Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.383 din 30.05.2019

pentru aprobarea Normelor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar
ACT EMIS DE: Autoritatea pentru supravegherea publica a autoritatii de audit statutar
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. din 04 iulie 2019SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 2 pct. 6, art. 20-29, 40, 44, 51, 58-60, 74, 75 şi 76 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative,având în vedere prevederile art. 77 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, ţinând cont de prevederile Regulamentului (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerinţe specifice referitoare la auditul statutar al entităţilor de interes public şi de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei,preşedintele Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 3 La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice alte norme emise anterior având acelaşi obiect îşi încetează aplicabilitatea.Preşedintele Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar,Cristiana Doina TudorBucureşti, 30 mai 2019.Nr. 383.ANEXĂNORME privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar Articolul 1
(1) Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, denumită în continuare ASPAAS, este autoritatea competentă în domeniul supravegherii în interes public a auditului statutar, potrivit prevederilor art. 2 pct. 6 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, şi autoritatea competentă responsabilă pentru autorizarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din actul normativ menţionat.
(2) ASPAAS este autoritatea competentă responsabilă cu întocmirea, actualizarea şi publicarea Registrului public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit, denumit în continuare Registrul public electronic sau RPE, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) din Legea nr. 162/2017.
(3) Înregistrarea în RPE conferă auditorilor financiari şi firmelor de audit dreptul de a exercita activitatea de audit financiar.
Articolul 2
(1) Exercitarea activităţii de audit financiar este condiţionată de obţinerea vizei anuale eliberate de către autoritatea competentă ASPAAS, fiind interzisă exercitarea activităţii de audit financiar fără a deţine această viză sau în baza unei alte vize decât a celei reglementate de către autoritatea competentă ASPAAS.
(2) Exercitarea activităţii de audit financiar fără viza anuală emisă de ASPAAS atrage răspunderea contravenţională în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 162/2017 şi se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 162/2017.
(3) Viza anuală se eliberează, la cerere (anexa nr. 1a), în condiţiile prezentelor norme, pentru auditorii financiari înregistraţi în RPE ca auditori activi.
(4) Viza anuală se eliberează, la cerere (anexa nr. 1b), în condiţiile prezentelor norme, pentru firmele de audit înregistrate în RPE.
(5) ASPAAS acordă viza anuală auditorului financiar activ, respectiv firmei de audit înregistrat/e în RPE sub condiţie rezolutorie, astfel:a)viza anuală eliberată de ASPAAS este valabilă şi produce efecte în situaţia îndeplinirii de către auditorul financiar, respectiv de către firma de audit a cerinţelor privind obţinerea vizei prevăzute de prezentele norme, condiţii asumate de către auditorul financiar, respectiv firma de audit prin auditorul financiar, reprezentantul legal al acesteia, la momentul acordării vizei, precum şi pe parcursul perioadei de valabilitate a vizei; b)auditorul financiar, respectiv firma de audit prin auditorul financiar, reprezentantul legal al acesteia, îşi asumă faptul că neîndeplinirea condiţiilor de la lit. a) atrage, prin îndeplinirea condiţiei rezolutorii, desfiinţarea retroactivă a vizei anuale de la momentul emiterii/constatării, după caz, auditorul financiar, respectiv firma de audit prin auditorul financiar, reprezentantul legal al acesteia, asumându-şi consecinţele legale ale desfăşurării activităţii de audit financiar fără viză.
(6) Viza anuală eliberată de ASPAAS este valabilă şi produce efecte doar pe perioada îndeplinirii condiţiilor de acordare a acesteia.
Articolul 3Viza anuală obţinută în anul curent este valabilă până la data de 30 iunie a anului următor sau până la anularea acesteia de către ASPAAS. Articolul 4
(1) Viza anuală se eliberează sub formă de viză electronică, denumită în continuare e-viză anuală.
(2) Auditorul financiar, respectiv firma de audit poate descărca e-viza anuală (anexa nr. 2a, respectiv anexa nr. 2b) de pe platforma online de raportare anuală (platforma online), pusă la dispoziţie de către ASPAAS la adresa: www.raportare.aspaas.gov.ro.
Articolul 5E-viza anuală se identifică printr-o serie de identificare unică ce poate fi verificată în RPE disponibil pe site-ul ASPAAS. Articolul 6În vederea eliberării e-vizei anuale auditorii financiari vor pune la dispoziţia ASPAAS, prin intermediul platformei, în format electronic, o fotografie actuală de tip carte de identitate (3 cm/4 cm). Articolul 7
(1) E-viza anuală este utilizată de către auditorii financiari pentru a se legitima pe perioada de valabilitate a acesteia şi constituie dovada înregistrării în RPE şi confirmarea faptului că aceştia pot exercita activitatea de audit financiar.
(2) E-viza anuală este utilizată de către firmele de audit ca dovadă a înregistrării în RPE şi confirmării faptului că acestea pot exercita activitatea de audit financiar.
Articolul 8
(1) E-viza anuală acordă auditorilor financiari, respectiv firmelor de audit dreptul de a utiliza parafa profesională în formatul stabilit de ASPAAS, prevăzut în anexa nr. 3.
(2) Parafa profesională prevăzută la alin. (1) se aplică pe rapoartele de audit financiar emise după data intrării în vigoare a prezentelor norme, iar pe rapoartele de audit statutar se aplică exclusiv această parafă.
(3) Parafa profesională a firmei de audit se aplică întotdeauna împreună cu parafa auditorului financiar care efectuează auditul în numele firmei de audit şi care a fost declarat la ASPAAS ca partener-cheie.
Articolul 9Parafa profesională prevăzută la art. 8 alin. (1) nu se înstrăinează, nu se împrumută altor membri ai profesiei sau altor colaboratori şi se foloseşte doar în scopul exercitării dreptului de semnătură. Articolul 10
(1) E-viza anuală pentru exercitarea activităţii de audit financiar poate fi solicitată de către auditorii financiari numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:a)respectarea de către auditorii financiari atât a condiţiilor de autorizare în vigoare la momentul obţinerii autorizării, cât şi a celor de înregistrare în Registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit, la momentul înregistrării; b)respectarea criteriilor de bună reputaţie şi depunerea pe platformă a declaraţiei privind respectarea criteriilor de bună reputaţie, semnată olograf sau cu semnătura electronică calificată, conform modelului din anexa la Normele privind buna reputaţie a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari şi a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 89/2018; c)efectuarea formării profesionale conform reglementărilor ASPAAS şi depunerea pe platforma online a declaraţiei anuale privind îndeplinirea obligaţiei de formare profesională continuă, semnată olograf sau cu semnătura electronică calificată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Normele privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 90/2018; d)raportarea activităţii desfăşurate pe parcursul anului calendaristic anterior celui în care se depune raportarea către ASPAAS, respectiv depunerea pe platforma online a raportului anual de activitate, completat la toate rubricile obligatorii. Formatul şi conţinutul raportului de activitate se aprobă de preşedintele ASPAAS, acesta putând fi actualizat ori de câte ori se consideră necesar; e)depunerea pe platforma online a declaraţiei pe propria răspundere, semnată olograf sau cu semnătura electronică calificată, prin care se asumă cunoaşterea şi îndeplinirea condiţiilor de obţinere a e-vizei conform prezentelor norme (anexa nr. 4); f)îndeplinirea tuturor obligaţiilor faţă de autoritatea competentă ASPAAS.
(2) Auditorul financiar are obligaţia notificării ASPAAS în cazul neîndeplinirii condiţiilor de la alin. (1), în termen de 30 de zile de la neîndeplinirea unei condiţii.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), auditorii financiari înregistraţi în RPE ca auditori activi pe parcursul anului curent pot solicita e-viza anuală pentru exercitarea activităţii de audit financiar numai dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi e).
Articolul 11
(1) E-viza anuală pentru exercitarea activităţii de audit financiar poate fi solicitată de către firmele de audit numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:a)respectarea de către firmele de audit a condiţiilor legale de autorizare şi depunerea pe platformă a declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal, auditor financiar, semnată olograf sau cu semnătura electronică calificată, prin care se asumă cunoaşterea şi îndeplinirea condiţiilor de obţinere a e-vizei stabilite prin prezentele norme, inclusiv îndeplinirea de către firma de audit a condiţiilor de autorizare impuse la art. 3 alin. (5) lit. b)-d) din Legea nr. 162/2017 (anexa nr. 5); b)prin excepţie de la prevederile lit. a), în cazul în care firma de audit nu mai îndeplineşte condiţiile de autorizare impuse la art. 3 alin. (5) lit. b)-d) din Legea nr. 162/2017, reprezentantul legal/auditorul financiar depune, în cel mult 3 luni de la data încetării îndeplinirii condiţiei, declaraţia pe propria răspundere, semnată olograf sau cu semnătura electronică calificată, din care rezultă condiţia/condiţiile care nu mai este/sunt îndeplinită/ îndeplinite, precum şi angajamentul remedierii situaţiei în termenul stabilit de art. 6 alin. (4) din Legea nr. 162/2017 (anexa nr. 6); c)respectarea criteriilor de bună reputaţie şi depunerea pe platforma online a declaraţiei privind respectarea criteriilor de bună reputaţie, semnată olograf sau cu semnătura electronică calificată, conform modelului prevăzut în anexa la Normele privind buna reputaţie a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari şi a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 89/2018; d)raportarea activităţii desfăşurate pe parcursul anului calendaristic anterior celui în care se depune raportarea către ASPAAS, respectiv depunerea pe platformă a raportului anual de activitate completat la toate rubricile obligatorii. Formatul şi conţinutul raportului de activitate se aprobă de preşedintele ASPAAS, acesta putând fi actualizat ori de câte ori se consideră necesar; e)îndeplinirea tuturor obligaţiilor faţă de autoritatea competentă ASPAAS; f)cel puţin un auditor financiar dintre cei care efectuează auditul în numele firmei de audit, declarat la ASPAAS ca partener-cheie, trebuie să fie autorizat ca auditor financiar în România şi să deţină e-viza aferentă anului pentru care firma de audit solicită e-viza.
(2) Firma de audit prin auditorul financiar, reprezentantul legal al acesteia, are obligaţia notificării ASPAAS în cazul neîndeplinirii condiţiilor de la alin. (1).
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), firma de audit înregistrată în RPE pe parcursul anului curent poate solicita, prin auditorul financiar, reprezentantul legal, e-viza anuală pentru exercitarea activităţii de audit financiar numai dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), c) şi f).
Articolul 12
(1) Toţi auditorii financiari care în anul anterior celui în care se face raportarea au avut statutul de auditor activ, respectiv toate firmele de audit au obligaţia depunerii documentaţiei pe platformă în vederea obţinerii e-vizei anuale până la data de 15 mai a fiecărui an.
(2) Prin excepţie de la termenul instituit la alin. (1), declaraţia privind îndeplinirea obligaţiilor privind formarea profesională, respectiv declaraţia privind respectarea criteriilor de bună reputaţie se depun în termenele prevăzute de Normele privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 90/2018, respectiv în Normele privind buna reputaţie a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari şi a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 89/2018.
(3) Prin excepţie de la termenul instituit la alin. (1), auditorii financiari înregistraţi în RPE ca auditori activi pe parcursul anului curent au obligaţia depunerii documentaţiei pe platforma online în vederea obţinerii e-vizei anuale, în termen de 30 de zile de la data înregistrării în RPE.
(4) Prin excepţie de la termenul instituit la alin. (1), firmele de audit înregistrate în Registrul public electronic pe parcursul anului curent au obligaţia depunerii documentaţiei pe platforma online în vederea obţinerii e-vizei anuale, în termen de 30 de zile de la data înregistrării în RPE.
Articolul 13
(1) Personalul Biroului de reglementare, autorizare, înregistrare şi formare continuă, denumit în continuare BRAIFC, verifică documentaţia depusă pe platforma online de către auditorii financiari, respectiv firmele de audit în vederea justificării de către aceştia a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 10, respectiv art. 11, în scopul obţinerii e-vizei anuale. Verificarea documentaţiei vizează completitudinea şi conformitatea documentelor, a datelor şi informaţiilor raportate la cerinţele privind obligaţiile de raportare stabilite prin reglementările ASPAAS, asumarea de către auditorii financiari şi firmele de audit a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 10, respectiv art. 11, precum şi încadrarea în termenele stabilite prin prezentele norme.
(2) Verificarea prevăzută la alin. (1) poate fi efectuată şi de către persoane din alte structuri funcţionale ale ASPAAS, desemnate prin decizie a preşedintelui ASPAAS.
(3) Personalul ASPAAS prevăzut la alin. (1) şi (2), în urma verificării efectuate, în conformitate cu prevederile alin. (1), validează documentaţia completă şi conformă depusă pe platforma online şi procedează la acordarea e-vizei anuale pentru auditorul financiar, respectiv firma de audit.
(4) Personalul ASPAAS prevăzut la alin. (1) şi (2), în urma verificării efectuate, în conformitate cu prevederile alin. (1), invalidează documentaţia incompletă şi/sau neconformă depusă pe platforma online şi informează titularul documentaţiei în acest sens, motivând neacordarea e-vizei anuale pentru auditorul financiar, respectiv firma de audit.
(5) Acordarea vizei anuale de exercitare a activităţii de audit financiar se concretizează prin emiterea e-vizei care va avea o serie de identificare unică.
(6) ASPAAS emite e-viza anuală, de regulă, în termen de 45 de zile de la depunerea documentaţiei complete şi conforme pe platforma online.
(7) ASPAAS poate emite e-viza anuală pentru o firmă de audit numai după emiterea e-vizei pentru cel puţin un auditor financiar dintre cei care efectuează auditul în numele firmei de audit, declarat la ASPAAS ca partener-cheie.
(8) E-viza anuală a firmei de audit este valabilă doar dacă este însoţită de e-viza partenerului-cheie declarat la ASPAAS.
(9) Verificarea prevăzută la alin. (1) nu exclude dreptul ASPAAS de a efectua verificări privind corectitudinea documentelor, datelor şi informaţiilor raportate în conformitate cu situaţia reală, precum şi de a utiliza rezultatele acestei verificări în decizia de acordare/neacordare a e-vizei anuale, de către personalul prevăzut la alin. (1) şi (2).
Articolul 14Activitatea de audit financiar se poate desfăşura de către auditorii financiari, respectiv firmele de audit, doar în perioada de valabilitate a e-vizei anuale emise de către autoritatea competentă, ASPAAS, în conformitate cu prezentele norme. Articolul 15În desfăşurarea activităţii de acordare a e-vizei pentru exercitarea activităţii de audit financiar, personalul BRAIFC are obligaţia: a)să facă demersurile pentru acordarea online a e-vizei în termenul prevăzut la art. 13 alin. (6); b)să motiveze refuzul acordării e-vizei anuale şi să îl comunice cu celeritate auditorului financiar sau firmei de audit care a solicitat e-viza, la adresa de e-mail de corespondenţă declarată de aceştia la ASPAAS; c)să actualizeze RPE, indicând seria de identificare unică a e-vizei; d)să înainteze preşedintelui ASPAAS, până la data de 30 iulie, un raport cuprinzând principalele aspecte constatate, erori, neconcordanţe, dificultăţi şi propuneri privind activitatea de eliberare a e-vizei, la care se anexează următoarele documente:1. lista auditorilor financiari aflaţi în evidenţa ASPAAS cărora li s-a acordat viza anuală; 2. o statistică privind procentul auditorilor financiari activi care au obţinut viza anuală din numărul total al auditorilor financiari activi, procentul firmelor de audit care au obţinut viza anuală din numărul total al firmelor de audit, evoluţia numărului de auditori financiari şi a firmelor de audit, precum şi alte statistici relevante. Articolul 16Auditorii financiari/Firmele de audit nu sunt exoneraţi/exonerate de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege şi reglementările ASPAAS pentru perioada în care aceştia/acestea nu au obţinut e-viza anuală. Articolul 17
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 16, pentru anul 2019, până la emiterea e-vizei prin intermediul platformei online de raportare, complet funcţională, pusă la dispoziţie de ASPAAS, auditorii financiari/firmele de audit exercită activitatea de audit financiar în baza vizei anuale cu caracter temporar emise de ASPAAS.
(2) Viza anuală cu caracter temporar conferă auditorilor financiari, respectiv firmelor de audit aceleaşi drepturi ca e-viza anuală, inclusiv dreptul de a utiliza parafa profesională, al cărei format este prevăzut în anexa nr. 3.
(3) Auditorii financiari/Firmele de audit nu sunt exoneraţi/exonerate de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege şi reglementările ASPAAS pentru perioada în care aceştia/acestea nu au obţinut viza anuală cu caracter temporar, ca urmare a nesolicitării sau a neîndeplinirii condiţiilor de acordare a acesteia.
(4) Auditorii financiari, respectiv firmele de audit care au solicitat şi au obţinut viza anuală cu caracter temporar pentru anul 2019 au obligaţia depunerii pe platforma online a documentaţiei stabilite prin prezentele norme în vederea obţinerii e-vizei anuale, inclusiv a raportului anual de activitate aferent anului calendaristic 2018, completat la toate rubricile obligatorii, în termen de 30 de zile (informaţiile sintetice), respectiv de 60 de zile (informaţiile detaliate) de la data punerii la dispoziţie de către ASPAAS a platformei online. Lansarea platformei va fi anunţată pe site-ul ASPAAS.
(5) Prin excepţie de la termenul prevăzut la art. 12 alin. (1), pentru anul 2019, depunerea documentaţiei pe platforma online în vederea obţinerii e-vizei anuale de către toţi auditorii financiari activi, respectiv toate firmele de audit se realizează în termen de 30 de zile (informaţiile sintetice), respectiv de 60 de zile (informaţiile detaliate) de la data punerii la dispoziţie de către ASPAAS a platformei online. Lansarea platformei va fi anunţată pe site-ul ASPAAS.
(6) Valabilitatea vizei anuale cu caracter temporar emise de ASPAAS în anul 2019 se prelungeşte până la data emiterii de către ASPAAS a e-vizei, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2019. Conform condiţiilor asumate la momentul acordării, auditorul financiar/firma de audit îşi asumă faptul că neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (4) atrage desfiinţarea retroactivă, prin îndeplinirea condiţiei rezolutorii sub care a fost eliberată de către ASPAAS, a vizei anuale cu caracter temporar de la momentul emiterii, auditorul financiar asumându-şi consecinţele legale a desfăşurării activităţii de audit financiar fără viză.
(7) Prin excepţie de la prevederile art. 15 lit. d), pentru anul 2019, personalul BRAIFC va elabora şi va înainta preşedintelui ASPAAS raportul până la data de 30 octombrie 2019.
(8) Începând cu lansarea platformei online, eliberarea vizelor anuale cu caracter temporar încetează.
Articolul 18Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage răspunderea administrativă, respectiv contravenţională, după caz. Articolul 19Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme. ANEXA Nr. 1ala norme CERERE de eliberare a vizei anuale electronice pentru exercitarea activităţii de audit financiar de către auditorul financiar Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ........ ..........., cu domiciliul în localitatea ........ ........ ........., str. ........ ........ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ........ ........ ........., născut(ă) la data de ........ .......... în localitatea ........ ..............., judeţul/sectorul ........ ........., legitimat(ă) cu buletinul/cartea de identitate/paşaportul seria ....... nr. ........., eliberat(ă) de ........ ............. la data de ................, cod numeric personal (CNP) ........ ........ .........., în calitate de auditor financiar autorizat în ........ ................, Autorizaţia nr........ ........ ........, îndeplinind cumulativ condiţiile prevăzute la art. 10 din Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 383/2019, solicit eliberarea de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS) a vizei anuale electronice (e-viza) necesare pentru exercitarea activităţii de audit financiar. Declar că am luat cunoştinţă şi îmi asum prin semnătură respectarea condiţiilor privind acordarea vizei anuale electronice pentru exercitarea activităţii de audit financiar după cum urmează: 1. ASPAAS acordă viza anuală auditorului financiar activ înregistrat în Registrul public electronic (RPE) sub condiţie rezolutorie, astfel: a)viza anuală eliberată de ASPAAS este valabilă şi produce efecte în situaţia îndeplinirii de către auditorul financiar a cerinţelor privind obţinerea vizei prevăzute de Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 383/2019, condiţii asumate de către auditorul financiar la momentul formulării cererii pentru acordarea vizei anuale, precum şi pe parcursul perioadei de valabilitate a vizei anuale; b)auditorul financiar îşi asumă faptul că neîndeplinirea condiţiilor de la lit. a) atrage prin îndeplinirea condiţiei rezolutorii desfiinţarea retroactivă a vizei anuale de la momentul emiterii/constatării, după caz, auditorul financiar asumându-şi consecinţele legale ale desfăşurării activităţii de audit financiar fără viză anuală. Viza anuală eliberată de ASPAAS este valabilă şi produce efecte doar pe perioada îndeplinirii condiţiilor de acordare a acesteia.2. Viza anuală se acordă în baza cererii, conform Normelor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 383/2019. 3. Exercitarea activităţii de audit financiar fără viza anuală emisă de autoritatea competentă - ASPAAS atrage răspunderea contravenţională a auditorului financiar în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative. Adresă de e-mail ........ ........ ............ Telefon ........ ................ ........ ........... Subsemnatul, ........ ................ ........ ............., declar pe propria răspundere şi cunoscând sancţiunile prevăzute de legea penală pentru falsul în declaraţii că informaţiile furnizate sunt corecte şi complete şi că sunt de acord cu stocarea, utilizarea şi prelucrarea de către ASPAAS a datelor cu caracter personal, în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor, în exercitarea atribuţiilor legale. Data ........ .......... Auditor financiar ........ ........ .............. Nr. din RPE ........ ........ ............ Semnătură ........ ................ ........ ANEXA Nr. 1bla norme CERERE de eliberare a vizei anuale electronice pentru exercitarea activităţii de audit financiar de către firma de audit Subsemnatul/Subsemnata, ........ ........ .........., cu sediul profesional în localitatea ........ .............., str. ........ ........ ......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ..., judeţul/sectorul ........ .........., legitimat(ă) cu buletinul/cartea de identitate/paşaportul seria ....... nr. ..........., eliberat(ă) de ........ ............. la data de ........ ..........., cod numeric personal (CNP) ........ ................ ................ ........., auditor financiar autorizat, înregistrat în Registrul public electronic (RPE) cu numărul ........ ................ ................, reprezentant legal ........ ................ ................ ................ ................ ............... al firmei de audit ........ ................ ........ .........., înregistrată (administrator, acţionar unic, acţionar majoritar, persoană împuternicită) în Registrul public electronic cu numărul ........ ................ ............, CUI ........ ........ ........., având în vedere îndeplinirea de către firma de audit a condiţiilor cumulative prevăzute la art. 11 din Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 383/2019, solicit eliberarea de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS) a vizei anuale electronice (e-viza) pentru exercitarea activităţii de audit financiar. Auditorii financiari care efectuează auditul în numele firmei de audit, declaraţi la ASPAAS ca parteneri-cheie (numele, prenumele şi nr. de înregistrare în RPE): ........ ................ ................ .......... Declar că am luat cunoştinţă şi îmi asum prin semnătură respectarea condiţiilor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar de către firma de audit după cum urmează: 1. ASPAAS acordă viza anuală firmei de audit înregistrată în RPE sub condiţie rezolutorie, astfel: a)viza anuală eliberată de ASPAAS este valabilă şi produce efecte în situaţia îndeplinirii de către firma de audit a cerinţelor privind obţinerea vizei prevăzute de Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 383/2019, condiţii asumate de către firma de audit prin auditorul financiar, reprezentant legal al acesteia, la momentul formulării cererii pentru acordarea vizei anuale, precum şi pe parcursul perioadei de valabilitate a vizei anuale; b)firma de audit prin auditorul financiar, reprezentant legal al acesteia, îşi asumă faptul că neîndeplinirea condiţiilor de la lit. a) atrage prin îndeplinirea condiţiei rezolutorii desfiinţarea retroactivă a vizei anuale de la momentul emiterii/constatării, după caz, firma de audit prin auditorul financiar, reprezentant legal al acesteia, asumându-şi consecinţele legale ale desfăşurării activităţii de audit financiar fără viză anuală. Viza anuală eliberată de ASPAAS este valabilă şi produce efecte doar pe perioada îndeplinirii condiţiilor de acordare a acesteia.2. Viza anuală se acordă în baza cererii, conform Normelor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 383/2019. 3. Exercitarea activităţii de audit financiar fără viza anuală emisă de autoritatea competentă - ASPAAS atrage răspunderea contravenţională a firmei de audit în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative. Adresă de e-mail ........ ................ ......... Telefon ........ ................ ........ ........... Subsemnatul, ........ ................ ................ ........ ............, declar pe propria răspundere şi cunoscând sancţiunile prevăzute de legea penală pentru falsul în declaraţii că informaţiile furnizate sunt corecte şi complete şi că sunt de acord cu stocarea, utilizarea şi prelucrarea de către ASPAAS a datelor cu caracter personal, în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor, în exercitarea atribuţiilor legale. Firma de audit ........ ................ ................ .......... Nr. din Registrul public electronic ........ ........ .......... Reprezentant legal, auditor financiar ........ ............... Nr. din Registrul public electronic ........ ........ ............ Semnătură .............. Data ........ ................ ANEXA Nr. 2a*)*) Anexa nr. 2a este reprodusă în facsimil.la norme Viza anuală electronică pentru auditorii financiari ANEXA Nr. 2b*)*) Anexa nr. 2b este reprodusă în facsimil.la norme Viza anuală electronică pentru firmele de audit ANEXA Nr. 3*)*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.la norme Parafa profesională Specificaţii: Dimensiune casetă: 57 x 21 mm Font: Calibri 8.5 pt, bold ANEXA Nr. 4la norme DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE privind cunoaşterea şi îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar de către auditorul financiar Subsemnatul/Subsemnata, ........ ........ ............., cu sediul profesional în localitatea ........ ..............., str. ........ ............... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ....., judeţul/sectorul ........ ........ ........., legitimat(ă) cu buletinul/cartea de identitate/paşaportul seria ....... nr. ........, eliberat(ă) de ........ ............. la data de ........ ..........., cod numeric personal (CNP) ........ ........ ........., auditor financiar autorizat, înregistrat în Registrul public electronic (RPE) cu numărul ........ ........ ..............., în scopul acordării de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar - ASPAAS a e-vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, declar pe propria răspundere, cunoscând sancţiunile prevăzute de legea penală pentru falsul în declaraţii, că am cunoştinţă de condiţiile de obţinere a vizei prevăzute de Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 383/2019, condiţii pe care le îndeplinesc şi pot să desfăşor activitatea de audit financiar în condiţii de legalitate. Subsemnatul, ........ ........ ............, declar pe propria răspundere şi cunoscând sancţiunile prevăzute de legea penală pentru falsul în declaraţii că informaţiile furnizate sunt corecte şi complete şi că sunt de acord cu stocarea, utilizarea şi prelucrarea de către ASPAAS a datelor cu caracter personal, în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor, în exercitarea atribuţiilor legale. Auditor financiar ........ ................ .......... Nr. din RPE ........ ................ ................ Semnătura........ ................ ........ .......... Data ........ ......... ANEXA Nr. 5la norme DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE privind cunoaşterea şi îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar de către firma de audit, inclusiv îndeplinirea condiţiilor de autorizare prevăzute de Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative Subsemnatul/Subsemnata, ........ ........ .........., cu sediul profesional în localitatea ........ .........., str. ........ ........ ............ nr. ......, bl. ......, sc. ...., et. ......, ap. ....., judeţul/sectorul ........ ........ .........., legitimat(ă) cu buletinul/cartea de identitate/paşaportul seria ....... nr. ..........., eliberat(ă) de ............... la data de .............., cod numeric personal (CNP) ........ ................ ................ ........., auditor financiar autorizat şi înregistrat în Registrul public electronic (RPE) cu numărul ........ ................ ................ ..........., reprezentant legal ........ ................ ................ ................ ................ ........ al firmei de audit ........ ........ ............, înregistrată (administrator, acţionar unic, acţionar majoritar, persoană împuternicită) în Registrul public electronic cu numărul ........ ................ ............, CUI ........ ........ ........., în scopul acordării de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar - ASPAAS a vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, declar pe propria răspundere, cunoscând sancţiunile prevăzute de legea penală pentru falsul în declaraţii, că am cunoştinţă de condiţiile de obţinere a vizei prevăzute de Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 383/2019, inclusiv cele prevăzute de art. 3 alin. (5) lit. b)-d) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, condiţii pe care firma de audit ........ ................ ........ .............. le îndeplineşte şi poate să desfăşoare activitatea de audit financiar în condiţii de legalitate. Subsemnatul, ........ ............., declar pe propria răspundere şi cunoscând sancţiunile prevăzute de legea penală pentru falsul în declaraţii că informaţiile furnizate sunt corecte şi complete şi că sunt de acord cu stocarea, utilizarea şi prelucrarea de către ASPAAS a datelor cu caracter personal, în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor, în exercitarea atribuţiilor legale. Datele de contact ale firmei de audit pe care o reprezint sunt următoarele: telefon fix/mobil: ........ .........., fax: ................, adresă de e-mail: ........ ................ ..........., adresa de website (dacă este cazul): ........ ........ .............., adresa de corespondenţă (alta decât sediul social, dacă este cazul): localitatea ........ .........., str. ........ ............... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..............., persoană de contact: ........ ........ ............. Firma de audit ........ ................ ........ ............... Nr. din RPE Reprezentant legal, auditor financiar ........ ................ ................ ......... Nr. din RPE Semnătură ........ ................ ......... Data ........ ................ ANEXA Nr. 6la norme DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE privind remedierea situaţiei care a condus la neîndeplinirea condiţiilor de autorizare prevăzute de Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ........, cu sediul profesional în localitatea ........ ........, str. ........ ........ ............. nr. ......, bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ..., judeţul/sectorul ..............., legitimat(ă) cu buletinul/cartea de identitate/paşaportul seria ....... nr. ..........., eliberat(ă) de ........ ............. la data de ........ ..........., cod numeric personal (CNP) ........ ................ ................ ........., auditor financiar autorizat, înregistrat în Registrul public electronic (RPE) cu numărul ........ ................ ................ ........., reprezentant legal ........ ................ ................ ................ ................ ......... al firmei de audit ........ ........ ............., înregistrată (administrator, acţionar unic, acţionar majoritar, persoană împuternicită) în Registrul public electronic cu numărul ........ ..............., CUI ........ ........ ........., declar pe propria răspundere, cunoscând sancţiunile prevăzute de legea penală pentru falsul în declaraţii, că începând cu data de .............. nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 3 alin. (5) lit. b)-d) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, respectiv ........ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Având în vedere cele declarate, mă angajez să remediez situaţia care a condus la neîndeplinirea condiţiilor legale de autorizare, cu respectarea termenului prevăzut de art. 6 alin. (4) din Legea nr. 162/2017, şi să informez Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar - ASPAAS cu privire la rezultate. Subsemnatul, ........ ........ .........., declar pe propria răspundere şi cunoscând sancţiunile prevăzute de legea penală pentru falsul în declaraţii că informaţiile furnizate sunt corecte şi complete şi că sunt de acord cu stocarea, utilizarea şi prelucrarea de către ASPAAS a datelor cu caracter personal, în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor, în exercitarea atribuţiilor legale. Datele de contact ale firmei de audit pe care o reprezint sunt următoarele: telefon fix/mobil: ........ .........., fax: ................, adresă de e-mail: ........ ................ ..........., adresă de website (dacă este cazul): ........ ................ ........ .........., adresă de corespondenţă (alta decât sediul social, dacă este cazul): localitatea ........ ..............., str. ........ ........ .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..............., persoană de contact: ........ ........ ............. Firma de audit ........ ................ ................ .......... Nr. din RPE ........ ................ ................ ............. Reprezentant legal, auditor financiar ........ ................ ................ ......... Semnătură ........ ................ ......... Data ........ ................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 383/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 383 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    BINE ATI VENIT LA "MARIELA LOAN" Obiectivul nostru este de a oferi servicii financiare profesionale excelente tuturor. Ești om de afaceri sau femeie? Vă confruntați cu dificultăți financiare? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere de mici dimensiuni și afaceri medii? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării insuficiente? Aceasta este o oportunitate de a obține un împrumut astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Creditul nostru este 100% garantat pentru securitatea maximă este prioritatea noastră, obiectivul nostru principal este să vă ajutăm să obțineți un serviciu financiar autentic pe care toți meritați, programul nostru este cel mai rapid mod de a obține împrumutul de care aveți nevoie. rata dobânzii scăzută pentru a reduce presiunea asupra cheltuielilor lunare. Obțineți flexibilitatea de a utiliza în orice scop - de la vacanță, educație, până la achiziții unice. Oferim o varietate de servicii financiare care includ: Împrumuturi personale, Împrumuturi de consolidare a datoriilor, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi garantate de împrumut, Împrumuturi ipotecare, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi student, Împrumuturi comerciale, Credite automate de credit, Împrumuturi de achiziție, împrumuturi pentru construcții, la rate de dobândă scăzute de 3% acordăm împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și agențiilor. Obțineți cele mai bune rezultate pentru familia dvs., casa dvs. de vis și schema noastră generală de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: (marielagonzalezloan@gmail.com) Vă rugăm să scrieți înapoi cu informații despre împrumut; INFORMAȚII DE ÎMPRUMUT DATE APLICABILE 1) Numele complet: 2) Țara: 3) Adresa: 4) Stare: 5) Sex: 6) Statutul căsătoriei: 7) Locul de muncă: 8) Număr de telefon: 9) Poziția curentă la locul de muncă: 10) Venit lunar: 11) Numărul de credite necesare: 12) Durata împrumutului: 13) Obiectivele împrumutului: 14) Religie: 15) V-ați înregistrat înainte de: 16) Data nașterii: Dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut, vă rugăm să ne contactați cu cererea dvs. de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: marielagonzalezloan@gmail.com Salutari, Doamna MARIELA GONZALEZ marielagonzalezloan@gmail.com Așteptăm cu nerăbdare să vă sunăm cât mai curând posibil.
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 383/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu