Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.406 din 10.06.2019

pentru modificarea şi completarea Normelor privind instruirea teoretică şi stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 150/2018
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 526 din 27 iunie 2019SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 77 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative,în temeiul prevederilor art. 5, 7, 11 şi art. 75 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 162/2017,preşedintele Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar emite prezentul ordin. Articolul INormele privind instruirea teoretică şi stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 150/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 909 din 29 octombrie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7Programul de instruire teoretică a stagiarilor în activitatea de audit financiar
(1) Programul de instruire teoretică a stagiarilor în activitatea de audit financiar (Planul de învăţământ) se aprobă anual, până la data de 1 octombrie, de către preşedintele ASPAAS.
(2) Pe parcursul anului de stagiu, programul de instruire teoretică prevăzut la alin. (1) poate fi actualizat.
(3) Programul de instruire teoretică prevăzut la alin. (1) se publică pe site-ul ASPAAS în timp util.
(4) Modulele din cadrul cursului de instruire teoretică, precum şi perioada de desfăşurare a activităţilor incluse în programul de instruire teoretică prevăzut la alin. (1) se afişează pe site-ul ASPAAS cu cel puţin 5 zile înainte de data începerii activităţilor de instruire.
2. La articolul 9, după alineatul (33) se introduc şapte noi alineate , alineatele (34)-(40), cu următorul cuprins :
(34) Anul de stagiu de pregătire practică se finalizează după cel puţin un an calendaristic, în urma depunerii la ASPAAS de către stagiar a dosarului de practică complet şi corect, vizat de mentor, în baza căruia ASPAAS eliberează certificatul de stagiar care confirmă îndeplinirea de către stagiar a obligaţiilor ce îi revin, respectiv finalizarea anului de stagiu de pregătire practică.
(35) Anul următor de stagiu de pregătire practică începe după data emiterii certificatului prevăzut la alin. (34).
(36) Modelul programului anual de activităţi, întocmit de mentor în conformitate cu prevederile alin. (12), ca parte a dosarului de practică, este prezentat în anexa nr. 6.
(37) Modelul Referatului de evaluare întocmit de mentor în conformitate cu prevederile alin. (18), care se depune la ASPAAS de către stagiar, ca parte din dosarul de practică, este prevăzut în anexa nr. 7.
(38) Modelul Raportului de stagiu sinteză prevăzut la alin. (29) este prezentat în anexa nr. 8.
(39) Modelul Referatului de evaluare sinteză prevăzut la alin. (29) este prezentat în anexa nr. 9.
(40) Modelul Certificatului de finalizare a stagiului de pregătire practică eliberat şi semnat de mentor/firma de audit în conformitate cu prevederile alin. (30) este prezentat în anexa nr. 10.
3. La articolul 14 alineatul (1), după litera d) se introduc trei noi litere , literele e), f) şi g), cu următorul cuprins: e)Prin excepţie de la prevederile art. 9 alin. (11), exclusiv pentru anul de stagiu 2018-2019, dosarul de practică vizat de mentor şi transmis de către stagiar la ASPAAS care stă la baza emiterii certificatului de stagiar prevăzut la art. 15 alin. (2) şi care confirmă finalizarea anului de stagiu de pregătire practică nu va conţine în mod obligatoriu programul de activităţi. f)Exclusiv pentru anul de stagiu 2018-2019, pentru stagiarii care, la data intrării în vigoare a prezentelor norme, se aflau în anul 2 sau 3 de stagiu, ASPAAS recunoaşte perioada de pregătire practică efectuată de stagiar, sub îndrumarea unui mentor, în intervalul de timp cuprins între data intrării în vigoare a prezentelor norme şi data atestării mentorului de către ASPAAS, cu condiţia ca mentorul să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 11 pentru perioada respectivă şi să fie atestat la ASPAAS până la data de 31 iulie 2019. g)Stagiarii care, la data intrării în vigoare a prezentelor norme, se aflau în anul 2 sau 3 de stagiu şi au efectuat instruirea teoretică în anul 1 de stagiu în cadrul CAFR nu trebuie să susţină testele de autoevaluare aferente modulelor organizate de ASPAAS în cadrul cursului de instruire teoretică, acestora fiindu-le recunoscută instruirea teoretică efectuată anterior. 4. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 16Anexe Anexele nr. 1, 2, 3a, 3b şi 4-10 fac parte integrantă din prezentele norme. 5. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin. 6. După anexa nr. 5 se introduc cinci noi anexe , anexele nr. 6-10, al căror cuprins este prevăzut în anexele nr. 2-6 la prezentul ordin.
Articolul IIAnexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar,Cristiana Doina TudorANEXA Nr. 1(Anexa nr. 2 la norme) Raport de stagiu Subsemnatul(a), ........ ................ ................ ................ ........ ........, cu domiciliul în localitatea ........ ................ ........ ............., str. ........ ................ ................ ............. nr. ......, bl. ......., sc. ......, et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ........ ........ ............, legitimat(ă) cu cartea de identitate/paşaportul seria ....... nr. ........ .............., eliberat(ă) de ........ ................ .............. la data de ........ ........ ............., cod numeric personal (CNP) ........ ................ ................ ................ ................, în calitate de stagiar, nr. evidenţă în Registrul stagiarilor ........ ..........., declar că, în perioada ........ ................ ........ .............., am efectuat stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar, sub îndrumarea dnei/dlui ........ ................ ................ ........ ..............., în calitate de mentor/îndrumător de stagiu liber-profesionist/în cadrul firmei de audit ........ ................ ................ ........ În perioada de stagiu menţionată am efectuat următoarele activităţi*):

Domenii Descrierea activităţilor efectuate Perioada Număr de ore de practică alocate pe fiecare activitate din care: număr de ore efectuate în audit statutar Obiective propuse (Indicatori de performanţă) Obiective atinse (Indicatori de rezultat)
Domeniul ......... Activitatea .........
Domeniul ......... Activitatea .........
Domeniul ......... Activitatea .........
Domeniul .......... Activitatea .........
Domeniul ............ Activitatea .........
Domeniul ............ Activitatea .........
Domeniul ............ Activitatea .........
Total ore practică

*) Se specifică în detaliu activităţile efectuate în perioada de stagiu de pregătire practică, în conformitate cu programul anual de activitate şi în raport cu obiectivele şi indicatorii de performanţă stabiliţi, numărul de ore aferent fiecărei activităţi şi numărul total de ore. Întocmit Stagiar: Nume, prenume ........ ................ ........ ........ Anul de stagiu Data ........ ........ ......... Semnătura ........ ........ ............... Subsemnatul, ........ ................ ................ ........ ............, declar pe propria răspundere şi cunoscând sancţiunile prevăzute de legea penală pentru falsul în declaraţii că informaţiile furnizate sunt corecte şi complete şi că sunt de acord cu stocarea, utilizarea şi prelucrarea de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar a datelor cu caracter personal, în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor, în exercitarea atribuţiilor legale. Semnătura ........ ............. ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 6 la norme) Numele şi prenumele stagiarului: ........ ................ ........ ......... Anul de stagiu .......... Program anual de activităţi Anul ............

Domenii Planificarea şi descrierea activităţilor ce urmează a fi desfăşurate de stagiar1) Perioada/ Nr. de ore Perioada/ Nr. de ore Perioada/ Nr. de ore Perioada/ Nr. de ore Nr. de ore practică efectuate pe fiecare activitate din care: nr. de ore efectuate în audit statutar2) Obiective3) Indicatori de performanţă3) Competenţe şi deprinderi practice vizate a fi dobândite Observaţii
Domeniul ............ Activitatea ............
Domeniul ............ Activitatea ............
Domeniul ............ Activitatea ............
Domeniul ............ Activitatea ............
Domeniul ............ Activitatea ............
Domeniul ............ Activitatea ............
Total

1) Se specifică în detaliu activităţile ce urmează a fi desfăşurate de stagiar în perioada de stagiu de pregătire practică, corelate cu parcurgerea modulelor de instruire teoretică, în conformitate cu prevederile art. 9 din Normele privind instruirea teoretică şi stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 150/2018. 2) În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (5) din Normele privind instruirea teoretică şi stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 150/2018, cel puţin 50% din orele de practică trebuie efectuate în activitatea de audit statutar. 3) Evaluarea stagiarului de către mentor se va realiza pe baza obiectivelor şi a indicatorilor stabiliţi. Întocmit Mentor/Îndrumător de stagiu (numele, prenumele) ........ ................ ........ ............... Numărul din Registrul public electronic ........ ........ ........ Semnătura ........ .............. ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 7 la norme) Referat de evaluare Subsemnatul(a) ........ ................ ................ ................ ............, auditor financiar, înregistrat(ă) în Registrul public electronic (RPE) cu numărul ........ ................ ........, în calitate de mentor/îndrumător de stagiu, atestat de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS) prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. ......../........ ......... pentru stagiarul/stagiara ........ ................ ................ ............, am efectuat evaluarea activităţii acestuia/acesteia şi am întocmit prezentul referat de evaluare. I. Descrierea activităţilor desfăşurate de stagiar: (Se atestă şi numărul de ore efectuate de stagiar pe perioada stagiului, atât în activitatea de audit financiar, cât şi în activitatea de audit statutar.) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... II. Gradul de realizare a obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă stabiliţi în programul de activităţi desfăşurat în perioada de stagiu: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... III. Competenţele şi deprinderile pe care le-a dobândit stagiarul, modul de îndeplinire a atribuţiilor corespunzătoare postului ocupat şi de respectare a clauzelor contractului de stagiu: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... IV. Conduita şi gradul de implicare a stagiarului pe perioada stagiului: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... V. Concluziile privind desfăşurarea activităţii în perioada de stagiu, respectiv îndeplinirea/neîndeplinirea de către stagiar a obligaţiilor conform programului de activităţi din anul respectiv de stagiu: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... VI. Alte menţiuni: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... VII. Rezultatul evaluării: o PROMOVAT o NEPROMOVAT* Observaţii ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Întocmit Mentor/Îndrumător de stagiu: ........ ................ ........ .............. Nr. RPE ............... Semnătura ........ ........ .............. Data ........ ........ ............... Subsemnatul, ........ ................ ................ ........ ............, declar pe propria răspundere şi cunoscând sancţiunile prevăzute de legea penală pentru falsul în declaraţii că informaţiile furnizate sunt corecte şi complete şi că sunt de acord cu stocarea, utilizarea şi prelucrarea de către ASPAAS a datelor cu caracter personal, în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor, în exercitarea atribuţiilor legale. Semnătura ........ ........ ........... * În cazul în care rezultatul evaluării menţionat în referatul de evaluare este „nepromovat", se aplică prevederile art. 9 alin. (19) şi (20) din Normele privind instruirea teoretică şi stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 150/2018. ANEXA Nr. 4(Anexa nr. 8 la norme) Raport de stagiu sinteză Subsemnatul(a), ........ ................ ................ ................ ..........., cu domiciliul în localitatea ........ ................ ................ .........., str. ........ ................ ................ ............ nr. ......, bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ........ ................ ............, legitimat(ă) cu cartea de identitate/paşaportul seria ....... nr. ........ ........ ............, eliberat(ă) de ........ ........ ............ la data de ........ ........ ..............., cod numeric personal (CNP) ........ ................ ............, având calitatea de stagiar în activitatea de audit financiar, nr. evidenţă în Registrul stagiarilor ........ ................ ................ ........ ........, declar că am efectuat stagiul în activitatea de audit financiar în perioada ........ ................ ................ ........... şi am efectuat un număr de cel puţin 3 ani de stagiu de pregătire practică în perioada ........ ................ ........... sub îndrumarea dnei/dlui ........ ................ ........ ........., în calitate de mentor/îndrumător de stagiu, liber-profesionist/în cadrul firmei de audit ........ ................ ................ ........ ........ În perioada de stagiu am efectuat următoarele activităţi:

Domenii Descrierea activităţilor efectuate în perioada de stagiu1) Perioada2) Număr total de ore de pregătire practică efectuate din care: număr total de ore efectuate în audit statutar Obiective propuse (indicatori de performanţă) Obiective atinse (indicatori de rezultat)
Domeniul ......... Activitatea .........
Domeniul ............ Activitatea .........
Domeniul ............ Activitatea .........
Domenii Descrierea activităţilor efectuate în perioada de stagiu1) Perioada2) Număr total de ore de pregătire practică efectuate din care: număr total de ore efectuate în audit statutar Obiective propuse (indicatori de performanţă) Obiective atinse (indicatori de rezultat)
Domeniul ............ Activitatea .........
Domeniul ............ Activitatea .........
Domeniul ............ Activitatea .........
Total ore practică

1) Se specifică în detaliu activităţile efectuate pe întreaga perioadă de stagiu de pregătire practică (minimum 3 ani). 2) Raportul de stagiu sinteză trebuie să acopere toată perioada de stagiu de pregătire practică în activitatea de audit financiar (de cel puţin 3 ani) efectuată la un auditor sau în cadrul unei firme de audit. Întocmit Stagiar: Numele, prenumele ........ ................ ........ ........ Semnătura ........ ........ ............... Data ........ ......... Subsemnatul, ........ ................ ................ ........ ............, declar pe propria răspundere şi cunoscând sancţiunile prevăzute de legea penală pentru falsul în declaraţii că informaţiile furnizate sunt corecte şi complete şi că sunt de acord cu stocarea, utilizarea şi prelucrarea de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar a datelor cu caracter personal, în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor, în exercitarea atribuţiilor legale. Semnătura ........ .......... ANEXA Nr. 5(Anexa nr. 9 la norme) Referat de evaluare sinteză Subsemnatul(a), ........ ................ ................ ................ ................ ............., auditor financiar, înregistrat(ă) în Registrul public electronic (RPE) cu numărul ........ ................ ........, în calitate de mentor/îndrumător de stagiu, atestat de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS) prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. ......../................, pentru stagiarul/stagiara ........ ................ .........., am efectuat evaluarea activităţii acestuia/acesteia pe întreaga perioadă de stagiu de pregătire practică de minimum 3 ani şi am întocmit prezentul referat de evaluare sinteză. I. Descrierea activităţilor desfăşurate de stagiar pe întreaga perioadă de stagiu: (Se atestă şi numărul de ore efectuate de stagiar pe toată perioada stagiului, atât în activitatea de audit financiar, cât şi în activitatea de audit statutar.) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... II. Gradul de realizare a obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă stabiliţi în perioada de stagiu: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... III. Competenţele şi deprinderile pe care le-a dobândit stagiarul, modul de îndeplinire a atribuţiilor corespunzătoare postului ocupat şi de respectare a clauzelor contractului de stagiu: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... IV. Conduita şi gradul de implicare a stagiarului pe perioada stagiului: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... V. Concluziile privind desfăşurarea activităţii în perioada de stagiu, respectiv îndeplinirea/neîndeplinirea de către stagiar a obligaţiilor ce îi revin: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... VI. Alte menţiuni: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... VII. Rezultatul evaluării: o PROMOVAT o NEPROMOVAT Observaţii ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Întocmit Mentor/Îndrumător de stagiu: ........ ................ ........ .............. Nr. RPE ........... Semnătura ........ ........ .............. Data ........ ........ ............... Subsemnatul, ........ ................ ................ ........ ............, declar pe propria răspundere şi cunoscând sancţiunile prevăzute de legea penală pentru falsul în declaraţii că informaţiile furnizate sunt corecte şi complete şi că sunt de acord cu stocarea, utilizarea şi prelucrarea de către ASPAAS a datelor cu caracter personal, în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor, în exercitarea atribuţiilor legale. Semnătura ........ .......... ANEXA Nr. 6(Anexa nr. 10 la norme) CERTIFICAT de finalizare a stagiului de pregătire practică Nr. ............./........ ............ Prin prezentul se atestă faptul că: dl/dna ........ ................ ................ ................ ........ ........, înregistrat(ă) în Registrul stagiarilor în activitatea de audit financiar cu nr. ........ ........ ........., a efectuat cel puţin 3 ani de stagiu de pregătire practică în activitatea de audit financiar sub îndrumarea auditorului financiar ........ ................ ................ ........, nr. înregistrare în Registrul public electronic (RPE) ........ ........ .............../ în cadrul firmei de audit ........ ................ ........ ........, nr. înregistrare în RPE ........ .........., în perioada ........ ................ ........., şi a îndeplinit toate obligaţiile pe care le avea ca stagiar, în conformitate cu reglementările Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar. Pe perioada stagiului de pregătire practică, stagiarul/stagiara ........ ................ ........ ............... a dobândit următoarele competenţe şi deprinderi practice: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Alte menţiuni: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Emis la data de: Îndrumător de stagiu/Reprezentant legal al firmei de audit, ........ ................ ................ ................ ................ ............. Nr. RPE ........ ........ ...........SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 406/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 406 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    BINE ATI VENIT LA "MARIELA LOAN" Obiectivul nostru este de a oferi servicii financiare profesionale excelente tuturor. Ești om de afaceri sau femeie? Vă confruntați cu dificultăți financiare? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere de mici dimensiuni și afaceri medii? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării insuficiente? Aceasta este o oportunitate de a obține un împrumut astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Creditul nostru este 100% garantat pentru securitatea maximă este prioritatea noastră, obiectivul nostru principal este să vă ajutăm să obțineți un serviciu financiar autentic pe care toți meritați, programul nostru este cel mai rapid mod de a obține împrumutul de care aveți nevoie. rata dobânzii scăzută pentru a reduce presiunea asupra cheltuielilor lunare. Obțineți flexibilitatea de a utiliza în orice scop - de la vacanță, educație, până la achiziții unice. Oferim o varietate de servicii financiare care includ: Împrumuturi personale, Împrumuturi de consolidare a datoriilor, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi garantate de împrumut, Împrumuturi ipotecare, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi student, Împrumuturi comerciale, Credite automate de credit, Împrumuturi de achiziție, împrumuturi pentru construcții, la rate de dobândă scăzute de 3% acordăm împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și agențiilor. Obțineți cele mai bune rezultate pentru familia dvs., casa dvs. de vis și schema noastră generală de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: (marielagonzalezloan@gmail.com) Vă rugăm să scrieți înapoi cu informații despre împrumut; INFORMAȚII DE ÎMPRUMUT DATE APLICABILE 1) Numele complet: 2) Țara: 3) Adresa: 4) Stare: 5) Sex: 6) Statutul căsătoriei: 7) Locul de muncă: 8) Număr de telefon: 9) Poziția curentă la locul de muncă: 10) Venit lunar: 11) Numărul de credite necesare: 12) Durata împrumutului: 13) Obiectivele împrumutului: 14) Religie: 15) V-ați înregistrat înainte de: 16) Data nașterii: Dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut, vă rugăm să ne contactați cu cererea dvs. de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: marielagonzalezloan@gmail.com Salutari, Doamna MARIELA GONZALEZ marielagonzalezloan@gmail.com Așteptăm cu nerăbdare să vă sunăm cât mai curând posibil.
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 406/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu