Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.729 din 13.09.2018

privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 805 din 20 septembrie 2018SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (2) din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1
(1) Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumită în continuare CNCAN, este autoritatea competentă în domeniul nuclear, de interes public naţional, care exercită atribuţiile de reglementare, autorizare şi control în domeniul nuclear, conform prevederilor Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) CNCAN este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi coordonarea prim-ministrului prin Secretariatul General al Guvernului.
(3) Sediul principal al CNCAN se află în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5, iar sediul secundar se află în municipiul Bucureşti, str. Locotenent Zalic nr. 4, sectorul 6.
Articolul 2
(1) CNCAN exercită următoarele atribuţii de reglementare privind modul de desfăşurare a activităţilor nucleare prevăzute de Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:a)emite reglementări, general obligatorii, şi ghiduri pentru detalierea cerinţelor generale de securitate nucleară, de securitate radiologică pentru protecţia împotriva radiaţiilor ionizante, privind sistemele de management în domeniul nuclear, de control al neproliferării armelor nucleare, de protecţie fizică, de transport al materialelor radioactive, de gestionare a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, de planificare, pregătire şi răspuns în situaţii de urgenţă nucleară sau radiologică, de realizare a produselor şi serviciilor destinate instalaţiilor nucleare şi radiologice; b)emite reglementări generale privind procedurile de autorizare şi control; c)emite reglementări complementare necesare activităţii de autorizare şi control în domeniul nuclear; d)emite şi alte reglementări, cu consultarea ministerelor şi a altor factori interesaţi, potrivit responsabilităţilor specifice acestora; e)elaborează partea din Strategia naţională de dezvoltare a domeniului nuclear privind strategia şi politica de reglementare, autorizare şi control în domeniul securităţii nucleare, al securităţii radiologice, al protecţiei împotriva radiaţiilor ionizante, al controlului neproliferării armelor nucleare, al protecţiei fizice a materialelor şi instalaţiilor nucleare, al transportului materialelor radioactive şi al securităţii nucleare a gestionării deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, al planificării, pregătirii şi răspunsului în situaţii de urgenţă nucleară sau radiologică, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului; f)revizuieşte reglementările adoptate ori de câte ori este necesar, pentru corelarea lor cu legislaţia Uniunii Europene, cu standardele internaţionale şi cu convenţiile internaţionale ratificate, din domeniu, la care România este parte, şi dispune măsurile necesare pentru aplicarea acestora, ţinând seama de experienţa în activitate, de informaţiile obţinute în urma procesului decizional şi de evoluţiile tehnologice ale activităţilor de cercetare.
(2) Reglementările elaborate de CNCAN şi aprobate prin ordin al preşedintelui sunt obligatorii pentru persoanele fizice şi juridice care desfăşoară orice activităţi nucleare.
Articolul 3
(1) CNCAN îndeplineşte atribuţiile de autorizare pentru activităţile şi sursele de radiaţii, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la emiterea, completarea, modificarea sau revizuirea autorizaţiilor necesare activităţilor prevăzute în domeniul nuclear.
(2) CNCAN suspendă sau retrage autorizaţiile emise, în parte ori în întregime, din proprie iniţiativă sau la sesizarea oricăror persoane fizice ori juridice, în cazul nerespectării prevederilor Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la emiterea, completarea, modificarea sau revizuirea autorizaţiilor necesare desfăşurării oricăror activităţi în domeniul nuclear.
(3) CNCAN îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege privind autorizarea activităţilor din domeniul nuclear.
Articolul 4CNCAN exercită următoarele atribuţii de control în domeniu: a)exercită control în următoarele situaţii: în vederea eliberării autorizaţiei; în vederea respectării limitelor şi condiţiilor din autorizaţie, pe perioada de valabilitate a acesteia; în vederea verificării respectării prevederilor din Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a notificării primite din partea titularului de autorizaţie; atunci când există informaţii că se desfăşoară activităţi neautorizate; ca urmare a unor incidente; b)efectuează control în incinta în care se desfăşoară activităţi supuse regimului de autorizare, în orice alt loc care ar putea avea legătură cu aceste activităţi sau la oricare persoană fizică ori juridică ce ar putea desfăşura activităţi, deţine instalaţii nucleare sau radiologice, materiale nucleare, materiale de interes nuclear, alte materiale, dispozitive ori echipamente pertinente pentru proliferarea armelor nucleare; c)dispune, dacă este cazul, suspendarea activităţii desfăşurate şi indisponibilizarea, prin punerea de sigiliu, a instalaţiilor nucleare şi radiologice, a materialelor radioactive, a materialelor nucleare, a materialelor de interes nuclear sau a altor materiale, dispozitive ori echipamente pertinente pentru proliferarea armelor nucleare, neautorizate sau care prezintă pericol în exploatare ori în întreţinere; d)îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege în domeniul controlului activităţilor nucleare. Articolul 5În afară de atribuţiile prevăzute la art. 2-4, CNCAN îndeplineşte şi următoarele atribuţii: a)iniţiază sau participă la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul său de competenţă şi emite reglementări proprii sau comune cu alte autorităţi competente, potrivit legii; b)avizează toate proiectele de acte normative care au implicaţii asupra domeniului nuclear; c)avizează rapoartele privind implementarea directivelor Consiliului UE şi a altor acte normative din domeniul nuclear transmise Comisiei Europene de către alte organisme naţionale; d)avizează Strategia naţională de dezvoltare a domeniului nuclear; e)avizează Strategia naţională pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive; f)aprobă, potrivit legii, planurile de intervenţie pentru cazurile de accident nuclear şi participă la realizarea intervenţiei; g)elaborează, ori de câte ori este necesar, proiectul regulamentului de tarife pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului; h)colaborează cu autoritatea centrală pentru protecţia mediului şi controlează desfăşurarea activităţilor reţelei de supraveghere a radioactivităţii mediului; i)solicită organelor abilitate în domeniul siguranţei naţionale verificarea persoanelor cu responsabilităţi în domeniul desfăşurării activităţilor nucleare, în conformitate cu reglementările specifice, emise conform art. 5 alin. (1) din Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; j)iniţiază, în domeniul său de competenţe, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, acţiuni de cooperare cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (A.I.E.A.), cu Agenţia pentru Energie Nucleară (A.E.N.) şi cu alte organizaţii internaţionale specializate; k)efectuează plata obligaţiilor financiare, din domeniul său de competenţă, la organismele şi organizaţiile internaţionale, în conformitate cu prevederile legale; l)cooperează, în condiţiile legii, cu instituţii similare din alte state; m)iniţiază, în domeniul său de competenţă, în condiţiile legii, demersurile necesare încheierii de tratate la nivel guvernamental; n)încheie, în condiţiile legii, tratate la nivel departamental, în domeniul său de competenţă; o)verifică aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale şi a reglementărilor naţionale în vigoare privind controlul garanţiilor, protecţia fizică, traficul ilicit, transportul materialelor nucleare şi radioactive, protecţia împotriva radiaţiilor, asigurarea calităţii în domeniul nuclear, securitatea nucleară a instalaţiilor nucleare şi radiologice, gospodărirea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive şi intervenţia în caz de accident nuclear; p)instituie şi coordonează sistemul naţional de evidenţă şi control al materialelor nucleare, sistemul naţional de evidenţă şi control al surselor de radiaţii şi instalaţiilor nucleare şi radiologice şi registrul dozelor de radiaţii primite de personalul expus profesional; q)asigură informarea publicului asupra aspectelor aflate în competenţa CNCAN; r)cooperează cu alte organisme care au, potrivit legii, atribuţii în domeniul funcţionării în condiţii de siguranţă a instalaţiilor nucleare şi radiologice, în corelaţie cu cerinţele de protecţie a mediului şi a populaţiei; s)organizează dezbateri şi informări publice cu teme din domeniul său de competenţă; ş)se constituie în punct naţional de contact pentru garanţii nucleare, pentru protecţia fizică a materialelor, instalaţiilor nucleare şi radiologice, pentru prevenirea şi combaterea traficului ilicit de materiale nucleare şi radioactive şi pentru urgenţele radiologice; t)dispune recuperarea surselor orfane şi coordonează activităţile de recuperare; ţ)autorizează executarea construcţiilor cu specific nuclear şi exercită controlul de stat asupra calităţii construcţiilor din cadrul instalaţiilor nucleare, ca excepţie de la prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările ulterioare, care nu se aplică în cazul instalaţiilor nucleare; u)transmite notificări şi prezintă rapoarte Comisiei Europene cu privire la implementarea directivelor Consiliului UE şi a altor acte normative comunitare în domeniul propriu de competenţă, la termenele şi cu frecvenţa prevăzute de acestea; v)organizează, periodic, cel puţin o dată la 10 ani, autoevaluări, precum şi analize internaţionale interpares ale activităţii proprii, precum şi ale cadrului naţional de reglementare, autorizare şi control; rezultatele acestor analize se raportează Comisiei Europene şi celorlalte state membre şi pot fi puse la dispoziţia publicului, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind informaţiile clasificate şi a cerinţelor principiului confidenţialităţii; w)îndeplineşte orice alte atribuţii, prevăzute de lege sau în reglementările proprii, în domeniul reglementărilor şi al controlului activităţilor nucleare. Articolul 6Prin ordin al preşedintelui CNCAN se constituie Comitetul pentru situaţii de urgenţă, care îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.491/2004, cu modificările ulterioare. Articolul 7
(1) Se constituie, în subordinea preşedintelui CNCAN, Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă şi continuitatea guvernării (COSUCG), prin reorganizarea actualului Centru operativ pentru situaţii de urgenţă COSU) şi completarea cu atribuţiile necesare asigurării continuităţii guvernării pe perioada crizelor.
(2) Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă şi continuitatea guvernării are atribuţii şi funcţii de sprijin complexe în prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă şi îndeplineşte funcţiile prevăzute la art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din alte acte normative adoptate în materie.
(3) Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă şi continuitatea guvernării (COSUCG) îşi desfăşoară activitatea în sediul secundar al CNCAN din str. Locotenent Zalic nr. 4, sectorul 6, Bucureşti.
Articolul 8Activitatea operativă a CNCAN se desfăşoară pe bază de strategii şi programe de lucru, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. În exercitarea atribuţiilor sale, CNCAN utilizează compartimente teritoriale, fără personalitate juridică, înfiinţate prin ordin al preşedintelui, precum şi instituţii tehnice-suport, înfiinţate prin hotărâre a Guvernului, în vederea efectuării de studii de specialitate. Articolul 9
(1) Conducerea CNCAN este asigurată de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primministrului, denumit în continuare preşedinte.
(2) Preşedintele conduce întreaga activitate a CNCAN, având calitatea de ordonator terţiar de credite.
(3) Preşedintele aprobă delegările de competenţă şi împuternicirile de reprezentare pentru personalul CNCAN, inclusiv ale directorilor de structuri pentru personalul din subordinea lor.
(4) Preşedintele reprezintă CNCAN în raporturile cu ministerele, cu alte autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi în raporturile cu persoane fizice şi juridice române ori străine.
(5) Preşedintele reprezintă CNCAN în raporturile cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), cu Agenţia pentru Energie Nucleară a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (AENOCDE), precum şi cu alte organizaţii de profil internaţionale, regionale sau naţionale, din alte ţări.
(6) Preşedintele raportează prim-ministrului, anual sau ori de câte ori i se solicită, prin secretarul general al Guvernului, stadiul desfăşurării activităţilor de control şi al celorlalte activităţi nucleare.
(7) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite ordine şi decizii.
Articolul 10Preşedintele CNCAN îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a)răspunde de derularea corespunzătoare a procesului de reglementare, autorizare şi control al activităţilor nucleare; b)aprobă strategiile de dezvoltare instituţională a CNCAN, programele de activitate şi programele de operare; c)coordonează procesul de emitere a reglementărilor CNCAN şi dispune armonizarea acestora cu legislaţia Uniunii Europene, aplicabile uniform în domeniul nuclear; d)asigură derularea programelor de cooperare şi asistenţă tehnică internaţională; e)propune ordonatorului principal de credite planul de investiţii al CNCAN; f)transmite ordonatorului principal de credite propunerea de buget a CNCAN pentru a fi analizată şi inclusă în proiectul de buget al ordonatorului principal de credite; g)aprobă angajările, promovările, retrogradările, suspendările, delegările, detaşările, numirile şi eliberările din funcţie ale personalului de execuţie din cadrul CNCAN, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare; h)aprobă deplasările în ţară şi în străinătate ale personalului CNCAN; i)răspunde de rezolvarea în condiţii corespunzătoare a sarcinilor stabilite de prim-ministru; j)îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite şi asigură permanent conducerea curentă a instituţiei. Articolul 11
(1) Structura organizatorică a CNCAN este prevăzută în anexa nr. 1.
(2) În funcţie de necesităţile şi condiţiile concrete de desfăşurare a activităţii CNCAN, statul de funcţii, cu avizul secretarului general al Guvernului, este aprobat de preşedintele CNCAN. Statul de personal şi structura organizatorică a direcţiilor se aprobă prin ordin al preşedintelui CNCAN.
(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al CNCAN este de 170, exclusiv preşedintele şi membrii cabinetului demnitarului.
(4) Personalul necesar pentru fiecare componentă din structura organizatorică a CNCAN se stabileşte prin ordin al preşedintelui, în conformitate cu prevederile legale privind pregătirea în domeniu şi specializarea pe funcţie, cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu.
(5) Competenţele şi atribuţiile structurilor CNCAN, precum şi drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului încadrat pe funcţii se prevăd detaliat în Regulamentul privind atribuţiile structurilor din cadrul CNCAN, aprobat prin ordin al preşedintelui.
Articolul 12
(1) Preşedintele numeşte, prin ordin, responsabilii naţionali pentru următoarele activităţi:a)raportarea evenimentelor nucleare; b)raportarea de garanţii pentru materiale nucleare, în probleme de protecţie fizică din domeniul nuclear, în trafic ilicit de materiale nucleare şi instalaţii nucleare, în controlul importului şi exportului de materiale strategice pentru domeniul nuclear; c)coordonarea proiectelor de asistenţă tehnică realizate cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică; d)coordonarea proiectelor de asistenţă tehnică realizate cu Agenţia pentru Energie Nucleară a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică în domeniul de activitate al CNCAN; e)alte activităţi specifice CNCAN, care implică contacte cu organizaţii şi organisme internaţionale de profil.
(2) Atribuţiile responsabililor naţionali se stabilesc prin ordin al preşedintelui CNCAN.
Articolul 13Preşedintele înfiinţează, prin ordin, Consiliul director în materie de reglementări, autorizări şi control, denumit în continuare Consiliul director. Articolul 14
(1) Consiliul director este compus din:a)preşedinte; b)directorii direcţiilor de specialitate; c)alte persoane cu funcţii de conducere/coordonare din cadrul CNCAN (şefi de servicii, birouri/compartimente), la solicitarea membrilor Consiliului director, cu statut de invitaţi.
(2) Preşedintele CNCAN este şi preşedintele Consiliului director.
(3) Consiliul director îşi desfăşoară activitatea conform regulamentului propriu aprobat de preşedintele acestuia.
Articolul 15Consiliul director are următoarele atribuţii: a)analizează şi propune preşedintelui măsurile care trebuie dispuse şi respectate pentru desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, în concordanţă cu legislaţia naţională şi europeană în vigoare, precum şi cu tratatele internaţionale la care România este parte; b)avizează propunerile de autorizaţii pentru desfăşurarea activităţilor de importanţă deosebită din domeniul nuclear, prevăzute la art. 3 alin. (1); c)avizează măsuri interne pentru CNCAN, în limita competenţelor stabilite prin ordin al preşedintelui, cu respectarea normelor legale; d)îndeplineşte alte atribuţii, proprii organelor consultative. Articolul 16Salarizarea preşedintelui şi a personalului CNCAN, inclusiv a personalului din cabinetul demnitarului, este reglementată de Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 17
(1) Finanţarea CNCAN se asigură integral de la bugetul de stat, iar veniturile obţinute, potrivit legii, se varsă integral la bugetul de stat.
(2) Veniturile încasate de CNCAN vărsate integral la bugetul de stat provin din tarife percepute pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, contribuţii ale organismelor internaţionale şi ale operatorilor economici şi încasări din alte surse, conform prevederilor legale.
Articolul 18
(1) Personalul CNCAN care este expus acţiunii radiaţiilor ionizante beneficiază de acordarea unui spor al cărui cuantum este stabilit conform prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Categoriile de personal şi cuantumul diferenţiat al sporului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin ordin al preşedintelui CNCAN, cu respectarea dispoziţiilor legale.
Articolul 19
(1) CNCAN dispune de un parc auto propriu cu un număr de 43 de autovehicule, conform anexei nr. 2, necesare îndeplinirii activităţii curente şi a celei operative, de monitorizare, control, investigaţii şi de inspecţie pe întreg teritoriul ţării, aprobat prin hotărâre a Guvernului, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Consumurile pentru autovehiculele utilizate pentru realizarea activităţilor şi acţiunilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al preşedintelui CNCAN.
Articolul 20
(1) Trecerea CNCAN la funcţionarea conform structurii organizatorice prevăzute în anexa nr. 1 se realizează în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
(2) Încadrarea personalului în structurile menţionate la alin. (1) se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Articolul 21Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 22 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVASILICA-VIORICA DĂNCILĂContrasemnează:Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,Rodin TraicuSecretarul general al Guvernului,Ioana-Andreea LambruMinistrul muncii şi justiţiei sociale,Lia-Olguţa VasilescuMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciANEXA Nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare - CNCAN ANEXA Nr. 2 Normă privind dotarea cu autovehicule

Utilizarea autovehiculelor Parc auto
Preşedinte 1 autoturism
Parc comun 2 autoturisme
Parc activităţi specifice 40 autovehicule cu destinaţie specialăSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 729/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 729 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 218 2013
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business ? Do You Have A Low Credit Score And You Are Finding It Hard To Obtain Capital Loan From Local Banks And Other Financial Institutes?. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 748 2017
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin următoarele (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu