Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 5262 din 10 noiembrie 2004

privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unitatile de invatamant preuniversitar din judetele-pilot

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 230 din 18 martie 2005


SmartCity3


    In baza prevederilor art. 141 lit. p), ale art. 142 lit. g) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 9 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii,

    ministrul educatiei si cercetarii emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unitatile de invatamant preuniversitar din judetele-pilot, cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a acestui ordin se abroga orice dispozitie contrara prezentei metodologii.
    Art. 3
    Directia generala evaluare, prognoze, strategii si programe din invatamantul preuniversitar din Ministerul Educatiei si Cercetarii si inspectoratele scolare vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  p. Ministrul educatiei si cercetarii,
                              Radu Damian
                            secretar de stat

    ANEXA 1

                              METODOLOGIE
de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unitatile de invatamant preuniversitar din judetele-pilot

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) In conformitate cu prevederile Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, in invatamantul preuniversitar de stat posturile didactice se ocupa prin concurs.
    (2) Coordonarea metodologica a concursurilor pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unitatile de invatamant preuniversitar din judetele-pilot este asigurata de Ministerul Educatiei si Cercetarii, iar organizarea si desfasurarea acestora, de catre inspectoratele scolare, precum si de catre conducerile unitatilor de invatamant preuniversitar din judetele-pilot, stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetarii, conform art. 9 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) In baza acestor reglementari legale, in scopul descentralizarii procesului de incadrare a unitatilor de invatamant cu personal didactic, in scopul consolidarii autonomiei institutionale a unitatilor de invatamant si al cresterii raspunderii acestora fata de sarcinile unui invatamant performant, unitatile de invatamant preuniversitar din judetele-pilot vor organiza concursuri in vederea ocuparii posturilor didactice vacante.
    (4) Ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unitatile de invatamant preuniversitar din judetele-pilot se face pe baza de concurs cu probe scrise si practice, cu subiecte elaborate in conformitate cu programele specifice la specialitatea postului didactic. Proba scrisa va cuprinde subiecte mixte din specialitate si din metodica predarii specialitatii respective.
    (5) Concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante in unitatile de invatamant preuniversitar din judetele-pilot se va organiza inainte de perioada de desfasurare a concursului national pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante.
    Art. 2
    (1) Posturile/catedrele didactice vacante vor fi publicate, pana la data de 1 martie a anului scolar respectiv, cu respectarea stricta a Centralizatorului privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs, valabil pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar (denumit in continuare Centralizator).
    (2) Posturile/catedrele didactice vacante, pentru ocuparea prin concurs, vor fi constituite numai intr-o singura unitate scolara si vor avea o viabilitate de cel putin 4 (patru) ani scolari.
    (3) La concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante in unitatile de invatamant preuniversitar din judetele-pilot au dreptul sa participe persoanele care indeplinesc conditiile de studii prevazute de art. 7, raportate la prevederile art. 44 din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, si in conformitate cu Centralizatorul.
    (4) Nu au dreptul sa participe la concurs persoanele care au fost inlaturate din invatamant printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si cele care nu au obtinut definitivarea in invatamant, conform art. 34 alin. (4) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (5) Ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unitatile de invatamant preuniversitar din judetele-pilot se face numai prin concurs, cu probe scrise si practice.
    (6) Candidatii care au obtinut la concurs minimum media 7 (sapte) se pot titulariza in ordinea descrescatoare a mediilor, pe posturi/catedre didactice vacante, in limita numarului de posturi/catedre din lista afisata pentru concurs.
    (7) Cadrul didactic titular, prezent la concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante in unitatile de invatamant preuniversitar din judetele-pilot, care nu ocupa post/catedra, isi pastreaza calitatea de titular in unitatea de invatamant din care provine.
    Art. 3
    In cazul mediilor egale, obtinute la concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante in unitatile de invatamant preuniversitar din judetele-pilot, departajarea candidatilor, absolventi cu studii superioare, se face pe baza mediei dintre media anilor de studii si media examenului de licenta/examenului de stat. Pentru absolventii liceelor pedagogice/scolilor echivalente, departajarea se face pe baza mediei anilor de studii si a mediei examenului de bacalaureat/de absolvire a scolilor echivalente. Daca egalitatea se mentine, se aplica in ordine urmatoarele criterii:
    - domiciliul stabil in localitatea unde se afla postul vacant;
    - sot/sotie in invatamant;
    - grad didactic;
    - fiu/fiica in invatamant;
    - cuprinderea in programul organizat de Banca Mondiala - "Proiect pentru invatamantul rural".
    Art. 4
    Datele de organizare si desfasurare a concursului sunt stabilite de conducerile unitatilor de invatamant preuniversitar din judetele-pilot dupa consultarea conducerii inspectoratului scolar si a centrelor de perfectionare pentru specializarea pentru care se organizeaza concurs. La data publicarii postului/catedrei didactic/didactice vacant/vacante, inspectoratul scolar va comunica Ministerului Educatiei si Cercetarii (Directia planificare, retea scolara si resurse umane) data programata pentru sustinerea concursului. Concursul va avea loc dupa cel putin 30 de zile de la publicarea in presa locala si centrala a posturilor/catedrelor didactice vacante pentru care unitatile de invatamant preuniversitar din judetele-pilot organizeaza concurs.

    CAP. 2
    Inscrierea candidatilor si disciplinele de concurs

    Art. 5
    Cererile de inscriere la concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante in unitatile de invatamant preuniversitar din judetele-pilot, insotite de copii de pe documentele solicitate, se inregistreaza la secretariatul unitatii scolare care organizeaza concursul. Candidatii au obligatia de a respecta cu strictete graficul afisat. Actele de studii se depun in copie legalizata, iar celelalte documente sunt certificate pentru conformitate cu originalul de catre un membru al comisiei de concurs. Pe cererea de inscriere la concurs candidatul va preciza disciplina de concurs si specialitatea postului didactic pentru care opteaza (o singura optiune). Comisia de organizare a concursului impreuna cu consilierul juridic al inspectoratului scolar au obligatia de a verifica legalitatea documentelor.
    Art. 6
    Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din invatamantul alternativ, candidatii anexeaza la cererea de inscriere la concurs avizul privind parcurgerea modulului de pedagogie specifica, eliberat de catre federatiile, asociatiile, centrele care organizeaza alternative educationale in Romania (Waldorf, Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena etc.).
    Art. 7
    Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante la disciplina religie, disciplinele teologice, precum si pentru posturile didactice de la seminariile/liceele teologice, candidatii anexeaza la cererea de inscriere la concurs avizul cultului, in baza Protocolului incheiat intre Ministerul Educatiei si Cercetarii cu nr. 9.484 din 16 martie 1999 si Secretariatul pentru Culte cu nr. 1.859 din 16 martie 1999.
    Art. 8
    Pentru ocuparea posturilor didactice de invatatori vacante de la liceele cu profil pedagogic, candidatii anexeaza la cererea de inscriere la concurs avizul directorului liceului pedagogic privind practica pedagogica.
    Art. 9
    Pentru ocuparea posturilor de asistenta psihopedagogica de la cabinetele interscolare, se pot inscrie la concurs absolventi ai facultatilor de psihologie, sociologie, pedagogie, psihosociologie, precum si absolventi ai facultatilor de filozofie-istorie, istorie-filozofie, promotiile 1978 - 1989, care fac dovada ca au fost in grupele pentru psihologie, pedagogie, sociologie, conform Centralizatorului.
    Art. 10
    (1) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante, se pot inscrie la concurs absolventi de invatamant superior de lunga/scurta durata, care au inscrise pe diploma specializarile corespunzatoare posturilor/catedrelor respective, conform Centralizatorului. Pentru aceste posturi/catedre, proba se sustine in specializarea/specializarile postului/catedrei, conform Centralizatorului, dupa programa specifica pentru concursul national, elaborata de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
    (2) Pentru posturile didactice de educatoare, proba scrisa se sustine la limba si literatura romana si la metodica predarii activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii, dupa programa specifica pentru concursul national, elaborata de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
    (3) Pentru posturile didactice de invatator/institutor, proba scrisa se sustine la limba si literatura romana si la metodica predarii acesteia, dupa programa specifica pentru concursul national, elaborata de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
    (4) a) Pentru posturile didactice de pregatire/instruire practica se pot inscrie la concurs absolventi ai unei scoli postliceale sau absolventi ai invatamantului superior de lunga ori scurta durata in domeniu, conform Centralizatorului.
    b) Pentru posturile didactice de pregatire/instruire practica, proba scrisa se sustine la disciplina cuprinsa in Centralizator.
    (5) Pentru ocuparea posturilor didactice de educatoare/invatator/institutor din unitatile de invatamant, clase sau grupe cu predare in limbile minoritatilor nationale, concursul se desfasoara in doua zile consecutive si consta in sustinerea urmatoarelor probe: limba si literatura romana (in prima zi), limba si literatura materna (a doua zi). Nota pentru promovare se obtine din media aritmetica a celor doua probe, calculata cu trei zecimale. Notele pentru fiecare proba trebuie sa fie minimum 5 (cinci).
    Art. 11
    Pentru disciplinele socioumane, deoarece nu se pot constitui catedre dintr-o singura disciplina, profilul acestora se stabileste in functie de numarul dominant de ore, conform Centralizatorului.
    Art. 12
    Pentru ocuparea catedrelor didactice vacante, cu exceptia celor de limba si literatura romana, din unitati de invatamant si de la clasele cu predare in limbile minoritatilor nationale, precum si din unitatile/clasele/grupele cu predare partiala in limbile minoritatilor nationale (inclusiv pentru limba materna ori disciplinele predate in limba materna), concursul se sustine in limba materna, la solicitarea candidatului prin fisa de inscriere la concurs. Unitatea organizatoare asigura traducerea subiectelor in limbile minoritatilor nationale.
    Art. 13
    (1) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante, candidatii vor sustine inaintea probei scrise, cu cel putin 48 de ore, o proba practica in profilul postului didactic solicitat.
    (2) Pentru ocuparea catedrelor de educatie muzicala si a posturilor didactice de specialitate din unitatile cu profil artistic (specializarea muzica, coregrafie si arta actorului), proba practica se desfasoara conform anexei nr. 1.
    (3) Pentru ocuparea posturilor didactice din unitatile cu clase speciale de limbi straine cu program intensiv si bilingv, proba practica se desfasoara conform anexei nr. 2.
    (4) Pentru ocuparea posturilor didactice de informatica, tehnologia informatiei, informatica-tehnologii asistate de calculator, proba practica se desfasoara conform anexei nr. 3.
    (5) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor de specialitate din unitatile de invatamant cu profil sportiv si din cluburile sportive scolare, proba practica se desfasoara conform anexei nr. 4.
    (6) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor de specialitate din unitatile de invatamant cu profil de arte plastice, proba practica se desfasoara conform anexei nr. 5.
    (7) Pentru ocuparea catedrelor din palatele si cluburile copiilor, proba practica se desfasoara conform anexei nr. 6.
    (8) Pentru ocuparea catedrelor de instruire practica, proba practica se desfasoara in specialitatea postului, conform anexei nr. 7.
    (9) Pentru ocuparea posturilor didactice cu predare in alta limba decat aceea in care candidatii si-au facut studiile, candidatii vor sustine un test de cunoastere a limbii respective.
    (10) La toate specialitatile, candidatii vor sustine o proba practica in specialitatea postului, care consta in sustinerea unei ore de curs, conform anexei nr. 8.
    (11) Rezultatul probei practice sau al testului se consemneaza prin "admis" ori "respins", aceasta proba fiind eliminatorie. Contestatiile la proba practica sau orala nu se admit, hotararea comisiei de concurs ramanand definitiva.

    CAP. 3
    Comisiile de concurs

    Art. 14
    (1) Coordonarea metodologica a concursului, conform prevederilor art. 9 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, este asigurata de Ministerul Educatiei si Cercetarii, iar organizarea concursului se realizeaza de inspectoratul scolar si unitatea de invatamant preuniversitar din judetele-pilot.
    (2) Pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea concursului se constituie comisia de concurs la nivelul inspectoratelor scolare, avand urmatoarea componenta:
    - presedinte - directorul unitatii de invatamant;
    - membri - 2 profesori, inspectori de specialitate sau profesori cu gradul didactic I/metodisti ai inspectoratului scolar;
    - secretar - un cadru didactic.
    (3) a) Proba practica se sustine in fata unei comisii alcatuite din:
    - presedinte - un inspector de specialitate;
    - membri - directorul unitatii de invatamant;
             - 3 profesori de specialitate, de preferinta metodisti ai inspectoratului scolar;
    - secretar - un cadru didactic.
    b) Evaluarea testului pentru ocuparea posturilor didactice cu predare in alta limba decat aceea in care candidatii si-au facut studiile se va face de catre o comisie formata din:
    - presedinte - un inspector de specialitate.
    - membri - 2 profesori de specialitate avand gradul didactic I/metodisti ai inspectoratului scolar;
    - secretar - un cadru didactic.
    Art. 15
    Comisia de concurs are urmatoarele atributii:
    1. afiseaza lista posturilor didactice vacante cu viabilitate de 4 ani, cu cel putin 30 de zile inaintea concursului, conform prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
    2. inregistreaza si verifica cererile si documentele anexate, necesare inscrierii;
    3. stabileste si afiseaza graficul desfasurarii probei practice;
    4. repartizeaza nominal candidatii in salile de concurs;
    5. intocmeste listele cu personalul didactic care va asigura supravegherea candidatilor, verificarea identitatii acestora si sigilarea lucrarilor scrise; numeste, prin tragere la sorti, pentru fiecare sala, 2 - 3 supraveghetori, care au alta specialitate decat candidatii din sala de concurs si care nu au rude printre candidati (rude sau afini pana la gradul IV inclusiv). In acest sens, supraveghetorii vor depune o declaratie scrisa. Unul dintre ei va fi numit responsabil de sala;
    6. asigura transcrierea sau multiplicarea subiectelor pentru toate salile de concurs, daca este cazul;
    7. verifica exactitatea si corectitudinea transcrierii subiectelor;
    8. asigura afisarea la loc vizibil a baremului de corectare pentru toate specialitatile la care s-a dat concurs;
    9. verifica daca numarul lucrarilor si numarul paginilor acestora, predate de candidati supraveghetorilor de sala, corespund inscrisurilor din borderoul de predare a lucrarilor;
    10. preda, sub semnatura, comisiilor de evaluare lucrarile candidatilor, insotite de un borderou pe specialitati, mentionand numarul lucrarilor si al paginilor acestora;
    11. intocmeste si afiseaza, pe specialitati, tabelul nominal cu rezultatele concursului, in ordinea descrescatoare a mediilor;
    12. primeste contestatiile si le transmite, sub semnatura, comisiei de rezolvare a contestatiilor;
    13. dupa primirea rezultatelor la contestatii, pe baza rezultatelor concursului, intocmeste clasificarea finala a candidatilor, in functie de postul didactic, si propune inspectoratului scolar lista pentru validarea rezultatelor;
    14. raspunde din punct de vedere material si financiar de organizarea si desfasurarea concursului.
    Art. 16
    Membrii comisiei de concurs care au asigurat multiplicarea subiectelor nu vor parasi incaperea unde a fost asigurata multiplicarea decat dupa o ora de la inceperea efectiva a probei scrise. Toti membrii comisiei de concurs, inainte de inceperea concursului, vor depune o declaratie prin care se angajeaza sa pastreze secretul subiectelor de concurs pana la afisarea baremului de corectare. Nerespectarea confidentialitatii atrage sanctiuni administrativ-disciplinare, civile sau penale, dupa caz.

    CAP. 4
    Comisia de elaborare a subiectelor si a baremelor de evaluare

    Art. 17
    (1) Subiectele sunt elaborate de Serviciul National de Evaluare si Examinare din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    (2) Coordonatorii comisiilor pentru elaborarea subiectelor si baremelor de corectare sunt numiti prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.

    CAP. 5
    Desfasurarea concursului

    Art. 18
    (1) Lucrarea scrisa se desfasoara in ziua stabilita de fiecare unitate de invatamant preuniversitar din judetele-pilot care organizeaza concurs, incepand cu ora 9,00. Candidatii vor fi prezenti in sala de concurs cel mai devreme la ora 7,30 si cel mai tarziu la ora 8,30. Dupa primirea subiectelor de concurs de catre candidati, durata de redactare a lucrarilor este de 4 ore, timp ce nu poate fi depasit. Pentru redactarea lucrarilor se foloseste cerneala sau pix de culoare albastra; desenele/graficele se pot executa si cu creionul negru.
    (2) Se interzice accesul in sala de concurs al candidatilor care au asupra lor mijloace de comunicare la distanta.
    (3) In vederea desfasurarii probelor scrise, va fi asigurata supravegherea fiecarei sali de catre 2 supraveghetori, care verifica identitatea candidatilor prin buletin/carte de identitate sau pasaport.
    (4) Pe usa fiecarei sali vor fi afisate tabele nominale cu candidatii repartizati in sali si disciplina la care sustin concurs.
    (5) Responsabilii de sali primesc, sub semnatura, de la secretariatul comisiei, tabelul nominal cu candidatii repartizati in sala respectiva, precum si colile de examen si ciornele necesare, in functie de numarul concurentilor.
    (6) Membrii comisiei de concurs, desemnati pentru multiplicare asigura numarul necesar de exemplare care se introduc in plicuri si se vor secretiza.
    (7) Presedintele comisiei de concurs impreuna cu secretarul comisiei distribuie la salile de concurs plicurile cu subiecte, astfel incat la ora 10,00 acestea sa se poata desface in prezenta candidatilor.
    (8) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte nici un candidat nu mai poate intra sau parasi sala decat daca preda lucrarea si semneaza de predare.
    (9) Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine proba respectiva.
    (10) Dupa inmanarea subiectelor candidatilor, un membru al comisiei de concurs, insotit de un membru al comisiei de elaborare a subiectelor, verifica daca toti candidatii au primit subiectul corespunzator specializarii/probei de concurs.
    (11) In timpul desfasurarii probei responsabilul de sala si ceilalti supraveghetori nu vor discuta intre ei si nu vor rezolva subiectele.
    (12) Inscrierea numelui candidatilor in afara spatiului care se sigileaza, precum si orice alte semne distinctive pe colile-tip destinate lucrarilor scrise sau pe ciorne determina anularea lucrarilor scrise.
    (13) Candidatii care in timpul desfasurarii probelor de concurs sunt surprinsi copiind sau transmitand solutii cu privire la subiecte sunt eliminati din concurs, incheindu-se un proces-verbal in acest sens.
    (14) Cadrele didactice supraveghetoare care furnizeaza solutii ale subiectelor de concurs, falsifica lucrari sau au manifestari de neglijenta in indeplinirea atributiilor de supraveghetor (tolerarea unor actiuni sau intentii de frauda ale candidatilor, parasirea nejustificata a salii de concurs etc.) vor fi sanctionate administrativ, civil sau penal.
    (15) Sigilarea lucrarilor scrise se efectueaza de catre candidati in prezenta supraveghetorului de sala, dupa care se aplica stampila unitatii scolare care organizeaza concursul si semnatura presedintelui comisiei de concurs.
    (16) Dupa ce termina redactarea lucrarilor, candidatii le predau responsabilului de sala, semneaza in borderoul de predare a lucrarilor, mentionand numarul de pagini. Spatiile libere ale intregii lucrari se anuleaza cu linie franta, in forma literei "Z", de catre un supraveghetor in fata candidatului.
    (17) Ciornele se predau separat, o data cu lucrarea, responsabilului de sala, fara sa aiba valabilitate in evaluarea lucrarii si la eventualele contestatii. Ciornele se pastreaza, in arhiva unitatii scolare care organizeaza concursul, timp de un an.
    (18) La iesirea candidatilor din sala, acestia vor putea consulta baremele de corectare, la fiecare disciplina de concurs, afisate la loc vizibil.
    (19) Dupa iesirea candidatilor din sala in care s-a desfasurat proba, supraveghetorii de sala vor preda comisiei de concurs lucrarile candidatilor, borderourile de predare a lucrarilor, tipizatele anulate si cele nefolosite.
    (20) Lucrarile scrise, pe discipline de invatamant, sunt amestecate si numerotate de la 1 la n, dupa caz, de catre comisia de concurs. Apoi acestea sunt depozitate in conditii de securitate maxima, astfel incat o singura persoana, actionand independent, sa nu poata avea acces la lucrari, pana la predarea acestora cu proces-verbal comisiilor de corectare, dar nu mai tarziu de urmatoarea zi. Rezultatele concursului se afiseaza la sediul unitatii de invatamant unde s-a desfasurat concursul, cel mai tarziu dupa 3 zile de la sustinerea acestuia.
    (21) Contestatiile se depun la secretariatul comisiei de contestatii in termen de cel mult 48 de ore de la afisarea rezultatelor.

    CAP. 6
    Comisia de evaluare a lucrarilor

    Art. 19
    (1) Comisia de evaluare a lucrarilor se constituie la nivelul inspectoratelor scolare, prin decizie a inspectorului scolar general, avand urmatoarea componenta:
    - presedinte - profesor/conferentiar universitar;
    - membri - cate 2 profesori pentru fiecare specialitate, inspectori de specialitate sau profesori cu gradul didactic I/metodisti ai inspectoratului scolar;
    - secretar - un cadru didactic.
    (2) Evaluarea si notarea lucrarilor scrise se desfasoara in sali prestabilite, in care nu este permis accesul altor persoane, in afara membrilor comisiei de evaluare. Fiecare lucrare scrisa este verificata independent, in sali separate, de cei 2 membri ai comisiei de evaluare si este apreciata separat, cu note de la 10 la 1, incluzand si punctul din oficiu, conform baremului de corectare. Fiecare corector trece punctele acordate pentru fiecare subiect, precum si nota finala, in borderoul de notare, dupa terminarea evaluarii. La evaluare nu se fac insemnari pe lucrare. Un corector nu are acces la borderoul celuilalt.
    (3) Presedintele comisiei de evaluare verifica borderourile si semnaleaza diferentele mai mari de un punct dintre notele acordate de cei 2 corectori, fie la subpuncte, fie la nota lucrarii. In aceasta situatie, cei 2 corectori vor reverifica impreuna lucrarea si vor acorda o noua nota care va fi inregistrata intr-un alt borderou. Aceasta nota trebuie sa fie cuprinsa intre notele initiale. In caz de divergente intre corectori, lucrarea va fi recorectata de un al treilea corector, numit de inspectorul scolar general, la propunerea presedintelui comisiei de evaluare. Nota acestuia este definitiva si va fi semnata de cei 3 corectori.
    (4) Cand nu s-au semnalat diferente mai mari de un punct, fiecare corector isi inscrie propria nota pe lucrare, semneaza in dreptul notei, iar presedintele calculeaza media aritmetica cu doua zecimale, fara rotunjire, o trece pe lucrare si semneaza.
    (5) Lucrarile candidatilor, impreuna cu borderourile de corectare si procesele-verbale cu mediile obtinute, se vor preda presedintelui comisiei de concurs.
    (6) Dupa stabilirea mediei, presedintele comisiei de evaluare deschide lucrarile in prezenta corectorilor si consemneaza mediile intr-un proces-verbal-tip, care cuprinde numele candidatilor, numarul lucrarii si media obtinuta.
    (7) Evaluarea lucrarilor de concurs se va realiza intr-un interval ce nu poate depasi 48 de ore de la incheierea probei scrise.
    Art. 20
    Membrii comisiilor de elaborare a subiectelor si a baremelor de evaluare vor declara in scris ca vor pastra secretul subiectului. In cazul divulgarii subiectelor, vor suporta consecintele legii.

    CAP. 7
    Comisia de rezolvare a contestatiilor

    Art. 21
    Lucrarile pentru care s-au depus contestatii in termenul prevazut se resigileaza, in vederea reevaluarii, secretizandu-se si nota/notele acordate la prima evaluare.
    Art. 22
    Comisia de rezolvare a contestatiilor va fi formata, in intregime, din alte cadre didactice decat cele din comisia de evaluare si este numita la propunerea conducerii unitatii de invatamant preuniversitar din judetele-pilot, prin decizie a inspectorului scolar general. Comisia de rezolvare a contestatiilor este formata din:
    - presedinte - profesor/conferentiar universitar;
    - membri - cate 2 profesori pentru fiecare specialitate, inspectori de specialitate sau profesori cu gradul didactic I/metodisti ai inspectoratului scolar;
    - secretar - un cadru didactic.
    Art. 23
    (1) Recorectarea lucrarilor se face dupa instructiunile prevazute la cap. V, in termen de cel mult 24 de ore de la termenul limita de inregistrare a contestatiei. Nota acordata de comisia de rezolvare a contestatiilor se considera admisa si definitiva, daca este o diferenta mai mare de cel mult 0,5 puncte intre nota initiala si cea finala (diferenta poate fi pozitiva sau negativa). Daca diferenta dintre nota acordata de comisia de rezolvare a contestatiilor si nota stabilita in urma evaluarii initiale este mai mica de 0,5 puncte, nota acordata de comisia de evaluare este definitiva. In situatia lucrarilor cu nota initiala cuprinsa intre 9,50 si 10,00, nota finala este cea atribuita la recorectare.
    (2) Hotararile comisiei de rezolvare a contestatiilor sunt definitive si se afiseaza cel mai tarziu in termen de 48 de ore de la data limita de depunere a contestatiilor.
    (3) Daca diferenta dintre media stabilita de comisia de concurs si de comisia de rezolvare a contestatiilor este mai mare de 1,5 puncte, inspectorul scolar general este autorizat sa decida constituirea unei noi comisii de recorectare, formata din alti membri decat cei din comisiile anterioare. Rezultatul acestei ultime corectari este definitiv. Inspectorul scolar general va dispune aplicarea masurilor legale asupra celor care nu si-au indeplinit atributiile in cadrul concursului.
    Art. 24
    La toate etapele concursului participa, cu statut de observator, reprezentantul/reprezentantii organizatiei/organizatiilor sindicale reprezentative din unitatea de invatamant preuniversitar din judetele-pilot. Acestia au acces la toate documentele comisiei si vor consemna in procesul-verbal propriile observatii.

    CAP. 8
    Repartizarea pe posturi a candidatilor

    Art. 25
    Imediat dupa solutionarea tuturor contestatiilor, comisia de concurs afiseaza la unitatile de invatamant listele finale, in ordinea descrescatoare a mediilor, pentru fiecare post didactic.
    Art. 26
    Validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante in unitatile de invatamant preuniversitar din judetele-pilot se face prin decizie a inspectorului scolar general.
    Art. 27
    Angajarea pe post/catedra se face de catre directorul unitatii de invatamant, pe baza deciziei de repartizare semnata de inspectorul scolar general, cu data de 1 septembrie.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 28
    (1) Cheltuielile pentru organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante in unitatile de invatamant preuniversitar din judetele-pilot, precum si plata cadrelor didactice care fac parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante in unitatile de invatamant preuniversitar din judetele-pilot se fac de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii prin inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti.
    (2) Normarea activitatii si salarizarea membrilor comisiilor de concurs se fac in conformitate cu precizarile aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
    Art. 29
    La organizarea/desfasurarea concursului nu pot participa persoanele care concureaza sau care au in randul candidatilor rude ori afini pana la gradul IV inclusiv.
    Art. 30
    Lucrarile de concurs si borderourile de corectare se pastreaza in arhiva unitatilor organizatoare, timp de un an, iar celelalte documente, conform normativelor in vigoare.
    Art. 31
    Unitatile de invatamant preuniversitar din judetele-pilot, care organizeaza concursul vor inainta inspectoratelor scolare tabele nominale cu cadrele didactice prezentate la concurs, cu rezultatele concursului si dosarele candidatilor admisi, in termen de 5 zile de la finalizarea acestuia.
    Art. 32
    Pentru fiecare cadru didactic care, in urma concursului, ocupa postul/catedra didactic/didactica vacant/vacanta, conducerea unitatii de invatamant preuniversitar din judetele-pilot va mentiona in tabelul care se inainteaza la inspectoratul scolar situatia incadrarii candidatului.
    Art. 33
    Presedintii comisiilor de concurs, de elaborare a subiectelor, a baremelor de corectare, de evaluare a lucrarilor si de rezolvare a contestatiilor poarta raspunderea principala pentru corectitudinea desfasurarii concursului, conform atributiilor specifice.
    Art. 34
    Presedintele comisiei de concurs si al celei de rezolvare a contestatiilor sunt direct raspunzatori de respectarea prezentei metodologii si de corectitudinea desfasurarii concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante de catre candidatii cu studii corespunzatoare, precum si de transmiterea la inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti a documentelor.
    Art. 35
    Nerespectarea prevederilor legale de catre persoanele implicate in organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din unitatile de invatamant preuniversitar din judetele-pilot atrage raspunderea administrativ-disciplinara, civila sau penala, dupa caz.
    Art. 36
    Anexele nr. 1 - 8 fac parte integranta din prezentul ordin.

    ANEXA 1
    la metodologie

                           PROBA PRACTICA
din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante

    A. Disciplina Educatie muzicala
    (pentru absolventii invatamantului superior de scurta durata si lunga durata, catedre/posturi din scoli si licee de cultura generala)

    a) Elaborarea unei unitati de invatare, in functie de nivelul de invatamant la care urmeaza sa predea candidatul si prezentarea orala a acesteia
    b) Analiza unei lucrari muzicale din repertoriul pentru copii si tineret.
    Analiza lucrarii va consta in:
    - descifrarea lucrarii din punct de vedere ritmic, ritmico-melodic si intonarea tuturor vocilor cursiv;
    - stabilirea liniei dirijorale prin marcarea acesteia pe partitura si intonarea ei;
    - analiza formei prin delimitarea unitatilor de insusire dupa auz (vocal) sau de citire instrumentala (repetate, contrastante etc.) si stabilirea formei in care se incadreaza lucrarea;
    - probleme de interpretare prin precizarea tehnicii vocale interpretative (respiratie, emisie, dictie) si stabilirea problemelor de frazare si expresivitate a textului muzical (evidentierea unor cuvinte prin accente etc.), tempoul si nuantele potrivite;
    - incadrarea lucrarii in opera compozitorului si a lucrarii in epoca din care face parte.
    Unitatea de invatare se alege de catre candidat, conform programei, anterior probei.
    Precizare: Lucrarile muzicale vor face parte din oferta de repertoriu pentru clasele I - XII ale curriculumului de educatie muzicala.
    Comisia de concurs va pregati biletele de examen, fiecare cuprinzand cate o lucrare muzicala din repertoriul pentru copii si tineret. Numarul biletelor de examen va fi egal cu numarul candidatilor plus o patrime din numarul acestora.
    Evaluarea probelor a) si b) se va face pe baza calificativului "admis" sau "respins".
    - La toate probele candidatii trebuie sa obtina calificativul "admis". Daca la una dintre probe candidatul nu este admis, acesta nu mai participa la probele urmatoare si este declarat respins.

    B. Educatie artistica specializata. Specializarile muzica, coregrafie si arta actorului
    (pentru absolventii invatamantului superior de lunga durata, catedre/posturi din scolile si liceele de arta)

    MUZICA INSTRUMENTALA, ARTA VOCALA (CANTO), MUZICA DE CAMERA, COREGRAFIE, STUDII TEORETICE, ARTA ACTORULUI:

    1. Muzica instrumentala/arta vocala/muzica de camera*), coregrafie
    a) Elaborarea unui proiect de lectie: comisia de concurs va face public, cu 48 de ore inainte, repertoriul elevului/elevilor si nivelul de invatamant pe baza caruia candidatul va concepe proiectul didactic; proiectul va fi prezentat comisiei de concurs inainte de inceperea probei.
    b) Sustinerea proiectului de lectie (lectia de instrument/de muzica de camera/coregrafie/arta vocala); pe baza proiectului didactic prezentat, candidatii vor sustine ora de instrument/muzica de camera/coregrafie/arta vocala) cu elevul/elevii nominalizati de comisie; asigurarea prezentei elevilor va fi facuta de directorul unitatii de invatamant; proba nu va depasi 30 de minute.
    c) Proba de recital instrumental/vocal, ce va contine 3 lucrari la alegere: un studiu si doua lucrari diferite ca stil, caracter, forma, cel putin la nivelul programei de liceu.
    Proba de recital pentru coregrafie.
    Dans clasic:
    - 5 variatii clasice, din care comisia de concurs va indica prezentarea a 3 dintre ele.
    Dans contemporan/modern:
    - 3 coregrafii la alegere, din 5 coregrafii consacrate pregatite de candidat.
    Proba de recital instrumental, vocal (canto) si coregrafie nu va depasi 30 de minute.
    Evaluarea probelor prevazute la lit. a), b) si c) se va face pe baza calificativului "admis" sau "respins".
    - La toate probele candidatii trebuie sa obtina calificativul "admis". Daca la una dintre probe candidatul nu este admis, acesta nu mai participa la probele urmatoare si este declarat respins.
------------
    *) Proba de recital pentru candidatii care opteaza pentru postul de profesor de muzica de camera va fi sustinuta la instrumentul absolvit.

    2. Studii teoretice (teorie - solfegiu - dicteu, armonie, istoria muzicii, forme muzicale)
    a) Elaborarea unui proiect de lectie care sa vizeze continuturi ale disciplinelor teoria muzicii, armonie, istoria muzicii, forme muzicale si prezentarea orala a acestuia.
    b) 1. Citirea, la prima vedere a unui solfegiu de 16 masuri de 3/4, 4/4, 5/4, 5/8, 6/8, 12/8, pana la 4 alteratii constitutive, in cheile Sol si Fa;
    b) 2. Citirea, la prima vedere, la pian a unui dicteu melodic si a unui dicteu armonic de 12 masuri de 3/4, 4/4, 5/4, 5/8, 6/8, 12/8, pana la 4 alteratii constitutive, in cheile Sol si Fa.
    Comisia de concurs va pregati biletele de examen, fiecare cuprinzand cate un solfegiu, un dicteu melodic si un dicteu armonic. Numarul biletelor de examen va fi egal cu numarul candidatilor plus o patrime din numarul lor.
    Proiectul de lectie se elaboreaza de catre candidat, conform programei, anterior probei.
    b) 3. Armonizarea unei teme de 16 masuri (8 masuri sopran si 8 masuri bas dat, necifrate).
    b) 4. Citirea, la prima vedere, la pian, cu analiza armonica a unor fragmente muzicale de 12 - 16 masuri, din literatura universala si romana.
    Comisia de concurs va pregati biletele de examen, fiecare cuprinzand cate o tema de armonizat si cate un fragment muzical. Numarul biletelor de examen va fi egal cu numarul candidatilor plus o patrime din numarul lor.
    c) Recunoasterea si comentarea unor lucrari din creatia universala si romaneasca; pe baza auditiei, candidatilor li se cere recunoasterea si comentarea a 4 lucrari din epoci stilistice diferite (cel putin una va fi din creatia romaneasca), alese de comisie dintr-o lista de 30 - 40 de lucrari pusa la dispozitia candidatilor de catre directiunea unitatii de invatamant cu cel putin doua saptamani inainte de sustinerea probei; comentariul va cuprinde elemente legate de epoca, stil, compozitor, gen, forma, interpretare etc., precum si aspecte interdisciplinare.
    Evaluarea probelor prevazute la lit. a), b) 1 - 4 si c) se va face pe baza calificativului "admis" sau "respins".
    - La toate probele candidatii trebuie sa obtina calificativul "admis". Daca la una dintre probe candidatul nu este admis, acesta nu mai participa la probele urmatoare si este declarat respins.

    3. Arta actorului (pentru absolventii invatamantului superior de lunga durata, catedre/posturi din scoli si licee de arta)
    a) Candidatul va elabora un set de exercitii de initiere actoriceasca in cadrul unei lectii cu 3 - 5 elevi.
    b) Lucrul pe text. Textul va fi la alegerea candidatului, din literatura (proza/poezie) universala sau romana. Asigurarea prezentei elevilor va fi facuta de directorul unitatii de invatamant.
    Proba nu va depasi 30 de minute.
    Evaluarea probelor prevazute la lit. a) si b) se va face pe baza calificativului "admis" sau "respins".
    - La toate probele candidatii trebuie sa obtina calificativul "admis". Daca la una dintre probe candidatul nu este admis, acesta nu mai participa la probele urmatoare si este declarat respins.

    NOTA:
    1. Unitatile de invatamant la care candidatii vor sustine proba practica vor fi stabilite de inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti. Pentru sustinerea probei practice inspectoratele scolare si unitatile de invatamant desemnate sa asigure desfasurarea probelor practice vor pregati si vor asigura toate conditiile necesare desfasurarii optime a acestora.
    2. Prezenta anexa este valabila pentru absolventii care opteaza pentru un post/catedra din scoli generale, licee de cultura generala, scoli si licee de arta, cu specializarile muzica, arta actorului si coregrafie, cu program integrat si suplimentar de arta.
    3. Candidatii care opteaza pentru ocuparea unui/unei post/catedre prevazut/prevazute la pct. 2 - Studii teoretice, vor sustine toate probele prevazute la acest punct, indiferent daca postul/catedra prevede ore numai pentru una/doua dintre cele trei discipline.
    4. Candidatii absolventi ai invatamantului superior de lunga durata si care au parcurs si absolvit si un modul de folclor pot preda si disciplina muzica vocala traditionala romaneasca (canto popular) din liceele de muzica (clasele IX - XII). Acestia vor sustine proba practica prevazuta la Educatie muzicala si o proba de recital vocal ce va consta in interpretarea a trei lucrari diferite, specifice genului, cu sau fara acompaniament, din zona de provenienta a candidatului. Pentru aceasta categorie de candidati, proba scrisa va fi sustinuta conform programei de la Educatie muzicala.
    5. Pentru posturile/catedrele de Ansambluri muzicale vocale si instrumentale sau orchestrale, respectiv Dirijat ansamblu coral ori Dirijat ansamblu instrumental sau orchestral, sunt valabile probele practice de la Educatie muzicala (adaptate dupa caz). Pentru ansamblu coral, instrumental sau orchestral, lucrarile muzicale vor face parte din oferta de repertoriu pentru clasele a VII-a - a XII-a ale programei pentru ansamblu coral, respectiv ansamblu instrumental sau orchestra - scoli si licee de muzica. Pentru aceasta categorie de candidati proba scrisa va fi sustinuta conform programei de la Educatie muzicala.
    6. Candidatii absolventi ai invatamantului superior de lunga durata, care au studiat si absolvit un instrument sau au studiat si au absolvit un modul de instrument, pot preda si instrumentul respectiv la scolile si liceele de arta. Acestia vor putea sustine probele practice prevazute la Educatie muzicala specializata - Muzica instrumentala.
    Pentru aceasta categorie de candidati proba scrisa va fi sustinuta conform programei de la Educatie muzicala specializata - Muzica instrumentala.
    7. Prezenta anexa este valabila si pentru candidatii apartinand minoritatilor nationale.

    ANEXA 2
    la metodologie

                              PROBA PRACTICA
din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante din liceele cu clasele speciale - limbi straine cu program intensiv si bilingv

    Proba practica va consta dintr-un interviu prin care comisia de concurs va evalua:
    1. competenta de receptare si comunicare a candidatului, in limba straina respectiva;
    2. capacitatea de a elabora, pe baza manualelor aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, un proiect didactic, pe o tema, propusa de comisie, specifica programei scolare a claselor cu program intensiv si bilingv. Candidatul trebuie sa sustina/sa argumenteze obiectivele propuse, strategiile si tehnicile de predare/invatare abordate, sa justifice alegerea materialelor auxiliare pe care le va utiliza in desfasurarea lectiei.
    Evaluarea globala se va face pe baza calificativului "admis" sau "respins".

    ANEXA 3
    la metodologie

                              PROBA PRACTICA
din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante

    Disciplina Informatica

    Proba practica va consta din realizarea practica a subiectelor inscrise pe biletul de examinare.
    Biletul de examinare va contine 5 subiecte care trateaza:
    - o aplicatie in mediul de programare Pascal sau C/C++ (cap. 4* al programei):
        - se vor testa abilitatile candidatului in utilizarea mediului de programare, depanarea programului/aplicatiei;
    - o aplicatie de baze de date (cap. 9 al programei):
        - se vor verifica abilitatile candidatului in utilizarea mediului FOX PRO;
    - utilizarea unui sistem de operare (cap. 2* al programei):
        - se vor verifica abilitatile candidatului in utilizarea unui SO;
    - implementarea unei aplicatii de birotica (cap. 10 al programei):
        - se vor testa abilitatile candidatului in utilizarea editorului de texte sau editorului de foi de calcul ori a editorului prezentari;
    - utilizarea serviciilor retelei Internet (cap. 11* al programei):
        - se vor testa abilitatile candidatului in utilizarea serviciilor Internet.
    Proba practica nu va depasi 30 de minute pentru fiecare candidat.
    Evaluarea se va face pe baza calificativului "admis" sau "respins".

    NOTA:
    1. Unitatile de invatamant si numarul acestora, unde candidatii vor sustine proba practica, vor fi stabilite de inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti.
    2. Prevederile prezentei anexe sunt valabile si pentru candidatii care vor opta pentru un post/catedra vacant/vacanta din palate si cluburi ale elevilor.

    ANEXA 4
    la metodologie

                                PROBA PRACTICA
din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante din unitatile cu invatamant sportiv integrat si suplimentar (licee si clase cu program sportiv/cluburi sportive scolare)

    Disciplina Educatie fizica si sport

    - La concurs participa absolventii invatamantului superior de specialitate, de lunga si scurta durata, cu specializare in disciplina sportiva pentru care s-au inscris.
    - Proba practica se desfasoara dupa cum urmeaza:
    1. subiectele pentru proba practica sunt elaborate de comisia de examinare in preziua examenului si sunt avizate de inspectorul scolar de specialitate;
    2. explicarea si/sau demonstrarea pasilor metodici de invatare/consolidare/perfectionare a elementelor/procedeelor solicitate in biletul de examen extras.
    - Durata probei practice nu va depasi 30 de minute/concurent.
    - Concurentul nu poate schimba subiectul.
    - Pe parcursul desfasurarii probei practice, la solicitarea comisiei sau la propunerea lor, concurentii pot repeta unele secvente.
    - Rezultatul probei practice se apreciaza prin calificativul "admis" sau "respins".
    - Pentru sustinerea probei practice, in mod obligatoriu, candidatii se prezinta in echipament sportiv adecvat.
    - Candidatii nu sunt primiti in concurs fara adeverinta medicala eliberata de policlinica teritoriala, in care se mentioneaza "apt pentru sustinerea probei practice".

    ANEXA 5
    la metodologie

                               PROBA PRACTICA
din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante

    Disciplina Arte plastice

    Proba practica va consta dintr-un interviu prin care comisia va evalua:
    - pregatirea metodica, pe baza unui proiect didactic, elaborat de candidat in fata comisiei, la alegere, din continuturile disciplinei Studiul compozitiei, disciplina fundamentala din cadrul curriculumului diferentiat, specific invatamantului de arte vizuale
    .............................................................. 50 de puncte;
    - activitatea in specialitate, pe baza prezentarii unui portofoliu de activitate.
    Comisia de concurs va puncta fiecare manifestare artistica sau teoretica publicata, de nivel national, international sau local, precum si premiile anuale acordate de uniunile de creatie artistica sau filialele acestora din Romania, premiile internationale, initierea/participarea de/la proiecte nationale sau internationale, precum si orice contributie teoretica in domeniu, dupa cum urmeaza:
    - premii anuale acordate de uniunile de creatie sau filialele acestora, precum si premii internationale acordate de institutii culturale omoloage
    .............................................................. 40 de puncte;
    - participari la expozitiile anuale, bienale, trienale etc., nationale si internationale, creatii scenografice sau de costum de scena, lucrari de arta monumentala, proiecte de arhitectura realizate individual sau in colectiv, creatii omologate in diferite domenii ale designului, lucrari de restaurare certificate de comisii de specialitate, literatura de specialitate publicata etc.
    .............................................................. 30 de puncte;
    - coordonare de proiecte nationale sau internationale ........ 40 de puncte;
    - manifestari expozitionale individuale sau de grup:
        - in spatii administrate de muzee de arta ................ 40 de puncte;
        - in spatii administrate de uniuni de creatie ............ 30 de puncte;
        - in alte locatii ........................................ 20 de puncte;
    - manifestari expozitionale (jurizate) periodice sau ocazionale
    .............................................................. 30 de puncte;
    - alte manifestari expozitionale ocazionale (nejurizate) ..... 20 de puncte;
    - participare in cadrul unor proiecte nationale sau internationale
    .............................................................. 20 de puncte;
    - contributii teoretice in domeniu (articole publicate in presa, comunicari stiintifice, interventii in cadrul unor seminarii pe teme de specialitate etc.)
    .............................................................. 10 puncte.
    Pentru calificativul "admis" candidatul va trebui sa obtina minimum 70 de puncte.

    ANEXA 6
    la metodologie

                                PROBA PRACTICA
din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante

    Palatele si cluburile elevilor
    Proba practica la palate si cluburi ale copiilor se va desfasura astfel:
    a) pentru ocuparea catedrelor vacante in profilul tehnico-aplicativ si stiintific, proba practica va consta din:
    - construirea unui subansamblu din componenta unui aparat sau model din domeniul cercului;
    - intocmirea unei schite pentru un anumit model ce urmeaza sa fie construit in domeniul cercului;
    - asamblarea unor piese distincte in realizarea unui aparat sau diferite circuite;
    - intocmirea unui proiect de activitate pentru o anumita tema din domeniul cercului;
    - prezentarea unei oferte didactice cu privire la activitatea cercului (catedrei) pentru care candideaza;
    b) pentru ocuparea catedrelor vacante in profilul cultural-artistic sunt valabile cerintele prezentate la proba practica din cadrul liceelor vocationale;
    c) pentru ocuparea catedrelor vacante in profilul sportiv-turistic, proba practica va consta din:
    - prezentarea in scris a obiectivelor propuse spre realizare, specifice cercului pentru care concureaza;
    - modalitati de selectie a copiilor la activitatea de cerc si de participare in competitii;
    - cunoasterea Regulamentului de organizare si desfasurare a activitatii din palate si cluburi ale copiilor;
    - descrierea modului de realizare a unei teme sau a unui segment dintr-o activitate specifica cercului (catedrei) vacante.

    ANEXA 7
    la metodologie

                              PROBA PRACTICA
din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante

    Disciplina Instruire practica - maistri instructori

    1. Proba practica se sustine in cabinete, ateliere, laboratoare de specialitate, sali de demonstratie din unitatile de invatamant, stabilite de comisia de examinare, sub supravegherea permanenta a membrilor acesteia.
    2. Proba practica consta in executarea unei lucrari/produs/serviciu/tehnici de ingrijire - conform profilului postului.
    3. Subiectele pentru proba practica se elaboreaza de comisia de examinare, in ziua examenului.
    4. Durata probei practice variaza intre 30 - 180 de minute pentru fiecare candidat, in functie de complexitatea lucrarii.
    5. Evaluarea probei practice se realizeaza pe baza unei fise de observatii, elaborata de comisia de examinare.
    6. Fisa de observatii va cuprinde urmatoarele criterii de evaluare:
    - amenajarea ergonomica a locului de munca;
    - respectarea normelor de igiena, de protectia muncii si prevenirea si stingerea incendiilor;
    - alegerea materialelor, produselor, instrumentelor si aparatelor necesare executarii lucrarii;
    - respectarea algoritmului de executie;
    - respectarea procesului tehnologic (operatiilor, fazelor, trecerilor, manuirilor, miscarilor);
    - finisarea, aspectul lucrarii/produsului/serviciului/tehnici de ingrijire;
    - atitudinea fata de client/pacient;
    - redactarea unui referat pentru probele de laborator.
    7. Evaluarea se face pe baza calificativului "admis" sau "respins".

    ANEXA 8
    la metodologie

                               PROBA PRACTICA
din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante

    Toate disciplinele

    1. Elaborarea unui proiect de lectie
    2. Sustinerea unei ore de curs.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5262/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5262 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 5262/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu