Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

CONTRACT MUNCA Nr

CONTRACT MUNCA   Nr. 3429/18 din 22 iulie 2003

Contractul colectiv de munca la nivelul ramurii constructii-montaj pe anul 2003, inregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei cu nr. 3429/18/22.07.2003

ACT EMIS DE:                MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL, Partea a V-a, Nr. 10 din 5 august 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor Legii nr. 130/1996, asa cum a fost modificata prin Legea nr. 143/1997, si ale Legii nr. 54/2003, partile contractante sunt:
    A. Angajatorii stabiliti de Asociatia Romana a Antreprenorilor de Constructii - ARACO, asociatie patronala reprezentativa a ramurii de constructii-montaj in baza incheierii Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a Civila (dosar nr. 2/F.S./2001) si, la nivel national, in baza sentintei civile nr. 1/31.01.2000 a T.M.B.;
    B. Salariatii reprezentati de federatiile sindicale reprezentative, conform legii:
    - Federatia Generala a Sindicatelor FAMILIA, conform sentintei de schimbare a denumirii nr. 33/Fed/20.12.2001 a Tribunalului Bucuresti, Sectia a III-a Civila, reprezentativa conform sentintei civile nr. 1 a Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a Civila, pronuntata la data de 8.01.2001 in dosarul nr. 35/F/2000;
    - Federatia Nationala a Sindicatelor din Constructii-Montaj ANGHEL SALIGNY, conform reprezentativitatii acordate de Confederatia Nationala a Sindicatelor Libere din Romania FRATIA nr. 349/23.04.2003;
    - Federatia Sindicatelor Constructorilor Feroviari si Cailor de Comunicatii din Romania, conform deciziei civile nr. 22F a Tribunalului Bucuresti, Sectia a IV-a Civila, pronuntata la data de 1.10.2001 (dosar nr. 22R/2001).

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1.
    (1) Contractul colectiv de munca reglementeaza raporturile de munca generale dintre patroni si salariati (conform Legii nr. 356/2001), pentru realizarea obiectului de activitate prevazut in actul constitutiv.
    (2) Prevederile prezentului contract colectiv de munca se aplica la nivel de ramura.
    (3) Raporturile de munca referitoare la conditiile specifice se reglementeaza prin contractul de munca la nivel de unitate.
    Art. 2
    Partile contractante recunosc si accepta pe deplin faptul ca sunt egale si libere in negocierea prezentului contract colectiv de munca la nivel de ramura si se obliga sa respecte intocmai prevederile acestuia.
    Art. 3
    (1) Prezentul contract colectiv de munca cuprinde drepturile si obligatiile reciproce ale patronatului si sindicatelor in stabilirea conditiilor generale de munca.
    (2) Conditiile specifice de munca, drepturile si obligatiile concrete ale partilor, precum si regulile de disciplina a muncii vor fi stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate, prin contractele individuale de munca si prin regulamentul intern.
    (3) La cererea membrilor lor, sindicatele pot sa ii reprezinte pe acestia in cadrul conflictelor de drepturi.
    (4) In contractele de munca incheiate la nivel de unitate, bazate pe negocieri colective de catre sindicate in numele salariatilor, partile contractante vor conveni, printr-o clauza expresa, plata unei contributii lunare de catre salariati, altii decat membrii de sindicat, pentru desfasurarea negocierilor colective, dar care sa nu fie mai mica de 0,3% din salariu si care sa nu depaseasca valoarea contributiei sindicale.
    (5) In contractele colective de munca incheiate la nivel de unitate bazate pe negocieri colective partile contractante vor putea conveni ca angajatorii sa retina pe statele de plata cotizatia de sindicat si sa vireze aceasta cotizatie sindicatului.
    Art. 4
    (1) Contractul colectiv de munca la nivel de ramura se incheie pe o perioada de un an, cu posibilitati de prelungire, conform legii.
    (2) Cu cel mult 60 de zile inainte de expirarea termenului pentru care a fost incheiat, partile se obliga sa inceapa negocierile contractului colectiv de munca la nivel de ramura cu respectarea Legii nr. 130/1996, republicata.
    (3) Modificarile prevederilor contractului colectiv de munca la nivel de ramura se fac in conditiile prevazute de Legea nr. 130/1996, asa cum a fost modificata prin Legea nr. 143/1997. Orice modificare produsa are aceleasi efecte ca si contractul. Orice modificare se aduce la cunostinta partilor cu pana la 30 de zile inainte de data propusa pentru inceperea negocierilor.
    (4) Ori de cate ori contractul colectiv de munca la nivel de ramura se modifica, contractele colective de munca la nivel de unitate, precum si contractele de munca individuale vor fi adaptate in mod corespunzator.
    (5) Partile semnatare, federatiile sindicale si patronii se angajeaza ca in perioada negocierilor sa nu declanseze greve si, respectiv, sa nu efectueze concedieri pentru motive neimputabile salariatilor.
    Art. 5
    (1) Prevederile contractului colectiv de munca la nivel de unitate se aplica in mod egal tuturor salariatilor, indiferent de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate. Departajarea salariatilor numai pe criterii strict profesionale si de calificare nu poate fi considerata discriminatorie.
    (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) constituie contraventie si este reglementata de Ordonanta Guvernului nr. 137/2000.
    (3) Avand in vedere statutul apolitic al partilor, acestea nu vor permite desfasurarea activitatilor politice in unitate.
    Art. 6
    In situatiile in care, in privinta drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de munca, intervin reglementari legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din contract.
    Art. 7
    Interpretarea clauzelor contractului colectiv de munca la nivel de ramura se face cu respectarea prevederilor legale.
    Art. 8
    (1) Divergentele intervenite in aplicarea si executarea contractelor colective de munca vor fi solutionate prin comisii paritare:
    a) la nivel de ramura si grup de unitati, printr-o comisie paritara alcatuita din reprezentantii patronilor si ai federatiilor sindicale, semnatare ale contractului colectiv de munca;
    b) la nivel de unitate, printr-o comisie paritara alcatuita din reprezentanti ai salariatilor si ai consiliului de administratie sau manager.
    Regulamentul de organizare si functionare a comisiei paritare la nivel de ramura este prezentat in anexa.
    (2) Procedura de solutionare a divergentelor, prevazuta mai sus, nu exclude sesizarea instantelor de judecata competente. Solutionarea prin acord de comisia paritara implica sesizarea judecatoriei, iar daca sesizarea a avut loc, se va prezenta instantei hotararea comisiei paritare.
    Art. 9
    Partile se obliga ca in perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de munca la nivel de ramura sa nu sustina in nici un mod promovarea unor reglementari care ar duce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de munca, oricare ar fi nivelul la care au fost incheiate.
    Art. 10
    (1) Partile semnatare garanteaza respectarea drepturilor si obligatiilor minime cuprinse in prezentul contract.
    (2) Drepturile salariatilor prevazute in prezentul contract colectiv de munca nu pot sa reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale, care au fost stabilite si recunoscute prin contracte colective incheiate la nivel de unitate inaintea incheierii contractului colectiv de munca la nivel de ramura.
    (3) Prevederile CCM nu pot conduce la unele renuntari in privinta drepturilor salariatilor recunoscute prin lege. Orice tranzactie prin care se urmareste renuntarea sau limitarea drepturilor conferite de lege salariatilor este lovita de nulitate.
    Art. 11
    Contractele colective de munca la nivel de grupuri de unitati si unitati nu vor putea prevedea drepturi sub limitele minime prevazute in prezentul contract, in conformitate cu prevederile Legii nr. 130/1996, asa cum a fost modificata prin Legea nr. 143/1997.

    CAP. 2
    Incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

    Art. 12
    Angajarea se face prin incheierea contractului individual de munca, in care sunt stabilite in mod concret drepturile si obligatiile partilor, prin negociere, si care va respecta prevederile cu caracter minimal cuprinse in contractele colective de munca la nivel de unitate.
    Art. 12.1
    Contractul individual de munca se poate incheia si pe durata determinata, in urmatoarele conditii:
    a) inlocuirea unui angajat in cazul suspendarii contractului sau de munca, cu exceptia situatiei in care acel angajat participa la greva;
    b) cresterea temporara a activitatii angajatorului;
    c) desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier;
    d) in situatia in care este incheiat in temeiul unor dispozitii legale emise in scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fara loc de munca;
    e) in alte cazuri prevazute de legi speciale.
    Art. 12.2
    Obligatia de incheiere a contractului individual de munca, in forma scrisa, revine angajatorului.
    Art. 12.3
    In situatia in care contractul individual de munca nu a fost incheiat in forma scrisa, se prezuma ca a fost incheiat pe o durata nedeterminata.
    Art. 13
    Contractele individuale de munca vor prevedea cel putin urmatoarele clauze:
    a) identitatea partilor;
    b) locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca angajatul sa munceasca in diverse locuri;
    c) sediul angajatorului;
    d) atributiile postului;
    e) riscurile specifice postului;
    f) data la care contractul urmeaza sa produca efecte;
    g) in cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca temporar, durata acestora;
    h) durata concediului de odihna la care angajatul are dreptul;
    i) conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia;
    j) salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea platii salariului la care angajatul are dreptul;
    k) durata normala a muncii, exprimata in ore/saptamana;
    l) indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale angajatului;
    m) durata perioadei de proba.
    In afara clauzelor generale mai sus mentionate, intre parti pot fi negociate si cuprinse in contractul individual de munca si alte clauze specifice, cum ar fi:
    - clauza neconcurentei;
    - clauza cu privire la formarea profesionala;
    - clauza de confidentialitate;
    - clauza de mobilitate.
    Inainte de incheierea contractului individual de munca, angajatorul este obligat sa informeze angajatul despre elementele prevazute mai sus, care trebuie incluse in contractul individual de munca.
    Partile convin ca modelul minim al contractului individual de munca sa fie cel stabilit de MMSS si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 13.1
    (1) In cazul in care in cuprinsul contractului individual de munca este negociata si inclusa o clauza de neconcurenta, angajatorul se obliga sa acorde angajatului o indemnizatie de cel putin 25% din salariul brut si sa prevada in mod expres in contract activitatile care sunt interzise angajatului.
    (2) Clauza de neconcordanta nu poate avea ca efect interzicerea in mod absolut a exercitarii profesiei angajatului sau a specializarii pe care o detine.
    Art. 13.2
    In situatia modificarii contractului individual de munca angajatorul este obligat sa informeze in scris angajatul despre modificarile propuse la contractul individual de munca.
    Art. 13.3
    (1) In cazul in care in cuprinsul contractului individual de munca este negociata si inclusa o clauza de confidentialitate, partile se obliga ca, pe toata durata contractului individual de munca si dupa incetarea acestuia, sa nu transmita date sau informatii de care au luat cunostinta in timpul executarii contractului, in conditiile stabilite in regulamentele interne, contractele colective de munca si/sau contractele individuale de munca.
     (2) Nerespectarea clauzei prevazute la alin. (1) de catre oricare dintre parti atrage obligarea celui in culpa la plata de daune interese.
    Art. 13.4
    In mod expres, clauza de confidentialitate se aplica persoanelor care au acces la baza de date necesara intocmirii documentatiilor tehnico-economice de ofertare, persoanelor care participa la negocierea si incheierea contractelor comerciale.
    Art. 13.5
    Prin contractele colective de munca la nivel de unitate partile pot negocia prestarile suplimentare in bani sau natura care se acorda angajatilor care au prevazuta in contractul individual de munca clauza de mobilitate.
    Art. 14
    (1) Contractul individual de munca se incheie potrivit prevederilor contractului colectiv de munca la nivel de unitate, putand fi modificat si completat de parti prin acte aditionale, ori de cate ori intervin schimbari ce impun modificarea sau completarea acestuia.
    (2) Contractul individual de munca se incheie in trei exemplare, in scris, cate un exemplar pentru fiecare parte si un exemplar pentru inregistrare la Inspectoratul teritorial de munca, prin grija celui care angajeaza.
    (3) In functie de necesitati, patronul poate sa incheie contracte individuale de munca pe durata determinata, potrivit legii.
    (4) Suspendarea contractului individual de munca poate interveni cu acordul partilor, in cazurile prevazute de lege.
    (5) Contractul individual de munca se incheie in doua exemplare, in scris, cate un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajeaza.
    Art. 15
    (1) Angajarea se face in conditiile stabilite de lege si de contractul colectiv de munca, numai pe criteriul aptitudinilor si competentelor profesionale.
    (2) In cazul angajarii prin examen, concurs sau interviu, cel care angajeaza va face publica existenta posturilor libere; daca un angajat al unitatii si o persoana din afara acesteia obtin la concurs acelasi punctaj, salariatul unitatii are prioritate in ocuparea postului; modalitatile de ocupare a posturilor vacante prin concurs, examen sau interviu, si modul de organizare si desfasurare a acestora se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivelul unitatii.
    (3) In situatia in care angajatorul cere informatii in legatura cu persoana care solicita angajarea, de la fostii angajatori, acestea se vor referi numai la functiile indeplinite si durata angajarii, solicitarea facandu-se numai cu incunostintarea celui in cauza.
    (4) Orice persoana angajata va fi supusa unei perioade de proba stabilite conform prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii. Perioada de proba va fi determinata in functie de natura muncii, gradul de raspundere si complexitate, in timpul perioadei de proba contractul individual de munca poate inceta in conditiile legii.
    (5) Se interzice angajarea succesiva pe perioade de proba a mai mult de 3 persoane pentru acelasi post.
    (6) La sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca se poate renegocia.
    Art. 16
    (1) Orice salariat are dreptul de a incheia mai multe contracte individuale de munca, cu exceptia celor pentru care legea prevede incompatibilitati pentru cumul de functii.
    (2) Salariatii care incheie mai multe contracte individuale de munca au obligatia sa declare fiecarui angajator locul unde exercita functia pe care o considera de baza.
    (2.1) Contractul individual de munca se poate modifica in ceea ce priveste durata contractului, locul muncii, felul muncii, conditiile de munca, salariul, timpul de munca si timpul de odihna numai cu acordul partilor.
    (2.2) Modificarea locului muncii prevazut in contractul individual de munca se poate face unilateral de catre angajator numai prin delegarea sau detasarea salariatului.
    (2.3) Delegarea salariatului nu implica modificarea felului muncii si se poate dispune pentru o perioada de cel mult 60 de zile, putandu-se prelungi cu inca 60 de zile, dar numai cu acordul salariatului.
    (2.4) Detasarea salariatului la un alt angajator poate implica in mod exceptional si modificarea felului muncii, dar numai cu consimtamantul scris al salariatului si se poate dispune pentru o perioada de cel mult un an.
    Art. 17
    (1) Contractul individual de munca poate inceta astfel:
    a) de drept;
    b) ca urmare a acordului partilor, la data convenita de acestea;
    c) ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, in cazurile si in conditiile limitativ prevazute de lege.
    (2) Contractul individual de munca inceteaza de drept:
    a) la data decesului salariatului sau angajatorului persoana fizica;
    b) la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii sau a punerii sub interdictie a salariatului ori a angajatorului persoana fizica, daca aceasta antreneaza lichidarea afacerii;
    c) ca urmare a dizolvarii angajatorului persoana juridica, de la data la care persoana juridica isi inceteaza existenta;
    d) la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, dupa caz, la data comunicarii deciziei de pensionare pentru limita de varsta ori invaliditate, potrivit legii;
    e) ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca, de la data la care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca definitiva;
    f) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare;
    g) ca urmare a condamnarii penale cu executarea pedepsei la locul de munca, de la data emiterii mandatului de executare;
    h) de la data retragerii de catre autoritatile sau organismele competente a avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei;
    i) ca urmare a interzicerii exercitarii unei profesii sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus interdictia;
    j) la data expirarii termenului contractului individual de munca incheiat pe durata determinata;
    k) retragerea acordului partilor sau al reprezentantilor legali, in cazul salariatilor cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani.
    Art. 18
    Contractul individual de munca poate inceta din initiativa unitatii pentru:
    A) motive care tin de persoana angajatului, in urmatoarele situatii:
    a) in cazul in care angajatul a savarsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern, ca sanctiune disciplinara;
    b) in cazul in care angajatul este arestat preventiv pentru o perioada mai mare de 60 de zile, in conditiile Codului de procedura penala;
    c) in cazul in care, prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, se constata inaptitudinea fizica si/sau psihica a angajatului, fapt ce nu ii permite acestuia sa indeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat;
    d) in cazul in care angajatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat.
    B) motive care nu tin de persoana angajatului, determinate de desfiintarea locului de munca ocupat de angajat ca urmare a:
    a) dificultatilor economice;
    b) transformarilor tehnologice;
    c) reorganizarii activitatii.
    Art. 19
    Contractul individual de munca poate fi desfacut din initiativa salariatului, prin demisie, cu obligatia acestuia sa anunte in scris conducerea unitatii cu cel putin 15 zile lucratoare inainte.
    Art. 20
    (1) In cazul in care unitatea este in situatia de a opera reduceri de personal, iar acestea nu constituie concedieri colective, conducatorul unitatii ii va anunta in scris pe reprezentantii alesi ai salariatilor cu privire la numarul si structura posturilor ce urmeaza sa fie reduse precum si la motivatia acestei reduceri.
    (2) Prin concediere colectiva se intelege concedierea, intr-o perioada de 30 de zile calendaristice, dispusa din unul sau mai multe motive dintre cele prevazute la art. 65 alin. (1) din Codul muncii, a unui numar de:
    a) cel putin 5 angajati, daca angajatorul care disponibilizeaza are incadrati mai mult de 20 de angajati si mai putin de 100 de angajati;
    b) cel putin 10% dintre angajati, daca angajatorul care disponibilizeaza are incadrati cel putin 100 de angajati, dar mai putin de 300 de angajati;
    c) cel putin 30 de angajati, daca angajatorul care disponibilizeaza are incadrati cel putin 300 de angajati.
    (3) In cazul concedierilor colective angajatorului ii revin urmatoarele obligatii:
    a) sa intocmeasca un plan de masuri sociale sau de alt tip prevazut de lege ori de contractele colective de munca aplicabile, cu consultarea sindicatului;
    b) sa propuna angajatilor programe de formare profesionala;
    c) sa puna la dispozitia sindicatului care are membri in unitate toate informatiile relevante in legatura cu concedierea colectiva, in vederea formularii propunerilor din partea acestora;
    d) sa initieze in timp util, in scopul punerii de acord, consultari cu sindicatul referitoare la metodele si mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numarului de angajati afectati si de atenuare a consecintelor.
    (4) Angajatorul are obligatia sa notifice in scris sindicatului intentia de concediere colectiva cu cel putin 45 de zile calendaristice anterior emiterii deciziilor de concediere.
    (5) Notificarea intentiei de concediere colectiva se face sub forma unui proiect de concediere colectiva, care trebuie sa cuprinda:
    a) numarul total si categoriile de angajati;
    b) motivele care determina concedierea;
    c) numarul si categoriile de angajati care vor fi afectati de concediere;
    d) criteriile avute in vedere, potrivit legii si/sau contractelor colective de munca aplicabile, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere;
    e) masurile avute in vedere pentru limitarea numarului concedierilor;
    f) masurile pentru atenuarea consecintelor concedierii si compensatiile ce urmeaza sa fie acordate angajatilor supusi concedierii, conform dispozitiilor legale si contractuale aplicabile;
    g) data de la care sau perioada in care vor avea loc concedierile;
    h) termenul inauntrul caruia sindicatul poate face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numarului angajatilor concediati.
    (6) Sindicatul poate propune angajatorului masuri in vederea evitarii concedierilor ori diminuarii numarului angajatilor concediati, intr-un termen de 20 de zile calendaristice de la data primirii proiectului de concediere.
    (7) In situatia dispunerii de concedieri colective, angajatorul nu poate face noi angajari pe locurile de munca ale salariatilor concediati.
    Art. 21
    In cazul restrangerii activitatii, concedierile vor avea in vedere urmatoarele criterii:
    - competenta profesionala;
    - cumul de functii sau cel al pensiei cu salariul;
    - indeplinirea conditiilor de pensionare;
    - detinerea de terenuri agricole ori firme private;
    - persoane care nu au membri de familie in intretinere.
    Stabilirea situatiilor concrete privind aplicarea criteriilor de mai sus se realizeaza la nivelul unitatii de catre semnatarii contractului colectiv de munca.
    Art. 22
    (1) Salariatilor carora li se desface contractul individual de munca din motive neimputabile lor, patronul le va comunica aceasta, in scris, cu 15 zile lucratoare inainte (corelat cu prevederile art. 19).
    (2) In perioada preavizului, salariatii au dreptul sa absenteze 4 ore pe zi de la programul unitatii pentru a cauta un loc de munca, fara ca aceasta sa afecteze salariul si celelalte drepturi. Orele absentate se pot acorda prin cumul, in conditiile stabilite de patron.
    Art. 23
    Contractele individuale de munca pe perioada nedeterminata pot fi desfacute din motive neimputabile salariatilor numai cu acordul sindicatelor sau al reprezentantilor salariatilor, pentru urmatoarele categorii de personal:
    a) unici sustinatori de familie;
    b) in situatia in care masura ar afecta doi soti care lucreaza in aceeasi unitate, se desface un singur contract de munca;
    c) salariatii care mai au cel mult 3 ani pana la pensionare, la cererea lor;
    d) salariatii reveniti din somaj ca urmare a restrangerii activitatii si care au o perioada de stagiu mai mica de 12 luni in ultimele 24 de luni.
    Art. 24
    La disponibilizarea salariatilor din motive neimputabile lor, patronii vor acorda plati compensatorii de cel putin 50% din salariul de baza brut lunar, in afara drepturilor cuvenite la zi.
    Art. 25
    (1) Angajatorul care a dispus concedieri colective nu poate face noi angajari pe locurile de munca ale salariatilor concediati pe o perioada de 12 luni de la data concedierii acestora.
    (2) In cazul in care in aceasta perioada angajatorul reia activitatile a caror incetare a condus la concedieri colective, salariatii care au fost concediati au dreptul de a fi reangajati pe aceleasi locuri de munca pe care le-au ocupat anterior, fara examen sau concurs ori perioada de proba.
    (3) In situatia in care salariatii care au dreptul de a fi reangajati potrivit alin. (2) nu solicita acest lucru, angajatorul poate face noi angajari pe locurile de munca ramase vacante.
    Art. 26
    Salariatii cu o vechime in unitate de cel putin 10 ani, carora le inceteaza contractul de munca din cauza pensionarii, vor primi din partea patronului o recompensa egala cu cel putin un salariu de baza lunar. Alte drepturi, in functie de vechimea in cadrul unitatii, pot fi negociate, tinandu-se cont de posibilitatile financiare, prin contractul colectiv de munca la nivelul unitatii.
    Art. 27
    (1) Unitatea are obligatia de a face inscrisuri in cartea de munca in conformitate cu rezultatele negocierii drepturilor cuprinse in contractul individual de munca.
    (2) Angajatorul va elibera in conformitate cu prevederile art. 296 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 carnetele de munca ale salariatilor catre titulari, in mod esalonat, pe baza de proces-verbal individual de predare-primire.

    CAP. 3
    Conditiile de munca si protectia muncii

    Art. 28
    Conditiile de munca din cadrul unitatii trebuie sa asigure integritatea fizica si psihica a salariatilor in conformitate cu Legea nr. 90/1996 si cu Normele generale de protectie a muncii.
    Art. 29
    (1) Patronul are obligatia de a lua masurile necesare pentru asigurarea unor conditii normale de lucru, in scopul reducerii noxelor, al prevenirii accidentelor de munca sau a imbolnavirilor profesionale. Partile vor avea consultari obligatorii pentru gasirea celor mai eficiente masuri de imbunatatire a conditiilor de munca. La stabilirea masurilor, principiul de baza este "omul si sanatatea sa". Numai daca imbunatatirea conditiilor de munca nu este posibila se va proceda la acordarea de compensatii banesti si de alta natura.
    (2) In vederea imbunatatirii conditiilor de munca, in fiecare unitate se va constitui un comitet de securitate si sanatate in munca (C.S.S.M.) avand atributiile prevazute de art. 34 din Normele generale de protectie a muncii si de Regulamentul de organizare si functionare a C.S.S.M. aprobat prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 187/1998.
    (3) Atributiile membrilor C.S.S.M. la nivel de unitate, precum si timpul alocat exercitiului acestor atributii vor fi stabilite potrivit urmatorului acord-cadru:
    (3.1) In cazul in care activitatea se desfasoara in unitati dispersate teritorial, se pot infiinta mai multe comitete de securitate si sanatate in munca, care vor avea plafoane de timp pentru realizarea atributiilor, conform art. 29 alin. (3) lit. b) din prezentul contract.
    a) Componenta C.S.S.M. la nivel de unitati si atributiile membrilor acestor comitete sunt in conformitate cu prevederile Legii nr. 90/1996, capitolul 1.1.3, si cu Normele generale de protectie a muncii.
    b) Potrivit prevederilor legale referitoare la repartizarea sau asumarea de atributii in domeniul sanatatii si securitatii in munca, in cadrul unitatilor vor fi stabilite urmatoarele plafoane de timp:
    - mai putin de 50 de salariati    -  8 ore/luna;
    - 50 - 199 de salariati           - 12 ore/luna;
    - 200 - 499 de salariati          - 16 ore/luna;
    - 500 - 1.499 de salariati        - 20 ore/luna;
    - peste 1.500 de salariati        - 24 ore/luna.
    c) Prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate pot fi stabilite cuantumuri superioare de timp.
    d) Timpul alocat activitatilor prevazute de Legea nr. 90/1996 constituie timp de munca si este retribuit corespunzator.
    e) Timpii neutilizati intr-o luna de catre titularul de drept nu se reporteaza in luna urmatoare.
    f) In cazurile de forta majora (accidente mortale, accidente colective si alte situatii asimilate), timpii alocati se supun regimului de forta majora, dar cuantumul total nu trebuie sa depaseasca 30% din programul normal de lucru.
    (4) Activitatea comitetelor de securitate si sanatate in munca se va desfasura in baza regulamentelor proprii, cu respectarea clauzelor prevazute la alin. (3).
    (5) Patronul are obligatia de a suporta toate cheltuielile necesare pregatirii si formarii membrilor comitetului de securitate si sanatate de munca, care au dreptul si obligatia de a se informa cu privire la noutatile in domeniul in care isi desfasoara activitatea.
    Art. 30
    (1) Patronul va asigura organizarea rationala a muncii pentru fiecare loc de munca. In acest scop se stabilesc sarcini si raspunderi sub forma de norme de munca; acestea pot fi norme de timp, norme de productie, norme de personal, insotite de descrierea sferei de atributii si a zonei de servire, menite sa asigure utilizarea integrala si eficienta a timpului de lucru.
    (1.1) Normele de munca se elaboreaza de catre angajator cu acordul organizatiilor sindicale. Normele de munca constituie anexa la contractul colectiv de munca la nivel de unitate si se fac cunoscute angajatilor cu cel putin 3 zile inainte de aplicare (conform art. 30 alin. (3) din CCM national).
    (2) Normele de munca vor fi astfel stabilite incat sa asigure un ritm normal de lucru, la o intensitate a efortului muscular sau intelectual si la o tensiune nervoasa care sa nu conduca la oboseala excesiva a salariatilor.
    (3) Activitatea de normare a muncii se refera la toate categoriile de salariati, potrivit specificului activitatii fiecaruia, si se bazeaza pe tehnica normarii muncii; aceasta se desfasoara ca un proces continuu, in permanenta concordanta cu schimbarile ce au loc in organizarea si nivelul de dotare tehnica.
    (4) In toate cazurile in care normele de munca nu asigura un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesiva sau nu corespund conditiilor pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi ceruta atat de catre patron, cat si de sindicate. In caz de divergenta in ceea ce priveste calitatea normelor de munca se va recurge la o expertiza tehnica, ce va fi stabilita de comun acord. Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru ambele parti.
    Art. 31
    (1) Locurile de munca se clasifica in locuri de munca cu conditii normale, locuri de munca cu conditii deosebite si locuri de munca cu conditii speciale.
    (2) Incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite si speciale se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 90/1996, ale Hotararii Guvernului nr. 261/2001 si ale Legii nr. 19/2000, corelate, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Salariatii care lucreaza in locuri de munca cu conditii deosebite beneficiaza, in afara de salariul de baza, si de sporuri la salariul de baza, de concedii suplimentare, durata de timp de lucru redusa si, in mod gratuit, de alimentatie de intarire, medicamente de recuperare, echipament de protectie, materiale igienico-sanitare. Cuantumul acestora va fi prevazut in contractele colective de munca la nivel de unitate si in contractele individuale de munca.
    (4) Pentru salariatii care lucreaza in conditii grele, nocive sau periculoase vor fi incheiate contracte de asigurare, ce vor fi stabilite de catre sindicat si patronat la nivel de unitate.
    (5) Acordarea echipamentului de lucru se face in conditiile prevazute de legislatia in vigoare, conform contractului colectiv de munca la nivel de unitate, tinandu-se cont de urmatoarele:
    a) echipamentul de lucru va avea caracteristici bune in ceea ce priveste aspectul si calitatea si va fi marcat cu emblema societatii;
    b) acordarea echipamentului de lucru se va face dupa ce vor fi stabilite categoriile de personal care beneficiaza de acestea, felul echipamentului si timpul efectiv de utilizare; schimbarea se va face la termenele prestabilite sau in cazul in care se constata o uzura pronuntata;
    c) salariatul are obligatia de a folosi echipamentul numai pentru lucru efectiv, de a-l intretine in bune conditii si de a suporta cheltuielile rezultate din neutilizarea sa completa;
    d) echipamentul de protectie se acorda in mod obligatoriu corespunzator locului de munca si pe durata lucrului, iar cheltuielile vor fi suportate integral din fondurile unitatii.
    (6) In toate cazurile in care, in afara echipamentului de lucru prevazut de lege, patronul cere o anumita vestimentatie suplimentara, ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suporta de catre patron.
    Art. 32
    (1) In cazul in care conditiile de munca se normalizeaza, salariatii vor beneficia, pentru refacerea capacitatii de munca, inca doua luni, de urmatoarele drepturi avute:
    - spor pentru conditii nocive;
    - alimentatie de intarire a organismului.
    (2) De drepturile prevazute la alineatul (1) beneficiaza, pe aceeasi perioada, si salariatii carora li se schimba dupa cel putin 6 luni locul de munca in cadrul aceleiasi unitati, din motive ce nu le sunt imputabile, daca drepturile de aceasta natura la noul loc de munca sunt mai mici.
    Art. 33
    In toate cazurile in care conditiile de munca s-au inrautatit, determinand reclasificarea locurilor de munca, salariatii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificari, incepand cu data confirmarii conditiilor de munca certificate prin buletin de analiza.
    Art. 34
    (1) Angajatorul se obliga ca la angajare si ulterior, cel putin o data pe an, sa organizeze examinarea medicala gratuita a salariatilor, conform prevederilor legale, cu scopul de a constata daca acestia sunt apti pentru desfasurarea activitatii in postul pe care urmeaza sa il ocupe sau il ocupa, in functie de factorii de risc specifici.
    (2) Pentru categoriile de salariati care isi desfasoara activitatea in conditii de munca deosebite vor fi organizate controale medicale gratuite, la perioade mai scurte, in conditiile ce vor fi stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
    (3) Salariatii sunt obligati sa se supuna examenelor medicale, in conditiile organizarii acestora potrivit prevederilor alineatelor (1) si (2).
    (4) Refuzul salariatului de a se prezenta la examinarea medicala, potrivit alineatelor (1) si (2), constituie abatere disciplinara.
    Art. 35
    (1) Patronul va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea si perfectionarea profesionala a salariatilor, cu privire la normele si instructiunile de protectie a muncii si de prevenire a incendiilor, va stabili masurile specifice, periodicitatea instructajelor si controalelor, metodologia de control, obligatiile si raspunderile in domeniul protectiei muncii in conformitate cu reglementarile legislatiei in vigoare.
    (2) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de munca sau a felului muncii, acesta va fi instruit si testat efectiv cu privire la riscurile pe care le presupune noul sau loc de munca si la normele de protectie a muncii, pe care este obligat, in procesul muncii, sa le cunoasca si sa le respecte.
    (3) In cazurile in care in procesul muncii intervin schimbari ce impun aplicarea unor norme noi de protectie a muncii, salariatii vor fi instruiti in conditiile prevazute de alineatul precedent.
    (4) Timpul afectat acestor activitati se include in timpul de munca si este salarizat.
    Art. 36
    (1) La toate normele de protectie a muncii, oricare dintre parti poate veni oricand cu propuneri de imbunatatire a acestora.
    (2) Normele de protectie a muncii sunt obligatorii pentru toti salariatii, nerespectarea lor constituind abatere disciplinara.
    Art. 37
    (1) In vederea mentinerii si imbunatatirii conditiilor de desfasurare a activitatii la locurile de munca, patronul va lua urmatoarele masuri:
    a) amenajarea rationala a locurilor munca;
    b) asigurarea conditiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibratii, temperatura, aerisire, umiditate);
    c) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munca - vestiare, bai, grupuri sanitare, truse medicale, sali de repaus, cantina-restaurant, puncte de distribuire a alimentatiei speciale, microcantine, ateliere pentru intretinerea si reconditionarea echipamentului individual de protectie;
    d) diminuarea treptata, pana la eliminare, a emisiilor poluante.
    (2) Salariatii sunt obligati sa pastreze in bune conditii amenajarile efectuate de catre patron, sa nu le deterioreze, sa nu le descompleteze ori sa sustraga componente ale acestora. Daca se vor produce astfel de situatii, pe baza cercetarilor efectuate impreuna cu reprezentantii salariatilor, ele vor fi remediate pe cheltuiala celor vinovati.
    Art. 38
    Patronul va lua masuri pentru a asigura un regim de protectie speciala a muncii femeilor, precum si a tinerilor sub 18 ani. Drepturile specifice vor fi negociate prin contractele colective la nivel de unitate.
    Art. 39
    Patronul se obliga sa nu refuze angajarea sau, dupa caz, mentinerea in munca a persoanelor handicapate, in cazurile in care acestea sunt apte pentru a indeplini obligatiile de serviciu aferente posturilor existente.
    Art. 40
    (1) Pentru salariatii care au suferit accidente de munca sau au dobandit boli profesionale angajatorul va suporta costul biletelor de tratament si transport, in conditiile legii.
    (2) In situatia cand, din cauza accidentelor de munca, salariatii au nevoie de proteze chirurgicale, dentare, oculare, auditive, de aparate ortopedice etc., acestia au dreptul la ajutoare banesti in cuantum de 100% din costul lor, care vor fi suportate din fondurile prevazute anual prin Legea bugetului de stat.
    (3) Prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate pot fi stabilite si alte ajutoare sociale.
    Art. 41
    (1) Comitetul de securitate si sanatate in munca are obligatia de a intocmi anual proiectul de masuri privind normalizarea conditiilor de munca, pentru reducerea noxelor, prevenirea accidentelor de munca sau a imbolnavirilor profesionale, conform reglementarilor legale.
    (2) Angajatorul, la propunerea comitetului de securitate si sanatate in munca, se obliga sa prevada in bugetul de venituri si cheltuieli sume corespunzatoare cheltuielilor programate pentru echipamentul de lucru si protectie, pentru amenajarile necesare normalizarii conditiilor de munca, pentru acordarea alimentatiei de intarire, pentru medicamente si materiale igienico-sanitare, pentru organizarea examinarilor medicale ale salariatilor, conform prevederilor legale, pentru activitatea comitetului de sanatate si securitate in munca.
    (3) In cazul recomandarilor medicale, angajatorul va asigura trecerea salariatilor in alte locuri de munca si, dupa caz, recalificarea acestora, in functie de posibilitatea fiecarei unitati, acestea urmand a fi stabilite impreuna cu sindicatele.
    Art. 41.1
    Angajatorul are obligatia sa asigure toti angajatii pentru risc de accidente de munca si boli profesionale, in conditiile legii.
    Art. 41.2
    (1) Angajatorii au obligatia sa asigure accesul angajatilor la serviciul medical de medicina muncii in conditiile legii.
    (2) Serviciul medical de medicina muncii poate fi un serviciu autonom organizat de angajator sau un serviciu asigurat prin contracte de prestari servicii cu o alta persoana juridica, cu respectarea normelor legale in vigoare.
    (3) Serviciile principale ale medicului de medicina muncii constau in:
    a) prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
    b) supravegherea efectiva a conditiilor de igiena si sanatate in munca;
    c) asigurarea controlului medical al angajatilor atat la angajarea in munca, cat si pe durata executarii contractului individual de munca.
    (4) In vederea realizarii sarcinilor ce ii revin, medicul de medicina a muncii poate propune angajatorului schimbarea locului de munca sau a felului muncii unor angajati, determinata de starea de sanatate a acestora.

    CAP. 4
    Salarizarea

    Art. 42
    (1) Pentru munca prestata in conditiile prevazute in contractul individual de munca, fiecare salariat are dreptul la un salariu in bani, negociat la incheierea contractului.
    (2) Salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri.
    (3) Salariul de baza se stabileste astfel incat sa se asigure o diferentiere echitabila in raport cu cerintele de pregatire profesionala necesara executarii sarcinilor sau operatiilor ce revin fiecarui loc de munca. In acest scop se aplica sisteme de clasificare specifice, sub forma de retele de coeficienti sau retele de salarii. La diferentierea salariilor de baza, prin intermediul unor retele de coeficienti sau retele de salarii, se va tine seama, in principal, de continutul activitatii, de gradul de autonomie si initiativa in munca, de nivelul necesar de tehnicitate si pregatire prevazute in indicatoarele tarifare de calificare si, respectiv, de fisa postului, utilizate in unitate, precum si de cerintele de formare profesionala, de adaptarea si experienta in munca.
    (4) Adaosurile la salariul de baza, precum si alte drepturi de natura salariala vor fi convenite prin contractele colective de munca la nivelul unitatii.
    (5) Pentru locurile de munca si activitatile cu conditii diferite de cele normale, potrivit normelor de protectie a muncii in vigoare, se acorda sporuri la salariul de baza.
    (6) Salariul este confidential, angajatorul avand obligatia de a asigura confidentialitatea.
    (7) In scopul promovarii intereselor si apararii drepturilor salariatilor, confidentialitatea salariilor nu poate fi opusa sindicatelor, in stricta legatura cu interesele acestora si in relatia lor directa cu angajatorul.
    Art. 43
    (1) Formele de salarizare ce se pot aplica sunt urmatoarele:
    a) in regie;
    b) in acord;
    c) pe baza de tarif sau cota procentuala din veniturile realizate;
    d) alte forme specifice unitatii.
    (2) Formele de salarizare ce urmeaza sa se aplice se stabilesc prin contractele colective de munca la nivel de unitate.
    Art. 44
    (1) Prin contractele colective de munca la nivel de unitate se vor stabili criteriile si conditiile de constituire si acordare a premiilor.
    (2) Cota de constituire a fondului de premiere a salariatilor se stabileste intre 5% si 10% din fondul de salarii realizat.
    (3) In functie de posibilitatile economico-financiare, unitatile pot acorda la sfarsitul anului un premiu anual din fondul de salarii. Criteriile de acordare se vor stabili la nivel de unitate.
    Art. 45
    (1) Sporurile la salariul de baza ce pot fi acordate in functie de conditiile existente la locul de munca sunt:
    a) sporuri pentru conditii deosebite de munca:
    - conditii grele de munca, minimum 10%;
    - conditii periculoase, minimum 10%;
    - conditii penibile, minimum 25%;
    - conditii nocive, minimum 10%;
    - sporuri specifice pentru lucru subteran, in abataje, in constructii si amenajari hidroenergetice, de adancime etc.;
    b) spor de santier (conditiile de acordare se stabilesc prin contractele colective de munca la nivel de unitate), minimum 30.000 lei pentru zilele efectiv lucrate, in cazul in care nu este inclus in salariul tarifar negociat;
    c) spor pentru exercitarea si a atributiilor aferente unei alte functii, pana la 50% din salariul de baza minim al functiei ale carei atributii sunt indeplinite;
    d) spor pentru vechimea in munca (transele de vechime si cuantumurile se stabilesc prin contractele de munca la nivelul unitatii); sporul minim ce se acorda este de 5%, incepand cu vechimea de 3 ani, si de 25% la o vechime de peste 20 de ani, in cazul in care acesta nu este inclus in salariul tarifar negociat;
    e) spor pentru lucrul in timpul noptii, 25%;
    f) spor pentru ore suplimentare, prestate peste programul normal de lucru convenit la nivel de unitate, pana la 100%, dar nu mai putin de 75% din salariul de baza, pentru aceste ore;
    g) spor pentru orele lucrate sistematic peste programul normal, maximum 25% din salariul de baza.
    (2) Prin contractele colective de munca la nivel de unitate pot fi negociate si alte categorii de sporuri, precum si sporul pentru folosirea unei limbi straine, daca aceasta nu este cuprinsa in obligatiile postului.
    (3) Criteriile de acordare a sporurilor se stabilesc prin contractele colective de munca la nivel de unitate.
    (4) Sporurile se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat, in conditiile pentru care au fost stabilite.
    (5) Persoanele care desfasoara activitati in conditii deosebite, grele, nocive sau periculoase, in santiere de constructii-montaj, ateliere, laboratoare, statii de betoane si prefabricate, vor beneficia de prevederile Legii nr. 19/2000 si ale Hotararii Guvernului nr. 261/2001.
    Nominalizarea locurilor de munca care genereaza acordarea acestor drepturi se va face de catre parti, iar tabelul cu persoanele ce activeaza in aceste locuri de munca, actualizat semestrial, va face obiectul unor acte aditionale la contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
    Art. 46
    (1) Patronul va asigura conditiile necesare realizarii de catre fiecare salariat a sarcinilor ce ii revin in cadrul programului zilnic de munca stabilit.
    (2) In situatia in care patronul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, partial sau total, conditiile necesare realizarii sarcinilor de serviciu, el este obligat sa plateasca salariul de baza pentru timpul cat lucrul a fost intrerupt.
    (3) In cazuri exceptionale, cand din motive tehnice sau alte motive activitatea a fost intrerupta, salariatii vor primi 75% din salariul de baza individual avut, cu conditia ca incetarea lucrului sa nu se fi produs din vina lor si daca in tot acest timp au ramas la dispozitia unitatii. Prin negocieri la nivelul unitatii se va stabili concret modul de realizare a prevederii de a ramane la dispozitia unitatii: salariatii vor fi prezenti in incinta unitatii, in asteptarea reluarii activitatii, sau vor ramane la domiciliu, de unde sa poata fi convocati de unitate.
    (4) In cazurile mentionate la alin. (3), salariatii beneficiaza si de celelalte drepturi prevazute de lege pentru astfel de situatii.
    Art. 47
    Plata salariilor se face periodic, la datele ce se stabilesc prin contractele colective de munca la nivelul unitatii.
    Art. 48
    (1) Toate drepturile banesti cuvenite salariatilor vor fi platite inaintea oricaror obligatii financiare ale unitatii.
    (2) In caz de faliment sau lichidare judiciara a unitatii, salariatii au calitatea de creditori privilegiati, iar drepturile lor banesti constituie creante prioritare, urmand sa fie platite integral inainte de a-si revendica cota-parte ceilalti creditori.
    Art. 49
    Patronii tin evidentele in care se mentioneaza activitatea desfasurata si drepturile de care au beneficiat salariatii in baza contractelor individuale de munca si elibereaza, la cerere, dovezi si o scurta caracterizare privitoare la activitatea desfasurata (scrisoare de recomandare).
    Art. 50
    Salariul minim brut de baza pe ramura de constructii montaj se fixeaza la 2.700.000 lei pe luna incepand cu 1.09.2003 pentru un program de lucru de 170 de ore/luna.
    Art. 51
    Patronul va asigura indexarea-compensarea salariilor individuale la data si in conditiile stabilite prin reglementarile legale sau prin negociere, in functie de posibilitatile financiare.
    Art. 52
    (1) Pentru perioada de intrerupere a lucrului din cauza conditiilor climatice nefavorabile, acolo unde nu pot fi luate masuri de continuare a activitatii pe timpul iernii se vor aplica prevederile art. 13 al Legii nr. 215/1997, privind societatile comerciale din ramura de constructii-montaj care au aderat si au cotizat la Casa Sociala a Constructorilor.
    (2) In vederea aplicarii in bune conditii a prevederilor Legii nr. 215/1997, avand drept scop asigurarea unei protectii reale pentru salariatii care isi intrerup activitatea in conditiile prevederilor alin. (1), partile se angajeaza la indeplinirea urmatoarelor indatoriri:
    a) salariatii sa achite lunar cota de 1% din salariul de baza brut de incadrare in contul Casei Sociale a Constructorilor;
    b) patronii specificati la alin. (1) sa asigure constituirea cotei de 1,5% din valoarea productiei realizate si incasate lunar si virarea lunara a acesteia in contul Casei Sociale a Constructorilor, inclusiv virarea sumelor restante provenite din valoarea productiei realizate si nedecontate la termen;
    c) in contractul colectiv de munca la nivel de unitate vor fi stipulate obligatiile partilor contractante de a urmari lunar indeplinirea indatoririlor prevazute la pct. a) si b), precum si masuri in cazul neindeplinirii acestora;
    d) partile contractante se angajeaza sa intreprinda in comun masuri in vederea modificarii Legii nr. 215/1997, in sensul eficientizarii acesteia.
    (3) Pentru societatile comerciale care au aderat la Casa Sociala a Constructorilor, anual, in cursul trimestrului IV, reprezentantii partenerilor sociali semnatari ai contractului colectiv de munca la nivel de unitate vor conveni politica de asigurare a protectiei sociale a salariatilor pe perioada de reducere a activitatii, prin aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 sau/si ale Legii nr. 76/2002, in functie de situatia economico-financiara a societatii.
    (4) Pentru societatile comerciale care nu au aderat la Casa Sociala a Constructorilor, pentru protectia sociala a salariatilor in perioada intreruperii activitatii din cauza timpului friguros se vor aplica prevederile Codului muncii si ale Legii nr. 76/2002.

    CAP. 5
    Timpul de munca si timpul de odihna

    Art. 53
    (1) Unitatea de masura a timpului de lucru este ora.
    (2) Programul normal de lucru este de pana la 10 ore/zi.
    (3) Programul normal de lucru saptamanal nu poate depasi 48 de ore ca medie anuala.
    (4) Pentru situatii speciale, la nivel de unitate partenerii sociali pot negocia si alte durate ale programului normal de lucru zilnic.
    (5) Orele prestate in cadrul programului normal de lucru nu sunt considerate munca suplimentara.
    Art. 54
    (1) La locurile de munca unde nu exista posibilitatea incadrarii in durata normala a timpului zilnic de lucru se pot stabili forme specifice de organizare a timpului de lucru: tura, turnus, tura continua, program fractionat, respectiv fractiuni de norma de 4 pana la 6 ore.
    (2) Activitatea desfasurata in tura, turnus si tura continua se considera program normal de munca.
    (3) Angajatorul poate incadra salariati cu program de lucru corespunzator unei fractiuni de norma de cel putin 2 ore pe zi, prin contractele individuale de munca cu timp partial.
    (4) Contractul individual de munca cu timp partial cuprinde, in afara elementelor prevazute la art. 13 din prezentul contract, si urmatoarele clauze:
    - durata muncii si repartizarea programului de lucru;
    - conditiile in care se poate modifica programul de lucru;
    - interdictia de a efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente, destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor acestora.
    (5) In situatia in care intr-un contract individual de munca cu timp partial nu sunt precizate elementele prevazute mai sus, contractul se considera incheiat pentru norma intreaga.
    Art. 55
    (1) Salariatii care lucreaza in conditii deosebite si speciale stabilite conform Legii nr. 19/2000 si Hotararii Guvernului nr. 261/2001 beneficiaza de reducerea timpului de munca sub 8 ore/zi.
    (2) Categoriile de personal care beneficiaza de reducerea timpului de munca, precum si de program de lucru redus in conditiile prevazute de alin. (1) se stabilesc prin contractele colective de munca la nivel de unitate.
    Art. 56
    (1) Salariatii incadrati in posturi cu fractiuni de norma beneficiaza de toate drepturile ce decurg din contractele colective de munca de care beneficiaza salariatii cu program normal de lucru; aceste drepturi se acorda proportional cu timpul lucrat.
    (2) La cerere, salariatii prevazuti la alin. (1) vor fi incadrati in program normal de lucru daca exista posturi vacante si daca intrunesc conditiile pentru ocuparea acestor posturi.
    Art. 57
    (1) Stabilirea si modificarea programului zilnic de lucru se fac prin regulamentul intern.
    (2) Acolo unde este posibil, se vor negocia orare flexibile, fara a se afecta drepturile prevazute in contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
    Art. 58
    (1) Programul de lucru al unitatii este determinat de natura lucrarilor de constructii care se desfasoara preponderent in aer liber. Luand in considerare imposibilitatea continuarii acestor lucrari in perioada de timp friguros (iarna), pentru toti cei care sunt membri cotizanti ai Casei Sociale a Constructorilor si Producatorilor de materiale de constructii, timpul normal de lucru este considerat astfel:
    a) Pana la 10 ore/zi pentru perioada aprilie - octombrie a anului calendaristic.
    b) In perioada de timp friguros, cand nu se lucreaza, in intervalul 1 noiembrie - 31 martie, se va efectua concediul de odihna conform programarilor si se vor aplica prevederile Legii nr. 215/1997.
    Art. 59
    (1) Prestarea orelor suplimentare peste programul normal de lucru se face pe baza solicitarii in scris de catre angajator, cu acordul salariatilor.
    (2) Orele suplimentare se compenseaza cu ore libere platite in urmatoarele 30 de zile dupa efectuarea acestora.
    (2.1) In cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila, in termenul prevazut de alineatul (2), munca suplimentara va fi platita salariatului prin adaugarea unui spor la salariul corespunzator duratei acesteia, conform art. 45 alin. (1) lit. f) din prezentul contract.
    (3) Orele prestate zilnic peste programul normal de lucru si care nu depasesc programul saptamanal de 48 de ore/saptamana (medie anuala) nu se considera ore suplimentare.
    Art. 60
    Programul de lucru in timpul noptii este cel lucrat in intervalul dintre orele 22 si 6.
    Art. 61
    Prin durata timpului de munca se intelege timpul efectiv de lucru, din care s-au eliminat timpii consumati cu echiparea-dezechiparea la inceputul si la sfarsitul programului, cu prezentarea la locul de munca, precum si cu pauza de masa, cu o durata mai mare de 15 minute.
    Art. 62
    (1) Femeile care au in ingrijire copii de pana la 6 ani si nu beneficiaza de cresa sau gradinita au dreptul la o reducere la jumatate a programului de lucru, fara a li se diminua celelalte drepturi ce decurg din calitatea de salariat, cum ar fi vechimea in munca, vechimea in vederea pensionarii etc.
    (2) Femeia salariata care renunta la concediul legal pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, fara a-i fi afectate salariul de baza si vechimea in munca. La cerere, salariata poate opta pentru un program decalat, cu alte ore de incepere a programului de lucru, daca activitatea unitatii permite.
    Art. 63
    (1) Salariatii au dreptul, in fiecare an calendaristic, la un concediu de odihna platit de minimum 21 de zile lucratoare.
    (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1):
    a) salariatii care au varsta sub 18 ani, si care au dreptul in fiecare an calendaristic la un concediu de odihna de 24 zile lucratoare;
    b) salariatii nou angajati, pentru primul an de activitate inscris in cartea de munca, care au dreptul la un concediu de odihna platit cu o durata minima de 20 de zile lucratoare.
    Pentru salariatii care au incheiat contract individual de munca partial, durata concediului de odihna anual se stabileste proportional cu timpul efectiv lucrat.
    Art. 64
    (1) Pentru durata concediului de odihna salariatii vor primi o indemnizatie ce nu poate fi mai mica decat valoarea totala a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada respectiva.
    (2) Indemnizatia pentru concediul de odihna reprezinta media zilnica a veniturilor din luna/lunile in care este efectuat concediul multiplicata cu numarul de zile de concediu.
    (3) Prin contractele colective de munca la nivel de unitate se poate stabili ca, pe langa indemnizatia de concediu sa se plateasca si o prima de vacanta, in functie de posibilitatile economico-financiare.
    (4) Indemnizatia de concediu si prima de vacanta (unde este cazul) se platesc de catre angajator cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu a angajatului.
    Art. 65
    (1) Programarea efectuarii concediilor de odihna se stabileste anual de catre angajator, cu acordul salariatului, pentru programarile individuale sau cu consultarea sindicatului, in cazul programarilor colective.
    (2) Concediul anual de odihna va putea fi fractionat la solicitarea angajatului, astfel incat una dintre transe sa fie de cel putin 15 zile lucratoare de concediu neintrerupt.
    (3) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihna in caz de forta majora sau pentru interese urgente, care impun prezenta salariatului la locul de munca.
    In acest caz, angajatorul are obligatia de a suporta cheltuielile salariatului si ale familiei sale, necesare in vederea revenirii la locul de munca, precum si eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a intreruperii concediului de odihna.
    Art. 66
    (1) Salariatii incadrati in grade de invaliditate au dreptul la concedii de odihna suplimentare, prevazute de lege.
    (2) Salariatii care isi desfasoara activitatea in conditii deosebite beneficiaza de concedii de odihna suplimentare, de minimum 3 zile pe an.
    (3) Prin contractele colective de munca la nivel de unitate se pot negocia concedii de odihna suplimentare mai mari, in functie de conditiile deosebite ale fiecarui loc de munca.
    Art. 67
    (1) Zile nelucratoare sunt considerate zilele de repaus saptamanal si zilele de sarbatori legale si religioase cuprinse in prezentul contract.
    (2) Repausul saptamanal se acorda, de regula, sambata si duminica.
    (3) In cazul in care activitatea la locul de munca in zilele de sambata si duminica nu poate fi intrerupta, prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate se vor stabili conditiile in care zilele de repaus saptamanal sa fie acordate si in alte zile ale saptamanii.
    (3.1) In situatii de exceptie, zilele de repaus saptamanal sunt acordate cumulat, dupa o perioada de activitate continua ce nu poate depasi 15 zile calendaristice, cu autorizarea Inspectoratului teritorial de munca si cu acordul sindicatului. In aceste conditii, angajatii au dreptul la dublul compensatiilor cuvenite pentru munca suplimentara.
    (4) In cazul in care activitatile se desfasoara in ture, turnus sau ture continue, la care timpul de lucru se repartizeaza pe schimburi in toate zilele saptamanii, pe baza de grafice intocmite de conducerea unitatilor pentru aceasta categorie de personal, conducerea unitatilor va stabili alte zile de repaus saptamanal.
    (5) Zilele de sarbatori legale si religioase sunt:
    - 1 si 2 ianuarie;
    - prima si a doua zi de Pasti;
    - 1 Mai;
    - 1 Decembrie;
    - prima si a doua zi de Craciun;
    - doua zile pentru fiecare dintre cele doua sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora.
    (6) Se stabileste "Ziua constructorului" pentru ultima sambata a lunii iulie, zi in care nu se va lucra. Cheltuielile ocazionate de actiunile organizate de angajator si sindicate cu acest prilej vor fi sponsorizate de unitate.
    Art. 68
    (1) In afara concediului legal platit pentru ingrijirea copilului de pana la 2 ani si cel pentru copilul cu handicap, pe o durata de pana la 3 ani, persoana angajata poate beneficia, la cerere, de concediu fara plata de inca un an de zile.
    (2) In perioada prevazuta la alin. (1), persoanei angajate nu i se poate desface contractul individual de munca, iar pe postul sau poate fi angajata o alta persoana cu contract individual de munca pe perioada determinata.
    (3) Angajatele gravide si cele care alapteaza nu vor putea fi repartizate in schimbul de noapte si nu vor fi trimise in deplasare in alte localitati, decat cu acordul lor.
    (4) Pe perioada sarcinii, femeile au dreptul la invoiri pentru controalele periodice.
    (5) Pentru participarea efectiva a sotului la ingrijirea nou-nascutului, in contractele colective si individuale de munca incheiate la nivelul unitatilor se vor include prevederile Legii nr. 210/1999 privind concediul paternal.
    Art. 69
    Pentru evenimente familiale deosebite, salariatii au dreptul la zile platite, dupa cum urmeaza:
    - casatoria angajatului                          - 5 zile;
    - casatoria unui copil                           - 2 zile;
    - decesul unui membru de familie (sot, copil,
      tata, mama, socru, soacra)                     - 3 zile;
    - nasterea unui copil                            - 2 zile;
    - pentru rezolvarea problemelor militare, salariatii au dreptul la concediu suplimentar platit, dupa cum urmeaza:
    - la incorporare, 5 zile, la solicitarea recrutilor;
    - pentru clarificarea situatiei militare: o zi pentru chemare in acelasi judet, 1 - 2 zile pentru chemare in alt judet decat cel in care isi au locul de munca. (Temei legal: Legea nr. 46/1996, privind pregatirea populatiei pentru aparare);
    - pentru donatorii de sange, 2 zile, reglementate de lege.
    Art. 70
    Angajatii care isi completeaza studiile au dreptul la:
    - 30 de zile calendaristice de concediu platit, pentru sustinerea o singura data a examenului de diploma in invatamantul superior si de maistri;
    - 60 de zile calendaristice de concediu fara plata, pentru sustinerea sesiunilor de examen in invatamantul superior, seral si fara frecventa, potrivit legii.
    Art. 71
    Prin contractele colective de munca la nivel de unitate pot fi acordate si alte concedii fara plata, a caror durata nu va putea depasi 90 de zile lucratoare.

    CAP. 6
    Formarea profesionala

    Art. 72
    (1) Prin termenul de formare profesionala partile inteleg sa desemneze orice procedura prin care un salariat dobandeste o calificare, o alta calificare, precum si orice procedura prin care salariatul se specializeaza sau se perfectioneaza, obtinand un certificat sau o diploma care atesta aceste situatii (Legea nr. 133/2000, Ordonanta Guvernului nr. 129/2000).
    (2) Formarea si perfectionarea profesionala cuprind si teme din domeniul relatiilor de munca, convenite intre sindicate si patron.
    (3) Partile convin asupra obligativitatii perfectionarii profesionale a tuturor categoriilor de salariati si asupra perfectionarii in domeniul sindical pentru reprezentantii sindicatelor, costurile fiind suportate de unitate.
    (4) Partile contractante recunosc necesitatea ridicarii nivelului de calificare si perfectionare si convin ca atestarea aptitudinilor profesionale ale salariatilor sa se face treptat, in conformitate cu standardele ocupationale emise de Consiliul pentru Standarde Ocupationale si Atestare (COSA) si de alti formatori acreditati.
    Art. 73
    (1) Angajatorul persoana juridica elaboreaza anual planuri de formare profesionala, cu consultarea sindicatelor. Planul de formare profesionala face parte integranta din contractul colectiv de munca aplicabil.
    (2) La incheierea contractelor colective de munca la nivel de unitate partile convin ca, in ceea ce priveste formarea profesionala, sa respecte urmatoarele:
    a) sa identifice posturile pentru care este necesara calificarea, caile de realizare; sa adopte programul anual si modul de control al desfasurarii lui;
    b) formarea profesionala a salariatilor in interesul unitatii se face pe cheltuiala acesteia;
    c) in cazul in care un angajat identifica un curs de formare profesionala pe care ar dori sa il urmeze, organizat de un tert, angajatorul, impreuna cu sindicatul, va analiza cererea si, daca interesele generale ale unitatii converg cu interesul angajatului, va suporta contravaloarea cursului;
    d) in cazul in care unitatii urmeaza sa i se schimbe partial sau total profilul de activitate, angajatorul va consulta sindicatul inainte de aplicarea masurii si va oferi propriilor salariati posibilitatea de a se califica sau recalifica, inainte de a apela la angajari de forta de munca din afara;
    e) salariatii au dreptul sa beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesionala; concediile pentru formare profesionala se pot acorda cu sau fara plata. Angajatorul poate respinge cererea salariatului numai cu acordul sindicatului;
    f) in cazul in care, in cursul unui an calendaristic, pentru salariatii in varsta de pana la 25 de ani si, respectiv, in cursul a doi ani calendaristici consecutivi, pentru salariatii in varsta de peste 25 de ani, nu a fost asigurata participarea la o procedura de formare profesionala, pe cheltuiala angajatorului, salariatul in cauza are dreptul la un concediu pentru formare profesionala, platit de angajator, de pana la 10 zile lucratoare;
    g) durata concediului pentru formare profesionala nu poate fi dedusa din durata concediului de odihna anual, fiind asimilata unei perioade de munca efectiva.
    Art. 74
    (1) Nu pot fi obligate la restituirea cheltuielilor de scolarizare persoanele carora li s-a desfacut contractul de munca din motive neimputabile lor si care au urmat cursuri de pregatire sau perfectionare profesionala, platite de unitate.
    (2) In contractele colective de munca la nivelul de unitate se vor prevedea perioadele de timp pentru care salariatii au obligatia de a lucra in unitate, ca urmare a absolvirii unui curs de formare profesionala suportat de unitate.
    Art. 74.1
    Angajatii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesionala mai mare de 60 de zile in conditiile prevazute in Codul muncii, art. 194 alin. (2) lit. b) si alin. (3), nu pot avea initiativa incetarii contractului individual de munca o perioada de 3 ani de la data absolvirii cursurilor sau stagiului de formare profesionala.
    Art. 74.2
    Sindicatul va participa prin imputernicitii sai la orice forme de examinare organizata in vederea absolvirii unui curs de formare profesionala in cadrul unitatii.

    CAP. 7
    Alte prevederi in legatura cu drepturile si obligatiile partilor

    Art. 75
    Conducerea curenta a unitatilor este asigurata de presedintele consiliului de administratie - director general (director) sau manager, numit potrivit legii. Acesta nu poate fi revocat decat de adunarea generala a actionarilor sau de cel care l-a numit, dupa caz.
    Art. 76
    Patronul asigura gestionarea intregului patrimoniu al unitatii si dispune de intreaga autoritate pentru realizarea obiectivelor fixate; patronul angajeaza personalul, corespunzator structurii organizatorice aprobate, si stabileste modalitatile de desfasurare a activitatii, precum si strategia de dezvoltare si orice alte elemente ce privesc conducerea intregii unitati.
    Art. 77
    (1) Regulamentul intern se intocmeste de catre angajator, cu consultarea sindicatelor, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a Codului muncii, pentru angajatorii existenti la acea data, si in termen de 60 de zile de la data dobandirii personalitatii juridice pentru angajatorii nou infiintati.
    (2) Regulamentul intern cuprinde cel putin urmatoarele categorii de dispozitii:
    a) reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii;
    b) reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii;
    c) drepturile si obligatiile angajatorului si ale angajatilor;
    d) procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale angajatilor;
    e) reguli concrete privind disciplina muncii in unitate;
    f) abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile;
    g) reguli referitoare la procedura disciplinara;
    h) modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice.
    (3) Regulamentul intern se aduce la cunostinta angajatilor prin grija angajatorului si produce efecte fata de angajati din momentul incunostintarii acestora. Obligatia de informare a angajatilor cu privire la continutul regulamentului intern trebuie indeplinita de angajator. Modul concret de informare a fiecarui angajat cu privire la continutul regulamentului intern se stabileste prin contractul colectiv la nivel de unitate sau prin continutul regulamentului intern.
    (4) Regulamentul intern se afiseaza la sediul angajatorului.
    (5) Orice modificare ce intervine in continutul regulamentului intern este supusa procedurilor de informare prevazute mai sus, la alin. (3).
    (6) Orice angajat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispozitiile regulamentului intern, in masura in care face dovada incalcarii unui drept al sau. Controlul legalitatii dispozitiilor cuprinse in regulamentul intern este de competenta instantelor judecatoresti, care pot fi sesizate in termen de 30 de zile de la data comunicarii de catre angajator a modului de solutionare a sesizarii formulate.
    Art. 78
    Incalcarea obligatiilor de serviciu constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza, in functie de gravitatea faptelor, conform legii si regulamentului intern.
    Art. 79
    (1) Aplicarea sanctiunii disciplinare se face in termen de 30 de zile de la data la care cel in drept sa o aplice a luat cunostinta de savarsirea abaterii, dar nu mai tarziu de 6 luni de la comiterea acesteia si numai dupa cercetarea prealabila a faptei, ascultarea persoanei vinovate si verificarea sustinerilor facute de aceasta in apararea sa.
    (2) La cererea salariatului in cauza, potrivit procedurii de la alin. (1), acesta poate fi asistat de reprezentantii sindicatului.
    Art. 80
    (1) In cazurile in care se ivesc premisele unor conflicte de interese, partile semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de unitate au obligatia sa respecte prevederile legale privind concilierea directa, iar patronul trebuie sa procedeze de urgenta la luarea masurilor care sa previna astfel de conflicte.
    (2) Daca s-au epuizat toate posibilitatile de solutionare a conflictelor de interese, prevazute de lege, iar salariatii vor organiza o actiune de protest cu respectarea prevederilor legale, organizatorii impreuna cu conducerea unitatii au obligatia sa stabileasca toate masurile pentru protejarea tuturor bunurilor ce se afla in sfera conflictului.
    Art. 81
    In cazul unor situatii deosebite, care ar pune in pericol unitatea si viata salariatilor, patronul are obligatia sa stabileasca impreuna cu reprezentantii acestora solutiile pentru protectia sociala a celor afectati de aceste situatii.
    Art. 82
    (1) Consiliul de administratie sau managerul ia masuri ca, in cazul concesionarii unitatii sau a unei parti din unitate, sa prevada in actul de concesionare obligatia noului patron de a respecta contractul colectiv de munca in vigoare, pe durata valabilitatii acestuia.
    (2) In toate situatiile de reorganizare sau, dupa caz, de privatizare a unitatilor, drepturile si obligatiile prevazute in contractul colectiv de munca la nivel de unitate se transmit noilor subiecti de drept rezultati din aceste operatiuni juridice.
    (3) In cazul privatizarii societatii, administratia va consulta obligatoriu colectivul de salariati si sindicatul, pentru a cunoaste optiunile acestora fata de conditiile propuse.
    Art. 83
    Patronul se obliga sa adopte o pozitie neutra si impartiala fata de organizatiile sindicale si reprezentantii acestora din unitate.
    Art. 84
    (1) Consiliul de administratie sau managerul are obligatia de a invita delegatii alesi ai sindicatelor sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor sa participe la sedintele sale, in conditiile prevazute de lege. Participarea se face cu drept de opinie, dar fara drept de vot.
    (2) Incunostintarea reprezentantilor sindicali se face cu cel putin 72 de ore inainte de sedinta, acestora comunicandu-li-se ordinea de zi. Se va asigura accesul la documentele privind problemele profesionale, economice, sociale si culturale puse in discutie.
    (3) Hotararile consiliului de administratie sau ale altor organe asimilate, privitoare la probleme de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv vor fi comunicate in scris organizatiilor sindicale, in termen de 48 de ore de la data desfasurarii sedintei.
    Art. 85
    (1) Membrii alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale, care lucreaza nemijlocit in unitati, in calitate de angajati, au dreptul la reducerea programului lunar cu 5 zile pentru activitati sindicale, fara afectarea drepturilor salariale.
    (2) Numarul de zile cumulate pe an si numarul celor care pot beneficia de acestea se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
    Art. 86
    Reprezentantilor alesi in organele de conducere ale sindicatelor precum si celor care au detinut o astfel de functie, in termen de 2 ani de la incetarea mandatului, nu li se poate modifica sau desface contractul de munca pentru motive care nu tin de persoana angajatului, pentru necorespundere profesionala sau pentru motive ce tin de indeplinirea mandatului pe care l-au primit de la angajatii din unitate.
    Art. 87
    Patronul va asigura gratuit spatiul, mobilierul si mijloacele necesare desfasurarii activitatii sindicale in incinta unitatii.
    Art. 88
    Sindicatele vor avea acces, in conditiile legale, la baza materiala de care dispun unitatile, pentru desfasurarea unor activitati sindicale stabilite in contractele colective de munca la nivelul unitatilor.
    Art. 89
    Spatiile cu destinatie social-culturala sau sindicala nu pot fi instrainate fara acordul sindicatelor.
    Art. 90
    Baza materiala cultural-sportiva, proprietate a sindicatelor sau a patronatului, va fi folosita fara plata pentru actiuni organizate de catre una dintre parti, cu acordul proprietarului.
    Art. 91
    (1) In contractele colective de munca la nivel de unitate se vor prevedea compensari materiale si banesti pentru actiuni cu caracter social, cum sunt procurarea de bilete pentru odihna si tratament (care se va face, de regula, prin sindicat), cazarea in camine de nefamilisti si colonii, organizarea de cantine si crese pentru copiii salariatilor, aniversarea Zilei constructorului, serbarea pomului de Craciun, precum si pentru alte cheltuieli. Cheltuielile vor fi prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli al unitatii, iar utilizarea acestor fonduri se va face cu acordul partilor.
    (2) Salariatii care beneficiaza de bilete de tratament si de odihna in statiunile balneoclimaterice, in hoteluri si case de odihna, au dreptul la o reducere a costului biletelor ce nu poate fi mai mica de 50% din valoarea nominala a acestora, diferenta fiind suportata de angajator.
    (3) Salariatii care beneficiaza de prevederile alin. (2) nu pot beneficia si de prima de vacanta.
    (4) Partile contractante convin sa actioneze impreuna pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 142/1998, privind tichetele de masa.
    Art. 92
    Pe langa facilitatile stabilite de lege, salariatii vor beneficia si de urmatoarele ajutoare minime, suportate din fondurile angajatorilor:
    - la nasterea unui copil se acorda familiei un singur ajutor social platit de unitate, egal cu un salariu minim negociat la nivel de unitate;
    - in cazul decesului sotului, sotiei, parintilor si socrilor, aflati in intretinerea salariatului, sau al unui copil nesalariat se acorda ajutor egal cu de doua ori salariul minim negociat la nivel de unitate;
    - in cazul decesului salariatului, familiei i se acorda un ajutor egal cu de trei ori salariul minim negociat pe unitate.
    Art. 93
    Unitatile vor putea acorda salariatilor, cu avizul sindicatului, si alte ajutoare materiale sau banesti, in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 94
    (1) Pe perioada delegarii, salariatii vor beneficia de urmatoarele drepturi, ale caror cuantumuri se vor stabili in contractele colective de munca la nivel de unitate:
    - decontarea cheltuielilor de transport-cazare;
    - decontarea diurnei, care nu poate fi mai mica de 100.000 lei.
    (2) Pentru lucrarile ce se executa in afara localitatii de resedinta a unitatii sau a filialelor sale, unitatea asigura mijloace de transport sau suporta cheltuielile de transport feroviar sau auto, pe baza de abonament (daca este posibil).
    Prevederile alineatului precedent sunt aplicabile si celor care prin natura serviciului sunt obligati a efectua deplasari intre punctele de lucru in timpul unui schimb, cu aprobarea sefului de santier sau de compartiment.
    Art. 95
    Spatiile sociale de cazare dovedite a fi neutilizabile pot fi transformate de catre unitate in locuinte pentru salariatii proprii.
    Fondurile necesare pentru amenajarea acestor spatii se constituie din contributia salariatilor solicitanti. Unitatea poate sa acorde facilitati fara ca prin aceasta sa incalce prevederile legale.
    Art. 96
    Sindicatele vor putea desfasura activitati sindicale in incinta unitatilor, in afara orelor de program, precum si in timpul programului, cu acordul patronului, in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
    Art. 97
    (1) Reprezentantii federatiilor semnatare pot verifica la unitati modul in care sunt respectate drepturile salariatilor, prevazute in contractul colectiv de munca la nivel de ramura, la solicitarea scrisa a sindicatelor membre.
    (2) Patronul recunoaste dreptul federatiilor semnatare de a asigura asistenta sau, la cerere, reprezentarea sindicatelor afiliate, pentru solutionarea litigiilor de munca sau ori de cate ori exista premise ale incalcarii drepturilor membrilor de sindicat.
    Art. 98
    Patronul nu va angaja salariati permanenti, temporari sau cu program partial, in perioada declansarii conflictelor de munca, pe locurile de munca ale salariatilor aflati in conflict.
    Art. 99
    Patronul recunoaste dreptul sindicatelor sau al reprezentantilor salariatilor de a asista salariatii, la solicitarea acestora, la negocierea contractului individual de munca, in tara si in strainatate.
    Art. 100
    Patronul se obliga sa asigure sindicatului informatiile privind proiectele de organizare a activitatii, datele privind bilantul financiar-contabil, proiectul de realizare a conditiilor de munca, proiectul de buget pe anul respectiv necesar negocierii contractului colectiv de munca la nivel de unitate, precum si pe toata durata lui de executare, conform legislatiei in vigoare.
    Art. 101
    In cazul in care federatiile semnatare realizeaza servicii comune in interesul unitatilor, prin intelegere, acestea vor stabili modul de participare la cheltuielile efectuate.
    Art. 102
    Patronii se angajeaza ca in contractele de asociere a unitatilor cu parteneri straini, pentru activitati pe teritoriul Romaniei, sa prevada o clauza prin care societatile mixte infiintate se obliga sa respecte drepturile prevazute in legislatia muncii in vigoare, in contractul colectiv de munca la nivelul unitatii, precum si in conventiile O.I.M. ratificate de Romania.
    Art. 103
    (1) In unitatile cu sediul in Romania, care desfasoara activitati in strainatate, raporturile de munca dintre patroni si salariati la data plecarii pentru lucru in strainatate se reglementeaza prin act aditional la contractul individual de munca.
    (2) Salariile pentru personalul roman care lucreaza in strainatate vor fi stabilite in lei si in valuta, prin negociere, diurna fiind in valuta.
    (3) Unitatea poate acorda si alte drepturi, in functie de prevederile documentatiei si ale contractului extern, precum si de eficienta economica a societatii.
    (4) La negociere, partile contractante pot stabili ca o cota-parte din salariul in valuta sa fie achitat in tara, in lei.
    (5) Nominalizarea persoanelor care urmeaza sa lucreze in strainatate se va face de catre administratie, cu informarea sindicatului din unitate.
    (6) Angajatorul are obligatia de a-i comunica salariatului ce urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate informatiile cuprinse in art. 13 din prezentul contract, la care se adauga urmatoarele informatii:
    a) durata perioadei de munca ce urmeaza sa fie prestata in strainatate;
    b) moneda in care vor fi platite drepturile salariale, precum si modalitatile de plata;
    c) conditiile de clima;
    d) reglementarile principale din legislatia muncii din tara respectiva;
    e) obiceiurile locului, a caror nerespectare i-ar pune in pericol viata, libertatea sau siguranta personala.
    (7) In situatia in care angajatorul nu se achita de obligatia de a informa, in termen de 15 zile de la momentul lansarii ofertei de incheiere sau modificare a contractului individual de munca, sau, dupa caz, a prestarii activitatii in strainatate, salariatul poate sesiza, in termen de 30 de zile, instanta de judecata, solicitand despagubiri corespunzatoare prejudiciului cauzat de neexecutarea obligatiei de informare de catre angajator.
    Art. 104
    Unitatea se obliga sa asigure pregatirea pentru plecarea in strainatate, incluzand - fara a limita - obtinerea vizei de intrare, a permisului de lucru in tara unde urmeaza sa lucreze, procurarea biletului de transport dus-intors, primirea salariatului la destinatie, anuntarea autoritatilor, cazarea si alte facilitati convenite prin act aditional la contractul individual de munca.
    Art. 105
    (1) Unitatea se obliga sa ii asigure salariatului asistenta medicala si sa ii plateasca drepturile pe timpul concediului medical, cu conditia ca salariatul sa faca o notificare unitatii in termen de 48 de ore, iar certificatul medical sa fie vizat de medicul la care unitatea este arondata.
    (2) In cazul in care conditiile de tratament o impun, patronul este obligat sa asigure, pe cheltuiala sa, deplasarea salariatului in vederea continuarii tratamentului in tara.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 106
    (1) In aplicarea art. 11 alin. (3) din Legea nr. 130/1996 (republicata), privind contractul colectiv de munca, unitatile vor aplica prevederile art. 97 din Contractul colectiv de munca unic la nivel national, constituind si virand fondurile destinate activitatilor in domeniul pregatirii, negocierii si aplicarii contractelor colective de munca.
    (2) Sumele prevazute conform alin. (1) se vor calcula luand ca baza suma de 6.000 lei salariat/an, raportat la numarul de salariati din anul precedent.
    (3) Sumele constituite conform alin. (1) si (2) se vor distribui astfel:
    a) 1/3 din suma totala se retine ca fond destinat negocierii contractului colectiv de munca la nivelul unitatii;
    b) 2/3 din suma totala se vireaza de catre contribuabili la ARACO, care le va distribui astfel:
    - 50% raman la ARACO, in calitate de patronat cu reprezentativitate pe ramura si la nivel national;
    - 50% se vireaza de catre ARACO federatiilor si confederatiilor sindicale reprezentative pentru constructori;
    c) fondurile destinate negocierilor colective se vor constitui si vira in termen de 60 de zile de la data publicarii in  Monitorul Oficial al Romaniei a prezentului contract colectiv de munca.
    Art. 107
    Partile semnatare ale prezentului contract de munca la nivel de ramura se obliga sa respecte aplicarea clauzelor convenite in toate unitatile pe care le reprezinta, conform anexelor ce fac parte integranta din acest contract.
    Art. 108
    Ambele parti au convenit ca litigiile privind executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract, care nu s-au putut solutiona pe cale amiabila, sa fie solutionate de instanta judecatoreasca.
    Art. 109
    (1) Prevederile contractului colectiv de munca la nivel de ramura stau la baza negocierilor pentru incheierea contractelor colective de munca la nivel de unitate.
    (2) Negocierile pentru incheierea sau modificarea contractelor colective de munca la nivelul unitatilor vor incepe in termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentului contract, inregistrat conform legii.
    (3) Dupa inregistrarea contractului colectiv de munca la nivel de unitate, contractele individuale de munca vor fi completate prin acte aditionale semnate de patroni si de salariati.
    Art. 110
    In scopul protejarii fortei de munca autohtone, partile convin ca angajarea cetatenilor straini sa se faca in conditiile convenite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate, potrivit prevederilor legale.
    Art. 111
    Pentru protejarea fortei de munca autohtone, partile semnatare se obliga sa intervina pentru a obtine de la cei in drept reglementarile legale privind modul de lucru si contingentarea fortei de munca din strainatate.
    Art. 112
    Salariatii societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat nu au dreptul de a fi numiti in functii de conducere, in cazul in care au firme particulare sau sunt angajati ai acestora, indiferent de obiectul de activitate al firmelor respective.
    Art. 113
    Prezentul contract colectiv de munca la nivel de ramura se inregistreaza la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale de catre Asociatia Romana a Antreprenorilor de Constructii - ARACO si intra in vigoare de la data inregistrarii lui.
    Redactat astazi, 14.07.2003, data semnarii contractului, in 6 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte si doua exemplare pentru Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, pentru a fi inregistrat.

    ANEXA 1

    Regulamentul de organizare si functionare a comisiei paritare la nivel de ramura

    Art. 1
    (1) Comisia paritara la nivel de ramura va fi compusa din reprezentanti ai fiecarei federatii sindicale semnatare si dintr-un numar egal de reprezentanti ai patronatului, desemnati in acest scop.
    (2) Activitatea comisiei constituite conform alin. (1) se desfasoara pe durata aplicarii Contractului colectiv de munca la nivelul ramurii de constructii-montaj.
    (3) In maximum 10 zile de la inregistrarea prezentului contract colectiv de munca, partile semnatare ii vor nominaliza pe componentii comisiei.
    Art. 2
    Comisia se va intruni, la cererea oricareia dintre parti, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la formularea cererii si va adopta hotarari valabile, prin consens, in prezenta a 3/4 din numarul de membri ai partilor semnatare.
    Art. 3
    Comisia va fi prezidata, prin rotatie, de cate un reprezentant al fiecarei parti, ales in sedinta respectiva.
    Art. 4
    Hotararea adoptata potrivit art. 2 are putere obligatorie pentru partile contractante.
    Art. 5
    Secretariatul comisiei va fi asigurat de patronat.

                   PARTILE SEMNATARE

                   Reprezentantii angajatorilor desemnati
                   de comitetul director ARACO

                   S.C. ABC S.A.
                   Laurentiu Plosceanu - director general

                   S.C. AROCONSTRUCT - S.A., Bucuresti
                   Patru Teodor - director general

                   CCCF, Bucuresti,
                   Nicolae Constantinescu - director general

                   S.C. ENERGOCONSTRUCTIA - S.A.
                   Traian Caluser - director general

                   S.C. HIDROCONSTRUCTIA - S.A., Bucuresti
                   Emil Timofti - director general

                   S.C. IRIDEX CONSTRUCTII - S.R.L., Bucuresti
                   Valentin Feodorov - director general

                   S.C. STIZO - S.A.
                   Dan Ene - director general

                   S.C. TIAB - S.A., Bucuresti
                   Adrian Florescu - director general

                   ARACO
                   Liviu Daschevici - director general

                   Reprezentantii sindicatelor

                   Federatia Generala a Sindicatelor FAMILIA
                   Dan Cristescu - presedinte

                   Federatia Nationala a Sindicatelor
                   din Constructii-Montaj ANGHEL SALIGNY
                   Florian Mirea - presedinte CN

                   Federatia Sindicatelor Constructorilor
                   Feroviari si Cailor de Comunicatii din Romania
                   Ion Gogonea - presedinte

    In baza delegatiei nr. 92/6.06.2003 a UGIR, la negocierea ultimelor articole din contract a participat si Patronatul Societatilor de Constructii reprezentat de dr. arh. Gheorghe Polizu   presedinteSmartCity5

COMENTARII la Contract munca 3429/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Contract munca 3429 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu