Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 895 din 28 august 2009

pentru publicarea acceptarii amendamentelor la Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendata, adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.256(84) a Comitetului Securitatii Maritime din 16 mai 2008

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 609 din 4 septembrie 2009In temeiul prevederilor art. 12 lit. b) şi m) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 pct. 18, ale art. 4 alin. (1) pct. 15 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.256(84) a Comitetului Securităţii Maritime din 16 mai 2008, amendamente care intră în vigoare pentru România la data de 1 ianuarie 2010, prevăzute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor specifice cuprinse în anexa la prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Marin Anton,

secretar de stat

ANEXA

REZOLUŢIA MSC.256(84)

(adoptată la 16 mai 2008)

Adoptarea amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată

Comitetul Securităţii Maritime,

amintind art. 28(b) din Convenţia privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale, referitor la funcţiile Comitetului,

amintind, de asemenea, art. VIII(b) din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS) (denumită în continuare Convenţia), cu privire la procedura de amendare aplicabilă anexei la Convenţie, cu excepţia prevederilor cap. I al acesteia,

luând în considerare, la cea de-a 84-a sesiune a sa, amendamentele la Convenţie, propuse şi difuzate în conformitate cu art. VIII (b)(i) din aceasta:

1. adoptă, în conformitate cu art. VIII(b)(iv) din Convenţie, amendamentele la Convenţie, al căror text este redat în anexa care face parte integrantă din prezenta rezoluţie;

2. stabileşte, în conformitate cu art. VIII(b)(vi)(2)(bb) din Convenţie, că amendamentele menţionate se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2009, cu excepţia cazului în care înainte de această dată mai mult de o treime din guvernele contractante la Convenţie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă în total cel puţin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiecţiile lor la aceste amendamente;

3. invită guvernele contractante la SOLAS să noteze că, în conformitate cu art. VIII(b)(vii)(2) din Convenţie, amendamentele vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2010, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. recomandă guvernelor contractante interesate să emită certificate conforme amendamentelor anexate la prima inspecţie de reînnoire care va fi efectuată după 1 ianuarie 2010;

5. solicită secretarului general, în conformitate cu art. VIII(b)(v) din Convenţie, să transmită tuturor guvernelor contractante la Convenţie copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor conţinute în anexă;

6. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale acestei rezoluţii şi ale anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt guverne contractante la Convenţie.

ANEXĂ  la Rezoluţia MSC. 256(84)

AMENDAMENTE

la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată

CAPITOLUL II-1

Construcţie - structură, compartimentare şi stabilitate, maşini şi instalaţii electrice

Regula 3-4 - Dispozitive de remorcare de urgenţă la navele-cisternă

1. Regula 3-4 existentă se înlocuieşte după cum urmează:

„REGULA 3-4

Dispozitive şi proceduri de remorcare de urgenţă

1. Dispozitive de remorcare de urgenţă la navele-cisternă

1.1. La bordul fiecărei nave-cisternă de cel puţin 20.000 de tone deadweight trebuie să fie instalate în ambele extremităţi dispozitive de remorcare de urgenţă.

1.2. Pentru navele-cisternă construite la 1 iulie 2002 sau după această dată:

.1 dispozitivele de remorcare de urgenţă trebuie ca, în absenţa sursei de energie principale a navei ce urmează să fie remorcată, să poată fi puse rapid în funcţiune în orice moment şi să fie uşor de cuplat la remorcher. Cel puţin unul dintre dispozitivele de remorcare de urgenţă trebuie preinstalat în vederea punerii rapide în funcţiune; şi

.2 dispozitivele de remorcare de urgenţă instalate în ambele extremităţi trebuie să aibă o rezistenţă corespunzătoare, ţinându-se seama de dimensiunile şi deadweightul navei, precum şi de forţele estimate în condiţii meteorologice nefavorabile. Proiectarea, construcţia şi încercarea prototipului dispozitivelor de remorcare de urgenţă trebuie aprobate de Administraţie pe baza instrucţiunilor elaborate de Organizaţie*. 1.3. Pentru navele-cisternă construite înainte de 1 iulie 2002 proiectarea şi construcţia dispozitivelor de remorcare de urgenţă trebuie aprobate de Administraţie pe baza instrucţiunilor elaborate de Organizaţie*.

2. Proceduri de remorcare de urgenţă la bordul navelor

2.1. Prezentul paragraf se aplică:

.1 tuturor navelor de pasageri, cel mai târziu la 1 ianuarie 2010;

.2 navelor de marfă construite la 1 ianuarie 2010 sau după această dată; şi

.3 navelor de marfă construite înainte de 1 ianuarie 2010, cel mai târziu la 1 ianuarie 2012.

2.2. Fiecare navă trebuie să aibă propria sa procedură de remorcare de urgenţă. Documentul care descrie această procedură trebuie păstrat la bordul navei, în scopul de a putea fi aplicată în situaţii de urgenţă, şi trebuie să se bazeze pe dispozitivele existente şi echipamentele disponibile la bordul navei.

2.3. Procedura** trebuie să includă:

.1 planuri ale punţilor prova şi pupa indicând dispozitivele de remorcare de urgenţă posibile;

.2 un inventar al echipamentului de la bord care poate fi utilizat pentru remorcarea de urgenţă;

.3 mijloace şi metode de comunicare; şi

.4 exemple de proceduri destinate facilitării, pregătirii şi desfăşurării operaţiunilor de remorcare de urgenţă.

* Se face referire la Instrucţiunile privind dispozitivele de remorcare de urgenţa la navele-cisterna, adoptate de Comitetul Securităţii Maritime prin Rezoluţia MSC.35(63), aşa cum pot fi amendate.

** Se face referire la Instrucţiunile pentru proprietari/operatori privind elaborarea de proceduri de remorcare de urgentă (Circulara MSC.1/Circ.1255)."

2. Următoarea nouă regulă, 3-9, se adaugă după regula 3-8 existentă:

„REGULA 3-9

Mijloace de îmbarcare şi de debarcare de pe nave

1. Navele construite la 1 ianuarie 2010 sau după această dată trebuie să fie echipate cu mijloace de îmbarcare şi de debarcare de pe nave destinate utilizării în port şi în timpul operaţiilor portuare, cum ar fi pasarele şi scări de acces, în conformitate cu prevederile paragrafului 2, în afară de cazul în care conformitatea cu o anumită prevedere este considerată de către Administraţie a fi nejustificabilă sau imposibil de aplicat*.

2. Mijloacele de îmbarcare şi de debarcare prevăzute la paragraful 1 trebuie să fie construite şi instalate pe baza instrucţiunilor elaborate de Organizaţie**.

3. Pentru toate navele, mijloacele de îmbarcare şi de debarcare trebuie să fie inspectate şi întreţinute** într-o stare satisfăcătoare pentru scopul căruia sunt destinate, ţinându-se seama de orice restricţii legate de siguranţa încărcării. Toate cablurile utilizate pentru susţinerea mijloacelor de îmbarcare şi de debarcare trebuie întreţinute aşa cum se specifică la regula III/20.4.

* Circumstanţele in care conformitatea poate fi considerata nejustificabila sau imposibil de aplicat pot include situaţiile in care nava:

.1 are un bord liber mic şi este dotată cu rampe de acces; sau

.2 efectuează voiaje între anumite porturi ce dispun de scări de acces/de îmbarcare (platforme) corespunzătoare.

** Se face referire la Instrucţiunile pentru construcţia, instalarea, întreţinerea şi supravegherea/inspecţia scărilor de acces şi pasarelelor, care urmează să fie elaborate de Organizaţie."

CAPITOLUL II-2

Construcţie - protecţie contra incendiului, detectarea şi stingerea incendiului

Regula 10 - Combaterea incendiului

3. După paragraful 4.1.4 existent se adaugă următorul nou paragraf 4.1.5:

„4.1.5. Cel mai târziu la data primei andocări pe doc uscat programată să aibă loc după 1 ianuarie 2010, instalaţiile fixe pentru stingerea incendiului cu dioxid de carbon destinate protejării încăperilor de maşini şi compartimentelor pompelor de marfă de la bordul navelor construite înainte de 1 iulie 2002 trebuie să respecte prevederile paragrafului 2.2.2 din cap. 5 din Codul pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului."

Regula 19 - Transportul mărfurilor periculoase

4. In paragraful 4, cuvintele „aşa cum sunt definite la regula VII/2" se elimină.

Regula 20 - Protecţia încăperilor pentru vehicule, încăperilor de categorie specială şi încăperilor ro-ro

5. Textul existent al paragrafului 6.1.4 se înlocuieşte cu textul următor şi, în continuarea sa, se adaugă noul paragraf 6.1.5 după cum urmează:

„6.1.4. Prevederile prezentului paragraf se aplică navelor construite la 1 ianuarie 2010 sau după această dată. Navele construite la 1 iulie 2002 sau după această dată, dar înainte de 1 ianuarie 2010 trebuie să respecte cerinţele aplicabile ale vechiului paragraf 6.1.4, aşa cum a fost modificat de Rezoluţia MSC.99(73). Dacă sunt montate instalaţii fixe de pulverizare a apei sub presiune, datorită pierderii grave a stabilităţii care poate apărea din cauza acumulării de cantităţi mari de apă pe punte sau punţi în timpul utilizării instalaţiei fixe de pulverizare a apei sub presiune, trebuie respectate următoarele prevederi:

.1 la navele de pasageri:

.1.1. în încăperile situate deasupra punţii pereţilor etanşi trebuie să fie prevăzute scurgeri, astfel încât această apă să fie rapid evacuată direct peste bord, având în vedere instrucţiunile elaborate de Organizaţie*;

.1.2.1. la navele ro-ro pasager, valvulelede evacuare pentru scurgeri, prevăzute cu mijloace directe de închidere acţionate dintr-un loc aflat deasupra punţii pereţilor etanşi în conformitate cu cerinţele Convenţiei internaţionale asupra liniilor de încărcare în vigoare, trebuie să fie ţinute deschise pe perioada în care navele se află pe mare;

. 1.2.2. orice manevrare a valvulelor menţionate la paragraful 6.1.4.1.2.1 trebuie să fie înregistrată în jurnalul de bord;

. 1.3. în încăperile de sub puntea pereţilor etanşi, Administraţia poate cere montarea de instalaţii de pompare şi drenare în plus faţă de cerinţele regulii II-1/35-1. In acest caz, instalaţia de drenare trebuie să fie dimensionată pentru evacuarea a cel puţin 125% din debitul combinat atât al pompelor instalaţiei de pulverizare cu apă, cât şi al numărului prevăzut de ţevi de refulare ale furtunurilor de incendiu, având în vedere instrucţiunile elaborate de Organizaţie*. Valvulele instalaţiei de drenare trebuie să poată fi acţionate din exteriorul încăperii protejate dintr-un loc aflat în vecinătatea comenzilor instalaţiei de stingere a incendiului. Puţurile de santină trebuie să aibă o capacitate suficientă şi să fie instalate de-a lungul bordajului navei, la o distanţă unul faţă de celălalt de cel mult 40 m în fiecare compartiment etanş;

.2 la navele de marfă, instalaţiile de drenare şi de pompare trebuie să fie astfel încât să prevină formarea de suprafeţe libere de apă. In acest caz, instalaţia de drenare trebuie să fie dimensionată pentru evacuarea a cel puţin 125% din debitul combinat atât al pompelor instalaţiei de pulverizare cu apă, cât şi al numărului prevăzut de ţevi de refulare ale furtunurilor de incendiu, având în vedere instrucţiunile elaborate de Organizaţie*. Valvulele instalaţiei de drenare trebuie să poată fi acţionate din exteriorul încăperii protejate dintr-un loc aflat în vecinătatea comenzilor instalaţiei de stingere a incendiului. Puţurile de santină trebuie să aibă o capacitate suficientă şi să fie instalate de-a lungul bordajului navei, la o distanţă unul faţă de celălalt de cel mult 40 m în fiecare compartiment etanş. Dacă acest lucru nu este posibil, se va lua în considerare efectul negativ al greutăţii suplimentare şi al suprafeţei libere a apei asupra stabilităţii, în măsura în care Administraţia consideră că este necesar atunci când aprobă informaţia asupra stabilităţii**. Această informaţie trebuie să fie inclusă în informaţia asupra stabilităţii furnizată comandantului, aşa cum se cere în regula II-1/5-1.

6.1.5. La toate navele, în încăperile pentru vehicule, încăperile ro-ro şi încăperile de categorie specială, închise, unde sunt montate instalaţii fixe de pulverizare a apei sub presiune, trebuie prevăzute mijloace pentru împiedicarea înfundării instalaţiilor de drenare, având în vedere instrucţiunile elaborate de Organizaţie*. Navele construite înainte de 1 ianuarie 2010 trebuie să respecte cerinţele prezentului paragraf până la prima inspecţie efectuată după 1 ianuarie 2010.

* Se face referire la Instrucţiunile pentru instalaţiile de drenare din încăperile pentru vehicule, încăperile ro-ro şi încăperile de categorie speciala închise, care urmează să fie elaborate de Organizaţie.

** Se face referire la Recomandările privind instalaţiile fixe de stingere a incendiului pentru încăperile de categorie specială, adoptate de Organizaţie prin rezoluţia A. 123(V)."

CAPITOLUL III

Mijloace şi dispozitive de salvare

Regula 6 - Comunicaţii

6. Paragraful 2.2 existent se înlocuieşte după cum urmează: „2.2. Dispozitive de localizare pentru căutare şi salvare. La fiecare bord al fiecărei nave de pasageri şi nave de marfă având un tonaj brut mai mare sau egal cu 500, trebuie să existe cel puţin un dispozitiv de localizare pentru căutare şi salvare. Pe fiecare navă de marfă cu un tonaj brut mai mare sau egal cu 300, dar mai puţin de 500, trebuie să existe cel puţin un dispozitiv de localizare pentru căutare şi salvare. Aceste dispozitive de localizare pentru căutare şi salvare trebuie să corespundă standardelor de funcţionare aplicabile, ce nu trebuie să fie inferioare celor adoptate de Organizaţie*. Dispozitivele de localizare pentru căutare şi salvare** trebuie să fie arimate în astfel de amplasamente încât să poată fi rapid plasate pe orice ambarcaţiune de salvare, alta decât pluta sau plutele de salvare cerute de regula 31.1.4. Alternativ, trebuie arimat un dispozitiv de localizare pentru căutare şi salvare pe fiecare ambarcaţiune de salvare, alta decât cele cerute de regula 31.1.4. La navele dotate cu cel puţin două dispozitive de localizare pentru căutare şi salvare şi echipate cu bărci de salvare cu cădere liberă, unul dintre dispozitivele de localizare pentru căutare şi salvare trebuie să fie arimat într-o barcă de salvare cu cădere liberă, iar celălalt în imediata vecinătate a punţii de navigaţie, astfel încât el să poată fi utilizat la bord şi transferat uşor pe oricare dintre celelalte ambarcaţiuni de salvare.

* Se face referire la Recomandarea privind standardele de funcţionare pentru transponderele radar pentru ambarcaţiunile de salvare destinate utilizării în timpul operaţiunilor de căutare şi salvare, adoptate de Organizaţie prin Rezoluţia MSC.247(83) (A.802(19)), aşa cum a fost amendată, şi la Recomandarea privind standardele de funcţionare pentru transmitatoarele AIS pentru căutare si salvare (AIS-SART) pentru ambarcaţiunile de salvare, adoptate de Organizaţie prin Rezoluţia MSC.246(83).

** Unul dintre aceste dispozitive de localizare pentru căutare si salvare poate fi dispozitivul de localizare pentru căutare si salvare prevăzut la regula IV/7.1.3.

Regula 26 - Cerinţe suplimentare pentru navele ro-ro pasager

7. Paragraful 2.5 existent se înlocuieşte după cum urmează:

„2.5. Plutele de salvare de la bordul navelor ro-ro pasager trebuie să fie echipate cu dispozitive de localizare pentru căutare şi salvare, astfel încât să existe un dispozitiv de localizare pentru căutare şi salvare pentru fiecare 4 plute de salvare. Dispozitivul de localizare pentru căutare şi salvare trebuie să fie montat în interiorul plutei de salvare astfel încât antena lui să se afle la mai mult de un metru deasupra nivelului mării atunci când pluta de salvare este desfăşurată, cu excepţia aceluia pentru plutele de salvare reversibile cu tendă, la care dispozitivul trebuie să fie dispus astfel încât să poată fi imediat accesibil supravieţuitorilor şi ridicat de aceştia. Fiecare dispozitiv de localizare pentru căutare şi salvare trebuie să fie dispus astfel încât să poată fi ridicat manual atunci când pluta de salvare este desfăşurată. Containerele plutelor de salvare prevăzute cu dispozitive de localizare pentru căutare şi salvare trebuie să fie marcate în mod clar."

CAPITOLUL IV

Radiocomunicaţii

Regula 7 - Echipament radio: Generalităţi

8. In paragraful 1, alineatul .3 se înlocuieşte după cum urmează:

„.3. un dispozitiv de localizare pentru căutare şi salvare care poate să funcţioneze fie în banda de 9 GHz, fie pe frecvenţele rezervate pentru AIS, care:"

APENDICE

Certificate

Lista echipamentului pentru Certificatul de siguranţă pentru nava de pasageri (Formular P)

9. In Lista echipamentului pentru Certificatul de siguranţă pentru nava de pasageri (Formular P), la secţiunea 2, pct. 11.1 existent se înlocuieşte după cum urmează:

„11.1 Numărul de dispozitive de localizare pentru căutare şi salvare

11.1.1 Transpondere radar pentru căutare şi salvare (ŞART)

11.1.2 Transmitătoare AIS pentru căutare si salvare (AIS-SART)",

şi la secţiunea 3, pct. 6 existent se înlocuieşte după cum urmează:

„6 Dispozitiv de localizare pentru căutare şi salvare de la bordul navei

6.1 Transponder radar pentru căutare şi salvare (ŞART)

6.2 Transmiţător AIS pentru căutare şi salvare (AIS-SART)".

Lista echipamentului pentru Certificatul de siguranţă a echipamentului pentru nava de marfă (Formular E)

10. In Lista echipamentului pentru Certificatul de siguranţă a echipamentului pentru nava de marfă (Formular E), la secţiunea 2, pct. 9.1 existent se înlocuieşte după cum urmează:

„9.1 Numărul de dispozitive de localizare pentru căutare şi salvare

9.1.1 Transpondere radar pentru căutare şi salvare (ŞART)

9.1.2 Transmitătoare AIS pentru căutare si salvare (AIS-SART)".

Lista echipamentului pentru Certificatul de siguranţă radio pentru nava de marfă (Formular R)

11. In Lista echipamentului pentru Certificatul de siguranţă radio pentru nava de marfă (Formular R), la secţiunea 2, pct. 6 existent se înlocuieşte după cum urmează:

„6 Dispozitiv de localizare pentru căutare şi salvare de la bordul navei

6.1 Transponder radar pentru căutare şi salvare (ŞART)

6.2 Transmiţător AIS pentru căutare şi salvare (AIS-SART)".

Lista echipamentului pentru Certificatul de siguranţă pentru nava nucleară de pasageri (Formular PNUC)

12. In Lista echipamentului pentru Certificatul de siguranţă pentru nava nucleară de pasageri (Formular PNUC), la secţiunea 2, pct. 11.1 existent se înlocuieşte după cum urmează:

„11.1 Numărul de dispozitive de localizare pentru căutare şi salvare

11.1.1 Transpondere radar pentru căutare şi salvare (ŞART)

11.1.2 Transmiţătoare AIS pentru căutare şi salvare (AIS-SART)",

şi la secţiunea 3, pct. 6 existent se înlocuieşte după cum urmează:

„6 Dispozitiv de localizare pentru căutare şi salvare de la bordul navei

6.1 Transponder radar pentru căutare şi salvare (ŞART)

6.2 Transmiţător AIS pentru căutare şi salvare (AIS-SART)".

Lista echipamentului pentru Certificatul de siguranţă pentru nava nucleară de marfă (Formular CNUC)

13. In Lista echipamentului pentru Certificatul de siguranţă pentru nava nucleară de marfă (Formular CNUC), la secţiunea 2, pct. 9 se elimină, iar pct. 10, 10.1 şi 10.2 se renumerotează ca punctele 9, 9.1 şi 9.2, respectiv; punctul 9.1 renumerotat se înlocuieşte după cum urmează:

„9.1 Numărul de dispozitive de localizare pentru căutare şi salvare

9.1.1 Transpondere radar pentru căutare şi salvare (ŞART)

9.1.2 Transmiţătoare AIS pentru căutare si salvare (AIS-SART)",

şi la secţiunea 3, pct. 6 existent se înlocuieşte după cum urmează:

„6 Dispozitiv de localizare pentru căutare şi salvare de la bordul navei

6.1 Transponder radar pentru căutare şi salvare (ŞART)

6.2 Transmiţător AIS pentru căutare şi salvare (AIS-SART)".


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 895/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 895 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 895/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu