Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.383 din 30.05.2019

pentru aprobarea Normelor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar
ACT EMIS DE: Autoritatea pentru supravegherea publica a autoritatii de audit statutar
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. din 04 iulie 2019SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 2 pct. 6, art. 20-29, 40, 44, 51, 58-60, 74, 75 şi 76 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative,având în vedere prevederile art. 77 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, ţinând cont de prevederile Regulamentului (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerinţe specifice referitoare la auditul statutar al entităţilor de interes public şi de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei,preşedintele Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 3 La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice alte norme emise anterior având acelaşi obiect îşi încetează aplicabilitatea.Preşedintele Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar,Cristiana Doina TudorBucureşti, 30 mai 2019.Nr. 383.ANEXĂNORME privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar Articolul 1
(1) Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, denumită în continuare ASPAAS, este autoritatea competentă în domeniul supravegherii în interes public a auditului statutar, potrivit prevederilor art. 2 pct. 6 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, şi autoritatea competentă responsabilă pentru autorizarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din actul normativ menţionat.
(2) ASPAAS este autoritatea competentă responsabilă cu întocmirea, actualizarea şi publicarea Registrului public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit, denumit în continuare Registrul public electronic sau RPE, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) din Legea nr. 162/2017.
(3) Înregistrarea în RPE conferă auditorilor financiari şi firmelor de audit dreptul de a exercita activitatea de audit financiar.
Articolul 2
(1) Exercitarea activităţii de audit financiar este condiţionată de obţinerea vizei anuale eliberate de către autoritatea competentă ASPAAS, fiind interzisă exercitarea activităţii de audit financiar fără a deţine această viză sau în baza unei alte vize decât a celei reglementate de către autoritatea competentă ASPAAS.
(2) Exercitarea activităţii de audit financiar fără viza anuală emisă de ASPAAS atrage răspunderea contravenţională în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 162/2017 şi se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 162/2017.
(3) Viza anuală se eliberează, la cerere (anexa nr. 1a), în condiţiile prezentelor norme, pentru auditorii financiari înregistraţi în RPE ca auditori activi.
(4) Viza anuală se eliberează, la cerere (anexa nr. 1b), în condiţiile prezentelor norme, pentru firmele de audit înregistrate în RPE.
(5) ASPAAS acordă viza anuală auditorului financiar activ, respectiv firmei de audit înregistrat/e în RPE sub condiţie rezolutorie, astfel:a)viza anuală eliberată de ASPAAS este valabilă şi produce efecte în situaţia îndeplinirii de către auditorul financiar, respectiv de către firma de audit a cerinţelor privind obţinerea vizei prevăzute de prezentele norme, condiţii asumate de către auditorul financiar, respectiv firma de audit prin auditorul financiar, reprezentantul legal al acesteia, la momentul acordării vizei, precum şi pe parcursul perioadei de valabilitate a vizei; b)auditorul financiar, respectiv firma de audit prin auditorul financiar, reprezentantul legal al acesteia, îşi asumă faptul că neîndeplinirea condiţiilor de la lit. a) atrage, prin îndeplinirea condiţiei rezolutorii, desfiinţarea retroactivă a vizei anuale de la momentul emiterii/constatării, după caz, auditorul financiar, respectiv firma de audit prin auditorul financiar, reprezentantul legal al acesteia, asumându-şi consecinţele legale ale desfăşurării activităţii de audit financiar fără viză.
(6) Viza anuală eliberată de ASPAAS este valabilă şi produce efecte doar pe perioada îndeplinirii condiţiilor de acordare a acesteia.
Articolul 3Viza anuală obţinută în anul curent este valabilă până la data de 30 iunie a anului următor sau până la anularea acesteia de către ASPAAS. Articolul 4
(1) Viza anuală se eliberează sub formă de viză electronică, denumită în continuare e-viză anuală.
(2) Auditorul financiar, respectiv firma de audit poate descărca e-viza anuală (anexa nr. 2a, respectiv anexa nr. 2b) de pe platforma online de raportare anuală (platforma online), pusă la dispoziţie de către ASPAAS la adresa: www.raportare.aspaas.gov.ro.
Articolul 5E-viza anuală se identifică printr-o serie de identificare unică ce poate fi verificată în RPE disponibil pe site-ul ASPAAS. Articolul 6În vederea eliberării e-vizei anuale auditorii financiari vor pune la dispoziţia ASPAAS, prin intermediul platformei, în format electronic, o fotografie actuală de tip carte de identitate (3 cm/4 cm). Articolul 7
(1) E-viza anuală este utilizată de către auditorii financiari pentru a se legitima pe perioada de valabilitate a acesteia şi constituie dovada înregistrării în RPE şi confirmarea faptului că aceştia pot exercita activitatea de audit financiar.
(2) E-viza anuală este utilizată de către firmele de audit ca dovadă a înregistrării în RPE şi confirmării faptului că acestea pot exercita activitatea de audit financiar.
Articolul 8
(1) E-viza anuală acordă auditorilor financiari, respectiv firmelor de audit dreptul de a utiliza parafa profesională în formatul stabilit de ASPAAS, prevăzut în anexa nr. 3.
(2) Parafa profesională prevăzută la alin. (1) se aplică pe rapoartele de audit financiar emise după data intrării în vigoare a prezentelor norme, iar pe rapoartele de audit statutar se aplică exclusiv această parafă.
(3) Parafa profesională a firmei de audit se aplică întotdeauna împreună cu parafa auditorului financiar care efectuează auditul în numele firmei de audit şi care a fost declarat la ASPAAS ca partener-cheie.
Articolul 9Parafa profesională prevăzută la art. 8 alin. (1) nu se înstrăinează, nu se împrumută altor membri ai profesiei sau altor colaboratori şi se foloseşte doar în scopul exercitării dreptului de semnătură. Articolul 10
(1) E-viza anuală pentru exercitarea activităţii de audit financiar poate fi solicitată de către auditorii financiari numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:a)respectarea de către auditorii financiari atât a condiţiilor de autorizare în vigoare la momentul obţinerii autorizării, cât şi a celor de înregistrare în Registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit, la momentul înregistrării; b)respectarea criteriilor de bună reputaţie şi depunerea pe platformă a declaraţiei privind respectarea criteriilor de bună reputaţie, semnată olograf sau cu semnătura electronică calificată, conform modelului din anexa la Normele privind buna reputaţie a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari şi a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 89/2018; c)efectuarea formării profesionale conform reglementărilor ASPAAS şi depunerea pe platforma online a declaraţiei anuale privind îndeplinirea obligaţiei de formare profesională continuă, semnată olograf sau cu semnătura electronică calificată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Normele privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 90/2018; d)raportarea activităţii desfăşurate pe parcursul anului calendaristic anterior celui în care se depune raportarea către ASPAAS, respectiv depunerea pe platforma online a raportului anual de activitate, completat la toate rubricile obligatorii. Formatul şi conţinutul raportului de activitate se aprobă de preşedintele ASPAAS, acesta putând fi actualizat ori de câte ori se consideră necesar; e)depunerea pe platforma online a declaraţiei pe propria răspundere, semnată olograf sau cu semnătura electronică calificată, prin care se asumă cunoaşterea şi îndeplinirea condiţiilor de obţinere a e-vizei conform prezentelor norme (anexa nr. 4); f)îndeplinirea tuturor obligaţiilor faţă de autoritatea competentă ASPAAS.
(2) Auditorul financiar are obligaţia notificării ASPAAS în cazul neîndeplinirii condiţiilor de la alin. (1), în termen de 30 de zile de la neîndeplinirea unei condiţii.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), auditorii financiari înregistraţi în RPE ca auditori activi pe parcursul anului curent pot solicita e-viza anuală pentru exercitarea activităţii de audit financiar numai dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi e).
Articolul 11
(1) E-viza anuală pentru exercitarea activităţii de audit financiar poate fi solicitată de către firmele de audit numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:a)respectarea de către firmele de audit a condiţiilor legale de autorizare şi depunerea pe platformă a declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal, auditor financiar, semnată olograf sau cu semnătura electronică calificată, prin care se asumă cunoaşterea şi îndeplinirea condiţiilor de obţinere a e-vizei stabilite prin prezentele norme, inclusiv îndeplinirea de către firma de audit a condiţiilor de autorizare impuse la art. 3 alin. (5) lit. b)-d) din Legea nr. 162/2017 (anexa nr. 5); b)prin excepţie de la prevederile lit. a), în cazul în care firma de audit nu mai îndeplineşte condiţiile de autorizare impuse la art. 3 alin. (5) lit. b)-d) din Legea nr. 162/2017, reprezentantul legal/auditorul financiar depune, în cel mult 3 luni de la data încetării îndeplinirii condiţiei, declaraţia pe propria răspundere, semnată olograf sau cu semnătura electronică calificată, din care rezultă condiţia/condiţiile care nu mai este/sunt îndeplinită/ îndeplinite, precum şi angajamentul remedierii situaţiei în termenul stabilit de art. 6 alin. (4) din Legea nr. 162/2017 (anexa nr. 6); c)respectarea criteriilor de bună reputaţie şi depunerea pe platforma online a declaraţiei privind respectarea criteriilor de bună reputaţie, semnată olograf sau cu semnătura electronică calificată, conform modelului prevăzut în anexa la Normele privind buna reputaţie a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari şi a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 89/2018; d)raportarea activităţii desfăşurate pe parcursul anului calendaristic anterior celui în care se depune raportarea către ASPAAS, respectiv depunerea pe platformă a raportului anual de activitate completat la toate rubricile obligatorii. Formatul şi conţinutul raportului de activitate se aprobă de preşedintele ASPAAS, acesta putând fi actualizat ori de câte ori se consideră necesar; e)îndeplinirea tuturor obligaţiilor faţă de autoritatea competentă ASPAAS; f)cel puţin un auditor financiar dintre cei care efectuează auditul în numele firmei de audit, declarat la ASPAAS ca partener-cheie, trebuie să fie autorizat ca auditor financiar în România şi să deţină e-viza aferentă anului pentru care firma de audit solicită e-viza.
(2) Firma de audit prin auditorul financiar, reprezentantul legal al acesteia, are obligaţia notificării ASPAAS în cazul neîndeplinirii condiţiilor de la alin. (1).
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), firma de audit înregistrată în RPE pe parcursul anului curent poate solicita, prin auditorul financiar, reprezentantul legal, e-viza anuală pentru exercitarea activităţii de audit financiar numai dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), c) şi f).
Articolul 12
(1) Toţi auditorii financiari care în anul anterior celui în care se face raportarea au avut statutul de auditor activ, respectiv toate firmele de audit au obligaţia depunerii documentaţiei pe platformă în vederea obţinerii e-vizei anuale până la data de 15 mai a fiecărui an.
(2) Prin excepţie de la termenul instituit la alin. (1), declaraţia privind îndeplinirea obligaţiilor privind formarea profesională, respectiv declaraţia privind respectarea criteriilor de bună reputaţie se depun în termenele prevăzute de Normele privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 90/2018, respectiv în Normele privind buna reputaţie a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari şi a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 89/2018.
(3) Prin excepţie de la termenul instituit la alin. (1), auditorii financiari înregistraţi în RPE ca auditori activi pe parcursul anului curent au obligaţia depunerii documentaţiei pe platforma online în vederea obţinerii e-vizei anuale, în termen de 30 de zile de la data înregistrării în RPE.
(4) Prin excepţie de la termenul instituit la alin. (1), firmele de audit înregistrate în Registrul public electronic pe parcursul anului curent au obligaţia depunerii documentaţiei pe platforma online în vederea obţinerii e-vizei anuale, în termen de 30 de zile de la data înregistrării în RPE.
Articolul 13
(1) Personalul Biroului de reglementare, autorizare, înregistrare şi formare continuă, denumit în continuare BRAIFC, verifică documentaţia depusă pe platforma online de către auditorii financiari, respectiv firmele de audit în vederea justificării de către aceştia a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 10, respectiv art. 11, în scopul obţinerii e-vizei anuale. Verificarea documentaţiei vizează completitudinea şi conformitatea documentelor, a datelor şi informaţiilor raportate la cerinţele privind obligaţiile de raportare stabilite prin reglementările ASPAAS, asumarea de către auditorii financiari şi firmele de audit a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 10, respectiv art. 11, precum şi încadrarea în termenele stabilite prin prezentele norme.
(2) Verificarea prevăzută la alin. (1) poate fi efectuată şi de către persoane din alte structuri funcţionale ale ASPAAS, desemnate prin decizie a preşedintelui ASPAAS.
(3) Personalul ASPAAS prevăzut la alin. (1) şi (2), în urma verificării efectuate, în conformitate cu prevederile alin. (1), validează documentaţia completă şi conformă depusă pe platforma online şi procedează la acordarea e-vizei anuale pentru auditorul financiar, respectiv firma de audit.
(4) Personalul ASPAAS prevăzut la alin. (1) şi (2), în urma verificării efectuate, în conformitate cu prevederile alin. (1), invalidează documentaţia incompletă şi/sau neconformă depusă pe platforma online şi informează titularul documentaţiei în acest sens, motivând neacordarea e-vizei anuale pentru auditorul financiar, respectiv firma de audit.
(5) Acordarea vizei anuale de exercitare a activităţii de audit financiar se concretizează prin emiterea e-vizei care va avea o serie de identificare unică.
(6) ASPAAS emite e-viza anuală, de regulă, în termen de 45 de zile de la depunerea documentaţiei complete şi conforme pe platforma online.
(7) ASPAAS poate emite e-viza anuală pentru o firmă de audit numai după emiterea e-vizei pentru cel puţin un auditor financiar dintre cei care efectuează auditul în numele firmei de audit, declarat la ASPAAS ca partener-cheie.
(8) E-viza anuală a firmei de audit este valabilă doar dacă este însoţită de e-viza partenerului-cheie declarat la ASPAAS.
(9) Verificarea prevăzută la alin. (1) nu exclude dreptul ASPAAS de a efectua verificări privind corectitudinea documentelor, datelor şi informaţiilor raportate în conformitate cu situaţia reală, precum şi de a utiliza rezultatele acestei verificări în decizia de acordare/neacordare a e-vizei anuale, de către personalul prevăzut la alin. (1) şi (2).
Articolul 14Activitatea de audit financiar se poate desfăşura de către auditorii financiari, respectiv firmele de audit, doar în perioada de valabilitate a e-vizei anuale emise de către autoritatea competentă, ASPAAS, în conformitate cu prezentele norme. Articolul 15În desfăşurarea activităţii de acordare a e-vizei pentru exercitarea activităţii de audit financiar, personalul BRAIFC are obligaţia: a)să facă demersurile pentru acordarea online a e-vizei în termenul prevăzut la art. 13 alin. (6); b)să motiveze refuzul acordării e-vizei anuale şi să îl comunice cu celeritate auditorului financiar sau firmei de audit care a solicitat e-viza, la adresa de e-mail de corespondenţă declarată de aceştia la ASPAAS; c)să actualizeze RPE, indicând seria de identificare unică a e-vizei; d)să înainteze preşedintelui ASPAAS, până la data de 30 iulie, un raport cuprinzând principalele aspecte constatate, erori, neconcordanţe, dificultăţi şi propuneri privind activitatea de eliberare a e-vizei, la care se anexează următoarele documente:1. lista auditorilor financiari aflaţi în evidenţa ASPAAS cărora li s-a acordat viza anuală; 2. o statistică privind procentul auditorilor financiari activi care au obţinut viza anuală din numărul total al auditorilor financiari activi, procentul firmelor de audit care au obţinut viza anuală din numărul total al firmelor de audit, evoluţia numărului de auditori financiari şi a firmelor de audit, precum şi alte statistici relevante. Articolul 16Auditorii financiari/Firmele de audit nu sunt exoneraţi/exonerate de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege şi reglementările ASPAAS pentru perioada în care aceştia/acestea nu au obţinut e-viza anuală. Articolul 17
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 16, pentru anul 2019, până la emiterea e-vizei prin intermediul platformei online de raportare, complet funcţională, pusă la dispoziţie de ASPAAS, auditorii financiari/firmele de audit exercită activitatea de audit financiar în baza vizei anuale cu caracter temporar emise de ASPAAS.
(2) Viza anuală cu caracter temporar conferă auditorilor financiari, respectiv firmelor de audit aceleaşi drepturi ca e-viza anuală, inclusiv dreptul de a utiliza parafa profesională, al cărei format este prevăzut în anexa nr. 3.
(3) Auditorii financiari/Firmele de audit nu sunt exoneraţi/exonerate de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege şi reglementările ASPAAS pentru perioada în care aceştia/acestea nu au obţinut viza anuală cu caracter temporar, ca urmare a nesolicitării sau a neîndeplinirii condiţiilor de acordare a acesteia.
(4) Auditorii financiari, respectiv firmele de audit care au solicitat şi au obţinut viza anuală cu caracter temporar pentru anul 2019 au obligaţia depunerii pe platforma online a documentaţiei stabilite prin prezentele norme în vederea obţinerii e-vizei anuale, inclusiv a raportului anual de activitate aferent anului calendaristic 2018, completat la toate rubricile obligatorii, în termen de 30 de zile (informaţiile sintetice), respectiv de 60 de zile (informaţiile detaliate) de la data punerii la dispoziţie de către ASPAAS a platformei online. Lansarea platformei va fi anunţată pe site-ul ASPAAS.
(5) Prin excepţie de la termenul prevăzut la art. 12 alin. (1), pentru anul 2019, depunerea documentaţiei pe platforma online în vederea obţinerii e-vizei anuale de către toţi auditorii financiari activi, respectiv toate firmele de audit se realizează în termen de 30 de zile (informaţiile sintetice), respectiv de 60 de zile (informaţiile detaliate) de la data punerii la dispoziţie de către ASPAAS a platformei online. Lansarea platformei va fi anunţată pe site-ul ASPAAS.
(6) Valabilitatea vizei anuale cu caracter temporar emise de ASPAAS în anul 2019 se prelungeşte până la data emiterii de către ASPAAS a e-vizei, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2019. Conform condiţiilor asumate la momentul acordării, auditorul financiar/firma de audit îşi asumă faptul că neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (4) atrage desfiinţarea retroactivă, prin îndeplinirea condiţiei rezolutorii sub care a fost eliberată de către ASPAAS, a vizei anuale cu caracter temporar de la momentul emiterii, auditorul financiar asumându-şi consecinţele legale a desfăşurării activităţii de audit financiar fără viză.
(7) Prin excepţie de la prevederile art. 15 lit. d), pentru anul 2019, personalul BRAIFC va elabora şi va înainta preşedintelui ASPAAS raportul până la data de 30 octombrie 2019.
(8) Începând cu lansarea platformei online, eliberarea vizelor anuale cu caracter temporar încetează.
Articolul 18Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage răspunderea administrativă, respectiv contravenţională, după caz. Articolul 19Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme. ANEXA Nr. 1ala norme CERERE de eliberare a vizei anuale electronice pentru exercitarea activităţii de audit financiar de către auditorul financiar Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ........ ..........., cu domiciliul în localitatea ........ ........ ........., str. ........ ........ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ........ ........ ........., născut(ă) la data de ........ .......... în localitatea ........ ..............., judeţul/sectorul ........ ........., legitimat(ă) cu buletinul/cartea de identitate/paşaportul seria ....... nr. ........., eliberat(ă) de ........ ............. la data de ................, cod numeric personal (CNP) ........ ........ .........., în calitate de auditor financiar autorizat în ........ ................, Autorizaţia nr........ ........ ........, îndeplinind cumulativ condiţiile prevăzute la art. 10 din Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 383/2019, solicit eliberarea de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS) a vizei anuale electronice (e-viza) necesare pentru exercitarea activităţii de audit financiar. Declar că am luat cunoştinţă şi îmi asum prin semnătură respectarea condiţiilor privind acordarea vizei anuale electronice pentru exercitarea activităţii de audit financiar după cum urmează: 1. ASPAAS acordă viza anuală auditorului financiar activ înregistrat în Registrul public electronic (RPE) sub condiţie rezolutorie, astfel: a)viza anuală eliberată de ASPAAS este valabilă şi produce efecte în situaţia îndeplinirii de către auditorul financiar a cerinţelor privind obţinerea vizei prevăzute de Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 383/2019, condiţii asumate de către auditorul financiar la momentul formulării cererii pentru acordarea vizei anuale, precum şi pe parcursul perioadei de valabilitate a vizei anuale; b)auditorul financiar îşi asumă faptul că neîndeplinirea condiţiilor de la lit. a) atrage prin îndeplinirea condiţiei rezolutorii desfiinţarea retroactivă a vizei anuale de la momentul emiterii/constatării, după caz, auditorul financiar asumându-şi consecinţele legale ale desfăşurării activităţii de audit financiar fără viză anuală. Viza anuală eliberată de ASPAAS este valabilă şi produce efecte doar pe perioada îndeplinirii condiţiilor de acordare a acesteia.2. Viza anuală se acordă în baza cererii, conform Normelor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 383/2019. 3. Exercitarea activităţii de audit financiar fără viza anuală emisă de autoritatea competentă - ASPAAS atrage răspunderea contravenţională a auditorului financiar în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative. Adresă de e-mail ........ ........ ............ Telefon ........ ................ ........ ........... Subsemnatul, ........ ................ ........ ............., declar pe propria răspundere şi cunoscând sancţiunile prevăzute de legea penală pentru falsul în declaraţii că informaţiile furnizate sunt corecte şi complete şi că sunt de acord cu stocarea, utilizarea şi prelucrarea de către ASPAAS a datelor cu caracter personal, în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor, în exercitarea atribuţiilor legale. Data ........ .......... Auditor financiar ........ ........ .............. Nr. din RPE ........ ........ ............ Semnătură ........ ................ ........ ANEXA Nr. 1bla norme CERERE de eliberare a vizei anuale electronice pentru exercitarea activităţii de audit financiar de către firma de audit Subsemnatul/Subsemnata, ........ ........ .........., cu sediul profesional în localitatea ........ .............., str. ........ ........ ......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ..., judeţul/sectorul ........ .........., legitimat(ă) cu buletinul/cartea de identitate/paşaportul seria ....... nr. ..........., eliberat(ă) de ........ ............. la data de ........ ..........., cod numeric personal (CNP) ........ ................ ................ ........., auditor financiar autorizat, înregistrat în Registrul public electronic (RPE) cu numărul ........ ................ ................, reprezentant legal ........ ................ ................ ................ ................ ............... al firmei de audit ........ ................ ........ .........., înregistrată (administrator, acţionar unic, acţionar majoritar, persoană împuternicită) în Registrul public electronic cu numărul ........ ................ ............, CUI ........ ........ ........., având în vedere îndeplinirea de către firma de audit a condiţiilor cumulative prevăzute la art. 11 din Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 383/2019, solicit eliberarea de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS) a vizei anuale electronice (e-viza) pentru exercitarea activităţii de audit financiar. Auditorii financiari care efectuează auditul în numele firmei de audit, declaraţi la ASPAAS ca parteneri-cheie (numele, prenumele şi nr. de înregistrare în RPE): ........ ................ ................ .......... Declar că am luat cunoştinţă şi îmi asum prin semnătură respectarea condiţiilor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar de către firma de audit după cum urmează: 1. ASPAAS acordă viza anuală firmei de audit înregistrată în RPE sub condiţie rezolutorie, astfel: a)viza anuală eliberată de ASPAAS este valabilă şi produce efecte în situaţia îndeplinirii de către firma de audit a cerinţelor privind obţinerea vizei prevăzute de Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 383/2019, condiţii asumate de către firma de audit prin auditorul financiar, reprezentant legal al acesteia, la momentul formulării cererii pentru acordarea vizei anuale, precum şi pe parcursul perioadei de valabilitate a vizei anuale; b)firma de audit prin auditorul financiar, reprezentant legal al acesteia, îşi asumă faptul că neîndeplinirea condiţiilor de la lit. a) atrage prin îndeplinirea condiţiei rezolutorii desfiinţarea retroactivă a vizei anuale de la momentul emiterii/constatării, după caz, firma de audit prin auditorul financiar, reprezentant legal al acesteia, asumându-şi consecinţele legale ale desfăşurării activităţii de audit financiar fără viză anuală. Viza anuală eliberată de ASPAAS este valabilă şi produce efecte doar pe perioada îndeplinirii condiţiilor de acordare a acesteia.2. Viza anuală se acordă în baza cererii, conform Normelor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 383/2019. 3. Exercitarea activităţii de audit financiar fără viza anuală emisă de autoritatea competentă - ASPAAS atrage răspunderea contravenţională a firmei de audit în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative. Adresă de e-mail ........ ................ ......... Telefon ........ ................ ........ ........... Subsemnatul, ........ ................ ................ ........ ............, declar pe propria răspundere şi cunoscând sancţiunile prevăzute de legea penală pentru falsul în declaraţii că informaţiile furnizate sunt corecte şi complete şi că sunt de acord cu stocarea, utilizarea şi prelucrarea de către ASPAAS a datelor cu caracter personal, în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor, în exercitarea atribuţiilor legale. Firma de audit ........ ................ ................ .......... Nr. din Registrul public electronic ........ ........ .......... Reprezentant legal, auditor financiar ........ ............... Nr. din Registrul public electronic ........ ........ ............ Semnătură .............. Data ........ ................ ANEXA Nr. 2a*)*) Anexa nr. 2a este reprodusă în facsimil.la norme Viza anuală electronică pentru auditorii financiari ANEXA Nr. 2b*)*) Anexa nr. 2b este reprodusă în facsimil.la norme Viza anuală electronică pentru firmele de audit ANEXA Nr. 3*)*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.la norme Parafa profesională Specificaţii: Dimensiune casetă: 57 x 21 mm Font: Calibri 8.5 pt, bold ANEXA Nr. 4la norme DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE privind cunoaşterea şi îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar de către auditorul financiar Subsemnatul/Subsemnata, ........ ........ ............., cu sediul profesional în localitatea ........ ..............., str. ........ ............... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ....., judeţul/sectorul ........ ........ ........., legitimat(ă) cu buletinul/cartea de identitate/paşaportul seria ....... nr. ........, eliberat(ă) de ........ ............. la data de ........ ..........., cod numeric personal (CNP) ........ ........ ........., auditor financiar autorizat, înregistrat în Registrul public electronic (RPE) cu numărul ........ ........ ..............., în scopul acordării de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar - ASPAAS a e-vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, declar pe propria răspundere, cunoscând sancţiunile prevăzute de legea penală pentru falsul în declaraţii, că am cunoştinţă de condiţiile de obţinere a vizei prevăzute de Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 383/2019, condiţii pe care le îndeplinesc şi pot să desfăşor activitatea de audit financiar în condiţii de legalitate. Subsemnatul, ........ ........ ............, declar pe propria răspundere şi cunoscând sancţiunile prevăzute de legea penală pentru falsul în declaraţii că informaţiile furnizate sunt corecte şi complete şi că sunt de acord cu stocarea, utilizarea şi prelucrarea de către ASPAAS a datelor cu caracter personal, în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor, în exercitarea atribuţiilor legale. Auditor financiar ........ ................ .......... Nr. din RPE ........ ................ ................ Semnătura........ ................ ........ .......... Data ........ ......... ANEXA Nr. 5la norme DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE privind cunoaşterea şi îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar de către firma de audit, inclusiv îndeplinirea condiţiilor de autorizare prevăzute de Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative Subsemnatul/Subsemnata, ........ ........ .........., cu sediul profesional în localitatea ........ .........., str. ........ ........ ............ nr. ......, bl. ......, sc. ...., et. ......, ap. ....., judeţul/sectorul ........ ........ .........., legitimat(ă) cu buletinul/cartea de identitate/paşaportul seria ....... nr. ..........., eliberat(ă) de ............... la data de .............., cod numeric personal (CNP) ........ ................ ................ ........., auditor financiar autorizat şi înregistrat în Registrul public electronic (RPE) cu numărul ........ ................ ................ ..........., reprezentant legal ........ ................ ................ ................ ................ ........ al firmei de audit ........ ........ ............, înregistrată (administrator, acţionar unic, acţionar majoritar, persoană împuternicită) în Registrul public electronic cu numărul ........ ................ ............, CUI ........ ........ ........., în scopul acordării de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar - ASPAAS a vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, declar pe propria răspundere, cunoscând sancţiunile prevăzute de legea penală pentru falsul în declaraţii, că am cunoştinţă de condiţiile de obţinere a vizei prevăzute de Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 383/2019, inclusiv cele prevăzute de art. 3 alin. (5) lit. b)-d) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, condiţii pe care firma de audit ........ ................ ........ .............. le îndeplineşte şi poate să desfăşoare activitatea de audit financiar în condiţii de legalitate. Subsemnatul, ........ ............., declar pe propria răspundere şi cunoscând sancţiunile prevăzute de legea penală pentru falsul în declaraţii că informaţiile furnizate sunt corecte şi complete şi că sunt de acord cu stocarea, utilizarea şi prelucrarea de către ASPAAS a datelor cu caracter personal, în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor, în exercitarea atribuţiilor legale. Datele de contact ale firmei de audit pe care o reprezint sunt următoarele: telefon fix/mobil: ........ .........., fax: ................, adresă de e-mail: ........ ................ ..........., adresa de website (dacă este cazul): ........ ........ .............., adresa de corespondenţă (alta decât sediul social, dacă este cazul): localitatea ........ .........., str. ........ ............... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..............., persoană de contact: ........ ........ ............. Firma de audit ........ ................ ........ ............... Nr. din RPE Reprezentant legal, auditor financiar ........ ................ ................ ......... Nr. din RPE Semnătură ........ ................ ......... Data ........ ................ ANEXA Nr. 6la norme DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE privind remedierea situaţiei care a condus la neîndeplinirea condiţiilor de autorizare prevăzute de Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ........, cu sediul profesional în localitatea ........ ........, str. ........ ........ ............. nr. ......, bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ..., judeţul/sectorul ..............., legitimat(ă) cu buletinul/cartea de identitate/paşaportul seria ....... nr. ..........., eliberat(ă) de ........ ............. la data de ........ ..........., cod numeric personal (CNP) ........ ................ ................ ........., auditor financiar autorizat, înregistrat în Registrul public electronic (RPE) cu numărul ........ ................ ................ ........., reprezentant legal ........ ................ ................ ................ ................ ......... al firmei de audit ........ ........ ............., înregistrată (administrator, acţionar unic, acţionar majoritar, persoană împuternicită) în Registrul public electronic cu numărul ........ ..............., CUI ........ ........ ........., declar pe propria răspundere, cunoscând sancţiunile prevăzute de legea penală pentru falsul în declaraţii, că începând cu data de .............. nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 3 alin. (5) lit. b)-d) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, respectiv ........ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Având în vedere cele declarate, mă angajez să remediez situaţia care a condus la neîndeplinirea condiţiilor legale de autorizare, cu respectarea termenului prevăzut de art. 6 alin. (4) din Legea nr. 162/2017, şi să informez Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar - ASPAAS cu privire la rezultate. Subsemnatul, ........ ........ .........., declar pe propria răspundere şi cunoscând sancţiunile prevăzute de legea penală pentru falsul în declaraţii că informaţiile furnizate sunt corecte şi complete şi că sunt de acord cu stocarea, utilizarea şi prelucrarea de către ASPAAS a datelor cu caracter personal, în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor, în exercitarea atribuţiilor legale. Datele de contact ale firmei de audit pe care o reprezint sunt următoarele: telefon fix/mobil: ........ .........., fax: ................, adresă de e-mail: ........ ................ ..........., adresă de website (dacă este cazul): ........ ................ ........ .........., adresă de corespondenţă (alta decât sediul social, dacă este cazul): localitatea ........ ..............., str. ........ ........ .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..............., persoană de contact: ........ ........ ............. Firma de audit ........ ................ ................ .......... Nr. din RPE ........ ................ ................ ............. Reprezentant legal, auditor financiar ........ ................ ................ ......... Semnătură ........ ................ ......... Data ........ ................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 383/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 383 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1008 2019
    Căutați un împrumut autentic? sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă de 3% scăzută și accesibilă. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat contactează-mă prin e-mail acum la; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Ordin 1695 2019
    Căutați un împrumut autentic? sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă de 3% scăzută și accesibilă. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat contactează-mă prin e-mail acum la; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Ordin 411 1998
    Bună ziua tuturor!!! Numele meu este doamna Nedzla Kerso și vorbesc ca unul dintre cei mai fericiți oameni din lume și astăzi îmi spun că creditorul mi-a salvat familia din situația noastră rea, îi voi spune lumii numele și sunt foarte fericit să spun asta familia mea s-a întors pentru totdeauna pentru că aveam nevoie de un împrumut de 50.000 de euro pentru a-mi începe viața de când eram o singură mamă cu 5 copii, iar lumea părea să se bazeze pe mine când am încercat să obțin un împrumut de la bănci și băncile online mi-au refuzat împrumuturile a spus că venitul meu este scăzut și că nu am garanții pentru un împrumut, așa că merg online să caut un împrumut atunci când am întâlnit creditorii falsi care îmi cer toți banii cu cuvinte dulci. Până când am văzut o postare a mamei doamnei Maria de pe un blog și am pledat cu ea, mi-a oferit toți termenii și condițiile și am fost de acord și m-a surprins cu împrumutul care îmi schimbă viața și familia, iar la început m-am gândit acest lucru nu ar fi posibil din cauza experienței mele anterioare și a promisiunilor false, însă, spre surprinderea mea, am primit împrumutul meu de 50.000 de euro și aș sfătui oricui are nevoie de un împrumut să o contacteze pe doamna Maria Alexander, femeia cu cuvântul ei, prin e-mail: ( mariaalexander818@gmail.com) pentru că este cel mai înțelegător și amabil creditor. oricine dorește un împrumut sau cum poate obține un împrumut original, trebuie să o contacteze Via. e-mail: (mariaalexander818@gmail.com) whatsapp: (+1 651-243-8090) Viber; (+1 651-243-8090) Puteți să mă contactați pe doamna Nedzla Kerso pentru mai multe informații (nedzlakerso@gmail.com) Vă mulțumesc tuturor
ANONIM a comentat Decizia 313 2005
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 67 2018
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Salut, Ai nevoie de un împrumut confortabil pentru satisfacția ta? Oferim un împrumut accesibil la rata dobânzii de 3% pentru debitorii locali și internaționali. Suntem certificate, de încredere, de încredere, eficiente, rapide și dinamice și lucrăm împreună. acordăm un împrumut pe termen lung de la 2 la 50 de ani cel mult. Aveți nevoie de un împrumut direct, ușor și accesibil pentru a plăti datoriile, pentru a începe o afacere sau pentru un alt motiv? Dacă da, vă rugăm să ne contactați pentru a vă solicita împrumutul. Această ofertă este destinată persoanelor serioase. Vă rugăm să ne contactați: accessloanfirm2030@gmail.com WhatsApp: +79265038734 Suntem certificate, fiabil, fiabil, eficient, rapid și dinamic. Toate cele bune, Domn scott Trimiteți-ne un e-mail la: accessloanfirm2030@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 383/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu