Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Decizia Nr.214 din 15.02.2011

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1114 din Codul civil şi art. 589 din Codul de procedură civilă
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 261 din 13 aprilie 2011SmartCity1


Augustin Zegrean - preşedinte
Aspazia Cojocaru - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Mircea Ştefan Minea - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskás Valentin Zoltán - judecător
Tudorel Toader - judecător
Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1114 din Codul civil şi art. 589 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Agroindustriale“ - S.A. din Craiova în Dosarul nr. 14.055/63/2009 al Tribunalului Dolj - Secţia civilă.La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi supune analizei plenului Curţii Constituţionale adresa transmisă de Tribunalul Dolj - Secţia civilă, la care a fost anexată o copie a încheierii de şedinţă pronunţate în data de 3 februarie 2011 în Camera de Consiliu, prin care această instanţă a rectificat, din oficiu, încheierea de sesizare a instanţei de contencios constituţional, pronunţată în data de 5 februarie 2010.Astfel, arată că, dintr-o eroare materială, în considerentele şi dispozitivul acestei încheieri s-a menţionat că „instanţa urmează a încuviinţa cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1114 şi art. 1115 din Codul civil, precum şi a art. 589 din Codul de procedură civilă“, în loc de „instanţa urmează a încuviinţa cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1114 din Codul civil şi art. 589 din Codul de procedură civilă“, aşa cum era corect. Aşa fiind, Tribunalul Dolj - Secţia civilă învederează Curţii Constituţionale că, în realitate, obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 1114 din Codul civil şi art. 589 din Codul de procedură civilă.Reprezentantul Ministerului Public solicită Curţii Constituţionale să ia în considerare această rectificare şi să se examineze excepţia de neconstituţionalitate aşa cum, în mod corect, a fost invocată în faţa instanţei de judecată.Curtea, luând act de cele expuse, consideră cauza în stare de judecată.Preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 5 februarie 2010, pronunţată în Dosarul nr. 14.055/63/2009, Tribunalul Dolj - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor „art. 1114 şi art. 1115 din Codul civil, precum şi a art. 589 din Codul de procedură civilă“, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Agroindustriale“ - S.A. din Craiova într-o cauză civilă având ca obiect validarea ofertei reale de plată.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că prevederile art. 1114 din Codul civil restrâng posibilitatea instituţiei ofertei reale urmate de consemnaţiune doar la obligaţii care au ca obiect o sumă de bani, indiferent de buna sau reaua-credinţă a creditorului. Se arată că „prin acest text de lege este lezat dreptul de proprietate al persoanei fizice sau juridice al cărei consimţământ este substituit prin procedură de către debitoare, cu concursul executorului judecătoresc şi al instanţei de judecată“. Aşa fiind, apreciază că procedura reglementată de art. 1114 din Codul civil poate avea drept consecinţă prejudicierea societăţii, prin diminuarea nejustificată a patrimoniului acesteia, îngrădindu-se discreţionar dreptul de proprietate al creditoarei al cărei consimţământ în acceptarea plăţii este suplinit de către instanţa de judecată şi debitor, prin intermediul acestei proceduri.În ceea ce priveşte prevederile art. 589 din Codul de procedură civilă, autorul excepţiei apreciază că acestea contravin dispoziţiilor constituţionale referitoare la dreptul la un proces echitabil, în condiţiile în care, independent de regulile stabilite pentru cererea principală, competenţa aparţine în primă instanţă judecătoriei, astfel încât părţile nu beneficiază de o procedură justă şi echitabilă care să garanteze drepturile lor. În final, susţine că art. 589 din Codul de procedură civilă contravine art. 124 şi art. 126 alin. (1) din Constituţie, în condiţiile în care reprezintă o ingerinţă a părţilor în activitatea de judecată, ingerinţă de natură a exclude posibilitatea instanţei sesizate cu o cerere de chemare în judecată de a stabili întinderea drepturilor subiective ale părţilor, buna sau reaua-credinţă a acestora.Tribunalul Dolj - Secţia civilă şi-a exprimat opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate, în sensul netemeiniciei acesteia.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constituţionale. În acest sens, apreciază că acestea nu contravin normelor constituţionale invocate, fiind totodată conforme şi cu dispoziţiile art. 126 alin. (2) din Constituţie, potrivit cărora „Competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege“.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, aşa cum reiese din încheierea de sesizare a Curţii, îl constituie prevederile art. 1114 şi art. 1115 din Codul civil, precum şi cele ale art. 589 din Codul de procedură civilă.Ulterior sesizării instanţei de contencios constituţional, prin Adresa nr. 560 din 25 ianuarie 2011, Tribunalul Dolj - Secţia civilă învederează Curţii Constituţionale că încheierea de sesizare din data de 5 februarie 2010 a fost rectificată, din oficiu, întrucât, dintr-o eroare materială, în considerentele şi dispozitivul acestei încheieri s-a menţionat că „instanţa urmează a încuviinţa cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1114 şi art. 1115 din Codul civil, precum şi a art. 589 din Codul de procedură civilă“.Astfel, instanţa arată că, în realitate, sunt criticate ca fiind neconstituţionale numai prevederile art. 1114 din Codul civil şi art. 589 din Codul de procedură civilă, nu şi cele ale art. 1115 din Codul civil, aşa cum, în mod greşit, a fost menţionat.Ca atare, Curtea constată că obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, asupra căruia urmează a se pronunţa, îl constituie prevederile art. 1114 din Codul civil şi art. 589 din Codul de procedură civilă, care au următorul conţinut:Art. 1114 din Codul civil: „1. Când creditorul unei sume de bani refuză de a primi plata, debitorul poate să-i facă oferte reale, şi, refuzând creditorul de a primi, să consemneze suma.Ofertele reale, urmate de consemnaţiune, liberează pe debitor; ele, în privinţă-i ţin loc de plată, de sunt valabil făcute, şi suma consemnată, cu acest mod, este în rizico-pericolul creditorului.“; Art. 589 din Codul de procedură civilă: „Cererea ce s-ar putea face înaintea judecătoriei, sau pentru ca să întărească, sau pentru ca să se anuleze aceste oferte şi consemnaţii, se va face prin osebită petiţie, după regulile stabilite pentru cererea principală.“Autorul excepţiei invocă încălcarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 21 alin. (3) care consacră dreptul la un proces echitabil, art. 44 alin. (2) referitoare la ocrotirea şi garantarea proprietăţii private, art. 124 privind înfăptuirea justiţiei şi celor ale art. 126 referitoare la instanţele judecătoreşti. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că procedura prin care debitorul de bună-credinţă se poate libera de obligaţia care îi incumbă faţă de creditor, în cazul în care acesta din urmă refuză plata, se numeşte „ofertă reală urmată de consemnaţiune“ şi este reglementată în Codul civil în art. 1114-1121 şi în Codul de procedură civilă în art. 586-590. Astfel, procedura ofertei de plată urmată de consemnaţiune este subordonată refuzului creditorului de a primi plata ce i se datorează, textul invocat nelăsând loc unei extinderi interpretative. Curtea reţine că această procedură specială presupune două etape: o primă etapă ce începe prin somaţia prevăzută de art. 587 din Codul de procedură civilă şi se încheie prin întocmirea de către executorul judecătoresc a procesului-verbal ce constată neprezentarea creditorului ori refuzul acestuia de a primi suma sau, după caz, primirea plăţii, şi a doua etapă, ce presupune ca, înainte de consemnare, pentru valabilitatea acesteia, să se comunice creditorului o nouă somaţie, conformă cu art. 1116 din Codul civil. De asemenea, Curtea constată că legiuitorul, prin art. 1114 alin. 2 din Codul civil, reglementează ofertele reale urmate de consemnaţiune ce liberează pe debitor şi ţin loc de plată numai dacă sunt valabil făcute, subordonează prin aceasta, în mod imperios, validitatea ofertelor formelor enunţate de lege, astfel că buna-credinţă a debitorului, oricât de manifestă ar fi, nu poate îndeplini lipsa vreuneia din ele. În acest sens, art. 1115 din Codul civil stabileşte condiţiile care trebuie îndeplinite pentru ca ofertele să fie valabile. Oferta reală urmată de consemnaţiune eliberează pe debitor ca şi cum ar fi plătit însuşi creditorului; riscurile, în ceea ce priveşte bunul consemnat, trec asupra creditorului, iar curgerea dobânzilor este oprită, potrivit art. 1114 alin. 2 din Codul civil. Pentru ca debitorul să fie efectiv eliberat, el trebuie să consemneze efectiv suma datorată; oferta singură nu are niciun efect în ceea ce priveşte stingerea datoriei. Potrivit art. 589 din Codul de procedură civilă, indiferent de valoarea sumei consemnate, cererea făcută de debitor pentru confirmarea validităţii plăţii ori prin care creditorul solicită anularea ofertei şi consemnaţiunii, este de competenţa judecătoriei, ca primă instanţă. În lipsa unui text care să prevadă altfel, competenţa teritorială aparţine judecătoriei de la domiciliul pârâtului. Aceste prevederi legale se referă la competenţa şi la procedura de confirmare sau de contestare a ofertelor de plată şi a consemnaţiunilor, ele confirmând dreptul oricărei persoane interesate de a contesta oferta făcută de debitor şi însăşi consemnaţiunea sumei datorate. Contestarea plăţii sau a consemnaţiunii se va face printr-o cerere separată, astfel încât persoana interesată, cel mai adesea creditorul, nu va putea recurge la o simplă apărare sau excepţie în cadrul procedurii execuţionale, ci va trebui să formuleze o cerere distinctă, care se va soluţiona potrivit regulilor de drept comun. Curtea reţine că reglementarea criticată reprezintă norme de procedură, iar, potrivit art. 126 alin. (2) din Constituţie, stabilirea competenţei instanţelor şi a procedurii de judecată constituie atributul exclusiv al legiuitorului, acesta fiind ţinut, desigur, ca în procesul de legiferare să se circumscrie cadrului constituţional. Textele de lege criticate nu contravin dreptului părţilor de a se adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor legitime, de a beneficia de un proces echitabil şi de judecarea acestuia într-un termen rezonabil şi nici principiului constituţional conform căruia proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, CURTEA CONSTITUŢIONALĂ În numele legii DECIDE: Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1114 din Codul civil şi art. 589 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Agroindustriale“ - S.A. din Craiova în Dosarul nr. 14.055/63/2009 al Tribunalului Dolj - Secţia civilă. Definitivă şi general obligatorie. Pronunţată în şedinţa publică din data de 15 februarie 2011. PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE, AUGUSTIN ZEGREAN Magistrat-asistent, Ingrid Alina TudoraSmartCity5

COMENTARII la Decizia 214/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 214 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 214/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu