Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 526 din 19 aprilie 2006

privind echivalarea functiilor militare din Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Serviciul de Protectie si Paza cu functii civile

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 379 din 3 mai 2006In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Funcţiile militare din Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul de Protecţie şi Pază se echivalează cu funcţii civile conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)  Echivalarea funcţiilor prevăzute la alin. (1) se face în raport cu natura atribuţiilor prevăzute în fişele posturilor militare şi potrivit actelor normative în care sunt prevăzute funcţiile din sistemul bugetar şi din cel privat.

(3)   Pentru echivalarea cu stagiul în funcţia de consilier juridic, din dosarul personal al titularului trebuie să rezulte că acesta este licenţiat al unei facultăţi de drept şi că a îndeplinit, conform fişei postului, atribuţiile prevăzute în Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic.

(4)   Echivalarea prevăzută la alin. (3), pentru stagiul efectuat în perioadele anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 514/2003, se face în raport cu atribuţiile prevăzute în Decretul nr. 143/1955 privitor la organizarea şi funcţionarea oficiilor juridice, cu completările ulterioare.

(5)   Anexa va fi actualizată în concordanţă cu evoluţia structurii de personal a instituţiilor publice prevăzute la alin. (1) şi cu modificările intervenite la nivel naţional în acest domeniu.

Art. 2. - (1) Unităţile Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi ale Serviciului de Protecţie şi Pază vor elibera adeverinţe din care să rezulte durata pentru care se realizează echivalarea prevăzută la art. 1,pentru cadrele militare care, la data trecerii în rezervă, au făcut parte din aceste unităţi.

(2)   Adeverinţele se eliberează la cererea cadrelor militare în rezervă, în baza verificării datelor din dosarul personal sau/şi din celelalte documente de evidenţă aflate în arhiva unităţilor în cauză.

(3)   Directorii instituţiilor publice prevăzute la art. 1 alin. (1) vor aproba prin ordin propriile metodologii pentru eliberarea documentelor de echivalare a funcţiilor militare cu funcţii civile.

Art. 3. - (1) Dispoziţiile prezentei hotărâri sunt aplicabile ofiţerilor, maiştrilor militari, subofiţerilor şi militarilor angajaţi pe bază de contract, care şi-au încetat sau urmează să-şi înceteze activitatea în cadrul instituţiilor publice prevăzute la art. 1 alin. (1).

(2) Pot fi numite în funcţiile civile prevăzute în anexă numai persoanele care nu au desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum aceasta este definită prin Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea poliţiei politice comuniste, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Incepând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cadrelor militare în rezervă sau în retragere, provenite din instituţiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1), nu li se mai aplică dispoziţiile Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 779/1961 privind echivalarea stagiului efectuat în funcţii militare de către ofiţerii şi subofiţerii în rezervă, proveniţi din activitate, cu stagiul specific funcţiilor administrative, tehnice şi economice din economia naţională, nepublicată.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei şi cercetării,

Mihail Hărdău

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

Alexandru-Radu Timofte

p. Directorul Serviciului de Informaţii Externe,

Silviu Predoiu

Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

Marcel Opriş

Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază,

Lucian-Silvian Pahontu

 ANEXĂ*)

TABEL

privind echivalarea funcţiilor militare din Serviciul Român de Informaţii,Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul de Protecţie şi Pază cu funcţii civile

Nr. crt.

Funcţii militare

Funcţii civile

Titulatura funcţiei

Nivelul studiilor

I. OFIŢERI

1.

- Director al S.T.S. sau S.P.P.

- Prim-adjunct al directorului S.R.I.

- Adjunct al directorului S.R.I. sau S.I.E.

S.

Secretar de stat

2.

- Prim-adjunct al directorului S.P.P., şef al statului major

- Prim-adjunct al directorului S.T.S.

- Adjunct al directorului S.T.S. sau S.P.P.

S.

Subsecretar de stat

3.

- Consilier al directorului S.R.I. sau S.I.E.

S.

Consilier al ministrului

4.

- Consilier al prim-adjunctului directorului S.R.I.

- Consilier al adjunctului directorului S.R.I. sau S.I.E.

- Consilier pentru teritoriu

- Consilier

S.

Consilier instituţie publică

5.

- Şef direcţie generală

- Şef inspectorat

- Inspector şef

- Şef comandament logistică

- Prim-locţiitor al şefului statului major

- Locţiitor al şefului statului major

- Locţiitor al primului adjunct

- Locţiitor al adjunctului

S.

Director general instituţie publică

6.

- Şef direcţie

- Şef centru

- Şef oficiu

- Şef secţiune

- Şef formaţiune

- Şef grup operativ

- Şef grup de legătură

- Şef secţie judeţeană de informaţii

- Comandant centru perfecţionare

- Şef grup (sector) aviaţie

- Şef secţie independentă

- Şef secţie (sector) din statul major

- Şef sector independent

- Şef Oficiu Judeţean de Telecomunicaţii Speciale

S.

Director instituţie publică

7.

- Comandant al instituţiei militare de învăţământ superior

S.

Rector,dacă are (a avut), prin O.M.Ed.C, titlul didactic de conferenţiar sau profesor universitar

Inspector şcolar general

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

Nr. crt.

Funcţii militare

Funcţii civile

Titulatura funcţiei

Nivelul

studiilor

8.

- Comandant spital

- Comandant policlinică (centru medical de diagnosticare şi tratament)

S.

Director instituţie publică

9.

- Locţiitor şef direcţie generală

- Locţiitor şef inspectorat

- Locţiitor inspector şef

- Locţiitor şef comandament logistică

S.

Director general adjunct instituţie publică

10.

- Director de cabinet

- Şef cabinet

S.

Director de cabinet Şef cabinet

11.

- Locţiitor şef direcţie

- Locţiitor şef centru

- Locţiitor şef grup legătură

- Locţiitor şef grup operativ

- Locţiitor şef oficiu

- Prim-locţiitor şef secţiune

- Locţiitor şef secţiune

- Locţiitor şef formaţiune

- Inspector principal

- Prim-locţiitor şef secţie judeţeană de informaţii

- Locţiitor şef secţie judeţeană de informaţii

- Locţiitor comandant al instituţiei militare de învăţământ superior

- Şef de stat major al instituţiei militare de învăţământ superior

- Şef de stat major centru perfecţionare

- Locţiitor comandant centru perfecţionare

- Locţiitor al şefului grupului (sectorului) de aviaţie (pentru zbor; navigator şef; pentru tehnică - inginer şef)

- Şef stat major al grupului de aviaţie

- Locţiitor şef sector independent

- Locţiitor şef secţie (sector) din statul major

- Locţiitor şef secţie independentă

S.

Director adjunct instituţie publică

12.

- Locţiitor comandant al instituţiei militare de învăţământ superior (pentru învăţământ)

S.

Prorector, dacă are

(a avut), prin O.M.Ed.C, titlul

didactic de conferenţiar sau

profesor universitar

Inspector şcolar

general adjunct

13.

- Locţiitor comandant spital

- Locţiitor comandant policlinică (centru medical de diagnosticare şi tratament)

S.

Director adjunct instituţie publică

14.

- Şef centru coordonare operativă antiteroristă

- Şef grupare sectoare

S.

Director executiv instituţie publică

15.

- Şef facultate

S.

Decan, dacă are

(a avut), prin

O.M.Ed.C, titlul

didactic de.

conferenţiar sau

profesor universitar

Director de

instituţie de

învăţământ

liceal (colegiu

naţional etc.)

Nr. crt.

Funcţii militare

Funcţii civile

Titulatura funcţiei

Nivelul studiilor

16.

- Locţiitor şef facultate

S.

Prodecan, dacă are (a avut), prin O.M.Ed.C, titlul didactic de conferenţiar sau profesor universitar

Director adjunct de instituţie de învăţământ liceal (colegiu naţional etc.)

17.

- Şef departament universitar

S.

Director departament

18.

- Şef catedră

S.

Şef de catedră, dacă are (a avut), prin O.M.Ed.C, titlul didactic de conferenţiar sau profesor universitar

Şef de catedră în învăţământul

preuniversitar

19.

- Şef sector

- Şef secţie -Şef grup

- Şef serviciu

- Şef centru calcul

- Şef detaşament pază, control acces şi intervenţie

- Şef secţie postuniversitară

- Comandant batalion

- Şef detaşament avioane (elicoptere) şi comandant echipaj

- Şef detaşament paraşutare şi instructor şef

- Şef autobază

- Locţiitor şef O.J.T.S.

S.

Şef serviciu instituţie publică

20.

- Locţiitor şef sector

- Locţiitor şef serviciu

- Şef birou

- Şef curs

- Şef grup pază şi control acces

- Şef de stat major batalion

-Şef club

- Comandant echipaj

- Comandant echipaj şi pilot secund

- Locţiitor şef autobază

- Şef birou independent

- Locţiitor şef secţie

- Şef atelier, laborator, poligon

- Şef grup protecţie, transport

S.

Şef birou instituţie publică

21.

- Contabil şef

S.

Contabil şef

22.

- Redactor şef

S.

Redactor şef

23.

- Medic şef cabinet

S.

Medic medicină generală sau potrivit specialităţii medicale dobândite

24.

- Secretar şef

S.

Secretar şef de instituţie de învăţământ superior

25.

- Profesor

S.

Profesor universitar, dacă are (a avut), prin O.M.Ed.C, titlul didactic de profesor universitar

Profesor, gradul I, învăţământ

preuniversitar

Nr. crt.

Funcţii militare

Funcţii civile

Titulatura funcţiei

Nivelul studiilor

26.

- Conferenţiar

S.

Conferenţiar universitar, dacă are (a avut), prin O.M.Ed.C, titlul didactic de conferenţiar universitar

Profesor, gradul II, învăţământ preuniversitar

27.

- Lector

S.

Lector universitar dacă îndeplineşte condiţiile legale potrivit legii (doctorat şi criterii)

Profesor titular

învăţământ

preuniversitar

28.

- Asistent

S.

Asistent universitar, dacă îndeplineşte condiţiile legale potrivit legii

Profesor cu definitivat în învăţământul preuniversitar

29.

- Preparator

S.

Preparator universitar, dacă îndeplineşte condiţiile legale potrivit legii

Profesor Suplinitor în învăţământul preuniversitar

30.

- Ofiţer specialist principal

- Ofiţer specialist

- Inspector

- Şef obiectiv

S.

Consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate, referent, revizor contabil, auditor, contabil şef, consilier juridic din administraţia publică; manager resurse umane

31.

- Ofiţer I, II

- Ofiţer 1, 2

- Locţiitor şef obiectiv

- Şef tură protecţie, intervenţie

- Şef tură pază

S.

Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor, consilier juridic din administraţia publică; manager resurse umane; şef formaţie pază şi ordine

32.

- Şef bibliotecă

S.

Referent de specialitate

33.

- Instructor specialist principal

- Instructor principal

- Instructor specialist

-  Instructor

-  Instructor stagiar

S.

Şc.

Mil.

Profesor în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri, daca sunt absolvenţi de studii universitare de lungă durată

Profesor în învăţământul profesional şi de maiştri

34.

- Navigator de bord

S.

Navigator de trafic aerian

35.

- Secretar facultate

S.

Secretar instituţie de învăţământ

36.

- Redactor

S.

Redactor

37.

- Ofiţer III, IV şi V

- Ofiţer 3, 4, 5

S.

Şc.

Mil.

Consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate, referent, revizor contabil, auditor, consilier juridic din administraţia publică; manager resurse umane

38.

- Comandant companie

S.

Şc.

Mil

Consilier, expert, referent de specialitate, referent din administraţia publică

39.

- Comandant pluton

S.

Şc.

Mil

Consilier, expert, referent de specialitate, referent din administraţia publică

Nr. crt.

Funcţii militare

Funcţii civile

Titulatura funcţiei

Nivelul studiilor

40.

- Ofiţer pază

S.

Şc. Mil.

Şef formaţie pază şi ordine

41.

- Ofiţer protecţie

S.

Şc.

Mil.

Agent de însoţire şi gardare persoane fizice şi valori

42.

- Comandant navă

S.

ŞC.

Mil.

Căpitan nava maritimă şi fluvială

II. MAIŞTRI MILITARI

43.

- Mecanic de bord

Şc. Mil. Med.

Maistru aviaţie

44.

- Şef atelier

Şc. Mil. Med.

Şef atelier

45.

- Şef garaj

Şc. Mil. Med.

Şef garaj

46.

- Dispecer

Şc. Mil. Med.

Dispecer

47.

- Şef grupă

- Specialist principal de înaltă calificare

- Specialist principal

- Specialist

- Operator

Şc. Mil. Med.

Maistru electronică, poştă şi telecomunicaţii; tehnician echipamente de calcul şi reţele; maistru mecanic; maistru electromecanic; tehnician radiolocaţie; maistru în industria alimentară; analist (programator) ajutor

48.

- Şef depozit

Şc. Mil. Med.

Administrator, şef depozit, magaziner

49.

- Merceolog

Şc. Mil.

Med.

Merceolog

50.

- Comandant grupă navă

- Mecanic bord şalupă

- Motorist navă

Şc. Mil. Med.

Maistru instalaţii navale

III. SUBOFITERI

51.

- Şef tură pază

- Subofiţer control tehnic antiterorist

- Subofiţer operativ principal

- Subofiţer operativ

- Subofiţer asigurare trasee

- Subofiţer intervenţie

- Subofiţer control acces

- Subofiţer serviciu parc

- Şef staţie

- Ajutor comandant pluton

- Comandant grupă

Şc. Mil. Med.

Referent; şef formaţie pază şi ordine; analist (programator) ajutor; operator, controlor date; tehnician electronică, poştă şi telecomunicaţii; funcţionar; funcţionar administrativ (economic); agent pază, control acces, ordine şi intervenţie; şef depozit; magaziner; administrator.

52.

- Subofiţer pază

- Subofiţer paza control-acces

Şc. Mil. Med.

Referent, şef formaţie pază şi ordine

Nr. crt.

Funcţii militare

Funcţii civile

Titulatura funcţiei

Nivelul studiilor

53.

- Subofiţer operator centrală telefonică

Şc. Mil.

Med.

Oficiant telefoane, telefonist, telefaxist

54.

- Subofiţer tehnic

- Subofiţer control tehnic şi reparaţii

- Subofiţer operator

Şc. Mil.

Med.

Referent; tehnician echipamente de          I calcul şi reţele; analist (programator) ajutor; operator, controlor date;                tehnician radiolocaţie; tehnician mecanic; tehnician electronică, poştă şi telecomunicaţii; tehnician dentar

55.

- Oficiant medical

- Subofiţer sanitar şef

- Subofiţer sanitar

- Subofiţer laborant

Şc. Mil. Med.

Asistent medical, tehnician dentar, infirmier, laborant farmacie

56.

- Subofiţer tehnician dentar

- Subofiţer farmacist

Şc.

Mil.

Med.

Tehnician dentar, asistent farmacist

57.

- Subofiţer cu activitatea financiară

- Subofiţer contabil

- Subofiţer casier principal

- Subofiţer casier

- Subofiţer cu evidenţa contabilă

Şc Mil. Med.

Referent, contabil, casier, funcţionar

58.

- Subofiţer dactilograf

- Subofiţer secretar dactilograf

Şc. Mil.

Med.

Referent, secretar dactilograf, secretar, dactilograf, stenodactilograf

59.

- Subofiţer administrativ

- Plutonier al subunităţii

- Subofiţer administrator

- Subofiţer magaziner

- Subofiţer achizitor

Şc. Mil. Med.

Referent, administrator, şef depozit, funcţionar administrativ, funcţionar documentare, arhivar, magaziner, achizitor, merceolog, casier, funcţionar

60.

- Subofiţer cazarmare

- Şef depozit

- Subofiţer deservire principal

- Subofiţer deservire

Şc. Mil. Med.

Administrator, şef depozit, magaziner, referent, bucătar, ospătar, barman, cofetar, zidar, dulgher, instalator apă -canal, zugrav-vopsitor, electrician

61.

- Şef laborator

Şc. Mil. Med.

Şef laborator

62.

- Instructor auto

- Subofiţer conducător auto

- Subofiţer conducător auto şi luptător

- Subofiţer control tehnic şi reparaţii

- Subofiţer escortă auto-moto

- Mecanic conductor T.A.B.

Şc. Mil. Med.

Instructor auto, şofer, maistru mecanic, mecanic auto, electromecanic auto, electrician auto

63.

- Subofiţer tipograf

- Subofiţer tehnoredactor

- Subofiţer fotograf

- Subofiţer legător manual

- Subofiţer editor imagine

Şc. Mil. Med.

Laborant foto, maistru tipograf, paginator, tipograf, fotograf, tehnoredactor, editor imagine

64.

- Subofiţer deservire

Şc. Mil. Med.

Ospătar, barman

65.

- Subofiţer furier

Şc. Mil.

Med.

Curier

Nr. crt.

Funcţii militare

Funcţii civile

Titulatura funcţiei

Nivelul studiilor

66.

- Subofiţer cu activitatea DS

- Subofiţer cu arhiva

- Subofiţer cu activitatea de secretariat

- Ajutor pentru evidenţă

Şc.

Mil. Med.

Funcţionar, referent, arhivar, inspector documente secrete, funcţionar administrativ, funcţionar documentare, secretar, dispecer, curier, administrator, bibliotecar

67.

- Radiotelegrafist

Şc. Mil. Med.

Radiotelegrafist; maistru electronică, poştă şi telecomunicaţii

68.

- Subofiţer transmisiuni

Şc. Mil. Med.

Tehnician electronică, transporturi, poştă şi telecomunicaţii; dispecer; telefonist

69.

- Subofiţer operator tehnică de calcul

- Subofiţer dactilograf şi utilizator tehnică de calcul

Şc. Mil. Med.

Operator calculator electronic şi reţele;    operator introducere, validare şi prelucrare date; secretar-dactilograf         I

70.

- Electrician navă

Şc. Mil. Med.

Electrician navă

71.

- Subofiţer protecţie

Şc.

Mil. Med.

Agent de însoţire şi gardare persoane fizice şi valori

IV. MILITARI ANGAJAŢI PE BAZĂ DE CONTRACT

72.

- Militar angajat pe bază de contract

- Comandant grupă

- Militar pază

Med. G.

Şef formaţie pază şi ordine; agent pază, control acces, ordine şi intervenţie                                                

NOTĂ:

1.     Stagiul efectuat în funcţiile militare ale căror denumiri nu sunt specifice structurilor militare, se echivalează cu stagiul în funcţiile civile prevăzute în Clasificarea Ocupaţiilor din România (C.O.R.).

2.     Semnificaţia simbolurilor utilizate în rubrica "Nivelul studiilor" este :

S - Studii superioare civile sau militare;

Şc.Mil. - Şcoală militară;

Med - Studii liceale cu diplomă de bacalaureat;

G - Invăţământ gimnazial.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 526/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 526 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 526/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu