Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.49 din 19.05.2015

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv DINAMO Bucureşti
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Interne
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 372 din 28 mai 2015SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv DINAMO Bucureşti, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, Gabriel Oprea
ANEXĂREGULAMENT de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv DINAMO Bucureşti Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1(1) Clubul Sportiv DINAMO Bucureşti, denumit în continuare Clubul, este club sportiv de drept public, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne. (2) Clubul are sediul în municipiul Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 7-9, sectorul 2.(3) Clubul îşi desfăşoară activitatea şi în localitatea Ghermăneşti, judeţul Ilfov, la baza nautică, respectiv prin Centrul Sportiv Braşov, în municipiul Braşov, str. Nicopole nr. 34. (4) Clubul este organizat şi funcţionează în baza prevederilor
Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 2 (1) Clubul exercită, potrivit normelor legale în vigoare, atribuţiile ce îi revin în domeniul activităţii sportive de performanţă.(2) Personalul Clubului este format din poliţişti şi personal contractual. Articolul 3 (1) Clubul are însemne proprii: insignă, steag, emblemă şi culori - alb, roşu.(2) Ziua Clubului este 14 mai. Articolul 4 (1) Finanţarea Clubului se asigură potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. (2) Veniturile proprii provin din donaţii şi sponsorizări, închirierea unor spaţii, baze şi materiale sportive, organizarea de manifestări culturale şi sportive, reclamă şi publicitate, transferarea unor sportivi, realizarea de studii şi proiecte în domeniul sportiv, valorificarea unor produse din activităţi proprii, prestarea de servicii de agrement sportiv, precum şi a altor servicii, în condiţiile legii.(3) Pentru atragerea de venituri proprii, Clubul poate încheia contracte/convenţii, în condiţiile legii. Articolul 5 (1) Clubul asigură, în mod gratuit, hrănirea şi cazarea efectivelor proprii de sportivi, în condiţiile legii. În acest scop, la sediul Clubului, la Baza Nautică Ghermăneşti şi la Centrul Sportiv Braşov din cadrul Clubului funcţionează căminele destinate cazării sportivilor, respectiv popota pentru sportivi şi celelalte puncte de desfacere înfiinţate sau care pot fi înfiinţate în oricare dintre aceste locaţii.(2) Cheltuielile ocazionate de hrănirea şi cazarea sportivilor conform alin. (1) se asigură din sumele acordate în limita creditelor bugetare alocate.(3) Clubul poate asigura, contra cost, hrănirea personalului propriu, a altor persoane din afara clubului, precum şi a altor categorii de efective care au dreptul la norme de hrană în natură, prin intermediul popotei pentru sportivi şi al punctelor de desfacere înfiinţate sau care pot fi înfiinţate la sediul Clubului, la Baza Nautică Ghermăneşti şi la Centrul Sportiv Braşov. (4) Clubul poate asigura ocazional, contra cost, cazarea altor sportivi în spaţiile proprii special amenajate care funcţionează la sediul Clubului, la Baza Nautică Ghermăneşti şi la Centrul Sportiv Braşov.(5) Finanţarea activităţilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se asigură din fondurile proprii, provenite din sumele încasate de la abonaţi, de la beneficiarii serviciilor, precum şi din fondul de rulment constituit potrivit normelor legale în vigoare. Capitolul IIOrganizarea Clubului Articolul 6 (1) Activitatea Clubului este organizată şi se desfăşoară pe servicii, birouri, compartimente, precum şi secţii sportive afiliate la federaţiile sportive naţionale de specialitate.(2) Secţiile sportive sunt structurate pe grupe de copii, juniori, tineret şi seniori. Articolul 7Structura organizatorică a Clubului este constituită potrivit statului de organizare aprobat prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, şi are următoarea componenţă: 1. conducerea; 2. Financiar-contabilitate (la nivel de serviciu); 3. Serviciul resurse umane, care are în componenţă următoarele: a)Recrutare şi încadrare personal (la nivel de compartiment); b)Gestiune resurse umane (la nivel de compartiment); c)Formare iniţială şi continuă (la nivel de compartiment); d)Securitate şi sănătate în muncă (la nivel de compartiment); e)Asistenţă psihologică (la nivel de compartiment);4. Compartimentul juridic; 5. Compartimentul secretariat, documente clasificate şi arhivă; 6. Compartimentul relaţii publice; 7. Serviciul administrare patrimoniu, exploatare şi investiţii, format din: a)Biroul administrare patrimoniu imobiliar; b)Investiţii (la nivel de compartiment); c)Exploatare, reparaţii şi intervenţii (la nivel de compartiment);8. Serviciul achiziţii şi marketing sportiv; 9. Biroul intendenţă şi suport tehnic; 10. Compartimentul comunicaţii şi tehnologia informaţiei; 11. Serviciul organizare şi instruire sportivă, care are în componenţă următoarele: a)Organizare sportivă (la nivel de compartiment); b)Instruire sportivă (la nivel de compartiment);12. Secţia sporturi individuale, organizată similar unui serviciu; 13. Centrul Sportiv Braşov - la nivel de secţie sportivă; 14. Secţia jocuri sportive, organizată similar unui serviciu; 15. Cabinetul medical sportiv - la nivel de secţie asistenţă sanitară (organizat similar unui serviciu). Articolul 8Organigrama Clubului este prezentată în anexa nr. 1. Articolul 9(1) În exercitarea atribuţiilor, Clubul acţionează conform normelor din domeniul sportului de performanţă, emise de Ministerul Tineretului şi Sportului, precum şi de către federaţiile sportive de specialitate.(2) Pentru realizarea obiectivelor de performanţă Clubul colaborează cu Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, celelalte cluburi şi asociaţii sportive din România şi din alte ţări, cu instituţii şi organisme ale autorităţilor publice, organizaţii nonguvernamentale, societăţi, persoane fizice sau juridice de drept public/privat române sau străine, precum şi cu unităţi subordonate Ministerului Afacerilor Interne, conform diagramei prevăzute în anexa nr. 2. Capitolul IIIAtribuţiile Clubului Articolul 10Clubul are următoarele atribuţii principale: a)aplică, în activitatea proprie, strategia generală a organizării şi dezvoltării sportului de performanţă la nivel naţional şi internaţional, adoptată de către autorităţile competente; b)asigură condiţii organizatorice, metodice, financiare şi logistice, cum ar fi echipamentul sportiv, cazarea în spaţiile proprii a sportivilor, hrănirea în mod gratuit a sportivilor prin intermediul popotei, asistenţa medicală de specialitate şi asistenţa psihologică, necesare pentru pregătirea sportivilor, în vederea creşterii potenţialului valoric şi competitiv şi obţinerii de performanţe la nivelul parametrilor naţionali şi internaţionali; c)asigură participarea sportivilor din cadrul secţiilor sportive, precum şi a antrenorilor şi a celorlalţi membri ai colectivelor tehnice, la competiţiile interne şi internaţionale stabilite de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi federaţiile sportive de specialitate; d)organizează competiţii sportive interne şi internaţionale proprii dotate cu „Cupa Dinamo“ sau purtând alte denumiri; e)desfăşoară activităţi de cunoaştere, selecţie, pregătire şi promovare a sportivilor talentaţi, cu calităţi pentru practicarea sportului de performanţă la nivelul cerinţelor naţionale şi internaţionale; f)asigură creşterea competenţei profesionale a antrenorilor şi tehnicienilor săi, în raport cu normele generale în vigoare şi cu obiectivele de performanţă ale Clubului; g)acţionează, în condiţiile legii, pentru asigurarea tehnico-materială a procesului de pregătire sportivă şi competiţională, precum şi pentru dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale proprii; h)propune spre aprobare conducerii Ministerului Afacerilor Interne proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Clubului; i)acordă, în raport cu prevederile legale, drepturile materiale şi de stimulare pentru sportivi, antrenori, tehnicieni şi celelalte categorii de personal; j)desfăşoară activităţi de marketing şi publicitate pentru promovarea imaginii Clubului şi a rezultatelor obţinute, precum şi pentru atragerea de venituri proprii; k)stabileşte şi dezvoltă relaţii interne şi internaţionale în domeniul sportului de performanţă, încheind în acest scop convenţii, contracte şi acorduri cu caracter sportiv şi economic, în condiţiile legii; l)organizează activităţi de iniţiere şi agrement sportiv, contra cost, la disciplinele sportive înscrise în Certificatul de identitate sportivă; m)iniţiază şi desfăşoară alte activităţi pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin Ministerului Afacerilor Interne în domeniul sportului de performanţă. Capitolul IVConducerea Clubului Articolul 11(1) Conducerea Clubului se exercită de către preşedinte, care are în subordine nemijlocită 3 vicepreşedinţi. Preşedintele şi vicepreşedinţii îndeplinesc competenţele şi atribuţiile stabilite prin fişa postului, prevăzute în anexele nr. 3-6.(2) În cadrul Clubului este prevăzută şi funcţia de preşedinte de onoare al Clubului.(3) Numirea în funcţia de preşedinte de onoare se face din rândul unor personalităţi, foşti sau actuali sportivi sau tehnicieni ai Clubului, ca o recunoaştere a meritelor de excepţie şi aportului deosebit la realizarea obiectivelor de performanţă ale Clubului.(4) Numirea se face prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea motivată a preşedintelui Clubului, cu avizul secretarului general al Ministerului Afacerilor Interne.(5) Preşedintele de onoare al Clubului nu beneficiază de drepturi de personal şi alte sume băneşti. Articolul 12 (1) Preşedintele Clubului se subordonează nemijlocit secretarului general al Ministerului Afacerilor Interne.(2) Preşedintele Clubului are calitatea de ordonator terţiar de credite. Articolul 13În vederea asigurării managementului activităţilor şi structurilor din subordinea sa, preşedintele Clubului emite dispoziţii pentru aplicarea legislaţiei în vigoare, în limitele acesteia şi ale competenţelor Clubului, care au caracter obligatoriu pentru întregul personal şi structurile aflate în subordine. Articolul 14Preşedintele răspunde în faţa conducerii ministerului de întreaga activitate pe care o desfăşoară Clubul. Articolul 15 (1) În absenţa preşedintelui, conducerea Clubului se exercită de către unul dintre vicepreşedinţi sau de către o altă persoană, desemnată prin dispoziţia zilnică pe unitate. (2) Calitatea de ordonator de credite poate fi delegată persoanelor prevăzute la alin. (1), cu excepţia conducătorului compartimentului financiar-contabil, prin actul de delegare precizându-se competenţele delegate şi condiţiile delegării, conform art. 20 alin. (4) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 16Numirea în funcţii şi stabilirea atribuţiilor, competenţelor şi responsabilităţilor personalului din subordine se fac de către preşedintele Clubului, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, precum şi cu cele ale statului de organizare. Articolul 17Pentru realizarea atribuţiilor stabilite în prezentul regulament, Clubul are în structura sa secţii sportive, servicii, birouri şi compartimente. Conducerea secţiilor sportive, serviciilor, birourilor şi compartimentelor se exercită de către şefii acestora, care răspund de întreaga activitate desfăşurată de către personalul din subordine, în faţa preşedintelui sau a vicepreşedinţilor, după caz, potrivit competenţelor stabilite. Articolul 18În cadrul Clubului se constituie Consiliul de coordonare al acestuia, organ colegial cu rol consultativ, care propune strategia de dezvoltare în plan sportiv şi orientează întreaga activitate de performanţă a Clubului. Articolul 19 (1) Consiliul de coordonare se constituie pentru o perioadă de 4 ani, cât durează un ciclu olimpic. (2) Din Consiliul de coordonare fac parte personalul cu funcţii de conducere din cadrul Clubului, preşedintele de onoare al Clubului, tehnicieni, antrenori, sportivi, precum şi reprezentanţi din partea Ministerului Afacerilor Interne.(3) Componenţa nominală a Consiliului de coordonare se stabileşte, la propunerea preşedintelui Clubului, prin dispoziţie a secretarului general al Ministerului Afacerilor Interne.(4) Preşedintele Clubului este şi preşedintele Consiliului de coordonare. Articolul 20Consiliul de coordonare se convoacă lunar sau ori de câte ori este nevoie şi are următoarele atribuţii principale: a)stabileşte strategia şi direcţiile prioritare ale activităţii Clubului, elaborând în acest scop obiective privind activitatea sportivă de performanţă, care se supun aprobării secretarului general al Ministerului Afacerilor Interne; b)analizează anual activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute de Club în competiţiile sportive interne şi internaţionale; c)dezbate şi prezintă propuneri privind înfiinţarea sau desfiinţarea de secţii sportive; d)analizează evoluţia şi perspectiva secţiilor sportive în raport cu obiectivele de performanţă ale Clubului şi în reprezentarea internaţională a sportului românesc, stabilind măsuri pentru întărirea celor cu pondere şi tradiţie la jocurile olimpice, campionatele mondiale şi campionatele europene; e)identifică măsuri pentru a asigura condiţii corespunzătoare pregătirii şi participării în competiţii a secţiilor sportive, în strânsă concordanţă cu cerinţele antrenamentului modern, ale ridicării şi menţinerii performanţelor sportive la nivelul parametrilor internaţionali, care se aprobă de către preşedintele Clubului; f)identifică măsuri pentru selecţia, pregătirea şi promovarea sportivilor pe baza normelor şi criteriilor elaborate de federaţiile sportive de specialitate, precum şi în raport cu profilul şi cerinţele specifice fiecărei secţii sportive, care se aprobă de către preşedintele Clubului; g)propune măsuri pentru dotarea şi asigurarea tehnico-materială a Clubului, pentru creşterea şi buna gospodărire a mijloacelor financiare ale Clubului; h)orientează activitatea sportivilor şi personalului Clubului în domeniul pregătirii profesionale şi de specialitate, ridicării nivelului de cultură şi educaţie, întăririi disciplinei şi responsabilităţii în procesul de pregătire şi competiţional; i)dezbate şi propune modificări cu privire la însemnele şi culorile Clubului; j)în baza actelor normative în vigoare, poate propune preşedintelui Clubului aprobarea de norme interne pentru premierea/recompensarea performanţelor deosebite obţinute de sportivii şi tehnicienii Clubului, care obţin rezultate bune în competiţiile interne şi internaţionale; k)identifică soluţii pentru rezolvarea problemelor sociale ale sportivilor pe timpul practicării sportului de performanţă, precum şi la retragerea acestora din activitatea sportivă competiţională; l)iniţiază şi contribuie la realizarea unor activităţi de marketing, publicitate, sponsorizare internă şi internaţională, editare de publicaţii sportive etc. Articolul 21(1) În cadrul Clubului, pe lângă secţiile sportive, se constituie colective tehnice, având în componenţă antrenori, precum şi alţi specialişti şi tehnicieni, respectiv instructori, organizatori, metodişti, medici, psihologi, sociologi, informaticieni şi alţii asemenea care pot contribui la obţinerea performanţelor deosebite la acţiunile sportive internaţionale, precum şi la dezvoltarea concepţiilor de pregătire şi participare la competiţii a sportivilor. (2) Componenţa nominală a colectivelor tehnice se stabileşte prin dispoziţie a preşedintelui Clubului, de regulă, la începutul fiecărui ciclu olimpic, şi se modifică ori de câte ori situaţia o impune. Capitolul VAtribuţiile serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul Clubului Secţiunea 1Financiar-contabilitate Articolul 22Structura financiar-contabilitate, organizată la nivel de serviciu, îndeplineşte următoarele atribuţii: a)întocmeşte, organizează şi conduce contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară şi contabilitatea de gestiune, conform normelor legale în vigoare, precum şi activitatea de control financiar preventiv, în condiţiile legii, astfel: 1. înregistrează în contabilitate bunurile materiale, titlurile de valoare, numerarul, alte drepturi şi obligaţii deţinute cu orice titlu şi efectuează operaţiuni economice; 2. ţine contabilitatea imobilizărilor pe categorii şi pe fiecare obiect de evidenţă; 3. asigură contabilitatea stocurilor cantitativ şi valoric pe fiecare gestiune în parte; 4. asigură înregistrarea în contabilitate a elementelor de activ la costul de achiziţie, de producţie sau la valoarea justă pentru alte intrări decât cele prin achiziţie sau producţie, după caz; 5. înregistrează în contabilitate creanţele şi debitele rezultate din activitatea curentă a Clubului la valoare nominală; 6. întocmeşte contabilitatea clienţilor şi furnizorilor, a celorlalte creanţe şi obligaţii pe categorii, precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridică în parte; 7. întocmeşte contabilitatea plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, potrivit bugetului aprobat; 8. întocmeşte contabilitatea veniturilor pe feluri de venituri, după caz; 9. stabileşte rezultatul execuţiei bugetare, anual, prin închiderea conturilor de cheltuieli efective şi a conturilor de surse din care au fost efectuate; b)asigură operarea la zi a registrelor de contabilitate obligatorii, respectiv: Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Registrul cartea mare, în conformitate cu prevederile legale; c)întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale privind situaţia patrimoniului Clubului şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi alte raportări financiar-contabile, pe care le supune aprobării preşedintelui Clubului şi le prezintă Direcţiei generale financiare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; d)organizează activităţi de încasări şi plăţi cu numerar, prin casieria Clubului; e)organizează şi conduce evidenţa angajamentelor bugetare şi legale în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice; f)organizează şi conduce contabilitatea de gestiune; g)organizează şi desfăşoară activitatea de control financiar preventiv prin şeful structurii sau altă persoană desemnată special în acest scop; h)organizează şi desfăşoară activitatea de control financiar intern ulterior asupra activităţii financiar-contabile, în conformitate cu legislaţia în vigoare; i)asigură plata la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a salariilor şi altor drepturi băneşti cuvenite personalului Clubului; j)organizează instruirea sistematică în domeniile de specialitate ale personalului din cadrul serviciului; k)întocmeşte şi prezintă spre aprobare proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli, în lei şi valută, al Clubului; l)organizează şi asigură încasarea şi evidenţa donaţiilor către Club, în bani şi natură, acţiuni de sponsorizare internă şi internaţională, activităţi economice, publicitare, taxe, închirieri de spaţii şi terenuri şi altele asemenea, în condiţiile legii; m)asigură inventarierea bunurilor materiale şi financiare ale Clubului în condiţiile şi la termenele stabilite de actele normative în vigoare şi de organele în drept; n)întocmeşte şi transmite la structura de specialitate a ordonatorului principal de credite situaţia privind monitorizarea numărului de posturi şi a cheltuielilor de personal, respectiv situaţia privind execuţia cheltuielilor de personal, conform prevederilor legale în vigoare. Secţiunea a 2-aServiciul resurse umane Articolul 23 (1) Serviciul resurse umane îndeplineşte următoarele atribuţii:a)prezintă conducerii Clubului strategia resurselor umane pe ciclu olimpic şi, împreună cu factorii de decizie, asigură realizarea dinamicii de personal în domeniului sportului de performanţă; b)asigură implementarea dispoziţiilor, strategiilor şi politicilor de resurse umane ale Ministerului Afacerilor Interne în activitatea Clubului; c)elaborează proiectul organigramei şi lista cu numărul total de posturi pe tipuri şi categorii de funcţii, precum şi proiectul statului de organizare al Clubului. (2) Compartimentul recrutare şi încadrare personal are următoarele atribuţii: a)asigură, cu respectarea prevederilor legale, activitatea de recrutare, selecţie, cunoaştere, verificare, încadrare şi promovare a personalului Clubului; b)se preocupă de realizarea dinamicii de încadrare a Clubului cu personalul necesar, conform statului de organizare, informând sistematic preşedintele Clubului despre structura personalului; c)desfăşoară activităţi de cunoaştere a personalului Clubului pentru actualizarea şi completarea documentelor de gestiune resurse umane. (3) Compartimentul gestiune resurse umane are următoarele atribuţii:a)ţine evidenţa nominală a poliţiştilor şi personalului contractual, păstrează dosarele personale ale personalului Clubului şi sportivilor şi întocmeşte dosarele de pensionare şi de rezervişti; b)întocmeşte informări şi situaţii statistice privind realizarea dinamicii de personal, compoziţia, pregătirea, evaluarea şi starea disciplinară a efectivelor, precum şi alte probleme ale muncii de resurse umane şi supune spre aprobare măsurile ce se impun pentru continua perfecţionare a activităţii în acest domeniu; c)verifică, întocmeşte şi prezintă spre aprobare sau avizare propunerile privind: numirea, promovarea, împuternicirea sau eliberarea în/din funcţiile de conducere/execuţie, mutarea în interesul serviciului sau la cerere a poliţiştilor şi a personalului contractual, încetarea raporturilor de serviciu/încetarea contractelor individuale de muncă, înaintarea sau amânarea promovării în grade profesionale sau funcţii superioare. (4) Compartimentul formare iniţială şi continuă are următoarele atribuţii:a)prezintă conducerii Clubului planul de pregătire continuă, pentru întregul personal al Clubului, şi asigură îndeplinirea acestuia; b)urmăreşte aplicarea normelor privind managementul carierei personalului Clubului; c)asigură participarea personalului Clubului la programe de formare profesională, prin cursuri pentru iniţierea în carieră, cursuri pentru dezvoltarea carierei şi cursuri de perfecţionare. (5) Compartimentul securitate şi sănătate în muncă asigură implementarea, la nivelul Clubului, a prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare. (6) Compartimentul asistenţă psihologică îndeplineşte atribuţiile pe linia consilierii psihologice a personalului Clubului, astfel cum sunt acestea prevăzute în Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne. Secţiunea a 3-a Compartimentul juridic Articolul 24Compartimentul juridic îndeplineşte atribuţiile consilierilor juridici din unităţile şi structurile cu personalitate juridică ale ministerului, astfel cum sunt acestea prevăzute în Instrucţiunile privind activitatea de asistenţă juridică în Ministerul Afacerilor Interne. Secţiunea a 4-aCompartimentul secretariat, documente clasificate şi arhivă Articolul 25Compartimentul secretariat, documente clasificate şi arhivă îndeplineşte următoarele atribuţii: a)asigură primirea, înregistrarea, repartizarea corespondenţei şi a lucrărilor adresate Clubului, expediază corespondenţa adresată unităţilor Ministerului Afacerilor Interne, altor ministere şi instituţii; b)păstrează şi ţine evidenţa ordinelor, dispoziţiilor şi instrucţiunilor cu caracter clasificat şi neclasificat primite de la eşaloanele superioare; c)urmăreşte şi asigură evidenţa personalului Clubului aflat în concediu de odihnă sau în misiuni; d)pregăteşte şi predă la arhivă, conform ordinelor în vigoare, corespondenţa clasată; e)prezintă zilnic conducerii Clubului corespondenţa primită, în vederea repartizării pe compartimente sau lucrători; f)întocmeşte şi actualizează agenda zilnică de activităţi a preşedintelui Clubului şi calendarul de evenimente; g)difuzează dispoziţiile date de conducerea Clubului; h)asigură buna desfăşurare a evenimentelor profesionale, prin trimiterea invitaţiilor şi purtarea corespondenţei, pregătirea mapelor specifice şi îndeplinirea formalităţilor de primire a oaspeţilor; i)îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea Clubului, potrivit competenţelor. Secţiunea a 5-aCompartimentul relaţii publice Articolul 26Compartimentul relaţii publice se află în coordonarea nemijlocită a preşedintelui Clubului şi îndeplineşte următoarele atribuţii: a)răspunde de planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii de informare şi relaţii publice, comunicare internă şi campanii media, gestionarea imaginii publice a Clubului, gestionarea situaţiilor de criză mediatică, asigurarea relaţionării cu mass-media din ţară şi din străinătate, cu societatea civilă; b)elaborează şi implementează documentele programatice de comunicare ale Clubului; asigură implementarea strategiei multianuale de comunicare a Ministerului Afacerilor Interne în domeniul de activitate; c)asigură politica de transparenţă la nivelul instituţiei; d)asigură stabilirea şi permanentizarea unor relaţii amiabile, bazate pe principiile echidistanţei şi transparenţei, cu reprezentanţii mass-mediei; e)monitorizează modul de prezentare a activităţii Clubului de către presa scrisă şi audiovizuală şi prezintă conducerii modalităţi de reacţie la materialele apărute în presă despre instituţie; f)elaborează şi difuzează comunicate sau alte materiale de presă, privind activitatea Clubului, opiniei publice şi, implicit, mass-mediei; g)pune la dispoziţia mijloacelor de informare în masă, a diferitelor instituţii, organizaţii sau a cetăţenilor, în mod oportun şi complet, informaţiile de interes public, cu respectarea cadrului legal; h)sprijină jurnaliştii în documentare cu materiale destinate publicităţii, pe probleme specifice; asigură participarea acestora la activităţile cu impact mediatic organizate la nivelul unităţii; i)organizează conferinţele/briefingurile de presă ale instituţiei; j)oferă sprijin de specialitate reprezentanţilor instituţiei cu ocazia acordării unor interviuri sau declaraţii de presă; k)gestionează solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;l)asigură acreditarea jurnaliştilor pe lângă instituţie; m)elaborează şi actualizează materialele pentru pagina de internet a Clubului şi formulează propuneri de îmbunătăţire a acesteia; n)propune, organizează şi coordonează evenimente/acţiuni de relaţii publice în scopul promovării activităţii Clubului; o)gestionează situaţiile de criză mediatică; p)asigură desfăşurarea activităţii de comunicare internă la nivelul Clubului. Secţiunea a 6-aLogistica Clubului Articolul 27Activitatea logistică a Clubului se realizează de către Serviciul administrare patrimoniu, exploatare şi investiţii, Serviciul achiziţii şi marketing sportiv, Biroul administrare patrimoniu imobiliar şi Biroul intendenţă şi suport tehnic. Articolul 28(1) Serviciul administrare patrimoniu, exploatare şi investiţii, prin compartimentele aflate în structură, îndeplineşte următoarele atribuţii:a)organizează şi ţine evidenţa de cadastru a tuturor imobilelor şi terenurilor aflate în administrarea Clubului; b)întocmeşte şi urmăreşte realizarea planului lucrărilor de investiţii, refacere şi întreţinere; c)asigură întreţinerea, exploatarea şi reparaţiile curente la clădirile şi instalaţiile aflate în dotarea Clubului; d)asigură activităţile specifice de protecţie a mediului, îndeplineşte, aplică şi urmăreşte respectarea normelor privind protecţia mediului, la nivelul Clubului, conform legislaţiei în vigoare; e)întocmeşte documentaţia specifică necesară promovării proiectelor de acte normative privind stabilirea/modificarea situaţiei juridice a imobilelor, inclusiv cu privire la demolarea de construcţii, respectiv urmăreşte şi asigură aplicarea acestora; f)analizează şi propune spre aprobare conducerii Clubului schimbarea destinaţiei unor spaţii, precum şi recompartimentarea acestora, în concordanţă cu cerinţele pentru funcţionare, respectiv asigură derularea procedurilor necesare pentru implementarea măsurilor aprobate; g)verifică şi propune spre aprobare sponsorizările şi donaţiile din domeniul de responsabilitate, cu respectarea legislaţiei în domeniu; h)asigură sau, după caz, propune măsurile legale necesare pentru asigurarea activităţilor de dirigenţie de şantier şi urmăreşte îndeplinirea corespunzătoare a acestora; i)urmăreşte comportarea în timp a construcţiilor, în concordanţă cu legislaţia în vigoare; j)asigură îndeplinirea instrucţiunilor privind protecţia muncii pentru întreg personalul de întreţinere, conform actelor normative în vigoare; k)asigură aplicarea la nivelul Clubului a prevederilor legale din domeniul situaţiilor de urgenţă. (2) Biroul administrare patrimoniu imobiliar îndeplineşte următoarele atribuţii:a)întocmeşte şi urmăreşte realizarea planului lucrărilor de investiţii, refacere şi întreţinere, respectiv raportează ierarhic, la termenele stabilite, stadiul realizărilor; b)coordonează activitatea de întocmire a graficului de execuţie a lucrărilor, în ordinea tehnologică, împreună cu antreprenorul/subantreprenorul sau executantul, după caz, la lucrările care se execută în antrepriză; c)controlează, în permanenţă, stadiul realizărilor fizice şi valorice la lucrările executate în antrepriză sau/şi regie; d)participă la verificarea fazelor determinante ale execuţiei lucrărilor în antrepriză sau în regie; e)avizează, din punct de vedere tehnic, documentaţiile de execuţie primite de la unităţile de proiectare; f)răspunde de recepţia obiectivelor de investiţii realizate; g)verifică existenţa documentelor care certifică depunerea garanţiei de bună execuţie, organizează şi asigură realizarea recepţiei finale şi propune eliberarea garanţiei de bună execuţie; h)avizează devizele executate pentru imobilele aflate în administrarea Clubului; i)participă la inventarierea patrimoniului, precum şi la întocmirea şi analiza documentelor privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor materiale; j)participă la executarea lucrărilor pentru atribuirea numărului cadastral provizoriu a bunurilor imobile aflate în administrarea Clubului; k)analizează şi prezintă propuneri pentru lucrări de reparaţii capitale şi investiţii; l)asigură pregătirea şi amenajarea bazelor şi terenurilor sportive pentru antrenamente, competiţii şi activităţi de agrement, conform cerinţelor tehnice specifice; m)prezintă propuneri şi asigură, conform cerinţelor şi prevederilor legale, dotarea bazelor cu mobilier, materiale şi utilaje; n)organizează şi realizează activităţile de gospodărire, curăţenie şi ordine, în toate spaţiile aparţinând Clubului; o)asigură şi răspunde de accesul la toate terenurile sportive, spaţiile şi bazele Clubului, precum şi de securitatea acestora; p)asigură folosirea raţională a utilităţilor, respectiv energie electrică, apă, gaze naturale, în condiţii de eficienţă şi economicitate; q)urmăreşte şi sesizează orice acte de neglijenţă, stricăciuni, pagube provocate în cadrul Clubului şi propune măsurile legale care se impun; r)elaborează baza de calcul pentru stabilirea costurilor utilităţilor consumate pentru toate spaţiile aparţinând Clubului; s)întocmeşte, actualizează listele obiectivelor de investiţii pe anul în curs şi le supune aprobării, pe cale ierarhică. (3) Compartimentul investiţii îndeplineşte următoarele atribuţii:a)fundamentează cheltuielile de capital ale Clubului şi întocmeşte, anual, proiectul de buget pe această linie, conform legii. În acest sens, întocmeşte fişele obiectivelor şi acţiunilor de investiţii, care se includ în programul de investiţii al ministerului, anexă la legea bugetului de stat; b)controlează, în permanenţă, stadiul realizărilor fizice şi valorice la lucrările executate în antrepriză şi regie; c)participă la fazele determinante ale execuţiei lucrărilor în antrepriză; d)participă la recepţia obiectivelor realizate; e)analizează şi prezintă conducerii Clubului propuneri pentru lucrări de reparaţii capitale şi investiţii; f)asigură îndeplinirea instrucţiunilor privind paza contra incendiilor; g)participă la inventarierea lucrărilor executate în cadrul obiectivelor şi acţiunilor de investiţii aprobate pentru Club; h)întocmeşte şi actualizează Planul de investiţii al Clubului; i)analizează stadiul utilizării creditelor bugetare şi angajamentelor şi propune ordonatorului terţiar de credite, după caz, menţinerea, efectuarea de virări sau disponibilizarea acestora; j)întocmeşte, lunar, fişa de monitorizare a Programului de investiţii al Clubului; k)actualizează valorile obiectivelor de investiţii/lucrărilor de investiţii şi solicită aprobarea ordonatorului principal de credite sau a preşedintelui Consiliului tehnico-economic al ministerului, conform legislaţiei în vigoare; l)propune şi actualizează programele sectoriale din domeniul de competenţă ce cuprind cheltuieli de capital; m)evaluează şi monitorizează permanent necesarul de fonduri pentru cofinanţarea obiectivelor din programele sau proiectele de investiţii cu finanţare externă. (4) Compartimentul exploatare, reparaţii şi intervenţii îndeplineşte următoarele atribuţii:a)întocmeşte documentaţia tehnică pentru lucrările de reparaţii curente la clădirile şi instalaţiile aparţinând Clubului, asigurând executarea la timp şi de bună calitate a acestora; b)organizează şi asigură desfăşurarea activităţii atelierelor de întreţinere a clădirilor, bazelor sportive şi instalaţiilor aferente; c)întocmeşte şi prezintă, spre aprobare, necesarul privind aprovizionarea cu materiale de reparaţii curente; d)întocmeşte notele de constatare pentru clădirile/construcţiile din administrare, în vederea executării lucrărilor de intervenţie necesare; e)asigură funcţionarea normală a instalaţiilor sanitare, de încălzire şi electrice; f)asigură folosirea raţională a apei, gazelor naturale, energiei electrice în toate spaţiile aparţinând Clubului; g)asigură, prin personal de specialitate, activitatea de urmărire a comportării în timp a construcţiilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Articolul 29Serviciul achiziţii şi marketing sportiv este compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi îndeplineşte următoarele atribuţii:I. Pe linie de achiziţii: a)întocmeşte Programul anual de achiziţii, cu respectarea codurilor CPV, pe baza propunerilor făcute de structurile de specialitate ale Clubului, cu încadrarea în limitele bugetului aprobat; b)asigură întocmirea documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii şi lucrări cuprinse în Programul anual de achiziţii; c)colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Clubului în vederea întocmirii caietelor de sarcini pentru atribuirea contractelor de furnizare cuprinse în Programul anual de investiţii şi pentru formularea răspunsurilor în cazul în care clarificările solicitate de ofertanţi la procedura de atribuire a contractelor de furnizare se referă la specificaţii tehnice; d)asigură transmiterea anunţurilor de intenţie de participare şi de atribuire, în condiţiile legii, după caz, a invitaţiilor de participare pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii şi lucrări în funcţie de procedura iniţiată conform prevederilor legale; e)face propuneri pentru numirea comisiilor de evaluare privind atribuirea contractelor de furnizare, servicii şi lucrări; f)întocmeşte referate şi proiecte de dispoziţii pentru numirea comisiilor de evaluare în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică; g)în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv sau negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, întocmeşte nota justificativă privind alegerea criteriului şi a procedurii de atribuire şi o supune aprobării conducerii Clubului; h)prin personalul serviciului, participă, în calitate de membri, în comisiile de evaluare pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii şi lucrări, participă la şedinţele de deschidere şi întocmirea procesului-verbal de deschidere a ofertelor, la examinarea şi evaluarea ofertelor, stabilirea ofertei câştigătoare; i)formulează clarificări tuturor solicitanţilor ofertanţi care au obţinut, în condiţiile legii, documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi asigură transmiterea către toţi ofertanţii a comunicării privind rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii şi lucrări; j)întocmeşte contractele de furnizare, servicii şi lucrări şi le înaintează spre semnare părţilor contractante; k)întocmeşte dosarul achiziţiei publice pentru fiecare contract atribuit; l)întocmeşte şi transmite, conform prevederilor legale, către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice formularul privind achiziţiile publice, denumit „AP“, pentru toate tipurile de contracte atribuite; m)răspunde şi urmăreşte constituirea garanţiei de bună execuţie, conform normelor legale în vigoare.II. Pe linie de marketing sportiv: a)se preocupă de identificarea necesităţilor şi posibilităţilor de atragere a unui număr cât mai mare de susţinători pentru sportivi sau secţii sportive; b)identifică oportunităţi de realizare de venituri proprii, suport material sau financiar pentru activitatea sportivă de performanţă a Clubului, prin atragerea de donaţii şi sponsorizări, vânzarea drepturilor de imagine şi altele asemenea, în condiţiile legii; c)identifică entităţi dispuse să acorde, în condiţiile legii, sprijin material şi financiar necesar dezvoltării activităţii sportive de performanţă; d)propune realizarea de tipărituri, pliante, postere, agende de birou, calendare, afişe, fotografii pentru popularizarea, în ţară şi în străinătate, a Clubului. Articolul 30 (1) Biroul intendenţă şi suport tehnic îşi îndeplineşte atribuţiile funcţionale prin compartimentele intendenţă şi suport tehnic, aflate în compunere.(2) Compartimentul intendenţă are următoarele atribuţii:a)asigură întreţinerea şi folosirea corespunzătoare a spaţiilor atribuite căminului destinat cazării sportivilor, precum şi a tuturor celorlalte spaţii din pavilionul administrativ al Clubului; b)întocmeşte necesarul şi realizează dotarea căminului destinat cazării sportivilor şi a birourilor cu mobilier şi materiale de resortul administrare patrimoniu, asigurând evidenţa, întreţinerea şi folosirea corespunzătoare a acestora; c)asigură folosirea corespunzătoare a spaţiilor din căminul destinat cazării sportivilor, menţinerea condiţiilor de confort, în strictă conformitate cu regulamentul de ordine interioară al Clubului; d)stabileşte necesarul şi asigură materialele de întreţinere şi igienă a spaţiilor din pavilionul administrativ; e)asigură securitatea accesului în căminul destinat cazării sportivilor; f)asigură starea administrativ-gospodărească în căminul destinat cazării sportivilor, în spaţiile de folosinţă comună din clădirea centrală şi în împrejurimile imediate ale acesteia; g)stabileşte şi asigură împreună cu comisia pentru situaţii de urgenţă din cadrul Clubului măsurile de pază contra incendiilor; h)verifică, periodic, inventarul din căminul destinat cazării sportivilor şi birouri şi propune măsuri pentru recuperarea eventualelor prejudicii pe care le constată; i)asigură evidenţa permanentă a gradului de ocupare a locurilor de cazare, a repartizării sportivilor pe camere şi a registrului de oaspeţi; j)urmăreşte folosirea raţională a întregului inventar al căminului destinat cazării sportivilor şi al birourilor, consumul de utilităţi, respectiv apă, energie electrică şi gaze naturale, precum şi folosirea materialelor de igienă şi de întreţinere; k)stabileşte necesarul şi solicită efectuarea reparaţiilor curente la încăperi, instalaţii şi mobilier; l)organizează şi răspunde de activitatea depozitului de echipament şi materiale sportive şi stabileşte măsuri adecvate pentru buna depozitare, conservare, întreţinere a acestora, precum şi pentru folosirea corespunzătoare a echipamentului şi materialelor sportive; m)asigură hrănirea efectivelor de sportivi, a personalului Clubului şi a altor persoane din afara Clubului, în condiţiile prevăzute la art. 5; n)asigură aprovizionarea popotei, prin depozitul propriu, cu produse de calitate şi la timp, conform reţetarelor; o)asigură păstrarea, depozitarea şi conservarea corespunzătoare a alimentelor, organizează prepararea hranei în condiţii de calitate, servirea corespunzătoare a efectivelor, precum şi folosirea judicioasă a bunurilor materiale din dotarea popotei; p)asigură starea administrativ-gospodărească a popotei, igienizarea şi dezinfectarea veselei, a utilajelor şi a spaţiilor destinate depozitării, preparării şi servirii hranei, respectarea de către personalul popotei a ordinii şi regulilor igienico-sanitare, precum şi prezentarea acestuia la controlul medical periodic; q)stabileşte necesarul potrivit solicitărilor şi asigură conform cererilor individuale articolele de echipament destinate poliţiştilor; r)stabileşte necesarul şi ia măsuri pentru asigurarea inventarului necesar bunei desfăşurări a activităţii spălătoriei, precum şi a materialelor consumabile destinate acesteia. (3) Compartimentul suport tehnic are următoarele atribuţii:a)organizează şi asigură întreţinerea şi folosirea mijloacelor de transport, în scopul asigurării cadrului organizatoric necesar participării sportivilor la competiţiile sportive; b)pune la dispoziţia secţiilor sportive şi a compartimentelor de muncă mijloacele auto, conform programului şi condiţiilor aprobate de conducerea Clubului; c)întocmeşte şi verifică foile de parcurs ale fiecărui mijloc de transport auto, luând măsuri pentru întocmirea actelor justificative la termenele stabilite; d)analizează şi propune măsuri pentru aprovizionarea garajului auto cu piese de schimb, anvelope, carburanţi, materiale şi obiecte de inventar, necesare desfăşurării activităţii; e)asigură gararea şi conservarea mijloacelor auto pe timpul cât nu sunt folosite; f)instruieşte şi testează periodic întregul personal auto, din punct de vedere profesional, precum şi în legătură cu cunoaşterea ordinelor, instrucţiunilor şi dispoziţiilor în vigoare; g)controlează permanent starea de întreţinere a mijloacelor auto şi propune măsuri legale atunci când se constată acte de neglijenţă sau de deteriorare a acestora; h)efectuează înregistrarea în sistemul Ministerului Afacerilor Interne şi radierea din evidenţă, după caz, a mijloacelor de transport din dotare, conform reglementărilor în vigoare; i)propune măsurile necesare pentru disponibilizarea, scoaterea din funcţiune, valorificarea, declasarea şi casarea mijloacelor de transport din dotare, respectiv a bunurilor materiale de resort, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; j)asigură depozitarea, păstrarea, manipularea, ţinerea evidenţei, întreţinerea şi conservarea armamentului şi muniţiei necesare antrenorilor şi sportivilor pentru antrenament şi concursuri, precum şi controlul efectuării acestor activităţi; k)asigură condiţiile şi desfăşurarea în siguranţă a tragerilor în poligonul pentru tir sportiv, cu respectarea prevederilor legale, incidente în domeniu, şi a condiţiilor care au stat la baza omologării acestuia de către Federaţia Română de Tir Sportiv; l)întocmeşte fişele de constatare pentru armamentul deteriorat, în funcţie de defecţiunile apărute (piese rupte, pierdute, deteriorate voluntar), şi urmăreşte recuperarea eventualelor prejudicii produse; m)întocmeşte şi verifică legalitatea ordinelor de tragere şi a proceselor-verbale de scădere a muniţiei folosite la antrenamente şi competiţii sportive. Secţiunea a 7-aCompartimentul comunicaţii şi tehnologia informaţiei Articolul 31Compartimentul comunicaţii şi tehnologia informaţiei îndeplineşte următoarele atribuţii: a)asigură activitatea Clubului în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei; b)asigură implementarea dispoziţiilor de nivel superior în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, elaborează rapoarte, evaluări şi sinteze periodice privind stadiul realizării acestora, pe care le prezintă conducerii Clubului; c)aplică şi urmăreşte respectarea normelor, metodologiilor şi instrucţiunilor privind activitatea de comunicaţii şi tehnologia informaţiei în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a actelor normative de nivel superior pentru domeniul de competenţă; d)asigură asistenţă de specialitate pentru buna funcţionare a mijloace de comunicaţii şi IT, transmisii de date, necesare realizării obiectului de activitate al Clubului. Secţiunea a 8-aServiciul organizare şi instruire sportivă Articolul 32Serviciul organizare şi instruire sportivă este structura tehnică de specialitate a Clubului care asigură întreaga activitate organizatorică şi de instruire pentru pregătirea şi participarea în competiţii a secţiilor sportive din cadrul Clubului, precum şi îndeplinirea de către acestea a obiectivelor de performanţă, îndeplinind următoarele atribuţii: 1. În domeniul organizării sportive: a)asigură organizarea competiţiilor interne şi internaţionale care se desfăşoară în bazele sportive ale Clubului; b)asigură, din punct de vedere organizatoric, primirea, cazarea, hrănirea şi transportul local pentru delegaţiile sportive din alte ţări invitate de Club să participe la unele competiţii sau sosite în cadrul programului competiţional european intercluburi; c)întocmeşte formele necesare pentru deplasarea echipelor şi sportivilor Clubului la competiţiile care se desfăşoară în alte ţări; d)întocmeşte formele de decont pentru cheltuielile care se efectuează la competiţiile sportive organizate de Club; e)asigură pavoazarea bazelor şi terenurilor sportive pentru competiţiile interne şi internaţionale; f)organizează şi ia măsuri pentru o conduită civilizată a grupurilor de simpatizanţi care însoţesc şi susţin echipele Clubului în competiţiile interne şi internaţionale; g)organizează, coordonează şi întocmeşte planurile de măsuri privind asigurarea ordinii şi liniştii publice la competiţiile sportive organizate de către Club şi le supune avizării şi aprobării societăţii de pază specializate în acest sens, cu care Clubul are încheiat contract de prestări-servicii, precum şi Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti.2. În domeniul instruirii sportive: a)controlează, îndrumă şi sprijină organizarea şi desfăşurarea procesului de antrenament în secţiile sportive, asigurând desfăşurarea acestuia în conformitate cu indicaţiile metodice de specialitate, cu imperativele performanţelor realizate pe plan naţional şi internaţional; b)acţionează pentru cunoaşterea, selecţia şi promovarea în cadrul secţiilor a sportivilor de performanţă tineri şi talentaţi, proveniţi din grupele proprii de copii şi juniori sau prin transferarea lor în înţelegerea reciprocă cu alte structuri sportive; c)analizează anual şi/sau ori de câte ori este nevoie, împreună cu colectivele tehnice, valoarea efectivelor de sportivi, rezultatele obţinute în competiţiile oficiale interne şi internaţionale, obiectivele de performanţă imediate şi în perspectivă, stabilind şi prezentând spre aprobare măsurile ce se impun; d)asigură legătura cu federaţiile sportive de specialitate, Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, precum şi compartimentele din cadrul clubului (financiar, resurse umane, organizare sportivă), conlucrând pentru soluţionarea problemelor de pregătire şi competiţionale ale secţiilor sportive; e)prezintă spre aprobare conducerii Clubului propuneri de sponsorizare internă şi internaţională a secţiilor sportive; f)acţionează pentru asigurarea, în secţiile sportive, a unui climat de muncă bazat pe răspundere, cooperare, ordine şi disciplină, pe respectarea rigorilor sportului de performanţă; g)asigură înscrierea şi participarea echipelor şi sportivilor la competiţiile oficiale şi amicale, prevăzute în programul secţiilor; h)sprijină antrenorii în elaborarea programelor de pregătire a secţiilor şi în soluţionarea problemelor de transport, cazare şi hrană la competiţii; i)se preocupă de soluţionarea problemelor sociale ale sportivilor, de respectarea obligaţiilor pe care aceştia le au faţă de secţie şi Club; j)prezintă conducerii Clubului propuneri pentru premierea/recompensarea performanţelor obţinute de sportivii şi tehnicienii clubului, care au obţinut rezultate deosebite în competiţiile interne şi internaţionale; k)întocmeşte formele de legitimare a sportivilor şi clasificare sportivă a acestora; l)colaborează cu celelalte compartimente de muncă în soluţionarea problemelor privind activitatea de pregătire şi competiţională a secţiilor sportive; m)organizează, în mod sistematic, studii şi controale la nivelul secţiilor sportive, sprijinind antrenorii să îmbunătăţească conţinutul metodic al antrenamentelor, să folosească în pregătirea sportivilor mijloace şi metode eficiente în realizarea unor performanţe superioare; n)sintetizează şi generalizează la nivelul Clubului concluziile rezultate din organizarea şi desfăşurarea antrenamentelor la nivelul secţiilor sportive, din pregătirea echipelor şi sportivilor cu performanţe de valoare, precum şi din participarea sportivilor din Club la competiţiile interne şi internaţionale; o)coordonează şi sprijină pregătirea de specialitate a antrenorilor, cunoaşterea, însuşirea şi aplicarea de către aceştia a orientării şi indicaţiilor metodice elaborate de federaţiile de specialitate; p)îi informează operativ pe antrenori şi tehnicieni despre rezultatele unor cercetări privind metodica de pregătire în sportul de performanţă, precum şi despre ceea ce este nou şi prezintă interes în domeniul antrenamentelor şi rezultatelor pe plan naţional şi internaţional; q)îi îndrumă şi sprijină pe antrenori în conceperea şi elaborarea programelor de pregătire a secţiilor sportive, în evidenţa şi analiza muncii depuse şi a rezultatelor obţinute; r)asigură legătura cu organele metodice din Comitetul Olimpic Sportiv Român şi federaţiile de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, conlucrând cu acestea pentru perfecţionarea procesului de antrenament în Club; s)prezintă propuneri pentru îmbunătăţirea dotării cu aparatură tehnică a bazelor sportive; ş)asigură evidenţa nominală a sportivilor legitimaţi în secţii şi a rezultatelor obţinute de aceştia în competiţiile interne şi internaţionale, precum şi a cursanţilor din grupele de iniţiere cu plată; t)organizează, propune măsuri şi asigură condiţiile organizatorice şi controlează activitatea grupelor de iniţiere cu plată la ramurile sportive pentru care sunt condiţii şi prezintă interes în rândurile tineretului; ţ)popularizează prin mijloacele mass-media, precum şi prin panouri şi afişaje publicitare activitatea Clubului, în colaborare cu Serviciul achiziţii şi marketing; u)asigură organizarea şi funcţionarea activităţilor de iniţiere şi agrement sportiv organizate în cadrul Clubului, contra cost. Secţiunea a 9-aSecţia sporturi individuale Articolul 33(1) Secţia sporturi individuale are în structură următoarele ramuri de sport: atletism, box, canotaj, gimnastică masculin, gimnastică feminin, haltere, judo feminin, kaiac-canoe, lupte greco-romane, nataţie, scrimă şi tir.(2) Secţia sporturi individuale îndeplineşte următoarele atribuţii:a)asigură planificarea, desfăşurarea şi controlul îndeplinirii atribuţiilor, sarcinilor, responsabilităţilor antrenorilor şi sportivilor din cadrul secţiei; b)prin şeful secţiei răspunde de ordinea şi disciplina în rândul antrenorilor şi sportivilor, precum şi de realizarea obiectivelor de performanţă asumate; c)întocmeşte, ţine evidenţa şi centralizează acţiunile sportive şi rezultatele obţinute în conformitate cu calendarul competiţional elaborat de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaţiile sportive la care Clubul este afiliat, Ministerul Tineretului şi Sportului, precum şi în conformitate cu calendarul competiţional propriu, urmărind participarea sportivilor dinamovişti la aceste competiţii; d)participă la competiţiile interne şi internaţionale stabilite de către federaţiile sportive de specialitate, Ministerul Tineretului şi Sportului, precum şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român; e)asigură condiţii organizatorice şi metodice pentru pregătirea sportivilor din cadrul secţiei şi participarea acestora la competiţiile sportive interne şi internaţionale; f)contribuie, prin activitatea antrenorilor şi tehnicienilor, la dezvoltarea instruirii metodice în domeniul sportului de performanţă, în ramurile sportive din competenţă; g)stabileşte şi dezvoltă, cu aprobarea conducerii Clubului, relaţii cu alte cluburi sportive şi asociaţii sportive din ţară şi din străinătate; h)organizează activităţi de instruire şi cursuri de perfecţionare în domeniul sportului de performanţă, sub îndrumarea unor specialişti din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, Agenţiei Naţionale Anti-doping etc. Secţiunea a 10-aCentrul Sportiv Braşov Articolul 34(1) Centrul Sportiv Braşov (la nivel de secţie sportivă) are în structură următoarele ramuri de sport: judo masculin, lupte libere, schi şi tenis de câmp.(2) Centrul Sportiv Braşov îndeplineşte următoarele atribuţii:a)asigură planificarea, organizarea, desfăşurarea şi controlul îndeplinirii atribuţiilor, sarcinilor, responsabilităţilor sportivilor centrului şi personalului din subordine; b)prin şeful centrului, răspunde de ordinea şi disciplina în rândul personalului din subordine şi de realizarea obiectivelor de performanţă asumate; c)întocmeşte, ţine evidenţa şi centralizează acţiunile sportive şi rezultatele obţinute în conformitate cu calendarul competiţional elaborat de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaţiile sportive la care Clubul este afiliat, Ministerul Tineretului şi Sportului, precum şi în conformitate cu calendarul competiţional propriu, urmărind participarea sportivilor dinamovişti la aceste competiţii; d)participă la competiţiile interne şi internaţionale stabilite de către federaţiile sportive la care Clubul este afiliat, Ministerul Tineretului şi Sportului şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român; e)asigură condiţii organizatorice, metodice, materiale şi financiare pentru pregătirea sportivilor centrului şi participarea acestora la competiţiile sportive interne şi internaţionale; f)contribuie, prin activitatea antrenorilor şi tehnicienilor, la dezvoltarea instruirii metodice în domeniul sportului de performanţă, în ramurile sportive din competenţă; g)stabileşte şi dezvoltă, cu aprobarea conducerii Clubului, relaţii cu alte cluburi sportive şi asociaţii sportive din ţară şi din străinătate; h)organizează activităţi de instruire şi cursuri de perfecţionare în domeniul sportului de performanţă sub îndrumarea unor specialişti din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, Agenţiei Naţionale Antidoping etc. Secţiunea a 11-aSecţia jocuri sportive Articolul 35 (1) Secţia jocuri sportive are în structură următoarele ramuri de sport: baschet, handbal, polo pe apă, rugby, tenis de câmp, volei feminin şi volei masculin.(2) Secţia jocuri sportive îndeplineşte următoarele atribuţii:a)asigură planificarea, desfăşurarea şi controlul îndeplinirii atribuţiilor, sarcinilor, responsabilităţilor antrenorilor şi sportivilor din cadrul Secţiei jocuri sportive; b)prin şeful secţiei răspunde de ordinea şi disciplina în rândul antrenorilor şi sportivilor, precum şi de realizarea obiectivelor de performanţă asumate; c)întocmeşte, ţine evidenţa şi centralizează acţiunile sportive şi rezultatele obţinute în conformitate cu calendarul competiţional elaborat de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaţiile sportive la care Clubul este afiliat, Ministerul Tineretului şi Sportului, precum şi în conformitate cu calendarul competiţional propriu, urmărind participarea sportivilor dinamovişti la aceste competiţii; d)participă la competiţiile interne şi internaţionale stabilite de către federaţiile sportive de specialitate la care Clubul este afiliat, Ministerul Tineretului şi Sportului şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român; e)asigură condiţii organizatorice şi metodice pentru pregătirea sportivilor din cadrul secţiei şi participarea acestora la competiţiile sportive interne şi internaţionale; f)contribuie, prin activitatea antrenorilor şi tehnicienilor, la dezvoltarea instruirii metodice în domeniul sportului de performanţă, în ramurile sportive din competenţă; g)stabileşte şi dezvoltă, cu aprobarea conducerii Clubului, relaţii cu alte cluburi sportive şi asociaţii sportive din ţară şi din străinătate; h)organizează activităţi de instruire şi cursuri de perfecţionare în domeniul sportului de performanţă sub îndrumarea unor specialişti din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, Agenţiei Naţionale Antidoping etc. Secţiunea a 12-aCabinetul medical sportiv Articolul 36Cabinetul medical sportiv (la nivel de secţie asistenţă sanitară) îndeplineşte următoarele atribuţii: a)asigură asistenţă medicală de specialitate pentru sportivii Clubului, atât în procesul de pregătire, cât şi în activitatea competiţională; b)asigură asistenţă medicală de urgenţă a personalului, în limita competenţelor, colaborează cu personalul medical din cadrul Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Dr. „Nicolae Kretzulescu“ - Serviciul Medical nr. 1 Poliţie - arondat acordării asistenţei medicale primare pentru personalul Clubului, respectiv cu personalul medical din cadrul Centrului Medical Judeţean Braşov, pentru personalul Centrului Sportiv Braşov; c)organizează, periodic, şedinţe cu sportivii şi antrenorii, în scopul informării cu privire la reglementările antidoping, precum şi la alimentaţia sportivilor, implicit la utilizarea raţională a medicamentelor şi suplimentelor alimentare; d)efectuează controale şi teste medicale, punând la dispoziţia antrenorilor şi Serviciului organizare şi instruire sportivă concluziile obţinute pentru a fi folosite în orientarea şi desfăşurarea procesului de pregătire; e)împreună cu antrenorii, ia măsuri pentru recuperarea sportivilor accidentaţi, precum şi pentru refacerea acestora în timpul şi după efort; f)organizează activităţi pentru cunoaşterea şi respectarea de către sportivi a normelor elementare de igienă sanitară specifică sportului de performanţă; g)controlează condiţiile igienico-sanitare la bazele sportive ale Clubului, urmărind în toate situaţiile aplicarea normelor şi legislaţiei sanitare în vigoare; în situaţii deosebite, ia măsuri epidemiologice, pe care le aduce la cunoştinţa centrului medical arondat acordării asistenţei medicale Clubului; h)colaborează cu organele şi instituţiile sanitare din minister, precum şi cu alte organe similare în tratarea sportivilor care prezintă situaţii deosebite din punct de vedere medical; i)colaborează cu personalul Serviciului organizare şi instruire sportivă, precum şi cu antrenorii secţiilor sportive la orientarea şi elaborarea programelor de antrenament şi pregătire ale secţiilor sportive; j)stabileşte, anual, necesarul şi propune măsuri pentru dotarea Clubului cu medicamente şi aparatură medicală, corespunzător cerinţelor de asistenţă sanitară a sportivilor pe timpul pregătirii şi participării în competiţii, cu avizul Direcţiei medicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; k)întocmeşte, avizează şi verifică meniurile pentru sportivi, precum şi respectarea condiţiilor de pregătire, preparare şi păstrare a hranei sportivilor. Capitolul VIDispoziţii finale Articolul 37În cadrul Clubului se pot înfiinţa sau desfiinţa secţii sportive, la propunerea preşedintelui Clubului, cu acordul secretarului general al Ministerului Afacerilor Interne, prin ordin al ministrului afacerilor interne. Articolul 38 (1) Fişele posturilor pentru personalul componentelor structurale ale Clubului se elaborează în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, şi se aprobă de către conducerea Clubului. (2) Conducerea Clubului şi şefii structurilor componente au obligaţia de a actualiza, în raport cu atribuţiile ce le revin, conţinutul fişelor postului pentru personalul din subordine. (3) Actualizarea se va realiza în deplină concordanţă cu evoluţia prevederilor actelor normative în vigoare. Articolul 39Personalul Clubului este obligat să cunoască şi să aplice prevederile prezentului regulament. Articolul 40Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament. ANEXA Nr. 1*)__*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.ORGANIGRAMA Clubului Sportiv DINAMO Bucureşti ANEXA Nr. 2*)__*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.DIAGRAMA de relaţii a Clubului Sportiv DINAMO Bucureşti ANEXA Nr. 3MINISTERUL AFACERILOR INTERNE CLUBUL SPORTIV DINAMO BUCUREŞTI FIŞA POSTULUI A. Identificarea postului

1. Compartimentul: conducerea Clubului Sportiv DINAMO Bucureşti
2. Denumirea şi codul postului: preşedinte club sportiv
3. Poziţia postului în statul de organizare: 1
4. Relaţii cu alte posturi:
a) ierarhice: se subordonează nemijlocit secretarului general al Ministerului Afacerilor Interne şi direct ministrului afacerilor interne şi are în subordine întregul personal al clubului;
b) funcţionale: conduce şi răspunde de întreaga activitate a Clubului Sportiv DINAMO Bucureşti şi are în coordonare nemijlocită: Financiar-contabilitate, Serviciul resurse umane, Compartimentul juridic, Compartimentul secretariat, documente clasificate şi arhivă, Compartimentul relaţii publice;
c) de control: controlează întreaga activitate a structurilor organizatorice ale clubului;
d) de reprezentare: reprezintă clubul în raporturile cu conducerea Ministerului Afacerilor Interne, cu celelalte instituţii publice din ţară şi din străinătate. Angajează clubul în raporturile cu persoanele juridice şi fizice, poate da împuterniciri de reprezentare altor persoane din subordine;
e) relaţii cu autorităţi, instituţii publice: Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaţiile sportive de specialitate, Ministerul Tineretului şi Sportului, organizaţii internaţionale şi alte instituţii publice, persoane fizice şi juridice de drept public sau privat.
5. Definirea sumară a atribuţiilor postului: conduce, coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de elaborarea, fundamentarea şi implementarea politicilor şi procedurilor în domeniul sportului de performanţă, corespunzătoare cerinţelor în domeniu

B. Cerinţele postului

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie
2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel puţin comisar de poliţie
3. Pregătirea necesară ocupantului postului:
3.1. pregătire de bază: studii universitare cu diplomă de licenţă/studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare, în domeniul ştiinţe juridice/educaţie fizică şi sport;
3.2. pregătire de specialitate: studii masterat sau postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management;
3.3. alte cunoştinţe: cunoaşterea sistemului sportiv de performanţă;
3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: autorizaţie de acces la informaţii clasificate, nivel SECRET;
3.5. limbi străine citit/scris/vorbit: cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională la nivel „bine“ pentru citit/scris/vorbit.

4. Experienţă:

4.1. vechime în muncă/din care în M.A.I.: 7 ani/7 ani;
4.2. vechime în specialitate: 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
4.3. vechime în funcţii de conducere: 4 ani în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne;
4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni.
5. Aptitudini şi abilităţi necesare: aptitudini manageriale (organizatorice, decizionale, de coordonare şi control, de planificare, spirit de observaţie) de lucru sub presiunea timpului, o bună gândire analitică şi conceptuală, operativitate în luarea deciziilor legale şi oportune
6. Atitudini necesare/Comportament: spirit de iniţiativă, conduită morală ireproşabilă, capacitate de a lucra în echipă, disponibilitate la schimbare, sociabil, flexibilitate în gândire, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie etc.)
7. Trăsături psihice şi de personalitate: apt pentru funcţii de conducere

C. Condiţii specifice de muncă

1. Locul de muncă: sediul Clubului Sportiv DINAMO Bucureşti şi al Centrului Sportiv DINAMO Braşov
2. Programul de lucru: zilnic, 8 ore în intervalul orar 08,00-16,00, program prelungit şi în zilele declarate nelucrătoare, sâmbătă şi duminică, în funcţie de calendarul competiţional intern şi internaţional şi de activităţile profesionale ce necesită rezolvarea acestora
3. Deplasări curente: în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin prin fişa postului şi a participării la competiţiile sportive desfăşurate în ţară şi străinătate, conferinţe de presă, festivităţi de premiere a sportivilor etc., la sediul Ministerului Afacerilor Interne, la cele ale structurilor aflate în subordinea/coordonarea acestuia, Ministerului Tineretului şi Sportului, Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, precum şi la locurile de desfăşurare a respectivelor activităţi
4. Condiţii deosebite de muncă: condiţii de stres, activitate statică, de birou, presiunea timpului şi calităţii lucrărilor, prezenţa în unitate în afara orelor de program, în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, conform dispoziţiilor legale în vigoare, sistem alert de lucru, expunerea la radiaţii electromagnetice
5. Riscuri implicate de post: nu este cazul.
6. Compensări: - concediu suplimentar de 6 zile calendaristice;
- spor 10% expunere la radiaţii electromagnetice.

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului Sarcini şi îndatoriri:

organizează, îndrumă, conduce şi răspunde de întreaga activitate a Clubului Sportiv DINAMO Bucureşti pentru îndeplinirea întocmai a atribuţiilor ce îi revin în domeniul sportului de performanţă, conform prevederilor legale în vigoare, ordinelor şi instrucţiunilor emise de ministrul afacerilor interne;

coordonează direct activitatea structurilor financiar-contabilitate, resurse umane, juridic, secretariat, documente clasificate şi arhivă, relaţii publice din cadrul clubului;

asigură fundamentarea şi elaborarea strategiei organizării şi dezvoltării activităţii sportive a clubului pe cicluri olimpice;

iniţiază măsuri pentru actualizarea şi punerea în concordanţă cu realitatea a strategiei Clubului Sportiv DINAMO Bucureşti, pe cicluri olimpice, aprobată de Consiliul de coordonare, în vederea creşterii eficienţei managementului sportiv;

dispune efectuarea de analize şi studii în domeniul marketingului sportiv, al instruirii şi metodicii, în vederea îmbunătăţirii performanţelor sportive;

asigură prin structurile din subordine, potrivit prevederilor legale, dinamica anuală de resurse umane şi a competiţiilor sportive interne şi internaţionale, la care clubul participă, cheltuielile de personal, logistica şi cadrul organizatoric necesare bunei desfăşurări a activităţii clubului în vederea obţinerii de rezultate remarcabile;

asigură personal şi prin vicepreşedinţi funcţionarea tuturor compartimentelor de muncă, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al clubului şi cu dispoziţiile legale în vigoare;

asigură conlucrarea cu factorii responsabili din club pentru organizarea şi desfăşurarea întregii activităţi a clubului, în bune condiţii şi cu responsabilitate;

acţionează cu fermitate şi răspundere pentru crearea pe toate planurile a condiţiilor necesare realizării obiectivelor de performanţă ale clubului, stabilind măsurile ce se impun pentru fiecare etapă de muncă;

organizează periodic întâlniri, discuţii şi analize cu secţiile sportive şi compartimentele de muncă, acţionând pentru întărirea ordinii şi disciplinei, precum şi pentru creşterea răspunderii şi competenţei în îndeplinirea sarcinilor ce revin clubului;

răspunde de încadrarea corespunzătoare a statelor de organizare ale clubului, de analiza posturilor şi de respectarea disciplinei de stat, conform prevederilor legale în vigoare;

în calitate de ordonator terţiar de credite desfăşoară activităţile stabilite de legislaţia în vigoare;

aprobă anual componenţa loturilor sportive şi obiectivele de performanţă ale secţiilor sportive, programul competiţional intern şi internaţional al acestora, bugetul de venituri şi cheltuieli, planul de dotare tehnico-materială şi de modernizare a bazelor sportive ale clubului;

aprobă realizarea de materiale publicitare şi acţiunile destinate realizării de venituri proprii la bugetul clubului;

aprobă stimularea materială, financiară şi de altă natură, conform prevederilor legale, a sportivilor şi personalului tehnico-administrativ al clubului şi hotărăşte măsurile disciplinare ce se iau împotriva celor care comit abateri;

asigură respectarea legislaţiei pe linie financiară şi utilizarea eficientă a bugetului alocat;

aprobă bilanţul contabil trimestrial şi anual;

răspunde pentru organizarea întregii activităţi de gestionare a patrimoniului clubului, pentru folosirea în condiţii de maximă regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă a tuturor resurselor materiale, financiare sau de orice altă natură, puse la dispoziţie pentru realizarea misiunilor clubului, conform dispoziţiilor legale în vigoare;

urmăreşte şi verifică permanent respectarea condiţiilor de sănătate şi securitate în muncă a personalului, precum şi de acordare a drepturilor cuvenite, de orice altă natură, personalului clubului, conform prevederilor legale în vigoare;

la constatarea unor pagube, dispune de îndată, în scris, executarea cercetării administrative în termenele legale;

aprobă modelele şi machetele pentru realizarea de echipament, materiale şi obiecte cu însemnele clubului.Responsabilităţi:

de planificare: planificarea activităţii proprii şi a activităţii vicepreşedinţilor;

de raportare: încadrarea în termenele solicitate de conducerea Ministerului Afacerilor Interne;

de lucru cu publicul: conform programului de audienţe, în funcţie de solicitări;

de luare a deciziilor: personal şi în cadrul Consiliului de coordonare;

păstrează confidenţialitatea informaţiilor privind activitatea clubului, conform prevederilor legale.E. Standarde de performanţă asociate postului

1. Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin clubului
2. Indicatori calitativi: asigură un management performant în domeniul sportului corespunzător strategiei clubului, pe cicluri olimpice, prin aplicarea unitară a regulamentelor legale în materie de sport
3. Costuri: asigură planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice clubului cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare alocate
4. Timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru, alocă mai mult timp pentru stabilirea programului de perspectivă, de formare şi achiziţionare de sportivi de mare valoare competiţională, pentru strategii, analiză şi control, mai puţin timp pentru activitatea birocratică
5. Utilizarea resurselor: utilizează, pentru realizarea eficientă a atribuţiilor de serviciu, computerul aflat în dotarea cabinetului preşedintelui
6. Mod de realizare: individual şi în echipă: este total dedicat activităţilor sportive, investeşte încredere în personalul din subordine şi pune pe primul plan motivaţiile şi aspiraţiile acestuia; simplifică procedurile birocratice; se implică direct în rezolvarea problemelor dificile apărute în activitatea clubului

Secretarul general al Ministerului Afacerilor Interne, ........ ................ ................ ................ .............. Semnătura .... Data ....... Titularul postului, ........ ................ ................ ................ .............. Semnătura ......Data ...... ANEXA Nr. 4MINISTERUL AFACERILOR INTERNE CLUBUL SPORTIV DINAMO BUCUREŞTI FIŞA POSTULUI A. Identificarea postului

1. Compartimentul: conducerea Clubului Sportiv DINAMO Bucureşti
2. Denumirea şi codul postului: vicepreşedinte club sportiv (funcţionar de securitate)
3. Poziţia postului în statul de organizare: 2
4. Relaţii cu alte posturi:
a) ierarhice: se subordonează direct preşedintelui clubului şi are în subordine nemijlocită întregul personal al structurilor aflate în coordonare;
b) funcţionale: conduce şi răspunde de întreaga activitate a structurilor aflate în coordonarea nemijlocită: Serviciul administrare patrimoniu, exploatare şi investiţii, Serviciul achiziţii şi marketing sportiv, Biroul intendenţă şi suport tehnic, Compartimentul comunicaţii şi tehnologia informaţiei;
c) de control: controlează întreaga activitate a structurilor aflate în coordonarea nemijlocită;
d) de reprezentare: reprezintă conducerea clubului în relaţiile cu terţii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, potrivit delegării acordate de către preşedintele clubului;
e) relaţii cu autorităţi, instituţii publice: Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaţiile sportive de specialitate, Ministerul Tineretului şi Sportului, organizaţii internaţionale şi alte instituţii publice, persoane fizice şi juridice de drept public sau privat.
5. Definirea sumară a atribuţiilor postului: conduce, coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de activitatea în domeniul logistic şi îndeplineşte atribuţiile specifice funcţionarului de securitate, conform prevederilor legale în vigoare.

B. Cerinţele postului

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie
2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel puţin inspector principal de poliţie
3. Pregătirea necesară ocupantului postului:
3.1. pregătire de bază: studii universitare cu diplomă de licenţă/studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare, în domeniul ştiinţe juridice/economice/tehnice;
3.2. pregătire de specialitate: studii de masterat sau postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management;
3.3. alte cunoştinţe: cunoaşterea sistemului sportiv de performanţă;
3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: autorizaţie de acces la informaţii clasificate, nivel STRICT SECRET;
3.5. limbi străine citit/scris/vorbit: cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţionali la nivel „bine“ pentru citit/scris/vorbit.
4. Experienţă:
4.1. vechime în muncă/
din care în M.A.I.: 7 ani/7 ani;
4.2. vechime în specialitate: 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
4.3. vechime în funcţii de conducere: 4 ani în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne;
4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni.
5. Aptitudini şi abilităţi necesare: aptitudini manageriale (organizatorice, decizionale, de coordonare şi control, de planificare, spirit de observaţie) de lucru sub presiunea timpului, o bună gândire analitică şi conceptuală, operativitate în luare deciziilor legale şi oportune
6. Atitudini necesare/comportament: spirit de iniţiativă, conduită morală ireproşabilă, capacitate de a lucra în echipă, disponibilitate la schimbare, sociabil, flexibilitate în gândire, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie etc.)
7. Trăsături psihice şi de personalitate: apt pentru funcţii de conducere

C. Condiţii specifice de muncă

1. Locul de muncă: sediul Clubului Sportiv DINAMO Bucureşti şi al Centrului Sportiv DINAMO Braşov
2. Programul de lucru: zilnic, 8 ore în intervalul orar 08,00-16,00, program prelungit şi în zilele declarate nelucrătoare, sâmbătă şi duminică în funcţie de calendarul competiţional intern şi internaţional şi de activităţile profesionale ce necesită rezolvarea acestora
3. Deplasări curente: în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin prin fişa postului şi a participării la competiţiile sportive desfăşurate în ţară şi străinătate, conferinţe de presă, festivităţi de premiere a sportivilor etc., la sediul Ministerului Afacerilor Interne, la structurile aflate în subordinea/coordonarea acestuia, Ministerului Tineretului şi Sportului, Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, precum şi la locurile de desfăşurare a respectivelor activităţi
4. Condiţii deosebite de muncă: condiţii de stres, activitate statică, de birou, presiunea timpului şi calităţii lucrărilor, prezenţa în unitate în afara orelor de program, în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, conform dispoziţiilor legale în vigoare, sistem alert de lucru, expunerea la radiaţii electromagnetice
5. Riscuri implicate de post: - nu este cazul.
6. Compensări: - concediu suplimentar de 6 zile calendaristice;
- spor 10% expunere la radiaţii electromagnetice.

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului Sarcini şi îndatoriri: a)conduce, coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de activitatea personalului aflat în coordonarea nemijlocită din cadrul Serviciului administrare patrimoniu, exploatare şi investiţii, Serviciului achiziţii şi marketing sportiv, Biroului intendenţă şi suport tehnic, Compartimentului comunicaţii şi tehnologia informaţiei; b)conduce nemijlocit activitatea de perfecţionare a pregătirii personalului aflat în coordonare nemijlocită şi controlează desfăşurarea acestei activităţi, în conformitate cu planul de pregătire continuă, aprobat de preşedintele clubului; c)propune preşedintelui clubului măsuri de promovare şi recompensare, pentru personalul din coordonare; d)prezintă lunar, trimestrial, semestrial sau anual rapoarte cu privire la îndeplinirea obiectivelor propuse; e)decide personal asupra problemelor date în competenţă, raportează preşedintelui şi informează Consiliul de coordonare; f)păstrează confidenţialitatea informaţiilor privind activitatea clubului, conform prevederilor legale; g)în calitate de funcţionar de securitate are următoarele atribuţii:

pune în aplicare Ordinul ministrului de interne nr. S/353/2002*), declasificat, şi verifică respectarea prevederilor acestuia;

întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate pe care îl supune avizării Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă (D.I.P.I.) şi aprobării şefului ierarhic;

coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate în toate componentele acesteia;

asigură relaţionarea cu D.I.P.I., pe linia protecţiei informaţiilor clasificate;

monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;

consiliază conducerea clubului în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;

informează conducerea clubului şi D.I.P.I. despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;

acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai D.I.P.I. pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;

în colaborare cu D.I.P.I. organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;

asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;

actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces;

întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de club pe clase şi niveluri de secretizare;

prezintă preşedintelui clubului propuneri pentru stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijin D.I.P.I.;

efectuează, cu aprobarea conducerii clubului, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;

elaborează şi supune aprobării preşedintelui clubului normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate potrivit legii; h)conform art. 23 din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 810/2005**) pentru aprobarea normelor de aplicare a standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în sistemele informatice şi de comunicaţii - INFOSEC în unităţile Ministerului Afacerilor Interne:

este responsabil pentru implementarea şi asigurarea măsurilor de securitate, conform normelor în vigoare;

pune la dispoziţia şefului componentei de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor - CSTIC lista cu certificatele de securitate/autorizaţiile de acces la informaţii clasificate deţinute de personalul Clubului Sportiv DINAMO Bucureşti;

monitorizează echipamentele care intră/ies din zonele de securitate.Responsabilităţi:

de planificare: planificarea activităţii proprii şi a personalului aflat în coordonare directă;

de raportare: raportarea către preşedintele clubului a modului de îndeplinire a sarcinilor şi responsabilităţilor stabilite;

de lucru cu publicul: conform programului de audienţe, în funcţie de solicitări;

de luare a deciziilor: personal şi în cadrul Consiliului de coordonare;

păstrează confidenţialitatea informaţiilor privind activitatea clubului, conform prevederilor legale.E. Standarde de performanţă asociate postului

1. Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin structurilor aflate în coordonarea directă
2. Indicatori calitativi: asigură un management performant în domeniul de activitate din competenţă prin aplicarea unitară a reglementărilor legale în materie
3. Costuri: asigură planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice clubului cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare alocate
4. Timp: îndeplineşte atribuţiile îi revin în timpul programului de lucru şi în afara programului când situaţia o impune
5. Utilizarea resurselor: utilizează, pentru realizarea eficientă a atribuţiilor de serviciu, computerul aflat în dotarea biroului

*) Ordinul ministrului de interne nr. S/353/2002 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. **) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 810/2005 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

6. Mod de realizare: individual şi în echipă, investeşte încredere în personalul din subordine şi pune pe primul plan motivaţiile şi aspiraţiile acestuia; simplifică procedurile birocratice; se implică direct în rezolvarea problemelor dificile apărute în activitatea clubului

Secretarul general al Ministerului Afacerilor Interne, ........ ................ ........ ............... Semnătura ............. Data ............. Avizat Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă ........ ................ ................ ................ ............ Semnătura ............. Data ............. Preşedintele clubului, ........ ................ ................ ............... Semnătura ............. Data ............. Titularul postului, ........ ................ ................ ................ .............. Semnătura ............. Data ............. ANEXA Nr. 5MINISTERUL AFACERILOR INTERNE CLUBUL SPORTIV DINAMO BUCUREŞTI FIŞA POSTULUI

A. Identificarea postului
1. Compartimentul: conducerea Clubului Sportiv DINAMO Bucureşti
2. Denumirea şi codul postului: vicepreşedinte club sportiv
3. Poziţia postului în statul de organizare: 3
4. Relaţii cu alte posturi:
a) ierarhice: se subordonează direct preşedintelui clubului şi are în subordine nemijlocită întregul personal al structurilor aflate în coordonare;
b) funcţionale: conduce şi răspunde de întreaga activitate a structurilor aflate în coordonarea nemijlocită: Secţia jocuri sportive, Cabinetul medical sportiv;
c) de control: controlează întreaga activitate a structurilor aflate în coordonarea nemijlocită;
d) de reprezentare: reprezintă conducerea clubului în relaţiile cu terţii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, potrivit delegării acordate de către preşedintele clubului;
e) relaţii cu autorităţi, instituţii publice: Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaţiile sportive de specialitate, Ministerul Tineretului şi Sportului, organizaţii internaţionale şi alte instituţii publice, persoane fizice şi juridice de drept public sau privat.
5. Definirea sumară a atribuţiilor postului: conduce, coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de activitatea structurilor aflate în coordonarea nemijlocită şi personalul din cadrul Secţiei jocuri sportive şi Cabinetului medical sportiv, conform prevederilor legale în vigoare
B. Cerinţele postului
1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie
2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel puţin inspector principal de poliţie
3. Pregătirea necesară ocupantului postului:
3.1. pregătire de bază: studii universitare cu diplomă de licenţă/studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare, în domeniul ştiinţe juridice/educaţie fizică şi sport;
3.2. pregătire de specialitate: studii de masterat sau postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management;
3.3. alte cunoştinţe: cunoaşterea sistemului sportiv de performanţă;
3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: autorizaţie de acces la informaţii clasificate, nivel SECRET;
3.5. limbi străine citit/scris/vorbit: cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională la nivel „bine“ pentru citit/scris/vorbit.
4. Experienţă:
4.1. vechime în muncă/din care în M.A.I.: 7 ani/7 ani;
4.2. vechime în specialitate: 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
4.3. vechime în funcţii de conducere: 4 ani în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne;
4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni.
5. Aptitudini şi abilităţi necesare: aptitudini manageriale (organizatorice, decizionale, de coordonare şi control, de planificare, spirit de observaţie) de lucru sub presiunea timpului, o bună gândire analitică şi conceptuală, operativitate în luarea deciziilor legale şi oportune
6. Atitudini necesare/Comportament: spirit de iniţiativă, conduită morală ireproşabilă, capacitate de a lucra în echipă, disponibilitate la schimbare, sociabil, flexibilitate în gândire, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie etc.)
7. Trăsături psihice şi de personalitate: apt pentru funcţii de conducere.
C. Condiţii specifice de muncă
1. Locul de muncă: sediul Clubului Sportiv DINAMO Bucureşti şi al Centrului Sportiv DINAMO Braşov
2. Programul de lucru: zilnic, 8 ore în intervalul orar 08,00-16,00, program prelungit şi în zilele declarate nelucrătoare, sâmbătă şi duminică în funcţie de calendarul competiţional intern şi internaţional şi de activităţile profesionale ce necesită rezolvarea acestora
3. Deplasări curente: în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin prin fişa postului şi a participării la competiţiile sportive desfăşurate în ţară şi străinătate, conferinţe de presă, festivităţi de premiere a sportivilor etc., la sediul Ministerului Afacerilor Interne, la cele ale structurilor aflate în subordinea/coordonarea acestuia, Ministerului Tineretului şi Sportului, Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, precum şi la locurile de desfăşurare a respectivelor activităţi
4. Condiţii deosebite de muncă: condiţii de stres, activitate statică, de birou, presiunea timpului şi calităţii lucrărilor, prezenţa în unitate în afara orelor de program, în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, conform dispoziţiilor legale în vigoare, sistem alert de lucru, expunerea la radiaţii electromagnetice
5. Riscuri implicate de post: - nu este cazul.
6. Compensări: - concediu suplimentar de 6 zile calendaristice;
- spor 10% expunere la radiaţii electromagnetice.

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului Sarcini şi îndatoriri:

conduce, coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de activitatea structurilor aflate în coordonarea nemijlocită şi a personalului din cadrul Secţiei jocuri sportive şi Cabinetului medical sportiv;

conduce nemijlocit activitatea de perfecţionare a pregătirii personalului din subordine şi controlează desfăşurarea acestei activităţi, în conformitate cu planul de pregătire continuă, aprobat de preşedintele clubului;

propune preşedintelui clubului măsuri de promovare şi recompensare pentru personalul din coordonare, conform prevederilor legale în vigoare;

identifică, se implică şi adoptă măsurile legale ce se impun în vederea atragerii de venituri proprii necesare pentru susţinerea activităţii sportive de performanţă din cadrul clubului;

prezintă lunar, trimestrial, semestrial şi anual rapoarte de analiză a activităţii cu privire la îndeplinirea obiectivelor sportive propuse şi asumate;

avizează documentele întocmite în vederea soluţionării problematicii legate de pregătirea sportivă şi participarea la competiţii a sportivilor;

avizează documentele întocmite în vederea rezolvării problemelor organizatorice şi logistice necesare participării sportivilor la competiţiile sportive;

întocmeşte şi propune spre aprobare preşedintelui clubului programul anual de selecţie, de pregătire şi de promovare a tinerelor talente către sportul de performanţă;

avizează documentele privind întocmirea planificărilor anuale ale antrenorilor, precum şi cele referitoare la îndeplinirea obiectivelor de performanţă;

avizează documentele privind măsurile şi activităţile specifice în vederea creşterii răspunderii şi a competenţei profesionale a antrenorilor;

decide personal asupra sarcinilor şi atribuţiilor date în competenţă, raportează preşedintelui despre îndeplinirea acestora şi informează Consiliul de coordonare al clubului cu privire la deciziile luate;

păstrează confidenţialitatea informaţiilor privind activitatea clubului, conform prevederilor legale.Responsabilităţi:

de planificare: planificarea activităţii proprii şi a personalului aflat în coordonare directă;

de raportare: încadrarea în termenele solicitate/stabilite de preşedintele clubului;

de lucru cu publicul: conform programului de audienţe, în funcţie de solicitări;

de luare a deciziilor: personal şi în cadrul Consiliului de coordonare;

păstrează confidenţialitatea informaţiilor privind activitatea clubului, conform prevederilor legale.

E. Standarde de performanţă asociate postului
1. Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin structurilor aflate în coordonarea directă
2. Indicatori calitativi: asigură un management performant în domeniul de activitate din competenţă prin aplicarea unitară a reglementărilor legale în materie
3. Costuri: asigură planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice clubului cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare alocate
4. Timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru, alocă mai mult timp pentru stabilirea programului de perspectivă, de formare şi achiziţionare de sportivi de mare valoare competiţională, pentru strategii, analiză şi control, mai puţin timp pentru activitatea birocratică
5. Utilizarea resurselor: utilizează, pentru realizarea eficientă a atribuţiilor de serviciu, computerul aflat în dotarea cabinetului preşedintelui
6. Mod de realizare: individual şi în echipă, învesteşte încredere în personalul din subordine şi pune pe primul plan motivaţiile şi aspiraţiile acestuia; simplifică procedurile birocratice; se implică direct în rezolvarea problemelor dificile apărute în activitatea clubului

Secretarul general al Ministerului Afacerilor Interne, ........ ................ .............. Semnătura ........ ........ .............. Data ........ ........ ............ Preşedintele clubului, ........ ................ ........ .......... Semnătura ........ ............. Data ........ ................ Titularul postului, ........ ................ ................ ........ .......... Semnătura ........ ............... Data ........ ........ .......... ANEXA Nr. 6MINISTERUL AFACERILOR INTERNE CLUBUL SPORTIV DINAMO BUCUREŞTI FIŞA POSTULUI

A. Identificarea postului
1. Compartimentul: conducerea Clubului Sportiv DINAMO Bucureşti
2. Denumirea şi codul postului: vicepreşedinte club sportiv
3. Poziţia postului în statul de organizare: 4
4. Relaţii cu alte posturi:
a) ierarhice: se subordonează direct preşedintelui clubului şi are în subordine nemijlocită întregul personal al structurilor aflate în coordonare;
b) funcţionale: conduce şi răspunde de întreaga activitate a structurilor aflate în coordonarea nemijlocită: Serviciul organizare şi instruire sportivă, Secţia sporturi individuale, Centrul Sportiv Braşov;
c) de control: controlează întreaga activitate a structurilor aflate în coordonarea nemijlocită;
d) de reprezentare: reprezintă conducerea clubului în relaţiile cu terţii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, potrivit delegării acordate de către preşedintele clubului;
e) relaţii cu autorităţi, instituţii publice: Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaţiile sportive de specialitate, Ministerul Tineretului şi Sportului, organizaţii internaţionale şi alte instituţii publice, persoane fizice şi juridice de drept public sau privat.
5. Definirea sumară a atribuţiilor postului: conduce, coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de activitatea structurilor aflate în coordonarea nemijlocită şi personalul din cadrul Serviciului organizare şi instruire sportivă, Secţiei sporturi individuale, Centrului Sportiv Braşov, conform prevederilor legale în vigoare
B. Cerinţele postului
1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie
2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel puţin inspector principal de poliţie
3. Pregătirea necesară ocupantului postului:
3.1. pregătire de bază: studii universitare cu diplomă de licenţă/studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare, în domeniul ştiinţe juridice/educaţie fizică şi sport;
3.2. pregătire de specialitate: studii masterat sau postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management;
3.3. alte cunoştinţe: cunoaşterea sistemului sportiv de performanţă;
3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: autorizaţie de acces la informaţii clasificate, nivel SECRET;
3.5. limbi străine citit/scris/vorbit: cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională la nivel „bine“ pentru citit/scris/vorbit.
4. Experienţă:
4.1. vechime în muncă/din care în M.A.I.: 7 ani/7 ani;
4.2. vechime în specialitate: 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
4.3. vechime în funcţii de conducere: 4 ani în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne;
4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni.
5. Aptitudini şi abilităţi necesare: aptitudini manageriale (organizatorice, decizionale, de coordonare şi control, de planificare, spirit de observaţie) de lucru sub presiunea timpului, o bună gândire analitică şi conceptuală, operativitate în luarea deciziilor legale şi oportune
6. Atitudini necesare/Comportament: spirit de iniţiativă, conduită morală ireproşabilă, capacitate de a lucra în echipă, disponibilitate la schimbare, sociabil, flexibilitate în gândire, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie etc.).
7. Trăsături psihice şi de personalitate: apt pentru funcţii de conducere

C. Condiţii specifice de muncă

1. Locul de muncă: sediul Clubului Sportiv DINAMO Bucureşti şi al Centrului Sportiv DINAMO Braşov
2. Programul de lucru: zilnic, 8 ore în intervalul orar 08,00-16,00, program prelungit şi în zilele declarate nelucrătoare, sâmbătă şi duminică în funcţie de calendarul competiţional intern şi internaţional şi de activităţile profesionale ce necesită rezolvarea acestora
3. Deplasări curente: în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin prin fişa postului şi a participării la competiţiile sportive desfăşurate în ţară şi străinătate, conferinţe de presă, festivităţi de premiere a sportivilor etc., la sediul Ministerului Afacerilor Interne, la cele ale structurilor aflate în subordinea/coordonarea acestuia, Ministerului Tineretului şi Sportului, Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, precum şi la locurile de desfăşurare a respectivelor activităţi
4. Condiţii deosebite de muncă: condiţii de stres, activitate statică, de birou, presiunea timpului şi calităţii lucrărilor, prezenţa în unitate în afara orelor de program, în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, conform dispoziţiilor legale în vigoare, sistem alert de lucru, expunerea la radiaţii electromagnetice
5. Riscuri implicate de post: - nu este cazul
6. Compensări: - concediu suplimentar de 6 zile calendaristice;
- spor 10% expunere la radiaţii electromagnetice.

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului Sarcini şi îndatoriri:

conduce, coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de activitatea structurilor aflate în coordonarea nemijlocită şi a personalului din cadrul Serviciului organizare şi instruire sportivă, Secţiei sporturi individuale, Centrului Sportiv Braşov;

conduce nemijlocit activitatea de perfecţionare a pregătirii personalului din subordine şi controlează desfăşurarea acestei activităţi, în conformitate cu planul de pregătire continuă, aprobat de preşedintele clubului;

propune preşedintelui clubului măsuri de promovare şi recompensare pentru personalul din coordonare, conform prevederilor legale în vigoare;

identifică, se implică şi adoptă măsurile legale ce se impun în vederea atragerii de venituri proprii necesare pentru susţinerea activităţii sportive de performanţă din cadrul clubului;

prezintă lunar, trimestrial, semestrial şi anual rapoarte de analiză a activităţii cu privire la îndeplinirea obiectivelor sportive propuse şi asumate;

avizează documentele întocmite în vederea soluţionării problematicii legate de pregătirea sportivă şi participarea la competiţii a sportivilor;

avizează documentele întocmite în vederea rezolvării problemelor organizatorice şi logistice necesare participării sportivilor la competiţiile sportive;

întocmeşte şi propune spre aprobare preşedintelui clubului programul anual de selecţie, de pregătire şi de promovare a tinerelor talente, către sportul de performanţă;

avizează documentele privind întocmirea planificărilor anuale ale antrenorilor, precum şi cele referitoare la îndeplinirea obiectivelor de performanţă;

avizează documentele privind măsurile şi activităţile specifice în vederea creşterii răspunderii şi a competenţei profesionale a antrenorilor;

decide personal asupra sarcinilor şi atribuţiilor date în competenţă, raportează preşedintelui despre îndeplinirea acestora şi informează Consiliul de coordonare al clubului cu privire la deciziile luate;

păstrează confidenţialitatea informaţiilor privind activitatea clubului, conform prevederilor legale.Responsabilităţi:

de planificare: planificarea activităţii proprii şi a personalului aflat în coordonare directă;

de raportare: încadrarea în termenele solicitate/stabilite de preşedintele clubului;

de lucru cu publicul: conform programului de audienţe, în funcţie de solicitări;

de luare a deciziilor: personal şi în cadrul Consiliului de coordonare;

păstrează confidenţialitatea informaţiilor privind activitatea clubului, conform prevederilor legale.

E. Standarde de performanţă asociate postului
1. Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin structurilor aflate în coordonarea directă
2. Indicatori calitativi: asigură un management performant în domeniul de activitate din competenţă prin aplicarea unitară a reglementărilor legale în materie
3. Costuri: asigură planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice clubului cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare alocate
4. Timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru, alocă mai mult timp pentru stabilirea programului de perspectivă, de formare şi achiziţionare de sportivi de mare valoare competiţională, pentru strategii, analiză şi control, mai puţin timp pentru activitatea birocratică
5. Utilizarea resurselor: utilizează, pentru realizarea eficientă a atribuţiilor de serviciu, computerul aflat în dotarea cabinetului preşedintelui
6. Mod de realizare: individual şi în echipă, învesteşte încredere în personalul din subordine şi pune pe primul plan motivaţiile şi aspiraţiile acestuia; simplifică procedurile birocratice; se implică direct în rezolvarea problemelor dificile apărute în activitatea clubului

Secretarul general al Ministerului Afacerilor Interne, ........ ................ ................ ........ Semnătura ........ ........ ........ Data ........ ............ Preşedintele clubului, ........ ................ ........ ............. Semnătura ........ ........... Data ........ ........ Titularul postului, ........ ................ ........ ........ Semnătura .............. Data ........ ...........


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 49/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 49 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 49/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu