Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.94 din 12.06.2020

privind stabilirea categoriilor de personal şi mărimea concretă a sporului pentru condiţii de pericol deosebit acordat în baza prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Interne
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 586 din 03 iulie 2020SmartCity1

Având în vedere:Referatul de aprobare al Direcţiei management şi structuri sanitare nr. NT 3.789/2020;prevederile art. 2 alin. (1) şi art. 7 alin. (1)-(3) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19;prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;prevederile Hotărârii Guvernului nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Sănătate şi asistenţă socială", cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (3) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19, art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (5)Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii, ministrul afacerilor interne şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin: Articolul 1Prezentul ordin reglementează modul de stabilire a categoriilor de personal şi a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de pericol deosebit acordat în baza prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19. Articolul 2Sporul prevăzut în prezentul ordin constituie o formă de diferenţiere a salarizării în funcţie de condiţiile specifice de desfăşurare a activităţii personalului prevăzut la art. 3. Articolul 3Prezentul ordin se aplică următoarelor categorii de personal: a)personalul de specialitate medico-sanitar şi personalul auxiliar sanitar din unităţi sanitare, unităţi de asistenţă medico-socială şi instituţii medicale, indiferent de nivelul de subordonare sau coordonare, din farmacii comunitare, din cabinete de medicină de familie, din cabinete de medicină dentară, indiferent de forma de organizare, precum şi din cadrul altor furnizori de servicii medicale sau de asistenţă socială, implicat direct în acţiuni şi misiuni legate de prevenirea, gestionarea şi combaterea infecţiilor cu COVID-19; b)cadrele militare - paramedici şi personal medical - din structurile aflate în coordonarea/coordonarea operaţională a Departamentului pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, implicat direct în acţiuni şi misiuni legate de prevenirea, gestionarea şi combaterea infecţiilor cu COVID-19; c)personalul cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului ajutor calificat, potrivit legii, aflat în finanţarea autorităţilor administraţiei publice locale; d)tot personalul din cadrul spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a, precum şi din spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2, reglementate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4De sporul stabilit prin prezentul ordin nu beneficiază personalul medical care a dobândit alte afecţiuni fizice şi/sau psihice ori care a devenit invalid din cauza participării la acţiuni medicale împotriva COVID-19, în situaţia în care rănirea, afecţiunea fizică şi/sau psihică sau invaliditatea a survenit ca urmare a săvârşirii, cu intenţie, a unei infracţiuni pedepsite potrivit legii. Articolul 5
(1) Mărimea concretă a sporului de până la 30% pentru condiţii de pericol deosebit acordat în baza prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 56/2020 se determină în funcţie de condiţiile de muncă care pot produce o eventuală infecţie cu virusul SARS-CoV-2 a personalului prevăzut la art. 3 implicat direct sau indirect în executarea, conducerea sau coordonarea misiunilor şi sarcinilor de serviciu legate de prevenirea, gestionarea şi combaterea infecţiilor cu COVID-19.
(2) La stabilirea concretă a cotelor de spor în cadrul procentelor aprobate prin prezentul ordin se au în vedere următoarele criterii:a)modul de transmitere a virusului SARS-CoV-2 care pe baza dovezilor disponibile este transmis de la om la om prin contact direct definit conform metodologiei în vigoare şi prin picături Flügge; b)riscul de contagiune a unei eventuale infecţii accidentale cu virusul SARS-CoV-2 care este determinat în funcţie de gradul de expunere la factorii nocivi sau la asocierea acestor factori, precum şi de durata de expunere la acţiunea factorilor nocivi; persoanele cu cel mai mare risc de infecţie sunt cele care sunt în contact direct cu pacienţii testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 sau care au grijă de aceşti pacienţi.
Articolul 6
(1) Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar prevăzut la art. 3 lit. a)-d), inclusiv cel din cabinetele de stomatologie de urgenţă, care asigură asistenţă medicală/primul ajutor calificat/transport pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2, ce implică un contact direct cu pacienţii, beneficiază de un spor după cum urmează:a)30% pentru pacienţi simptomatici cu forme medii sau severe; b)25% pentru pacienţi cu alte forme decât cele prevăzute la lit. a).
(2) Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din cadrul spitalelor-suport prevăzute la art. 3 lit. d) care asigură asistenţă medicală pacienţilor suspecţi cu virusul SARS-CoV-2, ce implică un contact direct cu pacientul, beneficiază de un spor de 20%.
(3) Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din cadrul serviciilor de ambulanţă, precum şi personalul prevăzut la art. 3 lit. b) şi c), care asigură pacienţilor suspecţi cu virusul SARS-CoV-2 asistenţă medicală/primul ajutor calificat şi transport către sau de la unităţile prevăzute la art. 3 lit. d), beneficiază de un spor de 20%.
(4) Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar prevăzut la art. 3 lit. a)-d) care desfăşoară acţiuni de realizare a triajului clinico-epidemiologic şi/sau de recoltare a probelor biologice în vederea identificării pacienţilor infectaţi cu virusul SARS-CoV-2, precum şi cel care în vederea realizării diagnosticului pozitiv de COVID-19 prelucrează sau transportă în vederea prelucrării probele recoltate de la pacienţi suspecţi sau testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 beneficiază de un spor de 15%.
(5) Tot personalul din unităţile prevăzute la art. 3 lit. d) dedicate în întregime COVID-19, pe perioada în care există internat în unitatea respectivă cel puţin un pacient testat pozitiv sau suspect cu virusul SARS-CoV-2, beneficiază de un spor de 10%.
(6) Tot personalul din unităţile prevăzute la art. 3 lit. d) dedicate parţial COVID-19, pe perioada în care există internat în unitatea respectivă cel puţin un pacient testat pozitiv sau suspect cu virusul SARS-CoV-2, beneficiază de un spor de 5%.
Articolul 7
(1) Cuantumul sporurilor prevăzute la art. 6 se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 56/2020 prin aplicarea cotei procentuale asupra salariului de bază/soldei de funcţie/salariului de funcţie din luna respectivă şi nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Sporurile prevăzute în prezentul ordin se acordă corespunzător timpului lucrat în vederea desfăşurării fiecărei activităţi prevăzute la art. 6. Evidenţa timpului lucrat efectiv, în ore şi în zile, în diferite activităţi pentru care se acordă spor în procente diferite, precum şi certificarea efectuării acestuia se realizează pe bază de pontaj de către şeful fiecărei structuri, se aprobă de conducerea unităţii şi se afişează la loc vizibil sau accesibil pentru tot personalul.
(3) Personalul care în cadrul programului normal de lucru lunar/zilnic desfăşoară fracţionat mai multe activităţi din cele prevăzute la art. 6, cu sporuri diferite, beneficiază de sporul prevăzut pentru fiecare activitate, proporţional cu timpul efectiv lucrat pentru fiecare activitate în parte.
(4) Sporurile prevăzute la art. 6 nu pot fi acordate cumulat aceleiaşi persoane în cadrul aceleaşi norme de timp lucrat.
(5) Nominalizarea personalului care beneficiază de spor pe locuri de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare se stabilesc de ordonatorul de credite, cu consultarea sindicatelor reprezentative la nivel de unitate/sindicatelor afiliate la o federaţie reprezentativă pe grup de unităţi/sector sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, în limita prevederilor din prezentul ordin.
Articolul 8Sporul prevăzut în prezentul ordin se acordă până la data de 14 august 2020 inclusiv, cu încadrarea în sumele prevăzute pentru cheltuieli de personal aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Articolul 9Aplicabilitatea prezentului ordin încetează implicit începând cu data de 15 august 2020. Articolul 10 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul sănătăţii, Nelu Tătaru Ministrul afacerilor interne, Marcel Ion Vela Ministrul finanţelor publice, Vasile-Florin CîţuSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 94/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 94 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 94/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu