Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.5804 din 23.11.2016

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a statului de funcţii şi a organigramei Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 994 din 09 decembrie 2016
În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 62/1999 privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 150/2000, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, denumită în continuare UEFISCDI, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Se aprobă statul de funcţii şi organigrama UEFISCDI, prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 3Conducerea UEFISCDI şi direcţiile de specialitate ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin. Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,Mircea DumitruANEXA Nr. 1REGULAMENT de organizare şi funcţionare a Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, denumită în continuare UEFISCDI, funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 62/1999 privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 150/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2UEFISCDI este instituţie publică cu personalitate juridică, având sediul central în municipiul Bucureşti, str. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1, şi sediul de lucru, fără personalitate juridică, în Str. Academiei nr. 39-41, sectorul 1. Articolul 3UEFISCDI se subordonează administrativ Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, denumit în continuare MENCS. Articolul 4Consiliile consultative ale MENCS cu atribuţii în domeniul învăţământului superior, cercetării ştiinţifice, dezvoltării şi inovării, denumite în continuare consilii, sunt cele prevăzute în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare: Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior, denumit în continuare CNFIS, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, denumit în continuare CNCS, Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare, denumit în continuare CCCDI, Consiliul Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior, denumit în continuare CNSPIS, Consiliul Naţional al Bibliotecilor Universitare, denumit în continuare CNBU, Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, precum şi alte consilii consultative legal constituite. Secţiunea 1Misiunea şi atribuţiile Articolul 5Misiunea UEFISCDI constă în asigurarea suportului administrativ şi logistic al activităţii consiliilor consultative ale MENCS cu atribuţii în domeniul învăţământului superior, cercetării ştiinţifice, dezvoltării şi inovării, precum şi în desfăşurarea altor activităţi privind implementarea în sistem descentralizat a proiectelor şi programelor MENCS şi Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, denumită în continuare ANCSI, privind învăţământul superior, cercetarea, dezvoltarea şi inovarea, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Articolul 6Lista de personal, declaraţiile de interese şi de avere ale personalului, contractul instituţional încheiat cu ANCSI şi rapoartele prevăzute de contractul instituţional constituie informaţii de interes public şi se publică pe site-ul UEFISCDI. Articolul 7Pentru asigurarea suportului administrativ şi logistic al activităţilor executive ale consiliilor consultative MENCS/ANCSI, UEFISCDI are următoarele atribuţii: 1. asigură secretariatul tehnic al consiliilor; 2. administrează şi gestionează resursele destinate activităţilor consiliilor, în conformitate cu deciziile fiecărui consiliu, în condiţiile legii; 3. asigură buna desfăşurare a activităţii curente a consiliilor în relaţiile cu MENCS, cu ANCSI, cu instituţiile de cercetare, dezvoltare, inovare, de învăţământ superior şi cu alte organizaţii şi instituţii publice sau private. Articolul 8UEFISCDI asistă CNFIS în elaborarea propunerilor de metodologii şi documentaţii referitoare la finanţarea învăţământului superior. Articolul 9UEFISCDI conduce, sub coordonarea ştiinţifică a CNCS, CCCDI sau a unui alt consiliu consultativ constituit în acest scop, programe din cadrul Planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare şi alte programe de finanţare a cercetării, dezvoltării şi inovării, aprobate de către MENCS sau prin acorduri naţionale şi internaţionale. Pentru aceste activităţi, UEFISCDI are următoarele atribuţii: 1. elaborează pachetele de informaţii pentru desfăşurarea competiţiilor de proiecte, pentru programele şi subprogramele pe care le conduce, şi le supune avizării consiliilor ce coordonează ştiinţific programele/subprogramele, în vederea aprobării de către ANCSI; 2. asigură condiţiile materiale şi financiare necesare organizării competiţiilor de finanţare a proiectelor şi organizează competiţiile, pe baza contractului instituţional încheiat cu ANCSI sau cu alte organisme naţionale/internaţionale; 3. asistă consiliul coordonator al programului în evaluarea şi monitorizarea proiectelor, asigurând şi realizând procesele operative necesare, conform legislaţiei în vigoare, pachetelor de informaţii aprobate şi procedurilor stabilite de consiliul coordonator al programului, sub supravegherea şi controlul acestui consiliu, pe baza contractului instituţional încheiat cu ANCSI; 4. întocmeşte documentaţiile pentru alocarea resurselor financiare destinate proiectelor finanţate şi contractează şi finanţează proiectele selectate, pe baza contractului instituţional încheiat cu ANCSI sau cu alte organisme naţionale/internaţionale, conform legislaţiei în vigoare. Articolul 10UEFISCDI poate desfăşura şi următoarele activităţi: 1. conducerea în sistem descentralizat şi/sau implementarea unor proiecte de dezvoltare instituţională şi de sistem, referitoare la învăţământul superior, cercetare, dezvoltare sau inovare, cu finanţare naţională sau internaţională, cu avizul MENCS; 2. oferirea de consultanţă şi asistenţă tehnică pentru elaborarea şi conducerea de proiecte în cadrul programelor interne şi internaţionale de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi stimulare a inovării; 3. gestionarea resurselor financiare contractate prin programele de profil, naţionale şi internaţionale, pe care le conduce sau implementează, pe baza contractului instituţional încheiat cu ANCSI sau cu alte organisme naţionale/internaţionale; 4. pregătirea şi perfecţionarea resurselor umane în domenii de conducere şi execuţie a proiectelor, prin organizarea de sesiuni de pregătire şi de formare continuă; 5. diseminarea la nivel naţional şi internaţional a informaţiilor cu privire la programele pe care le conduce sau implementează; 6. oferirea de consultanţă în găsirea de parteneri şi formarea de parteneriate pentru proiecte la programele internaţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare; 7. organizarea de manifestări ştiinţifice sau tehnice, editare-multiplicare, publicitate, precum şi alte servicii în corelare cu obiectul său de activitate; 8. promovarea transferului tehnologic şi inovării în vederea sporirii competitivităţii economiei româneşti, în conformitate cu strategiile şi politicile naţionale elaborate de autorităţile publice de resort; 9. colaborarea cu alte instituţii publice sau private, interne sau internaţionale, inclusiv cu organizaţii profesionale, în vederea îndeplinirii obiectului său de activitate; 10. dezvoltarea şi implementarea proiectelor cu finanţare naţională şi internaţională, inclusiv strategice pentru învăţământ superior, cercetare, dezvoltare şi inovare. Pentru implementarea acestor proiecte se vor stabili comitete de coordonare naţionale şi internaţionale. Coordonarea generală a proiectelor va fi realizată de către directorul general al UEFISCDI şi are ca scop monitorizarea procesului de asigurare a calităţii în implementarea proiectelor, corelarea între proiecte, asigurarea sustenabilităţii şi continuităţii instituţionale ale acestora; 11. asigurarea derulării mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European şi Norvegia 2014-2021, conform legislaţiei în vigoare; 12. participarea în asociaţii şi organizaţii internaţionale; 13. alte activităţi stabilite de MENCS sau ANCSI ori prevăzute de legislaţia în vigoare. Secţiunea a 2-aPersonalul Articolul 11Atribuţiile şi sarcinile personalului UEFISCDI se stabilesc prin fişe de post, anexe la contractele individuale de muncă. Articolul 12Ocuparea posturilor se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Articolul 13(1) Pentru ocuparea funcţiei de director general, componenţa comisiei de concurs se stabileşte de către ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.(2) Componenţa comisiilor de concurs pentru ocuparea funcţiilor de director general adjunct şi director direcţie se stabileşte de către ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, la propunerea directorului general al UEFISCDI.(3) Componenţa comisiilor de concurs pentru ocuparea celorlalte posturi din cadrul UEFISCDI se stabileşte de către directorul general al UEFISCDI, având în componenţă şi un reprezentant al MENCS. Articolul 14Pentru efectuarea lucrărilor de evaluare, monitorizare, audit şi implementare a proiectelor finanţate din fonduri naţionale şi internaţionale, UEFISCDI are dreptul să utilizeze, pe perioade determinate, colaboratori externi. Secţiunea a 3-aStructura organizatorică şi statul de funcţii Articolul 15Statul de funcţii este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin. Articolul 16Numărul maxim de posturi finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat este 120. Articolul 17Structura organizatorică este prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul ordin. Articolul 18Serviciul finanţare proiecte de cercetare fundamentală şi dezvoltarea resurselor umane are următoarele atribuţii: 1. implementează conducerea programelor/subprogramelor din cadrul Planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare destinate finanţării proiectelor de cercetare fundamentală şi de dezvoltare a resurselor umane; 2. asigură suportul administrativ şi logistic al activităţilor executive ale CNCS; 3. are atribuţii în organizarea competiţiilor de proiecte din cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European şi Norvegia 2014-2020; 4. desfăşoară şi alte activităţi referitoare la cercetarea ştiinţifică, resursele umane de cercetare-dezvoltare şi infrastructura de cercetare, la cererea ANCSI sau MENCS. Articolul 19Serviciul finanţare proiecte de dezvoltare şi inovare are următoarele atribuţii: 1. implementează conducerea programelor/subprogramelor din cadrul Planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare destinate finanţării proiectelor de dezvoltare şi inovare; 2. asigură suportul administrativ şi logistic al activităţilor executive ale consiliului consultativ coordonator al programelor din cadrul Planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare (PN); 3. are atribuţii în monitorizarea şi evaluarea implementării proiectelor finanţate în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European şi Norvegia 2014-2021; 4. desfăşoară şi alte activităţi referitoare la cercetarea ştiinţifică, resursele umane de cercetare-dezvoltare şi infrastructura de cercetare, la cererea ANCSI sau MENCS. Articolul 20Compartimentul finanţare proiecte de cooperare europeană şi internaţională are următoarele atribuţii: 1. implementează conducerea programelor/subprogramelor din cadrul Planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare destinate finanţării proiectelor de cooperare europeană şi internaţională; 2. asigură suportul administrativ şi logistic al activităţilor executive ale consiliului consultativ, coordonator al programelor PN; 3. implementează proiecte finanţate în programele-cadru ale UE; 4. desfăşoară şi alte activităţi referitoare la cercetarea ştiinţifică, resursele umane de cercetare-dezvoltare şi infrastructura de cercetare, la cererea ANCSI sau MENCS. Articolul 21Direcţia învăţământ superior are următoarele atribuţii: 1. realizează analize cantitative şi calitative privind învăţământul superior şi elaborează documentele-suport pentru fundamentarea propunerilor CNFIS şi CNSPIS; 2. întocmeşte documentaţia pentru alocarea resurselor financiare de la bugetul de stat şi din alte venituri pentru finanţarea învăţământului superior, în coordonarea CNFIS; 3. asigură suportul administrativ şi logistic al activităţilor executive ale CNFIS, CNSPIS, CNATDCU şi CNBU; 4. organizează procesul de colectare şi verificare a datelor raportate la nivel instituţional pentru învăţământul superior. Articolul 22Direcţia învăţământ superior are în structură: 1. Serviciul finanţare învăţământ superior; 2. Biroul analiză date instituţionale şi secretariate consilii pentru învăţământ superior. Articolul 23(1) Serviciul finanţare învăţământ superior are următoarele atribuţii:

(i) defineşte structura şi specificaţiile datelor statistice necesare pentru analizele şi studiile coordonate de CNFIS;
(ii) realizează analize cantitative şi calitative privind învăţământul superior în vederea fundamentării propunerilor CNFIS;
(iii) participă la elaborarea documentelor, rapoartelor şi studiilor privind învăţământul superior, coordonate de CNFIS;
(iv) participă la elaborarea şi implementarea metodologiilor de finanţare pentru învăţământul superior propuse de CNFIS;
(v) realizează activităţi de informare, comunicare şi promovare privind finanţarea învăţământului superior şi activitatea CNFIS.

(2) Biroul analiză date instituţionale şi secretariate consilii pentru învăţământ superior are următoarele atribuţii:

(i) participă la definirea structurii şi specificaţiilor datelor statistice pentru învăţământ superior;
(ii) organizează procesul de colectare şi verificare a datelor raportate la nivel instituţional pentru învăţământul superior;
(iii) asigură menţinerea relaţiilor interinstituţionale (universităţi, consilii, MENCS) în vederea colectării şi verificării datelor;
(iv) asigură suportul administrativ şi logistic al activităţilor executive ale CNFIS, CNSPIS, CNATDCU şi CNBU.

Articolul 24Direcţia buget, finanţe, resurse umane, administrativ are în structură: 1. Serviciul financiar-contabil; 2. Compartimentul resurse umane; 3. Compartimentul administrativ. Articolul 25(1) Serviciul financiar-contabil are următoarele atribuţii:

(i) asigură activităţile privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, a patrimoniului aflat în administrare, a contului anual de execuţie şi a contractelor instituţionale încheiate cu ANCSI şi alte organisme naţionale şi internaţionale (inclusiv mecanismele financiare Spaţiul Economic European şi Norvegia 2014-2021), conform legislaţiei în vigoare;
(ii) asigură înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie, atât pentru cerinţele interne ale unităţii, cât şi pentru relaţiile cu ordonatorii de credite, organismele fiscale şi de control şi alţi utilizatori;
(iii) elaborează planul anual de achiziţii al instituţiei şi asigură organizarea achiziţiilor publice cu respectarea normelor legislative în vigoare.

(2) Compartimentul resurse umane are următoarele atribuţii:

(i) asigură implementarea politicilor de personal ale instituţiei;
(ii) asigură evidenţa personalului şi a fluctuaţiei acestuia;
(iii) implementează, menţine şi îmbunătăţeşte continuu sistemul de management al calităţii;
(iv) asigură documentaţia privind plata drepturilor de natură salarială sau a altor venituri.

(3) Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii:

(i) asigură gestiunea bunurilor materiale ale instituţiei;
(ii) stabileşte necesarul de cheltuieli materiale şi servicii pentru întreţinere;
(iii) organizează arhiva instituţiei;
(iv) organizează şi asigură controlul privind respectarea normelor de protecţie a muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor.

Articolul 26Compartimentul juridic, armonizare legislativă şi contencios are următoarele atribuţii: 1. asigură consilierea juridică pentru toate activităţile specifice instituţiei; 2. avizează şi contrasemnează acte cu caracter juridic emise de instituţie; 3. reprezintă interesele instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti, a altor organe de jurisdicţie, precum şi în raporturile cu persoane juridice şi fizice, pe baza delegării atribuite de ordonatorul de credite. Articolul 27Compartimentul comunicare şi relaţii internaţionale are următoarele atribuţii: 1. creează şi evaluează imaginea publică a instituţiei; 2. elaborează strategiile de comunicare; 3. organizează activităţile publice ale instituţiei; 4. asigură promovarea cooperării şi schimbului de informaţii cu instituţii specializate din ţară şi străinătate în vederea atragerii de fonduri; 5. organizează conferinţele de presă ale reprezentanţilor instituţiei; 6. asigură comunicarea internă între departamentele instituţiei. Articolul 28Serviciul informatică şi infrastructură suport are următoarele atribuţii: 1. asigură funcţionarea sistemelor de colectare, prelucrare şi management al informaţiilor şi datelor statistice specifice instituţiei; 2. asigură funcţionarea şi utilizarea corectă a sistemului informatic al instituţiei; 3. asigură integritatea şi protecţia datelor (politici antivirus, politici de back-up şi politici de recuperare a datelor în caz de dezastru); 4. asigură suport tehnic pentru utilizatorii sistemului informatic. Articolul 29Biroul Centrul de Politica Ştiinţei şi Scientometrie are următoarele atribuţii: 1. asigură suportul scientometric în procesul de evaluare a editurilor, revistelor şi cărţilor şi în procesul de verificare a eligibilităţii în cadrul competiţiilor organizate de UEFISCDI; 2. actualizează situaţia revistelor româneşti indexate/cotate ISI; 3. calculează şi actualizează valorile principalilor indicatori utilizaţi în evaluarea scientometrică din România; 4. asigură suportul tehnic în accesarea bazelor de date bibliografice şi bibliometrice; 5. realizează studii şi analize scientometrice. Articolul 30Serviciul Centrul de Politici pentru Învăţământ Superior, Ştiinţă, Inovare şi Antreprenoriat are următoarele atribuţii: 1. implementează proiecte de dezvoltare instituţională şi de sistem, cu finanţare naţională sau internaţională, în acord cu priorităţile naţionale şi internaţionale; 2. elaborează studii, analize şi rapoarte pentru învăţământul superior şi cercetare, dezvoltare şi inovare; 3. participă la actualizarea specificaţiilor pentru sistemele informatice gestionate de UEFISCDI; 4. organizează manifestări tehnico-ştiinţifice în vederea diseminării rezultatelor şi cunoştinţelor de specialitate la nivel naţional şi internaţional. Articolul 31Compartimentul Unitatea de implementare mecanisme financiare Spaţiul Economic European şi Norvegia 2014-2021 are următoarele atribuţii: 1. asigură implementarea mecanismelor financiare, în conformitate cu acordurile de program semnate la nivel de ţară şi legislaţia aplicabilă; 2. coordonează activitatea asociată celor două mecanisme, realizată de personalul încadrat în celelalte structuri ale UEFISCDI, cu atribuţii în implementarea mecanismelor; 3. asigură comunicarea cu actorii implicaţi în derularea mecanismelor; 4. elaborează rapoartele anuale de activitate. Articolul 32Compartimentul secretariat are următoarele atribuţii: 1. asigură înregistrarea corespondenţei destinate instituţiei şi o prezintă conducerii instituţiei pentru înscrierea ordinelor rezolutive; 2. urmăreşte reprimirea corespondenţei vizate de conducerea instituţiei, o înregistrează în registrul general de corespondenţă, o sortează şi o distribuie la structuri/persoane, conform ordinelor rezolutive; 3. sprijină derularea activităţii curente a instituţiei. Articolul 33Compartimentul audit public intern are atribuţiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. Articolul 34UEFISCDI are o comisie de etică, care funcţionează conform prevederilor Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare. Componenţa comisiei de etică a UEFISCDI se aprobă prin decizie a directorului general al UEFISCDI. Capitolul IIConducerea şi evaluarea Articolul 35
(1) UEFISCDI este condusă administrativ de un director general, ajutat de 2 directori generali adjuncţi şi 2 directori de direcţii.
(2) UEFISCDI este monitorizată şi evaluată de o structură denumită în continuare Comitet de monitorizare.
Secţiunea 1Comitetul de monitorizare Articolul 36Comitetul de monitorizare este format din câte un membru al consiliilor consultative ale MENCS cu atribuţii în domeniul învăţământului superior, cercetării ştiinţifice, dezvoltării şi inovării, de regulă la nivel de preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului. Comitetul de monitorizare funcţionează în baza unui regulament propriu şi are următoarele atribuţii: 1. monitorizează activitatea UEFISCDI şi informează consiliile coordonatoare despre rezultatele monitorizării; 2. elaborează propuneri referitoare la creşterea calităţii şi eficienţei activităţii UEFISCDI, care se transmit MENCS, ANCSI, conducerii UEFISCDI şi consiliilor coordonatoare. Secţiunea a 2-aConducerea UEFISCDI Articolul 37(1) Conducerea UEFISCDI este asigurată de un director general numit prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice în urma promovării concursului organizat pentru ocuparea postului şi de 2 directori generali adjuncţi cu atribuţii specifice distincte pentru învăţământul superior şi pentru cercetare, dezvoltare, inovare.(2) Directorul general poate participa de drept la şedinţele consiliilor consultative ale MENCS în calitate de observator, fără drept de vot, cu excepţia şedinţelor în care se evaluează activitatea UEFISCDI.(3) Directorul general poate introduce subiecte pe ordinea de zi a şedinţelor consiliilor prevăzute la alin. (2), cu acordul consiliilor respective. Articolul 38Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii: 1. asigură conducerea administrativă a instituţiei şi o reprezintă în relaţiile cu terţii; 2. îndeplineşte obligaţiile prevăzute de lege în calitate de ordonator de credite; 3. îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către MENCS, ANCSI sau consiliile consultative, conform prevederilor legale în vigoare; 4. are dreptul de a delega atribuţii, prin decizie, pe cale ierarhică, personalului din subordine. Articolul 39În cazul în care postul de director general al UEFISCDI este vacant, atribuţiile acestuia se preiau temporar de către unul dintre directorii generali adjuncţi. În cazul în care atât postul de director general al UEFISCDI, cât şi posturile de director general adjunct sunt vacante, atribuţiile acestora se preiau temporar de către directori interimari numiţi prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. Secţiunea a 3-aEvaluarea Articolul 40(1) Activitatea directorului general al UEFISCDI este evaluată anual de către comitetul de monitorizare.(2) Comitetul de monitorizare, pentru activitatea directorului general, acordă, prin votul membrilor săi, unul dintre următoarele calificative: „foarte bine", „bine", „satisfăcător", „nesatisfăcător", împreună cu justificarea acordării respectivului calificativ. Calificativele, însoţite de justificările aferente, se înaintează ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice în vederea aprobării.(3) În cazul în care directorul general primeşte, în unanimitate, calificativul „nesatisfăcător", acesta este destituit din funcţie, conform prevederilor art. 61 lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau reîncadrat pe o funcţie inferioară, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. Articolul 41Activitatea personalului UEFISCDI se evaluează anual conform unor proceduri stabilite de conducerea UEFISCDI şi prevederilor legale în vigoare, iar persoanele a căror activitate este nesatisfăcătoare pot fi concediate, conform prevederilor art. 61 lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau reîncadrate pe o funcţie inferioară, prin decizie a directorului general. Articolul 42Contractele individuale de muncă ale conducerii administrative şi ale personalului UEFISCDI trebuie să includă clauze referitoare la evaluarea anuală şi implementarea prevederilor prezentului regulament, potrivit prevederilor art. 17 alin. (3) lit. e) şi ale art. 17 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Capitolul IIIDispoziţii finale Articolul 43Prevederile prezentului regulament se completează cu celelalte dispoziţii legale în vigoare.
ANEXA Nr. 2STATUL DE FUNCŢII al Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării În statul de funcţii al Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării sunt încadrate funcţii de conducere şi funcţii de execuţie. a)Funcţii de conducere

Nr. crt. Funcţia Număr de posturi
1 Director general 1
2 Director general adjunct 2
3 Director de direcţie 2
4 Şef de serviciu 6
5 Şef de birou 2

b)Funcţii de execuţie

Nr. crt. Funcţia Grad profesional Studii Număr de posturi
1 Expert I A Superioare 94
2 Referent I A Medii 6
3 Inspector de specialitate I A Superioare 4
4 Consilier juridic I A Superioare 2
5 Administrator I Medii 1

ANEXA Nr. 3*) *) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.COMENTARII la Ordinul 5804/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5804 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1470 2011
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori * Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne informați exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 66 2017
    Vești bune! Numele meu este Gloria Paul, cetățean românesc, locuiesc în STRADA CALAMARESTI, NR: 18, BRAD. Este un oraș din județul Hunedoara din regiunea Transilvania a României. Vreau să folosesc acest mediu pentru a oferi consiliere concretă tuturor cetățenilor români care caută un împrumut pentru a fi atenți, deoarece internetul este plin de fraude, acum câteva luni am avut nevoie urgentă de un împrumut din cauza finanțelor mele Situația nu este atât de bună și am fost disperată, am căzut în mâinile creditorilor falși, din Arabia Saudită și Singapore. Aproape am murit, până când un prieten de-al meu mi-a spus de un creditor foarte fiabil numit Mama. Elizabeth Andy, deținătoare a unei organizații globale de creditare, ea este creditor la nivel mondial; pe care l-am contactat și mi-a împrumutat un împrumut de 80.000Lei în mai puțin de 24 de ore cu o rată a dobânzii de 2% și mi-a schimbat viața întregii familii. Am primit împrumutul meu în contul meu bancar după mama. Elizabeth Andy mi-a transferat împrumutul când mi-am verificat soldul contului bancar și am constatat că suma pe care am aplicat-o a fost creditată în contul meu bancar Deci, pentru munca bună Mama. Elizabeth a făcut în viața mea și în familia mea, am decis să spun și să împărtășesc mărturia mea despre Mama. Elizabeth, așa că oamenii din țara mea și orașul meu pot obține un împrumut cu ușurință fără stres. Deci, dacă aveți nevoie de un împrumut, vă rugăm să contactați mama. Elizabeth prin e-mail: (elizabethandy95@gmail.com) De asemenea, puteți să mă contactați la adresa de e-mail :( gloriapaul024@gmail.com). Acum, eu sunt proprietarul mândru al unei femei de afaceri bune și mari în orașul meu, Mai Dumnezeu Atotputernic să continue să binecuvânteze pe Mama. Elizabeth pentru munca ei bună în viața mea și familia mea.
ANONIM a comentat Ordin 5286 2004
    Vești bune! Numele meu este Gloria Paul, cetățean românesc, locuiesc în STRADA CALAMARESTI, NR: 18, BRAD. Este un oraș din județul Hunedoara din regiunea Transilvania a României. Vreau să folosesc acest mediu pentru a oferi consiliere concretă tuturor cetățenilor români care caută un împrumut pentru a fi atenți, deoarece internetul este plin de fraude, acum câteva luni am avut nevoie urgentă de un împrumut din cauza finanțelor mele Situația nu este atât de bună și am fost disperată, am căzut în mâinile creditorilor falși, din Arabia Saudită și Singapore. Aproape am murit, până când un prieten de-al meu mi-a spus de un creditor foarte fiabil numit Mama. Elizabeth Andy, deținătoare a unei organizații globale de creditare, ea este creditor la nivel mondial; pe care l-am contactat și mi-a împrumutat un împrumut de 80.000Lei în mai puțin de 24 de ore cu o rată a dobânzii de 2% și mi-a schimbat viața întregii familii. Am primit împrumutul meu în contul meu bancar după mama. Elizabeth Andy mi-a transferat împrumutul când mi-am verificat soldul contului bancar și am constatat că suma pe care am aplicat-o a fost creditată în contul meu bancar Deci, pentru munca bună Mama. Elizabeth a făcut în viața mea și în familia mea, am decis să spun și să împărtășesc mărturia mea despre Mama. Elizabeth, așa că oamenii din țara mea și orașul meu pot obține un împrumut cu ușurință fără stres. Deci, dacă aveți nevoie de un împrumut, vă rugăm să contactați mama. Elizabeth prin e-mail: (elizabethandy95@gmail.com) De asemenea, puteți să mă contactați la adresa de e-mail :( gloriapaul024@gmail.com). Acum, eu sunt proprietarul mândru al unei femei de afaceri bune și mari în orașul meu, Mai Dumnezeu Atotputernic să continue să binecuvânteze pe Mama. Elizabeth pentru munca ei bună în viața mea și familia mea.
ANONIM a comentat Ordin 5286 2004
    Vești bune! Numele meu este Gloria Paul, cetățean românesc, locuiesc în STRADA CALAMARESTI, NR: 18, BRAD. Este un oraș din județul Hunedoara din regiunea Transilvania a României. Vreau să folosesc acest mediu pentru a oferi consiliere concretă tuturor cetățenilor români care caută un împrumut pentru a fi atenți, deoarece internetul este plin de fraude, acum câteva luni am avut nevoie urgentă de un împrumut din cauza finanțelor mele Situația nu este atât de bună și am fost disperată, am căzut în mâinile creditorilor falși, din Arabia Saudită și Singapore. Aproape am murit, până când un prieten de-al meu mi-a spus de un creditor foarte fiabil numit Mama. Elizabeth Andy, deținătoare a unei organizații globale de creditare, ea este creditor la nivel mondial; pe care l-am contactat și mi-a împrumutat un împrumut de 80.000Lei în mai puțin de 24 de ore cu o rată a dobânzii de 2% și mi-a schimbat viața întregii familii. Am primit împrumutul meu în contul meu bancar după mama. Elizabeth Andy mi-a transferat împrumutul când mi-am verificat soldul contului bancar și am constatat că suma pe care am aplicat-o a fost creditată în contul meu bancar Deci, pentru munca bună Mama. Elizabeth a făcut în viața mea și în familia mea, am decis să spun și să împărtășesc mărturia mea despre Mama. Elizabeth, așa că oamenii din țara mea și orașul meu pot obține un împrumut cu ușurință fără stres. Deci, dacă aveți nevoie de un împrumut, vă rugăm să contactați mama. Elizabeth prin e-mail: (elizabethandy95@gmail.com) De asemenea, puteți să mă contactați la adresa de e-mail :( gloriapaul024@gmail.com). Acum, eu sunt proprietarul mândru al unei femei de afaceri bune și mari în orașul meu, Mai Dumnezeu Atotputernic să continue să binecuvânteze pe Mama. Elizabeth pentru munca ei bună în viața mea și familia mea.
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    UPDATE ON LOAN REQUIREMENT What is your situation? *Need 100% financing *Debt Consolidation Loans *Business Loans *Personal Loans *Home Loans *Car Finance *Commercial Loans *Investments Loans *Debts Consolidation *Business Planning *Commercial Development Finance *Properties Mortgages *Bad credit loans *commercial loans *Start-up- working capital loans *Construction loans *Car loans, *Hotel loans*Student loans at the cheapest interest rate of %. For more details email us today via email:(bdsfn.com@gmail.com) Name : Country : Phone number : Amount Needed as Loan : Purpose of Loan : Have you applied for loan online before (yes or no) Email : bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Mrs.Emilia Fedorcakova
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    UPDATE ON LOAN REQUIREMENT What is your situation? *Need 100% financing *Debt Consolidation Loans *Business Loans *Personal Loans *Home Loans *Car Finance *Commercial Loans *Investments Loans *Debts Consolidation *Business Planning *Commercial Development Finance *Properties Mortgages *Bad credit loans *commercial loans *Start-up- working capital loans *Construction loans *Car loans, *Hotel loans*Student loans at the cheapest interest rate of %. For more details email us today via email:(bdsfn.com@gmail.com) Name : Country : Phone number : Amount Needed as Loan : Purpose of Loan : Have you applied for loan online before (yes or no) Email : bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Mrs.Emilia Fedorcakova
ANONIM a comentat Ordin 30 2017
    UPDATE ON LOAN REQUIREMENT What is your situation? *Need 100% financing *Debt Consolidation Loans *Business Loans *Personal Loans *Home Loans *Car Finance *Commercial Loans *Investments Loans *Debts Consolidation *Business Planning *Commercial Development Finance *Properties Mortgages *Bad credit loans *commercial loans *Start-up- working capital loans *Construction loans *Car loans, *Hotel loans*Student loans at the cheapest interest rate of %. For more details email us today via email:(bdsfn.com@gmail.com) Name : Country : Phone number : Amount Needed as Loan : Purpose of Loan : Have you applied for loan online before (yes or no) Email : bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Mrs.Emilia Fedorcakova
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 5804/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu