Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.736 din 14.03.2019

privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru asistarea circulatorie mecanică prin oxigenare extracorporală prin membrană sau minipompă rotativă axială percutană - AP-ECMO
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 408 din 24 mai 2019SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. S.P. 6.157 din 14.05.2019 al Serviciului medicină de urgenţă,având în vedere art. 100 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin: Articolul 1
(1) Modul de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru asistarea circulatorie mecanică prin oxigenare extracorporală prin membrană sau minipompă rotativă axială percutană, denumite în continuare AP-ECMO, se derulează în conformitate cu prevederile prezentului ordin.
(2) Acţiunile prioritare prevăzute la alin. (1) se adresează cazurilor critice ce necesită tratament prin asistarea circulatorie mecanică prin oxigenare extracorporală prin membrană sau minipompă rotativă axială percutană, iar costurile specifice pentru tratamentul acestor pacienţi care nu pot fi acoperite din fondurile obţinute pe baza contractelor cu casele de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti şi Casei de Asigurări de Sănătate a Armatei, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti (C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.) vor fi suportate din fondurile alocate acestor acţiuni.
(3) AP-ECMO sunt destinate numai bolnavilor care nu au beneficiat de materiale sanitare, dispozitive şi altele asemenea necesare asistării circulatorii mecanice prin oxigenare extracorporală de membrană sau minipompă rotativă axială percutană în cadrul programelor naţionale de sănătate curative finanţate de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. În ceea ce priveşte materialele, medicamentele şi reactivii incluşi în lista de achiziţii prevăzută la art. 20 pct. 2.b) şi 2.c), în momentul în care un pacient este inclus în AP-ECMO, acestea pot fi decontate din fondurile AP-ECMO pentru toată durata asistării circulatorii mecanice prin oxigenare extracorporală prin membrană sau minipompă rotativă percutană.
(4) AP-ECMO sunt elaborate, derulate şi finanţate de către Ministerul Sănătăţii şi se implementează prin unităţi sanitare care au în structură secţii/compartimente de anestezie şi terapie intensivă.
Articolul 2
(1) Colectivul de lucru format din specialişti în specialitatea anestezie şi terapie intensivă, denumit în continuare CL-ECMO, coordonează din punct de vedere ştiinţific şi metodologic la nivel naţional AP-ECMO, în conformitate cu prevederile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Colectivul de lucru al AP-ECMO are în componenţă un preşedinte, un vicepreşedinte şi 3 membri.
(3) Pentru perioada 2019-2022 componenţa CL-ECMO se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, pe baza propunerilor înaintate Ministerului Sănătăţii de către Societatea Română de Anestezie şi Terapie Intensivă.
(4) Secretarul de stat care are în coordonare AP-ECMO şi şeful Serviciului medicină de urgenţă al Ministerului Sănătăţii sunt invitaţi permanenţi ai CL-ECMO.
Articolul 3
(1) În exercitarea atribuţiilor sale, CL-ECMO formulează propuneri, fundamentări, analize, recomandări şi informări referitoare la AP-ECMO, pe care le transmite Serviciului medicină de urgenţă.
(2) Secretariatul tehnic permanent al CL-ECMO se asigură de către Serviciul medicină de urgenţă.
(3) CL-ECMO îşi desfăşoară activitatea în şedinţe organizate ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui sau a secretarului de stat care are în coordonare AP-ECMO.
(4) Şedinţele sunt legal constituite în prezenţa majorităţii simple a CL-ECMO.
(5) În situaţia în care preşedintele CL-ECMO este în imposibilitatea de a conduce şedinţele, acestea vor fi conduse de vicepreşedinte.
Articolul 4
(1) CL-ECMO este coordonatorul naţional al AP-ECMO din punct de vedere ştiinţific şi metodologic, iar Serviciul medicină de urgenţă reprezintă structura centrală a Ministerului Sănătăţii responsabilă cu coordonarea administrativă a acestei acţiuni.
(2) La nivelul spitalului, derularea şi monitorizarea AP-ECMO se realizează de către un coordonator local desemnat de către managerul spitalului; acesta poate fi şeful de secţie sau un alt medic din cadrul structurii care derulează AP-ECMO.
(3) Numele şi datele de contact ale coordonatorului local - număr telefon fix, număr telefon mobil, fax, e-mail, adresa poştală a spitalului şi a secţiei în cazul în care acestea diferă - vor fi comunicate Serviciului medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii.
(4) Atunci când derularea AP-ECMO într-un spital se realizează prin mai multe structuri de anestezie şi terapie intensivă, managerul desemnează un coordonator local la nivelul spitalului; repartiţia fondurilor alocate fiecărei structuri se stabileşte de către managerul spitalului, la propunerea coordonatorului local şi după o consultare cu şefii structurilor implicate în AP-ECMO.
Articolul 5Spitalele care derulează AP-ECMO au obligaţia gestionării eficiente a mijloacelor materiale şi băneşti şi organizării evidenţei contabile a cheltuielilor, precum şi organizării evidenţei nominale, pe bază de cod numeric personal, a beneficiarilor AP-ECMO. Articolul 6AP-ECMO se finanţează de la bugetul de stat de la titlurile bugetare 20 „Bunuri şi servicii" şi 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", prevăzute în Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice. Articolul 7
(1) Pentru fondurile alocate la titlul 20 „Bunuri şi servicii", direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti încheie contracte pentru derularea AP-ECMO, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, cu spitalele nominalizate din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, precum şi a autorităţilor administraţiei publice locale.
(2) De la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" se finanţează cheltuielile aferente activităţilor prevăzute în AP-ECMO desfăşurate de spitalele din subordinea Ministerului Sănătăţii.
(3) Din fondurile alocate spitalele pot finanţa activităţi specifice AP-ECMO.
(4) Din fondurile alocate AP-ECMO spitalele nu pot finanţa cheltuieli de natura utilităţilor şi cheltuieli de capital.
(5) Finanţarea AP-ECMO din bugetul de stat, prin Ministerul Sănătăţii, se face lunar, pe total titlu, pe baza cererilor fundamentate ale ordonatorilor de credite secundari şi terţiari, însoţite de documentele justificative ale acestora, semnate şi parafate lizibil de coordonatorul local, în raport cu:a)gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior; b)disponibilul din cont rămas neutilizat; c)indicatorii fizici realizaţi în perioada anterioară; d)bugetul aprobat cu această destinaţie.
(6) Cererile de finanţare fundamentate ale ordonatorilor de credite, detaliate pe tipuri de cheltuieli, se transmit spre avizare Serviciului medicină de urgenţă, pe suport hârtie şi în format electronic, la adresa de e-mail ecmo@ms.ro, până cel târziu în data de 5 a lunii pentru care se face finanţarea, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.
(7) Cererea de finanţare fundamentată este însoţită de cererea detaliată pe tipuri de cheltuieli, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, precum şi de borderoul centralizator, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.
(8) Cererile de finanţare transmise de către ordonatorii de credite după termenul prevăzut la alin. (6) nu vor fi finanţate în luna pentru care se face solicitarea. Acestea se finanţează în luna următoare celei pentru care a fost transmisă solicitarea întârziată, în baza unei noi cereri transmise în termenul prevăzut la alin. (6), cu încadrarea în limitele alocărilor bugetare.
Articolul 8Sumele alocate pentru AP-ECMO sunt cuprinse în bugetele de venituri şi cheltuieli ale direcţiilor de sănătate publică, respectiv ale spitalelor, se aprobă odată cu acestea şi se utilizează numai potrivit destinaţiilor stabilite. Articolul 9
(1) În baza contractelor încheiate conform prevederilor art. 7 alin. (1), direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti decontează cheltuieli de natura bunurilor achiziţionate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-ECMO.
(2) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti decontează contravaloarea bunurilor achiziţionate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-ECMO, în limita sumelor disponibile cu această destinaţie, în ordine cronologică, în termen de până la 60 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative pentru bunurile achiziţionate conform contractelor încheiate.
Articolul 10În vederea realizării activităţilor AP-ECMO, Serviciul medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii are următoarele atribuţii: a)evaluează şi fundamentează anual necesarul de resurse financiare în raport cu obiectivele şi activităţile propuse pentru AP-ECMO, pe baza indicatorilor realizaţi în anul precedent, şi propune spre aprobare ministrului sănătăţii alocarea fondurilor AP-ECMO, precum şi repartiţia fondurilor pe spitale, pe baza fundamentării CL-ECMO şi a propunerilor formulate de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau spitale, după caz; b)elaborează structura AP-ECMO, în colaborare cu direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, pe baza analizelor şi propunerilor CL-ECMO şi a propunerilor coordonatorilor locali; c)evaluează trimestrial şi anual realizarea obiectivelor APECMO şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestora în scopul îndeplinirii obiectivelor aprobate; d)comunică direcţiilor de sănătate publică şi spitalelor care derulează AP-ECMO sumele repartizate, precum şi activităţile pentru care acestea se utilizează; e)avizează solicitările de finanţare lunară ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi ale unităţilor sanitare care derulează AP-ECMO, realizează centralizarea acestora şi o înaintează către Direcţia generală economică, pentru întocmirea cererilor de deschideri de credite; f)monitorizează şi analizează trimestrial, anual şi ori de câte ori este necesar realizarea indicatorilor specifici AP-ECMO, evaluează gradul de îndeplinire a obiectivelor şi dispune măsurile ce se impun în situaţia unor disfuncţionalităţi în utilizarea fondurilor aferente, după caz; g)verifică încadrarea în disponibilul de credite bugetare şi avizează referatul privind finanţarea lunară a AP-ECMO; h)propune misiuni de control şi persoane care pot participa la acestea, pe baza propunerilor CL-ECMO. Articolul 11În vederea realizării activităţilor AP-ECMO, Direcţia generală economică din Ministerul Sănătăţii are următoarele atribuţii: a)elaborează proiectul bugetului Ministerului Sănătăţii în care sunt cuprinse sumele aferente AP-ECMO, pe baza propunerilor şi fundamentărilor prezentate de Serviciul medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii; b)comunică Serviciului medicină de urgenţă, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la aprobare, fondurile bugetare aprobate, pe surse de finanţare şi titluri bugetare, în vederea repartizării acestora; c)elaborează şi supune spre aprobare ordonatorului principal de credite filele de buget, pe surse de finanţare, titluri bugetare şi articole de cheltuieli, şi le comunică unităţilor care derulează AP-ECMO; d)primeşte lunar solicitările de finanţare ale unităţilor care derulează AP-ECMO, centralizate de Serviciul medicină de urgenţă; e)efectuează deschiderile de credite bugetare necesare pentru finanţarea AP-ECMO. Articolul 12În vederea derulării şi monitorizării AP-ECMO, CL-ECMO are următoarele atribuţii: a)formulează propuneri cu privire la strategia, organizarea şi desfăşurarea anuală a AP-ECMO, pe care le înaintează Serviciului medicină de urgenţă până cel târziu la data de 15 iulie a anului curent, pentru anul următor; b)formulează anual propuneri cu privire la structura AP-ECMO, pe care le înaintează Serviciului medicină de urgenţă până cel târziu la data de 15 iulie a anului curent, pentru anul următor; c)fundamentează necesarul de resurse pentru AP-ECMO şi îl înaintează Serviciului medicină de urgenţă până la data de 15 iulie a anului curent, pentru anul următor; d)formulează propuneri cu privire la repartiţia fondurilor aferente unităţilor sanitare, pe care le comunică Serviciului medicină de urgenţă; e)realizează analiza trimestrială şi anuală a indicatorilor prevăzuţi în cadrul AP-ECMO, centralizaţi la nivel naţional, şi o transmite Serviciului medicină de urgenţă; f)informează Serviciul medicină de urgenţă asupra problemelor şi disfuncţionalităţilor întâmpinate în derularea AP-ECMO şi formulează propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a acestora. Articolul 13Direcţiile de sănătate publică au următoarele obligaţii în vederea derulării şi monitorizării AP-ECMO: a)centralizează trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual indicatorii specifici AP-ECMO raportaţi de spitale în condiţiile prezentului ordin; b)transmit Serviciului medicină de urgenţă, pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail ecmo@ms.ro, trimestrial şi anual, în primele 20 de zile calendaristice după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii prevăzuţi în cadrul AP-ECMO, centralizaţi în conformitate cu prevederile lit. a); c)monitorizează modul de derulare a AP-ECMO; d)verifică organizarea evidenţei nominale a beneficiarilor AP-ECMO, pe bază de cod numeric personal, de către unităţile de specialitate care derulează AP-ECMO, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; e)întocmesc un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii locali din spitalele care derulează AP-ECMO; raportul de activitate centralizat cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul AP-ECMO, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentul ordin, problemele şi disfuncţionalităţile întâmpinate în realizarea activităţilor, propunerile de îmbunătăţire a modului de derulare a AP-ECMO; f)transmit Serviciului medicină de urgenţă, pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail ecmo@ms.ro, până la sfârşitul lunii următoare celei de încheiere a trimestrului pentru care se face raportarea, raportul de activitate prevăzut la lit. e); g)transmit Serviciului medicină de urgenţă, pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail ecmo@ms.ro, până la data de 15 iulie a anului curent, fundamentarea necesarului de resurse financiare şi materialele necesare bunei desfăşurări a AP-ECMO, pentru anul următor. Articolul 14Unităţile sanitare care derulează AP-ECMO au următoarele atribuţii: a)organizează evidenţa nominală a beneficiarilor AP-ECMO, pe bază de cod numeric personal, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; b)raportează direcţiilor de sănătate publică sau, după caz, Serviciului medicină de urgenţă, pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail ecmo@ms.ro, în funcţie de subordonare, trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual, în primele 20 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii specifici AP-ECMO, în condiţiile prezentului ordin; c)monitorizează modul de derulare a AP-ECMO; d)întocmesc un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii AP-ECMO; e)transmit CL-ECMO şi, în funcţie de subordonare, Serviciului medicină de urgenţă, pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail ecmo@ms.ro sau direcţiei de sănătate publică, după caz, date pentru întocmirea raportului de activitate prevăzut la art. 13 lit. e), până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea; raportul de activitate centralizat cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul AP-ECMO, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentul ordin, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor, propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a AP-ECMO. Articolul 15Coordonatorii locali ai AP-ECMO, desemnaţi în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (2), au următoarele obligaţii cu privire la monitorizarea activităţilor cuprinse în cadrul acestora: a)organizează evidenţa nominală a beneficiarilor AP-ECMO, pe bază de cod numeric personal, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; b)raportează conducerii spitalului, trimestrial şi anual, în primele 5 zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii specifici AP-ECMO, în condiţiile prezentului ordin; c)monitorizează modul de derulare a AP-ECMO pe care îl coordonează; d)monitorizează permanent consumul de materiale sanitare şi medicamente care se acordă în cadrul AP-ECMO; e)întocmesc un raport de activitate trimestrial, respectiv anual, pe care îl transmit conducerii instituţiei până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care raportează; raportul de activitate cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul AP-ECMO, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentul ordin, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor, propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a AP-ECMO; f)informează permanent conducerea instituţiei cu privire la disfuncţionalităţile identificate în derularea AP-ECMO şi propun măsuri de soluţionare a acestora; g)avizează documentele justificative (facturile) care însoţesc cererile de finanţare lunară; h)înregistrează cazurile tratate în Registrul naţional al ECMO ce va fi elaborat de Societatea Română de Anestezie şi Terapie Intensivă din România. Articolul 16Ordonatorii de credite secundari, reprezentaţi de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, şi terţiari, reprezentaţi de unităţile sanitare care derulează AP-ECMO, au următoarele obligaţii în realizarea AP-ECMO: a)utilizează fondurile în limita bugetului aprobat şi potrivit destinaţiei specificate, cu respectarea dispoziţiilor legale; b)gestionează eficient mijloacele materiale şi băneşti; c)organizează evidenţa contabilă a cheltuielilor pe surse de finanţare şi pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, atât în prevederi, cât şi în execuţie; d)raportează indicatorii specifici prevăzuţi în AP-ECMO, în condiţiile prezentului ordin; e)transmit Serviciului medicină de urgenţă sau direcţiilor de sănătate publică, după caz, cererile de finanţare fundamentate, însoţite de documentele justificative, în condiţiile prezentului ordin; f)desemnează prin act administrativ al conducătorului instituţiei publice câte un coordonator local pentru AP-ECMO; g)completează fişele de post ale coordonatorilor desemnaţi cu atribuţiile corespunzătoare activităţilor prevăzute în cadrul AP-ECMO; h)organizează, prin directorul financiar contabil al spitalului şi al instituţiei publice prin care se derulează AP-ECMO, evidenţele contabile, evidenţele tehnico-operative ale spitalului/instituţiei publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; i)transmit structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii orice alte date referitoare la AP-ECMO pe care le derulează şi răspund de exactitatea şi realitatea datelor raportate; j)transmit lunar Direcţiei generale economice, în primele 20 de zile calendaristice ale lunii curente pentru luna precedentă, execuţia bugetară a bugetului aprobat pentru AP-ECMO derulate; k)achiziţionează materiale sanitare şi medicamente cu respectarea legislaţiei în vigoare din domeniul achiziţiilor publice. Articolul 17Raportarea indicatorilor specifici AP-ECMO se realizează trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual, atât în format electronic, cât şi pe suport hârtie, conform modelului de raportare prevăzut la anexa nr. 4 - Borderou centralizator. Articolul 18Costul mediu se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi. În cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici, acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se cheltuiala pe fiecare acţiune. Articolul 19Monitorizarea activităţilor cuprinse în AP-ECMO se referă la: a)modul de realizare şi de raportare a indicatorilor prevăzuţi în prezentul ordin; b)încadrarea în bugetul aprobat; c)respectarea destinaţiilor stabilite pentru fondurile alocate spitalelor care derulează AP-ECMO; d)urmărirea respectării de către persoanele implicate a responsabilităţilor stabilite prin prezentul ordin referitoare la derularea AP-ECMO; e)identificarea unor posibile disfuncţionalităţi în derularea AP-ECMO. Articolul 20În cadrul AP-ECMO se pot desfăşura următoarele activităţi: 1. tratament prin asistare circulatorie mecanică prin oxigenare extracorporală prin membrană; 2. achiziţii pentru tratamentul prin asistarea circulatorie mecanică prin oxigenare extracorporală prin membrană. a)Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii pentru asistarea circulatorie mecanică prin oxigenare extracorporală prin membrană:1. kit oxigenator cu pompă şi set tratat ECMO; 2. canule arteriale percutane tratate pentru ECMO; 3. canule venoase percutane tratate pentru ECMO; 4. canule arteriale de reperfuzie; 5. materiale de securizare canule ECMO; 6. balon de contrapulsaţie intraaortică; 7. butelie cu heliu pentru balonul de contrapulsaţie intraaortică; 8. celule de presiune; 9. catetere pentru abord vascular arterial; 10. catetere pentru abord venos central (diverse dimensiuni şi număr de căi); 11. catetere Swan-Ganz; 12. set introductor Swan-Ganz; 13. senzor in line pentru măsurarea debitului cardiac; 14. piesă in line pentru măsurarea debitului cardiac; 15. catetere pentru dializă; 16. cateter venos central pentru măsurarea continuă a lactatului şi glicemiei; 17. sonde miniaturizate pentru ecocardiografie transesofagiană continuă; 18. catetere pentru monitorizarea continuă sau intermitentă a debitului cardiac; 19. senzori arteriali pentru măsurarea debitului cardiac şi a parametrilor derivaţi; 20. sonde urinare cu termocuplu; 21. urometre; 22. sonde de stimulare endocavitară; 23. padele adezive pentru defibrilare externă; 24. electrozi pentru monitorizarea profunzimii anesteziei; 25. electrozi pentru monitorizarea oximetriei regionale; 26. fire de sutură; 27. câmpuri sterile; 28. halate sterile; 29. pansamente diverse; 30. huse sterile sonde ecograf; 31. gel steril sondă ecograf; 32. echipamente de protecţie nesterile; 33. materiale pentru prevenţia şi tratamentul escarelor; 34. tuburi măsurare ACT. b)Lista medicamentelor de care beneficiază bolnavii prin AP-ECMO pentru asistarea circulatorie mecanică prin oxigenare extracorporală prin membrană:1. antibiotice; 2. antivirale; 3. antifungice; 4. inotrope; 5. vasoconstrictoare; 6. inodilatatoare; 7. betablocante; 8. vasodilatatoare pulmonare; 9. hipnotice; 10. curare; 11. procoagulante; 12. anticoagulante; 13. substituenţi de plasmă. c)Lista reactivilor de care beneficiază bolnavii prin AP-ECMO pentru asistarea circulatorie mecanică prin oxigenare extracorporală prin membrană: 1. reactivi pentru măsurători trombelastografice; 2. teste rapide de identificare a speciei bacteriene; 3. teste rapide de identificare a speciei virale; 4. teste pentru dozarea concentraţiei plasmatice de antibiotice; 5. teste pentru cuantificarea hemolizei. 3. Tratament pentru asistarea circulatorie mecanică prin minipompă rotativă axială percutană 4. Achiziţii pentru tratamentul prin asistarea circulatorie mecanică prin minipompă rotativă axială percutană - materiale sanitare de care beneficiază bolnavii prin AP-ECMO pentru asistare circulatorie prin mini-pompă rotativă axială percutană: dispozitiv cateter arterial intraventricular cu minipompă rotativă axială percutană pentru asistarea ventriculului stâng. Articolul 21De procedurile desfăşurate în cadrul AP-ECMO beneficiază pacienţii critici cu următoarele diagnostice: I. Pentru tratament prin asistarea circulatorie mecanică prin oxigenare extracorporală prin membrană veno-venos (VV-ECMO): A. Sindromul ARDS moderat sau sever conform definiţiei Berlin, de orice cauză neinfecţioasă sau infecţioasă, în ciuda tratamentului convenţional optim, definit prin: a)ventilaţie mecanică cu presiune pozitivă, cu volum curent mic; b)PEEP mare (≥ 10 cm.H2O); c)pacientul este curarizat şi sedat; d)s-a tentat ventilaţia în PRONE-POSITION (decubit ventral), dar fără rezultat după o şedinţă de minimum 12 ore (adică raportul PaO2/FiO2 rămâne < 150 sub FiO2 > 90%); e)s-a administrat oxid nitric inhalator atât in decubit dorsal, cât şi în prone position fără rezultat.Tratamentul prin tehnica VV-ECMO: trebuie luat în considerare când riscul de mortalitate este ≥ 50%, adică când PaO2/FiO2 < 150 sub FiO2 > 90% şi/sau scorul Murray este 2-3;

trebuie instituită când riscul de mortalitate este ≥ 80%, adică când PaO2/FiO2 < 100 sub FiO2 > 90% şi/sau scorul Murray este 3-4, în ciuda tratamentului convenţional optimal pentru 6 ore sau chiar mai puţin.B. Hipercapnie severă necompensată cu acidoză severă (pH < 7.15) în ciuda ventilaţiei mecanice optimizate şi presiune de platou > 30 cm.H2O, pentru mai mult de 3-6 ore. C. Colaps cardiorespirator neresponsiv, de tip obstrucţie căi aeriene D. Sindrom de pierdere aeriană („leakage") prin fistule mari bronhopulmonare E. Necesitatea intubaţiei traheale la un pacient cu insuficienţă respiratorie cronică terminală înscris pe o listă de aşteptare în vederea transplantului pulmonar Contraindicaţii absolute VV-ECMO: ventilaţie mecanică mai mult de 7 zile;

contraindicaţie la tratamentul anticoagulant;

hemoragie cerebrală;

stare vegetativă persistentă;

status neurologic incert, dar presupus a fi sever;

sângerare necontrolabilă;

sindrom de insuficienţă organică multiplă (MSOF);

condiţie medicală ireversibilă la un pacient care nu este candidat la transplant pulmonar;

patologie terminală fără legătură cu patologia care ar necesita asistare VV-ECMO.Contraindicaţii relative: imposibilitatea abordului vascular;

BMI (indice de masă corporală) > 45.II. Pentru tratament prin asistarea circulatorie mecanică prin oxigenare extracorporală prin membrană veno-arterial (VA-ECMO): A. Pentru şocul cardiogen când riscul de mortalitate este > 80% (adică pacientul are nevoie de 2 sau mai multe inotrope/vasopresoare, iar balonul de contrapulsaţie este ineficient): 1. şoc cardiogen prin: infarct miocardic, postchirurgie cardiacă, miocardită fulminantă, cardiomiopatie indusă de stres, cardiomiopatie peripartum, rejet acut posttransplant, insuficienţă ventriculară dreaptă posttransplant; 2. şoc cardiogen la pacienţii cu disfuncţie sistolică cronică severă şi decompensare acută în aşteptare pentru implantare de sistem de asistare ventriculară stângă pe termen lung sau transplant cardiac B. Pentru pacienţii aflaţi în stop cardiorespirator, în timpul resuscitării cardiopulmonare, în cazul în care perioada până la iniţierea resuscitării este mai mică de 5 minute, manevrele durează de mai puţin de 100 minute, ETCO2 > 10 mm Hg pe parcursul resuscitării, iar cauza stopului are potenţial reversibil. C. Periprocedural, la pacienţii cu risc crescut care vor fi supuşi unor proceduri de angioplastie coronariană, electrofiziologie sau implantare de valvă aortică transcateter (TAVI) D. Colaps cardiorespirator prin embolie pulmonară E. Intoxicaţii sau boli metabolice complicate cu şoc refractor F. Hipotermie accidental Contraindicaţii absolute VA-ECMO: contraindicaţie la tratamentul anticoagulant;

hemoragie cerebrală;

stare vegetativă persistentă;

status neurologic incert, dar presupus a fi sever;

sângerare necontrolabilă;

sindrom de insuficienţă organică multiplă (MSOF);

patologie terminală fără legătură cu patologia care ar necesita asistare VA-ECMO.Contraindicaţii relative: imposibilitatea abordului vascular;

BMI (indice de masă corporală) > 45.III. Pentru asistarea circulatorie mecanică prin minipompă rotativă axială percutană: A. Şocul cardiogen când riscul de mortalitate este > 80% (adică pacientul are nevoie de 2 sau mai multe inotrope/vasopresoare, balonul de contrapulsaţie este ineficient, dar un debit cardiac de circa 4 l/min. ar fi suficient): 1. şoc cardiogen prin: infarct miocardic, postchirurgie cardiacă, miocardită fulminantă, cardiomiopatie indusă de stres, cardiomiopatie peripartum, rejet acut posttransplant, insuficienţă ventriculară dreaptă posttransplant sau trombembolism pulmonar acut masiv; 2. şoc cardiogen la pacienţii selecţionaţi, cu disfuncţie sistolică cronică severă şi decompensare acută în aşteptare pentru implantare de sistem de asistare ventriculară stângă pe termen lung sau transplant cardiac. B. Periprocedural, la pacienţii cu risc crescut care vor fi supuşi unor proceduri de angioplastie coronariană sau electrofiziologie Contraindicaţii absolute asistare circulatorie mecanică prin minipompă rotativă axială percutană: regurgitare aortică, proteză valvulară aortică, disecţie de aortă, prezenţa de trombi în atriul sau ventriculul stâng;

contraindicaţie la tratamentul anticoagulant;

hemoragie cerebrală;

stare vegetativă persistentă;

status neurologic incert, dar presupus a fi sever;

sângerare necontrolabilă;

sindrom de insuficienţă organică multiplă (MSOF);

patologie terminală fără legătură cu patologia care ar necesita asistare prin monipompă rotativă axială percutană.Contraindicaţii relative: imposibilitatea abordului vascular;

BMI (indice de masă corporală) > 45.IV. Pentru asistarea combinată VA-ECMO plus minipompă rotativă axială percutană: Pacient aflat deja sub VA-ECMO cu sau fără balon de contrapulsaţie intraaortică, dar la care ventriculul stâng nu se goleşte eficient (control ecocardiografic) Contraindicaţii absolute pentru asistarea combinată VA-ECMO plus minipompă rotativă axială percutană: regurgitare aortică, proteză valvulară aortică, disecţie de aortă, prezenţa de trombi în atriul sau ventriculul stâng;

contraindicaţie la tratamentul anticoagulant;

hemoragie cerebrală;

stare vegetativă persistentă;

status neurologic incert, dar presupus a fi sever;

sângerare necontrolabilă;

sindrom de insuficienţă organică multiplă (MSOF);

patologie terminală fără legătură cu patologia care ar necesita asistare VA-ECMO plus minipompă rotativă axială percutană.Contraindicaţii relative: imposibilitatea abordului vascular;

BMI (indice de masă corporală) > 45. Articolul 22Indicatorii de evaluare ai AP-ECMO sunt următorii: a)Indicatori fizici:1. numărul de pacienţi trataţi prin asistarea circulatorie mecanică prin oxigenare extracorporală prin membrană sau minipompă rotativă axială percutană (anexa nr. 5); 2. evidenţa nominală a pacienţilor trataţi prin asistarea circulatorie mecanică prin oxigenare extracorporală prin membrană sau minipompă rotativă axială percutană, pe bază de cod numeric personal (anexele nr. 6 şi 7). b)Indicatori de eficienţă:1. cost mediu/pacient tratat prin asistarea circulatorie mecanică prin oxigenare extracorporală prin membrană sau minipompă rotativă axială percutană (anexa nr. 5); 2. execuţia bugetului aprobat pentru AP-ECMO (anexa nr. 8). c)Indicatori de rezultat:1. registre naţionale pentru patologiile specifice; 2. ghiduri şi protocoale de diagnostic; 3. ghiduri şi protocoale de tratament al pacienţilor critici. Articolul 23Criteriile de eligibilitate pentru unităţile care derulează AP-ECMO sunt: 1. secţie ATI categoria III conform clasificării Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile sanitare, cu modificările şi completările ulterioare; 2. unitatea sanitară are cel puţin un medic şi cel puţin un asistent medical instruit pentru realizarea procedurilor de asistarea circulatorie mecanică prin oxigenare extracorporală prin membrană sau minipompă rotativă axială percutană - AP-ECMO; 3. secţia/spitalul are în dotare un aparat pentru ECMO veno-venos şi veno-arterial; 4. două linii de gardă permanentă alcătuită din cel puţin un medic specialist/primar ATI şi cel puţin un medic rezident ATI în cadrul spitalului; 5. linie de gardă permanentă de chirurgie cardiovasculară, cardiacă sau vasculară (medic rezident/specialist/primar) şi un medic specialist/primar chirurgie cardiacă, cardiovasculară sau vasculară disponibil on-call pe parcursul gărzii sau contract de colaborare în acest sens; 6. acces permanent la bloc operator chirurgie cardiacă, vasculară sau chirurgie generală; 7. acces la laborator cateterism cardiac în maximum 30 de minute; 8. acces permanent la laborator medical şi bacteriologie; 9. acces permanent la unitate de transfuzie; 10. acces permanent la ecografie cardiacă transesofagiană şi bronhoscopie; 11. acces permanent la analiza echilibrului acido-bazic; Articolul 24Unităţile sanitare care derulează AP-ECMO sunt următoarele: 1. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare Prof. Dr. C. C. Iliescu, Bucureşti; 2. Institutul Clinic Fundeni, Bucureşti; 3. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Pius Brânzeu, Timişoara; 4. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant, Târgu Mureş; 5. Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „N. Stăncioiu", Cluj-Napoca; 6. Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu, Iaşi; 7. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Marie Sklodowska Curie, Bucureşti; 8. Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca, Bucureşti; 9. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti; 10. Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central dr. Carol Davila. Articolul 25Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi unităţile sanitare care derulează AP-ECMO, indiferent de subordonare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 26Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 27 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul sănătăţii, Sorina Pintea ANEXA Nr. 1CONTRACT pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-ECMO nr. ..... din ............ 1. Părţile contractante 1.1. Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ........ .........../ Municipiului Bucureşti, cu sediul în municipiul/oraşul ........ ..........., str. ........ ......... nr. ........, judeţul/sectorul ............., telefon ............., fax ........ ..........., reprezentată prin director executiv ........ ............, şi 1.2. Unitatea sanitară ........ ..........., cu sediul în ..............., str. ........ ........... nr. ......., telefon ........ ........., fax ............, reprezentată prin ........ ................ ................ ............, având Actul de înfiinţare/organizare nr. ........., Autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ................, Dovada de evaluare nr. ..........., codul fiscal ........ ........ .......... şi contul nr. ........ ................ ........... deschis la Trezoreria Statului sau contul nr. ............... deschis la Banca ........ ........ .........., Dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru furnizor, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, valabilă pe toată durata contractului de furnizare servicii medicale spitaliceşti. 2. Obiectul contractului 2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie desfăşurarea acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor prin oxigenare extracorporală prin membrană (AP-ECMO), finanţat de la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 736/2019 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru asistarea circulatorie mecanică prin oxigenare extracorporală prin membrană sau minipompă rotativă axială percutană - AP-ECMO. 3. Durata contractului 3.1. Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de ............ . 3.2. Durata prezentului contract se poate prelungi cu acordul părţilor. 4. Obligaţiile părţilor 4.1. Direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti are următoarele obligaţii: a)centralizează trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual indicatorii specifici AP-ECMO raportaţi de unităţile sanitare/instituţiile publice în condiţiile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 736/2019; b)transmite Serviciului medicină de urgenţă, trimestrial şi anual, în primele 20 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii prevăzuţi în cadrul AP-ECMO, centralizaţi în conformitate cu prevederile lit. a); c)monitorizează modul de derulare a AP-ECMO; d)verifică organizarea evidenţei nominale a beneficiarilor AP-ECMO, pe bază de cod numeric personal, de către unităţile de specialitate care derulează AP-ECMO, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; e)întocmeşte un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii din unităţile sanitare/instituţiile care derulează AP-ECMO; raportul de activitate centralizat cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul AP-ECMO, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 736/2019, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor, propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a AP-ECMO; f)transmite Serviciului medicină de urgenţă, până la sfârşitul lunii următoare celei încheierii trimestrului pentru care se face raportarea, raportul de activitate prevăzut la lit. e); g)transmite Serviciului medicină de urgenţă, până la data de 15 iulie a anului curent, fundamentarea necesarului de resurse pentru anul următor.4.2. Obligaţiile direcţiilor de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti prevăzute la pct. 4.1 se realizează prin structurile organizatorice ale acestora, stabilite potrivit legii. 4.3. Pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-ECMO, finanţate din fonduri de la bugetul de stat, unităţile sanitare au următoarele obligaţii: a)să asigure buna desfăşurare a activităţilor prevăzute în cadrul AP-ECMO, în concordanţă cu actele normative în vigoare; b)să se asigure că serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract se încadrează din punctul de vedere al calităţii în prevederile legale privind calitatea asistenţei medicale, elaborate în condiţiile legii; c)să asigure tratamentul adecvat şi recomandarea dispozitivelor medicale conform reglementărilor în vigoare; d)să utilizeze fondurile primite pentru AP-ECMO, potrivit destinaţiei acestora; e)să dispună măsuri pentru gestionarea eficientă a mijloacelor materiale şi băneşti; f)să organizeze şi să conducă, prin directorul financiar-contabil, evidenţele tehnico-operative, precum şi evidenţele contabile ale cheltuielilor pentru AP-ECMO şi pe paragrafele şi subdiviziunile clasificaţiei bugetare, atât pentru bugetul aprobat, cât şi în execuţie; g)să efectueze, în condiţiile legii, achiziţia bunurilor necesare pentru realizarea obiectivelor şi activităţilor cuprinse în AP-ECMO; h)să organizeze evidenţa beneficiarilor AP-ECMO prin înregistrarea la nivel de pacient, în format electronic, a următorului set minim de date: codul numeric personal, diagnosticul specific concordant cu AP-ECMO, medicul curant (cod parafă), bunurile acordate, cantitatea şi valoarea de decontat, conform schemei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor; i)să dispună măsuri pentru respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; j)să deţină autorizaţie pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea AP-ECMO, emisă, în condiţiile legii, de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; k)să transmită direcţiei de sănătate publică, atât în format electronic, cât şi pe suport hârtie, raportările lunare, trimestriale (cumulat de la începutul anului) şi anuale privind sumele utilizate pentru AP-ECMO, precum şi indicatorii realizaţi, răspunzând de exactitatea şi realitatea atât a datelor raportate pentru justificarea plăţii contravalorii facturii pentru bunurile acordate în cadrul AP-ECMO în luna precedentă, cât şi a indicatorilor raportaţi; l)să cuprindă sumele contractate pentru AP-ECMO în bugetul de venituri şi cheltuieli şi să îl aprobe odată cu acesta, în condiţiile legii; m)să transmită direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti orice alte date referitoare la AP-ECMO şi să răspundă de exactitatea şi realitatea datelor raportate; n)să transmită trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare încheierii trimestrului, direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti raportul de activitate întocmit de coordonatorul AP-ECMO din cadrul unităţii sanitare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; o)să înregistreze, să stocheze, să prelucreze şi să transmită informaţiile legate de AP-ECMO, conform prevederilor legale în vigoare; p)să dispună măsurile necesare în vederea asigurării realizării obiectivelor AP-ECMO; q)să raporteze corect şi la timp datele către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti; r)să transmită direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti raportări lunare, trimestriale (cumulat de la începutul anului) şi anuale, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea, cuprinzând indicatorii fizici şi de eficienţă, precum şi valoarea bunurilor acordate în cadrul AP-ECMO în perioada pentru care se face raportarea; s)să asigure publicarea pe site-ul propriu a bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a execuţiei bugetare înregistrate pe parcursul derulării AP-ECMO, detaliat; t)să asigure organizarea permanenţei activităţii în secţiile de neurologie, conform reglementărilor legale.4.4. Obligaţiile unităţilor sanitare prevăzute la pct. 4.3 se realizează prin structurile organizatorice ale acestora, precum şi prin personalul implicat în realizarea activităţii programelor naţionale AP-ECMO, în limitele competenţelor, potrivit legii. 5. Valoarea contractului 5.1. Valoarea contractului în anul ......... este de .............. lei. 6. Decontarea contravalorii bunurilor acordate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-ECMO 6.1. Decontarea contravalorii bunurilor acordate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-ECMO se realizează în limita sumelor disponibile cu această destinaţie, în ordine cronologică, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative pentru bunurile realizate conform contractului încheiat. 6.2. În vederea decontării contravalorii bunurilor acordate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-ECMO, unitatea sanitară prezintă în primele 15 zile lucrătoare ale lunii curente următoarele documente: a)cererea justificativă, întocmită conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul contract; b)decontul pentru luna precedentă, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul contract; c)copiile facturilor reprezentând contravaloarea bunurilor acordate în perioada pentru care se face raportarea; d)copii ale ordinelor de plată (cu viza trezoreriei) cu care s-a efectuat plata contravalorii facturilor pentru bunurile decontate în luna precedentă celei pentru care se solicită decontarea.6.3. Cheltuielile angajate în cadrul prevederilor bugetare aprobate în anul precedent şi rămase neplătite până la data încheierii prezentului contract vor fi plătite în condiţiile prevăzute la pct. 6.1. 7. Direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti analizează indicatorii prezentaţi din decont, precum şi gradul şi modul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior şi decontează, în limita sumei prevăzute în prezentul contract, în termenul şi condiţiile prevăzute la pct. 6.2, sumele facturate de unitatea sanitară, pentru bunurile acordate, pentru luna precedentă. 8. Răspunderea contractuală 8.1. Managerul, inclusiv managerul interimar, răspunde de îndeplinirea obligaţiilor contractuale ale unităţii sanitare, aşa cum sunt prevăzute la pct. 4.3. 8.2. Personalul implicat în realizarea activităţilor prevăzute în AP-ECMO are următoarele obligaţii: 8.2.1. coordonatorul AP-ECMO: a)răspunde de utilizarea fondurilor primite pentru derularea AP-ECMO, potrivit destinaţiei stabilite pentru acesta; b)răspunde de organizarea evidenţei beneficiarilor AP-ECMO, pe baza setului minim de date: codul numeric personal, diagnosticul specific concordant cu programul, medicul curant (cod parafă), bunurile acordate, cantitatea şi valoarea de decontat, conform schemei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor; c)dispune măsurile necesare aplicării metodologiei AP-ECMO, în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor prevăzute în acesta; d)răspunde de desfăşurarea activităţilor prevăzute în cadrul AP-ECMO, în conformitate cu prevederile în vigoare; e)răspunde de analiza, centralizarea şi raportarea la timp a datelor cu caracter medical către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, precum şi de realitatea şi exactitatea acestora; f)se asigură că produsele medicale furnizate în baza prezentului contract se încadrează din punctul de vedere al calităţii în prevederile legale/normele privind calitatea produselor medicale elaborate în condiţiile legii; g)răspunde de respectarea prevederilor legale referitoare la recomandarea dispozitivelor medicale şi la modul de acordare a tratamentului, în cadrul AP-ECMO;8.2.2. contabilul-şef al unităţii sanitare: a)răspunde de modul de organizare a evidenţei tehnico-operative; b)răspunde de utilizarea sumelor alocate potrivit destinaţiilor aprobate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; c)răspunde de exactitatea şi realitatea datelor raportate, la termenele stabilite; d)asigură efectuarea plăţilor către furnizorii de bunuri contractate de unitatea sanitară pentru realizarea activităţilor prevăzute în AP-ECMO, finanţate din fonduri de la bugetul de stat, în baza documentelor justificative legal întocmite; e)verifică documentele justificative prevăzute la pct. 6.2 prezentate de unitatea sanitară în vederea decontării pentru activităţile prevăzute în AP-ECMO, finanţate din fonduri de la bugetul de stat; f)organizează şi conduce evidenţa contabilă a cheltuielilor pentru AP-ECMO, pe paragrafele şi subdiviziunile clasificaţiei bugetare, atât în cadrul bugetului aprobat, cât şi în execuţia acestuia; g)răspunde de analiza, centralizarea şi raportarea la timp a datelor cu caracter financiar către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; h)are obligaţia să cuprindă sumele contractate pentru AP-ECMO în bugetul de venituri şi cheltuieli, pe care îl supune aprobării, în condiţiile legii.9. Direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti controlează trimestrial modul de utilizare a fondurilor alocate şi analizează indicatorii prezentaţi. 10. Controlul prevăzut la pct. 9 efectuat de către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti va urmări, fără a se limita la acestea, următoarele: a)respectarea reglementărilor legale în vigoare; b)existenţa unor disfuncţionalităţi în derularea AP-ECMO; c)încadrarea în sumele contractate pe program; d)dacă fondurile alocate au fost utilizate potrivit destinaţiilor stabilite; e)dacă au fost realizate obiectivele AP-ECMO; f)respectarea de către persoanele implicate a responsabilităţilor stabilite; g)realitatea şi exactitatea datelor înregistrate şi raportate; h)stocurile de materiale sanitare specifice comparativ cu consumul mediu lunar.11. Neprezentarea de către unitatea sanitară a documentelor prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 736/2019 atrage amânarea decontării până la următoarea perioadă de raportare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 11.1. În cazul în care direcţia de sănătate publică constată nerespectarea unei/unor obligaţii asumate de către unitatea sanitară de natură a prejudicia grav derularea contractului, poate solicita încetarea acestuia. 11.2. Prevederile pct. 11.1 nu sunt de natură a înlătura obligaţiile anterioare deja scadente şi neonorate ale părţilor. 12. Soluţionarea litigiilor 12.1. Litigiile apărute pe perioada derulării contractului se soluţionează de părţi pe cale amiabilă. În situaţia în care părţile nu ajung la o înţelegere, acestea se pot adresa instanţelor judecătoreşti competente. 13. Clauze speciale 13.1. Se pot încheia acte adiţionale la prezentul contract în situaţia în care, prin actele normative în materie care intră în vigoare ulterior datei la care s-a încheiat prezentul contract, au fost aprobate modificări în volumul, structura sau bugetul AP-ECMO, pe parcursul derulării acestuia. 13.2. Dacă o clauză a acestui contract este declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului, în conformitate cu prevederile legale. Dacă pe durata derulării prezentului contract expiră termenul de valabilitate a autorizaţiei sanitare, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu condiţia reînnoirii autorizaţiei sanitare pentru toată durata de valabilitate a contractului. 14. Forţa majoră 14.1. Orice împrejurare de fapt independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării prezentului contract şi care împiedică executarea acestuia, este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forţă majoră, în sensul prezentei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, mari inundaţii, embargo. 14.2. Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz. 14.3. Dacă nu se procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea la termen. 14.4. În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului. 15. Dispoziţii finale 15.1. Orice modificare poate fi făcută numai cu acordul scris al ambelor părţi, prin act adiţional. 15.2. În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător, prin act adiţional semnat de ambele părţi. 15.3. Rezilierea contractului înainte de expirarea valabilităţii acestuia poate fi făcută numai cu acordul părţilor. Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ................, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi se completează conform prevederilor legale în vigoare. DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI ........ ......../MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Director executiv, ........ ........ .............. Director adjunct executiv economic, ........ ................ ................ ................ Avizat. Biroul/Compartimentul juridic ........ ................ ................ ......... UNITATEA SANITARĂ ........ ........ .......... Manager, ........ ........ .............. Director adjunct executiv economic, ........ ................ ................ ........ ......... Director medical, ........ ........ .............. Avizat. Biroul/Compartimentul juridic ........ ................ ................ ......... ANEXA Nr. 1 la contract Cerere justificativă model -UNITATEA SANITARĂ SPITALUL ........ ............. Nr. ........... din ............... DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI ................/MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Nr. ........... din ............... Către Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ........ .........../ Municipiului Bucureşti CERERE JUSTIFICATIVĂ în vederea decontării bunurilor acordate în luna .........../anul ......... în cadrul AP-ECMO 1. Sold iniţial = ......... mii lei 2. Suma decontată de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului .............../Municipiului Bucureşti în luna precedentă = ........ mii lei 3. Suma achitată de spital furnizorilor pentru bunurile acordate în cadrul AP-ECMO în luna precedentă = ........ mii lei 4. Gradul de utilizare a sumelor decontate în cadrul AP-ECMO în luna precedentă pct. 3/pct. 1 + pct. 2 * 100 = ....% 5. Suma rămasă neutilizată la finele lunii precedente (pct. 1 + pct. 2 – pct. 3) = ....... mii lei 6. Suma necesar a fi decontată în luna în curs = ......... mii lei Manager, ........ ........ .......... Director financiar-contabil, ........ ................ ........ ......... NOTE: a)Cererea justificativă întocmită de unitatea sanitară pentru luna curentă va fi însoţită de copia facturii emise de furnizor pentru bunurile achiziţionate în cadrul AP-ECMO în luna precedentă. b)Cererea justificativă se va întocmi distinct, în două exemplare, din care un exemplar se va depune la Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ............../Municipiului Bucureşti în primele 5 zile lucrătoare ale lunii în curs pentru luna precedentă. ANEXA Nr. 2la contract Decont model -UNITATEA SANITARĂ SPITALUL ........ ............. Nr. ........... din ............... DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI ................/MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Nr. ........... din ............... Către Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ........ ........ ............../ Municipiului Bucureşti DECONT privind utilizarea sumelor alocate de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ........ ................/ Municipiului Bucureşti în luna ............../anul .......... pentru AP-ECMO 1. Număr de indicatori fizici realizaţi*): ........ ........ ......... 2. Costul mediu/indicator fizic realizat**): ........ ................ lei 3. Sumele achitate furnizorilor de materiale sanitare specifice aprovizionate în luna ......./anul ........: .......... lei 4. Nr./Data şi suma achitată conform documentelor justificative (copii ale ordinelor de plată): 4.1. ........ ........ ............ lei 4.2. ........ ........ ............ lei 4.3. ........ ........ ............ lei Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor. Manager, ............. Director financiar-contabil, ........ ........ .......... NOTE: a)Decontul se întocmeşte lunar. b)Decontul va fi însoţit de copia ordinelor de plată (cu viza trezoreriei) enumerate la pct. 4, de copia facturilor pentru materialele sanitare specifice, aprovizionate de spital, care fac obiectul plăţilor în luna pentru care se întocmeşte raportarea. c)Decontul lunar se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se depune la Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ................/Municipiului Bucureşti în primele 10 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă. *) Se vor menţiona distinct indicatorii fizici realizaţi prevăzuţi în Ordinului ministrului sănătăţii nr. 736/2019 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru asistarea circulatorie mecanică prin oxigenare extracorporală prin membrană sau minipompă rotativă axială percutană - AP-ECMO. **) Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi; în cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici, acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se cheltuiala pe fiecare acţiune. ANEXA Nr. 2Cerere de finanţare fundamentată model - Unitatea*) ........ ........ Judeţul ........ ........ Cererea de finanţare fundamentată pentru AP-ECMO pentru luna ....... Sursa de finanţare: ........ ...........**) Nr. ..... din ............ Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A - Sume finanţate (cumulat de la 1 ianuarie, inclusiv luna curentă)***) B - Plăţi efectuate (cumulat de la 1 ianuarie până în ultima zi a lunii precedente celei pentru care se face solicitarea)***) C - Gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior D - Se acoperă din disponibil. E - Necesar de alimentat

AP-ECMO Prevedere bugetară aprobată pentru anul ..... A B C Disponibil Sume necesare pentru luna curentă
Total disponibil din cont rămas neutilizat la data solicitării, din care: Se utilizează în luna pentru care se solicită finanţarea. Total necesar pentru luna curentă, din care: D E
- 0 1 2 3 4 = 3/2 5=2–3 6 7=8+9 8=6 9
TITLU CHELTUIELI
****) ................

Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor raportate. a)Director executiv al direcţiei de sănătate publică,Numele şi prenumele ........ ............. Semnătura ........ ............. Director executiv adjunct economic, Numele şi prenumele ........ ............. Semnătura ........ ............. b)În situaţia în care cererea se întocmeşte de către alte unităţi sanitare/instituţii care implementează AP-ECMO, aceasta se semnează de către conducerea instituţiei respective, precum şi de către persoana responsabilă cu AP-ECMO în unitatea respectivă.NOTE: 1. Macheta se va completa distinct, pentru fiecare sursă de finanţare şi titlu de cheltuieli, cu încadrarea în bugetul aprobat. 2. Cererea de finanţare fundamentată se însoţeşte de cererea de finanţare detaliată pe tipuri de cheltuieli, prevăzută în anexa nr. 3, şi borderoul centralizator, prevăzut în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 736/2019 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru asistarea circulatorie mecanică prin oxigenare extra-corporală prin membrană sau minipompă rotativă axială percutană - AP-ECMO. 3. Termenul maxim pentru transmiterea cererii de finanţare este data de 5 a lunii pentru care se solicită finanţarea. *) Unitatea este, după caz: a)direcţia de sănătate publică pentru AP-ECMO implementate de unităţile din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale sau a instituţiilor cu reţea sanitară proprie; b)spitale din subordinea Ministerului Sănătăţii care implementează AP-ECMO.**) Se consemnează sursa de finanţare „de la bugetul de stat". ***) Pentru anul 2019 se vor înscrie plăţile efectuate şi sumele finanţate cumulat de la 1 iunie 2019. ****) Se consemnează titlul de cheltuieli: „Bunuri şi servicii - AAPL" - pentru AP-ECMO implementate de unităţile sanitare din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale;

„Bunuri şi servicii - DSP" - pentru AP-ECMO implementate de direcţiile de sănătate publică şi instituţii publice din subordinea Ministerului Sănătăţii;

„Transferuri" - pentru programele naţionale de sănătate publică implementate de unităţile sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii. ANEXA Nr. 3Cerere de finanţare detaliată pe tipuri de cheltuieli model -Unitatea*) ........ ........ Judeţul ........ ........ Cererea de finanţare detaliată pentru AP-ECMO pentru luna ........... Sursa de finanţare: ........ ...........**) Nr. ..... din ............ Titlul de cheltuieli***)..............

- Natura cheltuielii (obiectul plăţii, conform listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii prin AP-ECMO) Nr. şi data facturii fiscale Suma (mii lei) Scadenţa de plată a facturii
Total mii lei 0
Furnizori neachitaţi din lunile anterioare - Total
Factura Factura ........ ..........
- Natura cheltuielii (obiectul plăţii, conform listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii prin AP-ECMO) Nr. şi data facturii fiscale Suma (mii lei) Scadenţa de plată a facturii
Furnizori neachitaţi din luna curentă - Total
Factura Factura ........ ..........
Sume necesare pentru luna pentru care se solicită credite bugetare - Total
Categoria de cheltuială ........ .......... ........ ..........

Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor raportate. a)Director executiv al direcţiei de sănătate publică,Numele şi prenumele ........ ............. Semnătura ........ ............. Director executiv adjunct economic, Numele şi prenumele ........ ............. Semnătura ........ ............. b)În situaţia în care cererea se întocmeşte de către alte unităţi sanitare/instituţii care implementează AP-ECMO, aceasta se semnează de către conducerea instituţiei respective, precum şi de către persoana responsabilă cu AP-ECMO în unitatea respectivă.NOTE: 1. Macheta se va completa distinct, pentru fiecare sursă de finanţare şi titlu de cheltuieli, cu încadrarea în bugetul aprobat. 2. Termenul maxim pentru transmiterea cererii de finanţare este data de 5 a lunii pentru care se solicită finanţarea. *) Unitatea este, după caz: a)direcţia de sănătate publică pentru AP-ECMO implementate de unităţile din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale sau a instituţiilor cu reţea sanitară proprie; b)spitale din subordinea Ministerului Sănătăţii care implementează AP-ECMO.**) Se consemnează sursa de finanţare, după caz. ***) Se consemnează titlul de cheltuieli: „Bunuri şi servicii - AAPL" - pentru AP-ECMO implementate de unităţile sanitare din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale;

„Bunuri şi servicii - DSP" - pentru AP-ECMO implementate de direcţiile de sănătate publică şi instituţii publice din subordinea Ministerului Sănătăţii;

„Transferuri" - pentru programele naţionale de sănătate publică implementate de unităţile sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii. ANEXA Nr. 4Borderou centralizator model -Unitatea care derulează AP-ECMO ........ ................ ................ Borderou centralizator nr. ......./data ........... cuprinzând documentele justificative ale ordonatorului secundar/terţiar de credite care însoţesc cererile de finanţare fundamentate pentru luna ........ .........

Nr. crt. Documentul Termenele de plată a obligaţiilor Suma solicitată de finanţat Denumirea bunurilor/serviciilor achiziţionate
Felul*) Seria Numărul Data emiterii (ziua/luna/anul)
0 1 2 3 4 5 6 7
1
2
...........
TOTAL

*) Se va menţiona numele documentului în conformitate cu legislaţia privind documentele financiar-contabile, precum şi în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare (de exemplu, factura fiscală, statul de plată, angajamente legale etc.) Subsemnatul, ........ ................ ................ .........., în calitate de persoană împuternicită de ordonatorul de credite, confirm pe propria răspundere că am realizat verificarea documentelor justificative menţionate în prezentul borderou centralizator şi, ca urmare a acestei verificări, confirm că sunt îndeplinite toate condiţiile de legalitate necesare în vederea vizării acestora pentru „BUN DE PLATĂ". Semnătura persoanei împuternicite Ordonatorul de credite, ........ ................ ............ (numele în clar şi semnătura) Coordonatorul AP-ECMO, ........ ................ ............ (numele în clar şi semnătura) ANEXA Nr. 5Macheta de raportare a indicatorilor de evaluare (fizici şi de eficienţă) Unitatea ........ ............... Acţiuni prioritare pentru tratamentul pacienţilor trataţi prin oxigenare extracorporală prin membrană (AP-ECMO) Raportare pentru trimestrul*) ................ Nr. .............. din ........ .......... Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A - Plăţi efectuate în trimestrul de raportat (lei) B - Plăţi efectuate cumulat de la începutul anului (lei) C - Suma rămasă neutilizată de la începutul anului

AP-ATI Prevedere bugetară anuală (lei) Finanţare primită în trimestrul de raportat (lei) Indicatori fizici realizaţi în trimestrul de raportat Finanţare primită de la începutul anului (lei) Indicatori fizici realizaţi cumulat de la începutul anului Cheltuiala efectivă realizată în trimestrul de raportat (lei) Cheltuiala efectivă realizată cumulat de la începutul anului (lei) Cost mediu realizat pe fiecare indicator fizic (lei) A B C
1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/6 10 11 12=5–11
Numărul de pacienţi critici din secţiile de neurologie

Managerul unităţii care derulează AP-ECMO**), ........ ........ ............ Directorul financiar-contabil al unităţii sanitare**), ........ ........ ............... Coordonatorul AP-ECMO, ........ ........ ........ Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică***) ........ ........ ............ Directorul executiv adjunct economic al direcţiei de sănătate publică***) ........ ........ ............ *) Raportarea se întocmeşte trimestrial şi anual. **) Semnează raportările întocmite de unitatea sanitară pentru AP-ECMO derulate la nivelul acesteia, pe care le transmit direcţiei de sănătate publică. Pentru unităţile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, raportările vor fi transmise Serviciului medicină de urgenţă, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 736/2019 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru asistarea circulatorie mecanică prin oxigenare extracorporală prin membrană sau minipompă rotativă axială percutană - AP-ECMO. ***) Semnează raportările centralizate la nivelul judeţului pe care le transmit Serviciului medicină de urgenţă, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 736/2019 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru asistarea circulatorie mecanică prin oxigenare extracorporală prin membrană sau minipompă rotativă axială percutană - AP-ECMO. NOTĂ: Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi. În cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici, acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se fiecare acţiune. Sumele care se găsesc în tabel se exprimă în lei. ANEXA Nr. 6Formular de raportare lunară a numărului de pacienţi critici trataţi prin oxigenare extracorporală prin membrană Unitatea sanitară ........ ................ .........

Nr. crt. CNP Localitatea de domiciliu Secţia de provenienţă

Lista beneficiarilor AP-ECMO Luna/anul .............. Manager, ........ .............. Coordonator local, ........ ........ .............. ANEXA Nr. 7Fişă individuală pacient Formularul de raportare pentru pacientul tratat prin oxigenare extracorporală prin membrană*)

Indicator Valoare Format valoare
Unitatea Denumire Text
Unitatea Cod Text
A. Date pacient
A.1. Nume pacient Text
A.2. Prenume pacient Text
A.3. CNP pacient string 13 caractere numerice
A.4. Nr. Foaie de observaţie număr întreg
A.5. Data internării în secţie data
A.6. Data externării în secţie data
A.7. Diagnostic internare politraumatism
A.8. Diagnostic externare Text
A.9. Domiciliu pacient - Localitatea Text (Siruta)
A.10. Domiciliu pacient - Judeţ Text (Siruta)
A.11. Secţia de provenienţă Text
B. Evaluare - determinări de laborator 2. evidenţa nominală a pacienţilor trataţi prin oxigenare extracorporală prin membrană, pe bază de cod numeric personal
B.1. Pacienţi trataţi prin VV-ECMO da/nu
B.2. Pacienţi trataţi prin AV-ECMO da/nu
B.3. Pacienţi trataţi prin minipompă
B.4 Pacienţi trataţi prin VA-ECMO şi minipompă rotativă axială percutană

*) Nu se transmite, se păstrează în secţie; este destinat analizei medicale a complexităţii cazului şi tratamentului. ANEXA Nr. 8Macheta de raportare a execuţiei bugetare pentru AP-ECMO Acţiuni prioritare pentru tratamentul pacienţilor trataţi prin oxigenare extracorporală prin membrană Unitatea care derulează AP-ECMO*)/Direcţia de sănătate publică**) ........ ........ ........ Raportare pentru***) ........ ................ ........ .............. Execuţia bugetară Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A - Plăţi efectuate în trimestrul de raportat (lei) B - Plăţi efectuate cumulat de la începutul anului (lei)

Nr. crt. Titlul bugetar Buget de stat Alte venituri
Prevedere bugetară anuală (lei) Finanţare primită în trimestrul de raportat (lei) Finanţare primită de la începutul anului (lei) A B Prevedere bugetară anuală (lei) Finanţare primită în trimestrul de raportat (lei) Finanţare primită de la începutul anului (lei) A B
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Total, din care:
1.1 Bunuri şi servicii, din care:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1.1 Bunuri şi servicii AAPL
1.1.2 Bunuri şi servicii DSP
1.2 Transferuri

Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor raportate. Managerul unităţii care derulează AP-ECMO*), ........ ........ ............... Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică**), ........ ........ ............... Directorul financiar-contabil al unităţii sanitare*), ........ ........ ............... Directorul executiv adjunct economic al direcţiei de sănătate publică**), ........ ........ ............... Coordonatorul local, ........ ........ ............... *) Semnează raportările întocmite de unitatea sanitară pentru AP-ECMO derulate la nivelul acesteia, pe care le transmit direcţiei de sănătate publică. Pentru unităţile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, raportările vor fi transmise Serviciului medicină de urgenţă, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 736/2019 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru asistarea circulatorie mecanică prin oxigenare extracorporală prin membrană sau minipompă rotativă axială percutană - AP-ECMO. **) Semnează raportările centralizate la nivelul judeţului pe care le transmit Serviciului medicină de urgenţă, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 736/2019 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru asistarea circulatorie mecanică prin oxigenare extracorporală prin membrană sau minipompa rotativă axială percutană - AP-ECMO. ***) Raportarea se întocmeşte trimestrial şi anual.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 736/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 736 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 736/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu