Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 644 din 24 august 2007

privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice din cadrul Programului national privind evaluarea starii de sanatate a populatiei in asistenta medicala primara, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 994/354/2007

ACT EMIS DE: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 716 din 23 octombrie 2007Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 570/116/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea şi finanţarea programelor naţionale de sănătate, responsabilităţile în monitorizarea şi controlul acestora, detalierea pe subprograme şi activităţi, indicatorii specifici, precum şi unităţile sanitare prin care se derulează acestea în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006,

văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate nr. E.N. 8.938 din 27 august 2007 şi al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. D.G. 3.925 din 24 august 2007,

ministrul sănătăţii publice şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice din cadrul Programului naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 994/354/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 19 iunie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  La capitolul I punctul 3, literele a), b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,a) tipărirea şi securizarea cu elemente împotriva falsificării sau contrafacerii a taloanelor necesare populaţiei pentru prezentarea la medicul de familie şi la furnizorul de servicii medicale paraclinice, conform modelului cuprins în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, a scrisorii de informare a populaţiei, conform modelului cuprins în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, şi a scrisorii de informare a medicilor de familie, însoţită de documentele necesare informării acestora, conform modelului cuprins în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice;

b)  expedierea taloanelor necesare populaţiei pentru prezentarea la medicul de familie şi la furnizorul de servicii medicale paraclinice a scrisorilor de informare a populaţiei şi a scrisorilor de informare a medicilor de familie, însoţite de documentele necesare informării acestora;

c) achiziţionarea tehnicii de calcul şi a programului informatic necesare pentru derularea programului, precum şi a aplicaţiilor necesare colectării, validării, raportării şi preluării raportărilor privind serviciile acordate în cadrul programului;".

2.  La capitolul III, punctele 3, 4 şi 5 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„3. Sumele alocate prin transfer din bugetul MSP către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se utilizează pentru realizarea activităţilor programului potrivit dispoziţiilor prezentului ordin. Sumele alocate din venituri proprii din bugetul MSP pentru cheltuieli de capital se utilizează pentru achiziţionarea tehnicii de calcul, a programului informatic şi a serviciilor de comunicaţii necesare cabinetelor de medicină de familie în vederea derulării programului, precum şi a aplicaţiilor necesare colectării, validării, raportării şi preluării raportărilor privind serviciile acordate în cadrul programului.

4.  Natura cheltuielilor:

a)  bunuri şi servicii, cheltuieli materiale, prestări de servicii cu caracter funcţional;

b)  cheltuieli de capital - tehnică de calcul, programul informatic şi servicii de comunicaţii, precum şi aplicaţiile necesare colectării, validării, raportării şi preluării raportărilor privind serviciile acordate în cadrul programului.

5. Cheltuieli în cadrul programului, pentru:

- tipărirea taloanelor securizate necesare populaţiei pentru prezentarea la medicul de familie şi la furnizorul de servicii medicale paraclinice;

- tipărirea scrisorilor de informare a populaţiei şi a scrisorilor de informare a medicilor de familie, însoţite de documentele necesare informării acestora;

- servicii de expediere a taloanelor şi a scrisorilor de informare;

- tehnica de calcul asigurată/cabinet de medicină de familie;

- achiziţionarea programului informatic;

- servicii de comunicaţii;

- asigurarea aplicaţiilor necesare colectării, validării, raportării şi preluării raportărilor privind serviciile acordate în cadrul programului."

3. La capitolul IV punctul 1 „MSP", punctul 1.1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.1.1. activităţi preliminare implementării şi derulării programului: tipărirea taloanelor securizate necesare populaţiei pentru prezentarea la medicul de familie şi la furnizorul de servicii medicale paraclinice a scrisorilor de informare a populaţiei şi a scrisorilor de informare a medicilor de familie, însoţite de documentele necesare informării acestora;".

4. La capitolul IV punctul 1 „MSP", după punctul 1.7 se introduc două noi puncte, punctele 1.8 şi 1.9, cu următorul cuprins:

„1.8. încheie contract, prin Agenţia Naţională pentru Programe de Sănătate, cu Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar pentru asigurarea aplicaţiilor necesare colectării, validării, raportării şi prelucrării raportărilor de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor acordate în cadrul programului, până la achiziţionarea şi distribuirea tehnicii de calcul şi a programului informatic;

1.9. asigură, prin autorităţile de sănătate publică, sumele necesare pentru desfăşurarea activităţii unităţii judeţene de implementare a programului."

5. La capitolul IV punctul 2 „CNAS", punctele 2.1 şi 2.2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„2.1. asigură tipărirea şi securizarea taloanelor necesare populaţiei pentru prezentarea la medicul de familie şi la furnizorul de servicii medicale paraclinice şi a scrisorilor de informare a populaţiei şi a scrisorilor de informare a medicilor de familie, însoţite de documentele necesare informării acestora;

2.2. asigură expedierea taloanelor necesare populaţiei pentru prezentarea la medicul de familie şi la furnizorul de servicii medicale paraclinice a scrisorilor de informare a populaţiei şi a scrisorilor de informare a medicilor de familie, însoţite de documentele necesare informării acestora;".

6.  La capitolul IV punctul 3 „Casele de asigurări de sănătate", punctele 3.1, 3.2.2 şi 3.3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„3.1 încheie contracte pentru derularea programului numai cu furnizorii din asistenţa medicală primară care se află în relaţie contractuală cu acestea pentru furnizarea serviciilor medicale în asistenţa medicală primară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7a) la prezentele norme metodologice, pe baza următoarelor documente:

3.1.1. cerere semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al cabinetului;

3.1.2.   autorizaţia sanitară de funcţionare, cuprinzând autorizarea activităţii de recoltare a probelor biologice (dacă este cazul);

3.1.3.  programul de lucru al cabinetului pentru derularea programului;

........................................................................................................................................................................ ........................................................

3.2.2. suma de 0,5 lei pentru fiecare persoană pentru care au fost introduse datele de identificare în baza de date, care se regularizează trimestrial cu suma de 0,5 lei pentru fiecare persoană raportată ca evaluată în cadrul programului şi pentru care s-a întocmit planul individual de supraveghere prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice. Aceste sume se decontează medicului de familie care raportează datele solicitate şi în formatul electronic, potrivit dispoziţiilor prezentului ordin;

3.3. încheie contracte pentru derularea programului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7b) la prezentele norme metodologice, cu furnizorii de servicii medicale paraclinice cu care sunt în relaţie contractuală pentru furnizarea de servicii medicale paraclinice în ambulatoriu şi care îndeplinesc şi condiţiile prevăzute în prezentul ordin, pe baza următoarelor documente:

3.3.1. cerere semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al furnizorului;

3.3.2.  dovada controlului extern de calitate/participării la scheme de intercomparare cu administratori notificaţi de MSP:

a)  copia contractului, în termen de valabilitate, încheiat pentru control extern de calitate/participare la scheme de intercomparare cu administratori notificaţi de MSP;

b) raportul de evaluare privind participarea la controlul extern de calitate/scheme de intercomparare cu administratori notificaţi de MSP;

c) certificat privind participarea la controlul extern de calitate/scheme de intercomparare cu administratori notificaţi de MSP, transmis casei de asigurări de sănătate în termen de 5 zile de la data emiterii acestuia;

3.3.3. declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al furnizorului de servicii medicale paraclinice cu privire la îndeplinirea condiţiei prevăzute la cap. V pct. 3.2, cu menţionarea în cuprinsul acesteia a tuturor cabinetelor cu care furnizorul de servicii medicale paraclinice a încheiat contracte pentru recoltarea probelor biologice;

3.3.4. copia contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice în ambulatoriu pentru situaţia prevăzută la pct. 3.4;".

7.  La capitolul IV, după punctul 3.4 se introduce un nou punct, punctul 3.41, cu următorul cuprins:

„3.41. Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului încheie contracte pentru derularea programului şi cu furnizorii de servicii medicale paraclinice cu care nu au încheiate contracte de furnizare de servicii medicale, care le solicită încheierea de astfel de contracte şi care se află în contract cu alte case de asigurări de sănătate. Această prevedere se aplică dacă furnizorii de servicii medicale paraclinice funcţionează în raza administrativ-teritorială în care Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului au încheiate contracte pentru derularea programului cu medici de familie."

8. La capitolul IV punctul 4 „Medicii de familie", punctele 4.1, 4.4, 4.5.3, 4.6 şi 4.8.1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„4.1. încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate în vederea derulării programului; în caz contrar, nu beneficiază de tehnica de calcul, programul informatic şi serviciile de comunicaţii achiziţionate de către MSP în vederea derulării programului, pe baza următoarelor documente:

4.1.1. cerere semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al cabinetului;

4.1.2. autorizaţia sanitară de funcţionare, cuprinzând autorizarea activităţii de recoltare a probelor biologice, după caz;

4.1.3. programul de lucru al cabinetului pentru derularea programului;

........................................................................................................................................................................ ........................................................

4.4. recomandă investigaţiile medicale paraclinice prevăzute în prezentul ordin şi în condiţiile reglementate de acesta, a căror contravaloare nu poate depăşi 50,0 lei pentru fiecare persoană evaluată;

........................................................................................................................................................................ ........................................................

4.5.3. borderoul centralizator conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.1 la prezentele norme metodologice, în format electronic şi pe suport hârtie, parafat, ştampilat şi certificat prin semnătura reprezentantului legal al cabinetului, cuprinzând lista CNP-urilor aparţinând persoanelor evaluate în luna pentru care se face raportarea, precum şi serviciile efectuate acestora, validate, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, după cum urmează:

a) de unitatea judeţeană de implementare a programului, în cazul în care nu există calculator în dotarea cabinetului medicului de familie, pe baza riscogramelor, inclusiv a rezultatelor examenului clinic de evaluare a stării de sănătate la copiii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani;

b) prin aplicaţiile asigurate de MSP prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar, până la achiziţionarea şi distribuirea tehnicii de calcul şi a programului informatic, aplicaţii necesare colectării, validării, raportării şi preluării raportărilor de către casele de asigurări de sănătate referitoare la serviciile acordate în cadrul programului;

4.6. consemnează investigaţiile paraclinice recomandate, precum şi numărul acestora (în cifre şi litere), a căror contravaloare nu poate depăşi 50,0 lei pentru fiecare persoană evaluată, semnează, parafează şi aplică ştampila cabinetului de medicină de familie pe versoul talonului securizat;

........................................................................................................................................................................ ........................................................

4.8.1. introduc în primele 3 luni de la data încheierii contractului datele de identificare ale persoanelor înscrise pe lista sa la acea dată. Introducerea datelor de identificare ale persoanelor care se adresează ulterior medicului de familie se face la data efectuării evaluării clinice."

9.  La capitolul IV punctul 4 „Medicii de familie", după punctul 4.15 se introduc două noi puncte, punctele 4.16 şi 4.17, cu următorul cuprins:

„4.16. să confrunte datele de identificare de pe talonul securizat cu cele din actul de identitate. In situaţia în care CNP-ul înscris în talon nu este identic cu cel înscris în actul de identitate sau persoana care se adresează medicului de familie nu poate prezenta actul de identitate, medicul de familie va reţine talonul persoanei, pentru a fi predat casei de asigurări de sănătate;

4.17. întocmeşte planul individual de supraveghere prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice, în două exemplare, dintre care unul rămâne la fişa medicală a persoanei evaluate şi altul se înmânează persoanei evaluate în cadrul programului."

10. La capitolul IV punctul 5 „Furnizorii de servicii medicale paraclinice", punctul 5.3.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5.3.2. borderoul centralizator, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.2 la prezentele norme metodologice, atât în format electronic, cât şi pe suport de hârtie, ştampilat şi certificat prin semnătura reprezentantului legal, cuprinzând lista CNP-urilor aparţinând persoanelor evaluate în luna pentru care se face raportarea, precum şi serviciile efectuate acestora, validate în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, prin aplicaţiile asigurate prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar, până la achiziţionarea şi distribuirea tehnicii de calcul şi a programului informatic, aplicaţii necesare colectării, validării, raportării şi preluării raportărilor de către casele de asigurări de sănătate referitoare la serviciile acordate în cadrul programului;".

11.  La capitolul IV punctul 6 „Autorităţile de sănătate publică", după punctul 6.11 se introduce un nou punct, punctul 6.12, cu următorul cuprins:

„6.12. asigură unităţii judeţene de implementare a programului sumele necesare pentru desfăşurarea activităţilor de implementare, monitorizare şi control desfăşurate în cadrul programului."

12. La capitolul IV, după punctul 8 „Institutul de Sănătate Publică Bucureşti" se introduc două noi puncte, punctul 9 „Unitatea judeţeană de implementare a programului" şi punctul 10 „Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar", cu următorul cuprins:

„9. Unitatea judeţeană de implementare a programului:

9.1.  validează serviciile medicale efectuate de medicii de familie, în cazul în care nu există calculator în dotarea cabinetului medicului de familie, pe baza riscogramelor, inclusiv a rezultatelor examenului clinic de evaluare a stării de sănătate la copiii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate;

9.2. implementează, evaluează şi monitorizează la nivel local programul;

9.3. analizează situaţiile în care CNP-ul înscris în talon şi cel din actul de identitate al persoanei care se adresează medicului de familie nu este identic, precum şi situaţiile în care persoanele care se adresează medicului de familie nu pot prezenta actul de identitate;

9.4. stabileşte propriul regulament de organizare şi funcţionare, precum şi procedurile specifice necesare realizării atribuţiilor pe care le are.

10. Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar încheie contract cu MSP, prin Agenţia Naţională pentru Programe de Sănătate, pentru elaborarea, întreţinerea şi actualizarea aplicaţiilor necesare colectării, validării, raportării şi preluării raportărilor de către casele de asigurări referitoare la serviciile acordate în cadrul programului de medicii de familie şi de furnizorii de servicii medicale paraclinice."

13.  La capitolul V, punctul 3.1, partea introductivă a punctului 4, precum şi punctul 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„3.1. participarea la controlul extern de calitate/scheme de intercomparare a laboratoarelor de analize medicale desfăşurate de către administratori notificaţi în acest sens de către MSP, pentru toate investigaţiile paraclinice prevăzute în prezentul ordin, de cel puţin 4 ori pe an, obligatoriu o dată pe trimestru, dovedită cu certificat de participare în termen de valabilitate, precum şi cu raportul de evaluare emis de producătorul/administratorul schemei de intercomparare la care participă furnizorul; raportul de evaluare trebuie să cuprindă concluzia producătorului/administratorului de scheme de intercomparare, din care să rezulte dacă rezultatele investigaţiilor se încadrează în intervalul de corectitudine pentru toate investigaţiile paraclinice prevăzute în prezentul ordin. In situaţia în care din raportul de evaluare rezultă că pentru investigaţiile paraclinice efectuate sau pentru unele dintre acestea nu a fost respectat intervalul de corectitudine, furnizorul este obligat ca, în termen de 60 de zile calendaristice de la prezentarea raportului de evaluare, să prezinte casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală un nou raport de evaluare pentru tipul de investigaţii la care s-a constatat nerespectarea intervalului de corectitudine. Pentru intervalul dintre cele două rapoarte de evaluare anterior menţionate, investigaţiile medicale paraclinice al căror rezultat nu respectă intervalul de corectitudine nu vor fi decontate de casele de asigurări de sănătate, decontarea acestora putând fi efectuată numai în situaţia în care noul raport de evaluare va demonstra încadrarea rezultatului pentru aceste investigaţii paraclinice în intervalul de normalitate. In situaţia în care şi al doilea raport de evaluare arată că investigaţiile medicale paraclinice respective nu se încadrează în intervalul de corectitudine, casa de asigurări de sănătate va rezilia contractul cu furnizorul respectiv.

........................................................................................................................................................................ ........................................................

4. Se recomandă programarea de către medicii de familie a populaţiei, în vederea evaluării stării de sănătate, în mai multe etape, după cum urmează:

........................................................................................................................................................................ ........................................................

6. Investigaţiile medicale paraclinice, precum şi categoriile de persoane cărora le sunt recomandate sunt prevăzute în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice. Recomandarea de investigaţii paraclinice pe categoriile de persoane prevăzute în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice este orientativă."

14.  La capitolul V, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 41, cu următorul cuprins:

„41. Casele de asigurări de sănătate nu vor accepta la raportare şi nu vor deconta examenele de bilanţ anual ale copiilor de la 2 la 18 ani şi controalele medicale ale asiguraţilor în vârstă de peste 18 ani pentru categoriile de persoane prevăzute la pct. 4 lit. a) şi b), în cadrul contractelor de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară încheiate pentru anul 2007, respectiv pentru categoriile de persoane prevăzute la pct. 4 lit. c), d) şi e), în cadrul contractelor de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară încheiate pentru anul 2008 şi, în acest sens, încheie acte adiţionale la contractele anterior menţionate."

15. La capitolul VI, punctele 2 şi 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„2. Medicii de familie şi furnizorii de servicii paraclinice raportează caselor de asigurări de sănătate, lunar, în primele 10 zile calendaristice ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea, indicatorii fizici şi, trimestrial şi anual, indicatorii fizici şi de eficienţă, utilizând programul informatic asigurat de MSP, conform machetelor din anexele nr. 10.1 şi 10.2 la prezentele norme metodologice.

Până la achiziţionarea şi distribuirea programului informatic, indicatorii specifici programului se raportează în format electronic şi pe suport hârtie, utilizându-se aplicaţia asigurată de MSP prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar.

3. După centralizare, casele de asigurări de sănătate transmit CNAS indicatorii fizici şi de eficienţă realizaţi, până la data de 20 a lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea, conform machetelor din anexele nr. 10.3 şi 10.4 la prezentele norme metodologice."

16.  La capitolul VIII punctul 4 „Indicatori de evaluare" punctul 4.1.1, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,d) numărul de investigaţii paraclinice recomandate de către medicul de familie, total şi pe tipuri, pentru fiecare CNP;".

17. La capitolul VIII, litera c) a punctului 4.2 şi punctul 4.3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,c) cost/persoană evaluată introdusă în baza de date şi pentru care s-a întocmit planul individual de supraveghere = 0,5 lei;

........................................................................................................................................................................ ........................................................

4.3. indicatori de rezultate - sfârşitul programului:

a) evaluarea morbidităţii generale şi specifice (prevalentă şi incidenţă) prin bolile cronice cu impact major asupra stării de sănătate a populaţiei, pe grupe de vârstă, dinamica şi tendinţele acesteia de către Institutul de Sănătate Publică Bucureşti şi Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii, ca urmare a centralizării şi prelucrării, la nivel naţional, a datelor obţinute în urma evaluării stării de sănătate a populaţiei în cadrul programului;

b) ponderea populaţiei evaluate în totalul populaţiei;

c)  evaluarea rezultatelor pe baza informaţiilor cuprinse în riscogramele individuale;

d) realizarea riscogramei colective."

18.  La capitolul IX, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

„21. In situaţia în care o persoană nu poate să prezinte actul de identitate medicului de familie, dar se prezintă cu talonul, aceasta nu poate să beneficieze de serviciile acordate prin program; medicul de familie reţine talonul, pentru a fi predat casei de asigurări de sănătate. Situaţiile respective sunt analizate de unitatea judeţeană de implementare a programului."

19.  La capitolul IX, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3. In cazul în care nu există concordanţă între datele de identitate ale unor persoane şi adresa de corespondenţă, Compania Naţională «Poşta Română» are obligaţia de a transmite Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate lista cuprinzând persoanele aflate în această situaţie, precum şi plicul cuprinzând scrisoarea către populaţie şi taloanele pentru medic şi laboratorul de analize medicale."

20.  La anexa nr. 6 la normele metodologice „Lista investigaţiilor paraclinice efectuate în cadrul programului", în înţelesul prezentului ordin, sintagma sumar de urină, menţionată la nr. crt. 5, înseamnă examen complet de urină (sumar + sediment).

21. La anexele nr. 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 şi 10.4 la normele metodologice, în înţelesul prezentului ordin, sintagma sumar de urină menţionată în cuprinsul acestora înseamnă examen complet de urină (sumar + sediment).

Art. II. - După anexa nr. 8 la normele metodologice se introduc anexele nr. 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 şi 10.4, cuprinse în anexele nr. 1-6, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. -Agenţia Naţională pentru Programe de Sănătate, direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, casele de asigurări de sănătate, precum şi furnizorii de servicii medicale şi celelalte instituţii implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 9.1 la normele metodologice)

Furnizor de servicii medicale în asistenţa medicală primară:...................................................

Adresa:...............................................................................................................................

Număr contract.............................., încheiat cu CAS..........................................................

Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale..........................................................

Medic de familie..................................................................................................................

1.1.   BORDEROU   CENTRALIZATOR

pentru luna...................anul...............

Nr. crt.

CNP persoană evaluată

Serie şi număr talon

Servicii efectuate

Total sumă de decontat

- lei -

Introducere date de identificare

în baza de date

Cost/persoană pentru care s-au introdus datele de identificare în baza de date

- lei -

Evaluare clinică

Cost/persoană

evaluată clinic

- lei -

CO

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7 = (C3 x C4) + (C5 x C6)

1.

0,5

15

2.

0,5

15

3.

0,5

15

4.

0,5

15

5.

0,5

15

6.

0,5

15

7.

0,5

15

8.

0,5

15

9.

0,5

15

10.

0,5

15

11.

0,5

15

12.

0,5

15

13.

0,5

15

14.

0,5

15

15.

0,5

15

16.

0,5

15

0,5

15

TOTAL:

X

X

NOTĂ:

- serviciile efectuate se notează cu „1", iar cele neefectuate se notează cu „0";

- coloana C3 se completează astfel: în primele 3 luni de la data încheierii contractului, pentru persoanele înscrise pe lista sa. Pentru persoanele care se adresează ulterior medicului de familie, se completează la momentul efectuării evaluării clinice;

- coloana C3 se va completa de medicii de familie care au calculator şi utilizează aplicaţia informatică pusă la dispoziţie de Ministerul Sănătăţii Publice prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar.

Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor.

Reprezentant legal,

.................................

Semnătura si stampila

NOTĂ:

1.  Borderoul se întocmeşte lunar, în două exemplare, dintre care unul rămâne la furnizor, iar celălalt se depune la casa de asigurări de sănătate de către'reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale.

2.  Pentru CNP-urile pentru care în borderou s-a raportat efectuarea evaluării clinice se vor ataşa taloanele securizate pentru medic, semnate, parafate şi ştampilate pe verso, cu care persoanele evaluate s-au prezentat la medicul de familie.

3. In cazul în care nu există calculator în dotarea cabinetului, unitatea judeţeană de implementare a programului validează serviciile efectuate de medicii de familie şi raportate în borderou, aplicând semnătura membrilor unităţii judeţene respective.

Furnizor de servicii medicale în asistenţa medicală primară:................................................

Adresa:............................................................................................................................

Număr contract...................................., încheiat cu CAS.................................................

Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale ......................................................

Medic de familie...............................................................................................................

1.2. BORDEROU   CENTRALIZATOR

pentru trimestrul......anul.............

Nr. crt.

CNP persoană evaluată

Serie şi număr talon

Servicii efectuate

Cost/persoană evaluată

introdusă în baza de date

(lei)

Total sumă

de decontat

(lei)

Introducere în baza de date a rezultatelor evaluării şi întocmirea planului individual

de supraveghere

CO

C1

C2

C3

C4

C5 = C3 x C4

1.

0,5

2.

0,5

3.

0,5

4.

0,5

5.

0,5

6.

0,5

7.

0,5

8.

0,5

9.

0,5

10.

0,5

11.

0,5

12.

0,5

13.

0,5

14.

0,5

15.

0,5

16.

0,5

0,5

TOTAL:

X

NOTĂ:

- serviciile efectuate se notează cu „1";

- coloana C3 se va completa de medicii de familie care au calculator şi utilizează aplicaţia informatică pusă la dispoziţie de Ministerul Sănătăţii Publice prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar.

Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor.

Reprezentant legal,

................................

Semnătura şi ştampila

NOTĂ:

Borderoul se întocmeşte trimestrial, în două exemplare, dintre care unul rămâne la furnizor, iar celălalt se depune la casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale.

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 9.2 la normele metodologice)

Denumire furnizor servicii medicale paraclinice:....................................................

Adresa:..............................................................................................................

Număr contract......................................, încheiat cu CAS.................................

BORDEROU   CENTRALIZATOR

pentru luna....................anul...........

Nr. crt.

CNP persoană evaluată

Serie şi nr. talon

Investigaţii efectuate pe tipuri:

Total sumă de decontat

- lei -

Hemoleucogramă completă

Creatinină serică

Glicemie

Sideremie

Sumar de urină

Colesterol seric total

HDL colesterol

Trigliceride

TGP

număr

tarif

- lei -

număr

tarif -lei -

număr

tarif -lei -

număr

tarif -lei -

număr

tarif -lei -

număr

tarif -lei -

număr

tarif -lei -

număr

tarif -lei -

număr

tarif -lei -

CO

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19

C20

C21

11

5

5

5,5

5

5

6,5

5,5

4,5

11

5

5

5,5

5

5

6,5

5,5

4,5

11

5

5

5,5

5

5

6,5

5,5

4,5

11

5

5

5,5

5

5

6,5

5,5

4,5

11

5

5

5,5

5

5

6,5

5,5

4,5

11

5

5

5,5

5

5

6,5

5,5

4,5

11

5

5

5,5

5

5

6,5

5,5

4,5

11

5

5

5,5

5

5

6,5

5,5

4,5

11

5

5

5,5

5

5

6,5

5,5

4,5

11

5

5

5,5

5

5

6,5

5,5

4,5

11

5

5

5,5

5

5

6,5

5,5

4,5

11

5

5

5,5

5

5

6,5

5,5

4,5

11

5

5

5,5

5

5

6,5

5,5

4,5

11

5

5

5,5

5

5

6,5

5,5

4,5

11

5

5

5,5

5

5

6,5

5,5

4,5

TOTAL:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NOTĂ:

C21 =(C3xC4) + (C5xC6) + ... + (C19xC20)

In coloanele „număr" se va nota cu „1" investigaţii efectuate şi „0" investigaţii neefectuate.

Se vor raporta investigaţiile care au fost efectuate şi ale căror rezultate au fost transmise medicilor de familie în termen de 48 de ore de la obţinerea rezultatului acestora.

Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor.

Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale

..........................................................................................

Semnătura şi parafa medicului

..........................................................................................

NOTĂ:

1.  Borderoul se întocmeşte lunar, în două exemplare, dintre care unul rămâne la furnizor, iar celălalt se depune la casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale paraclinice.

2. Pentru CNP-urile raportate în borderou se vor ataşa taloanele securizate pentru investigaţii medicale paraclinice aparţinând persoanelor investigate paraclinic, având pe versoul acestora, în mod obligatoriu, investigaţiile medicale paraclinice recomandate, semnătura şi parafa medicului care Ie-a recomandat, precum şi ştampila cabinetului de medicină de familie respectiv.

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 10.1 la normele metodologice)

PROGRAM NAŢIONAL PRIVIND EVALUAREA STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI IN ASISTENŢA MEDICALA PRIMARA

Furnizor de servicii medicale în asistenţa medicală primară

Denumire furnizor.............................................................

Număr contract......................, încheiat cu CAS................

 

SITUAŢIA   INDICATORILOR   FIZICI

realizaţi în luna....................anul...........

Tabelul 1

Numărul

de persoane

pentru care

s-au introdus

datele de identificare

în baza

de date

Numărul de persoane evaluate

Numărul de persoane cu risc de boală depistate pe tipuri:

Numărul de persoane

nou- depistate cu afecţiuni în urmaevaluării

confirmate

prin ex. de

specialitate

Numărul

de persoane

la care s-au

introdus

rezultatele

evaluării în

baza de date

şi s-a î tocmit

planul individual de supraveghere

Numărul de persoane cărora le-au fost recomandate

investigaţii

paraclinice în vederea evaluării

numărul de persoane

asigurate

numărul de persoane neasigurate

Total

cardiovascular

oncologic

total

C1

C2

C3

C4=C2+C3

C5*)

C6*)

C7*)

C8*)

C9*)

C10*)

C11*)

C12*)

C13*)

C14

C15

C16

C17

*) Coloanele C5-C13 din tabelul 1 se completează în funcţie de rezultatele obţinute ca urmare a realizării riscogramei individuale.

Tabelul 2

CNP

Număr investigaţii paraclinice recomandate de către medicul de familie, pe tipuri:

Total investigaţii

hemoleucogramă completă

Creatinină serică

glicemie

sideremie

sumar de urină

colesteror seric total

HDL colesterol

trigliceride

TGP

CO

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10=C1+...+C9

TOTAL:

NOTA:

In coloana CO se vor completa CNP-urile persoanelor cărora le-au fost recomandate investigaţii medicale paraclinice în vederea evaluării.

Numărul CNP-urilor raportate în coloana CO din tabelul 2 trebuie să fie egal cu numărul persoanelor cărora le-au fost recomandate investigaţii medicale paraclinice în vederea evaluării, raportate în coloana C17 din tabelul 1.

Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor

Reprezentant legal,

....................................

Semnătura şi ştampila

NOTĂ:

Formularul se întocmeşte lunar, în două exemplare, din care unul rămâne la reprezentantul legal şi unul se depune la casa de asigurări de sănătate de reprezentantul legal.

ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 10.2 la normele metodologice)

PROGRAM NAŢIONAL PRIVIND EVALUAREA STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ

Furnizor de servicii medicale paraclinice

Denumire furnizor...............................................

Număr contract............., încheiat cu CAS..........

SITUAŢIA   INDICATORILOR   FIZICI

în luna........................anul.............

Numărul de persoane care au efectuat

investigaţii paraclinice în perioada

de raportare

Numărul de investigaţii paraclinice pe tipuri efectuate în perioada de raportare*)

Total investigaţii efectuate

Numărul de cabinete de medicină de familie cu care au încheiat

contract

pentru

activitatea de recoltare

probe

biologice

numărul de persoane pentru care s-au recoltat

probe biologice la nivelul furnizorului de servicii paraclinice

numărul de persoane

pentru care

s-au recoltat

probe biologice la nivelul cabinetelor de medicină de familie

Total

hemoleucogramă completă

Creatinină serică

glicemie

sideremie

sumar de urină

colesterol seric total

HDL colesterol

trigliceride

TGP

C1

C2

C3=C1+C2

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13=C4+....C12

C14

*) Se vor raporta investigaţiile care au fost efectuate şi ale căror rezultate au fost transmise medicilor de familie în termen de 48 de ore de la obţinerea rezultatului acestora.

Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor

Reprezentant legal,

....................................

Semnătura şi ştampila

NOTA:

Formularul se completează lunar, în două exemplare, din care unul se depune la CAS şi unul se păstrează la furnizor.

ANEXA Nr. 5 (Anexa nr. 10.3 la normele metodologice)

PROGRAM NATIONAL PRIVIND EVALUAREA STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI ÎN ASISTENTA MEDICALĂ PRIMARĂ

CAS.......................................................................

Raportare pentru luna....................., anul.................

SITUAŢIA   INDICATORILOR   FIZICI

realizaţi în luna............................anul...........

Tabel 1 - Situaţia centralizată a indicatorilor fizici şi a cheltuielilor aferente în asistenţa medicală primară

*) Coloanele C4-C12 din tabelul 1 se completează în funcţie de rezultatele obţinute urmare realizării riscogramei individuale Tabel 2 - Situaţia numărului cabinetelor medicale*)             

Număr investigaţii paraclinice recomandate de către medicii de familie, pe tipuri:

Total investigaţii

hemoleucogramă completă

Creatinină serică

glicemie

sideremie

sumar de urină

colesterol seric total

HDL colesterol

trigliceride

TGP

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10=C1+...+C9

Tabel 3

Număr cabinete medici de familie**)

Mediul urban

Mediul rural

Total cabinete

fără activitate

de recoltare

probe biologice

cu activitate

de recoltare

probe biologice

Total cabinete mediul rural

C1

C2

C3

C4=C2+C3

C5=C1+C4

*) Cabinet medical de aistenţă medicală primară = medic de familie cu listă proprie de asiguraţi **) Lunar, se raportează numărul total de cabinete (cumulat de la începutul derulării programului).

Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor.

Director general/Preşedinte,

................................................

(semnătura şi ştampila)

Director economic,

................................................

(semnătura)

Medic-şef,

................................................

(semnătura)

Director executiv relaţii cu furnizorii, planificare şi prognoză

......................................................................................................

(semnătura)

Intocmit,

................................................

NOTĂ:

Formularul se întocmeşte lunar de CAS, în două exemplare, din care unul se transmite la CNAS şi unul se păstrează la CAS.

ANEXA Nr. 6 (Anexa nr. 10.4 la normele metodologice)

PROGRAM NAŢIONAL PRIVIND EVALUAREA STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ

Casa de asigurări de sănătate...............................................

Raportare centralizată la nivel CAS pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice

SITUAŢIA  INDICATORILOR   FIZICI

în luna............................anul............

Tabelul 1

Numărul total furnizori

servicii medicale paraclinice care derulează programul

Numărul total persoane

care au efectuat

investigaţii paraclinice

în perioada de raportare

Numărul total de investigaţii paraclinice efectuate în perioada de raportare

Cheltuieli totale investigaţii paraclinice

în perioada de raportare

Cost mediu/persoană investigată

C1

C2

C3

C4

C5=C4/C2

Număr investigaţii paraclinice efectuate în perioada de raportare, pe tipuri:

Total investigaţii

Cheltuieli investigaţii paraclinice pe tipuri:

Total cheltuieli investigaţii paraclinice efectuate

hemoleuco-

gramă

completă

Creati- nină serică

glicemie

sidere-mie

sumar de urină

coles- terol seric total

HDL coles- terol

trigliceride

TGP

hemoleuco -gramă completă

Creatinină serică

glicemie

sidere-mie

sumar de urină

coles- terol seric total

HDL coles- terol

trigliceri-de

TGP

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10=C1+...+C9

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19

C20=C11+....+C19

NOTĂ:

C10 din tabelul 2 = C3 din tabelul 1;

C20 din tabelul 2= C4 din tabelul 1;

Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor.

Director general/Preşedinte,

............................................................

(semnătura şi ştampila)

Director economic,

............................................................

(semnătura)

Medic-şef,

............................................................

(semnătura)

Director executiv relaţii cu furnizorii, planificare şi prognoză

....................................................................................................

(semnătura)

Intocmit,

............................................................

NOTĂ:

Formularul se completează în două exemplare, din care unul se transmite la CNAS şi unul se păstrează la CAS.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 644/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 644 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 644/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu