Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 580 din 18 august 2006

privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 3 la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de plante agricole

ACT EMIS DE:      MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 780 din 14 septembrie 2006In baza prevederilor art. 37 lit. a) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante,

având în vedere necesitatea armonizării legislaţiei româneşti cu Directiva Consiliului 2002/53/CE privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 193 din 20 iulie 2002, şi cu Directiva 2004/842/CE referitoare la implementarea regulilor prin care statele membre pot autoriza comercializarea seminţelor aparţinând soiurilor pentru care a fost înaintată o cerere de înscriere în Catalogul naţional al soiurilor din speciile de plante agricole şi din speciile de legume, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 362 din 9 decembrie 2004,

văzând Referatul de aprobare nr. 4.471 din 11 august 2006 al Institutului de Stat pentru Testarea şi Inregistrarea Soiurilor,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 1 şi 3 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 bis din 20 ianuarie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. In anexa nr. 1, după litera f) a alineatului (1) al articolului 3 se introduc două noi litere, literele g) şi h), cu următorul cuprins:

,,g) teste pentru verificarea menţinerii;

h) teste specifice pentru determinarea amprentei genetice a soiului."

2.  In anexa nr. 1, după alineatul (3) al articolului 4 se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

„(4) Testele pentru verificarea menţinerii se efectuează periodic de către ISTIS, în scopul determinării dacă soiul mai este încă distinct, stabil şi suficient de uniform, păstrându-şi aceleaşi caractere ca în momentul înregistrării. Testele se efectuează în câmp prin compararea seminţei de referinţă depuse la înscrierea soiului cu sămânţa pusă la dispoziţie gratuit de către menţinător.

(5) Testele specifice pentru determinarea amprentei genetice a soiului se efectuează de către ISTIS în conformitate cu protocoalele şi procedurile specifice utilizate în Uniunea Europeană."

3.  Anexa nr. 3*) la ordin va avea următorul cuprins:

„ANEXA Nr. 3

Formularul nr. 1

ROMÂNIA

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR

ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

INSTITUTUL DE STAT PENTRU TESTAREA

ŞI ÎNREGISTRAREA SOIURILOR

CERERE

pentru înscrierea soiului la examinare în vederea înregistrării în Catalogul oficial

Data şi numărul de înregistrare. ......................./............/.........../ Nr................

Examinări solicitate :   DUS pentru soi |_|

pentru formele parentale |_|

VAU   pentru soi  |_|

Amprenta genetică: pentru soi |_|;

pentru   formele parentale |_|

1   Specia................................................. 2.   Subspecia............................................

3.        3.1.SOLICITANT :

3.2.AUTOR :

Numele :

Prenumele:

Calitatea :

Instituţia :

Adresa :

Ţara

Numele :

Prenumele:

Adresa :

Tara

4. Adresa pentru corespondenţa :

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

5.     LOC REZERVAT PENTRU AUTORITATE :

Din analizarea cererii nr.................din.............a rezultat că :

5.1.   Solicitantul a depus descrierea autorului pentru soiul şi/sau pentru formele parentale în            cazul soiurilor hibride şi/sau sintetice realizată după ghidul UPOV  DA |_| Nu |_|

sau

5.2.   Solicitantul a depus descrierea oficială a soiului şi/sau pentru formele parentale efectuată de o autoritate oficială din Uniunea Europeană : DA |_| NU |_|

sau

5.3.   Solicitantul a depus cererea (copie) pentru efectuarea testului DUS şi/sau pentru formele parentale la o autoritate oficială din Uniunea Europeană : DA |_|  NU |_|

sau

5.4.   Cererea solicitantului de efectuare a testului DUS a soiului şi/sau pentru formele parentale şi testului VAU a fost acceptată de către autoritate: DA |_|  NU |_|

Drept care, în conformitate cu prevederile Directivei 2004/842/CE şi/sau cu principiile acesteia solicitantul POATE |_| NU POATE |_| multiplica/ comercializa sămânţa soiului în condiţiile legii.

         Data........................                                                         Semnătura/ştampila

6.     Denumirea soiului:                                      6.1. Provizorie:

(cod sau denumire conform D 2002/53/CE;         6.2. Definitiva.

se  completează cu capitale)        

7.    Informaţii pentru experimentator:

7.1.   Zona de cultură :

7.2.   Condiţii de cultură :

7.3.   Grupa de maturitate :

7.4.   Recomandări suplimentare:

8.  Originea:

     Formula (în cazul hibrizilor şi soiurilor sintetice)

    

     Ploidia                 

In cazul hibrizilor, indicaţi formula si precizaţi daca este libera sau secreta.

LIBERA |_|         SECRETA |_|

In cazul in care este secreta, completaţi si formularul 1 bis.

9.    Modul de obţinere a soiului:   Selecţie în masă |_| Selecţie genealogică |_| Hibridare |_|                      Alte (precizaţi):..........................................................................................................................

       9.1.    Pentru hibrizi se indică formula generică

       9.2.    Ploidia seminţei certificabile

10. Componenţii genealogici/formele parentale:

       10.1-Aparţin solicitantului: DA |_| / NU |_|

       10.2.Sunt proprietatea autorului DA |_| / NU |_|

11. Menţinerea purităţii biologice

      11.1. Tip de selecţie de menţinere / metodă :

      11.2.  Responsabilul cu menţinerea : Solicitantul |_| Autorul |_| Alţii (nominalizaţi):

      11.3. Locaţia în care se face menţinerea :

12. 12.1. Soiul a mai fost testat în altă tară : DA |_| / NU |_|  Dacă DA, în care ..................................

perioada..................nr. cererii detestare...........testul DUS |_|; VAU |_|;DUS şi VAU |_|

      12.2. Soiul este în curs de testare în altă tară : DA |_| / NU |_|  Dacă DA, în care..........................

din ce an..................nr, cererii de testare...........testul DUS |_|; VAU |_|; DUS şi VAU |_|

13. 13.1. Soiul a mai fost înregistrat în altă ţară : DA |_| / NU |_| Dacă DA, sub ce nume: ....................poziţie Catalog oficial (ţara)...................      mentinător..................

      13.2. Soiul este înregistrat în Catalogul Comun al UE: DA |_| / NU |_| Dacă DA, sub ce nume:.......................................în ce an...................mentinător.....................................

14. Soiul este modificat genetic DA |_| / NU |_|

       14.1. Dacă DA- evenimentul de transformare..............................

       14.2. Nr. şi data aprobării autorităţii pentru introducere în mediu a evenimentului de transformare :

15. Cererea este însoţită de :

      15.1. Descrierea autorului conform UPOV   DA |_| /NU |_|

Pentru soiurile hibride şi soiurile sintetice autorul va depune decrierea UPOV şi pentru liniile parentaleale ale soiului hibrid şi componentele soiului sintetic.

      15.2. Descrierea oficială a soiului DA |_| / NU |_| efectuată de către autoritatea

.............................................din tara..................conform ghidului UPOV nr.............

      15.3. Copia cererii pentru efectuarea testului DUS de către autoritatea din tara........................

16. Subsemnaţii suntem de acord ca testele DUS solicitate în prezenta cerere să fie efectuate de către................................................................................angajandu-ne să achităm taxele aferente acestui test conform Acordului de colaborare dintre ISTIS şi......................................................

Prezenta cerere a fost depusă in două exemplare din care unul se returnează solicitantului.

Semnătura solicitantului:                                            Semnătura autorului:

Data:

ROMÂNIA

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

INSTITUTUL DE STAT PENTRU TESTAREA ŞI ÎNREGISTRAREA SOIURILOR

Formularul nr.1 bis

Confidenţial

Nr. de înregistrare a cererii de înscriere.......................

INFORMAŢII SUPLIMENTARE PRIVIND HIBRIDUL /SOIUL SINTETIC

1.

SPECIA

2.

DENUMIREA (cod sau denumire conform D 2002/53/CE):

2.1. PROVIZORIE:

2.2.DEFINITIVĂ:

3.

FORMULA HIBRIDULUI/SOIULUI SINTETIC:

4.

Liniile parentale:

4. 1. Forma mamă:

4. 2. Forma tată:

4.3. Componentele soiului sintetic:

5.

Ploidia

5.1. Seminţei certificabile:

5.2. Seminţei formelor parentale:

       5.2.1. Forma mamă:

       5.2.2. Forma tată

       5.2.3. Componentele soiului sintetic:

6.

INFORMAŢII PRIVIND EFECTUAREA TESTULUI DUS:

Denumirea hibridului/formelor parentale

Dacă s-a efectuat testul DUS

Date privind autoritatea care a efectuat testul DUS

DA

NU

Ţara

Instituţia

Perioada

Hibridul

Forma tată

Forma mamă

Componentele soiului sintetic

Solicitantul anexez la prezenta cerere următoarele documente:

Hibrid/soi sintetic

Forma mamă

Forma tată

Componentele soiului sintetic

DA

NU

DA

NU

DA

NU

DA

NU

Descriere autorului

Descrierea oficială DUS

Prezenta cerere a fost depusă in două exemplare din care unul se retumează solicitantului.

Semnătura solicitantului:                             Semnătura autorului:

Data:"

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării.

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 580/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 580 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Acord 0 1997
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1320 2012
    Salutările formează firma de împrumut cu pășune verde. Ai nevoie de un credit pentru realizarea proiectelor tale Ai fost respins de multe bănci Aveți nevoie de finanțare pentru consolidarea datoriilor? Aveți nevoie de finanțare care să vă ajute afacerea să revină pe drum. Știți că suntem cea mai bună soluție pentru dvs. în domeniul obținerii unui împrumut personal. Contactați-ne prin: {Greenpastureloanfirm@gmail.com} Acordăm credite la o rată generală anuală de 3% cu Posibilități. Pentru mai multe informații despre ofertele noastre de credit Vă rugăm să ne contactați: Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpasturelanfirm @ gmail .com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Bună ziua doamnelor și domnilor, aveți nevoie urgentă de un împrumut de afaceri, un împrumut personal sau un credit ipotecar? Dacă da, vă sfătuiesc să ne contactați la Sunshine Financial Group prin această adresă de e-mail (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) pentru a obține împrumutul dvs. în termen de 24 de ore, deoarece oferim asistență garantată pentru obținerea unui împrumut. Oferim tot felul de împrumuturi. Fără taxe ascunse. Compania noastră a înregistrat numeroase progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Serviciul nostru de Împrumut vă oferă acces la: - Un împrumut în numerar de până la 20 de milioane EUR - Rata anuală accesibilă de 3%. - Opțiuni de rambursare flexibile; Puteți alege între 1 și 30 de ani pentru a rambursa împrumutul - Aplicați oricând și oriunde Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Pentru mai multe informații, contactați-ne prin intermediul E-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) {WhatsApp: +447903159998} Există un împrumut pentru toată lumea, aplicați astăzi și veți fi bucuroși că ați făcut-o
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 580/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu