Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.50 din 22.03.2019

privind stabilirea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor referitoare la responsabilităţile proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naţionale/infrastructuri critice europene
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 272 din 10 aprilie 2019SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. 140 din 15.01.2019 întocmit de Compartimentul infrastructuri critice din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 66 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin: Articolul 1Se stabileşte formularul-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor referitoare la responsabilităţile proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naţionale/infrastructuri critice europene, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2
(1) Formularul-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor referitoare la responsabilităţile proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naţionale/infrastructuri critice europene este înseriat în sistem unic de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, în calitate de autoritate publică responsabilă.
(2) Seriile sunt constituite din iniţialele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, urmate de patru cifre în ordine crescătoare de la 0001.
(3) Compartimentul infrastructuri critice păstrează într-un registru special evidenţa proceselor-verbale înseriate şi distribuite fiecăreia dintre persoanele desemnate pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiilor.
Articolul 3
(1) Formularul-tip prevăzut la art. 1 este folosit pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de către personalul desemnat din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru sectoarele infrastructuri critice naţionale/infrastructuri critice europene aflate în responsabilitate.
Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Geronimo Răducu Brănescu ANEXĂregim special -AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR Seria ............... PROCES-VERBAL de constatare şi sancţionare a contravenţiilor referitoare la responsabilităţile proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naţionale/infrastructuri critice europene Nr. ......... Încheiat astăzi, .........../............./........., la ........ ........ ........... Ziua/luna/anul Subsemnatul(a), ........ ........ .........., în calitate de ........ ................ .........., din cadrul ........ ................ ................ ............., am constatat că în ziua de ........./luna ............/ora ........ : 1. Operatorul economic (persoană juridică, persoană fizică autorizată sau asociaţie familială) ........ ........ ..........., cu sediul social în ........ ........ .............., str. ........ ........ ............... nr. ..., bl. .., sc. ..., ap. ..., judeţul (sectorul) ........ ........ .............., cod unic de înregistrare ........ ................ .............., cont bancar nr. ........ ................ ............... deschis la Banca ........ ........ ..............., reprezentat prin dl/dna ........ ........ ............., în calitate de ........ ........ ........., domiciliat în ........ ..............., str. ........ ............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul (sectorul) ........ ................ ........ .........., legitimat cu BI/CI seria ......... nr. ........ .............., eliberat(ă) la data de ........ ................ ........ ........, CNP ........ ................ ................, la unitatea/punctul de lucru al societăţii sus-menţionate din localitatea ......., str. ...... nr. .., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul (sectorul) ........ ........ ............. 2. Dl/Dna ........ ........ ..........., născut(ă) la data de ........ ............ în ........ ................ ..........., judeţul ........ ..............., domiciliat(ă) în ........ ........ ..........., str. ........ ............... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul (sectorul) ........ ........ ............, legitimat cu BI/CI seria ......... nr. ............., eliberat(ă) de ........ .......... la data de ........ ........., CNP ........ ........ ............, salariat la ........ ..............., cu sediul în ........ ........ .............., str. ........ ................ ........... nr. ......., sectorul/judeţul ........ ................ ........., la unitatea/punctul de lucru ........ ................ ........ ............ din localitatea ........ ................ .............., str. ........ ................ ........ nr. ...., bl. ....., sc. ......, ap. ...., judeţul (sectorul) ........ ........ ............, a contravenit normelor referitoare la responsabilităţile proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naţionale/infrastructuri critice europene, săvârşind următoarele fapte: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... . Fapt(e) prevăzut(e) şi sancţionat(e) în conformitate cu: ........ ................ ........ .........., art. ..........lit. ............pct. ..........; (actul normativ)

........ ................ ........ .........., art. ..........lit. ............pct. ..........; (actul normativ)

........ ................ ........ .........., art. ..........lit. ............pct. .........; (actul normativ) 3. S-a aplicat contravenientului ........ ............... o amendă în valoare de ........ lei ........ ........ 4. Contravenientul poate achita, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, adică suma de ........ ........... . O copie după chitanţa de plată a amenzii se predă de către contravenient agentului constatator ori se comunică prin poştă sau electronic, prin e-mail, instituţiei din care acesta face parte. 5. În caz de neachitare a amenzii la termenul fixat se va proceda la executarea silită, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 6. Contravenientul nu este de faţă, refuză, nu poate să semneze procesul-verbal. 7. Contravenientul a avut următoarele obiecţii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... . 8. Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia, care va fi depusă, împreună cu procesul-verbal de constatare a contravenţiei, la judecătoria pe raza căreia a fost săvârşită contravenţia. 9. La încheierea procesului-verbal a fost de faţă dl/dna ........ ........ ........., în calitate de martor, domiciliat în ........ ........ ........, str. ........ ........ ............ nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., sectorul/judeţul ........ .........., posesor al BI/CI seria ........... nr. ........ ..........., emis(ă) de ........ ................ ................ la data de ........ ................ ........ . Martor ........ ................ ................ ........ ............. (semnătura) 10. Prezentul proces-verbal de constatare a contravenţiei conţine un număr de ......... pagini şi a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care unul se lasă în primire la ........ ................ ........ . Agent constatator, ........ ................ ........ (semnătura, ştampila) Contravenient, ........ ................ ........ (semnătura)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 50/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 50 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 50/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu