Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 12 din 21 ianuarie 2010

privind activitatea de evaluare a gradului de ocupare a spatiilor construite si terenurilor din cazarmile Ministerului Apararii Nationale

ACT EMIS DE: MINISTERUL APARARII NATIONALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 71 din 30 ianuarie 2010Pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) In scopul utilizării eficiente a spaţiilor şi terenurilor din cazărmile Ministerului Apărării Naţionale, al reducerii costurilor pentru exploatarea, repararea, întreţinerea şi paza imobilelor, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, comandanţii/şefii unităţilor militare utilizatoare, cu atribuţii în domeniul administrării cazărmilor, numesc anual, prin Ordinul de zi pe unitate nr. 1, o comisie proprie formată din 3-5 membri, care evaluează anual gradul de ocupare a spaţiilor construite şi terenurilor din cazărmile aflate în responsabilitate.

(2) Comisia este formată din:

a) locţiitorul comandantului/şefului unităţii militare, în calitate de preşedinte;

b)  comandanţi de subunităţi şi alte persoane numite de comandantul/şeful unităţii militare, în calitate de membri;

c) administratorul cazărmii, în calitate de secretar.

Art. 2. - (1) Comisia evaluează fiecare cazarmă, din punct de vedere al gradului de ocupare a spaţiilor şi a nevoilor de mobilizare, iar rezultatul evaluării se înscrie în „Fişa cu gradul de ocupare a spaţiilor construite şi terenurilor din cazarma...", conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Fişa întocmită de comisia unităţii militare, în format scris şi pe suport magnetic - program Microsoft Excel, font Times New Roman 10, se avizează de către comandanţii/şefii unităţilor militare prevăzuţi la art. 1 şi de către şefii categoriilor de forţe ale armatei, comandanţii/şefii comandamentelor de armă/similar, prin grija structurilor specializate de administrare a cazărmilor de la nivelul acestora, şi se trimite anual, până la data de 5 septembrie, la centrele de domenii şi infrastructuri şi la structurile de cartiruire trupe şi administrare cazărmi/similar, în vederea analizării şi centralizării datelor.

Art. 3. - (1) Centrele de domenii şi infrastructuri şi structurile teritoriale de cartiruire trupe şi administrare cazărmi/similar analizează fişa întocmită de unităţile militare utilizatoare ale cazărmilor din zona de responsabilitate, comparativ cu datele înscrise în dosarele tehnice ale cazărmilor, şi le centralizează, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Situaţiile centralizatoare menţionate la alin. (1) se trimit în format scris şi pe suport magnetic-program Microsoft Excel, font Times New Roman 10, anual, până la data de 20 octombrie, la Direcţia domenii şi infrastructuri, în vederea centralizării.

(3)  Direcţia domenii şi infrastructuri întocmeşte o situaţie centralizatoare structurată pe categorii de forţe ale armatei/comandamente de armă/similar, care se înaintează până la data de 20 noiembrie şefului Statului Major General şi şefilor structurilor centrale cu responsabilităţi în administrarea patrimoniului imobiliar, în scopul analizării şi dispunerii măsurilor pentru sporirea gradului de ocupare a spaţiilor construite şi terenurilor aflate în folosinţa structurilor subordonate.

Art. 4. - (1) Pe baza datelor furnizate de Direcţia domenii şi infrastructuri, şeful Statului Major General/şefii structurilor centrale cu responsabilităţi în administrarea patrimoniului imobiliar emite/emit ordine/dispoziţii având ca scop redistribuirea spaţiilor construite şi terenurilor din cazărmi, conform nevoilor unităţilor militare, conservarea spaţiilor excedentare şi valorificarea celor disponibile, în condiţiile legii.

(2) Cazărmile care se dezafectează, ca urmare a redistribuirii spaţiilor şi terenurilor sau restrângerii activităţilor datorate procesului de restructurare şi reorganizare a armatei, se preiau în administrare, împreună cu formaţiunile de administrare a cazărmii şi de pază ale acestor imobile, de către centrele de domenii şi infrastructuri din zona de responsabilitate.

Art. 5. -Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 135/2000*) privind activitatea de evaluare a gradului de ocupare a spaţiilor construite şi terenurilor de către unităţile militare dislocate în cazărmi.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apărării naţionale,

Gabriel Oprea

*) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 135/2000 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitate naţională.

ANEXA Nr. 1

- Model -

VIZAT

Comandantul/Şeful Unităţii Militare................... cu atribuţii în domeniul administrării cazărmilor

VIZAT

Şeful categoriei de forţe ale armatei, comandantul/seful comandamentului de armă/similar

FIŞA

cu gradul de ocupare a spaţiilor construite şi terenurilor din cazarma............

1. Evaluarea gradului de ocupare a spaţiilor construite şi terenurilor

A.

DATELE DE IDENTIFICARE ALE CAZĂRMII

Cazarma...............................

Localitatea ...., judeţul .........

Str...............................nr......

Utilizatori ai spaţiilor şi terenurilor din cazarmă:

a)  U.M........../Categoria de forte ale armatei/similar;

b)  U.M........../Categoria de forte ale armatei/similar;

c)   U.M........../Categoria de forte ale armatei/similar.

DESTINAŢIA........................

Anul construirii....................

a)  Unitatea militară utilizatoare care are în responsabilitate administrarea cazărmii.........................................

b) Centrul de domenii si infrastructuri...........................................................................................................

c) Structura de cartiruire trupe si administrare cazărmi/similar........................................................................

B.

SPAŢII UTILE OCUPATE, PE CATEGORII

Unităţi militare

care au în folosinţă

spaţii

Efective

Administrativ

Instruire

Cazare

Hrănire

Recreative

Mentenanţă

Depozitare

S nec

Sexist

(m2)

GO* (%)

S exist

(m2)

GO* (%)

S exist

(m2)

GO* (%)

S exist

(m2)

GO* (%)

S exist

(m2)

GO* (%)

S exist

(m2)

GO* (%)

S exist

(m2)

GO* (%)

U.M...........

450

320,

din care

S exist

Pav.A=100;

Pav. C = 220.

140,6

U.M..........

U.M.........

Total grad de ocupare, pe categorii de spaţii (%)

Total grad de ocupare al cazărmii (%)

Se calculează media gradului de ocupare (%) pentru spaţiile administrative, de instruire, de cazare, de hrănire, recreative,

de mentenanţă şi depozitare.

* GO = gradul de ocupare a spaţiilor existente, care se calculează cu formula: GO = Snec/Sexist, în procente.

C

UTILITĂŢI

Alimentare cu apă

Canalizare

Energie electrică

Incălzire

Branşament reţea publică

Scurgere gravitaţională

Branşament reţea publică şi post de transformare

Locală (cu sobe)

Centrală termică proprie

Captare proprie (puţuri forate sau săpate)

Prin pompe

Sursă proprie (grupuri electrogene, alte surse)

Branşament reţea publică şi punct termic

Inmagazinare apă subteran/suprateran

Staţii de epurare

NOTĂ:

Se bifează cu x varianta corespunzătoare.

D.

TEREN AFLAT ÎN FOLOSINŢĂ, PE DESTINAŢII

Unităţi militare

care au în folosinţă

terenurile

Curţi - construcţii

- m2 -

Pregătirea pentru luptă

şi învăţământ (poligoane pentru instrucţia tragerii, terenuri de instrucţie, tancodromuri etc.)

- m2 -

Cercetare-experimentare

(poligoane pentru testare armament, muniţie, tehnică de luptă etc.)

- m2 -

Agricol

(inclusiv fond silvic)

- m2 -

Activităţi recreative

(teren de sport,

ştranduri etc.)

- m2 -

U.M.........

U.M.........

U.M.........

TOTAL teren

în cazarmă inclusiv

construcţiile

NOTĂ:

In cazul poligoanelor, tancodromurilor pentru instrucţia tragerii, terenurilor de instrucţie, poligoanelor experimentale şi altele asemenea, în dreptul fiecărei categorii de terenuri se va preciza numărul de zile x om/an de utilizare, în situaţia în care terenurile respective sunt destinate pentru activităţi periodice.

2. Propunerile comisiei de evaluare referitoare la spaţii:

- regruparea de efective şi activităţi/cum, unde, în ce mod:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

- redislocarea unor efective în alte cazărmi:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

- realizarea de noi capacităţi în cazarmă/dezvoltări, investiţii, modernizări, extinderi şi altele asemenea:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

- disponibilizarea/dezafectarea unor spaţii din cazarmă neutilizate de unităţile militare:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Data întocmirii fişei

...........................................

Comisia de evaluare din cadrul Unităţii Militare............

Preşedinte,

...........................................

Membri,

...........................................

...........................................

3. Modul de calcul pentru stabilirea gradului de ocupare a spaţiilor/GO

I. Spaţiile utile administrative

Pentru spaţiile utile administrative se menţionează suprafaţa utilă totală a acestora, dar analiza se face numai pentru încăperile cu destinaţia „birouri", acestea fiind considerate reprezentative ca suprafaţă din totalul spaţiilor cu destinaţie administrativă.

Pentru calculul gradului de ocupare a spaţiilor administrative se vor lua în calcul următoarele:

- efectivul control, E, în număr de persoane;

- suprafaţa utilă normată pe persoană, Snorm, în m2 pe persoană, conform anexei nr. 2 la Normele tehnice de domenii şi infrastructuri, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.45/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 29 mai 2008, în funcţie de fiecare categorie de personal prevăzută în această anexă;

- suprafaţa utilă necesară, Snec = E x Snorm, în m2;

- suprafaţa utilă existentă în cazarmă cu destinaţia „birouri", conform dosarului tehnic al cazărmii, Sexist, în m2;

- suprafaţa utilă totală a spaţiilor administrative = Sbirouri existent + spaţii administrative cu altă destinaţie.

II.  Spaţiile utile de instruire şi învăţământ

Pentru spaţiile utile de instruire şi învăţământ, analiza se face numai pentru încăperile cu destinaţia „sală de instruire/pregătire", „sală de cursuri", „sală documentare/laborator specialitate".

Pentru calculul gradului de ocupare a spaţiilor utile de instruire şi învăţământ se vor lua în calcul următoarele:

-  efectivul control, E, în număr de persoane;

- suprafaţa utilă normată pe persoană, Snorm = 2 m2/persoană;

- suprafaţa utilă necesară, Snec - E x Snorm, în m2;

- suprafaţa utilă existentă în cazarmă cu destinaţia „instruire", conform dosarului tehnic al cazărmii, Sexist. în m2

III.  Spaţiile utile de cazare

In ceea ce priveşte spaţiile utile de cazare, analiza se face numai pentru:

- încăperile cu destinaţia „cameră de odihnă", pentru categoriile de personal nominalizate în anexa nr. 2 la Normele tehnice de domenii şi infrastructuri, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.45/2008, având în vedere suprafeţele normate prevăzute pentru fiecare categorie de personal;

- spaţiile utile de cazare din căminele, cabanele şi sanatoriile militare conform precizărilor din anexa nr. 2 la Instrucţiunile privind folosirea de către personalul armatei şi alţi beneficiari a fondului construit al Ministerului Apărării Naţionale, destinat cazării, refacerii capacităţii de munca şi activităţilor recreative şi sportive, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.128/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 7 ianuarie 2009.

Pentru calculul gradului de ocupare a spaţiilor de cazare se vor lua în calcul următoarele:

-  efectivul control, E, în număr de persoane;

- suprafaţa utilă normată pe persoană, Snorm, în m2, pentru cameră de odihnă pe persoană, conform anexei nr. 2 la Normele tehnice de domenii şi infrastructuri, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.45/2008, sau, în m2, suprafaţa minimă a camerei, în funcţie de categoria de confort a unităţii de cazare prevăzută în anexa nr. 2 la Instrucţiunile privind folosirea de către personalul armatei şi alţi beneficiari a fondului construit al Ministerului Apărării Naţionale, destinat cazării, refacerii capacităţii de muncă şi activităţilor recreative şi sportive, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.128/2008;

- suprafaţa utilă necesară, Snec = E x Snorm, în m2;

 - suprafaţa utilă existentă în cazarmă cu destinaţia „spaţii de cazare", conform dosarului tehnic al cazărmii, Sexist, în m2.

In cazul imobilelor cu destinaţia „cămine, cabane şi sanatorii militare" se vor avea în vedere la stabilirea suprafeţei necesare Snec si precizările din anexa nr. 2 la Instrucţiunile privind folosirea de către personalul armatei şi alţi beneficiari a fondului construit al Ministerului Apărării Naţionale, destinat cazării, refacerii capacităţii de muncă şi activităţilor recreative şi sportive, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.128/2008, referitoare la criteriile de clasificare a categoriilor de confort a spaţiilor în funcţie de: numărul maxim de paturi dintr-o cameră, suprafaţa minimă/cameră şi volumul minim de aer/cameră.

IV.  Spaţiile utile de hrănire

Pentru spaţiile utile de hrănire, analiza se face numai pentru încăperile cu destinaţia „sală de mese". Pentru calculul gradului de ocupare se vor lua în calcul următoarele:

-  efectivul control, E, în număr de persoane;

- suprafaţa utilă normată pe persoană, Snorm = 1,5 m2/persoană;

- suprafaţa utilă necesară, Snec - E x Snorm/nr. de serii, în m2. Se ia în considerare un număr de două serii;

- suprafaţa utilă existentă în cazarmă cu destinaţia „săli de mese", conform dosarului tehnic al cazărmii, Sexist. în m2

V.  Spaţiile utile recreative

Pentru spaţiile utile recreative, analiza se face pentru încăperile şi spaţiile utile destinate activităţilor recreative şi sportive folosite de către personalul Ministerului Apărării Naţionale.

Pentru calculul gradului de ocupare se vor lua în calcul următoarele:

- efectivul control, E, în număr de persoane;

- suprafaţa utilă normată pe persoană şi încăpere/spaţiu, Snorm, în m2/persoană, avându-se în vedere următoarele:

- pentru sală club/sală şedinţe, Snorm = 0,5 m2/persoană;

- pentru bibliotecă, Snorm = 30-45 m2/încăpere;

- pentru sală destinată activităţilor recreative, Snorm = 16-35 m2/încăpere;

- pentru sală de spectacole = 320 m2/încăpere;

- pentru sală de lectură, bibliotecă = 30-40 m2/încăpere;

- pentru sală destinată activităţilor recreative = 24-36 m2/încăpere.

- suprafaţa utilă necesară, Snec = E xSnorm, în m2;

- suprafaţa utilă existentă în cazarmă cu destinaţia „spaţii recreative", conform dosarului tehnic al cazărmii, Sexist, în m2.

VI.  Spaţiile utile destinate mentenanţei

Pentru spaţiile utile destinate mentenanţei, analiza se face pentru atelierele şi parcurile destinate tehnicii militare şi altora asemenea.

Pentru calculul gradului de ocupare a spaţiilor destinate mentenanţei se vor lua în calcul următoarele:

- suprafaţa utilă necesară, Snec, în m2, care se calculează în funcţie de dimensiunile şi caracteristicile tehnice/dimensiuni, greutate, volum ale echipamentelor militare şi materialelor ce se repară condiţiile ce trebuie asigurate conform instrucţiunilor specifice fiecărei categorii de material/tehnică';

- suprafaţa utilă existentă în cazarmă cu destinaţia „mentenanţă", conform dosarului tehnic al cazărmii, Sexist. în m2.

VII.  Spaţiile utile destinate depozitării

Pentru spaţiile utile destinate depozitării, analiza se face pentru magazii, depozite tip alimente, echipament, muniţii, armament, materiale tehnice şi altele asemenea.

Pentru calculul graduiui de ocupare a spaţiilor destinate depozitării se vor lua în calcul următoarele:

- suprafaţa utilă necesară, Snec, în m2, care se calculează în funcţie de dimensiunile şi caracteristicile tehnice/greutate, volumul echipamentelor militare şi materialelor ce se depozitează, condiţiile ce trebuie asigurate şi normele tehnice prevăzute în instrucţiunile specifice fiecărei categorii de material/tehnică;

- suprafaţa utilă existentă în cazarmă cu destinaţia „depozitare", conform dosarului tehnic al cazărmii, Sexist. în m2.

ANEXA Nr. 2

- Model -

VĂZUT

Comandantul/Şeful Centrului de domenii şi infrastructuri/ structurii de cartiruire trupe şi administrare cazărmi

SITUAŢIA  CENTRALIZATOARE

cu gradul de ocupare a spaţiilor construite şi terenurilor din cazărmile Ministerului Apărării Naţionale aflate în zona de responsabilitate a Centrului de domenii şi infrastructuri/structurii de cartiruire trupe şi administrare cazărmi....................................

Nr. crt.

Indicativ cazarmă şi garnizoană

Destinaţia

U. M. utilizatoare

Categoria de forţe ale armatei care utilizează cazarma

Administrativ

Instruire

Cazare

Hrănire

Recreative

Mentenanţă

Depozitare

Terenuri

S nec

Sexistent

(m2)

GO (%)

Sexc

Sdef

(m2)

S nec

Sexistent

(m2)

GO (%)

Sexc

Sdef

(m2)

S nec

Sexistent

(m2)

GO (%)

Sexc

Sdef

(m2)

S nec

Sexistent

(m2)

GO (%)

Sexc

Sdef

(m2)

S nec

Sexistent

(m2)

GO (%)

Sexc

Sdef

(m2)

S nec

Sexistent

(m2)

GO (%)

Sexc

Sdef

(m2)

S nec

Sexistent

(m2)

GO (%)

Sexc

Sdef

(m2)

S nec

Sexistent

(m2)

GO (%)

Sexc

Sdef

(m2)

TOTAL cazarmă

Intocmit                                                                                           Verificat

NOTA:

Explicitarea termenilor:

- GO gradul de ocupare a terenurilor, spaţiilor administrative, de instruire, de cazare, hrănire, recreative, mentenanţă sau depozitare;

- Sexist- suprafaţa existentă de terenuri, spaţii administrative, de instruire, de cazare, hrănire, recreative, mentenanţă sau depozitare;

- Sexc = suprafaţa excedentară de terenuri, spaţii administrative, de instruire, de cazare, hrănire, recreative, mentenanţă sau depozitare;

- Sdef suprafaţa deficitară de terenuri, spaţii administrative, de instruire, de cazare, hrănire, recreative, mentenanţă sau depozitare, care se calculează cu formula: Sdef = Snec - Sexist, unde Snec reprezintă suprafaţa utilă necesară unităţii militare conform normelor în vigoare, care se calculează în funcţie de efective şi categoriile de spaţii, conform formulelor prezentate în anexa nr. 1.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 12/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 12 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 12/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu