Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

PROTOCOL Nr

PROTOCOL   Nr. 0 din 27 noiembrie 2003

privind resturile explozive de razboi*)

ACT EMIS DE: ACT INTERNATIONAL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 794 din 22 noiembrie 2007Inaltele părţi contractante,

recunoscând gravele probleme umanitare postconflict cauzate de resturile explozive de război,

conştiente de necesitatea de a încheia un protocol asupra măsurilor generale de remediere postconflict cu scopul de a reduce riscurile generate de resturile explozive de război şi a efectelor acestora,

dorind să aibă în vedere măsuri generale de prevenire, prin aplicarea voluntară a celor mai bune practici, specificate în anexa tehnică, pentru a îmbunătăţi fiabilitatea muniţiilor şi a minimiza astfel apariţia resturilor explozive de război,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1

Prevederi generale şi scopul aplicării

1. In conformitate cu Carta Naţiunilor Unite şi cu regulile de drept internaţional din domeniul conflictelor armate aplicabil lor, înaltele părţi contractante au convenit să se conformeze obligaţiilor specificate în acest protocol, atât individual, cât şi în cooperare cu alte înalte părţi contractante, pentru a minimiza riscurile generate de resturile explozive de război şi efectele acestora în situaţiile postconflict.

2. Acest protocol se aplică în cazul resturilor explozive de război ce se găsesc în zona de uscat, incluzând apele interne, a înaltelor părţi contractante.

3. Acest protocol se aplică situaţiilor rezultate din conflictele la care se face referire în art. 1 paragrafele 1-6 ale Convenţiei privind interzicerea sau limitarea folosirii anumitor categorii de arme clasice care ar putea fi considerate ca producând efecte traumatice excesive sau care ar lovi fără discriminare (Convenţie), aşa cum a fost amendată la 21 decembrie 2001.

4. Art. 3, 4, 5 şi 8 se aplică în cazul resturilor explozive de război, altele decât cele existente, aşa cum sunt ele definite în art. 2 paragraful 5.

ARTICOLUL 2

Definiţii

In cadrul prezentului protocol,

1.  muniţie explozivă înseamnă muniţii convenţionale ce conţin exploziv, excluzând minele, minele-capcană şi alte dispozitive, aşa cum acestea sunt definite în Protocolul II la Convenţie, în forma amendată la 3 mai 1996;

2. muniţie neexplodată înseamnă muniţie explozivă care a fost amorsată, căreia i-a fost montat focosul, a fost armată sau pregătită în alt mod pentru utilizare într-un conflict armat. Aceasta a fost trasă, largată, lansată sau proiectată şi ar fi trebuit să explodeze, dar nu a funcţionat;

3. muniţie explozivă abandonată înseamnă muniţie explozivă care nu a fost utilizată pe timpul unui conflict armat şi care a fost părăsită sau aruncată de către o parte la un conflict armat şi care nu mai este sub controlul părţii care a părăsit-o sau a aruncat-o. Muniţia explozivă abandonată poate sau nu să fi fost amorsată, să îi fi fost montat focosul, să fi fost armată sau altfel pregătită pentru utilizare;

4. resturi explozive de război înseamnă muniţie neexplodată şi muniţie abandonată;

5.  resturi explozive de război existente înseamnă muniţie neexplodată şi abandonată care a existat înainte de intrarea în vigoare a acestui protocol pentru înalta parte contractantă pe teritoriul căreia acestea există.

*) Traducere.

ARTICOLUL 3

Asanarea, înlăturarea sau distrugerea resturilor explozive de război

1. Fiecare înaltă parte contractantă şi parte la un conflict armat vor purta responsabilităţile precizate în acest articol cu privire la toate resturile explozive de război ce se găsesc pe teritoriul aflat sub controlul lor. In cazurile în care un utilizator de muniţie explozivă care a devenit rest exploziv de război nu exercită controlul asupra teritoriului, utilizatorul, după încheierea ostilităţilor, va asigura, printre altele, asistenţă tehnică, financiară, materială sau pe linia resurselor umane, bilateral sau printr-o a treia parte agreată de ambele părţi, incluzând între altele sistemul Naţiunilor Unite sau alte organizaţii relevante, pentru a facilita marcarea şi asanarea, înlăturarea sau distrugerea unor astfel de resturi explozive de război.

2. După încetarea ostilităţilor active şi cât de curând fezabil, fiecare înaltă parte contractantă şi parte la un conflict armat vor marca şi vor asana, vor înlătura sau vor distruge resturile explozive de război din zonele afectate aflate sub controlul lor. Zonelor afectate de resturi explozive de război care sunt evaluate, în conformitate cu paragraful 3, ca generatoare de risc umanitar grav li se va acorda un statut prioritar pentru asanare, înlăturare sau distrugere.

3. După încheierea ostilităţilor active şi cât de curând fezabil, fiecare înaltă parte contractantă şi parte la un conflict armat vor lua următoarele măsuri în zonele afectate aflate sub controlul lor, pentru a reduce riscurile generate de resturile explozive de război:

a)  vor identifica şi vor evalua ameninţarea generată de resturile explozive de război;

b) vor evalua şi vor stabili priorităţile în privinţa nevoilor şi posibilităţilor de realizare practică a marcării şi asanării, înlăturării şi distrugerii;

c)  vor marca şi vor asana, vor înlătura sau vor distruge resturile explozive de război;

d) vor lua măsuri pentru mobilizarea resurselor pentru a duce la bun sfârşit aceste activităţi.

4. In conducerea activităţilor anterior menţionate înaltele părţi contractante şi părţile la un conflict armat vor ţine cont de standardele internaţionale, incluzând Standardele internaţionale de acţiune împotriva minelor.

5. Inaltele părţi contractante vor coopera, acolo unde este cazul, atât între ele, cât şi cu alte state, organizaţii internaţionale şi regionale relevante şi organizaţii nonguvernamentale pentru asigurarea, printre altele, a resurselor tehnice, financiare, materiale şi umane, inclusiv, în condiţii corespunzătoare, pentru preluarea operaţiilor reunite necesare pentru a îndeplini prevederile acestui articol.

ARTICOLUL 4

Inregistrarea, păstrarea şi transmiterea informaţiei

1. Inaltele părţi contractante şi părţile la un conflict armat vor înregistra şi vor reţine informaţia asupra utilizării sau abandonării muniţiei explozive, în cea mai mare măsură posibilă şi atât cât este practic realizabil, pentru a facilita realizarea rapidă a marcării şi asanării, a înlăturării sau distrugerii resturilor explozive de război, a educaţiei în privinţa riscului şi a furnizării informaţiei relevante părţii sub controlul căreia se află teritoriul şi populaţiei civile din acea zonă.

2. Inaltele părţi contractante şi părţile la un conflict armat care au utilizat sau abandonat muniţie explozivă care ar fi putut să devină resturi explozive de război, fără întârziere după încetarea ostilităţilor active şi atât cât este realizabil practic, având în vedere interesele de securitate ale acestor părţi, vor face disponibile astfel de informaţii către partea sau părţile ce controlează zona afectată, bilateral sau printr-o a treia parte reciproc acceptată, incluzând între altele Naţiunile Unite sau, la cerere, către alte organizaţii relevante cu care partea care furnizează informaţiile este satisfăcută şi care preiau sau vor prelua educaţia în privinţa riscului şi marcarea şi asanarea, înlăturarea sau distrugerea resturilor explozive de război în zona afectată.

3.  La înregistrarea, păstrarea şi transmiterea unor astfel de informaţii, înaltele părţi contractante vor avea în vedere partea 1 a anexei tehnice.

ARTICOLUL 5

Alte precauţii pentru protecţia populaţiei civile, a indivizilor civili şi a obiectivelor civile împotriva riscurilor şi efectelor generate de resturile explozive de război

Inaltele părţi contractante şi părţile la un conflict armat vor lua toate măsurile de precauţie, pe teritoriul afectat de resturi explozive de război aflat sub controlul lor, pentru a proteja populaţia civilă, indivizii civili şi obiectivele civile de riscurile şi efectele generate de resturile explozive de război. Măsurile de precauţie fezabile sunt acele măsuri de precauţie care sunt practic realizabile sau practic posibile, având în vedere toate circumstanţele de moment, incluzând consideraţiile de natură umanitară şi militară. Aceste măsuri de precauţie pot include avertizări, educaţia populaţiei civile în privinţa riscului, marcarea, împrejmuirea şi monitorizarea teritoriului afectat de resturi explozive de război, aşa cum este precizat în partea 2 a anexei tehnice.

ARTICOLUL 6

Prevederi pentru protecţia misiunilor şi organizaţiilor umanitare împotriva efectelor resturilor explozive de război

1.  Fiecare înaltă parte contractantă şi parte la un conflict:

a)  vor proteja împotriva efectelor resturilor explozive de război, în limita fezabilului, misiunile şi organizaţiile umanitare care operează sau urmează să opereze, cu consimţământul înaltei părţi contractante sau al părţii la un conflict armat în zona aflată sub controlul acesteia;

b) vor furniza, la cererea unei astfel de misiuni sau organizaţii umanitare, în măsura în care este fezabil, informaţie asupra locaţiei tuturor resturilor explozive de război de care are cunoştinţă pe teritoriul unde misiunea sau organizaţia internaţională solicitantă va opera sau operează.

2.  Prevederile acestui articol nu vor prejudicia prevederile dreptului   internaţional umanitar în vigoare sau ale altor instrumente internaţionale aplicabile ori decizii ale Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, care asigură un nivel de protecţie mai înalt.

ARTICOLUL 7

Asistenţa cu privire la resturile explozive de război existente

1. Fiecare înaltă parte contractantă are dreptul de a cere şi de a primi asistenţă, unde este cazul, din partea altor înalte părţi contractante, a statelor care nu sunt părţi şi a organizaţiilor şi instituţiilor internaţionale relevante, în rezolvarea problemelor ridicate de resturile explozive de război existente.

2. Fiecare înaltă parte contractantă, în măsură să o facă, va acorda asistenţă pentru rezolvarea problemelor ridicate de resturile explozive de război existente, în funcţie de necesităţi şi în măsura posibilităţilor. La acordarea asistenţei, înaltele părţi contractante vor ţine, de asemenea, cont de obiectivele umanitare ale acestui protocol şi de standardele internaţionale, incluzând Standardele internaţionale de acţiune împotriva minelor.

ARTICOLUL 8

Cooperare şi asistenţă

1. Fiecare înaltă parte contractantă, în măsură să o facă, va asigura asistenţă pentru marcarea şi asanarea, înlăturarea şi distrugerea resturilor explozive de război şi pentru educaţia populaţiei civile şi activităţi conexe, printre altele prin sistemul Naţiunilor Unite, prin alte organizaţii internaţionale, regionale sau organizaţii ori instituţii naţionale relevante, Comitetul Internaţional al Crucii Roşii, societăţile naţionale ale Crucii Roşii sau Semilunii Roşii şi federaţia internaţională a acestora, organizaţii internaţionale sau pe baze bilaterale.

2. Fiecare înaltă parte contractantă, în măsură să o facă, va asigura asistenţă pentru îngrijirea, reabilitarea şi reintegrarea socioeconomică a victimelor resturilor explozive de război. Astfel de asistenţă poate fi asigurată, printre altele, prin sistemul Naţiunilor Unite, prin instituţii sau organizaţii internaţionale regionale sau naţionale, Comitetul Internaţional al Crucii Roşii, societăţile naţionale ale Crucii Roşii sau Semilunii Roşii şi federaţia internaţională a acestora, organizaţii internaţionale sau pe baze bilaterale.

3.  Fiecare înaltă parte contractantă, în măsură să o facă, va contribui la fondurile mutuale din sistemul Naţiunilor Unite, precum şi la alte fonduri mutuale relevante, pentru a facilita furnizarea de asistenţă sub egida acestui protocol.

4.  Fiecare înaltă parte contractantă va avea dreptul să participe la cel mai intens posibil schimb de echipamente, materiale şi informaţie ştiinţifică şi tehnologică, altele decât tehnologia legată de armament, necesare pentru implementarea acestui protocol. Inaltele părţi contractante se angajează să faciliteze astfel de schimburi în conformitate cu legislaţia lor naţională şi să nu impună restricţii exagerate asupra furnizării echipamentelor pentru asanare şi asupra informaţiilor tehnologice cu scop umanitar legate de acestea.

5. Fiecare înaltă parte contractantă se angajează să furnizeze informaţii la bazele de date relevante stabilite în sistemul Naţiunilor Unite, în special informaţii privind diversele mijloace şi tehnologii de asanare a resturilor explozive de război, liste de experţi, agenţii de experţi sau puncte naţionale de contact pe problema asanării resturilor explozive de război şi, pe bază de voluntariat, informaţii tehnice asupra tipurilor relevante de muniţie explozivă.

6.  Inaltele părţi contractante pot înainta cereri de asistenţă susţinute de informaţii relevante către Naţiunile Unite, către alte organisme corespunzătoare sau către alte state. Aceste cereri pot fi înaintate secretarului general al Naţiunilor Unite, care le va transmite către toate înaltele părţi contractante şi către organizaţiile internaţionale şi nonguvernamentale relevante.

7. In cazul unor cereri adresate Naţiunilor Unite, secretarul general al Naţiunilor Unite, în cadrul resurselor de care dispune, poate întreprinde cele necesare pentru evaluarea situaţiei şi, în cooperare cu înalta parte contractantă solicitantă şi cu alte înalte părţi contractante cu responsabilităţi conform celor enunţate în art. 3, recomandă acordarea de asistenţă corespunzătoare. Secretarul general al Naţiunilor Unite poate, de asemenea, să raporteze înaltelor părţi contractante asupra oricărei astfel de evaluări, precum şi asupra tipului şi dimensiunii asistenţei necesare, incluzând posibilele contribuţii de la fondurile cu destinaţie specială create în cadrul Naţiunilor Unite.

ARTICOLUL 9

Măsuri preventive generale

1. Având în vedere diferitele situaţii şi capacităţi, fiecare înaltă parte contractantă este încurajată să ia măsuri generale de prevenire orientate către minimizarea apariţiei resturilor explozive de război, incluzându-le, dar fără a se limita la ele, pe cele la care se face referire în partea a 3-a a anexei tehnice.

2. Fiecare înaltă parte contractantă poate, pe bază de voluntariat, să schimbe informaţii cu privire la eforturile pentru a promova şi a stabili cele mai bune practici cu privire la paragraful 1.

ARTICOLUL 10

Consultări ale înaltelor părţi contractante

1. Inaltele părţi contractante se angajează să se consulte între ele şi să coopereze în toate problemele legate de aplicarea acestui protocol. In acest scop, o conferinţă a înaltelor părţi contractante va fi organizată după cum a stabilit majoritatea, dar nu mai puţin de 18 înalte părţi contractante.

2. Activitatea conferinţelor înaltelor părţi contractante va include:

a) revizuirea statutului şi a aplicării acestui protocol;

b) luarea în considerare a aspectelor cu privire la implementarea naţională a protocolului, incluzând raportarea naţională sau actualizarea pe bază anuală;

c) pregătirea pentru conferinţele de revizuire.

3.  Costurile conferinţelor înaltelor părţi contractante vor fi suportate de înaltele părţi contractante şi statele care nu sunt părţi, ce participă la conferinţă, în conformitate cu scala de evaluare a Naţiunilor Unite ajustată corespunzător.

ARTICOLUL 11

Respectarea prevederilor protocolului

1. Fiecare înaltă parte contractantă va cere ca forţele armate şi agenţiile sau departamentele sale relevante să emită instrucţiuni şi proceduri de operare şi ca personalul acestora să primească o pregătire în conformitate cu prevederile relevante ale acestui protocol.

2. Inaltele părţi contractante se angajează să se consulte şi să coopereze bilateral, prin secretarul general al Naţiunilor Unite sau prin alte proceduri internaţionale corespunzătoare, pentru a rezolva orice problemă care poate să apară cu privire la interpretarea sau aplicarea prevederilor acestui protocol.

ANEXĂ  TEHNICĂ

Aceasta anexă tehnică include cele mai bune practici propuse pentru atingerea obiectivelor conţinute în art. 4, 5 şi 9 ale acestui protocol. Această anexă va fi implementată de către înaltele părţi contractante pe bază de voluntariat.

1. Inregistrarea, stocarea şi furnizarea de informaţii cu privire la muniţia neexplodată (UXO) şi muniţia explozivă abandonată (AXO)

a) Inregistrarea informaţiei: în ceea ce priveşte muniţia explozivă care poate să fi devenit UXO, un stat trebuie să facă toate eforturile spre a înregistra următoarele informaţii, pe cât de precis posibil:

(i) locaţia zonelor asupra cărora s-a tras cu muniţie explozivă;

(ii) numărul aproximativ de muniţie explozivă utilizată în zonele de la pct. (i);

(iii) tipul şi natura muniţiei explozive utilizate în zonele de la pct. (i);

(iv) locaţia generală a UXO cunoscute şi probabile.

Acolo unde un stat a fost obligat să abandoneze muniţie explozivă în decursul operaţiilor, se vor face toate eforturile spre a lăsa AXO într-o stare sigură şi în condiţii de securitate şi se va înregistra informaţia asupra acestor muniţii după cum urmează:

(v) locaţia AXO;

(vi) cantitatea aproximativă de AXO la fiecare loc în parte;

(vii) tipurile de AXO la fiecare loc specific.

b) Stocarea informaţiei: acolo unde un stat a înregistrat informaţia în conformitate cu paragraful a), aceasta va fi stocată într-o astfel de manieră încât să permită extragerea şi disponibilizarea ei în conformitate cu paragraful c).

c) Disponibilizarea informaţiei: informaţia înregistrată şi stocată de către un stat în conformitate cu paragrafele a) şi b) trebuie, luând în considerare interesele de securitate şi alte obligaţii ale statelor ce o furnizează, să fie făcută disponibilă în conformitate cu următoarele prevederi:

(i) Conţinut:

Asupra UXO informaţia făcută disponibilă trebuie să conţină detalii despre:

1.  locaţia generală a UXO cunoscute şi probabile;

2.   tipurile şi numărul aproximativ de muniţie explozivă utilizată în zonele asupra cărora s-a tras;

3.  metodele de identificare a muniţiei explozive, incluzând culoarea, dimensiunea, forma şi alte marcaje relevante;

4.  metoda pentru distrugerea sigură a muniţiei explozive.

Asupra AXO informaţia făcută disponibilă trebuie să conţină detalii despre:

5.  locaţia AXO;

6.  numărul aproximativ de AXO la fiecare loc specific;

7. tipurile de AXO la fiecare loc specific;

8. metoda de identificare AXO, incluzând culoarea, dimensiunea şi forma;

9. informaţia asupra tipurilor si metodelor de ambalare pentru AXO;

10. starea de pregătire pentru utilizare;

11. locaţia şi natura minelor-capcană cunoscute a fi prezente în zona AXO.

(ii) Primitorul:

Informaţia trebuie să fie făcută disponibilă către partea sau părţile ce controlează teritoriul afectat şi către acele persoane sau instituţii cu care statul ce o face disponibilă este de acord şi care sunt sau vor fi implicate în asanarea UXO sau AXO în zona afectată, în educarea populaţiei civile asupra riscurilor generate de UXO şi AXO.

(iii) Mecanismul:

Un stat trebuie, acolo unde este fezabil, să facă uz de acele mecanisme stabilite internaţional sau local pentru disponibilizarea informaţiei, cum ar fi UNMAS, IMSMA şi alte agenţii-expert, după cum sunt considerate corespunzătoare de statul ce face disponibilă informaţia. (iv) Repere de timp:

Informaţia trebuie făcută disponibilă cât de repede posibil, luându-se în considerare aspecte ca operaţiile militare în curs şi operaţiile umanitare din zona afectată, disponibilitatea şi credibilitatea informaţiei, precum şi aspectele relevante privind securitatea.

2. Avertizări, educaţie în privinţa riscului, marcare, împrejmuire şi monitorizare

Termeni-cheie

a) Avertizările constau în furnizarea punctuală de informaţie de atenţionare către populaţia civilă, cu scopul de a minimiza riscurile cauzate de resturile explozive de război în teritoriile afectate.

b) Educaţia populaţiei civile în privinţa riscului trebuie să se constituie în programe de educare în privinţa riscului menite a facilita schimbul de informaţii între comunităţile afectate, autorităţile guvernamentale şi organizaţiile umanitare, astfel încât comunităţile afectate să fie informate asupra ameninţărilor din partea resturilor explozive de război. Programele de educaţie în privinţa riscului sunt în general activităţi pe termen lung.

Elemente de cea mai bună practică în privinţa avertizărilor si educaţiei în privinţa riscului

c) Toate programele de avertizare şi educaţie în privinţa riscului trebuie, acolo unde este posibil, să ia în considerare standardele naţionale sau internaţionale, incluzând Standardele internaţionale de acţiune împotriva minelor.

d) Avertizările şi educaţia în privinţa riscului trebuie să fie asigurate pentru populaţia civilă afectată, care include civilii care trăiesc în interiorul sau în jurul zonelor ce conţin resturi explozive de război, şi pentru civilii care tranzitează aceste zone.

e) Avertizările trebuie asigurate, cât mai repede posibil, în funcţie de contextul şi de informaţia avută la dispoziţie. Un program de educaţie în privinţa riscului trebuie să înlocuiască un program de avertizare în cel mai scurt timp posibil. Avertizările şi educaţia în privinţa riscului trebuie asigurate întotdeauna pentru comunităţile afectate, în cel mai scurt timp posibil.

f) Părţile la un conflict trebuie să angajeze terţe părţi, cum ar fi organizaţii internaţionale sau organizaţii nonguvernamentale, atunci când ele nu dispun de resursele şi instruirea necesare furnizării unei educaţii eficiente în privinţa riscului.

g) Părţile la un conflict trebuie, dacă este posibil, să asigure resurse suplimentare pentru avertizări şi educaţie în privinţa riscului. Astfel de elemente pot include: furnizarea de sprijin logistic, producerea de materiale pentru educaţie în privinţa riscului, sprijin financiar şi furnizarea de informaţie cartografică generală.

Marcarea, împrejmuirea si monitorizarea unei zone afectate de resturi explozive de război

h) Atunci când este posibil, în orice moment pe parcursul unui conflict şi după aceea, acolo unde există resturi explozive de război, părţile la un conflict, în cel mai scurt timp şi în măsura cea mai mare posibilă, trebuie să asigure ca zoneie ce conţin resturi explozive de război să fie marcate, împrejmuite şi monitorizate astfel încât să se asigure excluderea eficientă a civililor, în conformitate cu următoarele prevederi.

i) In marcarea zonelor suspecte a fi periculoase trebuie utilizate semne de avertizare bazate pe metode de marcare recunoscute de comunităţile afectate. Semnele şi alte marcatoare pentru împrejmuirea zonelor periculoase trebuie, în limita posibilului, să fie vizibile, lizibile, durabile şi rezistente la efectele mediului înconjurător şi trebuie să identifice în mod clar care parte a perimetrului marcat este în interiorul zonei afectate de resturi explozive de război şi care parte este considerată ca fiind sigură.

j) O structură corespunzătoare trebuie să fie stabilită ca purtătoare a responsabilităţii pentru monitorizarea şi întreţinerea marcajelor temporare şi permanente, integrat cu programele naţionale şi locale de educaţie în privinţa riscului.

3. Măsuri de prevenire generale

Statele care produc sau procură muniţie explozivă trebuie, în cea mai mare măsură posibilă şi în limita convenabilului, să facă tot posibilul să asigure că următoarele măsuri sunt implementate şi respectate pe timpul duratei de viaţă a muniţiei explozive.

a) Managementul fabricării muniţiilor

(i) Procesul de producţie trebuie proiectat astfel încât să se asigure muniţiilor cea mai mare siguranţă în funcţionare.

(ii) Procesul de producţie trebuie să fie subiect al unor măsuri de control al calităţii certificate,

(iii) Pe timpul producţiei de muniţie explozivă trebuie aplicate standarde de asigurare a calităţii certificate, internaţional recunoscute.

(iv) Testarea de acceptantă trebuie să fie efectuată prin trageri de testare reale într-o anumită gamă de condiţii sau prin alte proceduri validate.

(v) La tranzacţiile sau transferurile de muniţie explozivă trebuie solicitate standarde de înalt nivel în ceea ce priveşte siguranţa în funcţionare.

b) Managementul muniţiilor

In scopul asigurării celui mai bun nivel posibil de siguranţă în  funcţionarea pe termen lung a muniţiei explozive, statele sunt încurajate să aplice norme de cea mai bună practică şi proceduri de operare cu privire la stocarea, transportul, stocarea în teren şi manipularea acestora, în conformitate cu următoarele recomandări.

(i) Muniţia explozivă, acolo unde este necesar, trebuie să fie stocată în facilităţi sigure sau în containere corespunzătoare care protejează muniţia explozivă şi componentele sale în atmosferă controlată, dacă este cazul.

(ii) Un stat trebuie să transporte muniţia explozivă către şi din facilităţile de producţie, depozitare sau în teren de o manieră care să minimizeze afectarea acesteia.

(iii) Acolo unde este necesar vor fi utilizate de către state containere  corespunzătoare  şi   medii  controlate atunci când transportă muniţie explozivă.

(iv) Riscul de explozii în depozite trebuie minimizat prin utilizarea de aranjamente corespunzătoare ale stocurilor.

(v) Statele trebuie să aplice proceduri de localizare, urmărire şi testare a muniţiei explozive, care trebuie să includă informaţii asupra datei de fabricaţie a fiecărui număr, lot sau grup de fabricaţie şi informaţii despre în ce loc şi în ce condiţii muniţia explozivă a fost stocată şi la ce factori de mediu a fost expusă.

(vi) Periodic, stocurile de muniţie explozivă trebuie să fie supuse, acolo unde este cazul, unor teste prin trageri reale, pentru a se asigura că acestea funcţionează corespunzător.

(vii) Subansamblurile de muniţie explozivă trebuie, acolo unde este cazul, să fie supuse testărilor de laborator, pentru a se asigura că muniţia funcţionează corespunzător. (viii) Acolo unde este necesar trebuie întreprinse acţiuni corespunzătoare, incluzând ajustarea timpului de viaţă estimat al muniţiilor, ca o consecinţă a informaţiei obţinute din procedurile de analiză, urmărire şi testare, pentru a menţine siguranţa în funcţionare a muniţiei explozive stocate.

c)  Instruire

Instruirea corespunzătoare a întregului personal implicat în manipularea, transportul şi utilizarea muniţiei explozive este un factor important în eforturile de a asigura operarea sigură conform cu cele estimate. Statele trebuie de aceea să adopte şi să întreţină programe de instruire corespunzătoare pentru a se asigura că personalul este instruit corect cu privire la muniţiile cu care acesta are de a face.

d) Transferul

Un stat care planifică să transfere muniţia explozivă către alt stat care nu a posedat anterior acel tip de muniţie explozivă trebuie să facă toate eforturile spre a se asigura că statul primitor are capacitatea de a stoca, întreţine şi utiliza corect acea muniţie explozivă.

e) Producţia viitoare

Un stat trebuie să examineze căile şi mijloacele de a îmbunătăţi siguranţa în funcţionare a muniţiei explozive pe care intenţionează să o producă sau să o procure, cu obiectivul de a se atinge cea mai mare siguranţă în funcţionare posibilă.


SmartCity5

COMENTARII la Protocol 0/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Protocol 0 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Protocol 0/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu