Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 580 din 18 august 2006

privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 3 la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de plante agricole

ACT EMIS DE:      MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 780 din 14 septembrie 2006In baza prevederilor art. 37 lit. a) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante,

având în vedere necesitatea armonizării legislaţiei româneşti cu Directiva Consiliului 2002/53/CE privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 193 din 20 iulie 2002, şi cu Directiva 2004/842/CE referitoare la implementarea regulilor prin care statele membre pot autoriza comercializarea seminţelor aparţinând soiurilor pentru care a fost înaintată o cerere de înscriere în Catalogul naţional al soiurilor din speciile de plante agricole şi din speciile de legume, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 362 din 9 decembrie 2004,

văzând Referatul de aprobare nr. 4.471 din 11 august 2006 al Institutului de Stat pentru Testarea şi Inregistrarea Soiurilor,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 1 şi 3 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 bis din 20 ianuarie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. In anexa nr. 1, după litera f) a alineatului (1) al articolului 3 se introduc două noi litere, literele g) şi h), cu următorul cuprins:

,,g) teste pentru verificarea menţinerii;

h) teste specifice pentru determinarea amprentei genetice a soiului."

2.  In anexa nr. 1, după alineatul (3) al articolului 4 se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

„(4) Testele pentru verificarea menţinerii se efectuează periodic de către ISTIS, în scopul determinării dacă soiul mai este încă distinct, stabil şi suficient de uniform, păstrându-şi aceleaşi caractere ca în momentul înregistrării. Testele se efectuează în câmp prin compararea seminţei de referinţă depuse la înscrierea soiului cu sămânţa pusă la dispoziţie gratuit de către menţinător.

(5) Testele specifice pentru determinarea amprentei genetice a soiului se efectuează de către ISTIS în conformitate cu protocoalele şi procedurile specifice utilizate în Uniunea Europeană."

3.  Anexa nr. 3*) la ordin va avea următorul cuprins:

„ANEXA Nr. 3

Formularul nr. 1

ROMÂNIA

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR

ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

INSTITUTUL DE STAT PENTRU TESTAREA

ŞI ÎNREGISTRAREA SOIURILOR

CERERE

pentru înscrierea soiului la examinare în vederea înregistrării în Catalogul oficial

Data şi numărul de înregistrare. ......................./............/.........../ Nr................

Examinări solicitate :   DUS pentru soi |_|

pentru formele parentale |_|

VAU   pentru soi  |_|

Amprenta genetică: pentru soi |_|;

pentru   formele parentale |_|

1   Specia................................................. 2.   Subspecia............................................

3.        3.1.SOLICITANT :

3.2.AUTOR :

Numele :

Prenumele:

Calitatea :

Instituţia :

Adresa :

Ţara

Numele :

Prenumele:

Adresa :

Tara

4. Adresa pentru corespondenţa :

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

5.     LOC REZERVAT PENTRU AUTORITATE :

Din analizarea cererii nr.................din.............a rezultat că :

5.1.   Solicitantul a depus descrierea autorului pentru soiul şi/sau pentru formele parentale în            cazul soiurilor hibride şi/sau sintetice realizată după ghidul UPOV  DA |_| Nu |_|

sau

5.2.   Solicitantul a depus descrierea oficială a soiului şi/sau pentru formele parentale efectuată de o autoritate oficială din Uniunea Europeană : DA |_| NU |_|

sau

5.3.   Solicitantul a depus cererea (copie) pentru efectuarea testului DUS şi/sau pentru formele parentale la o autoritate oficială din Uniunea Europeană : DA |_|  NU |_|

sau

5.4.   Cererea solicitantului de efectuare a testului DUS a soiului şi/sau pentru formele parentale şi testului VAU a fost acceptată de către autoritate: DA |_|  NU |_|

Drept care, în conformitate cu prevederile Directivei 2004/842/CE şi/sau cu principiile acesteia solicitantul POATE |_| NU POATE |_| multiplica/ comercializa sămânţa soiului în condiţiile legii.

         Data........................                                                         Semnătura/ştampila

6.     Denumirea soiului:                                      6.1. Provizorie:

(cod sau denumire conform D 2002/53/CE;         6.2. Definitiva.

se  completează cu capitale)        

7.    Informaţii pentru experimentator:

7.1.   Zona de cultură :

7.2.   Condiţii de cultură :

7.3.   Grupa de maturitate :

7.4.   Recomandări suplimentare:

8.  Originea:

     Formula (în cazul hibrizilor şi soiurilor sintetice)

    

     Ploidia                 

In cazul hibrizilor, indicaţi formula si precizaţi daca este libera sau secreta.

LIBERA |_|         SECRETA |_|

In cazul in care este secreta, completaţi si formularul 1 bis.

9.    Modul de obţinere a soiului:   Selecţie în masă |_| Selecţie genealogică |_| Hibridare |_|                      Alte (precizaţi):..........................................................................................................................

       9.1.    Pentru hibrizi se indică formula generică

       9.2.    Ploidia seminţei certificabile

10. Componenţii genealogici/formele parentale:

       10.1-Aparţin solicitantului: DA |_| / NU |_|

       10.2.Sunt proprietatea autorului DA |_| / NU |_|

11. Menţinerea purităţii biologice

      11.1. Tip de selecţie de menţinere / metodă :

      11.2.  Responsabilul cu menţinerea : Solicitantul |_| Autorul |_| Alţii (nominalizaţi):

      11.3. Locaţia în care se face menţinerea :

12. 12.1. Soiul a mai fost testat în altă tară : DA |_| / NU |_|  Dacă DA, în care ..................................

perioada..................nr. cererii detestare...........testul DUS |_|; VAU |_|;DUS şi VAU |_|

      12.2. Soiul este în curs de testare în altă tară : DA |_| / NU |_|  Dacă DA, în care..........................

din ce an..................nr, cererii de testare...........testul DUS |_|; VAU |_|; DUS şi VAU |_|

13. 13.1. Soiul a mai fost înregistrat în altă ţară : DA |_| / NU |_| Dacă DA, sub ce nume: ....................poziţie Catalog oficial (ţara)...................      mentinător..................

      13.2. Soiul este înregistrat în Catalogul Comun al UE: DA |_| / NU |_| Dacă DA, sub ce nume:.......................................în ce an...................mentinător.....................................

14. Soiul este modificat genetic DA |_| / NU |_|

       14.1. Dacă DA- evenimentul de transformare..............................

       14.2. Nr. şi data aprobării autorităţii pentru introducere în mediu a evenimentului de transformare :

15. Cererea este însoţită de :

      15.1. Descrierea autorului conform UPOV   DA |_| /NU |_|

Pentru soiurile hibride şi soiurile sintetice autorul va depune decrierea UPOV şi pentru liniile parentaleale ale soiului hibrid şi componentele soiului sintetic.

      15.2. Descrierea oficială a soiului DA |_| / NU |_| efectuată de către autoritatea

.............................................din tara..................conform ghidului UPOV nr.............

      15.3. Copia cererii pentru efectuarea testului DUS de către autoritatea din tara........................

16. Subsemnaţii suntem de acord ca testele DUS solicitate în prezenta cerere să fie efectuate de către................................................................................angajandu-ne să achităm taxele aferente acestui test conform Acordului de colaborare dintre ISTIS şi......................................................

Prezenta cerere a fost depusă in două exemplare din care unul se returnează solicitantului.

Semnătura solicitantului:                                            Semnătura autorului:

Data:

ROMÂNIA

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

INSTITUTUL DE STAT PENTRU TESTAREA ŞI ÎNREGISTRAREA SOIURILOR

Formularul nr.1 bis

Confidenţial

Nr. de înregistrare a cererii de înscriere.......................

INFORMAŢII SUPLIMENTARE PRIVIND HIBRIDUL /SOIUL SINTETIC

1.

SPECIA

2.

DENUMIREA (cod sau denumire conform D 2002/53/CE):

2.1. PROVIZORIE:

2.2.DEFINITIVĂ:

3.

FORMULA HIBRIDULUI/SOIULUI SINTETIC:

4.

Liniile parentale:

4. 1. Forma mamă:

4. 2. Forma tată:

4.3. Componentele soiului sintetic:

5.

Ploidia

5.1. Seminţei certificabile:

5.2. Seminţei formelor parentale:

       5.2.1. Forma mamă:

       5.2.2. Forma tată

       5.2.3. Componentele soiului sintetic:

6.

INFORMAŢII PRIVIND EFECTUAREA TESTULUI DUS:

Denumirea hibridului/formelor parentale

Dacă s-a efectuat testul DUS

Date privind autoritatea care a efectuat testul DUS

DA

NU

Ţara

Instituţia

Perioada

Hibridul

Forma tată

Forma mamă

Componentele soiului sintetic

Solicitantul anexez la prezenta cerere următoarele documente:

Hibrid/soi sintetic

Forma mamă

Forma tată

Componentele soiului sintetic

DA

NU

DA

NU

DA

NU

DA

NU

Descriere autorului

Descrierea oficială DUS

Prezenta cerere a fost depusă in două exemplare din care unul se retumează solicitantului.

Semnătura solicitantului:                             Semnătura autorului:

Data:"

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării.

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 580/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 580 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 580/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu