Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 720 din 17 iunie 2009

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome „Administratia Zonei Libere Sulina", aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 428 din 23 iunie 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,

în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere Sulina", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2)  Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3)  Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

ANEXĂ*)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

REGIA AUTONOMĂ „ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE SULINA"

Sulina, Str. 1 nr. 202, judeţul Tulcea

Cod unic de înregistrare 3053425

BUGETUL   DE   VENITURI   ŞI   CHELTUIELI

pe anul 2009

                               - mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

2009 Propuneri

0

1

2

3

5

I

VENITURI TOTALE       (rd. 2+10+15)

1

3.005,00

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

3005,00

a) producţia vândută

3

1.017,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

- subvenţii, cf.prev. legale în vigoare

6

- transferuri, cf.prevederi legale în vigoare

7

d) producţia imobilizată

8

e) alte venituri din exploatare

9

1.988,00

2

Venituri financiare - total, din care:

10

a) venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

d) alte venituri financiare

14

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+47+50)

16

2.915,00

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

2915.00

a) cheltuieli materiale

18

9,60

b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)

19

38.00

c) cheltuieli privind mărfurile

20

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

1 200,22

-salarii

22

806.58

-contracte de mandat

23

80,30

-cheltuieli cu asigurările si protecţia socială din care:

24

248,54

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

25

198,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

26

4,43

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

27

46,11

-alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

64.80

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

- cheltuieli sociale prevăzute la art.21 lit.c) din Legea nr. 571/2003 - Cod fiscal, modif. si completata, din care:

29

6,80

1- tichete de creşă (cf. art. 3 din L.193/2006)

30

2 - tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)

31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

12,00

- tichete de masă

33

46,00

- tichete de vacanta

34

e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

35

71,95

f) alte cheltuieli de exploatare, din care:

36

1.595,23

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:

37

1.507,73

- cheltuieli cu plan urbanistic general si lotizare Zona libera; alte cheltuieli conexe

37a

655,00

- cheltuieli cu reparaţiile utilajelor navale

37b

638,13

- cheltuieli cu asigurarea utilajelor navele

37c

82,00

- alte cheltuieli cu terţii

37d

130,00

- cheltuieli de protocol, din care:

38

- tichete de cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006)

39

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:

40

2,60

- tichete cadou pentru ch. de reclamă si publicitate (cf. art. 2 din L 193/2006)

41

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţiei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf art. 2 din L 193/2006)

42

- cheltuieli cu sponsorizarea

43

- alte cheltuieli, din care:

44

87,50

- taxe locale

44a

57,09

-taxe judiciare timbru

44b

30,41

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

45

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

46

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

47

- cheltuieli privind dobânzile

48

- alte cheltuieli financiare

49

3

Cheltuieli extraordinare

50

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

51

90,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

52

13,68

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

53

76,32

1

Rezerve legale

54

4,50

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

55

3

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

57

5

Alte repartizări prevăzute de lege

58

6

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54,55,56,57 si 58

59

71,82

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

60

7,18

8

Minim 50 % vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

61

35,92

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

62

28,72

VI

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

63

99,00

1

Surse proprii

64

99,00

2

Alocaţii de la buget

65

3

Credite bancare

66

- interne

67

- externe

68

4

Alte surse

69

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

70

99,00

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

71

99,00

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

72

- interne

73

- externe

74

VIII

REZERVE, din care:

75

4,50

1

Rezerve legale

76

4,50

2

Rezerve statutare

77

3

Alte rezerve

78

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

79

1

Venituri totale

80

3.005,00

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

81

2.915,00

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

82

104

4

Nr. mediu de personal total

83

62

5

Fond de salarii, din care:

84

806,58

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

85

799,79

b) alte cheltuieli cu personalul

86

6,79

6

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)

87

1.074,98

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - (rd.80/83-în preţuri curente)

88

48.467,74

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - (rd.80/83 în preţuri comparabile)

89

48.467,74

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

90

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] -(rd 16/rd1)x1000

91

970,05

11

Plăţi restante -total

92

- preţuri curente

93

- preţuri comparabile

94

12

Creanţe restante - total

95

192,72

- preţuri curente

96

192,72

- preţuri comparabile

97

192,72


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 720/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 720 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 720/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu