Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 556 din 7 aprilie 2006

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 439 din 22 mai 2006In temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi    a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 4 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.186 şi nr. 1.186 bis din 29 decembrie 2005, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II - Direcţia generală a contabilităţii publice şi a sistemului de decontări în sectorul public va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României,   Partea I.

p. Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Bodu,

secretar de stat

ANEXĂ*)

I. Capitolul III PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANŢ se completeaza astfel:

1. La litera A Active, pct.2 Active curente (circulante), pct.2.3.2.2.Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat si bugetelor locale, după ultimul paragraf se introduce un nou paragraf cu următorul conţinut:

"Compartimentele de creanţe bugetare din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene si a municipiului Bucureşti, precum si Direcţia generala de administrare a marilor contribuabili vor avea in vedere următoarele:

-  existenta neconcordantei dintre soldul contului 520"Disponibil al bugetului de stat" si contul 20"Veniturile bugetului de stat" din contabilitatea trezoreriei statului urmare:

-neinregistrarii in contabilitatea bugetului de stat a operaţiunilor privind drepturile constatate si veniturile incasate privind capitolul 17.01"Taxe vamale si alte taxe pe tranzacţiile internaţionale" si alte capitole de venituri a căror evidenta si raportare se realizează de către Autoritatea Naţionala a Vămilor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;

-neinregistrarii in contabilitatea bugetului de stat de la nivelul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene si a municipiului Bucureşti, a sumelor incasate din impozitul pe venit - transmise electronic -Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili pentru marii contribuabili transferaţi la 30.06.2005;

-înregistrării in contabilitatea bugetului de stat de la Direcţia generala de administrare a marilor contribuabili a sumelor incasate din impozitul pe venit -transmise electronic de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene si a municipiului Bucureşti pentru marii contribuabili transferaţi la 30.06.2005.

- posibilitatea ca soldul contului 520"Disponibil al bugetului de stat" sa prezinte sold creditor urmare operaţiunilor de diminuare a veniturilor incasate, potrivit legii (cote defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din TVA);

-  conturile 7312"Cote si sume defalcate din impozitul pe venit" si 7352"Sume defalcate din TVA" se debiteaza pentru sumele si cotele defalcate din impozitul pe venit, respectiv sume

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

defalcate din TVA prin creditul contului  520"Disponibil al bugetului de  stat", fapt ce determina ca aceste conturi sa prezinte sold debitor, prin excepţie de la regula generala de funcţionare a conturilor de venituri".

Operaţiunea de inchidere a conturilor respective se va efectua cu sume negative, (in rosu) astfel:

%                                                              =           121.09 "Rezultat patrimonial -

                                                                                            buget de stat

" 7312" Cote si sume defalcate din

impozitul pe venit"

7352"Sume defalcate din TVA"

2. La litera C CAPITALURI, pct.3 Rezerve din reevaluare, după ultimul paragraf se introduce un nou paragraf cu următorul conţinut: "Sumele reprezentând diferentele din reevaluare aferente valorii neamortizate la 31 decembrie 2003 determinate in urma acţiunii de reevaluare, evidenţiate in analitice distincte in cadrul conturilor: 702 "Finanţarea bugetara din anii precedenţi si alte surse", 528 "Venituri din anii precedenţi si alte surse" si 337 "Fonduri cu destinaţie speciala", care potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 au fost transpuse in contul 105 "Rezerve din reevaluare", vor fi analizate, astfel incat diferentele din reevaluare aferente activelor fixe amortizate integral, scoase din funcţiune, transferate cu titlu gratuit, vândute, etc, sa fie trecute asupra contului 117 "Rezultatul reportat"- contul sintetic de gradul II: 117.15 "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din reevaluare".

In mod similar, se va proceda si cu diferentele din rotunjiri inregistrate urmare aplicării Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei naţionale si diferentelor rezultate in urma efectuării operaţiunii de conversie potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei naţionale.

Soldul contului 105"Rezerve din reevaluare" trebuie sa exprime valoarea diferentelor din reevaluare aferente activelor fixe existente in instituţie".

II. Capitolul VI: PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUŢII PUBLICE se completează astfel:

1. La clasa 1 CONTURI DE CAPITALURI, grupa 11 REZULTATUL REPORTAT, la contul 117"Rezultatul reportat" după contul sintetic de gradul II  117.10"Rezultatul reportat instituţii publice si activităţi finanţate integral sau parţial din venituri proprii", se introduce un nou cont sintetic de gradul II 117.15"Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din reevaluare".

2.   La clasa 4 CONTURI DE TERTI, grupa 43 ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE, la contul 431"Asigurari sociale", după contul sintetic de gradul II 4315"Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale", se introduce un nou cont sintetic de gradul II 4317"Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizaţii".

3.  La clasa 6 CONTURI DE CHELTUIELI, grupa 64 CHELTUIELI CU PERSONALUL, după contul sintetic de gradul II: 6454"Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale" se introduce un nou cont sintetic de gradul II 6455"Contribuţiile angajatorilor pentru concedii si indemnizaţii".

III. Capitolul VII: INSTRUCŢIUNILE DE UTILIZARE A CONTURILOR se completează astfel:

l. La clasa 1 CONTURI DE CAPITALURI, la contul 117"Rezultatul reportat", al treilea paragraf se  completează cu sintagma:"si rezultatul reportat reprezentând surplusul din reevaluare".

2.La clasa 4"Conturi de terti",  grupa 43"Asigurări sociale, protecţia sociala si conturi asimilate", la contul 431"Asigurari sociale", se completează astfel:

-in preambulul contului, după sintagma "contribuţiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale" se completează cu: "si contribuţiile angajatorilor pentru concedii si indemnizaţii";

-la detalierea pe conturi sintetice de gradul II, după contul 4315"Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale" se introduce contul sintetic de gradul II 4317 "Contribuţiile angajatorilor pentru concedii si indemnizaţii";

-la creditarea contului 431"Asigurari sociale" prin debitul contului 645 "Cheltuieli privind asigurările sociale", după a treia liniuta, se introduce o noua liniuta cu următorul cuprins: "cu contribuţiile angajatorilor pentru concedii si indemnizaţii";

-la debitarea contului 431"Asigurari sociale" prin creditul contului 423"Personal-ajutoare si indemnizaţii datorate", după prima liniuta se introduce o noua liniuta cu următorul cuprins: "cu sumele datorate personalului, reprezentând ajutoare sociale suportate din contribuţia angajatorului pentru concedii si indemnizaţii".

3. La clasa 6 CONTURI DE CHELTUIELI, grupa 64 CHELTUIELI CU PERSONALUL, la contul 645"Cheltuieli privind asigurările sociale" se completează astfel:

-la detalierea pe conturi sintetice de gradul II, după contul 6454"Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale" se introduce contul sintetic de gradul II 6455"Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizaţii";

-la debitarea contului 645"Cheltuieli privind asigurările sociale" prin creditul contului 431"Asigurari sociale", după a treia liniuta se introduce o noua liniuta cu următorul cuprins: "cu contribuţiile angajatorilor pentru concedii si indemnizaţii".

IV. MONOGRAFIA PRIVIND ÎNREGISTRAREA IN CONTABILITATE A PRINCIPALELOR OPERAŢIUNI devine CAPITOLUL VIII si se modifica si se completează astfel:

1. La CONTURI DE TERŢI, litera C: Decontări cu personalul si asigurările sociale, după Nr.crt. 13, se introduce Nr.crt.14 cu următorul conţinut:

Nr.crt.

Descriere operaţie

Simbol

cont

debitor

Simbol

cont

creditor

14.

Inregistrarea sumelor datorate bugetului de stat de către instituţiile publice  care nu au incadrat persoane  cu handicap potrivit legii

635

446

2. Din formulele contabile prezentate la Nr.crt.V.4. Conturi de trezorerie, conturile 604 si 605 se elimina.

V. TRANSPUNEREA SOLDURILOR CONTURILOR DIN BALANŢA DE VERIFICARE LA 31 DECEMBRIE 2005 IN NOUL PLAN DE CONTURI GENERAL devine CAPITOLUL IX si se modifica si se completează astfel:

1. La clasa 1 CONTURI DE CAPITALURI:

1.1. La grupa 11 REZULTATUL REPORTAT:

- la contul nou 117.10 "Rezultatul reportat - bugetul instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii" după contul vechi  593 "Venituri din surse proprii pentru finanţarea proiectelor de reforma" se inscrie si contul 210 "Decontări privind creditele acordate potrivit legii".

- la contul nou   117.01-10 "Rezultatul reportat" după contul vechi 343   "Fondul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995" se inscrie contul 522 " Venituri din dobânzi bancare" (in funcţie de sursa la care se refera: fonduri externe nerambursabile, imprumuturi externe, venituri proprii).

1.2. La grupa 13 FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALA, la contul 137 "Taxe speciale",după contul vechi 376 "Taxe speciale" se inscrie si contul 531 "Venituri de realizat" (pentru debite constatate si neincasate la 31 decembrie 2005 din taxe speciale).

2.  La clasa 2 CONTURI DE ACTIVE FIXE:

2.1.   La grupa 21 ACTIVE FIXE CORPORALE, după denumirea contului 213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale si plantaţii" se inscrie: Dezvoltarea in conturile sintetice de gradul II de mai jos este opţionala.

2.2.  La grupa 26 ACTIVE FINANCIARE simbolul contului nou 2673"Imprumuturi acordate pe termen lung" se modifica in 2675 iar simbolul contului 2674 "Dobanzi aferente imprumuturilor pe termen lung" se modifica in 2676.

3.   La clasa 4 CONTURI DE TERŢI grupa 47 CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE la contul nou 472 "Venituri inregistrate in avans", după contul vechi 530 "Venituri anticipate" se inscrie si contul vechi 531 "Venituri de realizat" (cu valoarea nominala a biletelor de intrare la muzee, teatre, cartele de masa, etc.)

4.  La clasa 5 CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BĂNCI COMERCIALE:

4.1.  La grupa 51 CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BĂNCI simbolul contului nou 5181 "Dobânzi de plătit" se modifica in 5186 iar simbolul contului nou 5182 "Dobânzi de incasat" se modifica in 5187.

4.2.  La grupa 55 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALA la contul nou 555 "Disponibil al fondului de risc", contul vechi 175 "Disponibil al fondului de risc" se va completa cu: ( inclusiv disponibilul fondului de garantare).

VI. Capitolul X: CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI DE STAT se modifica si se completează astfel:

1. La pct.2 Monografia privind inregistrarea in contabilitate a operaţiunilor specifice, pct.IV: Restituiri de sume pentru persoane fizice si juridice, se completează cu următoarele operaţiuni:

Nr. crt.

Descriere operaţie

Simbol

cont

debitor

Simbol

cont

creditor

5.

Taxa de  participare   la  licitaţie  depusa  de  ofertanţi  la casierie

5311

4671

6.

Depunerea sumelor in contul de la trezorerie

581

5311

Concomitent:

528

581

7.

Taxa de  participare   la  licitaţie  depusa  de  ofertanţi  la unităţile teritoriale ale trezoreriei statului

528

4671

8.

Restituirea de către organul de executare silita, potrivit legii, a taxei de participare la licitaţie

4671

528

9.

Valorificarea   bunurilor,   pe   baza   facturii   fiscale   de executare silita, inclusiv taxa pe valoarea adăugata:

               - cu sumele de incasat in contul creanţelor bugetare

                 ale debitorului, inclusiv a celor pentru acoperirea

                 cheltuielilor de executare silita;

              - cu sumele de restituit debitorului, după acoperirea

                 obligaţiilor fata de creditorii bugetari;

              - cu taxa pe valoarea adăugata aferenta.

411

%

4481

4671

4481

10.

Intregirea preţului  adjudecat  cu taxa  de  participare   la licitaţie depusa de adjudecator

4671

411

11.

Incasarea   in   contul   de   disponibil   deschis   la   unităţile teritoriale ale trezoreriei statului a sumelor obţinute din valorificarea bunurilor supuse executării silite

528

411

12.

Virarea la bugetul de stat a taxei pe valoarea adăugata incasata

4481

528

13.

Stingerea creanţelor bugetului de stat ale debitorului in limita sumelor obţinute din valorificarea bunurilor supuse executării silite, exclusiv taxa pe valoarea adăugata

520

4631

14.

Stingerea sumelor de incasat in contul creanţelor bugetare ale debitorului, inclusiv a cheltuielilor de executare silita avansate din bugetul de stat si trecute in sarcina debitorului

4481

528

15.

Compensarea cu obligaţii de plata viitoare sau restituirea la cerere, a sumelor care exced creanţele bugetare

4671

4671

463

528

16.

Cheltuieli de executare silita trecute in sarcina debitorului

461

7701

17.

Sume recuperate in contul cheltuielilor de executare silita, care potrivit legii se fac venit la bugetul de stat:

                     -in contabilitatea creanţelor bugetului de stat:                                                                                         

                     -in contabilitatea cheltuielilor bugetului de stat:

                     

520

117.01

791

461

18.

înregistrarea operaţiunilor privind    restituirea    sumelor reprezentând taxa pe valoarea adăugata, accize si impozitul pe venit global

7xx

4671

19.

Rambursarea   sumelor   reprezentând   taxa   pe   valoarea adăugata solicitata de contribuabil si acceptata de organul fiscal, precum si sumele reprezentând accize si impozitul pe venitul global

4671

520

2. Titlul pct.V: Provizioane pentru deprecierea creanţelor, se modifica in Ajustari pentru deprecierea creanţelor. Textul: "Constituirea sau majorarea provizioanelor pentru creanţe depreciate" va avea următorul cuprins: "Constituirea sau majorarea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor" iar textul: "Diminuarea sau anularea provizioanelor constituite pentru deprecierea creanţelor" va avea următorul cuprins: "Diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor".

VII CAPITOLUL XI: CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE BUGETELOR LOCALE se modifica si se completează astfel:

1.   La pct. 1: Instrucţiuni de utilizare a conturilor contabile, la contul 521 "Disponibil al bugetului local", sintagma "cont de activ" se inlocuieste cu sintagma "cont bifunctional".

2.  La pct.2: Monografia privind inregistrarea in contabilitate a operaţiunilor specifice:

2.1.La Constituirea si utilizarea fondului de rulment inregistrarea contabila privind constituirea fondului de rulment, din excedentul anual al bugetului local, rezultat la inchiderea exerciţiului, potrivit legii, contul 5211 "Disponibil al bugetului local" se inlocuieste cu 5221"Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local".

2.2. După Constituirea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile, se introduce următorul text:

Nr.crt.

Explicaţia operaţiunii

Simbol

cont

debitor

Simbol cont creditor

Cheltuieli    efectuate    de    instituţiile    publice finanţate   din  alte   bugete  locale   prin   contul 50.26 "Disponibil din finanţarea din alte bugete locale:

La instituţiile publice care alimentează cu mijloace băneşti contul 50.26 deschis pe seama instituţiilor publice subordonate pentru efectuarea cheltuielilor din   bugetul   Capitalei   sau   bugetul   consiliilor judeţene:

              - alimentarea cu mijloace băneşti;

              - la sfârşitul perioadei (trimestrial),                    

                preluarea cheltuielilor de la instituţiile

                subordonate;

              - la sfârşitul anului,  încasarea sumelor     

                acordate in plus             

481

6xx

7702

7702

481

481

La   instituţiile   publice   care   primesc   mijloace băneşti in contul 50.26 si efectuează cheltuieli din bugetul Capitalei sau bugetul consiliilor judeţene:

              -alimentarea cu mijloace băneşti;

              -efectuarea cheltuielilor prevăzute in buget;

            

              -la sfârşitul perioadei, inchiderea conturilor 

                de cheltuieli;

              -la sfârşitul anului, restituirea sumelor

               neutilizate;

5121

%

404

404

6xx

6xx

481

481

481

5121

3 xx

6 xx

5121

In    situaţia    in    care    instituţiile    subordonate inregistrează     venituri     din     efectuarea     unor operaţiuni cum ar fi: bunuri primite prin donaţii,

7xx

481

transfer   cu   titlu   gratuit   de   la   alte   instituţii, redistribuiri intre unităţi, bunuri constatate plus la inventar   sau   obţinute   din   producţie   proprie, anularea sau diminuarea de provizioane, ajustări pentru    depreciere    sau    pierdere    de    valoare, conturile de venituri se inchid prin inregistrarea:

-Instituţia   superioara   preia   veniturile   după natura, prin inregistrarea:

481

7xx

Fonduri   primite   pentru   reducerea   riscului seismic al construcţiilor existente:

-Inregistrarea     fondurilor     primite     pentru reducerea    riscului    seismic    al    construcţiilor existente

550

776

Operaţiuni      referitoare      la      determinarea rezultatului patrimonial al bugetului local:

In  scopul  determinării  rezultatului  patrimonial distinct pentru activitatea finanţata din bugetul de stat   de   cea   finanţata   din   bugetul   local,    la instituţiile     publice     contul     121.01 "Rezultatul patrimonial      instituţii publice finanţate integral din buget" se va detalia si prezenta in bilanţul contabil pe următoarele analitice:

121.01.01    "Rezultatul   patrimonial   -   instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat";

121.01.02    "Rezultatul   patrimonial        instituţii publice finanţate integral din bugetul local";

121.01.03  "Alte venituri si finanţări din bugetul de stat";

121.01.04  "Alte venituri si finanţări din bugetul local".

Detalierea de mai sus se aplica in mod corespunzător    si    contului     117.01 "Rezultatul

reportat - instituţii publice finanţate integral din buget".

-    Rezultatul   patrimonial   -   instituţii   publice finanţate   integral   din   bugetul   de   stat   (cont

121.01.01) pentru activitatea finanţata din bugetul de stat:

-    Rezultatul   patrimonial   -   instituţii   publice finanţate    integral    din    bugetul    local    (cont

121.01.02) pentru activitatea finanţata din bugetul local:

-  Rezultatul patrimonial "Alte venituri si finanţari din  bugetul   de   stat"  (cont   121.01.03)   pentru sumele inregistrate in conturile de venituri urmare unor operaţiuni care nu au legătura cu finanţarea din bugetul de stat (bunuri primite cu titlu gratuit, plus  de  inventar,  diferente de  curs  favorabile, etc):

-  Rezultatul patrimonial "Alte venituri si finanţări din bugetul local" (cont 121.01.04) pentru sumele inregistrate in conturile de venituri urmare unor operaţiuni care nu au legătura cu finanţarea din bugetul local (bunuri primite cu titlu gratuit, plus de inventar, diferente de curs favorabile, etc.)

7701 121.01.01

7702 121.01.02

7xx

7xx

121.01.01

6xx

121.01.02

6xx

121.01.03

121.01.04

-    Unităţile    administrativ-teritoriale    intocmesc bilanţul centralizat pentru activitatea proprie si a instituţiilor publice  finanţate  din  bugetul  local după   determinarea   rezultatului   patrimonial   al bugetului local (ct. 121.02).

     In     vederea     determinării     rezultatului patrimonial al bugetului local (ct. 121.02) unităţile administrativ-teritoriale    vor    avea    in    vedere următoarele:

-   preluarea cheltuielilor,  după natura,  efectuate

pentru activitatea proprie  a unităţii administrativ-teritoriale si instituţiile subordonate finanţate din bugetul local (conturi de cheltuieli după natura 6xx);

-  diminuarea contului de disponibil al bugetului local (contul 5211), urmare plaţilor efectuate de instituţiile finanţate din bugetul local, evidenţiate de acestea in contul 7702;

-   preluarea   veniturilor  realizate   de   instituţiile publice finanţate din bugetul local din operaţiuni cum ar fi: bunuri primite prin donaţii, transfer cu titlu gratuit de la alte instituţii, redistribuiri intre unităţi,  bunuri  constatate  plus  la  inventar  sau obţinute   din   producţie   proprie,   anularea   sau diminuarea    de    provizioane,    ajustări    pentru depreciere sau pierdere de valoare.

 Inregistrările contabile sunt:

-   preluarea cheltuielilor efectuate de instituţiile publice finanţate din bugetul local care au fost inchise de instituţia publica prin contul 121.01.02:

-  preluarea excedentului patrimonial inregistrat de activitatea    proprie    a    unităţii    administrativ-teritoriale si de instituţiile subordonate finanţate din bugetul local (cheltuieli< finanţarea bugetara)

-  preluarea deficitului patrimonial inregistrat de activitatea    proprie    a    unităţii    administrativ-teritoriale si de instituţiile subordonate finanţate din bugetul local (cheltuieli> finanţarea bugetara)

in roşu -

-  preluarea excedentului patrimonial inregistrat de activitatea    proprie    a    unităţii    administrativ-teritoriale si de instituţiile subordonate finanţate din bugetul local,  rezultat din alte  venituri si

6xx

121.01.02

121.01.02

121.01.04

5211

5211

5211

7xx

finanţări ale bugetului local:

-   inchiderea conturilor de venituri ale bugetului local:

-  inchiderea conturilor de cheltuieli ale bugetului local:

Venituri realizate din taxa asupra camioanelor mai mari de 12 tone:

-  evidenţierea sumelor cuvenite bugetului local si bugetului Consiliului judeţean :

-   incasarea sumelor cuvenite bugetelor

-   stingerea datoriei către bugete

-     incasarea   veniturilor   bugetului    local    sau Consiliului judeţean, după caz

7xx

121.02

461

5292

4481

5211

121.02

6xx

4481

461

5292

7356

Vânzarea de  spatii comerciale sau de prestări servicii:

-   emiterea facturii pentru vânzarea de    spatii comerciale sau de prestări servicii

-    cu valoarea spaţiului vândut

-    cu TVA colectata

-    cu TVA exigibila (  in situaţia in  care vânzarea se efectuează cu plata in rate)

-   incasarea facturii

-   virarea sumelor datorate bugetului de stat si bugetului local

-    incasarea   veniturilor   bugetului   local   sau bugetului de stat, după caz

411

529

4481

521

520

%

4481

4427

4428

411

529

791

791

Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale:

- incasarea in contul 30.24 "Disponibil din cote defalcate     din    impozitul    pe    venit    pentru echilibrarea bugetelor locale" deschis pe seama

523

440

Consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti a sumelor reprezentând cote din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor     locale     ale     comunelor,     oraşelor, municipiilor, judeţelor

-  virarea sumelor alocate in condiţiile legii către bugetele locale:

-  in contabilitatea veniturilor bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor si judeţelor :

440

5211

523

7312

2.3. In subsolul Monografiei privind inregistrarea in contabilitate a operaţiunilor specifice, se introduce Nota cu următorul conţinut: "Operaţiunile de mai sus se efectuează de unităţile administrativ-teritoriale, după determinarea rezultatului patrimonial obţinut din activitatea proprie finanţata din bugetul local (cont 121.01.02) si a celorlalte rezultate patrimoniale obţinute din activitatea instituţiilor publice subordonate finanţate din bugetul local (contul 121.01.02) si au drept scop determinarea rezultatului patrimonial al bugetului unităţii administrativ-teritoriale (cont 121.02), buget unic din care a fost finanţata activitatea proprie si a instituţiilor publice subordonate, prin procedura deschiderii de credite bugetare.

Inregistrările contabile se efectuează pe baza informaţiilor din contabilitatea proprie si a celor furnizate de instituţiile publice finanţate de la bugetul local cuprinse in Anexa 19 .

Rezultatul patrimonial al bugetului local este un rezultat economic si la determinarea lui se au in vedere toate veniturile si cheltuielile inregistrate de instituţiile publice finanţate din bugetul local, indiferent daca veniturile au fost incasate sau cheltuielile plătite.

Urmare efectuării operaţiunilor de mai sus, in bilanţul centralizat al unităţii administrativ-teritoriale conturile 121.01.02"Rezultatul patrimonial instituţii finanţate integral din bugetul local" si contul 121.01.04"Alte venituri si finanţări din bugetul local" nu prezintă sold".

VIII. Capitolul XIII: CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI ASIGURĂRILOR DE ŞOMAJ, se completează astfel:

1. La pct.l: Instrucţiunile de utilizare a conturilor contabile, la contul 574 "Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj", detalierea pe conturi sintetice de gradul II se completează cu contul sintetic de gradul II 5744 "Depozite din veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj".

IX.       Capitolul XIV: CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI   FONDULUI   NATIONAL   UNIC   DE   ASIGURĂRI   SOCIALE   DE SĂNĂTATE, se completează astfel:

l.La pct.l: Instrucţiunile de utilizare a conturilor contabile, denumirea contului 571 "Disponibil din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate" se modifica in: "Disponibil din veniturile Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate". La detalierea pe conturi sintetice de gradul II, după contul 5713 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" se introduce contul sintetic de gradul II 5714 "Depozite din veniturile Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate".

X. Alte modificări:

La Anexa nr.10: "TABELUL DE CONCORDANTA INTRE CONTURILE DE VENITURI SI CLASIFICATIA BUGETARA:

-  contul 719 "Alte venituri operaţionale" corespunzător codului nou de clasificatie bugetara 37.10.01 "Donaţii si sponsorizări" se modifica in: 779 "Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit".

-  Conturile 751"Venituri din vânzări de bunuri si servicii" si 7511 "Venituri din prestări de servicii si alte activităţi" corespunzător codurilor C2 "Vânzări de bunuri si servicii" si 33.10 "Venituri din prestări de servicii si alte activităţi" se elimina.

La Anexa nr.12 TABEL DE CONCORDANTA INTRE CONTURILE DE CHELTUIELI SI CLASIFICATIA BUGETARA :

- Nota de subsol se modifica si va avea următorul conţinut: "Conturile de cheltuieli prevăzute in anexa nu sunt limitative. Se pot utiliza si alte conturi de cheltuieli care exprima utilizarea finala a resurselor, in funcţie de natura cheltuielii respective".

- După Anexa nr. 17 "CONT DE EXECUŢIE AL INSTITUŢIEI PUBLICE-CHELTUIELI" se introduc:

Anexa nr. 18 "Situaţia veniturilor si cheltuielilor instituţiilor publice   finanţate de la bugetul de stat din trimestrul...", cu următorul cuprins:

Anexa nr.18 la normele metodologice

Situaţia veniturilor si cheltuielilor instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat din trimestrul............

                                             

                                                                                                                                  lei

Simbol cont

Suma

I.CHELTUIELI (grupa 60+61+62+63+64+65+66+67+68+69)

6

CHELTUIELI              PRIVIND                STOCURILE                 (cont 601+602+603+606+607+608+609)

60

Cheltuieli cu materiile prime

601

Cheltuieli cu materialele consumabile

602

Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

603

Cheltuieli privind animalele si pasarile

606

Cheltuieli privind mărfurile

607

Cheltuieli privind ambalajele

608

Cheltuieli cu alte stocuri

609

CHELTUIELI CU LUCRĂRILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI (cont 610+611+612+613+614)

61

Cheltuieli privind energia si apa

610

Cheltuieli cu întreţinerea si reparaţiile

611

Cheltuieli cu chiriile

612

Cheltuieli cu primele de asigurare

613

Cheltuieli cu deplasări, detasari, transferări

614

CHELTUIELI   CU   ALTE   SERVICII   EXECUTATE   DE   TERTI (cont 622+623+624+626+627+628+629)

62

Cheltuieli privind comisioanele si onorariile

622

Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate

623

Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal

624

Cheltuieli poştale si taxe de telecomunicaţii

626

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

627

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi

628

Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale

629

CHELTUIELI   CU   ALTE   IMPOZITE,   TAXE   SI   VARSAMINTE ASIMILATE(cont 635)

63

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

635

CHELTUIELI CU PERSONALUL(cont 641+642+645+646+647)

64

Cheltuieli cu salariile personalului

641

Cheltuieli salariale in natura

642

Cheltuieli privind asigurările sociale

645

Cheltuieli cu indemnizaţiile de delegare, detasare si alte drepturi

646

Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului

647

ALTE CHELTUIELI OPERAŢIONALE (cont 654+658)

65

Pierderi din creanţe si debitori diverşi

654

Alte cheltuieli operaţionale

658

CHELTUIELI FINANCIARE(cont 663+664+665+666)

66

Pierderi din creanţe imobilizate

663

Cheltuieli din investiţii financiare cedate

664

Cheltuieli din diferente de curs valutar

665

Cheltuieli privind dobânzile

666

ALTE     CHELTUIELI      FINANŢATE      DIN      BUGET     (cont 670+671+672+673+674+676+677+679)

67

Subvenţii

670

Transferuri curente intre unităţi ale administraţiei publice

671

Transferuri de capital intre unităţi ale administraţiei publice

672

Transferuri interne

673

Transferuri in strainatate

674

Asigurări sociale

676

Ajutoare sociale

677

Alte cheltuieli

679

CHELTUIELI     CU     AMORTIZĂRILE,     PROVIZIOANELE     SI AJUSTĂRILE PENTRU  DEPRECIERE SAU  PIERDERILE DE VALOARE (cont 681+682+686)

68

Cheltuieli   operaţionale   privind   amortizările,   provizioanele   si

681

Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile

682

Cheltuieli    financiare    privind    amortizările,    provizioanele    si ajustările pentru pierderea de valoare

686

CHELTUIELI EXTRAORDINARE(cont 690+691)

69

Cheltuieli cu pierderi din calamităţi

690

Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe

691

II.VENITURI (cont 7701)

7

Finanţarea de la bugetul de stat

7701

REZULTATUL PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7702)

12

Instituţii finanţate integral de la bugetul de stat

121.01.01

ALTE VENITURI OPERATIONALE(cont 714+719)

71

Venituri din creanţe reactivate si debitori diverşi

714

Alte venituri operaţionale

719

VENITURI DIN PRODUCŢIA DE ACTIVE FIXE (cont 721+722)

72

Venituri din producţia de active fixe necorporale

721

Venituri din producţia de active fixe corporale

722

VENITURI FINANCIARE (cont765)

76

Venituri din diferente de curs valutar

765

FINANTARI,SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCAŢII

77

Venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie speciala

773

Fonduri cu destinaţie speciala

776

Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile

778

Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit

779

VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE (cont 781+786)

78

Venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere privind

781

Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare

786

REZULTATUL PATRIMONIAL (grupa 71+72+76+77+78)

121

Alte venituri si finanţări din bugetul de stat

121.01.03

Nota:

Se completează de instituţiile publice care primesc finanţare de la bugetele locale ( cont 7702), indiferent de subordonare.

Conducatorul instituţiei,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Anexa 19 "Situaţia veniturilor si cheltuielilor instituţiilor publice    finanţate de la bugetul local din trimestrul...", cu următorul cuprins:

Anexa nr. 19 la normele metodologice

Situaţia veniturilor si cheltuielilor instituţiilor publice finanţate de la bugetul local din trimestrul............

                                                                                                                                            lei

Simbol cont

Suma

I.CHELTUIELI (grupa 60+61+62+63+64+65+66+67+68+69)

6

CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE                   

(cont 601+602+603+606+607+608+609)

60

Cheltuieli cu materiile prime

601

Cheltuieli cu materialele consumabile

602

Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

603

Cheltuieli privind animalele si pasarile

606

Cheltuieli privind mărfurile

607

Cheltuieli privind ambalajele

608

Cheltuieli cu alte stocuri

609

CHELTUIELI    CU    LUCRĂRILE    SI    SERVICIILE    EXECUTATE    DE TERTI(cont 610+611 +612+613+614)

61

Cheltuieli privind energia si apa

610

Cheltuieli cu întreţinerea si reparaţiile

611

Cheltuieli cu chiriile

612

Cheltuieli cu primele de asigurare

613

Cheltuieli cu deplasări, detasari, transferări

614

CHELTUIELI    CU    ALTE    SERVICII    EXECUTATE    DE    TERTI(cont 622+623+624+626+627+628+629)

62

Cheltuieli privind comisioanele si onorariile

622

Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate

623

Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal

624

Cheltuieli poştale si taxe de telecomunicaţii

626

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

627

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi

628

Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale

629

CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE(cont 635)

63

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

635

CHELTUIELI CU PERSONALUL (cont 641+642+645+646+647)

64

Cheltuieli cu salariile personalului

641

Cheltuieli salariale in natura

642

Cheltuieli privind asigurările sociale

645

Cheltuieli cu indemnizaţiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale

646

Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului

647

ALTE CHELTUIELI OPERAŢIONALE (cont 654+658)

65

Pierderi din creanţe si debitori diverşi

654

Alte cheltuieli operaţionale

658

CHELTUIELI FINANCIARE(cont 663+664+665+666)

66

Pierderi din creanţe imobilizate

663

Cheltuieli din investiţii financiare cedate

664

Cheltuieli din diferente de curs valutar

665

Cheltuieli privind dobânzile

666

ALTE CHELTUIELI FINANŢATE DIN BUGET        

(cont 670+671+672+673+674+676+677+679)

67

Subvenţii

670

Transferuri curente intre unităţi ale administraţiei publice

671

Transferuri de capital intre unităţi ale administraţiei publice

672

Transferuri interne

673

Transferuri in străinătate

674

Asigurări sociale

676

Ajutoare sociale

677

Alte cheltuieli

679

CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTĂRILE PENTRU    DEPRECIERE    SAU    PIERDERILE    DE    VALOARE    (cont 681+682+686)

68

Cheltuieli   operaţionale   privind   amortizările,   provizioanele   si   ajustările pentru depreciere

681

Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile

682

Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele si ajustările pentru pierderea de valoare

686

CHELTUIELI EXTRAORDINARE (cont 690+691)

69

Cheltuieli cu pierderi din calamităţi

690

Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe

691

II.VENITURI (cont 7702)

7

Finanţarea de la bugetele locale

7702

REZULTATUL PATRIMONIAL (clasa 6- cont 7702)

12

Instituţii finanţate integral de la bugetele locale

121.01.02

ALTE VENITURI OPERATIONALE( cont 714+719)

71

Venituri din creanţe reactivate si debitori diverşi

714

Alte venituri operaţionale

719

VENITURI DIN PRODUCŢIA DE ACTIVE FIXE (cont 721+722)

72

Venituri din producţia de active fixe necorporale

721

Venituri din producţia de active fixe corporale

722

VENITURI FINANCIARE (cont 765)

76

Venituri din diferente de curs valutar

765

FINANTARI,SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCAŢII BUGETARE CU DESTINAŢIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALA (cont 773+776+778+779)

77

Venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie speciala

773

Fonduri cu destinaţie speciala

776

Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile

778

Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit

779

VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE (cont 781+786)

78

Venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţionala

781

Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare

786

REZULTATUL PATRIMONIAL (grupa 71+72+76+77+78)

121

Alte venituri si finanţări din bugetul local

121.01.04

Nota:

Se completează de instituţiile publice care primesc finanţare de la bugetele locale ( cont 7702), indiferent de subordonare.

Conducătorul instituţiei,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 556/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 556 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 476 2017
    Dragi solicitanți de împrumut Sunteți în dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 86 2017
     Dear Applicant, Do you seek funds to pay off Credits and Debts? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) is here to put a stop to your financial problems. We offer all kinds of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We give out loan with an Interest rate of 1.00%. Interested applicants should Contact us via email: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan amount needed: - Loan Duration: - Purpose of loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Legea 86 2017
     Dear Applicant, Do you seek funds to pay off Credits and Debts? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) is here to put a stop to your financial problems. We offer all kinds of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We give out loan with an Interest rate of 1.00%. Interested applicants should Contact us via email: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan amount needed: - Loan Duration: - Purpose of loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 620 2009
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Buna tuturor, Sunt un creditor privat, ofer un împrumut la 2% aceasta este o companie legitimă cu onoare și diferență suntem gata să vă ajutăm în orice problemă financiară pe care o oferiți noi oferim toate tipurile de împrumut, deci dacă sunteți interesat de această ofertă de împrumut contactați-ne prin e-mail: (anggadiman1@gmail.com) Furnizați, de asemenea, detaliile următoare pentru a putea continua imediat cu împrumutul. Nume: Suma necesară: Durata: un țară: Scopul împrumutului: Venit lunar: Numar de telefon: Contactați-ne cu detaliile de mai sus pe adresa noastră de email: anggadiman1@gmail.com Vă privește cu toții.
ANONIM a comentat Hotărârea 117 2018
    Bună ziua, sunt doamna Renee, care în prezent locuiesc în SUA, sunt o femeie căsătorită în prezent cu doi copii și am fost blocată într-o situație financiară până în august 2015 și am avut nevoie să refinanțez și să plătesc facturile pentru medicamentele fiului meu. Am încercat să caut credite de la diverse firme de împrumut atât private, cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar așa cum Dumnezeu mi-ar fi dat-o, am fost prezentată unei femei din Dumnezeu un creditor privat de împrumut numit de doamna Valleria Ali și am primit o sumă de împrumut de $ 100,000.00 USD și astăzi sunt un proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment. Deci, dragă, dacă trebuie să contactați orice firmă cu privire la asigurarea unui împrumut cu rată scăzută a dobânzii de 2% și planuri de rambursare mai bune și programul, vă rugăm să îl contactați pe dl. James Ben că nu știe că fac acest lucru, dar sunt atât de fericit acum și am decis să las oamenii să știe mai multe despre el, el oferă tot felul de împrumuturi atât pentru persoane fizice și companii și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Puteți contacta compania prin intermediul acestui e-mail: valleriaali67@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 556/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu