Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 633 din 10 octombrie 2008

privind normele de stabilire a parametrilor necesari desfasurarii activitatilor in spatiile aflate in administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative

ACT EMIS DE: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 80 din 11 februarie 2009In temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

ministrul internelor si reformei administrative emite următorul ordin:

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Se aprobă normele de dotare cu mobilier şi obiecte de inventar a spaţiilor din incinta structurilor Ministerului Internelor si Reformei Administrative, prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3.

(2) Normele de dotare sunt maximale, unităţile fiind obligate să ia toate măsurile în vederea încadrării în limitele acestor prevederi şi în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetele proprii.

(3) Pentru mobilierul şi obiectele de inventar excedentare se iau măsurile necesare în vederea redistribuirii acestora către unităţile de administrare care înregistrează deficite în privinţa dotării.

(4) Răspunderea aplicării normelor de dotare cu mobilier revine organului de conducere al fiecărei structuri.

Art. 2. - (1) Se aprobă metodologia privind stabilirea normelor de consum şi a stocurilor normate de combustibil pentru structurile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, prevăzută în anexele nr. 4, 5, 6 şi 7.

(2) Normele respective sunt maximale, unităţile de administrare fiind obligate să ia toate măsurile pentru încadrarea în limitele acestor prevederi şi în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetele proprii.

(3) Necesarul anual de combustibil pentru preparat hrană, îmbăiere, igienă individuală zilnică, spălat, uscat, călcat rufe şi echipament şi consumuri tehnologice este prevăzut în anexa nr. 9.

(4) Consumurile de combustibil se exprimă în „kg combustibil convenţional", noţiune introdusă pentru o operare unitară şi facilă. Transformarea combustibilului convenţional în combustibil natural sau invers se realizează conform anexei nr. 10.

Art. 3. - Se aprobă normativul privind spaţiile cu destinaţia de birou sau pentru activităţi colective, de deservire ori pentru executarea altor atribuţii specifice structurilor Ministerului Internelor si Reformei Administrative, prevăzut în anexele nr. 11, 12 şi 13.

Art. 4. - (1) Se aprobă normele de consum pentru materiale de curăţenie utilizate de structurile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, prevăzute în anexa nr. 14.

(2) Normele de consum pentru materiale de curăţenie sunt maximale, unităţile de administrare fiind obligate să ia toate măsurile în vederea încadrării în limitele acestor prevederi şi în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetele proprii.

(3) Nu se admite distribuirea unor cantităţi de materiale mai mari decât necesarul rezultat din calcul, în detrimentul altui tip de material.

(4) In situaţia imposibilităţii asigurării unui tip de material, este interzisă distribuirea lui retroactivă în momentul aprovizionării acestuia.

CAPITOLUL II

Metodologia privind stabilirea normelor de consum şi a stocurilor normate de combustibil pentru structurile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

Art. 5. - Inceputul şi sfârşitul perioadei de încălzire se stabilesc prin ordin/dispoziţie de zi pe unitate, în funcţie de temperatura exterioară, de către şeful unităţii de administrare, durata sezonului de încălzire putând fi mai mare sau mai mică decât cea stabilită prin normă.

Art. 6. - (1) Pentru a putea beneficia de normele de consum prevăzute în anexa nr. 7, fiecare încăpere va trebui să fie alocată la drepturi de combustibil.

(2) Alocarea la drepturi se va face în fiecare an la începutul perioadei de încălzire, în baza unui proces-verbal, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8, întocmit de o comisie numită de şeful unităţii.

(3) Stabilirea destinaţiei încăperilor ce urmează a se încălzi, precum şi regimul de lucru, pentru a beneficia de suplimentul prevăzut în norma din anexa nr. 7, sunt atributul şefului unităţii, el aprobând procesul-verbal de alocare la drepturi.

Art. 7. -In cazul în care într-o unitate de administrare sunt mai multe bucătării în care se prepară hrana, defalcarea consumului de combustibil se face proporţional cu numărul de persoane deservite de fiecare bucătărie.

Art. 8. - (1) Pierderile legale ce se acordă ca perisabilităţi nu se scad din cantitatea prevăzută în normă.

(2) Acordarea scăzămintelor în cadrul procentelor legale admise ca perisabilităţi se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare date pe această linie.

Art. 9. - (1) In cazuri cu totul deosebite, când datorită unor situaţii existente, temeinic justificate, unele unităţi de administrare au depăşiri ale drepturilor de consum anual în perioada 15-30 mai, acestea se raportează, după caz, eşalonului superior, pentru ordonatorii terţiari din subordinea unui ordonator secundar de credite, sau Direcţiei generale management logistic şi administrativ - serviciul de resort, pentru ordonatorii terţiari din finanţarea directă a ordonatorului principal de credite, în vederea supunerii spre aprobare conducerii Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

(2) Acestea vor fi însoţite de un raport justificativ întocmit de o comisie, numită în acest sens de şeful unităţii de administrare.

(3) In cazul în care, ca urmare a acestor situaţii, este necesară suplimentarea cheltuielilor bugetare sau modificarea repartizării pe trimestre a acestora, raportul se vizează de organul financiar al unităţii.

(4) Supunerea spre aprobarea conducerii Ministerului Internelor şi Reformei Administrative a depăşirilor se face în conformitate cu prevederile privind împuternicirea ordonatorilor de credite din unităţile de administrare ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, documentaţia fiind avizată în prealabil, pentru control financiar preventiv propriu, de către directorul general al Direcţiei generale financiare.

Art. 10. - (1) In cazul în care instalaţiile nu permit reglarea consumului de combustibil lichid sau gazos în raport cu efectivele şi spaţiile aflate la drepturi, unităţile pot solicita, după caz, eşalonului superior, pentru ordonatorii terţiari din subordinea unui ordonator secundar de credite, sau Direcţiei generale management logistic şi administrativ - serviciul de resort, pentru ordonatorii terţiari din finanţarea directă a ordonatorului principal de credite, prin raport justificativ, aprobarea ca drepturi legale de consum a cantităţilor stabilite prin cartea tehnică a instalaţiilor respective.

(2) Cantitatea prevăzută de cartea tehnică poate servi ca normă internă de consum, numai după aprobarea acesteia de către secretarul de stat pentru comunităţile locale sau secretarul general, după caz.

CAPITOLUL III

Normativul privind spaţiile cu destinaţia de birou sau pentru activităţi colective, de deservire ori pentru executarea altor atribuţii specifice

Art. 11. -In unităţile de administrare aparţinând Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, suprafeţele locative folosite ca birouri sau pentru activităţi colective, de deservire ori pentru executarea unor activităţi specifice sunt supuse normării.

Art. 12. - Calculul suprafeţelor folosite ca birouri se face pe ansamblul unităţii de administrare, în funcţie de numărul de personal şi de suprafaţa medie de 5 m2/persoană, iar în cazul posturilor care utilizează calculatoare, planşete sau aparatură specifică, de 6 m2/persoană.

Art. 13. - Funcţiile de conducere pentru care se poate acorda spaţiu separat cu destinaţia de birou şi anexele aferente (cameră de odihnă, grup sanitar etc), precum şi cele pentru care se poate acorda spaţiu cu destinaţia de birou sunt prevăzute în anexa nr. 11.

Art. 14. -Activităţile cu caracter secret pentru care se poate acorda spaţiu separat cu destinaţia de birou sunt cuprinse în anexa nr. 12.

Art. 15. - (1) Spaţiile destinate desfăşurării activităţilor colective, de deservire ori pentru executarea altor atribuţii specifice, ce pot fi folosite de personalul unităţilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, sunt prevăzute în anexa nr. 13.

(2) In sensul prezentului ordin, prin atribuţii specifice se înţelege atribuţiile ce revin unităţilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, potrivit legii - altele decât cele pentru care sunt destinate spaţiile prevăzute în anexa nr. 13-, şi sunt stabilite prin regulamente proprii de organizare şi funcţionare.

Art. 16. - Numărul încăperilor destinate activităţilor cu publicul, organizării unor cursuri, activităţilor desfăşurate de organele de control, consultanţi străini sau activităţilor de protocol se aprobă prin dispoziţie/ordin al şefului unităţii de administrare în care se desfăşoară astfel de activităţi, în raport cu frecvenţa acţiunilor respective şi cu numărul de persoane participante.

Art. 17. - Persoanelor care desfăşoară activităţi în spaţiile prevăzute în anexele nr. 11, 12 şi 13, precum şi suprafeţelor respective nu li se aplică prevederile art. 12.

Art. 18. - Şefii unităţilor de administrare vor lua măsuri astfel încât, prin amplasarea personalului, să se realizeze ocuparea optimă a spaţiilor şi să se asigure un flux raţional al activităţilor în toate compartimentele.

Art. 19. - Spaţiile-anexă menţionate la art. 14 se asigură numai în cazul în care acestea sunt prevăzute prin construcţie.

Art. 20. - In cazul în care aplicarea prezentului ordin presupune schimbarea destinaţiei spaţiilor existente, aceasta se poate realiza numai după asigurarea suprafeţelor conform art. 13.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

Art. 21. - Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 22. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul internelor şi reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

ANEXA Nr. 1

NORME

de dotare cu mobilier şi obiecte de inventar pentru spaţii cu destinaţie de birou

Denumirea funcţiei

Denumirea materialelor

Cantitatea

I. Ministru, secretar de stat, secretar general, secretar general adjunct

- Birou cu 2 corpuri

1 buc.

- Scaun ergonomie tapiţat

1 buc.

- Masă de consiliu

1 buc. pentru maximum 15 persoane

- Scaune tapiţate pentru masa de consiliu

maximum 15 buc.

- Canapea tapiţată

1 buc. pentru 3 persoane

- Fotolii tapiţate

2 buc, respectiv 1 buc.

- Comodă TV

1 buc.

- Dulap metalic

1 buc.

- Măsuţă de telefon

1 buc.

- Covor pluşat, carpetă pluşată

cca 90% din suprafaţa camerei

- Galerie, perdele, draperie

la fiecare fereastră

- Cuier de perete

1 buc.

- Aparat de aer condiţionat

1 buc.

Denumirea funcţiei

Denumirea materialelor

Cantitatea

II. Consilier ministru, consilier secretar de stat, consilier secretar general

- Birou cu 2 corpuri

1 buc.

- Scaun ergonomie tapiţat

1 buc.

- Masă de consiliu

1 buc. pentru maximum 12 persoane

- Scaune tapitate pentru masa de consiliu

maximum 12 buc.

- Canapea tapiţată

1 buc. pentru 3 persoane

- Fotolii tapitate

2 buc.

- Comodă TV

1 buc.

- Dulap metalic

1 buc.

- Măsuţă de telefon

1 buc.

- Covor pluşat, carpetă pluşată

cca 90% din suprafaţa camerei

- Galerie, perdele, draperie

la fiecare fereastră

- Cuier de perete

1 buc.

- Aparat de aer condiţionat

1 buc.

III. Preşedinte (similari) agenţie naţională, inspector general, prefect, subprefect, director general, director (similari)

- Birou cu 2 corpuri

1 buc.

- Scaun ergonomie tapiţat

1 buc.

- Masă de consiliu

1 buc. pentru maximum 10 persoane

- Scaune tapitate pentru masa de consiliu

maximum 10 buc.

- Canapea tapiţată

1 buc. pentru 3 persoane

- Fotolii tapitate

2 buc.

- Comodă TV

1 buc.

- Bibliotecă

1 buc.

- Dulap metalic

1 buc.

- Măsuţă de telefon

1 buc.

- Covor pluşat, carpetă pluşată

cca 90% din suprafaţa camerei

- Galerie, perdele, draperie

la fiecare fereastră

- Cuier de perete

1 buc.

- Aparat de aer condiţionat

1 buc.

IV. Inspector-şef inspectorat judeţean, inspector-şef Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti, şef sector poliţie din municipiul Bucureşti, director (rector, comandant, şef) unitate de învăţământ, centru de perfecţionare şi pregătire a personalului, centru chinologic, comandant (sef) brigadă jandarmi şi poliţie, director (şef) bază de reparaţii,aprovizionare şi depozitare (similari), şef centru de monitorizare a situaţiei operative

- Birou cu 2 corpuri

1 buc.

- Scaun ergonomie tapiţat

1 buc.

- Masă de consiliu

1 buc. pentru maximum 10 persoane

- Scaune tapitate pentru masa de consiliu

maximum 10 buc.

- Canapea tapiţată

1 buc. pentru 3 persoane

- Fotolii tapitate

2 buc.

- Comodă TV

1 buc.

- Bibliotecă

1 buc.

- Dulap metalic

1 buc.

- Măsuţă de telefon

1 buc.

- Covor pluşat, carpetă pluşată

cca 90% din suprafaţa camerei

- Galerie, perdele, draperie

la fiecare fereastră

- Cuier de perete

1 buc.

- Aparat de aer condiţionat

1 buc.

Denumirea funcţiei

Denumirea materialelor

Cantitatea

V. Adjuncţii nominalizaţi prin statul de funcţii, pentru cadrele cu funcţii de conducere prevăzute la pct. III şi IV

- Birou cu 2 corpuri

1 buc.

- Scaun ergonomie tapiţat

1 buc.

- Masă de consiliu

1 buc. pentru maximum 10 persoane

- Scaune tapitate pentru masa de consiliu

maximum 10 buc.

- Canapea tapiţată

1 buc. pentru 3 persoane

- Fotolii tapitate

2 buc.

- Comodă TV

1 buc.

- Bibliotecă

1 buc.

- Dulap metalic

1 buc.

- Măsuţă de telefon

1 buc.

- Covor, mochetă

cca 90% din suprafaţa camerei

- Galerie, perdele, draperie

la fiecare fereastră

- Cuier de perete

1 buc.

- Aparat de aer condiţionat

1 buc.

VI. Prorector, decan şi prodecan facultate din instituţiile de învăţământ, redactor-sef si redactor adjunct publicaţie, şef serviciu (similari) din direcţiile generale din aparatul central, direcţiile generale şi direcţiile din inspectoratele generale

- Birou cu 2 corpuri

1 buc.

- Scaun ergonomie tapiţat

1 buc.

- Masă de consiliu

1 buc. pentru maximum 8 persoane

- Scaune tapitate pentru masa de consiliu

maximum 8 buc.

- Canapea tapiţată

1 buc. pentru 3 persoane

- Fotolii tapitate

2 buc.

- Comodă TV

1 buc.

- Bibliotecă

1 buc.

- Dulap metalic

1 buc.

- Măsuţă de telefon

1 buc.

- Covor, mochetă

cca 90% din suprafaţa camerei

- Galerie, perdele, draperie

la fiecare fereastră

- Cuier de perete

1 buc.

- Aparat de aer condiţionat

1 buc.

VII. Comandant garnizoană, comandant unitate specială de aviaţie, director direcţie judeţeană a Arhivelor Naţionale, şef Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu si Protecţie Civilă

- Birou cu 2 corpuri

1 buc.

- Scaun tapiţat

1 buc.

- Masă de consiliu

1 buc. pentru maximum 6 persoane

- Scaune tapitate pentru masa de consiliu

maximum 6 buc.

- Canapea tapiţată

1 buc. pentru 3 persoane

- Fotolii tapitate

2 buc.

- Comodă TV

1 buc.

- Bibliotecă

1 buc.

- Dulap metalic

1 buc.

- Măsuţă de telefon

1 buc.

- Covor, mochetă

cca 90% din suprafaţa camerei

- Galerie, perdele, draperie

la fiecare fereastră

- Cuier de perete

1 buc.

- Aparat de aer condiţionat

1 buc.

Denumirea funcţiei

Denumirea materialelor

Cantitatea

VIII. Şef centru primire, triere şi cazare refugiaţi, şef centru primire si cazare azilanti, sef centru cazare a străinilor luaţi în custodie publică, şef bază logistică

- Birou cu 2 corpuri

1 buc.

- Scaun tapiţat

1 buc.

- Masă de consiliu

1 buc. pentru maximum 6 persoane

- Scaune tapitate pentru masa de consiliu

maximum 6 buc.

- Canapea tapiţată

1 buc. pentru 3 persoane

- Fotolii tapitate

2 buc.

- Comodă TV

1 buc.

- Bibliotecă

1 buc.

- Dulap metalic

1 buc.

- Măsuţă de telefon

1 buc.

- Covor, mochetă

cca 90% din suprafaţa camerei

- Galerie, perdele, draperie

la fiecare fereastră

- Cuier-pom

1 buc.

- Aparat de aer condiţionat

1 buc.

IX. Adjuncţii nominalizaţi prin statul de funcţii, pentru cadrele cu funcţii de conducere prevăzute la pct. VII şi VIII

- Birou cu 2 corpuri

1 buc.

- Scaun tapiţat

1 buc.

- Masă de consiliu

1 buc. pentru maximum 6 persoane

- Scaune tapitate pentru masa de consiliu

maximum 6 buc.

- Canapea tapiţată

1 buc. pentru 3 persoane

- Fotolii tapitate

2 buc.

- Comodă TV

1 buc.

- Bibliotecă

1 buc.

- Dulap metalic

1 buc.

- Măsuţă de telefon

1 buc.

- Covor, mochetă

cca 90% din suprafaţa camerei

- Galerie, perdele, draperie

la fiecare fereastră

- Cuier-pom

1 buc.

- Aparat de aer condiţionat

1 buc.

X. Şef catedră din unităţile de învăţământ şi centrele de perfecţionare şi pregătire a cadrelor, şef poliţie municipală, orăşenească şi secţie de poliţie (inclusiv secţie regională de politie transporturi), sef serviciu (similari) din alte direcţii decât cele prevăzute la pct. VI, şef grup nave din poliţia de frontieră, comandant grup intervenţie, detaşament, secţie de pompieri, comandant batalion (similari), detaşament, secţie de jandarmi, şef sector, detaşament poliţie de frontieră, preşedinte şi vicepreşedinte club sportiv, şef sector teritorial pentru audit intern, şef centru medical judeţean

- Birou cu 2 corpuri

1 buc.

- Scaun tapiţat

1 buc.

- Masă de consiliu

1 buc. pentru maximum 6 persoane

- Scaune tapitate pentru masa de consiliu

maximum 6 buc.

- Canapea tapiţată

1 buc. pentru 3 persoane

- Fotolii tapitate

2 buc.

- Comodă TV

1 buc.

- Dulap metalic

1 buc.

- Măsuţă de telefon

1 buc.

- Covor, mochetă

cca 90% din suprafaţa camerei

- Galerie, perdele, draperie

la fiecare fereastră

- Cuier-pom

1 buc.

- Aparat de aer condiţionat

1 buc.

Denumirea funcţiei

Denumirea materialelor

Cantitatea

XI. Comandant staţie pompieri, comandant post de jandarmi, instructor superior şi instructor (similari) din unităţile de învăţământ, şef punct poliţie de frontieră, şef post poliţie, contabil şef, şef birou, medic şef cabinet si medic sef secţie (laborator), sef secţie sportivă din cadrul cluburilor şi asociaţiilor sportive

- Birou

1 buc.

- Scaun tapiţat

1 buc.

- Canapea tapiţată

1 buc. pentru 3 persoane

- Fotolii tapiţate

2 buc.

- Comodă TV

1 buc.

- Dulap metalic

1 buc.

- Măsuţă de telefon

1 buc.

- Mochetă

cca 90% din suprafaţa camerei

- Galerie, perdele, draperie

la fiecare fereastră

- Cuier-pom

1 buc.

XII. Personal de execuţie de specialitate cu activitate de birou din minister, inspectorate generale, agenţii naţionale, direcţii generale, precum si din unităţile subordonate acestora

- Birou

1 buc. pentru fiecare persoană

- Scaun tapiţat

1 buc. pentru fiecare persoană +

2 buc. rezervă la 1 cameră

- Dulap metalic

1 buc. la 2 persoane

- Măsuţă de telefon

1 buc. la 1 cameră

- Măsuţă pentru maşina de calculat

1 buc. la 1 maşină

- Mochetă

cca 90% din suprafaţa camerei

- Galerie, perdele, draperie

la fiecare fereastră

- Cuier-pom

1 buc. la 5 persoane sau 1 cameră

- Aparat de aer condiţionat

1 buc. la 1 cameră (doar pentru cele cu tehnică IT)

XIII. Personal de execuţie de specialitate cu activitate permanentă de inspecţie şi control din minister, inspectorate generale, agenţii naţionale, direcţii generale, precum şi din unităţile subordonate acestora

- Birou

1 buc. pentru fiecare persoană

- Scaun tapiţat

1 buc. pentru fiecare persoană +

2 buc. rezervă la 1 cameră

- Dulap metalic

1 buc. la 4 persoane

- Măsuţă de telefon

1 buc. la 1 cameră

- Mochetă

cca 90% din suprafaţa camerei

- Galerie, perdele, draperie

la fiecare fereastră

- Cuier-pom

1 buc. la 5 persoane sau la 1 cameră

XIV. Personal de execuţie de specialitate cu activitate de birou din inspectorate judeţene, prefecturi, direcţii judeţene ale Arhivelor Naţionale, centre medicale judeţene, secţii regionale de poliţie transporturi, grupuri de nave din politia de frontieră, grupuri de intervenţie pompieri, brigăzi de jandarmi şi politie, sectoare din politia de frontieră, sectoare teritoriale pentru audit intern

- Birou

1 buc. pentru fiecare persoană

- Scaun tapiţat

1 buc. pentru fiecare persoană + 2 buc. rezervă la 1 cameră

- Dulap metalic

1 buc. la 4 persoane

- Măsuţă de telefon

1 buc. la 1 cameră

- Mochetă

cca 90% din suprafaţa camerei

- Galerie, perdele, draperie

la fiecare fereastră

- Cuier-pom

1 buc. la 5 persoane sau la 1 cameră

- Aparat de aer condiţionat

1 buc. la 1 cameră (doar pentru cele cu tehnică IT)

XV. Personal de execuţie de specialitate cu activitate de birou din unităţi de învăţământ, centre de perfecţionare si pregătire a personalului, poliţia municipală şi orăşenească, direcţii, altele decât cele prevăzute la pct. VI, detaşamente de pompieri, jandarmi şi poliţie de frontieră, baze logistice, baze de reparaţii, cluburi si asociaţii sportive, centre de primire, triere şi cazare pentru refugiaţi, azilanţi şi străini luaţi în custodie publica

- Birou - masă de lucru

1 buc. pentru fiecare persoană

- Scaun tapiţat

1 buc. pentru fiecare persoană +

2 buc. rezervă la 1 cameră

- Dulap metalic

1 buc. la 2 persoane

- Măsuţă de telefon

1 buc. la 1 cameră

- Măsuţă pentru maşina de calculat

1 buc. la 1 maşină

- Mochetă

cca 90% din suprafaţa camerei

- Galerie, perdele, draperie

la fiecare fereastră

- Cuier-pom

1 buc. la 5 persoane sau la 1 cameră

- Aparat de aer condiţionat

1 buc. la 1 cameră (doar pentru cele cu tehnică IT)

ANEXA Nr. 2

NORME

de dotare cu mobilier şi obiecte de inventar pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de birou

Destinaţia spaţiului

Denumirea materialelor

Cantitatea

I. Spaţii pentru şcolarizare şi pregătire militară

1. Sală de clasă sau de pregătire

- Garnitură pe schelet metalic, compusă din:

în raport cu efectivele şi capacitatea sălii

- 1 buc. pupitru sau masă dreptunghiulară

- 2 buc. scaune

- Catedră

1 buc.

- Masă

1 buc.

- Scaun rotativ pentru catedră

1 buc.

- Scaun

1 buc. la fiecare clasă sau sală de pregătire

- Cuier

1 buc.

- Galerie, perdele, draperie

la fiecare fereastră

- Tablă şcolară

1 buc.

- Dulap metalic

1 buc.

- Mochetă

cea 60% din suprafaţa camerei

2. Cancelarie pentru profesori

- Masă de lucru

în raport cu numărul profesorilor

- Scaune

- Cuier

1 buc.

- Dulap pentru cataloage

1 buc.

- Moche

cea 80% din suprafaţa camerei

- Bibliotecă

1 buc.

- Galerie, perdele

la fiecare fereastră

3. Cabinet de specialitate (sală documentare)

- Garnitură pe schelet metalic, compusă din:

în raport cu efectivele şi capacitatea sălii

- 1 buc. pupitru sau masă dreptunghiulară

- 2 buc. scaune

- Catedră

1 buc.

- Masă

1 buc.

- Scaun rotativ pentru catedră

1 buc.

- Scaun

1 buc. la fiecare clasă sau sală de pregătire

- Cuier

1 buc.

- Galerie, perdele, draperie

la fiecare fereastră

- Tablă şcolară

1 buc.

- Dulap metalic

1 buc.

- Mochetă

cea 60% din suprafaţa camerei

- Vitrină, bibliotecă sau panou pentru exponate

în raport cu specificul şi specialitatea de pregătire

4. a) Cameră- bibliotecă

- Rafturi

în raport cu numărul volumelor (cărţilor)

- Galerie, perdele

la fiecare fereastră

- Dulap pentru ziare şi reviste

1 -2 buc.

- Dulap metalic

1 buc.

- Birou sau masă de lucru

1 buc.

- Scaun tapiţat

1 buc.

- Cuier

1 buc.

- Scară

1 buc.

Destinaţia spaţiului

Denumirea materialelor

Cantitatea

4. b) Cameră de lectură

- Masă pentru lectură

în raport cu mărimea camerei

- Scaune

în raport cu numărul locurilor la masă

- Cuier

1 buc.

- Galerie, perdele

la fiecare fereastră

- Mochetă

cca 50% din suprafaţa camerei

5. Punct de informare şi documentare

- Vitrină, bibliotecă sau raft

în raport cu efectivele şi capacitatea camerei

- Masă de lucru

1 buc.

- Scaune pentru masa de lucru

în raport cu numărul locurilor la masă

- Panou sau vitrină pentru

exponate

în raport cu capacitatea camerei

- Tablă şcolară

1 buc.

- Cuier

1 buc.

- Mochetă

cca 50% din suprafaţa camerei

- Dulap metalic

1 buc.

- Galerie, perdele

la fiecare fereastră

6. Club

- Garnitură pe schelet metalic, compusă din:

în raport cu efectivele şi capacitatea sălii

- 1 buc. pupitru sau masă dreptunghiulară

- 2 buc. scaune

- Dulap sau vitrină pentru cărţi

1-2 buc.

- Masă de lucru

1 buc.

- Scaune

3-6 buc.

- Cuier

1 buc.

- Tablă şcolară

1 buc.

- Galerie, perdele

la fiecare fereastră

II. Spaţii pentru cazare elevi şi cursanţi

7. Dormitor pentru consemn şi convocări cadre

- Pat cu somieră

în raport cu capacitatea camerei

- Masă

1 buc. de cameră

- Scaune

2 buc. de masă

- Dulap pentru haine

în raport cu numărul paturilor

- Cuier

1 buc.

- Noptieră

1 buc. pentru fiecare pat

- Veioză

1 buc. pentru fiecare noptieră

- Mochetă

cca 50% din suprafaţa camerei

- Galerie, perdele

la fiecare fereastră

8. Dormitor pentru şcoli, centre şi cursuri pentru cadre

- Pat cu somieră

1 buc. de persoană

- Masă

1 buc. de cameră

- Scaune

2 buc. de masă

- Dulap pentru haine

1 compartiment de fiecare persoană

- Cuier

1 buc.

- Noptieră

1 buc. pentru fiecare pat

- Mochetă

cca 50% din suprafaţa camerei

- Galerie, perdele

la fiecare fereastră

Destinaţia spaţiului

Denumirea materialelor

Cantitatea

9. Spălătorie, baie, călcătorie

- Masă de călcat

în raport cu efectivele şi capacitatea încăperilor

- Dulap pentru lenjerie

- Rafturi

- Taburete

- Grătare

- Galerie, perdele

la fiecare fereastră

III. Spaţii pentru hrănire

10. Bloc alimentar

- Masă de bucătărie

în raport cu efectivele şi capacitatea încăperilor

- Dulap pentru alimente

- Rafturi sau stelaje

- Dulap pentru veselă

- Taburete

- Dulap-vestiar

câte un compartiment pentru fiecare persoană care lucrează în blocul alimentar

- Galerie, perdele

la fiecare fereastră

11. Bufet

- Garnitură pe schelet metalic, compusă din:

în raport cu efectivele şi capacitatea încăperii

- 1 buc. masă cantină sau bufet

- 4 buc. scaune (taburete)

- Masă de bucătărie acoperită cu tablă

1 -2 buc.

- Dulap pentru veselă

1 buc.

- Dulap pentru alimente

1 buc.

- Rafturi sau vitrine

în raport cu efectivele şi spaţiile existente

- Cuier

1 buc.

- Mochetă

cca 50% din suprafaţa camerei

12. Sală de mese pentru cadre şi elevi

- Garnitură pe schelet metalic, compusă din:

în raport cu efectivele şi capacitatea încăperii

- 1 buc. masă cantină sau bufet

- 4 buc. scaune (taburete)

- Masă debarasare

- Cuier

- Galerie, perdele

la fiecare fereastră

- Preş-mochetă

cca 50% din suprafaţa camerei

IV. Spaţii specifice sectoarelor medico-sanitare

13. a) Salon pentru bolnavi

- Pat metalic

în raport cu capacitatea salonului

- Noptieră

1 buc. de fiecare pat

- Masă

1 buc. de cameră

- Scaune

2 buc. de masă

- Cuier

1 buc. de cameră

- Veioză

1 buc. de fiecare pat

13. b) Cabinet medical

- Masă de lucru (birou)

1 buc.

- Canapea SM

1 buc.

- Cuier

1 buc. de cameră

- Scaune (taburete)

2 buc.

- Dulap metalic

1 buc.

- Dulap pentru efecte

un compartiment de persoană

Destinaţia spaţiului

Denumirea materialelor

Cantitatea

13. c) Sală de tratamente

- Masă de lucru

1 buc.

- Scaune (taburete)

2-3 buc.

- Cuier-pom

1 buc.

- Canapea SM

1 buc.

13. d) Sală de aşteptare bolnavi

- Canapea (bancă)

1-2 buc.

- Fotoliu

1-2 buc.

- Măsuţă

1-2 buc.

- Cuier

1-2 buc.

- Galerie, perdele

la fiecare fereastră

- Masă de lucru

1 buc.

- Scaune

2-3 buc.

13. e) Cameră de gardă

- Dulap-vestiar

un compartiment de persoană

- Canapea extensibilă sau dormeză

1 buc.

- Noptieră

1 buc.

- Cuier

1 buc.

- Galerie, perdele

la fiecare fereastră

- Dulap-fişier

1 buc.

13. f) Punct de recoltări şi transfuzii

- Scaune rotative

proporţional cu efectivele care lucrează în punctul de recoltare

- Masă (dulap) recoltare

1 buc. de lucrător

- Cuier

1 buc.

- Galerie, perdele

la fiecare fereastră

13. g) Cameră- oficiu alimente

- Masă de bucătărie

1-2 buc.

- Dulap pentru veselă şi alimente

1-2 buc. din fiecare, în raport cu numărul paturilor

- Taburete

1-2 buc. pentru fiecare masă de bucătărie

- Galerie, perdele

la fiecare fereastră

13. h) Vestiar pentru bolnavi

- Dulap-vestiar sau cuier tip garderobă

în raport cu numărul paturilor

- Banchetă

1-2 buc.

- Galerie, perdele

la fiecare fereastră

- Scaun

1 buc.

13. i) Cabinet fizioterapie

- Canapea din lemn

1-2 buc.

- Cuier

1 buc. de cameră

- Masă

1 buc.

- Carpetă

1 buc. de fiecare canapea

- Galerie, perdele

la fiecare fereastră

13. j) Farmacie

- Masă de lucru

1-2 buc.

- Dulăpior rotativ

1-2 buc.

- Scaune rotative

1-2 buc.

- Dulap pentru medicamente

în raport cu volumul (cantitatea) medicamentelor

- Covor p.v.c.

100% din suprafaţa camerei

- Galerie, perdele

la fiecare fereastră

Destinaţia spaţiului

Denumirea materialelor

Cantitatea

13. k) Cameră-filtru

- Banchetă

1-2 buc.

- Scaune

1-2 buc.

- Cuier

1 buc.

13. I) Cameră pentru tehnică dentară

- Masă de lucru

1-2 buc.

- Scaune

2-3 buc.

- Dulap pentru materiale

1-2 buc.

- Cuier

1 buc.

V. Spaţii specifice Arhivelor Naţionale

14. a) Sală pentru studiul documentelor

- Masă pentru lectură

în raport cu capacitatea sălii

- Dulap-bibliotecă

2-4 buc.

- Scaune rotative

1 buc. de fiecare masă pentru lectură

- Fişier tematic

2 buc.

- Dulap metalic

2 buc.

- Dulap pentru inventare

în raport cu volumul inventarelor

- Masă de citit filigrane

2 buc.

- Preş-mochetă

după lungimea camerei

- Galerie, perdele

la fiecare fereastră

14. b) Sală pentru studiul microfilmelor

- Masă pentru citit microfilme

în raport cu capacitatea sălii

- Scaune rotative

1 buc. de fiecare masă

- Lampă de birou

1 buc. de fiecare masă

- Dulap pentru păstrat microfilme

2-4 buc.

- Masă de lucru

1-2 buc.

- Scaune

6-12 buc.

- Preş-mochetă

după lungimea camerei

- Galerie, perdele

la fiecare fereastră

- Draperie

câte una de cabină

14. c) Laborator de cercetare

- Masă pentru cercetare

1 buc. de lucrător

- Scaune simple

1 buc. de lucrător

- Masă pentru aparate

în raport cu gradul de înzestrare cu aparatură

- Cuier

1 buc.

- Dulap tip medical

1-2 buc.

- Panou şi vitrine

1-2 buc.

- Dulap-laborator

1-2 buc.

- Galerie, perdele

la fiecare fereastră

14. d) Laborator de restaurare şi conservare

- Rafturi de metal

în raport cu capacitatea încăperii

- Dulap pentru pergamente

1-2 buc.

- Masă pentru aparate

în raport cu gradul de înzestrare cu aparatură

- Masă de restaurare

în raport cu efectivele care execută lucrările

- Cuier

1 buc.

- Scaune tapiţate

1 buc. de lucrător

- Dulap-laborator

1-2 buc.

- Masă de citit filigrane

1-2 buc.

- Galerie, perdele

la fiecare fereastră

Destinaţia spaţiului

Denumirea materialelor

Cantitatea

14. e) Laborator de microfilmare şi foto

- Masă pentru aparate

în raport cu gradul de înzestrare cu aparatură

- Scaune

1-2 buc.

- Rafturi de metal

în raport cu capacitatea camerei

- Cuier

1 buc. de cameră

- Dulap-laborator

1-2 buc.

- Galerie, perdele

la fiecare fereastră

14. f) Sală-muzeu şi expoziţii

- Vitrină şi panou

în raport cu numărul (volumul) exponatelor

- Măsuţe

1-2 buc.

- Scaune sau fotolii

2-3 buc.

- Masă pentru aparate

1-2 buc.

- Preş-mochetă

după lungimea camerei

- Galerie, perdele

la fiecare fereastră

14. g) Cameră de lucru pentru selecţionarea şi pregătirea fondului de asigurare

- Rafturi de metal

în raport cu capacitatea camerei

- Mese diferite

în raport cu efectivele

- Scaune

1 buc. la fiecare masă

- Cuier

1 buc.

- Fişier tematic

1 buc.

VI. Spaţii specifice punctelor de control trecere frontieră

15. a) Cameră pentru întrevederi

- Masă de lucru

1 buc. pentru 6 persoane

- Scaune

6 buc. pentru masa de lucru

- Măsuţă

1 buc.

- Fotoliu

2 buc.

- Cuier

1 buc.

- Mochetă

cca 50% din suprafaţa camerei

- Galerie, perdele

la fiecare fereastră

15. b) Cameră pentru transmisiuni

- Masă pentru aparate

în raport cu gradul de înzestrare cu aparate

- Scaune

1 buc. de fiecare operator

- Cuier

1 buc. de cameră

- Ventilator

1 buc.

- Galerie, perdele

la fiecare fereastră

VII. Spaţii specifice pentru reţinuţi, persoane private de libertate

16. a) Cameră pentru arest preventiv

- Dotarea conform normelor Uniunii Europene în domeniu

16. b) Cameră-oficiu pentru arest preventiv

- Dulap pentru pachete

în raport cu numărul paturilor

- Scaun frizerie

1 buc.

- Masă

1-3 buc.

- Dulap metalic

1 buc.

- Dulap pentru veselă

1 buc.

- Dulap pentru alimente

1 buc.

- Masă dactiloscopică

1 buc.

Destinaţia spaţiului

Denumirea materialelor

Cantitatea

16. c) Cameră- vorbitor pentru arest preventiv

- Masă

1 buc.

- Scaune simple

2 buc.

17. a) Dormitor pentru reţinuţi

- Dotarea conform normelor Uniunii Europene în domeniu

17. b) Sală de mese pentru reţinuţi

- Garnitură pe schelet metalic, compusă din:

- 1 buc. masă

- 2 buc. bănci

în raport cu capacitatea sălii

- Dulap pentru veselă

1 buc. la 100 reţinuţi

17. c) Cameră pentru primirea- distribuirea

pachetelor

- Masă

1-2 buc.

- Scaun simplu

1 buc.

- Cuier

1 buc.

- Rafturi

în raport cu capacitatea sălii

17. d) Cameră pentru alimentele personale ale reţinuţilor

- Rafturi

în raport cu numărul paturilor

- Masă

1 buc.

- Taburet

1 buc.

17. e) Club pentru reţinuţi

- Garnitură pe schelet metalic, compusă din:

- 1 buc. masă

- 2 buc. bănci (2 scaune)

în raport cu capacitatea sălii

VIII. Alte spaţii

18. Atelier pentru proiectanţi-desenatori

- Planşetă

1 buc. de lucrător

- Scaun ergonomie

1 buc. de lucrător

- Suport planşetă cu sertare

1 buc. de lucrător

- Dulap metalic

1 buc. la 2 persoane

- Birou sau masă pentru tehnica de calcul

1 buc. de lucrător

- Aparat aer condiţionat

1 buc. de cameră (doar pentru cele cu tehnică IT)

- Mochetă

cea 60% din suprafaţa camerei

- Galerie, perdele

la fiecare fereastră

19. Cameră de retragere pentru funcţiile prevăzute la pct. I, II, ill, IV şi V din anexa nr. 1

- Canapea extensibilă

1 buc.

- Fotolii şi măsuţă

2 buc, respectiv 1 buc.

- Dulap pentru haine

1 buc.

- Cuier

1 buc.

- Covor, mochetă

cea 60% din suprafaţa camerei

- Noptieră

1 buc.

- Galerie, perdele

la fiecare fereastră

20. Sală pentru examinare auto

- Garnitură pe schelet metalic, compusă din:

- 1 buc. masă

- 2 buc. scaune

în raport cu capacitatea sălii

- Catedră

1 buc. de sală

- Scaun rotativ pentru catedră

1 buc.

- Cuier

1 buc.

- Panou sau vitrină pentru exponate

1-2 buc.

- Galerie, perdele

la fiecare fereastră

Destinaţia spaţiului

Denumirea materialelor

Cantitatea

21. Cameră ofiţer de serviciu

- Birou sau masă de lucru

1 buc.

- Dulap metalic amenajat pentru păstrare armament

în raport cu cantitatea armamentului din dotarea cadrelor

- Dulap metalic

1 buc.

- Cuier

1 buc.

- Scaune

1-2 buc.

- Masă pentru aparatură tehnică

1 buc.

- Pat pliant, dormeză sau fotoliu-pat

1 buc.

- Mochetă

cca 50% din suprafaţa camerei

- Aparat aer condiţionat

1 buc. de cameră (doar pentru cele cu tehnică IT)

- Galerie, perdele

la fiecare fereastră

22. Gardă specială şi pichet de pompieri

- Masă de lucru

1 buc.

- Dulap metalic

1 buc.

- Cuier

1 buc.

- Dulap bibliotecă

1 buc.

- Tablă şcolară

1 buc.

- Pat pentru 1 persoană

în raport cu efectivele

- Dulap efecte

un compartiment de persoană

- Rastel pentru încălţăminte

în raport cu efectivele

- Garnitură pe schelet metalic, compusă din:

- 1 buc. masă

- 2 buc. scaune

- Masă de bucătărie

1-2 buc.

- Dulap pentru veselă

1 buc.

- Dulap pentru alimente

1 buc.

- Perdele

la fiecare fereastră

23. Cameră pentru vizitatori

- Garnitură pe schelet metalic, compusă din:

- 1 buc. masă pentru public

- 6 buc. scaune

- 2 buc. bănci

în raport cu efectivele şi capacitatea camerei

- Cuier

1 buc.

- Galerie, perdele

la fiecare fereastră

- Coş pentru hârtii

1-2 buc.

ANEXA Nr. 3

NORMĂ

de dotare a spaţiilor de cazare cu mobilier, obiecte de inventar gospodăresc şi materiale consumabile

Nr. crt.

Denumirea materialelor

U.M.

Unitatea de calcul

Categoria spaţiului de cazare

I

II

III

1.

Pat tapisat sau cu saltea relaxa

buc.

de persoană

1

2.

Noptieră lemn sau etajeră

buc.

de persoană

1

3.

Fotolii sau demifotolii

buc.

de persoană

2

-

-

4.

Scaun tapisat

buc.

de persoană

-

5.

Masă joasă

buc.

de încăpere

1

-

-

6.

Masă normală

buc.

de încăpere

-

7.

Cuier de perete cu oglindă

buc.

de încăpere

1

-

-

8.

Cuier de perete sau pom

buc.

de încăpere

-

9.

Dulap compartimentat pentru haine

buc.

de încăpere

1

Nr. crt.

Denumirea materialelor

U.M.

Unitatea de calcul

Categoria spaţiului de cazare

I

II

III

10.

Banchetă bagaje

buc.

la 2 persoane

1

1

11.

Cutie pentru ustensile încălţăminte

buc.

de încăpere

1

-

12.

Galerie pentru perdea

buc.

de fereastră

1

1

13.

Perdea voal

buc.

de fereastră

1

1

14.

Perdea din ţesături diferite pentru camuflaj

buc.

de fereastră

-

-

15.

Covor pluşat

buc.

de încăpere

-

-

16.

Carpete pluşate

buc.

de persoană

-

1

-

17.

Covoraş din material plastic pentru grup sanitar

buc.

de grup sanitar

1

1

18.

Tablouri

buc.

de încăpere

1

1

19.

Lustră sau lampadar

buc.

de încăpere

-

-

20.

Lampă de noptieră

buc.

de persoană

1

1

21.

Pled de calitate superioară

buc.

de persoană

2

2

-

22.

Pled

buc.

de persoană

-

-

2

23.

Cearşaf de pat şi pentru pled

buc.

de persoană

2

2

2

24.

Pernă cu fulgi sau melană

buc.

de persoană

1

1

25.

Feţe de pernă diferenţiate calitativ

buc.

de persoană

1

1

26.

Prosop pluşat pentru faţă

buc.

de persoană

1

-

27.

Prosop pluşat pentru baie

buc.

de persoană

-

-

28.

Prosop pentru picioare

buc.

de persoană

1

-

29.

Prosop pentru faţă

buc.

de persoană

-

-

1

30.

Prosop sau cearşaf pentru baie

buc.

de persoană

-

1

1

31.

Pahare pentru apă

buc.

de încăpere

2

2

1

32.

Scrumieră

buc.

de încăpere

1

1

1

33.

Săpun tip turist (cea 20 g în prima zi de cazare)

buc.

de persoană

1

1

-

34.

Vază pentru flori

buc.

de încăpere

1

-

-

35.

Perie pentru haine

buc.

de încăpere

1

1

-

36.

Perie pentru pantofi

buc.

de încăpere

2

2

-

37.

Perie cu cioc pentru pantofi

buc.

de încăpere

2

2

-

38.

Accesorii pentru cusut (ac - aţă)

buc.

de încăpere

1

1

39.

Coş pentru hârtii

buc.

de încăpere

1

1

40.

Aspirator de praf (pentru 500 m2 pardoseli din mochetă sau covor)

buc.

de cămin

1

1

41.

Hârtie igienică

buc.

de vas WC

1

1

42.

Cremă de încălţăminte maro

buc.

de încăpere

1

1

43.

Cremă de încălţăminte neagră

buc.

de încăpere

1

1

44.

Deodorant pentru WC

buc.

de vas WC

1

1

NOTA:

a) Pentru apartamente se vor asigura în plus: frigider; televizor; halat de baie; plapumă; pernă mică cu fulgi; mobilierul prevăzut în normă se substituie cu garnituri de dormitor şi sufragerie.

b) In căminele cu pardoseli din mochetă nu se asigură covoare şi carpete.

c) Pardoselile din mochetă şi preşurile pluşate pe holuri vor fi protejate cu pânză de protecţie (laufer).

d) Holurile vor fi dotate cu garnituri de hol sau mobilier adecvat.

e) In holul de recepţie se va asigura ceas de perete.

f) Pentru culoare sau holuri de trecere cu pardoseli mozaicate se vor asigura preşuri sau traverse din ţesături diferite, diferenţiate calitativ în raport cu categoria căminului.

g) Lenjeria de pat şi prosoapele se vor asigura în cantităţi suficiente, astfel încât să permită schimbarea după eliberarea patului de către fiecare persoană cazată şi săptămânal în celelalte cazuri.

h) Materialele de prevenire şi stingere a incendiilor se vor asigura conform normelor în vigoare.

ANEXA Nr. 4

NORME

de consum combustibili pentru preparat hrană

1. Pentru un număr de peste 100 persoane:

- în kilograme combustibil convenţional - kg cc

Efectivul servit

NORMĂ UNITARĂ

(kg cc/om zi)

Efectivul servit

NORMĂ UNITARĂ

(kg cc/om zi)

Mese până la 4.000 de calorii/zi

Mese de la 4.000 de calorii/zi în sus

Mese până la 4.000 de calorii/zi

Mese de la 4.000 de calorii/zi în sus

0

1

2

0

1

2

101-120

0,92

1,04

351-400

0,48

0,56

121-140

0,87

0,98

401-450

0,47

0,52

141-160

0,85

0,95

451-500

0,44

0,50

161-180

0,81

0,90

501-550

0,40

0,46

181-200

0,77

0,86

551-600

0,39

0,44

201-220

0,74

0,83

601-700

0,37

0,40

221-240

0,68

0,79

701-800

0,33

0,38

241-260

0,63

0,75

801-900

0,31

0,35

261-280

0,60

0,70

901-1.000

0,30

0,32

281-300

0,55

0,67

Peste 1.000

0,29

0,30

301-350

0,52

0,61

2. Pentru un efectiv mai mic de 100 de persoane, norma de consum aferentă preparării hranei şi apei calde menajere este de:

- 92,0 kg cc/zi pentru întregul efectiv şi mese până la 4.000 de calorii/zi (inclusiv prepararea apei calde);

- 102,0 kg cc/zi pentru întregul efectiv şi mese peste 4.000 de calorii/zi (inclusiv prepararea apei calde).

3. Pentru preparatul unei raţii de turtoi sau mămăligă (două porţii) se suplimentează norma zilnică de consum cu 35%.

4. Norma pentru drepturile de combustibil necesar la coptul pâinii:

a) pentru prima ardere a unui cuptor, când încălzirea lui a fost întreruptă timp de două sau mai multe zile, este de 84,2 kg ce;

b) pentru o raţie de 0,700, 0,750 sau 0,800 kg pâine, când coacerea se face în continuare după prima ardere a cuptorului sau la brutăriile de campanie, este de 0,106 kg cc;

c) pentru o raţie de 0,700, 0,750 sau 0,800 kg pâine, când coacerea se face la cuptoarele locuitorilor sau la cuptoare improvizate, este de 0,210 kg cc;

d) pentru încălzitul cuptorului improvizat, când întreruperea este de 24 de ore, este de 4,21 kg cc.

5. Pentru preparatul hranei unui animal (câine de serviciu, porcine etc.) norma este de 0,38 kg cc/zi.

NOTĂ:

Necesarul de combustii se calculează pentru fiecare popotă în parte, aplicându-se norma unitară diferenţiat în raport cu efectivele şi normele de hrănire servite în popota respectivă.

- Pentru popotele ce servesc mai puţin de 3 mese pe zi, se recalculează norma unitară ţinându-se seama de următoarea repartizare:

- pentru masa de dimineaţă 20%;

- pentru prânz  60%;

- pentru cină  20%.

- Pentru popotele care servesc în plus şi a patra masă caldă (gustarea), se suplimentează norma zilnică cu 15%;

- La popotele care folosesc două feluri de combustibili (de exemplu: maşina de gătit funcţionează cu gaze naturale, iar centrala termică furnizează abur la marmite cu combustibil lichid), defalcarea normei se va face astfel:

- sub 200 de oameni:

- maşina de gătit  40%;

- restul consumatorilor 60%;

- peste 201 oameni:

- maşina de gătit  30%;

- restul consumatorilor 70%.

- Pentru combustibil lichid, norma de consum se majorează cu 20% la prepararea hranei, în cazul în care maşina de gătit nu are arzător automatizat.

- In unităţile unde activitatea specifică presupune menţinerea caldă a hranei, norma de consum se majorează cu 25%.

ANEXA Nr. 5

NORME

de consum combustibili pentru preparat apă caldă menajeră

- în kilograme combustibil convenţional -

Nr. crt.

Acţiunea

U.M.

Norma unitară

Observaţii

1.

Preparat apă caldă pentru degresat şi spălat vase, tacâmuri şi alte ustensile de bucătărie

kg cc/om/zi

0,161

Nu se aplică acolo unde apa caldă se prepară prin sistemul de termoficare, cu excepţia

perioadelor când prin acestea nu se livrează căldură (opriri planificate sau neplanificate pentru revizii, reparaţii etc.)

2.

Imbăiat

kg cc/om/ îmbăiere

0,84

3.

Igienă zilnică individuală

Spitale,

policlinici,

sanatorii

- Personalul medico-sanitar

kg cc/om/zi

0,357

- Personalul administrativ

- Internaţi

kg cc/om/zi

0,115

Restul unităţilor

Tot efectivul

kg cc/om/zi

0,115

4.

Preparat apă caldă menajeră pentru căminele de garnizoană dotate cu instalaţii corespunzătoare (se asigură igiena zilnică şi îmbăierea)

kg cc/pers./zi

0,845

5.

Preparat apă caldă pentru locuinţele de intervenţie, acolo unde acestea sunt dotate cu instalaţii corespunzătoare

- cu cadă de baie

kg cc/pers./zi

0,161

- cu duş

kg cc/pers./zi

0,84

NOTĂ:

Numărul săptămânal de îmbăieri pentru fiecare categorie de personal este cel stabilit de regulamente completate cu reglementări specifice fiecărei arme sau specialităţi (norme de protecţia muncii în cadrul atelierelor sau bazelor de reparaţii).

ANEXA Nr. 6

NORME

de consum combustibil pentru spălat, uscat şi călcat rufe

- în kilograme combustibil convenţional -

Nr. crt.

Acţiunea

Unitatea de măsură

Norma unitară

Observaţii

1.

Spălat rufe

kg cc/kg rufe

0,679

2.

Uscat rufe

kg cc/kg rufe

0,115

Nu se aplică cantităţilor de rufe ce se usucă în aer liber.

3.

Călcat rufe

kg cc/kg rufe

0,117

Se aplică numai cantităţilor de rufe netede.

NOTĂ:

Normele sunt valabile în spălătorii mecanice şi pentru spălarea manuală a rufelor.

ANEXA Nr. 7

NORME

de consum combustibil pentru încălzit

- în kilograme combustibil convenţional -

Nr. crt.

Detalii

Cantitatea kg cc pentru perioada

de încălzire teoretică

1.

In regiunile de şes, pentru o încăpere cu un cubaj până la 20 m3

480,0

2.

In regiunile de deal, de munte şi pe litoralul Mării Negre, pentru o încăpere cu un cubaj până la 20 m3

580,0

Nr. crt.

Detalii

Cantitatea kg cc pentru perioada

de încălzire teoretică

3.

Pentru încăperile cu un cubaj de peste 20 m3 se alocă în plus faţă de cantităţile prevăzute la pct. 1, pentru fiecare m3 sau fracţiune:

a) In regiunile de şes:

- pentru sălile care servesc de clasă şi studiu peste orele de program

16,84

- pentru săli de clasă, laboratoare, săli de documentare şi birouri

12,63

- pentru restul încăperilor

8,42

b) In regiunile de deal, de munte şi pe litoralul Mării Negre:

- pentru sălile care servesc de clasă şi studiu peste orele de program

20,2

- pentru săli de clasă, laboratoare, săli de documentare şi birouri

15,16

- pentru restul încăperilor

10,1

4.

Pentru încăperile spitaliceşti, sanatorii, case de odihnă, cămine de copii, infirmerii şi garaje cu un volum până la 300 m3 se acordă anual câte 17 kg cc pentru fiecare m3 în regiunile de şes şi câte 21 kg cc pentru fiecare m3 în regiunile de deal, de munte şi pe litoralul Mării Negre.

5.

Pentru încăperile ocupate de unităţi cu serviciu permanent, uscătorii de efecte, încălţăminte şi harnaşamente, garaje cu un volum peste 300 m3, baracamente, şalupe, bacuri şi alte mici unităţi, precum şi pentru încăperile de dormit ale posturilor de pază şi pândă se acordă un supliment de 8,5 kg cc pe zi peste cantitatea calculată la cubaj.

6.

Pentru încăperile staţiilor radio şi meteo, puncte operative, săli pliat paraşute, dispozitive, depozite materiale radiolocaţie şi transmisiuni, puncte şi noduri radiotelefonice, bordeie se acordă de două ori raţiile prevăzute la pct. 1 şi 2.

7.

Pentru încăperile punctelor de comandă, precum şi pentru încălzitul corturilor pe timpul aplicaţiilor în teren în anotimpul rece se acordă de 3 ori raţiile prevăzute la pct. 1 şi 2.

8.

Pentru încălzit holuri, culoare, W.C.-uri şi scări ce dispun de sobe, se acordă 25% din prezenta normă.

NOTĂ:

I. Drepturile de scădere vor fi majorate pentru fiecare zi în care s-a asigurat încălzirea spaţiilor (conform ordinului/dispoziţiei de zi pe unitate) în afara perioadei de încălzire teoretice, astfel:

1.

In regiunile de şes, pentru o încăpere cu un cubaj până la 20 m3

2,82 kg cc/zi

2.

In regiunile de deal, de munte şi pe litoralul Mării Negre, pentru o încăpere cu un cubaj până la 20 m3

3,368 kg cc/zi

3.

Pentru încăperile cu un cubaj de peste 20 m3 se alocă în plus, peste cantităţile prevăzute la pct. 1, pentru fiecare m3 sau fracţiune:

a) In regiunile de şes:

- pentru sălile care servesc de clasă şi studiu peste orele de program

0,113 kg cc/zi

- pentru săli de clasă, laboratoare, săli de documentare şi birouri

0,084 kg cc/zi

- pentru restul încăperilor

0,056 kg cc/zi

b) In regiunile de deal, de munte şi pe litoralul Mării Negre:

- pentru sălile care servesc de clasă şi studiu peste orele de program

0,135 kg cc/zi

- pentru săli de clasă, laboratoare, săli de documentare şi birouri

0,101 kg cc/zi

- pentru restul încăperilor

0,068 kg cc/zi

4.

Perioada teoretică de încălzire este de:

- 151 de zile în regiunile de şes

- 180 de zile în regiunile de deal, de munte şi pe litoralul Mării Negre

II. In încăperile cu destinaţia de depozit, pentru produsele care necesită un anumit microclimat pe timpul păstrării, încălzirea se va realiza cu respectarea prevederilor fişelor tehnice de produs.

III. Unităţile din zona de deal şi de munte, respectiv de şes se stabilesc prin ordin/dispoziţie de zi pe unitate de către ordonatorii de credite care aprobă necesarul de combustibil, în funcţie de amplasarea locaţiei pe harta fizică a României.

IV. Litoralul Mării Negre se consideră porţiunea de teren pe o adâncime de 10 km înspre interior, precum şi localitatea Topraisar.

ANEXA Nr. 8

Aprob

Şeful unităţii de administrare,

................................................

PROCES-VERBAL

Nr..........................din......................

Noi, comisia numită prin Ordinul/Dispoziţia nr...............din................, compusă din:

.................................preşedinte;

.................................membri;

.................................secretar,

am procedat la stabilirea volumului şi a destinaţiei fiecărei încăperi ocupate de unitate în vederea alocării drepturilor de combustibil pentru încălzit pe perioada.................., astfel:

Nr. crt.

Denumirea

şi destinaţia

încăperii

Dimensiuni

vol. m3

Cantitate an*)

Cantitate zilnică

Observaţii

lungime

lăţime

înălţime

Combustibil convenţional

Combustibil natural

Combustibil convenţional

Combustibil natural

TOTAL = .................................................................................

*) Conform tabelului următor.

Drept pentru care am încheiat prezentul procesul-verbal.

Preşedinte,

.....................................................................

Secretar,

.....................................................................

Membri,

.....................................................................

Verificat

Şef Serviciu logistic/Locţiitor comandant pentru logistică,

.....................................................................

(similar)

TABEL

privind alocarea drepturilor de combustibil pentru încălzit

Nr. crt.

Denumirea şi destinaţia încăperii

Vol.

CANTITATE AN

Combustibil

convenţional pentru primii 20  m3

Combustibil

convenţional pentru diferenţa ce depăşeşte primii 20 m3

Total combustibil convenţional kg

Coeficient transformare

Combustibil

natural

kg

Observaţii

kg cc

kg cc

kg cc

kg

0

1

2

3

4

5

6

7

8

ANEXA Nr. 9

NECESAR ANUAL

de combustibil pentru preparat hrană, îmbăiere, igienă individuală zilnică, spălat, uscat, călcat rufe şi echipament şi consumuri tehnologice

(drepturi maximale de scădere)

- în kilograme combustibil convenţional -

1. Preparat hrană

Nr. crt.

Popotă

Normă de hrană

Durată de aplicare

Efectivul servit

Norme de consum

Necesar anual

(drept de scădere)

col.3x4x7

Observaţii

Preparat hrană

Apă caldă

Cumulat

Calorii/zi

Zile

kg/om/zi

kg/om/zi

kg/om/zi

kg cc

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

2.

TOTAL:

NOTĂ:

La popotele cu un număr mai mic de 100 de persoane, norma de consum este dată pentru întregul personal pe zi, în ea incluzându-se şi apa caldă. Se înscrie în coloana 7 şi rezultă:

Col. 8 = col.3 x col.7.

2. Imbăiere

Nr. crt.

Număr săptămânal de îmbăieri

Număr de săptămâni de aplicare

Număr de îmbăieri ale unui om

Număr persoane

Normă de consum

Necesar anual

(drept de scădere)

col.3x4x5

Observaţii

pe an: pe lună

kg cc/om/îmbăiere

kg cc

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

2.

TOTAL:

3. Igiena individuală zilnică

Nr. crt.

Consumatori

Sursă de aplicare

Număr persoane

Normă de consum

Necesar anual

(drept de scădere)

col.2x3x4

Observaţii

zile

kg cc/om/zi

kg cc

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL:

4. Spălat, uscat, călcat rufe şi echipament

Nr. crt.

Acţiunea de spălat, uscat, călcat

Cantitatea de rufe kg

Normă de consum

Necesar anual

(drept de scădere)

Col. 2x3

Observaţii

kg cc/kg rufe

0

1

2

3

4

5

1.

2.

3.

TOTAL:

5. Consumatori tehnologici a) Consumatori de abur

Nr. crt.

Consumator

Consum mediu orar

Total ore de funcţionare

Coeficient

consum

Q

Necesar anual

(drept de scădere)

co 1.3x4x5

5100

Observaţii

de abur

de căldură 530 x col.2

kg/h

kcal/h

ore

kg cc

0

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL:

b) Consumatori de apă caldă menajeră la 60°C

Nr. crt.

Consumator

Consum mediu orar

Total ore de funcţionare

Coeficient

consum Q

Necesar anual

(drept de scădere)

col.3x4x5

5100

Observaţii

de apă

de căldură 50 x col.2

kg/h

kcal/h

ore

kg cc

0

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL:

c) Consumatori de combustibil cu foc direct

Nr. crt.

Consumator

Total ore de funcţionare

ore

Combustibil natural

Observaţii

Consum specific orar

Necesar anual

(drept de scădere)

col.2x3

0

1

2

3

4

5

TOTAL:

NOTĂ:

Privind determinarea consumurilor medii în vederea stabilirii normei locale de consum:

a) Pentru consumatorii de abur:

Se determină debitul de abur consumat prin măsurarea cantităţii de apă rezultată din condensarea aburului. Pentru aceasta se deschide un robinet de pe circuitul (conducta) de condens după ce utilajul respectiv a intrat în regim de funcţionare. Colectând aburul condensat într-un vas de capacitate cunoscută şi cronometrând timpul de umplere a lui, se va calcula apoi debitul de condens (kg/h) care este egal cu debitul de abur (kg/h) consumat într-o oră pentru funcţionarea utilajului.

In situaţia în care nu există robinet de golire pe circuitul (conducta) de condens se va crea posibilitatea de măsurare prin demontarea, pentru intervalul de timp necesar măsurătorii, a unei îmbinări de pe acest circuit (de exemplu, racordul de ieşire de la oală sau aparatul de condens).

b) Pentru consumatorii de apă caldă menajeră:

Se procedează similar celor arătate mai sus pentru consumatorii de abur, măsurătoarea efectuându-se pe racordul de evacuare. In cazurile în care se dispune de un contor pentru apă caldă, măsurătoarea se va face prin montarea acestuia pe racordul de alimentare cu apă caldă.

c) Pentru consumatorii de combustibil cu foc direct:

- pentru combustibil lichid se calibrează rezervorul de consum zilnic şi se fac măsurători cronometrate, determinând astfel consumul orar;

- pentru combustibil gazos se măsoară presiunea gazului la arzător şi pe baza nomogramelor indicate de furnizorul arzătorului se determină debitul de gaz consumat orar.

d) Coeficientul de consum „Q" se alege în funcţie de randamentul garantat indicat de fabrica producătoare a cazanului care furnizează agentul termic.

6. Necesar anual

- în combustibil natural - (drepturi de scădere)

- lichid;

- solid;

- gazos.

Nr. crt.

Categoria consumatorilor

Combustibil convenţional

Coeficient „n"

Combustibili naturali col. 2 : 3

Observaţii

kg cc

kg cc

0

1

2

3

4

5

1.

Preparat hrană

2.

Imbăiat

3.

Igiena individuală zilnică

4.

Spălat rufe

5.

Consumatori tehnologici de abur

6.

Consumatori tehnologici de apă caldă

7.

Consumatori tehnologici cu foc direct

8.

Incălzire

TOTAL:

NOTĂ:

Coeficientul „n" de transformare a combustibilului convenţional în combustibili naturali care se folosesc real se stabileşte conform anexei nr. 10.

ANEXA Nr. 10

TRANSFORMAREA

combustibilului convenţional în combustibil natural sau invers

Combustibilii existenţi şi utilizaţi în procesele de ardere prezintă o mare diversitate atât ca proprietăţi fizice şi chimice, cât şi ca putere calorică.

Pentru a nu se opera cu multitudinea acestor combustibili a fost introdusă noţiunea de combustibil convenţional, acesta fiind un combustibil de calcul care are puterea calorifică inferioară de 7.000 kcal/kg.

La încheierea calculelor aceşti combustibili convenţionali sunt transformaţi în combustibili naturali cu ajutorul coeficienţilor de transformare de mai jos.

Coeficienţii de transformare în combustibili naturali a combustibilului convenţional cu putere calorifică inferioară de 7.000 kcal/kg

Nr. crt.

Felul (natura) combustibilului natural

Nr. STAS

Sortimentul granulometric

- în mm -

Pci

Puterea calorifică

inferioară

kcal/kg

Coeficient de

transformare ,n"

0

1

2

3

4

5

1.

1.1.

1.1.1. 1.1.2.

Brichete de cărbuni

Brichete din huilă de Petroşani

- tip ACoroieşti

8729-74

24-26

5.852

0,836

- tip B Petrila

8729-74

37-60

5.782

0,826

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

Brichete din lignit de Căpeni

- tip C1

8729-74

24-61

4.802

0,686

- tip C2

8729-74

37-60

4.298

0,614

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Cărbune brun lignit

- tip B, din bazinul carbonifer Câmpulung Muscel

8760-70

30-400

3.353

0,479

- tip C, din bazinul Filipeştii de Pădure

8760-70

80-350

3.395

0,486

- tip D, din bazinul carbonifer Şotânga

8760-70

80-350

2.996

0,428

- tip E, din bazinul carbonifer Voivozi

8760-70

80-350

2.849

0,407

- tip F, din bazinul carbonifer Sălaj

8760-70

80-350

2.800

0,400

- tip G, din bazinul carbonifer Motru

8760-70

80-350

2.303

0,329

3.

3.1

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

Lemn de foc

- sort normal

2340-71

diferite dimensiuni

2.947

0,421

Deşeuri lemnoase

- rămăşiţe de lemn cherestea

2340-71

diferite dimensiuni

2.149

0,307

- uscături, crăci de arbori

2340-71

diferite dimensiuni

1.799

0,257

- traverse, stâlpi vechi etc.

2340-71

diferite dimensiuni

1.750

0,250

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7

Combustibili lichizi

Motorină industrială

240-249

__

10.150

1,450

Combustibil lichid uşor

54-78

tip 1

10.000

1,428

Combustibil lichid uşor

54-78

tip 2

9.700

1,385

Combustibil lichid uşor

54-78

tip 3

9.650

1,378

Combustibil lichid uşor

54-78

tip 4

9.500

1,357

Combustibil tip M

177-89

9.900

1,414

Combustibil tip P

177-89

10.000

1,428

5.

5.1.

5.2.

5.3.

Combustibili gazoşi

Gaz metan, în Nm3

3317-67

kcal/Nm3

8.050

1,15

Gaze de sondă din schele petroliere, în Nm3

3317-67

kcal/Nm3

9.540

1,22

Gaze petroliere lichefiate

66-63

kcal/kg

10.800

1,543

NOTĂ:

Modul de operare cu coeficienţi de transformare este următorul:

a) Pentru transformarea din combustibil convenţional în combustibil natural, cantitatea de combustibil convenţional se împarte la coeficientul de transformare.

Exemplu:

Să se transforme cantitatea de 10.000 kg de combustibil convenţional în gaz metan.

Rezolvare:

- în tabel se găseşte coeficientul de transformare cu valoarea u = 1,15;

- se împarte cantitatea de combustibil convenţional (10.000 kg) la coeficientul de transformare (1,15) şi rezultă cantitatea corespunzătoare de combustibil natural - gaz metan.

10.000 = 8.695 Nm3

  1,15

b) Pentru transformarea combustibililor naturali în combustibil convenţional, cantitatea de combustibil natural se înmulţeşte cu coeficientul de transformare.

ANEXA Nr. 11

LISTA

cu funcţiile de conducere pentru care poate fi acordat spaţiu separat cu destinaţia de birou şi anexe aferente, precum şi cu cele pentru care se poate acorda spaţiu cu destinaţia de birou

I. Funcţii de conducere pentru care poate fi acordat spaţiu separat cu destinaţia de birou şi anexe aferente *):

1. ministrul internelor şi reformei administrative;

2. secretar de stat, prim-locţiitor al ministrului;

3. secretar de stat;

4. secretar general;

5. secretar general adjunct;

6. inspector general al Poliţiei Române şi locţiitorii acestuia;

7. inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi locţiitorii acestuia;

8. inspector general al Jandarmeriei Române şi locţiitorii acestuia;

9. inspector general al poliţiei de frontieră şi locţiitorii acestuia;

10. director direcţie generală;

11. director adjunct direcţie generală;

12. director direcţie;

13. director general al Arhivelor Naţionale;

14. rector, prorector, decan, şef de stat major al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza";

15. director al Spitalului de Urgenţă „Prof. dr. Dimitrie Gerota" Bucureşti;

16. director policlinică;

17. comandanţi/directori de mari unităţi şi unităţi, unităţi de învăţământ şi cluburi sportive;

II. Funcţii de conducere pentru care poate fi acordat spaţiu separat cu destinaţia de birou:

1. consilier al ministrului;

2. consilier al secretarului de stat;

3. şef serviciu independent şi locţiitorii acestuia;

4. locţiitor şef direcţie;

5. locţiitor al comandantului (şefului) de mare unitate, unitate, unitate de învăţământ şi club sportiv;

6. şef serviciu (secţie);

7. contabil-şef;

8. medic-şef

9. asistent-şef;

10. prodecan, secretar-şef, comandant batalion din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza";

11. şef catedră;

12. şeful centrului cultural;

13. şeful Ansamblului „Ciocârlia";

14. redactor-şef;

15. director consilier, director adjunct consilier, director direcţie judeţeană a Arhivelor Naţionale.

*) Pentru funcţiile prevăzute la poziţiile 1-3, în categoria „anexe aferente" sunt cuprinse şi spaţiile pentru personalul încadrat la cabinetul demnitarului.

ANEXA Nr. 12

LISTA

activităţilor cu caracter secret*) pentru care se poate acorda spaţiu separat cu destinaţia de birou

1. Documente secrete

2. Organizare - mobilizare

3. Personal

4. Legături cifrate

5. Protecţia informaţiilor

*) Incăperile separate se acordă pentru desfăşurarea muncii, conform normelor impuse de caracterul secret al activităţii. In cadrul aceleiaşi activităţi nu se acordă spaţiu separat pentru fiecare lucrător.

ANEXA Nr. 13

LISTA

cu spaţiile destinate pentru activităţi colective, de deservire ori pentru executarea altor atribuţii specifice*) care pot fi folosite de personalul unităţilor

1. O sală de şedinţe sau adunări, unde există astfel de amenajări

2. Spaţii destinate a fi folosite pentru activităţi cu publicul, organizarea unor cursuri, activităţi desfăşurate de organele de control, consultanţi străini sau activităţi de protocol

3. Spaţii pentru bibliotecă

4. Spaţii pentru salariaţii Curţii de Conturi care îşi desfăşoară activitatea în mod permanent în instituţie

5. Spaţii pentru activitatea de secretariat, dactilografiere

6. Spaţii pentru şedinţele consiliilor de conducere, în cazul în care nu pot fi folosite spaţiile atribuite pentru acţiuni de protocol

7. Spaţii pentru casierie, special amenajate

8. Spaţii pentru registratura generală

9. Spaţii pentru păstrarea arhivei documentelor secrete

10. Spaţii pentru relaţii cu publicul

11. Spaţii pentru prepararea şi servirea hranei

12. Spaţii pentru telex, centrală telefonică, echipamente de calcul şi multiplicat

13. Spaţii pentru pază şi securitate

14. Spaţii pentru personalul de serviciu

15. Spaţii pentru armament şi muniţii

16. Spaţii pentru depozitare

17. Spaţii pentru ateliere de întreţinere şi reparaţii

18. Spaţii pentru executarea atribuţiilor specifice

*) Cu excepţia spaţiilor afectate activităţilor didactice, asistenţă medicală, asistenţă socială şi altele asemenea.

ANEXA Nr. 14

NORME CANTITATIVE MAXIMALE

pentru materiale de curăţenie

I. Materiale pentru care cantităţile depind de destinaţia spaţiilor

Nr. crt.

Denumirea materialelor

Unitatea

de calcul

U/M

Cantitatea anuală alocată pentru:

Observaţii

Cazare efective birou

Depozit garaj

Alte spaţii*)

1.

Detergenţi (de toate tipurile) pentru:

Nu se vor lua în calcul suprafeţele depozitelor, atelierelor, remizelor şi garajelor.

a) curăţirea pardoselilor din ciment, mozaic, gresie, preşuri RV.C. pe holuri, încăperi şi alte spaţii de acelaşi fel

1.000 m2

kg

80

-

120

b) spălat laufer

100 kg

kg

72

-

72

Se vor executa cel puţin 12 spălări.

2.

Detergenţi (de toate tipurile) pentru curăţat pardoselile din parchet

1.000 m2

kg

850

725

850

3.

Săpun-pastă pentru pardoseli din ciment, mozaic, gresie, RV.C, inclusiv preş RV.C. pe holuri şi încăperi

1.000 m2

kg

120

100

120

Se poate substitui cu detergenţi de orice fel în normă de 1/1.

4.

Săpun rufe pentru spălat laufer

100 kg

kg

60

30

60

Se vor executa cel puţin 12 spălări.

5.

Mături din paie

1.000 m2

buc.

60

65

75

Se pot substitui cu perii din fire sintetice cu 1/2 norma la mături.

6.

Perii din păr pentru parchet

1.000 m2

buc.

3

2

3

7.

Perii pentru curăţat praful de pe pereţi şi tavane

1.000 m2

buc.

1

1

1

8.

Găleţi PVC. cu storcător

1.000 m2

buc.

6

3

6

*) Alte spaţii - se includ spaţiile pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ, lucru cu publicul, sanitare, de preparare şi servire a hranei, cămine pentru cazare, birouri, conducerea ministerului, aresturi.

II. Alte materiale

Nr. crt.

Denumirea materialelor

Unitatea de calcul

U/M

Cantitatea anuală alocată

Observaţii

1.

Soluţie de lustruit parchetul

1.000 m2

kg

100

2.

Detergenţi (de toate tipurile) pentru spălat

a) perdele

100 kg

kg

10

b) huse mobilier

100 kg

kg

12

c) covoare pluşate, mochete şi draperii pluşate

100 kg

kg

50

Se vor executa 2 spălări pe an la preşuri şi o spălare pe an la covoare. Covoarele pluşate se pot curăţa chimic şi prin instituţii specializate, maximum o dată la 2 ani.

d) covoare şi preşuri, ţesături uscate

100 kg de ţesături uscate

kg

10

Se vor executa 2 spălări pe an la preşuri şi o spălare pe an la covoare.

3.

Săpun-pastă pentru spălarea tâmplăriei vopsite, a pereţilor vopsiţi, a placajelor de faianţă

1.000 m2

kg

10

Se poate substitui cu detergenţi de orice fel cu 1/2 norma la săpun (cantitate echivalentă).

4.

Detergent pentru curăţat obiecte sanitare

1 obiect

kg

2

Se poate substitui cu orice tip de praf sau lichid, inclusiv detartrant la norma de 1 l/obiect/an.

5.

Detergenţi (toate tipurile) pentru blocuri alimentare, săli de mese, grupuri sanitare

1.000 m2

kg

120

6.

Dezodorizant tip spray pentru împrospătarea aerului din încăperi cu destinaţie specială

pe încăpere

buc.

12

cabinetele ministrului şi ale secretarilor de stat

7.

Dezodorizant (odorcit) pentru grupuri sanitare

la un grup sanitar

buc.

12

8.

Săpun de rufe pentru:

a) spălat perdele

100 kg

kg

6

Se vor executa cel puţin 4 spălări la perdele şi 6 spălări la huse de mobilier.

b) spălat huse mobilier

100 kg

kg

10

Se poate substitui cu detergenţi de orice tip cu 1/2 norma la săpun de rufe.

c) spălat câmpuri operaţii

100 kg

kg

13

9.

Mături din nuiele pentru drumuri, alei, platouri

1.000 m2

buc.

100

10.

Perii pentru curăţat vase de WC

1 vas

buc.

1

cu mai puţin de 3 vase WC

11.

Perii pentru curăţat praful de pe aranjamentele florale artificiale

un aranjament

buc.

1

12.

Deşeuri textile pentru:

Pot fi folosite deşeuri rezultate din casări norma 1/1 deşeuri textile sau lavete din molton norma 1/1 deşeuri textile.

a) curăţat pardoseli

1.000 m2

kg

20

b) curăţat tâmplarie vopsită, pereţi vopsiţi, placaje de faianţă

1.000 m2

kg

10

c) spălat şi şters suprafeţe cu petrosin

1.000 m2

5

13.

Finet pentru curăţarea şi lustruirea suprafeţelor de mobilier

10 m2 suprafaţă desfăşurată

kg

0,5

Nr. crt.

Denumirea materialelor

Unitatea de calcul

U/M

Cantitatea anuală alocată

Observaţii

14.

Desfundătoare pentru lavoare

5 lavoare

buc.

1

Norma va fi 1 buc. pentru un grup sanitar cu mai puţin de 5 lavoare.

15.

Făraş profesional cu coadă

1.000 m2

buc.

3

16.

Coşuri pentru hârtii

1 persoană

buc.

1

17.

Bătător de covoare

50 m2 covor

buc.

1

18.

Găleţi duble cu pedală

1 grup sanitar

buc.

1

la 2 ani

19.

Pubele RV.C. pentru gunoi

200 m2

buc.

1

la 4 ani

20.

Ştergătoare pentru picioare pentru uşi de acces în clădiri

1 uşă

buc.

2

21.

Var hidratat sau bulgări pentru întreţinerea curţilor

1 ha

kg

200

22.

Produse pentru curăţat geamuri, oglinzi

1.000 m2

kg

100

23.

Produse pentru curăţat mobila

10 m2

litru

1,5

24.

Saci menajeri plastic

1 coş

set

10

25.

Accesorii spălat:

a) mop

1.000 m2

buc.

50

b) coadă mop

mop

buc.

2

c) lavete

10 m2

buc.

3

d) ştergător pentru geam

100 m2

buc.

10

NOTĂ:

- In scopul cunoaşterii încadrării consumurilor în normele cantitative maximale, se va ţine o evidenţă din care să rezulte drepturile anuale şi cantităţile alocate.

- Drepturile cantitative anuale se vor stabili la fiecare evidenţă de unitate din compartimentul cazarmare, printr-un proces-verbal aprobat de către şef.

- Drepturile cantitative anuale la nivelul fiecărei unităţi de administrare pot fi astfel repartizate şi folosite încât să se asigure cu prioritate întreţinerea corespunzătoare a spaţiilor destinate deservirii publicului (paşapoarte, poliţia de frontieră, evidenţa populaţiei, circulaţie, cazier, arhive), şcolarizării, ocrotirii sănătăţii, cazării şi hrănirii efectivelor.

- Prin spălarea covoarelor, preşurilor şi a huselor nu se va reduce durata normată de serviciu a bunurilor materiale respective.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 633/2008

 
26.03.2015 08:52:04  Anonim  a scris :
care este norma pentru hartie igienica ordin 633/2008
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 49 2017
     We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 49 2017
     We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 551 2017
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 551 2017
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decizia 204 2017
    We Facilitate Bank instruments SBLC for Lease and Purchase. Whether you are a new startup, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project off the ground or business looking for extra capital to expand your operation,our company renders credible and trusted bank guarantee provider who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help you secure and issue sblc and bank guarantee for your trade, projects and investment from top AA rated world Banks like HSBC, Barclays, Dutch Ing Bank, Llyods e.t.c because that is the best and safest strategy for our clients.e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENTS 1. Instrument: Funds backed Bank Guarantee(BG) 2. Currency : USD/EURO 3. Age of Issue: Fresh Cut 4. Term: One year and One day 5. Contract Amount: United State Dollars/Euros (Buyers Face Value) 6. Price : Buy:32%+1, Lease: 4%+2 7. Subsequent tranches: To be mutually agreed between both parties 8. Issuing Bank: Top RATED world banks like HSBC, Barclays, ING Dutch Bank, Llyods e.t.c 9. Delivery Term: Pre advise MT799 first. Followed By SWIFT MT760 10. Payment Term: MT799 & Settlement via MT103 11. Hard Copy: By Bank Bonded Courier Interested Agents,Brokers, Investors and Individual proposing international project funding should contact us for directives.We will be glad to share our working procedures with you upon request. Name: Muhammed Emir Harun Contact Mail :info.financewizardltd@gmail.com Skype: info.financewizardltd@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salut, ai vrut să cumperi un bilet pentru maraton? Sau cauți pentru a obține bani pentru a cumpăra biletul? Sau treceți prin anumite stresuri financiare și sunteți în căutarea pentru a ieși din ea, aici este doamna Hope Elinal care vă poate ajuta să depășiți toate stresul și să devină un wiener în viața dumneavoastră.we oferim împrumut cu rata dobânzii de 2% . în cazul în care interesat rapid e-mail la meu acum prin adresa de e-mail: kplenders@outlook.com
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS. We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS. We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat OUG 15 2017
    WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS. Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 633/2008
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu