obiectului arbitrajului doar la perioada 20 august 2009-2010. De asemenea, arată că cererea PERGAM referitoare la procentul de 95% este nefondată, atât timp cât reprezentativitatea este de 1/10 în favoarea COPYRO. Se mai precizează ca opera ştiinţifică nu poate constitui ca reprezentare mai mult de 10%, de unde rezultă că, practic, obiectul litigiului este acest procent de 10%. Ambele părţi solicită completului de arbitri amânarea pronunţării în vederea depunerii de concluzii scrise. Faţă de acestea, completul arbitral D I S P U N E: Respinge proba cu expertiză contabilă ca neutilă cauzei. Respinge excepţia ridicată de către COPYRO privind constatarea nulităţii absolute a cererii de arbitraj formulate de PERGAM. Uneşte cu fondul excepţia prematurităţii cererii de arbitraj. Amână pronunţarea până la data de 30 august 2011. Pune în vedere părţilor ca până la data de 29 august 2011 să depună la secretariatul Corpului de arbitri concluziile scrise. Arbitri Gozia Dan Cristian David Alice Mihaela Duţescu Georgeta Ştiolică Florin Niţu Ion


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 247/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 247 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 247/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu