Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 1252 din 6 octombrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 36 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 763 din 9 noiembrie 2009Ioan Vida                                       - preşedinte

Nicolae Cochinescu                      -judecător

Aspazia Cojocaru                          -judecător

Acsinte Gaspar                             -judecător

Petre Lăzăroiu                               -judecător

Ion Predescu                                 -judecător

Puskas Valentin Zoltan                  -judecător

Tudorel Toader                              -judecător

Augustin Zegrean                          -judecător

Simona Ricu                                  - procuror

Claudia-Margareta Krupenschi     - magistrat-asistent

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Eugenia Şerban în Dosarul nr. 22.711/212/2008 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, deoarece textul legal criticat reglementează obligaţia pozitivă a statului de ocrotire a sănătăţii publice şi a securităţii persoanelor pe drumurile publice, ceea ce nu poate fi contrar prevederilor Constituţiei.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin Incheierea din 10 februarie 2009, pronunţată în Dosarul nr. 22.711/212/2008, Judecătoria Constanţa - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Eugenia Şerban într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei plângeri contravenţionale.

In motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că textul de lege criticat, care prevede obligaţia conducătorilor de autovehicule să poarte centură de siguranţă în timpul circulaţiei pe drumurile publice, contravine, datorită sancţiunii complementare corespunzătoare nerespectării acestei obligaţii, constând în suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile, principiului proporţionalităţii ce rezultă din textul art. 53 din Constituţie, deoarece această măsură administrativă este cu mult mai severă decât sancţiunea contravenţională principală - amenda contravenţională - şi chiar decât pedepse prevăzute în Codul penal, fără a exista o corelaţie între fapta săvârşită şi sancţiunea aplicată. In acest sens sunt invocate principiul egalităţii, al accesului liber la justiţie, al exercitării drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti cu bună-credinţă, precum şi al imparţialităţii şi unicităţii justiţiei.

Judecătoria Constanţa - Secţia civilă, în opinia exprimată, apreciază că excepţia este neîntemeiată. Măsura contestată este în acord cu exigenţele Uniunii Europene în materie, iar Curtea Constituţională s-a pronunţat constant în acelaşi sens.

Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate ridicată.

Guvernul, în punctul său de vedere, consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, reamintind, în acest sens, considerentele reţinute de Curtea Constituţională cu prilejul pronunţării Deciziei nr. 1.172/2007.

Avocatul Poporului, în punctul său de vedere, apreciază că dispoziţiile art. 36 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice sunt constituţionale. Acestea conţin norme aplicabile tuturor destinatarilor săi în egală măsură şi fără a îngrădi liberul acces la justiţie sau a pune în discuţie restrângeri ale exerciţiului altor drepturi sau libertăţi fundamentale. Cât priveşte dispoziţiile art. 57 şi ale art. 124 din Constituţie, invocate, consideră că nu sunt incidente în cauză.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 36 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu următorul conţinut:

- Art. 36 alin. (1): „(1) Conducătorii de autovehicule şi persoanele care ocupă locuri prevăzute prin construcţie cu centuri sau dispozitive de siguranţă omologate trebuie să le poarte în timpul circulaţiei pe drumurile publice, cu excepţia cazurilor prevăzute în regulament."

In opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, textul de lege menţionat contravine dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) şi (2) privind egalitatea în drepturi a cetăţenilor, art. 21 alin. (1)-(3) referitoare la accesul liber la justiţie, art. 53 - „Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi", art. 57 - „Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor" şi ale art. 124 alin. (2) potrivit cărora „Justiţia este unică, imparţială şi egală pentru toţi."

Analizând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea Constituţională constată că, în realitate, critica autorului excepţiei vizează dimensiunea sancţiunii contravenţionale complementare aplicate pentru nerespectarea prevederilor art. 36 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind regimul circulaţiei pe drumurile publice, şi nu conţinutul normativ al acestui din urmă text legal.

Or, Curtea constată că întinderea şi proporţionalitatea aplicării unei sancţiuni complementare, constând, în cazul de faţă, în suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pentru o perioadă de 90 de zile, nu reprezintă o problemă de constituţionalitate, ci de aplicare a legii, asupra căreia urmează să se pronunţe instanţa de judecată învestită cu soluţionarea litigiului pe parcursul căruia a fost invocată prezenta excepţie de neconstituţionalitate.

Dispoziţiile art. 36 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, criticate, nu reglementează sancţiunea complementară la care se referă autorul excepţiei, ci prevăd obligaţia conducătorilor de autovehicule şi a persoanelor care ocupă locuri prevăzute prin construcţie cu centuri sau dispozitive de siguranţă omologate să le poarte în timpul circulaţiei pe drumurile publice, text ce nu conţine norme contrare principiului egalităţii, accesului liber la justiţie, principiului exercitării drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti cu bună-credinţă, precum şi al imparţialităţii şi unicităţii justiţiei. De altfel, în legătură cu aceste dispoziţii, Curtea Constituţională a reţinut, prin Decizia nr. 689 din 11 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 23 octombrie 2007, că acestea conţin „măsuri de ordin legislativ menite să asigure protejarea vieţii, sănătăţii şi integrităţii fizice a persoanelor", legislaţia internă în materie fiind astfel în concordanţă cu exigenţele Uniunii Europene sub aspectul implementării prevederilor Directivei Consiliului Uniunii Europene din 16 decembrie 1991 de apropiere a legislaţiilor statelor membre privind utilizarea obligatorie a centurii de siguranţă în vehiculele cu o capacitate mai mică de 3,5 tone (publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 373/26 din 31 decembrie 1991). Cu acelaşi prilej, Curtea a mai reţinut că necesitatea impunerii unei astfel de obligaţii a fost „dovedită de studii care au relevat că purtarea centurilor sau a dispozitivelor de siguranţă reduce riscul producerii unor accidente mortale sau cu consecinţe grave pe drumurile publice."

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA  CONSTITUŢIONALĂ

In numele legii

DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Eugenia Şerban în Dosarul nr. 22.711/212/2008 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 6 octombrie 2009.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 1252/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 1252 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Bună ziua, aveți un credit rău? Ai nevoie de bani pentru vacanta ta de Craciun? Aveți nevoie de bani pentru a plăti facturile? Este necesar să începeți o afacere nouă? Aveți un proiect neterminat din cauza finanțării insuficiente? Aveți nevoie de bani pentru a investi în orice specialitate care vă va fi de folos? Și nu știi ce să faci. Oferim următoarele împrumuturi: împrumuturi personale, credite pentru afaceri, împrumuturi combinate, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare și multe altele. Vă salutăm pentru o oportunitate de a obține toate tipurile de împrumuturi la o rată foarte accesibilă de 2%. Pentru informații, contactați-ne acum folosind informațiile de mai jos .. Numele companiei: UPSTOX FUNDING Companie de e-mail: upstoxfunding@yahoo.com Text / Apel: (302) 273-5794. Via / WhatsApp: +1 {785} 337-5044
ANONIM a comentat Decretul 11 2018
    Bună ziua spectatorilor Banca dvs. a refuzat împrumutul? Ești într-o mizerie financiară? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă, să plătiți o chirie, să cumpărați o mașină, să vă soluționați datoriile și să aveți mai multe probleme financiare? Vreau doar să știi că tocmai ai văzut locul potrivit pentru a obține un împrumut. Suntem o organizație creștină creată de domnul Philip Morgan pentru a ajuta pe cei care au o problemă financiară? În lista de mai sus, suntem în continuare aici pentru a proteja publicul împotriva fraudei online. Suntem autorizați și înregistrați ca instituții de credit, înregistrați integral și aprobați de către Confederație. Prin urmare, dacă sunteți interesat de un împrumut, nu vă puneți în panică, întrebați și promiteți că veți primi un împrumut atunci când ați finalizat toate procedurile și condițiile pe care le veți adopta imediat. Adresa de e-mail a companiei este gratuită și sigură, în orice moment, contactați-ne prin e-mail: (philipmorganloanservice00@gmail.com) DECLARAȚIA FORMULUI DE DECLARARE Completați și reveniți la EE. UU. Cu detalii. Nume complet: ................. Sex: ............. Țara: ............... Statut: ...................... Numărul de telefon: ............... Adresa adresei: ................... Suma împrumutului: ................... Durata: ........................ Venit lunar: ................. Ocupația: .......................... Ce credeți despre împrumutul de care aveți nevoie? .................. Ați solicitat un împrumut înainte de ....... Cum ne-ai găsit? mail sau publicitate ........ Suntem la dispoziția dumneavoastră
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Aveți nevoie de împrumuturi de orice fel? Sunteți în orice situație financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Iată o oportunitate de a obține împrumuturile mici și mari pentru a îmbunătăți și a începe afacerea dvs. de orice fel. oferim împrumuturi publicului la o rată a dobânzii foarte redusă de 2%. suntem dinamici, fiabili, eficienți și avem încredere demnă de încredere. Contactați-ne acum pentru împrumuturile pe termen scurt și lung. Contactați-ne acum, pentru mai multe informații și aplicații. Oferim credite personale, credite de consolidare a datoriilor, capital de risc, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi pentru educație, împrumuturi pentru locuințe sau "împrumuturi pentru orice motiv!". Cu toate acestea, metoda noastră, vă oferă șansa de a preciza cantitatea de împrumut necesară și, de asemenea, durata pe care o puteți permite EMAIL: eaglehomemortgage001@gmail.com Whatsapp: +1 (512) 980-1469 VĂ RĂSPUNSEM ÎNAINTE DE CORESPONDENȚĂ ȘI RĂSPUNDERE ÎN CONFORMITATE. Salutari, Doamna Lola Daniel EMAIL: eaglehomemortgage001@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
     Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business? Do You Need A Loan To Start A Nice Small Scale And Medium Business? Do You Have A Low Credit Score And You Are Finding It Hard To Obtain Capital Loan From Local Banks And Other Financial Institutes?. - Intermediaries / Consultants / Brokers Are Welcome To Bring Their Clients And Are 100% Protected. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: CYSCredits@Post.com ( CYSCredits@Asia.com )
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
     Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business? Do You Need A Loan To Start A Nice Small Scale And Medium Business? Do You Have A Low Credit Score And You Are Finding It Hard To Obtain Capital Loan From Local Banks And Other Financial Institutes?. - Intermediaries / Consultants / Brokers Are Welcome To Bring Their Clients And Are 100% Protected. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: CYSCredits@Post.com ( CYSCredits@Asia.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 59 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 59 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 59 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Buna tuturor, Sunt un creditor privat, ofer un împrumut la 2% aceasta este o companie legitimă cu onoare și diferență suntem gata să vă ajutăm în orice problemă financiară pe care o oferiți noi oferim toate tipurile de împrumut, deci dacă sunteți interesat de această ofertă de împrumut contactați-ne prin e-mail: (anggadiman1@gmail.com) Furnizați, de asemenea, detaliile următoare pentru a putea continua imediat cu împrumutul. Nume: Suma necesară: Durata: un țară: Scopul împrumutului: Venit lunar: Numar de telefon: Contactați-ne cu detaliile de mai sus pe adresa noastră de email: anggadiman1@gmail.com Vă privește cu toții.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 1252/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu