Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.406 din 10.06.2019

pentru modificarea şi completarea Normelor privind instruirea teoretică şi stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 150/2018
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 526 din 27 iunie 2019SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 77 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative,în temeiul prevederilor art. 5, 7, 11 şi art. 75 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 162/2017,preşedintele Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar emite prezentul ordin. Articolul INormele privind instruirea teoretică şi stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 150/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 909 din 29 octombrie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7Programul de instruire teoretică a stagiarilor în activitatea de audit financiar
(1) Programul de instruire teoretică a stagiarilor în activitatea de audit financiar (Planul de învăţământ) se aprobă anual, până la data de 1 octombrie, de către preşedintele ASPAAS.
(2) Pe parcursul anului de stagiu, programul de instruire teoretică prevăzut la alin. (1) poate fi actualizat.
(3) Programul de instruire teoretică prevăzut la alin. (1) se publică pe site-ul ASPAAS în timp util.
(4) Modulele din cadrul cursului de instruire teoretică, precum şi perioada de desfăşurare a activităţilor incluse în programul de instruire teoretică prevăzut la alin. (1) se afişează pe site-ul ASPAAS cu cel puţin 5 zile înainte de data începerii activităţilor de instruire.
2. La articolul 9, după alineatul (33) se introduc şapte noi alineate , alineatele (34)-(40), cu următorul cuprins :
(34) Anul de stagiu de pregătire practică se finalizează după cel puţin un an calendaristic, în urma depunerii la ASPAAS de către stagiar a dosarului de practică complet şi corect, vizat de mentor, în baza căruia ASPAAS eliberează certificatul de stagiar care confirmă îndeplinirea de către stagiar a obligaţiilor ce îi revin, respectiv finalizarea anului de stagiu de pregătire practică.
(35) Anul următor de stagiu de pregătire practică începe după data emiterii certificatului prevăzut la alin. (34).
(36) Modelul programului anual de activităţi, întocmit de mentor în conformitate cu prevederile alin. (12), ca parte a dosarului de practică, este prezentat în anexa nr. 6.
(37) Modelul Referatului de evaluare întocmit de mentor în conformitate cu prevederile alin. (18), care se depune la ASPAAS de către stagiar, ca parte din dosarul de practică, este prevăzut în anexa nr. 7.
(38) Modelul Raportului de stagiu sinteză prevăzut la alin. (29) este prezentat în anexa nr. 8.
(39) Modelul Referatului de evaluare sinteză prevăzut la alin. (29) este prezentat în anexa nr. 9.
(40) Modelul Certificatului de finalizare a stagiului de pregătire practică eliberat şi semnat de mentor/firma de audit în conformitate cu prevederile alin. (30) este prezentat în anexa nr. 10.
3. La articolul 14 alineatul (1), după litera d) se introduc trei noi litere , literele e), f) şi g), cu următorul cuprins: e)Prin excepţie de la prevederile art. 9 alin. (11), exclusiv pentru anul de stagiu 2018-2019, dosarul de practică vizat de mentor şi transmis de către stagiar la ASPAAS care stă la baza emiterii certificatului de stagiar prevăzut la art. 15 alin. (2) şi care confirmă finalizarea anului de stagiu de pregătire practică nu va conţine în mod obligatoriu programul de activităţi. f)Exclusiv pentru anul de stagiu 2018-2019, pentru stagiarii care, la data intrării în vigoare a prezentelor norme, se aflau în anul 2 sau 3 de stagiu, ASPAAS recunoaşte perioada de pregătire practică efectuată de stagiar, sub îndrumarea unui mentor, în intervalul de timp cuprins între data intrării în vigoare a prezentelor norme şi data atestării mentorului de către ASPAAS, cu condiţia ca mentorul să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 11 pentru perioada respectivă şi să fie atestat la ASPAAS până la data de 31 iulie 2019. g)Stagiarii care, la data intrării în vigoare a prezentelor norme, se aflau în anul 2 sau 3 de stagiu şi au efectuat instruirea teoretică în anul 1 de stagiu în cadrul CAFR nu trebuie să susţină testele de autoevaluare aferente modulelor organizate de ASPAAS în cadrul cursului de instruire teoretică, acestora fiindu-le recunoscută instruirea teoretică efectuată anterior. 4. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 16Anexe Anexele nr. 1, 2, 3a, 3b şi 4-10 fac parte integrantă din prezentele norme. 5. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin. 6. După anexa nr. 5 se introduc cinci noi anexe , anexele nr. 6-10, al căror cuprins este prevăzut în anexele nr. 2-6 la prezentul ordin.
Articolul IIAnexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar,Cristiana Doina TudorANEXA Nr. 1(Anexa nr. 2 la norme) Raport de stagiu Subsemnatul(a), ........ ................ ................ ................ ........ ........, cu domiciliul în localitatea ........ ................ ........ ............., str. ........ ................ ................ ............. nr. ......, bl. ......., sc. ......, et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ........ ........ ............, legitimat(ă) cu cartea de identitate/paşaportul seria ....... nr. ........ .............., eliberat(ă) de ........ ................ .............. la data de ........ ........ ............., cod numeric personal (CNP) ........ ................ ................ ................ ................, în calitate de stagiar, nr. evidenţă în Registrul stagiarilor ........ ..........., declar că, în perioada ........ ................ ........ .............., am efectuat stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar, sub îndrumarea dnei/dlui ........ ................ ................ ........ ..............., în calitate de mentor/îndrumător de stagiu liber-profesionist/în cadrul firmei de audit ........ ................ ................ ........ În perioada de stagiu menţionată am efectuat următoarele activităţi*):

Domenii Descrierea activităţilor efectuate Perioada Număr de ore de practică alocate pe fiecare activitate din care: număr de ore efectuate în audit statutar Obiective propuse (Indicatori de performanţă) Obiective atinse (Indicatori de rezultat)
Domeniul ......... Activitatea .........
Domeniul ......... Activitatea .........
Domeniul ......... Activitatea .........
Domeniul .......... Activitatea .........
Domeniul ............ Activitatea .........
Domeniul ............ Activitatea .........
Domeniul ............ Activitatea .........
Total ore practică

*) Se specifică în detaliu activităţile efectuate în perioada de stagiu de pregătire practică, în conformitate cu programul anual de activitate şi în raport cu obiectivele şi indicatorii de performanţă stabiliţi, numărul de ore aferent fiecărei activităţi şi numărul total de ore. Întocmit Stagiar: Nume, prenume ........ ................ ........ ........ Anul de stagiu Data ........ ........ ......... Semnătura ........ ........ ............... Subsemnatul, ........ ................ ................ ........ ............, declar pe propria răspundere şi cunoscând sancţiunile prevăzute de legea penală pentru falsul în declaraţii că informaţiile furnizate sunt corecte şi complete şi că sunt de acord cu stocarea, utilizarea şi prelucrarea de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar a datelor cu caracter personal, în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor, în exercitarea atribuţiilor legale. Semnătura ........ ............. ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 6 la norme) Numele şi prenumele stagiarului: ........ ................ ........ ......... Anul de stagiu .......... Program anual de activităţi Anul ............

Domenii Planificarea şi descrierea activităţilor ce urmează a fi desfăşurate de stagiar1) Perioada/ Nr. de ore Perioada/ Nr. de ore Perioada/ Nr. de ore Perioada/ Nr. de ore Nr. de ore practică efectuate pe fiecare activitate din care: nr. de ore efectuate în audit statutar2) Obiective3) Indicatori de performanţă3) Competenţe şi deprinderi practice vizate a fi dobândite Observaţii
Domeniul ............ Activitatea ............
Domeniul ............ Activitatea ............
Domeniul ............ Activitatea ............
Domeniul ............ Activitatea ............
Domeniul ............ Activitatea ............
Domeniul ............ Activitatea ............
Total

1) Se specifică în detaliu activităţile ce urmează a fi desfăşurate de stagiar în perioada de stagiu de pregătire practică, corelate cu parcurgerea modulelor de instruire teoretică, în conformitate cu prevederile art. 9 din Normele privind instruirea teoretică şi stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 150/2018. 2) În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (5) din Normele privind instruirea teoretică şi stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 150/2018, cel puţin 50% din orele de practică trebuie efectuate în activitatea de audit statutar. 3) Evaluarea stagiarului de către mentor se va realiza pe baza obiectivelor şi a indicatorilor stabiliţi. Întocmit Mentor/Îndrumător de stagiu (numele, prenumele) ........ ................ ........ ............... Numărul din Registrul public electronic ........ ........ ........ Semnătura ........ .............. ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 7 la norme) Referat de evaluare Subsemnatul(a) ........ ................ ................ ................ ............, auditor financiar, înregistrat(ă) în Registrul public electronic (RPE) cu numărul ........ ................ ........, în calitate de mentor/îndrumător de stagiu, atestat de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS) prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. ......../........ ......... pentru stagiarul/stagiara ........ ................ ................ ............, am efectuat evaluarea activităţii acestuia/acesteia şi am întocmit prezentul referat de evaluare. I. Descrierea activităţilor desfăşurate de stagiar: (Se atestă şi numărul de ore efectuate de stagiar pe perioada stagiului, atât în activitatea de audit financiar, cât şi în activitatea de audit statutar.) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... II. Gradul de realizare a obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă stabiliţi în programul de activităţi desfăşurat în perioada de stagiu: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... III. Competenţele şi deprinderile pe care le-a dobândit stagiarul, modul de îndeplinire a atribuţiilor corespunzătoare postului ocupat şi de respectare a clauzelor contractului de stagiu: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... IV. Conduita şi gradul de implicare a stagiarului pe perioada stagiului: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... V. Concluziile privind desfăşurarea activităţii în perioada de stagiu, respectiv îndeplinirea/neîndeplinirea de către stagiar a obligaţiilor conform programului de activităţi din anul respectiv de stagiu: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... VI. Alte menţiuni: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... VII. Rezultatul evaluării: o PROMOVAT o NEPROMOVAT* Observaţii ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Întocmit Mentor/Îndrumător de stagiu: ........ ................ ........ .............. Nr. RPE ............... Semnătura ........ ........ .............. Data ........ ........ ............... Subsemnatul, ........ ................ ................ ........ ............, declar pe propria răspundere şi cunoscând sancţiunile prevăzute de legea penală pentru falsul în declaraţii că informaţiile furnizate sunt corecte şi complete şi că sunt de acord cu stocarea, utilizarea şi prelucrarea de către ASPAAS a datelor cu caracter personal, în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor, în exercitarea atribuţiilor legale. Semnătura ........ ........ ........... * În cazul în care rezultatul evaluării menţionat în referatul de evaluare este „nepromovat", se aplică prevederile art. 9 alin. (19) şi (20) din Normele privind instruirea teoretică şi stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 150/2018. ANEXA Nr. 4(Anexa nr. 8 la norme) Raport de stagiu sinteză Subsemnatul(a), ........ ................ ................ ................ ..........., cu domiciliul în localitatea ........ ................ ................ .........., str. ........ ................ ................ ............ nr. ......, bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ........ ................ ............, legitimat(ă) cu cartea de identitate/paşaportul seria ....... nr. ........ ........ ............, eliberat(ă) de ........ ........ ............ la data de ........ ........ ..............., cod numeric personal (CNP) ........ ................ ............, având calitatea de stagiar în activitatea de audit financiar, nr. evidenţă în Registrul stagiarilor ........ ................ ................ ........ ........, declar că am efectuat stagiul în activitatea de audit financiar în perioada ........ ................ ................ ........... şi am efectuat un număr de cel puţin 3 ani de stagiu de pregătire practică în perioada ........ ................ ........... sub îndrumarea dnei/dlui ........ ................ ........ ........., în calitate de mentor/îndrumător de stagiu, liber-profesionist/în cadrul firmei de audit ........ ................ ................ ........ ........ În perioada de stagiu am efectuat următoarele activităţi:

Domenii Descrierea activităţilor efectuate în perioada de stagiu1) Perioada2) Număr total de ore de pregătire practică efectuate din care: număr total de ore efectuate în audit statutar Obiective propuse (indicatori de performanţă) Obiective atinse (indicatori de rezultat)
Domeniul ......... Activitatea .........
Domeniul ............ Activitatea .........
Domeniul ............ Activitatea .........
Domenii Descrierea activităţilor efectuate în perioada de stagiu1) Perioada2) Număr total de ore de pregătire practică efectuate din care: număr total de ore efectuate în audit statutar Obiective propuse (indicatori de performanţă) Obiective atinse (indicatori de rezultat)
Domeniul ............ Activitatea .........
Domeniul ............ Activitatea .........
Domeniul ............ Activitatea .........
Total ore practică

1) Se specifică în detaliu activităţile efectuate pe întreaga perioadă de stagiu de pregătire practică (minimum 3 ani). 2) Raportul de stagiu sinteză trebuie să acopere toată perioada de stagiu de pregătire practică în activitatea de audit financiar (de cel puţin 3 ani) efectuată la un auditor sau în cadrul unei firme de audit. Întocmit Stagiar: Numele, prenumele ........ ................ ........ ........ Semnătura ........ ........ ............... Data ........ ......... Subsemnatul, ........ ................ ................ ........ ............, declar pe propria răspundere şi cunoscând sancţiunile prevăzute de legea penală pentru falsul în declaraţii că informaţiile furnizate sunt corecte şi complete şi că sunt de acord cu stocarea, utilizarea şi prelucrarea de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar a datelor cu caracter personal, în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor, în exercitarea atribuţiilor legale. Semnătura ........ .......... ANEXA Nr. 5(Anexa nr. 9 la norme) Referat de evaluare sinteză Subsemnatul(a), ........ ................ ................ ................ ................ ............., auditor financiar, înregistrat(ă) în Registrul public electronic (RPE) cu numărul ........ ................ ........, în calitate de mentor/îndrumător de stagiu, atestat de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS) prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. ......../................, pentru stagiarul/stagiara ........ ................ .........., am efectuat evaluarea activităţii acestuia/acesteia pe întreaga perioadă de stagiu de pregătire practică de minimum 3 ani şi am întocmit prezentul referat de evaluare sinteză. I. Descrierea activităţilor desfăşurate de stagiar pe întreaga perioadă de stagiu: (Se atestă şi numărul de ore efectuate de stagiar pe toată perioada stagiului, atât în activitatea de audit financiar, cât şi în activitatea de audit statutar.) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... II. Gradul de realizare a obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă stabiliţi în perioada de stagiu: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... III. Competenţele şi deprinderile pe care le-a dobândit stagiarul, modul de îndeplinire a atribuţiilor corespunzătoare postului ocupat şi de respectare a clauzelor contractului de stagiu: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... IV. Conduita şi gradul de implicare a stagiarului pe perioada stagiului: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... V. Concluziile privind desfăşurarea activităţii în perioada de stagiu, respectiv îndeplinirea/neîndeplinirea de către stagiar a obligaţiilor ce îi revin: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... VI. Alte menţiuni: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... VII. Rezultatul evaluării: o PROMOVAT o NEPROMOVAT Observaţii ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Întocmit Mentor/Îndrumător de stagiu: ........ ................ ........ .............. Nr. RPE ........... Semnătura ........ ........ .............. Data ........ ........ ............... Subsemnatul, ........ ................ ................ ........ ............, declar pe propria răspundere şi cunoscând sancţiunile prevăzute de legea penală pentru falsul în declaraţii că informaţiile furnizate sunt corecte şi complete şi că sunt de acord cu stocarea, utilizarea şi prelucrarea de către ASPAAS a datelor cu caracter personal, în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor, în exercitarea atribuţiilor legale. Semnătura ........ .......... ANEXA Nr. 6(Anexa nr. 10 la norme) CERTIFICAT de finalizare a stagiului de pregătire practică Nr. ............./........ ............ Prin prezentul se atestă faptul că: dl/dna ........ ................ ................ ................ ........ ........, înregistrat(ă) în Registrul stagiarilor în activitatea de audit financiar cu nr. ........ ........ ........., a efectuat cel puţin 3 ani de stagiu de pregătire practică în activitatea de audit financiar sub îndrumarea auditorului financiar ........ ................ ................ ........, nr. înregistrare în Registrul public electronic (RPE) ........ ........ .............../ în cadrul firmei de audit ........ ................ ........ ........, nr. înregistrare în RPE ........ .........., în perioada ........ ................ ........., şi a îndeplinit toate obligaţiile pe care le avea ca stagiar, în conformitate cu reglementările Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar. Pe perioada stagiului de pregătire practică, stagiarul/stagiara ........ ................ ........ ............... a dobândit următoarele competenţe şi deprinderi practice: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Alte menţiuni: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Emis la data de: Îndrumător de stagiu/Reprezentant legal al firmei de audit, ........ ................ ................ ................ ................ ............. Nr. RPE ........ ........ ...........SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 406/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 406 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1008 2019
    Căutați un împrumut autentic? sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă de 3% scăzută și accesibilă. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat contactează-mă prin e-mail acum la; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Ordin 1695 2019
    Căutați un împrumut autentic? sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă de 3% scăzută și accesibilă. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat contactează-mă prin e-mail acum la; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Ordin 411 1998
    Bună ziua tuturor!!! Numele meu este doamna Nedzla Kerso și vorbesc ca unul dintre cei mai fericiți oameni din lume și astăzi îmi spun că creditorul mi-a salvat familia din situația noastră rea, îi voi spune lumii numele și sunt foarte fericit să spun asta familia mea s-a întors pentru totdeauna pentru că aveam nevoie de un împrumut de 50.000 de euro pentru a-mi începe viața de când eram o singură mamă cu 5 copii, iar lumea părea să se bazeze pe mine când am încercat să obțin un împrumut de la bănci și băncile online mi-au refuzat împrumuturile a spus că venitul meu este scăzut și că nu am garanții pentru un împrumut, așa că merg online să caut un împrumut atunci când am întâlnit creditorii falsi care îmi cer toți banii cu cuvinte dulci. Până când am văzut o postare a mamei doamnei Maria de pe un blog și am pledat cu ea, mi-a oferit toți termenii și condițiile și am fost de acord și m-a surprins cu împrumutul care îmi schimbă viața și familia, iar la început m-am gândit acest lucru nu ar fi posibil din cauza experienței mele anterioare și a promisiunilor false, însă, spre surprinderea mea, am primit împrumutul meu de 50.000 de euro și aș sfătui oricui are nevoie de un împrumut să o contacteze pe doamna Maria Alexander, femeia cu cuvântul ei, prin e-mail: ( mariaalexander818@gmail.com) pentru că este cel mai înțelegător și amabil creditor. oricine dorește un împrumut sau cum poate obține un împrumut original, trebuie să o contacteze Via. e-mail: (mariaalexander818@gmail.com) whatsapp: (+1 651-243-8090) Viber; (+1 651-243-8090) Puteți să mă contactați pe doamna Nedzla Kerso pentru mai multe informații (nedzlakerso@gmail.com) Vă mulțumesc tuturor
ANONIM a comentat Decizia 313 2005
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 67 2018
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Salut, Ai nevoie de un împrumut confortabil pentru satisfacția ta? Oferim un împrumut accesibil la rata dobânzii de 3% pentru debitorii locali și internaționali. Suntem certificate, de încredere, de încredere, eficiente, rapide și dinamice și lucrăm împreună. acordăm un împrumut pe termen lung de la 2 la 50 de ani cel mult. Aveți nevoie de un împrumut direct, ușor și accesibil pentru a plăti datoriile, pentru a începe o afacere sau pentru un alt motiv? Dacă da, vă rugăm să ne contactați pentru a vă solicita împrumutul. Această ofertă este destinată persoanelor serioase. Vă rugăm să ne contactați: accessloanfirm2030@gmail.com WhatsApp: +79265038734 Suntem certificate, fiabil, fiabil, eficient, rapid și dinamic. Toate cele bune, Domn scott Trimiteți-ne un e-mail la: accessloanfirm2030@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 406/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu