Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.5269 din 21.09.2015

privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a diplomelor şi certificatelor obţinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenţă, master sau postuniversitare la instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 739 din 02 octombrie 2015SmartCity1

În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Legii nr. 172/1998 privind ratificarea Convenţiei cu privire la recunoaşterea atestatelor obţinute în învăţământul superior în statele din regiunea Europei, adoptată la Lisabona la 11 aprilie 1997,în conformitate cu recomandările prevăzute în Manualul pentru Recunoaştere Europeană, aprobat prin Comunicatul de la Bucureşti, emis în urma Conferinţei miniştrilor din statele membre ale Spaţiului European al Învăţământului Superior din 27 aprilie 2012,având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.022/2008*) privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, cu modificările ulterioare,*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.022/2008 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Metodologia de recunoaştere şi echivalare a diplomelor şi certificatelor obţinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenţă, master sau postuniversitare la instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă toate dispoziţiile contrare. Articolul 3Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice, Sorin Mihai Cîmpeanu ANEXĂ METODOLOGIE de recunoaştere şi echivalare a diplomelor şi certificatelor obţinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenţă, master sau postuniversitare la instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate Articolul 1În sensul prezentei metodologii, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: a)echivalarea reprezintă procesul de evaluare a tuturor componentelor programului de studii, precum şi a rezultatelor învăţării şi de compatibilizare cu programul de studii din sistemul românesc de învăţământ superior, cu luarea în considerare a cerinţelor de admitere la respectivul program de studii, care se poate finaliza cu eliberarea unui atestat prin care i se acordă titularului aceleaşi drepturi în ceea ce priveşte continuarea studiilor şi/sau accesului la piaţa forţei de muncă, ca şi absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior acreditate din România. b)recunoaşterea constă în evaluarea şi compatibilizarea nivelului, domeniului şi/sau a specializării actului de studiu obţinut în străinătate cu sistemul naţional de învăţământ, cu luarea în considerare a cerinţelor de admitere la respectivul program de studii, şi care se poate finaliza cu eliberarea unui atestat prin care i se acordă titularului aceleaşi drepturi în vederea continuării studiilor şi/sau accesului la piaţa forţei de muncă, ca şi absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior acreditate din România. Articolul 2Prezenta metodologie se aplică actelor de studii care atestă finalizarea la o instituţie acreditată de învăţământ superior din străinătate a ciclului I de studii universitare de licenţă şi/sau a ciclului II de studii universitare de master, precum şi/sau a unui program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă. Articolul 3Recunoaşterea/Echivalarea se aplică următoarelor categorii de cetăţeni: a)cetăţeni români, cetăţeni ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene; b)membrilor de familie ai cetăţenilor europeni care provin din state terţe, aşa cum sunt definiţi la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;c)cetăţenilor statelor terţe beneficiari ai statutului de rezident permanent în România şi beneficiarilor statutului de rezident pe termen lung acordat de către unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene; d)cetăţenilor statelor terţe ce beneficiază de o formă de protecţie internaţională pe teritoriul României; e)cetăţenilor statelor terţe. Articolul 4 (1) Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, denumit în continuare C.N.R.E.D., recunoaşte actele de studii prevăzute la art. 2 în vederea accesului la piaţa forţei de muncă din România după cum urmează:a)recunoaşte automat actele de studii obţinute în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană, precum şi în state terţe la universităţi de prestigiu, prevăzute în Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.158/2012 privind aprobarea Listei universităţilor de prestigiu din alte state; b)recunoaşte actele de studii obţinute în state terţe; c)în scopul obţinerii dreptului de liberă practică pentru exercitarea unei profesii reglementate în România, C.N.R.E.D. recunoaşte actele de studii obţinute în state terţe de cetăţenii europeni şi de celelalte categorii de cetăţeni prevăzute în actele normative de reglementare a profesiei, precum şi diplomele obţinute în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană care dau acces la profesii reglementate acolo unde actele de reglementare a profesiei nu dispun altfel; d)C.N.R.E.D. recunoaşte actele de studii obţinute de cetăţeni din state terţe pe teritoriul acestor state în vederea încadrării în muncă fără drept de exercitare a profesiei reglementate din România din domeniul studiilor. (2) În vederea continuării studiilor în România, C.N.R.E.D. recunoaşte actele de studii prevăzute la art. 2 obţinute de către toate categoriile de cetăţeni prevăzute la art. 3, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 3 lit. e). Articolul 5(1) În procedura de evaluare a actelor de studii în vederea recunoaşterii şi/sau echivalării, C.N.R.E.D. analizează şi verifică:a)condiţiile de acces; b)statutul instituţiei de învăţământ superior emitente; c)nivelul diplomei; d)durata studiilor; e)numărul de credite/puncte transferabile acumulate; f)domeniul de studiu/profilul/programul de studiu/ specializarea/forma de învăţământ; g)curriculumul; h)volumul de muncă/rezultatele învăţării. (2) În cazul în care evaluarea elementelor menţionate la alin. (1) evidenţiază diferenţe substanţiale, C.N.R.E.D. poate:a)echivala sau recunoaşte prin aplicarea de măsuri compensatorii, respectiv continuarea studiilor, susţinerea de examene de diferenţă şi/sau efectuarea de stagii de practică la instituţii de învăţământ superior acreditate cu specializarea în cauză acreditată, în vederea armonizării diferenţelor dintre studiile efectuate în străinătate şi programul de studii din sistemul românesc de învăţământ superior; b)respinge motivat cererea de echivalare sau recunoaştere. (3) Recunoaşterea actelor de studii care fac obiectul unor tratate internaţionale se realizează în conformitate cu prevederile acestor tratate.(4) În cazul procedurii de recunoaştere automată, prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a), C.N.R.E.D. analizează şi verifică:a)condiţiile de acces; b)statutul instituţiei de învăţământ superior emitente; c)nivelul diplomei; d)domeniul de studiu/profilul/specializarea. Articolul 6(1) Actele de studii nu se recunosc sau nu se echivalează în următoarele situaţii:a)instituţia de învăţământ superior care a eliberat actul de studii şi/sau programul de studii nu este recunoscută în statul de origine; b)dacă înscrierea la programul de studii pentru care se solicită echivalarea s-a realizat pe baza unei diplome obţinute la o instituţie de învăţământ neacreditată în statul de origine; c)dacă înscrierea la programul de studii pentru care se solicită echivalarea s-a realizat pe baza unei diplome care nu îndeplineşte condiţiile de acces; d)în cazul în care există suspiciuni cu privire la existenţa unor documente de studii false în dosar; în acest caz se sesizează organele abilitate; e)actul de studii nu face parte din categoria actelor de studii eliberate în sistemul de învăţământ superior din statul emitent. (2) Situaţiile prevăzute la alin. (1) nu sunt limitative, C.N.R.E.D. poate dispune soluţia de nerecunoaştere sau neechivalare şi în alte cazuri, cu respectarea legislaţiei naţionale şi a bunelor practici şi recomandări internaţionale. Articolul 7C.N.R.E.D. este sprijinit în activitatea sa de către Consiliul Naţional de Echivalare a Diplomelor, denumit în continuare C.N.E.D., organism consultativ, care funcţionează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.863/2011*) privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Echivalare a Diplomelor (CNED), cu modificările ulterioare.*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.863/2011 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 8În cazul unor programe de studii organizate în comun de două sau mai multe instituţii de învăţământ superior acreditate din România şi din străinătate, finalizate cu eliberarea unei diplome de către fiecare instituţie, actele de studii eliberate în străinătate nu sunt supuse procesului de recunoaştere ori echivalare, diploma eliberată de instituţia de învăţământ superior din România conferind titularului toate drepturile. Articolul 9(1) Dosarul pentru recunoaşterea/echivalarea actelor de studii obţinute de către categoriile de cetăţeni prevăzute la art. 3 lit. a)-d) cuprinde următoarele documente:a)cerere tipizată; b)actul de identitate valabil şi dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie; c)actul de studii ce face obiectul cererii, în copie şi traducere legalizată sau în copie legalizată (dacă actul de studii este redactat în limba română); d)foaia matricolă/suplimentul la diplomă sau orice alt document de studiu din care să rezulte parcursul şcolar, în copie şi traducere legalizată ori în copie legalizată (dacă actul de studii este redactat în limba română); e)diploma care a dat acces la programul de studii pentru care se solicită echivalarea/recunoaşterea, în copie şi traducere legalizată, copie legalizată (dacă actul de studii este redactat în limba română), sau atestatul de echivalare ori recunoaştere obţinut anterior, în copie; f)alte documente relevante pentru recunoaşterea diplomelor obţinute pentru exercitarea profesiilor reglementate (de exemplu, programele analitice ale cursurilor efectuate, descrierea completă a cursurilor/materiilor studiate, documente referitoare la efectuarea cursurilor postuniversitare etc.); g)formularul Autorizarea pentru verificare - „Authorization for verification“ completat; h)copie după dovada achitării taxei de evaluare a dosarului, în valoare de 50 lei. (2) Pentru cetăţenii din state terţe prevăzuţi la art. 3 lit. e) care solicită încadrarea în muncă, în situaţiile prevăzute la art. 4 dosarul cuprinde:a)cerere tipizată; b)adresă din partea angajatorului, în care să se menţioneze scopul recunoaşterii şi postul ocupat de cetăţeanul terţ în cadrul firmei angajatoare, în original; c)certificatul de înregistrare a angajatorului, în copie; d)delegaţie din partea angajatorului pentru ridicarea atestatului de recunoaştere; e)actul de studii ce urmează a fi supus recunoaşterii, în copie şi traducere legalizată; f)actul de identitate valabil şi dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie; g)copie după dovada achitării taxei de evaluare a dosarului, în valoare de 50 lei; h)alte documente suplimentare, dacă este cazul. (3) Dosarul pentru echivalarea/recunoaşterea actelor de studii prevăzute la art. 4 alin. (2) cuprinde:a)cerere tipizată; b)actul de studii ce urmează a fi supus recunoaşterii, în copie şi traducere legalizată sau în copie legalizată (dacă actul de studii este redactat în limba română); c) foaia matricolă/suplimentul la diplomă sau orice alt document de studiu din care să rezulte parcursul şcolar, în copie şi traducere legalizată ori în copie legalizată (dacă actul de studii este redactat în limba română); d)diploma care a dat acces la programul de studii pentru care se solicită echivalarea/recunoaşterea, în copie şi traducere legalizată, copie legalizată (dacă actul de studii este redactat în limba română), sau atestatul de echivalare ori recunoaştere obţinut anterior, în copie; e)actul de identitate şi dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie; f)copie după dovada achitării taxei de evaluare a dosarului, în valoare de 50 lei; g)alte documente suplimentare, dacă este cazul. (4) Actele de studii supuse echivalării sau recunoaşterii trebuie să fie vizate cu Apostila de la Haga pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, iar pentru celelalte state actele de studii vor fi supralegalizate ori vor fi însoţite de adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă. Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internaţional la care România este parte sau pe baza de reciprocitate. Articolul 10(1) În termen de 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului, C.N.R.E.D. verifică existenţa tuturor documentelor prevăzute la art. 9 şi înştiinţează solicitantul în scris, prin curier poştal sau poştă electronică, în cazul în care constată că dosarul nu este complet.(2) Dosarul trebuie completat în termen de un (1) an de la data primirii înştiinţării, în caz contrar, C.N.R.E.D. clasează dosarul, urmând ca reluarea procedurii să se facă în baza depunerii unui nou dosar. Articolul 11(1) Durata de soluţionare a dosarelor este de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului complet la Registratura Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (M.E.C.Ş.), iar pentru dosarele care sunt înaintate spre evaluare C.N.E.D., termenul se prelungeşte în mod corespunzător.(2) Termenul de soluţionare prevăzut la alin. (1) se poate prelungi în cazuri justificate, solicitantul fiind anunţat în scris, prin curier poştal sau poştă electronică. În cazuri temeinic motivate şi al unei cereri însoţite de documente justificative, dosarele pot fi soluţionate cu prioritate, cu respectarea procedurilor legale.(3) Atestatul de recunoaştere/echivalare a studiilor se eliberează titularului sau unei persoane împuternicite ori, la cererea scrisă a solicitantului, se transmite prin scrisoare recomandată la adresa indicată de acesta, cu excepţia atestatelor de recunoaştere/echivalare emise anterior intrări în vigoare a prezentei metodologii.(4) Atestatul de recunoaştere completat şi neridicat se păstrează în arhiva M.E.C.Ş. cu termen permanent.(5) În cazul pierderii, distrugerii complete sau deteriorării parţiale a atestatului de echivalare/recunoaştere se poate elibera un duplicat al acestuia.(6) Pentru eliberarea duplicatului, solicitantul adresează, în scris, o cerere, însoţită de următoarele documente: copie legalizată a actului de studii care a fost recunoscut/echivalat; copie a actului de identitate; dovada plăţii taxei în valoare de 50 lei; declaraţie notarială cu privire la încadrarea în una din situaţiile menţionate la alin. (5). Articolul 12(1) Solicitările de reevaluare a dosarului se realizează printr-o cerere motivată, însoţită, după caz, de alte documente relevante.(2) Cererea se depune la registratura M.E.C.Ş. în termen de 30 de zile lucrătoare de la data eliberării atestatului de recunoaştere/echivalare şi, respectiv, de la data luării la cunoştinţă a motivelor nerecunoaşterii/neechivalării.(3) În vederea soluţionării contestaţiei C.N.R.E.D. poate solicita avizul consultativ al C.N.E.D.(4) Termenul de rezolvare a solicitărilor de reevaluare este de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării lor la registratura M.E.C.Ş.(5) Termenul de soluţionare prevăzut la alin. (4) se prelungeşte în cazuri justificate, caz în care solicitantul va fi anunţat în scris, prin curier poştal sau poştă electronică.(6) Eliberarea noului atestat de recunoaştere/echivalare emis în urma reevaluării se face numai la sediul C.N.R.E.D. după predarea atestatului emis anterior. Articolul 13(1) Decizia C.N.R.E.D. poate să fie contestată printr-o cerere motivată şi, după caz, în baza unui dosar întocmit şi depus în conformitate cu prezenta metodologie.(2) Contestaţiile vor fi evaluate de către experţii de specialitate din cadrul C.N.E.D. în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.863/2011, cu modificările ulterioare.(3) Termenul de rezolvare a contestaţiilor este de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării lor la registratura M.E.C.Ş.(4) Termenul de soluţionare prevăzut la alin. (3) se prelungeşte în cazuri justificate, caz în care solicitantul va fi anunţat în scris, prin curier poştal sau poştă electronică. (5) Eliberarea noului atestat de recunoaştere/echivalare emis în urma contestaţiei se face numai la sediul C.N.R.E.D. după predarea atestatului emis anterior. Articolul 14Echivalarea studiilor pentru persoanele care au dobândit cetăţenia română şi deţin atestat de recunoaştere se face în baza următoarelor documente: a)cerere; b)copia atestatului de recunoaştere; c)copia şi traducerea legalizată în limba română a diplomei de studii recunoscute; d)copia actului de identitate valabil şi dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie; e)copie după dovada achitării taxei în valoare de 50 lei; f)alte documente suplimentare, dacă este cazul. Articolul 15Pentru cetăţenii din state terţe prevăzuţi la art. 3 lit. e) care solicită încadrarea în muncă, eliberarea unui nou exemplar al atestatului de recunoaştere în cadrul procedurii de obţinerii a autorizaţiei de muncă se realizează numai în baza depunerii unui nou dosar de recunoaştere care conţine următoarele acte: a)cerere tipizată; b)adresă din partea angajatorului, în care să se menţioneze scopul recunoaşterii, postul ocupat de cetăţeanul terţ în cadrul firmei angajatoare şi existenţa unui atestat de recunoaştere eliberat anterior, în original; c)certificatul de înregistrare a angajatorului, în copie; d)delegaţie din partea angajatorului pentru ridicarea atestatului de recunoaştere; e)actul de studii ce urmează a fi supus recunoaşterii şi traducere legalizată - în copie; f)actul de identitate valabil şi dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie; g)copie după dovada achitării taxei de evaluare a dosarului, în valoare de 50 lei; h)alte documente suplimentare, dacă este cazul. Articolul 16Eliberarea către persoane fizice sau juridice de drept privat a oricăror adeverinţe privind recunoaşterea ori echivalarea, în România, a actelor de studii se face în baza următoarelor documente: a)cerere; b)copii ale actelor de studii; c)copia actului de identitate; d)copie de pe dovada achitării taxei în valoare de 20 lei. Articolul 17Recunoaşterea studiilor pentru solicitanţi de azil şi/sau beneficiari ai unei forme de protecţie internaţională în România se realizează în conformitate cu prevederile prezentei metodologi şi ale normelor legale naţionale şi internaţionale cu privire la aceste categorii de persoane.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5269/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5269 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1008 2019
    Căutați un împrumut autentic? sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă de 3% scăzută și accesibilă. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat contactează-mă prin e-mail acum la; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Ordin 1695 2019
    Căutați un împrumut autentic? sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă de 3% scăzută și accesibilă. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat contactează-mă prin e-mail acum la; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Ordin 411 1998
    Bună ziua tuturor!!! Numele meu este doamna Nedzla Kerso și vorbesc ca unul dintre cei mai fericiți oameni din lume și astăzi îmi spun că creditorul mi-a salvat familia din situația noastră rea, îi voi spune lumii numele și sunt foarte fericit să spun asta familia mea s-a întors pentru totdeauna pentru că aveam nevoie de un împrumut de 50.000 de euro pentru a-mi începe viața de când eram o singură mamă cu 5 copii, iar lumea părea să se bazeze pe mine când am încercat să obțin un împrumut de la bănci și băncile online mi-au refuzat împrumuturile a spus că venitul meu este scăzut și că nu am garanții pentru un împrumut, așa că merg online să caut un împrumut atunci când am întâlnit creditorii falsi care îmi cer toți banii cu cuvinte dulci. Până când am văzut o postare a mamei doamnei Maria de pe un blog și am pledat cu ea, mi-a oferit toți termenii și condițiile și am fost de acord și m-a surprins cu împrumutul care îmi schimbă viața și familia, iar la început m-am gândit acest lucru nu ar fi posibil din cauza experienței mele anterioare și a promisiunilor false, însă, spre surprinderea mea, am primit împrumutul meu de 50.000 de euro și aș sfătui oricui are nevoie de un împrumut să o contacteze pe doamna Maria Alexander, femeia cu cuvântul ei, prin e-mail: ( mariaalexander818@gmail.com) pentru că este cel mai înțelegător și amabil creditor. oricine dorește un împrumut sau cum poate obține un împrumut original, trebuie să o contacteze Via. e-mail: (mariaalexander818@gmail.com) whatsapp: (+1 651-243-8090) Viber; (+1 651-243-8090) Puteți să mă contactați pe doamna Nedzla Kerso pentru mai multe informații (nedzlakerso@gmail.com) Vă mulțumesc tuturor
ANONIM a comentat Decizia 313 2005
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 67 2018
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Salut, Ai nevoie de un împrumut confortabil pentru satisfacția ta? Oferim un împrumut accesibil la rata dobânzii de 3% pentru debitorii locali și internaționali. Suntem certificate, de încredere, de încredere, eficiente, rapide și dinamice și lucrăm împreună. acordăm un împrumut pe termen lung de la 2 la 50 de ani cel mult. Aveți nevoie de un împrumut direct, ușor și accesibil pentru a plăti datoriile, pentru a începe o afacere sau pentru un alt motiv? Dacă da, vă rugăm să ne contactați pentru a vă solicita împrumutul. Această ofertă este destinată persoanelor serioase. Vă rugăm să ne contactați: accessloanfirm2030@gmail.com WhatsApp: +79265038734 Suntem certificate, fiabil, fiabil, eficient, rapid și dinamic. Toate cele bune, Domn scott Trimiteți-ne un e-mail la: accessloanfirm2030@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 5269/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu