Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.50 din 22.03.2019

privind stabilirea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor referitoare la responsabilităţile proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naţionale/infrastructuri critice europene
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 272 din 10 aprilie 2019SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. 140 din 15.01.2019 întocmit de Compartimentul infrastructuri critice din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 66 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin: Articolul 1Se stabileşte formularul-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor referitoare la responsabilităţile proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naţionale/infrastructuri critice europene, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2
(1) Formularul-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor referitoare la responsabilităţile proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naţionale/infrastructuri critice europene este înseriat în sistem unic de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, în calitate de autoritate publică responsabilă.
(2) Seriile sunt constituite din iniţialele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, urmate de patru cifre în ordine crescătoare de la 0001.
(3) Compartimentul infrastructuri critice păstrează într-un registru special evidenţa proceselor-verbale înseriate şi distribuite fiecăreia dintre persoanele desemnate pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiilor.
Articolul 3
(1) Formularul-tip prevăzut la art. 1 este folosit pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de către personalul desemnat din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru sectoarele infrastructuri critice naţionale/infrastructuri critice europene aflate în responsabilitate.
Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Geronimo Răducu Brănescu ANEXĂregim special -AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR Seria ............... PROCES-VERBAL de constatare şi sancţionare a contravenţiilor referitoare la responsabilităţile proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naţionale/infrastructuri critice europene Nr. ......... Încheiat astăzi, .........../............./........., la ........ ........ ........... Ziua/luna/anul Subsemnatul(a), ........ ........ .........., în calitate de ........ ................ .........., din cadrul ........ ................ ................ ............., am constatat că în ziua de ........./luna ............/ora ........ : 1. Operatorul economic (persoană juridică, persoană fizică autorizată sau asociaţie familială) ........ ........ ..........., cu sediul social în ........ ........ .............., str. ........ ........ ............... nr. ..., bl. .., sc. ..., ap. ..., judeţul (sectorul) ........ ........ .............., cod unic de înregistrare ........ ................ .............., cont bancar nr. ........ ................ ............... deschis la Banca ........ ........ ..............., reprezentat prin dl/dna ........ ........ ............., în calitate de ........ ........ ........., domiciliat în ........ ..............., str. ........ ............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul (sectorul) ........ ................ ........ .........., legitimat cu BI/CI seria ......... nr. ........ .............., eliberat(ă) la data de ........ ................ ........ ........, CNP ........ ................ ................, la unitatea/punctul de lucru al societăţii sus-menţionate din localitatea ......., str. ...... nr. .., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul (sectorul) ........ ........ ............. 2. Dl/Dna ........ ........ ..........., născut(ă) la data de ........ ............ în ........ ................ ..........., judeţul ........ ..............., domiciliat(ă) în ........ ........ ..........., str. ........ ............... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul (sectorul) ........ ........ ............, legitimat cu BI/CI seria ......... nr. ............., eliberat(ă) de ........ .......... la data de ........ ........., CNP ........ ........ ............, salariat la ........ ..............., cu sediul în ........ ........ .............., str. ........ ................ ........... nr. ......., sectorul/judeţul ........ ................ ........., la unitatea/punctul de lucru ........ ................ ........ ............ din localitatea ........ ................ .............., str. ........ ................ ........ nr. ...., bl. ....., sc. ......, ap. ...., judeţul (sectorul) ........ ........ ............, a contravenit normelor referitoare la responsabilităţile proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naţionale/infrastructuri critice europene, săvârşind următoarele fapte: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... . Fapt(e) prevăzut(e) şi sancţionat(e) în conformitate cu: ........ ................ ........ .........., art. ..........lit. ............pct. ..........; (actul normativ)

........ ................ ........ .........., art. ..........lit. ............pct. ..........; (actul normativ)

........ ................ ........ .........., art. ..........lit. ............pct. .........; (actul normativ) 3. S-a aplicat contravenientului ........ ............... o amendă în valoare de ........ lei ........ ........ 4. Contravenientul poate achita, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, adică suma de ........ ........... . O copie după chitanţa de plată a amenzii se predă de către contravenient agentului constatator ori se comunică prin poştă sau electronic, prin e-mail, instituţiei din care acesta face parte. 5. În caz de neachitare a amenzii la termenul fixat se va proceda la executarea silită, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 6. Contravenientul nu este de faţă, refuză, nu poate să semneze procesul-verbal. 7. Contravenientul a avut următoarele obiecţii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... . 8. Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia, care va fi depusă, împreună cu procesul-verbal de constatare a contravenţiei, la judecătoria pe raza căreia a fost săvârşită contravenţia. 9. La încheierea procesului-verbal a fost de faţă dl/dna ........ ........ ........., în calitate de martor, domiciliat în ........ ........ ........, str. ........ ........ ............ nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., sectorul/judeţul ........ .........., posesor al BI/CI seria ........... nr. ........ ..........., emis(ă) de ........ ................ ................ la data de ........ ................ ........ . Martor ........ ................ ................ ........ ............. (semnătura) 10. Prezentul proces-verbal de constatare a contravenţiei conţine un număr de ......... pagini şi a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care unul se lasă în primire la ........ ................ ........ . Agent constatator, ........ ................ ........ (semnătura, ştampila) Contravenient, ........ ................ ........ (semnătura)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 50/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 50 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 50/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu