Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.353 din 09.10.2019

privind aprobarea standardelor Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate pentru serviciile de sănătate acordate în regim ambulatoriu
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 856 din 23 octombrie 2019SmartCity1

Având în vedere:Referatul directorului general adjunct aprobat cu nr. 4.157 din data de 8 octombrie 2019;

prevederile art. 249 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 1 alin. (3), art. 2 lit. e), art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1), art. 6 lit. c), art. 7 alin. (5) şi art. 13 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Colegiului director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 5/2019*) privind adoptarea Standardelor Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate pentru serviciile de sănătate acordate în regim ambulatoriu,în temeiul art. 13 alin. (6) din Legea nr. 185/2017, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate emite prezentul ordin. *) Hotărârea Colegiului director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 5/2019 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 1Se aprobă standardele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate pentru serviciile de sănătate acordate în regim ambulatoriu, în domeniile: a)paraclinic - radiologie şi imagistică medicală, prevăzute în anexa nr. 1; b)îngrijiri paliative, prevăzute în anexa nr. 2; c)urgenţă prespital, prevăzute în anexa nr. 3; d)îngrijiri la domiciliu, prevăzute în anexa nr. 4; e)dispozitive medicale personalizate conform unei prescripţii medicale, prevăzute în anexa nr. 5; f)ambulatoriu de specialitate, prevăzute în anexa nr. 6; g)paraclinic - laborator analize medicale, prevăzute în anexa nr. 7; h)medicină fizică şi reabilitare, prevăzute în anexa nr. 8; i)asistenţă medicală primară, prevăzute în anexa nr. 9; j)medicină dentară, prevăzute în anexa nr. 10. Articolul 2
(1) Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate,Vasile CepoiANEXA Nr. 1

Cod Tip R/S/Cr/C Standarde pentru serviciile de sănătate acordate în regim ambulatoriu PARACLINIC - RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ MEDICALĂ
0 1 2
1 R MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIONAL
1.1 S Managementul organizaţional este adaptat nevoilor de îngrijiri de sănătate, dinamicii pieţei de servicii de sănătate şi asigurării funcţionării eficiente şi eficace a unităţii sanitare.
1.1.1 Cr Managementul organizaţional este adaptat nevoilor de îngrijiri de sănătate şi dinamicii pieţei de servicii de sănătate.
1.1.1.1 C Unitatea sanitară evaluează nevoia de îngrijire a populaţiei şi dinamica pieţei de servicii de sănătate din teritoriul deservit.
1.1.1.2 C Unitatea sanitară are stabilit un plan de servicii pe care le oferă populaţiei deservite.
1.1.1.3 C Unitatea sanitară stabileşte necesarul de personal în raport cu volumul de activitate preconizat.
1.1.2 Cr Managementul organizaţional asigură funcţionarea eficientă şi eficace a unităţii sanitare.
1.1.2.1 C Structura organizatorică asigură derularea tuturor proceselor de acordare a asistenţei şi îngrijirilor medicale în condiţii de eficacitate şi eficienţă.
1.1.2.2 C Resursele umane asigură derularea tuturor proceselor de acordare a asistenţei şi îngrijirilor medicale în condiţii de eficacitate şi eficienţă.
1.1.2.3 C Bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii sanitare susţine realizarea activităţilor planificate.
1.2 S Sistemul de comunicare existent răspunde nevoilor unităţii sanitare şi ale pacientului.
1.2.1 Cr Sistemul informaţional răspunde nevoii de informaţii şi asigură utilizarea lor eficientă şi eficace, cu asigurarea confidenţialităţii, integrităţii şi securităţii datelor.
1.2.1.1 C Unitatea sanitară respectă legislaţia în vigoare cu privire la securitatea datelor.
1.2.1.2 C Circuitele şi fluxurile informaţionale asigură înregistrarea şi transmiterea datelor în formatul necesar şi în timp util.
1.2.1.3 C Sistemul informatic asigură datele necesare pentru derularea activităţilor medicale.
1.2.1.4 C Unitatea sanitară reglementează modul în care rezultatele cu valori de alertă sunt transmise medicului prescriptor şi eventual pacientului.
1.2.1.5 C Păstrarea, arhivarea şi distrugerea documentelor, informaţiilor şi înregistrărilor asigură confidenţialitatea, integritatea şi securitatea datelor.
1.2.2 Cr Comunicarea răspunde nevoilor pacientului şi ale unităţii sanitare.
1.2.2.1 C Unitatea sanitară pune la dispoziţia publicului canale de comunicare şi informare variate.
1.2.2.2 C Pagina de internet a unităţii sanitare asigură comunicarea eficientă.
1.2.2.3 C Comunicarea se realizează având în vedere continuitatea procesului de îngrijire.
1.3 S Unitatea sanitară se preocupă de îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate şi a siguranţei pacientului.
1.3.1 Cr Unitatea sanitară implementează managementul calităţii serviciilor de sănătate.
1.3.1.1 C Unitatea sanitară stabileşte modul de funcţionare a managementului calităţii serviciilor de sănătate.
1.3.1.2 C Unitatea sanitară monitorizează nivelul de satisfacţie a pacientului.
1.3.2 Cr Unitatea sanitară se preocupă de identificarea şi analiza riscurilor neclinice.
1.3.2.1 C Unitatea sanitară are organizată activitatea de identificare şi analiză a riscurilor nemedicale.
1.3.2.2 C Sunt identificate locurile şi condiţiile cu potenţial de risc fizic pentru securitatea persoanelor (risc de cădere, de alunecare, de lovire, electrocutare etc.).
1.3.3 Cr Unitatea sanitară implementează măsuri de protecţie a pacientului, aparţinătorilor şi personalului faţă de riscurile neclinice.
1.3.3.1 C La nivelul unităţii sanitare sunt adoptate măsuri de protecţie, pază şi securitate pentru bunuri şi persoane.
1.3.3.2 C Unitatea sanitară implementează măsuri de gestionare a riscurilor la seism, incendiu, explozie.
1.3.3.3 C Unitatea sanitară implementează măsuri de gestionare a riscului de contaminare chimică şi biologică.
1.3.3.4 C Responsabilii cu prevenirea riscurilor tehnologice sunt nominalizaţi prin decizie şi instruiţi.
1.4 S Modul de organizare a mediului de îngrijire asigură condiţiile necesare furnizării asistenţei medicale în funcţie de structura şi competenţa asumată a unităţii sanitare.
1.4.1 Cr Organizarea mediului de îngrijire ţine cont de structura unităţii sanitare.
1.4.1.1 C Se asigură condiţiile necesare pentru orientarea cu uşurinţă a pacientului în incinta unităţii sanitare.
0 1 2
1.4.1.2 C Curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor şi a echipamentelor sunt reglementate şi monitorizate.
1.4.1.3 C Unitatea sanitară evaluează şi îmbunătăţeşte constant mediul ambiant.
1.4.2 Cr Organizarea mediului de îngrijire ţine cont de particularităţile pacientului.
1.4.2.1 C Se asigură condiţiile necesare pentru deplasarea cu uşurinţă şi siguranţă a pacientului în incinta unităţii sanitare.
1.4.2.2 C Unitatea sanitară se preocupă de asigurarea unui climat prietenos, adaptat pacientului.
1.4.2.3 C Manevrele invazive sunt efectuate în siguranţă, cu identificarea pacientului şi respectarea dreptului la intimitate.
2 R MANAGEMENTUL CLINIC
2.1 S Preluarea pentru investigaţii a pacientului se face conform nevoilor acestuia, misiunii şi resurselor disponibile ale unităţii sanitare.
2.1.1 Cr Preluarea pentru investigaţii a pacientului este organizată de către ambulatoriul cu serviciu de imagistică pentru a facilita accesul la serviciile de sănătate conform nevoilor acestuia.
2.1.1.1 C Sistemul de programare a pacientului este accesibil acestuia.
2.1.1.2 C Unitatea sanitară cu serviciu de imagistică are organizată o modalitate de orientare a pacientului a cărui patologie depăşeşte competenţele acestuia şi facilitează accesul la serviciile de care are nevoie.
2.1.2 Cr Unitatea sanitară cu serviciu de imagistică asigură servicii adaptate şi pentru persoanele cu dizabilităţi, nevoi speciale sau manifestări agresive.
2.1.2.1 C Pacientul cu dizabilităţi sau nevoi speciale beneficiază de condiţii adecvate de preluare în unitatea sanitară cu serviciu de imagistică.
2.1.2.2 C Unitatea sanitară cu serviciu de imagistică este pregătită pentru managementul pacientului cu manifestări agresive.
2.2 S Practica medicală a unităţii sanitare cu serviciu de imagistică abordează integrat şi specific pacientul, cu asigurarea continuităţii asistenţei şi a îngrijirilor medicale.
2.2.1 Cr Managementul cazului este bazat pe utilizarea protocoalelor şi procedurilor de investigaţii specifice fiecărei patologii.
2.2.1.1 C Elaborarea procedurilor de investigaţie este făcută pe baza principiilor medicinei bazate pe dovezi, a experienţei clinice de la nivelul unităţii sanitare cu serviciu de imagistică şi în funcţie de capacitatea tehnico-materială a acesteia.
2.2.1.2 C Protocoalele de diagnostic şi tratament sunt utilizate individualizat, conform particularităţilor cazului.
2.2.1.3 C Evaluarea eficienţei şi eficacităţii protocoalelor se efectuează periodic.
2.2.1.4 C Actualizarea protocoalelor utilizate la nivelul unităţii sanitare cu serviciu de imagistică se face când evaluările periodice ale eficacităţii şi eficienţei acestora o impun sau se schimbă bunele practici în domeniu.
2.2.2 Cr Unitatea sanitară cu serviciu de imagistică asigură continuitatea actului medical ulterior efectuării investigaţiei.
2.2.2.1 C Unitatea sanitară cu serviciu de imagistică asigură condiţiile necesare pentru continuitatea actului medical ulterior efectuării investigaţiei.
2.2.2.2 C Intervalul de timp de emitere a rezultatelor/interpretărilor investigaţiilor solicitate este comunicat medicilor prescriptori.
2.2.3 Cr Datele medicale sunt înregistrate corect, complet, în timp real, evitând redundanţele, accesul la acestea fiind reglementat la nivelul unităţii sanitare.
2.2.3.1 C Informaţiile privind serviciile acordate, rezultatele investigaţiilor şi eventualele recomandări pentru alte investigaţii sunt consemnate în documentele medicale.
2.2.3.2 C Accesul la datele pacientului, informaţiile privind serviciile acordate, rezultatele investigaţiilor şi eventualele recomandări pentru alte investigaţii sunt reglementate în unitatea sanitară cu serviciu de imagistică.
2.3 S Serviciile oferite de către unitatea sanitară cu serviciu de imagistică corespund nevoilor de investigare.
2.3.1 Cr Întreaga activitate a serviciilor unităţii sanitare cu serviciu de imagistică este efectuată în condiţii optime ale nevoilor de investigare şi în colaborare cu medicii care recomandă investigaţiile.
2.3.1.1 C Unitatea sanitară cu serviciu de imagistică au definite competenţa şi capacitatea investigaţională.
2.3.1.2 C Serviciul de imagistică stabileşte soluţiile de satisfacere a nevoilor de investigaţii în colaborare cu medicii care recomandă investigaţiile.
0 1 2
2.3.2 Cr Serviciile unităţii sanitare cu serviciu de imagistică răspund necesităţilor de investigare a pacientului în ceea ce priveşte accesibilitatea, calitatea şi intervalul de timp până la obţinerea rezultatelor.
2.3.2.1 C Monitorizarea şi analiza neconformităţilor sunt utilizate pentru îmbunătăţirea activităţii investigaţionale.
2.3.2.2 C Practicile de radiodiagnostic/radiologie intervenţională sunt centrate pe nevoile pacientului, monitorizate şi evaluate periodic.
2.4 S Unitatea sanitară cu serviciu de imagistică dezvoltă şi implementează o politică de asigurare şi îmbunătăţire a siguranţei pacientului.
2.4.1 Cr Unitatea sanitară cu serviciu de imagistică are un sistem de verificare a investigaţiilor de efectuat, conform recomandărilor pentru fiecare pacient.
2.4.1.1 C Unitatea sanitară cu serviciu de imagistică are un sistem funcţional de identificare a pacientului bazat pe cel puţin două elemente de identificare.
2.4.1.2 C Unitatea sanitară cu serviciu de imagistică efectuează investigaţii numai pe bază de recomandare medicală.
2.4.2 Cr La nivelul unităţii sanitare cu serviciu de imagistică sunt asigurate condiţii pentru radioprotecţia pacientului şi a personalului.
2.4.2.1 C Principiile generale privind radioprotecţia în radiodiagnostic/radiologie intervenţională sunt aplicate corect şi constant.
2.4.2.2 C Principiile de radioprotecţie privind procedurile de radiodiagnostic urmăresc calitatea imaginii, timp minim de expunere şi delimitarea precisă a zonei.
2.4.2.3 C Principiile de radioprotecţie privind radiologia intervenţională urmăresc utilizarea protocoalelor specifice în vederea optimizării timpului de intervenţie.
2.4.2.4 C Persoanele care ajută voluntar un pacient sunt informate asupra riscurilor asociate expunerii voluntare şi li se asigură protecţia necesară.
2.4.3 Cr Unitatea sanitară cu serviciu de imagistică urmăreşte identificarea şi diminuarea cauzelor generatoare de vătămări corporale prin cădere.
2.4.3.1 C Unitatea sanitară cu serviciu de imagistică identifică pacienţii cu risc de cădere şi ia măsuri pentru prevenirea şi diminuarea consecinţelor.
2.4.3.2 C Informarea şi educarea pacientului/aparţinătorului şi personalului contribuie la diminuarea riscurilor de cădere.
2.4.4 Cr Unitatea sanitară cu serviciu de imagistică asigură asistenţă medicală de urgenţă pacientului din serviciu, în limitele competenţelor, la nevoie.
2.4.4.1 C Necesarul tehnic pentru asigurarea urgenţelor pentru pacientul din serviciu este funcţional permanent.
2.4.4.2 C Întreg personalul unităţii sanitare are competenţe de acordare a asistenţei medicale de urgenţă, specifice nivelului de pregătire şi responsabilitate individuală.
3 R ETICA MEDICALĂ ŞI DREPTURILE PACIENTULUI
3.1 S Unitatea sanitară promovează respectul pentru autonomia pacientului, principiile binefacerii şi nonvătămării.
3.1.1 Cr Unitatea sanitară asigură conformitatea practicii medicale cu normele etice şi legale care se aplică consimţământului informat şi confidenţialităţii datelor pacientului.
3.1.1.1 C Unitatea sanitară reglementează obţinerea consimţământului informat.
3.1.1.2 C Unitatea sanitară utilizează proceduri unitare privind asigurarea confidenţialităţii şi verifică respectarea acestora de către personalul medical.
3.1.2 Cr Unitatea sanitară impune limitarea practicii la sfera de competenţă deţinută în cadrul specialităţii.
3.1.2.1 C Unitatea sanitară reglementează condiţiile în care depăşirea competenţelor medicale este permisă în interesul pacientului.
3.1.2.2 C Unitatea sanitară asigură instruirea personalului medical pentru respectarea drepturilor pacientului în situaţiile care impun depăşirea competenţelor sau în situaţiile de tratament administrat în lipsa obţinerii consimţământului.
3.2 S Unitatea sanitară respectă principiul echităţii, justiţiei sociale şi al contextului cultural şi spiritual al pacientului.
3.2.1 Cr Unitatea sanitară are politici de prevenire a discriminării în acordarea serviciilor medicale.
3.2.1.1 C Unitatea sanitară reglementează prevenirea discriminării în acordarea serviciilor medicale.
3.2.1.2 C Colaborarea unităţii sanitare cu organizaţiile pacientului asigură respectarea principiului echităţii şi justiţiei sociale şi drepturilor pacientului.
0 1 2
3.2.2 Cr Unitatea sanitară reglementează accesul la informaţiile personale.
3.2.2.1 C Unitatea sanitară reglementează modalitatea prin care se pun la dispoziţia pacientului/aparţinătorilor/ împuterniciţilor documentele medicale solicitate.
3.2.2.2 C Unitatea sanitară reglementează modalitatea prin care se pun la dispoziţia terţilor documentele medicale solicitate.
3.2.3 Cr Unitatea sanitară reglementează accesul mass-mediei şi înregistrarea audio/foto/video a pacientului.
3.2.3.1 C Unitatea sanitară asigură condiţiile şi procedurile de acces al mass-mediei în instituţie şi la pacient.
3.2.3.2 C Unitatea sanitară asigură condiţiile şi procedurile de înregistrare audio/foto/video a pacientului, în scop medical, didactic, de cercetare şi evitare a suspiciunii de culpă medicală.
R = referinţă; S = standard; Cr = criteriu; C = cerinţă.

ANEXA Nr. 2

Cod Tip R/S/Cr/C Standarde pentru serviciile de sănătate acordate în regim ambulatoriu ÎNGRIJIRI PALIATIVE
0 1 2
1 R MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIONAL
1.1 S Managementul organizaţional este adaptat nevoilor de îngrijiri de sănătate, dinamicii pieţei de servicii de sănătate şi asigurării funcţionării eficiente şi eficace a unităţii sanitare.
1.1.1 Cr Managementul organizaţional este adaptat nevoilor de îngrijiri de sănătate şi dinamicii pieţei de servicii de sănătate.
1.1.1.1 C Unitatea sanitară evaluează nevoia de îngrijire a populaţiei şi dinamica pieţei de servicii de sănătate din teritoriul deservit.
1.1.1.2 C Unitatea sanitară are definită aria geografică şi populaţională deservită.
1.1.1.3 C Unitatea sanitară are stabilit un plan de servicii pe care le oferă populaţiei deservite.
1.1.1.4 C Unitatea sanitară stabileşte necesarul de personal în raport cu volumul de activitate preconizat.
1.1.2 Cr Managementul organizaţional asigură funcţionarea eficientă şi eficace a unităţii sanitare.
1.1.2.1 C Structura organizatorică asigură derularea tuturor proceselor de acordare a asistenţei şi îngrijirilor medicale în condiţii de eficacitate şi eficienţă.
1.1.2.2 C Resursele umane asigură derularea tuturor proceselor de acordare a asistenţei şi îngrijirilor medicale în condiţii de eficacitate şi eficienţă.
1.1.2.3 C Unitatea sanitară are un program coerent de monitorizare şi menţinere a sănătăţii personalului, incluzând prevenirea epuizării emoţionale.
1.1.2.4 C Bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii sanitare susţine realizarea activităţilor planificate.
1.2 S Sistemul de comunicare existent răspunde nevoilor unităţii sanitare şi ale pacientului.
1.2.1 Cr Sistemul informaţional răspunde nevoii de informaţii şi asigură utilizarea lor eficientă şi eficace, cu asigurarea confidenţialităţii, integrităţii şi securităţii datelor.
1.2.1.1 C Unitatea sanitară respectă legislaţia în vigoare cu privire la securitatea datelor.
1.2.1.2 C Circuitele şi fluxurile informaţionale asigură înregistrarea şi transmiterea datelor în formatul necesar şi în timp util.
1.2.1.3 C Sistemul informatic asigură datele necesare pentru derularea activităţilor medicale.
1.2.1.4 C Unitatea sanitară reglementează modul în care rezultatele cu valori de alertă sunt transmise pacientului/medicului prescriptor.
1.2.1.5 C Păstrarea, arhivarea şi distrugerea documentelor, informaţiilor şi înregistrărilor asigură confidenţialitatea, integritatea şi securitatea datelor.
1.2.2 Cr Comunicarea răspunde nevoilor pacientului şi ale unităţii sanitare.
1.2.2.1 C Unitatea sanitară pune la dispoziţia pacientului canale de comunicare şi informare variate.
1.2.2.2 C Pagina de internet a unităţii sanitare asigură comunicarea eficientă.
1.2.2.3 C Comunicarea se realizează având în vedere continuitatea procesului de îngrijire.
0 1 2
1.3 S Unitatea sanitară se preocupă de îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate şi a siguranţei pacientului.
1.3.1 Cr Unitatea sanitară implementează managementul calităţii serviciilor de sănătate.
1.3.1.1 C Unitatea sanitară stabileşte modul de funcţionare a managementului calităţii serviciilor de sănătate.
1.3.1.2 C Unitatea sanitară monitorizează nivelul de satisfacţie a pacientului.
1.3.2 Cr Unitatea sanitară se preocupă de identificarea şi analiza riscurilor neclinice.
1.3.2.1 C Unitatea sanitară are organizată activitatea de identificare şi analiză a riscurilor nemedicale.
1.3.2.2 C Sunt identificate locurile şi condiţiile cu potenţial de risc fizic pentru securitatea pacientului (risc de cădere, de alunecare, de lovire, electrocutare etc.).
1.3.3 Cr Unitatea sanitară implementează măsuri de protecţie a pacientului, aparţinătorilor şi personalului faţă de riscurile neclinice.
1.3.3.1 C La nivelul unităţii sanitare sunt adoptate măsuri de protecţie, pază şi securitate pentru bunuri şi persoane.
1.3.3.2 C Unitatea sanitară implementează măsuri de gestionare a riscurilor la seism, incendiu, explozie.
1.3.3.3 C Unitatea sanitară implementează măsuri de gestionare a riscului de contaminare chimică şi biologică.
1.3.3.4 C Unitatea sanitară are prevăzute măsuri pentru siguranţa fizică a angajaţilor.
1.3.4 Cr Organizarea mediului de îngrijire ţine cont de structura unităţii sanitare.
1.3.4.1 C Se asigură condiţiile necesare pentru orientarea cu uşurinţă a pacientului în incinta unităţii sanitare.
1.3.4.2 C Curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor şi a echipamentelor sunt reglementate şi monitorizate.
1.3.5 Cr Organizarea mediului de îngrijire ţine cont de particularităţile pacientului.
1.3.5.1 C Se asigură condiţiile necesare pentru deplasarea cu uşurinţă a pacientului în incinta unităţii sanitare.
1.3.5.2 C Unitatea sanitară se preocupă de asigurarea unui climat prietenos, adaptat pacientului.
2 R MANAGEMENTUL CLINIC
2.1 S Preluarea în îngrijire a pacientului şi evaluarea iniţială se fac conform nevoilor acestuia, misiunii şi resurselor disponibile pentru a facilita accesul la serviciile de sănătate.
2.1.1 Cr Preluarea în îngrijire a pacientului este organizată pentru a facilita accesul la serviciile de sănătate conform nevoilor acestuia.
2.1.1.1 C Unitatea sanitară are o procedură de preluare a pacientului nou în îngrijire.
2.1.1.2 C Sistemul de preluare în îngrijire a pacientului este organizat astfel încât să maximizeze accesul la îngrijire paliativă a pacientului cu suferinţă severă.
2.1.2 Cr Procesul de evaluare a nevoilor pacientului, în vederea stabilirii modalităţii de rezolvare a cazului, este bine definit la nivelul unităţii sanitare.
2.1.2.1 C În urma evaluării iniţiale se decide locaţia cea mai potrivită de oferire a îngrijirii pentru pacientul cu boli cronice progresive şi nevoie de îngrijire paliativă.
2.1.2.2 C Unitatea sanitară are organizată o modalitate de orientare a pacientului cu afecţiuni care depăşesc limitele de competenţă ale acesteia.
2.1.3 Cr Evaluarea comprehensivă a pacientului şi familiei vizează identificarea suferinţei în domeniile fizic, psihoemoţional, social şi spiritual.
2.1.3.1 C Sunt evaluate şi documentate nevoile pacientului şi familiei în domeniul psihoemoţional şi spiritual.
2.1.3.2 C Simptomele şi statusul de performanţă ale pacientului se evaluează şi se documentează.
2.1.3.3 C Se evaluează şi se documentează nevoile pacientului şi familiei din domeniul socioeconomic.
2.1.3.4 C Managementul durerii începe din etapa evaluării iniţiale.
2.2 S Practica medicală abordează integrat şi specific pacientul, cu asigurarea continuităţii asistenţei şi a îngrijirilor medicale.
2.2.1 Cr Managementul cazului este bazat pe utilizarea protocoalelor de diagnostic şi tratament.
2.2.1.1 C Există protocoale elaborate pe baza principiilor medicinei bazate pe dovezi, a experienţei clinice şi a capacităţii tehnico-materiale.
2.2.1.2 C Evaluarea eficacităţii protocoalelor se efectuează periodic.
2.2.2 Cr Abordarea holistică şi individualizată a pacientului şi familiei acestuia este o uzanţă a practicii medicale.
2.2.2.1 C Unitatea sanitară asigură prin echipa interdisciplinară o abordare completă şi personalizată a pacientului şi familiei/aparţinătorilor acestuia.
2.2.2.2 C Planul de management al cazului este elaborat şi actualizat de echipa interdisciplinară.
0 1 2
2.2.2.3 C Echipa interdisciplinară asigură managementul durerii şi al celorlalte simptome.
2.2.2.4 C Efectuarea serviciilor paraclinice este justificată.
2.2.2.5 C Datele asociate îngrijirii pacientului sunt înregistrate corect, complet, în timp real.
2.2.3 Cr Comunicarea cu pacientul şi familia urmăreşte implicarea acestora în luarea deciziilor vizavi de procesul de îngrijire.
2.2.3.1 C Echipa interdisciplinară oferă pacientului şi familiei informaţiile necesare implicării în luarea şi implementarea deciziilor terapeutice.
2.2.3.2 C Echipa interdisciplinară educă pacientul şi familia în ceea ce priveşte autoîngrijirea.
2.2.3.3 C Personalul echipei interdisciplinare de îngrijiri paliative asigură o comunicare empatică şi adaptată nevoilor şi preferinţelor pacientului/familiei/aparţinătorilor.
2.2.4 Cr Unitatea sanitară asigură continuitatea actului medical ulterior evaluării iniţiale.
2.2.4.1 C Unitatea sanitară asigură monitorizarea continuă a pacientului aflat în evidenţă.
2.2.4.2 C Programarea intervenţiilor/consultaţiilor este reglementată la nivelul unităţii sanitare.
2.2.4.3 C Unitatea sanitară are proceduri bine definite privind transferul şi scoaterea din evidenţă a pacientului.
2.2.5 Cr Managementul stării terminale respectă demnitatea şi confortul pacientului, asigurând suport familiei.
2.2.5.1 C Unitatea sanitară are reglementată organizarea îngrijirii pacientului aflat în stare terminală.
2.2.5.2 C Personalul medical respectă protocolul de stare terminală.
2.2.5.3 C Unitatea sanitară are reglementate activităţile necesare a fi desfăşurate în situaţiile de deces al pacientului.
2.3 S Managementul medicaţiei asigură continuitatea tratamentului şi siguranţa pacientului.
2.3.1 Cr La nivelul unităţii sanitare sunt utilizate reguli de prescriere a medicamentelor.
2.3.1.1 C Condiţiile de prescriere a medicaţiei sunt stabilite şi cunoscute.
2.3.1.2 C Unitatea sanitară asigură tipul şi cantitatea de medicamente conform specificului activităţii.
2.3.2 Cr Unitatea sanitară a implementat bunele practici ale antibioticoterapiei şi antibioticoprofilaxiei.
2.3.2.1 C Prescrierea antibioticelor se face conform ghidurilor de antibioticoterapie recunoscute, rezultatului antibiogramei şi istoricului de antibioticorezistenţă, după caz.
2.3.2.2 C Unitatea sanitară a implementat reglementări de antibioticoterapie şi antibioticoprofilaxie specifice specialităţii medicale, pentru principalele situaţii clinice.
2.3.2.3 C Activitatea de recoltare a probelor biologice este reglementată la nivelul unităţii sanitare.
2.4 S Unitatea sanitară dezvoltă şi implementează o politică de asigurare şi îmbunătăţire a siguranţei pacientului.
2.4.1 Cr Unitatea sanitară previne şi limitează riscul infecţios.
2.4.1.1 C Unitatea sanitară se preocupă şi are implementate măsuri pentru protecţia personalului, a pacientului şi a aparţinătorilor.
2.4.1.2 C Unitatea sanitară analizează respectarea măsurilor de protecţie standard.
2.4.2 Cr Unitatea sanitară are o politică proactivă de gestionare a riscurilor clinice.
2.4.2.1 C La nivelul unităţii sanitare sunt identificate, documentate şi evaluate periodic riscurile clinice, parte integrantă a registrului riscurilor.
2.4.2.2 C Unitatea sanitară dezvoltă şi implementează un sistem de gestionare a evenimentelor-santinelă.
2.4.3 Cr Unitatea sanitară urmăreşte identificarea şi prevenirea riscurilor şi a erorilor legate de medicaţie.
2.4.3.1 C Înregistrarea şi comunicarea informaţiilor legate de medicaţia pacientului contribuie la evitarea medicamentelor la care apar reacţii alergice sau a asocierilor incompatibile sau nerecomandate.
2.4.3.2 C Reglementările specifice privind depozitarea şi eliberarea medicamentelor psihotrope şi stupefiante sunt respectate.
2.4.4 Cr Transferul informaţiei şi al responsabilităţilor privind pacientul asigură continuitatea îngrijirilor şi siguranţa acestuia.
2.4.4.1 C Predarea-preluarea cazului se face aplicând o modalitate de transfer al informaţiilor şi al responsabilităţilor legate de pacient.
2.4.4.2 C Modul de transfer al informaţiilor şi responsabilităţilor la predarea-preluarea cazului se monitorizează şi se evaluează.
0 1 2
2.4.5 Cr Unitatea sanitară urmăreşte identificarea cauzelor medicale potenţial generatoare de vătămări corporale prin cădere şi prevenirea căderilor.
2.4.5.1 C Unitatea sanitară identifică pacientul cu risc de cădere şi ia măsuri pentru prevenirea şi diminuarea consecinţelor.
2.4.5.2 C Informarea şi educarea pacientului, aparţinătorilor şi personalului contribuie la diminuarea riscurilor de cădere.
3 R ETICA MEDICALĂ ŞI DREPTURILE PACIENTULUI
3.1 S Unitatea sanitară promovează principiile de etică medicală.
3.1.1 Cr Unitatea sanitară asigură conformitatea practicii medicale cu normele etice şi legale privind obţinerea consimţământului informat şi asigurarea confidenţialităţii datelor medicale ale pacientului.
3.1.1.1 C Unitatea sanitară reglementează obţinerea consimţământului informat.
3.1.1.2 C Unitatea sanitară utilizează proceduri unitare privind asigurarea confidenţialităţii şi verifică respectarea acestora de către personalul medical.
3.1.2 Cr Unitatea sanitară stabileşte limitele de competenţă ale personalului angajat.
3.1.2.1 C Unitatea sanitară asigură instruirea personalului medical pentru prevenirea depăşirii competenţelor deţinute.
3.1.2.2 C Unitatea sanitară reglementează condiţiile în care depăşirea competenţelor medicale este permisă în interesul pacientului.
3.2 S Unitatea sanitară medicală respectă drepturile pacientului.
3.2.1 Cr Unitatea sanitară asigură accesul la informaţiile medicale personale.
3.2.1.1 C Unitatea sanitară reglementează prevenirea discriminării în acordarea serviciilor medicale.
3.2.1.2 C Unitatea sanitară reglementează modalitatea prin care se pun la dispoziţia pacientului/aparţinătorilor/împuterniciţilor documentele medicale solicitate.
3.2.2 Cr Unitatea sanitară este preocupată de protecţia pacientului în relaţia cu mediul extern.
3.2.2.1 C Unitatea sanitară reglementează modalitatea de acces al mass-mediei în instituţie şi la pacient.
3.2.2.2 C Unitatea sanitară asigură condiţiile şi procedurile pentru înregistrarea audio/foto/video a pacientului, cu scopul de a evita suspectarea unei culpe medicale.
R = referinţă; S = standard; Cr = criteriu; C = cerinţă.

ANEXA Nr. 3

Cod Tip R/S/Cr/C Standarde pentru serviciile de sănătate acordate în regim ambulatoriu URGENŢĂ PRESPITAL
0 1 2
1 R MANAGEMENTUL STRATEGIC ŞI ORGANIZAŢIONAL
1.1 S Strategia de dezvoltare şi managementul organizaţional sunt concordante cu nevoia de îngrijiri de sănătate şi cu dinamica pieţei de servicii de sănătate.
1.1.1 Cr Planul de dezvoltare al unităţii sanitare se bazează pe analiza nevoilor de îngrijire ale populaţiei.
1.1.1.1 C Rezultatele analizei privind nevoile de îngrijiri medicale ale populaţiei sunt utilizate în stabilirea obiectivelor de dezvoltare ale unităţii sanitare.
1.1.1.2 C Planul de dezvoltare este fundamentat în conformitate cu resursele disponibile şi potenţiale identificate.
1.1.1.3 C Unitatea sanitară are stabilit un plan de servicii pe care le oferă populaţiei deservite.
1.1.2 Cr Structura organizatorică şi managementul organizaţional asigură derularea optimă a tuturor proceselor de acordare a asistenţei medicale.
1.1.2.1 C Unitatea sanitară a luat toate măsurile necesare pentru menţinerea condiţiilor de autorizare şi/sau avizare specifice, prevăzute de reglementările legale în vigoare.
1.1.2.2 C Structura organizatorică este fundamentată, documentată, analizată şi, după caz, actualizată periodic.
1.1.2.3 C Activitatea structurilor de tip dispecerat (unic sau propriu) de la nivelul unităţii sanitare este organizată şi îndeplineşte toate cerinţele pentru asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi transportului medical asistat, precum şi consultaţiilor la domiciliu şi transportului sanitar neasistat.
0 1 2
1.2 S Managementul resurselor umane şi financiare asigură nevoile unităţii sanitare conform misiunii asumate.
1.2.1 Cr Politica de resurse umane este documentată şi adaptată nevoilor privind organizarea şi funcţionarea unităţii sanitare.
1.2.1.1 C Unitatea sanitară analizează şi stabileşte necesarul de personal, în raport cu volumul de activitate, în vederea optimizării procesului de furnizare a serviciilor.
1.2.1.2 C Personalul care desfăşoară activitate în unitatea sanitară este calificat şi autorizat, conform legii.
1.2.1.3 C Formarea profesională continuă este realizată în baza unui plan de formare, adecvat specificului şi nevoilor unităţii sanitare.
1.2.2 Cr Politica de personal motivează angajaţii şi determină îmbunătăţirea calităţii.
1.2.2.1 C Armonizarea relaţiilor din cadrul unităţii sanitare se realizează prin implicarea angajaţilor în luarea deciziilor cu impact asupra realizării atribuţiilor, respectând mecanismele de dialog social.
1.2.2.2 C Unitatea sanitară asigură respectarea cerinţelor privind calitatea vieţii profesionale.
1.2.3 Cr Bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii sanitare susţine realizarea activităţilor planificate.
1.2.3.1 C Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte în funcţie de planul de servicii oferite.
1.2.3.2 C Unitatea sanitară are implementată o metodologie de monitorizare a costurilor serviciilor.
1.2.3.3 C Unitatea sanitară analizează procesul de furnizare a serviciilor, cu participarea tuturor nivelurilor de management.
1.2.3.4 C Aprovizionarea sectoarelor de activitate asigură continuitatea în furnizarea serviciilor.
1.3 S Sistemul de comunicare şi cel informaţional răspund nevoilor unităţii sanitare şi ale pacientului.
1.3.1 Cr Sistemul informaţional răspunde nevoii de informaţii şi asigură utilizarea lor eficientă şi eficace, cu asigurarea confidenţialităţii, integrităţii şi securităţii datelor.
1.3.1.1 C Unitatea sanitară respectă legislaţia în vigoare cu privire la securitatea datelor.
1.3.1.2 C Circuitele şi fluxurile informaţionale asigură înregistrarea şi transmiterea datelor în formatul necesar şi în timp util.
1.3.1.3 C Sistemul informatic asigură informaţiile necesare pentru derularea activităţilor medicale.
1.3.1.4 C Păstrarea, arhivarea şi distrugerea documentelor, informaţiilor şi înregistrărilor asigură confidenţialitatea, integritatea şi securitatea datelor.
1.3.2 Cr Comunicarea externă şi internă răspunde nevoii pacientului şi unităţii sanitare.
1.3.2.1 C Unitatea sanitară pune la dispoziţia publicului canale de comunicare şi informare variate.
1.3.2.2 C Pagina de internet a unităţii sanitare asigură comunicarea eficientă.
1.3.2.3 C Comunicarea se realizează având în vedere continuitatea procesului de îngrijire.
1.3.2.4 C Unitatea sanitară are organizată comunicarea cu alte unităţi sanitare şi alte structuri administrative.
1.4 S Unitatea sanitară se preocupă de îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate şi a siguranţei pacientului şi personalului.
1.4.1 Cr Sistemul de management al calităţii vizează optimizarea continuă a proceselor de la nivelul unităţii sanitare.
1.4.1.1 C Conducerea unităţii sanitare asigură organizarea sistemului de management al calităţii.
1.4.1.2 C Conducerea se preocupă de îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţa pacientului.
1.4.2 Cr Unitatea sanitară urmăreşte creşterea nivelului de satisfacţie a pacienţilor.
1.4.2.1 C Unitatea sanitară utilizează opinia pacientului şi aparţinătorului în procesul decizional.
1.4.2.2 C Unitatea sanitară are în vedere pregătirea personalului pentru eficienţa şi eficacitatea comunicării.
1.4.3 Cr Unitatea sanitară a implementat o modalitate de management al riscurilor specifice activităţilor proprii.
1.4.3.1 C Unitatea sanitară are organizată activitatea de identificare şi analiză a riscurilor neclinice.
1.4.3.2 C Unitatea sanitară monitorizează eficacitatea măsurilor de prevenire a riscurilor neclinice.
1.4.4 Cr Managementul riscurilor neclinice asigură protecţia angajaţilor şi vizitatorilor faţă de potenţiale prejudicii.
1.4.4.1 C Sunt identificate locurile şi condiţiile cu potenţial de risc fizic pentru securitatea persoanelor (risc de cădere, de alunecare, de lovire, electrocutare etc.).
1.4.4.2 C La nivelul unităţii sanitare sunt adoptate măsuri de protecţie, pază şi securitate pentru bunuri şi persoane.
0 1 2
1.4.4.3 C Unitatea sanitară implementează măsuri de gestionare a riscurilor la seism, incendiu, explozie.
1.4.4.4 C Unitatea sanitară implementează măsuri de gestionare a riscului de contaminare chimică şi biologică.
1.4.4.5 C Managementul deşeurilor respectă regulile pentru prevenirea contaminării toxice şi infecţioase.
1.4.4.6 C Funcţionarea serviciilor vitale ale unităţii sanitare este asigurată.
1.4.4.7 C Unitatea sanitară are prevăzute măsuri pentru siguranţa fizică a angajaţilor.
1.4.4.8 C Echipele de intervenţie pentru situaţii de dezastre naturale sau catastrofă sunt desemnate la nivelul unităţii sanitare.
1.5 S Mediul de îngrijire asigură condiţiile necesare pentru desfăşurarea asistenţei medicale.
1.5.1 Cr Organizarea mediului de îngrijire respectă condiţiile privind capacitatea şi competenţele asumate ale unităţii sanitare.
1.5.1.1 C Condiţiile de transport răspund particularităţilor fiecărui pacient.
1.5.1.2 C Curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor şi a echipamentelor sunt reglementate şi monitorizate.
1.5.1.3 C Instituţia asigură calitativ şi cantitativ echipament de protecţie pentru personalul medical şi lenjerie pentru targă.
1.5.2 Cr Mediul de îngrijire este evaluat şi adaptat necesităţilor asistenţei medicale.
1.5.2.1 C Unitatea sanitară evaluează şi îmbunătăţeşte constant mediul ambiant.
1.5.2.2 C Deplasarea pacienţilor la spital se realizează în condiţii de confort.
1.5.2.3 C Îngrijirile sunt acordate cu respectarea dreptului la intimitate.
2 R MANAGEMENTUL CLINIC
2.1 S Preluarea în îngrijire şi evaluarea iniţială a pacientului se fac conform nevoilor acestuia şi resurselor disponibile.
2.1.1 Cr Preluarea în îngrijire a pacientului este organizată pentru a facilita accesul la servicii de sănătate conform nevoilor acestuia şi gradului de competenţă tehnică şi profesională a unităţii sanitare.
2.1.1.1 C Acordarea serviciului de consultaţie la domiciliu este reglementată.
2.1.1.2 C Preluarea pacienţilor se face consecutiv triajului efectuat în dispecerat de către coordonatorul activităţii medicale, în funcţie de gravitatea afecţiunilor clasificându-le pe coduri de culoare.
2.1.2 Cr Unitatea sanitară are organizat compartimentul de asistenţă medicală de urgenţă.
2.1.2.1 C Unitatea sanitară asigură asistenţa medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat în limitele competenţelor sale, permanent.
2.1.2.2 C Personalul medical angajat este calificat conform prevederilor legale şi este instruit periodic cu privire la urgenţele cu incidenţă mai scăzută.
2.1.2.3 C Unitatea sanitară are compartiment de asistenţă medicală de urgenţă care este organizat eficace şi eficient.
2.1.3 Cr Serviciul de urgenţă prespitalicesc asigură servicii adaptate şi pentru persoanele cu dizabilităţi, nevoi speciale sau manifestări agresive.
2.1.3.1 C Pacientul cu dizabilităţi sau nevoi speciale beneficiază de condiţii adecvate de preluare (serviciul 113).
2.1.3.2 C Serviciul de urgenţă prespitalicesc este pregătit pentru managementul pacientului cu manifestări agresive.
2.1.3.3 C Preluarea pacientului cu deficienţe de auz sau de vedere se va face specific ţinând cont de particularităţile cazului.
2.1.4 Cr Procesul de evaluare a nevoilor pacientului, în vederea stabilirii modalităţii de rezolvare a cazului, este bine definit la nivelul unităţii sanitare.
2.1.4.1 C În funcţie de starea iniţială, se decide dacă unitatea sanitară poate prelua pacientul şi modalitatea de rezolvare a cazului.
2.1.4.2 C Solicitările de transport/transfer asistat se fac în mod reglementat/procedurat.
2.1.4.3 C Unitatea sanitară are organizată o modalitate de orientare a pacientului şi facilitează accesul la serviciile de care are nevoie (intervenţie de urgenţă, transport medicalizat/nemedicalizat sau consultaţie la domiciliu).
2.1.4.4 C Unitatea sanitară se implică în rezolvarea cazurilor cu particularităţi psihoemoţionale, socioeconomice şi spirituale care pot afecta procesul de îngrijire.
2.1.4.5 C Managementul durerii acute sau cronice începe din etapa evaluării iniţiale.
0 1 2
2.2 S Practica medicală abordează integrat şi specific pacientul, cu asigurarea continuităţii asistenţei şi a îngrijirilor medicale.
2.2.1 Cr Managementul cazului este bazat pe utilizarea protocoalelor de diagnostic şi tratament.
2.2.1.1 C Acordarea asistenţei medicale se face conform competenţei echipajului de intervenţie.
2.2.1.2 C Elaborarea protocoalelor de diagnostic şi tratament este făcută pe baza principiilor medicinei bazate pe dovezi, a experienţei clinice de la nivelul unităţii sanitare.
2.2.1.3 C Evaluarea eficienţei şi eficacităţii protocoalelor se efectuează periodic si este urmată de actualizarea acestora.
2.2.2 Cr Datele medicale sunt înregistrate corect, complet, în timp real şi evitând redundanţele, accesul la acestea fiind reglementat.
2.2.2.1 C Unitatea sanitară stabileşte datele minime necesar a fi culese, consemnate şi monitorizate la solicitarea serviciului de urgenţă.
2.2.2.2 C Personalul medical respectă protocolul în cazul decesului unui pacient.
2.2.2.3 C Personalul medical consemnează informaţiile privind îngrijirile acordate, rezultatele examinării clinice şi recomandările terapeutice conform competentelor.
2.3 S Unitatea sanitară promovează conceptul de „prieten al copilului".
2.3.1 Cr Unitatea sanitară se preocupă de asigurarea unui climat prietenos, adaptat copilului.
2.3.1.1 C Unitatea sanitară asigură condiţii adaptate asistenţei medicale a copilului.
2.3.1.2 C Unitatea sanitară asigură servicii specifice asistenţei medicale pentru copii.
2.3.2 Cr Unitatea sanitară se preocupă de identificarea şi asigurarea nevoilor specifice pentru cazurile de îmbolnăvire la nou-născut.
2.3.2.1 C Unitatea sanitară asigură ambulanţe cu dotare specifică pentru cazurile de îmbolnăvire la nou-născut.
2.3.2.2 C Serviciul de urgenţă prespitalicesc asigură personal cu pregătire specifică pentru cazurile de îmbolnăvire la nou-născut.
2.3.2.3 C Există protocol de intervenţie în cazul nou-născutului viu/mort în prezenţa personalului din unitatea sanitară.
2.4 S Managementul farmaceutic şi al medicaţiei asigură continuitatea tratamentului şi siguranţa pacientului.
2.4.1 Cr Administrarea medicaţiei este reglementată.
2.4.1.1 C Depozitul stoc de medicamente al unităţii sanitare asigură medicamentele necesare susţinerii continuităţii actului medical.
2.4.1.2 C Organizarea activităţii farmaceutice se face pe baza unor proceduri şi instrucţiuni de lucru specifice.
2.4.1.3 C Circuitul informaţional al produselor farmaceutice este respectat şi asigură trasabilitatea medicaţiei administrate.
2.4.1.4 C Organizarea şi dotarea spaţiului de lucru al depozitului stoc de medicamente respectă legislaţia în vigoare.
2.4.2 Cr Prescrierea medicaţiei consecutiv consultaţiilor la domiciliu este reglementată.
2.4.2.1 C Condiţiile de prescriere a medicaţiei în unitatea sanitară sunt stabilite şi cunoscute la nivelul tuturor secţiilor (staţiilor, substaţiilor şi depozitelor stoc de medicamente).
2.4.2.2 C Prescrierile sunt înregistrate şi analizate.
2.5 S Managementul infecţiilor asociate asistenţei medicale respectă bunele practici în domeniu.
2.5.1 Cr Managementul unităţii sanitare are organizată activitatea de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale.
2.5.1.1 C Managementul unităţii sanitare adoptă măsuri pentru constituirea structurilor implicate în prevenirea infecţiilor asociate asistenţei medicale.
2.5.1.2 C Respectarea măsurilor de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale este monitorizată.
2.5.2 Cr Managementul clinic al structurilor medicale previne şi limitează riscul infecţios.
2.5.2.1 C Trasabilitatea proceselor privind buna utilizare a dispozitivelor medicale, materialelor sanitare şi echipamentelor de multiplă folosinţă este asigurată şi supravegheată pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale.
2.5.2.2 C Unitatea sanitară gestionează riscul infecţios al personalului.
0 1 2
2.6 S Unitatea sanitară dezvoltă şi implementează o politică de asigurare şi îmbunătăţire a siguranţei pacientului.
2.6.1 Cr Unitatea sanitară are o abordare proactivă de prevenire a riscurilor clinice.
2.6.1.1 C La nivelul fiecărui sector de activitate medicală sunt identificate, documentate şi evaluate anual riscurile clinice, parte integrantă a registrului riscurilor.
2.6.1.2 C Unitatea sanitară dezvoltă şi implementează un sistem de gestionare a evenimentelor adverse.
2.6.2 Cr Transferul informaţiei şi al responsabilităţilor privind pacientul asigură continuitatea îngrijirilor şi siguranţa acestuia.
2.6.2.1 C Predarea-preluarea cazului se face aplicând o modalitate de transfer al informaţiilor şi responsabilităţilor legate de pacient, stabilită la nivelul unităţii sanitare.
2.6.2.2 C Transferul informaţiilor şi responsabilităţilor la predarea-preluarea pacientului este înregistrat şi analizat cel puţin semestrial.
3 R ETICA MEDICALĂ ŞI DREPTURILE PACIENTULUI
3.1 S Unitatea sanitară promovează respectul pentru autonomia pacientului, principiile binefacerii şi nonvătămării.
3.1.1 Cr Unitatea asigură conformitatea practicii medicale cu normele etice şi legale privind obţinerea consimţământului informat şi asigurarea confidenţialităţii datelor pacientului.
3.1.1.1 C Unitatea sanitară reglementează obţinerea consimţământului informat.
3.1.1.2 C Unitatea sanitară utilizează proceduri unitare privind asigurarea confidenţialităţii datelor personale ale pacientului.
3.1.2 Cr Unitatea sanitară stabileşte limitele de competenţă ale personalului angajat.
3.1.2.1 C Unitatea sanitară reglementează condiţiile în care depăşirea competenţelor medicale este permisă în interesul pacientului.
3.1.2.2 C Unitatea sanitară asigură instruirea personalului medical pentru prevenirea depăşirii competenţelor deţinute.
3.2 S Unitatea sanitară respectă principiul echităţii, justiţiei sociale şi al contextului cultural şi spiritual al pacientului.
3.2.1 Cr Unitatea sanitară are politici de prevenire a discriminării şi de informare despre acordarea serviciilor medicale.
3.2.1.1 C Unitatea sanitară reglementează prevenirea discriminării în acordarea serviciilor medicale.
3.2.1.2 C Există recomandări/măsuri bazate pe analiza chestionarelor şi a reclamaţiilor.
3.2.2 Cr Unitatea sanitară reglementează modalitatea prin care se pun la dispoziţia pacientului, respectiv aparţinătorilor sau împuterniciţilor documentele medicale solicitate.
3.2.2.1 C Personalul medical este instruit cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, la angajare şi ori de câte ori este necesar.
3.2.2.2 C Eliberarea datelor medicale ale pacientului către instituţii se face cu respectarea legislaţiei în vigoare.
3.2.3 Cr Unitatea sanitară asigură condiţiile şi procedurile de acces al mass-mediei în instituţie şi la pacienţi.
3.2.3.1 C Accesul mass-mediei în unitatea sanitară/la pacienţi se face cu respectarea intimităţii acestora.
3.2.3.2 C Unitatea sanitară are reglementări privind înregistrarea audio/foto/video a pacientului, inclusiv în scop medical, didactic şi de cercetare.
R = referinţă; S = standard; Cr = criteriu; C = cerinţă.

ANEXA Nr. 4

Cod Tip R/S/Cr/C Standarde ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU
0 1 2
1 R MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIONAL
1.1 S Dezvoltarea şi managementul unităţii sanitare sunt reflectate în structura organizatorică, în managementul resursei umane şi în managementul financiar.
1.1.1 Cr Planul de dezvoltare se bazează pe analiza nevoilor de îngrijire a populaţiei şi a pieţei de servicii.
1.1.1.1 C Unitatea sanitară utilizează o analiză a nevoilor de îngrijire a populaţiei căreia i se adresează şi a pieţei de servicii de sănătate din teritoriul aferent unde este localizată.
1.1.1.2 C Planul de dezvoltare vizează îmbunătăţirea calităţii serviciilor, în concordanţă cu obţinerea de venituri din prestarea activităţilor de îngrijire medicală la domiciliu.
1.1.1.3 C Planul de dezvoltare al unităţii sanitare are în vedere parteneriate pentru cercetare, dezvoltare şi inovare.
1.1.2 Cr Structura organizatorică şi managementul organizaţional asigură derularea optimă a proceselor de acordare a îngrijirilor medicale la domiciliu.
1.1.2.1 C Structura organizatorică este fundamentată şi documentată, respectiv analizată şi actualizată ori de câte ori este necesar.
1.1.2.2 C Unitatea sanitară a luat toate măsurile necesare pentru menţinerea condiţiilor de autorizare şi/sau avizare specifice, prevăzute de reglementările legale în vigoare, inclusiv pe cele referitoare la echipamente şi dispozitive medicale.
1.1.3 Cr Modul de administrare a resursei umane este documentat şi adaptat necesarului pentru desfăşurarea activităţii unităţii sanitare.
1.1.3.1 C Unitatea sanitară stabileşte necesarul de personal în baza planului de dezvoltare.
1.1.3.2 C Obiectivele planului de dezvoltare sunt defalcate pe acţiuni în fişa postului la fiecare nivel, cunoscute şi asumate de către fiecare angajat.
1.1.3.3 C Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului sunt adecvate specificului şi nevoilor unităţii sanitare.
1.1.3.4 C Politica de personal este transparentă, standardizată şi capabilă să motiveze angajaţii, oferind acestora protecţie şi satisfacţie în viaţa profesională faţă de munca prestată.
1.1.3.5 C Unitatea sanitară asigură echipament de lucru şi mijloace de protecţie corespunzătoare.
1.1.4 Cr Bugetul de venituri şi cheltuieli ale unităţii sanitare susţine realizarea activităţilor planificate.
1.1.4.1 C Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte în funcţie de planul de servicii oferite şi de analiza exerciţiului financiar anual precedent.
1.1.4.2 C Unitatea sanitară monitorizează costurile serviciilor medicale furnizate pentru actualizarea tarifelor.
1.1.4.3 C Aprovizionarea sectoarelor de activitate asigură continuitatea în furnizarea serviciilor.
1.2 S Sistemul informaţional este organizat pentru a răspunde sarcinilor de colectare, stocare temporară, prelucrare, arhivare şi distrugere a datelor, din mediul intern şi extern, necesare desfăşurării activităţilor specifice unităţii sanitare, precum şi sarcinilor de comunicare internă şi externă.
1.2.1 Cr Sistemul informaţional se structurează după cerinţele planului de dezvoltare a unităţii sanitare.
1.2.1.1 C Sistemul informaţional colectează, stochează, prelucrează informaţiile din mediul intern şi extern şi le pune la dispoziţie compartimentelor/funcţiilor conform responsabilităţilor care le revin în activitatea unităţii sanitare, ţinând cont de planul de dezvoltare.
1.2.1.2 C Unitatea sanitară asigură adaptarea sistemului informaţional la cerinţele activităţii.
1.2.1.3 C Sistemul informaţional susţine procesul de instruire şi dezvoltare profesională a angajaţilor.
1.2.2 Cr Circuitele şi fluxurile informaţionale susţin desfăşurarea activităţilor şi a procesului decizional din fiecare compartiment.
1.2.2.1 C Circuitele şi fluxurile informaţionale asigură transmiterea datelor în formatul necesar şi în timp util.
1.2.2.2 C Circuitele şi fluxurile informaţionale conţin sisteme de confirmare a recepţiei informaţiei şi de alertare pentru a preveni apariţia erorilor decizionale.
1.2.2.3 C Performanţa procesului informaţional este evaluată anual.
0 1 2
1.2.3 Cr Unitatea sanitară aplică prevederile legale care reglementează proprietatea, confidenţialitatea, integritatea şi securitatea datelor utilizate în desfăşurarea activităţilor specifice, precum şi în cazul interacţiunilor cu o terţă parte.
1.2.3.1 C În activitatea unităţii sanitare se respectă legislaţia în vigoare privind securitatea datelor.
1.2.3.2 C Unitatea sanitară are asigurat un sistem de back-up pentru componentele din sistemul informaţional necesare în desfăşurarea activităţilor medicale.
1.2.3.3 C Păstrarea, arhivarea şi distrugerea documentelor, informaţiilor şi înregistrărilor asigură confidenţialitatea, integritatea şi securitatea datelor.
1.2.4 Cr Comunicarea externă asigură respectarea misiunii asumate.
1.2.4.1 C Unitatea sanitară pune la dispoziţia publicului canale de comunicare pentru transmiterea informaţiilor privind îngrijirile medicale furnizate şi obţinerea feedbackului.
1.2.4.2 C Unitatea sanitară are reglementată comunicarea cu alte unităţi sanitare şi alte structuri externe.
1.2.5 Cr Unitatea sanitară are organizat un sistem de comunicare internă structurat şi dimensionat corespunzător cu activitatea desfăşurată.
1.2.5.1 C Pentru activităţile efectuate, unitatea sanitară are reglementată comunicarea internă între compartimente/ funcţii/angajaţi.
1.2.5.2 C Regulile de comunicare sunt aduse la cunoştinţă personalului.
1.2.6 Cr Comunicarea cu pacientul îi facilitează acestuia participarea la procesul de îngrijiri.
1.2.6.1 C Comunicarea este adaptată la înţelegerea, nevoile medicale, culturale şi religioase ale pacientului/ aparţinătorilor/reţelei primare de suport.
1.2.6.2 C Unitatea sanitară analizează cel puţin semestrial eficacitatea comunicării.
1.3 S Unitatea sanitară se preocupă de îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate şi a siguranţei pacientului.
1.3.1 Cr Unitatea sanitară implementează managementul calităţii serviciilor de sănătate.
1.3.1.1 C Unitatea sanitară stabileşte modul de funcţionare a managementului calităţii serviciilor de sănătate.
1.3.1.2 C Unitatea sanitară monitorizează nivelul de satisfacţie a pacientului.
1.3.1.3 C Există recomandări/măsuri bazate pe analiza reclamaţiilor.
1.3.1.4 C Unitatea sanitară monitorizează evenimentele adverse asociate asistenţei medicale.
1.3.2 Cr Unitatea sanitară se preocupă de identificarea şi analiza riscurilor neclinice.
1.3.2.1 C Unitatea sanitară are organizată activitatea de identificare, analiză şi diminuare a riscurilor nemedicale.
1.3.2.2 C Sunt identificate locurile şi condiţiile cu potenţial de risc fizic pentru securitatea persoanelor (risc de cădere, de alunecare, de lovire, electrocutare etc.), pacienţi, angajaţi şi vizitatori.
1.3.3 Cr Unitatea sanitară implementează măsuri de protecţie a pacientului, aparţinătorilor şi personalului faţă de riscurile neclinice.
1.3.3.1 C La nivelul unităţii sanitare sunt adoptate măsuri de protecţie, pază şi securitate pentru bunuri şi persoane.
1.3.3.2 C Unitatea sanitară implementează măsuri de gestionare a riscurilor la seism, incendiu, explozie.
1.3.3.3 C Unitatea sanitară implementează măsuri de gestionare a riscului de contaminare chimică şi biologică.
1.3.3.4 C Managementul deşeurilor respectă regulile pentru prevenirea contaminării toxice şi infecţioase.
1.3.3.5 C Unitatea sanitară are prevăzute măsuri pentru siguranţa fizică a angajaţilor.
1.4 S Modul de organizare a mediului de îngrijire asigură condiţiile necesare furnizării asistenţei medicale în funcţie de structura şi competenţele asumate de către unitatea sanitară.
1.4.1 Cr Organizarea mediului de îngrijire ţine cont de structura unităţii sanitare.
1.4.1.1 C Curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor şi a echipamentelor sunt reglementate şi monitorizate.
1.4.1.2 C Unitatea sanitară evaluează şi face propuneri pentru îmbunătăţirea mediului în care se acordă îngrijirile medicale.
1.4.2 Cr Organizarea mediului de îngrijire ţine cont de particularităţile pacientului.
1.4.2.1 C Îngrijirile sunt acordate cu respectarea dreptului la intimitate.
1.4.2.2 C Igienizarea şi dezinfecţia spaţiilor unde este îngrijit pacientul şi a echipamentelor utilizate se realizează în mod eficace şi se documentează.
1.4.2.3 C Unitatea sanitară asigură calitatea sterilizării materialelor şi instrumentarului medical utilizat.
1.4.2.4 C Regimul dietetic al pacientului este supravegheat pentru a fi în acord cu îngrijirile medicale acordate.
1.4.2.5 C Unitatea sanitară monitorizează mediul în care se găseşte pacientul şi menţionează recomandările de optimizare a acestuia în fişa de observaţie pentru îngrijirile medicale la domiciliu.
0 1 2
2 R MANAGEMENTUL SERVICIILOR DE ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU
2.1 S Preluarea în îngrijire a pacientului se face conform nevoilor acestuia, misiunii şi resurselor disponibile ale unităţii sanitare.
2.1.1 Cr Unitatea sanitară şi-a stabilit şi asumat gradul tehnic de competenţă şi pe cel profesional.
2.1.1.1 C Unitatea sanitară a identificat patologiile pentru care oferă servicii specializate.
2.1.1.2 C Unitatea sanitară are stabilite resursele necesare pentru patologiile cărora li se adresează.
2.1.2 Cr Preluarea pacientului, în scopul acordării de îngrijiri medicale la domiciliu, este organizată pentru a facilita accesul la servicii conform recomandărilor medicale, solicitărilor şi nevoilor specifice.
2.1.2.1 C Înregistrarea în scopul îngrijirilor medicale la domiciliu este reglementată.
2.1.2.2 C Există o reglementare pentru preluarea în îngrijire a pacientului bazată pe sursa solicitării.
2.1.3 Cr Acţiunile în caz de urgenţă medicală la domiciliul pacientului sunt reglementate intern.
2.1.3.1 C Unitatea sanitară asigură asistenţa medicală de urgenţă când este necesar, în limita de competenţă.
2.1.3.2 C Personalul medical angajat este calificat şi instruit periodic în acordarea primului ajutor în caz de urgenţe medicale individuale sau colective.
2.1.3.3 C Personalul care acordă îngrijiri medicale are la dispoziţie truse medicale de urgenţă.
2.1.3.4 C Unitatea sanitară are reglementată modalitatea de predare rapidă către serviciile de urgenţă calificate, când situaţia o impune.
2.1.4 Cr Serviciul de preluare a pacientului este accesibil şi persoanelor cu dizabilităţi şi nevoi speciale.
2.1.4.1 C Pacientul cu dizabilităţi sau nevoi speciale beneficiază de îngrijiri adaptate.
2.1.4.2 C Personalul unităţii sanitare este instruit şi dispune de dotarea medicală necesară pentru managementul pacientului cu manifestări agresive acute.
2.2 S Evaluarea iniţială la domiciliu urmăreşte identificarea nevoilor pacientului şi a factorilor care pot influenţa îngrijirile (mediul fizic, factori sociali, comportamentali şi biologici), pentru a stabili posibilitatea preluării acestuia.
2.2.1 Cr Pentru fiecare solicitare de îngrijiri medicale la domiciliu se evaluează nevoile de îngrijire.
2.2.1.1 C Evaluarea iniţială la domiciliu a nevoilor de îngrijire fundamentează preluarea sau respingerea solicitării.
2.2.1.2 C Unitatea sanitară are reglementată modalitatea de orientare către alte unităţi sanitare a pacientului cu necesităţi care depăşesc competenţele acesteia.
2.2.2 Cr Unităţile sanitare se implică, prin activităţi-suport, în rezolvarea cazurilor cu particularităţi psihoemoţionale şi socioeconomice care pot afecta procesul de îngrijire.
2.2.2.1 C Activităţile de servicii-suport se regăsesc în planul de îngrijire şi sunt un factor adjuvant în acordarea îngrijirilor medicale.
2.2.2.2 C Unitatea sanitară adaptează planul de îngrijire la particularităţile psihoemoţionale ale pacientului îngrijit.
2.3 S Unitatea sanitară abordează multidisciplinar, integrat şi specific pacientul, cu asigurarea continuităţii îngrijirilor medicale.
2.3.1 Cr Managementul cazului este bazat pe utilizarea ghidurilor de diagnostic şi de tratament.
2.3.1.1 C Acordarea îngrijirilor medicale la domiciliu se face în urma unei planificări stabilite de către şeful compartimentului care acordă îngrijirile medicale la domiciliu, pe baza solicitării de îngrijiri medicale la domiciliu, conform recomandărilor făcute de către medicul prescriptor şi în urma evaluării iniţiale.
2.3.1.2 C Ghidurile de diagnostic şi tratament sunt utilizate individualizat, conform particularităţilor cazului.
2.3.1.3 C Actualizarea procedurilor/protocoalelor medicale se efectuează când se modifică bunele practici în domeniu şi ori de câte ori este cazul.
2.3.2 Cr Unitatea sanitară furnizează îngrijiri medicale la domiciliu în mod integrat.
2.3.2.1 C Planul de îngrijire este personalizat pentru fiecare caz şi, unde este necesar, unitatea sanitară colaborează în procesul de îngrijire cu profesionişti din diferite specialităţi medicale sau conexe actului medical.
2.3.2.2 C Unitatea sanitară asigură colaborarea cu medicul de familie al pacientului şi/sau cu medici din ambulatoriul de specialitate.
2.3.3 Cr Unitatea sanitară asigură continuitatea asistenţei medicale.
2.3.3.1 C Unitatea sanitară asigură continuitatea îngrijirilor medicale iniţiate anterior pentru pacientul preluat pentru îngrijiri medicale la domiciliu.
2.3.3.2 C Unitatea sanitară asigură serviciile de recuperare/reabilitare recomandate.
2.3.4 Cr Planul de îngrijiri medicale la domiciliu este adaptat nevoilor medicale, sociale şi familiale ale pacientului.
2.3.4.1 C Planul de îngrijire este întocmit individualizat, comunicat şi acceptat de către pacient şi/sau aparţinători.
0 1 2
2.3.4.2 C Planul de îngrijire implică reţeaua primară de suport şi include recomandări suplimentare pe lângă recomandările medicale pentru care s-au solicitat îngrijiri medicale la domiciliu.
2.3.4.3 C La sistarea sau finalizarea episodului de îngrijiri medicale la domiciliu se întocmeşte un raport/rezumat de episod.
2.3.5 Cr Datele medicale sunt înregistrate corect, complet, în timp real şi accesul la aceste date este reglementat.
2.3.5.1 C Există o reglementare pentru datele necesar a fi înregistrate şi monitorizate pe întreaga durată a furnizării serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu.
2.3.5.2 C Evoluţia pacientului pe perioada episodului de îngrijire este consemnată corect, complet şi în timp real în foaia de observaţie pentru îngrijiri la domiciliu.
2.3.6 Cr Managementul stării terminale respectă demnitatea şi confortul pacientului, asigurând suport familiei.
2.3.6.1 C Starea terminală este abordată specific.
2.3.6.2 C Unitatea sanitară respectă protocolul de stare terminală.
2.4 S Managementul medicaţiei asigură continuitatea tratamentului şi siguranţa pacientului.
2.4.1 Cr La nivelul unităţii sanitare există o reglementare de monitorizare a administrării medicaţiei.
2.4.1.1 C Administrarea medicaţiei se face doar în limitele competenţei personalului medical, conform recomandărilor medicale existente.
2.4.1.2 C Trasabilitatea medicaţiei administrate este asigurată.
2.4.2 Cr Prescrierea, administrarea şi întreruperea administrării de antibiotice este fundamentată medical şi se asigură trasabilitatea utilizării acestora.
2.4.2.1 C Prescrierea antibioticelor se face conform rezultatului antibiogramei şi ghidurilor de antibioterapie recunoscute.
2.4.2.2 C Antibioterapia este documentată şi se modifică în funcţie de evoluţie.
2.5 S Managementul infecţiilor asociate asistenţei medicale respectă bunele practici în domeniu.
2.5.1 Cr Managementul unităţii sanitare supraveghează riscul infecţios şi acţionează pentru a-l controla.
2.5.1.1 C Există un plan pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale cauzate de nerespectarea procedurilor/protocoalelor medicale.
2.5.1.2 C Sunt supravegheaţi pacienţii cu infecţii prezente, la debut sau cu risc.
2.5.1.3 C Unitatea sanitară asigură instruirea periodică a personalului privind supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale şi a bolilor transmisibile.
2.5.2 Cr Managementul fiecărui caz are obiective de prevenire şi limitare a riscului infecţios.
2.5.2.1 C Sunt supravegheate manevrele medicale cu risc infecţios.
2.5.2.2 C Este urmărit riscul infecţios al pacientului şi sunt aplicate metode de reducere.
2.5.2.3 C Starea de sănătate a personalului medical din punctul de vedere al riscului infecţios este monitorizată.
2.6 S Unitatea sanitară dezvoltă şi implementează o politică de asigurare şi îmbunătăţire a siguranţei pacientului.
2.6.1 Cr Unitatea sanitară are o politică proactivă de prevenire a riscurilor clinice.
2.6.1.1 C Sunt identificate, documentate şi evaluate periodic riscurile clinice.
2.6.1.2 C Sunt aplicate metode de diminuare a riscurilor clinice identificate şi metodele sunt evaluate periodic.
2.6.2 Cr Unitatea sanitară urmăreşte identificarea şi prevenirea riscurilor şi a erorilor legate de medicaţie.
2.6.2.1 C Înregistrarea şi comunicarea informaţiilor legate de medicaţia pacientului atenţionează şi contribuie la evitarea asocierilor incompatibile sau nerecomandate, precum şi la continuitatea tratamentelor în curs.
2.6.2.2 C Personalul medical este instruit anual referitor la riscurile legate de medicaţie şi măsurile pentru prevenirea acestora.
2.6.3 Cr Transferul informaţiei şi al responsabilităţilor privind pacientul asigură continuitatea şi siguranţa managementului cazului.
2.6.3.1 C Unitatea sanitară utilizează un sistem de transfer al informaţiilor şi responsabilităţilor legate de managementul cazului.
2.6.3.2 C Personalul medical este instruit pentru utilizarea sistemului de transfer al informaţiilor şi responsabilităţilor legate de managementul cazului.
2.6.4 Cr Sunt identificate cauzele generatoare de vătămări corporale prin cădere/lovire.
2.6.4.1 C Se identifică pacienţii cu risc de cădere şi se recomandă măsuri pentru prevenirea şi diminuarea consecinţelor.
2.6.4.2 C Informarea şi educarea pacientului/aparţinătorilor şi personalului contribuie la diminuarea riscurilor de cădere.
0 1 2
2.7 S Încetarea furnizării de servicii se organizează specific.
2.7.1 Cr Unitatea sanitară abordează corespunzător starea terminală şi decesul.
2.7.1.1 C Personalul medical oferă confort pacientului şi sprijin familiei/aparţinătorilor pe parcursul stării terminale a pacientului.
2.7.1.2 C Decesul în timpul acordării îngrijirilor medicale la domiciliu este abordat specific.
2.7.2 Cr Unitatea sanitară asigură condiţiile necesare pentru transfer în vederea continuării îngrijirilor medicale, când este necesar.
2.7.2.1 C Unitatea sanitară a reglementat transferul pacientului.
2.7.2.2 C Unitatea sanitară colaborează cu alte unităţi sanitare similare ca activitate pentru transferul pacientului, când este necesar.
2.8 S Auditul clinic evaluează eficacitatea şi eficienţa îngrijirilor medicale la domiciliu acordate pacientului.
2.8.1 Cr Analiza calităţii îngrijirilor medicale la domiciliu acordate pacientului se face prin audit clinic/autoevaluare.
2.8.1.1 C Activitatea de audit clinic intern/autoevaluare este planificată.
2.8.1.2 C Activitatea de audit clinic sau autoevaluările suplimentare sunt solicitate de administratorul unităţii sanitare atunci când apar evenimente indezirabile.
2.8.2 Cr Îmbunătăţirea activităţii medicale se face utilizând rezultatele auditării clinice/autoevaluării.
2.8.2.1 C Recomandările rezultate în urma auditului clinic sunt utilizate pentru îmbunătăţirea activităţii medicale.
2.8.2.2 C Rezultatele rapoartelor de evaluare periodică a reglementărilor privind managementul clinic sunt utilizate în auditul clinic/autoevaluare.
3 R ETICA MEDICALĂ ŞI DREPTURILE PACIENTULUI
3.1 S Unitatea sanitară promovează respectul pentru autonomia pacientului.
3.1.1 Cr Unitatea sanitară are în vedere obţinerea consimţământului informat, în conformitate cu normele etice şi legale în vigoare la momentul evaluării, pentru manevrele medicale efectuate.
3.1.1.1 C Unitatea sanitară reglementează obţinerea consimţământului informat.
3.1.1.2 C Identificarea vulnerabilităţilor şi combaterea lor în procesul obţinerii consimţământului informat al pacientului este o preocupare constantă a personalului medical.
3.1.2 Cr Unitatea sanitară prevede măsuri pentru a asigura conformitatea practicii medicale cu normele etice şi legale şi reglementează confidenţialitatea datelor medicale ale pacientului.
3.1.2.1 C Respectarea demnităţii pacientului este asigurată.
3.1.2.2 C Respectarea confidenţialităţii datelor medicale ale pacientului de către personalul medical este asigurată.
3.1.2.3 C Sunt aplicate măsuri pentru diminuarea efectelor vulnerabilităţilor identificate în asigurarea confidenţialităţii datelor medicale ale pacientului.
3.2 S Unitatea sanitară respectă drepturile pacientului şi principiul echităţii şi justiţiei sociale.
3.2.1 Cr Unitatea sanitară are politici de prevenire a discriminării în acordarea serviciilor medicale.
3.2.1.1 C Unitatea sanitară reglementează prevenirea discriminării.
3.2.1.2 C Unitatea sanitară are un cod etic propriu care respectă drepturile pacientului aşa cum sunt reglementate prin lege.
3.2.2 Cr Unitatea sanitară asigură accesul pacientului la informaţiile medicale personale.
3.2.2.1 C Unitatea sanitară are reglementată modalitatea prin care se pun la dispoziţia pacienţilor şi reţelei primare de suport documentele medicale solicitate.
3.2.2.2 C Unitatea sanitară are reglementată modalitatea prin care se pun la dispoziţia autorităţilor datele medicale personale ale pacienţilor.
3.3 S Unitatea sanitară promovează principiile binefacerii şi nonvătămării.
3.3.1 Cr Unitatea sanitară impune limitarea practicii la sfera de competenţă deţinută în cadrul specialităţii.
3.3.1.1 C Unitatea sanitară alocă personalul medical pentru fiecare compartiment în funcţie de limitele stabilite de competenţele profesionale specifice.
3.3.1.2 C Unitatea sanitară asigură instruirea personalului medical pentru prevenirea depăşirii competenţelor profesionale legal deţinute.
3.3.2 Cr Depăşirea limitelor competenţei este permisă în interesul pacientului.
3.3.2.1 C Depăşirea competenţelor medicale este permisă în urgenţe colective, catastrofe cu risc vital imediat şi în situaţii în care personalul cu competenţă specifică este indisponibil în timp util.
3.3.2.2 C Depăşirea competenţelor medicale este permisă în limitele protocoalelor de practică medicală.
R = referinţă; S = standard; Cr = criteriu; C = cerinţă.

ANEXA Nr. 5

Cod Tip R/S/Cr/C Standarde pentru serviciile de sănătate acordate în regim ambulatoriu DISPOZITIVE MEDICALE PERSONALIZATE CONFORM UNEI PRESCRIPŢII MEDICALE
0 1 2
1 R MANAGEMENTUL STRATEGIC ŞI ORGANIZAŢIONAL
1.1. S Managementul organizaţional este adaptat nevoilor pacientului, dinamicii pieţei locale de servicii de sănătate, progresului tehnologic în domeniu şi asigurării funcţionării unităţii sanitare.
1.1.1 Cr Planul de dezvoltare se bazează pe analiza anuală a cerinţelor, a disponibilităţii tehnologiilor în domeniu şi dinamicii pieţei de servicii din teritoriu.
1.1.1.1 C Unitatea sanitară evaluează anual nevoia de îngrijire a populaţiei bazată pe cazuistica proprie, pe lista dispozitivelor medicale adaptate nevoilor pacientului decontate şi pe numărul, tipul şi adresabilitatea unităţilor sanitare de profil din teritoriul deservit.
1.1.1.2 C Planul de dezvoltare a unităţii sanitare este în concordanţă cu principiile, valorile, misiunea şi resursele identificate (disponibile şi potenţiale).
1.1.1.3 C Planul de investiţii, respectiv bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii sanitare susţin realizarea activităţilor planificate.
1.1.2 Cr Politica de resurse umane este documentată şi adaptată nevoilor privind organizarea şi funcţionarea unităţii sanitare.
1.1.2.1 C Resursele umane asigură derularea tuturor proceselor de acordare a îngrijirilor de sănătate în condiţii de eficacitate şi eficienţă.
1.1.2.2 C Unitatea sanitară stabileşte necesarul de personal şi de competenţă a acestuia în raport cu volumul de activitate planificat.
1.1.2.3 C Formarea profesională continuă este realizată în baza unui plan de formare, adecvat specificului şi nevoilor unităţii sanitare.
1.1.2.4 C Unitatea sanitară asigură un mediu de muncă sigur şi motivant pentru personalul propriu.
1.2 S Sistemul de comunicare şi cel informaţional răspund nevoilor unităţii sanitare şi ale pacientului.
1.2.1 Cr Sistemul informaţional răspunde nevoii de informaţii şi asigură utilizarea lor eficientă şi eficace, cu asigurarea confidenţialităţii, integrităţii şi securităţii datelor.
1.2.1.1 C Fluxurile informaţionale asigură înregistrarea şi transmiterea datelor în timp real şi în formatul necesar.
1.2.1.2 C Unitatea sanitară are implementat un sistem eficient de securitate a datelor.
1.2.1.3 C Unitatea sanitară are un sistem funcţional de identificare a pacientului bazat pe cel puţin două elemente de identificare.
1.2.1.4 C Prelucrarea, păstrarea, arhivarea şi distrugerea documentelor privind pacientul asigură confidenţialitatea, integritatea şi securitatea datelor.
1.2.2 Cr Comunicarea externă răspunde nevoilor pacientului şi ale unităţii sanitare.
1.2.2.1 C Unitatea sanitară pune la dispoziţia publicului mai multe canale de comunicare şi informare (pagină web, telefon, adresă de e-mail etc.).
1.2.2.2 C Unitatea sanitară contribuie eficient la supravegherea pieţei dispozitivelor medicale adaptate nevoilor pacientului, ulterior introducerii acestora pe piaţă.
1.2.3 Cr Comunicarea internă răspunde nevoilor pacientului şi ale unităţii sanitare.
1.2.3.1 C Sunt stabilite canalele de comunicare internă.
1.2.3.2 C Unitatea sanitară analizează anual eficacitatea comunicării.
1.2.3.3 C Comunicarea personalului cu pacientul şi aparţinătorul urmăreşte educarea acestora în vederea implicării în alegerea informată şi utilizarea corectă a dispozitivului medical.
1.3 S Unitatea sanitară se preocupă de îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate şi a siguranţei pacientului.
1.3.1 Cr Sistemul de management al calităţii vizează optimizarea continuă a proceselor de la nivelul unităţii sanitare.
1.3.1.1 C Conducerea unităţii sanitare asigură implementarea unui sistem de management al calităţii serviciilor.
1.3.1.2 C Conducerea unităţii sanitare demonstrează îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate şi a siguranţei pacientului.
1.3.2 Cr Unitatea sanitară urmăreşte creşterea nivelului de satisfacţie a pacientului.
1.3.2.1 C Unitatea sanitară monitorizează satisfacţia pacientului.
1.3.2.2 C Unitatea sanitară utilizează opinia pacientului şi a aparţinătorului în îmbunătăţirea serviciilor de îngrijire de sănătate oferite.
0 1 2
1.4 S Managementul riscurilor neclinice previne apariţia prejudiciilor şi fundamentează procesul decizional.
1.4.1 Cr Unitatea sanitară a implementat o modalitate de management al riscurilor specifice activităţilor proprii (neclinice).
1.4.1.1 C Unitatea sanitară are documentată şi implementată o modalitate de identificare, analiză şi tratare a riscurilor neclinice.
1.4.1.2 C Măsurile de diminuare a riscurilor sunt implementate şi eficienţa acestora este demonstrată prin eliminarea/ diminuarea impactului.
1.4.2 Cr Managementul riscurilor neclinice asigură protecţia pacientului, angajaţilor şi vizitatorilor faţă de potenţiale prejudicii.
1.4.2.1 C Sunt identificate locurile şi condiţiile cu potenţial de risc fizic pentru securitatea persoanelor (risc de cădere, de alunecare, de lovire, electrocutare etc.) şi sunt adoptate măsuri de prevenire.
1.4.2.2 C Unitatea sanitară implementează măsuri de gestionare a riscului de contaminare chimică.
1.4.2.3 C Unitatea sanitară implementează măsuri de gestionare a riscului de contaminare biologică.
1.4.2.4 C La nivelul unităţii sanitare sunt adoptate măsuri de protecţie, pază şi securitate pentru bunuri şi persoane.
1.4.2.5 C Unitatea sanitară implementează măsuri de gestionare a riscurilor la seism, incendiu, explozie.
1.5 S Mediul de îngrijire a sănătăţii asigură condiţiile necesare pentru desfăşurarea asistenţei medicale.
1.5.1 Cr Organizarea mediului de îngrijire a sănătăţii respectă condiţiile privind capacitatea şi competenţele asumate ale unităţii sanitare.
1.5.1.1 C Unitatea sanitară asigură conformarea cu cerinţele legale de autorizare şi avizare specifică.
1.5.1.2 C Se asigură condiţiile necesare pentru orientarea şi deplasarea cu uşurinţă a pacientului în incinta unităţii sanitare.
1.5.1.3 C Îngrijirile de sănătate sunt acordate cu respectarea dreptului la intimitate.
1.5.2 Cr Mediul de îngrijire este evaluat şi adaptat necesităţilor îngrijirilor de sănătate.
1.5.2.1 C Unitatea sanitară evaluează şi îmbunătăţeşte constant condiţiile (dotări şi mediu ambiant) de acordare a îngrijirilor de sănătate pacientului care necesită dispozitive medicale adaptate nevoilor lui.
1.5.2.2 C Unitatea sanitară asigură un mediu curat, sigur pentru pacient şi pentru personal.
2 R MANAGEMENTUL INDIVIDUALIZAT AL ÎNGRIJIRII PACIENTULUI
2.1 S Îngrijirile de sănătate abordează integrat şi specific pacientul, cu asigurarea şi îmbunătăţirea siguranţei acestuia, precum şi a continuităţii îngrijirilor de sănătate.
2.1.1 Cr Preluarea pacientului pentru care se prescriu dispozitive medicale este organizată pentru a facilita accesul acestuia la cele mai adecvate soluţii tehnice.
2.1.1.1 C Unitatea sanitară a identificat categoriile de dispozitive medicale adaptabile nevoilor pacientului pentru a căror realizare/furnizare are resurse.
2.1.1.2 C Unitatea sanitară dispune de infrastructura tehnică necesară prescrierii şi/sau realizării/furnizării consecvente de dispozitive medicale adaptate nevoilor pacientului.
2.1.1.3 C Unitatea sanitară asigură furnizarea către pacient a dispozitivelor medicale adaptate nevoilor acestuia (calitate, performanţă, costuri) şi a serviciilor de îngrijire a sănătăţii asociate.
2.1.2 Cr Abordarea integrată a pacientului este o uzanţă a îngrijirilor de sănătate.
2.1.2.1 C Unitatea sanitară asigură o abordare multidisciplinară a serviciilor de îngrijire de sănătate, completă şi personalizată.
2.1.2.2 C Serviciile furnizate sunt adaptate persoanelor cu dizabilităţi, nevoi speciale sau manifestări agresive.
2.1.2.3 C Unitatea sanitară asigură condiţii adaptate îngrijirii copilului.
2.1.3 Cr Unitatea sanitară asigură continuitatea şi adaptabilitatea la pacient a îngrijirilor de sănătate.
2.1.3.1 C Condiţiile de prescriere a dispozitivelor medicale adaptate nevoilor pacientului sunt stabilite şi implementate.
2.1.3.2 C Unitatea sanitară facilitează accesul pacientului la serviciile de recuperare/reabilitare necesare, în funcţie de patologie.
2.1.3.3 C Personalul de specialitate consemnează informaţiile privind recomandările terapeutice şi tipul de dispozitiv medical prescris conform competenţelor.
2.1.4 Cr Unitatea sanitară are o abordare proactivă de prevenire a riscurilor clinice şi îmbunătăţire a siguranţei pacientului.
2.1.4.1 C La nivelul unităţii sanitare sunt identificate, documentate şi evaluate periodic riscurile clinice, parte integrantă a registrului riscurilor.
2.1.4.2 C Unitatea sanitară a elaborat şi aplică o procedură de gestionare a incidentelor legate de utilizarea dispozitivelor medicale adaptate nevoilor pacientului, ulterior introducerii pe piaţă.
0 1 2
3 R DEONTOLOGIA PROFESIONALĂ ŞI DREPTURILE PACIENTULUI
3.1 S Unitatea sanitară promovează principiile de etică medicală şi deontologie profesională.
3.1.1 Cr Unitatea sanitară asigură conformitatea practicii medicale cu normele etice şi legale privind obţinerea consimţământului informat şi asigurarea confidenţialităţii datelor medicale ale pacientului.
3.1.1.1 C Unitatea sanitară reglementează obţinerea consimţământului informat.
3.1.1.2 C Unitatea sanitară utilizează proceduri unitare privind asigurarea confidenţialităţii informaţiilor personale ale pacientului.
3.1.2 Cr Unitatea sanitară documentează şi respectă limitele competenţei/calificărilor personalului angajat.
3.1.2.1 C Unitatea sanitară asigură instruirea personalului de specialitate pentru prevenirea depăşirii competenţelor/ calificărilor deţinute.
3.1.2.2 C Unitatea sanitară documentează condiţiile în care depăşirea competenţelor medicale este permisă în interesul pacientului.
3.2 S Unitatea sanitară respectă drepturile pacientului.
3.2.1 Cr Unitatea sanitară asigură drepturile pacientului privind îngrijirile de sănătate.
3.2.1.1 C Unitatea sanitară respectă dreptul pacientului la servicii de îngrijiri de sănătate, cu prevenirea discriminării.
3.2.1.2 C Unitatea sanitară documentează şi implementează modalitatea prin care se pun la dispoziţia pacientului/aparţinătorului/împuternicitului legal şi a autorităţilor documentele medicale solicitate.
3.2.2 Cr Unitatea sanitară este preocupată de protecţia pacientului în relaţia cu mediul extern.
3.2.2.1 C Unitatea sanitară reglementează modalitatea de acces al mass-mediei în instituţie şi la pacient.
3.2.2.2 C Unitatea sanitară asigură condiţiile şi procedurile pentru înregistrarea audio/foto/video a pacientului.
R = referinţă; S = standard; Cr = criteriu; C = cerinţă.

ANEXA Nr. 6

Cod Tip R/S/Cr/C Standarde pentru serviciile de sănătate acordate în regim ambulatoriu AMBULATORIU DE SPECIALITATE
0 1 2
1 R MANAGEMENTUL STRATEGIC ŞI ORGANIZAŢIONAL
1.1 S Managementul organizaţional este adaptat nevoilor de îngrijiri de sănătate, dinamicii pieţei de servicii de sănătate şi asigurării funcţionării eficiente şi eficace a unităţii sanitare.
1.1.1 Cr Managementul organizaţional este adaptat nevoilor de îngrijiri de sănătate şi dinamicii pieţei de servicii de sănătate.
1.1.1.1 C Unitatea sanitară evaluează nevoia de îngrijire a populaţiei şi dinamica pieţei de servicii de sănătate din teritoriul deservit.
1.1.1.2 C Planul de dezvoltare al unităţii sanitare este fundamentat în conformitate cu resursele disponibile şi potenţiale identificate.
1.1.1.3 C Unitatea sanitară evaluează periodic realizarea obiectivelor şi activităţilor din planul anual de servicii.
1.1.2 Cr Managementul organizaţional asigură funcţionarea eficientă şi eficace a unităţii sanitare.
1.1.2.1 C Unitatea sanitară a luat toate măsurile necesare pentru obţinerea şi menţinerea condiţiilor de autorizare şi avizare specifice prevăzute de reglementările legale în vigoare.
1.1.2.2 C Resursele umane asigură derularea tuturor proceselor de acordare a asistenţei şi îngrijirilor medicale în condiţii de eficacitate şi eficienţă.
1.1.2.3 C Formarea profesională continuă este realizată în baza unui plan de formare adecvat specificului şi nevoilor unităţii sanitare.
1.1.2.4 C Bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii sanitare susţine realizarea activităţilor planificate.
0 1 2
1.2 S Sistemul de comunicare şi cel informaţional răspund nevoilor unităţii sanitare şi ale pacientului.
1.2.1 Cr Sistemul informaţional răspunde nevoii de informaţii şi asigură utilizarea lor eficientă şi eficace, cu asigurarea confidenţialităţii, integrităţii şi securităţii datelor.
1.2.1.1 C Circuitele şi fluxurile informaţionale asigură înregistrarea şi transmiterea datelor în formatul necesar şi în timp util.
1.2.1.2 C Unitatea sanitară respectă legislaţia în vigoare cu privire la securitatea datelor.
1.2.1.3 C Sistemul informatic asigură informaţiile necesare pentru derularea activităţilor medicale.
1.2.1.4 C Păstrarea, arhivarea şi distrugerea documentelor, informaţiilor şi înregistrărilor asigură confidenţialitatea, integritatea şi securitatea datelor.
1.2.2 Cr Comunicarea externă răspunde nevoilor pacientului şi ale unităţii sanitare.
1.2.2.1 C Unitatea sanitară pune la dispoziţia publicului canale de comunicare şi informare variate.
1.2.2.2 C Pagina de internet a unităţii sanitare asigură comunicarea eficientă.
1.2.2.3 C Comunicarea externă se realizează având în vedere continuitatea procesului de îngrijire.
1.2.3 Cr Comunicarea internă răspunde nevoilor pacientului şi ale unităţii sanitare.
1.2.3.1 C Regulile interne sunt comunicate personalului şi pacientului.
1.2.3.2 C Unitatea sanitară analizează anual eficacitatea comunicării.
1.3 S Unitatea sanitară se preocupă de îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate şi a siguranţei pacientului.
1.3.1 Cr Sistemul de management al calităţii vizează optimizarea continuă a proceselor de la nivelul unităţii sanitare.
1.3.1.1 C Conducerea unităţii sanitare asigură organizarea sistemului de management al calităţii serviciilor.
1.3.1.2 C Conducerea se preocupă de îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate şi a siguranţei pacientului.
1.3.2 Cr Unitatea sanitară urmăreşte creşterea nivelului de satisfacţie a pacientului.
1.3.2.1 C Unitatea sanitară utilizează opinia pacientului şi a aparţinătorilor în procesul decizional.
1.3.2.2 C Unitatea sanitară utilizează analiza chestionarelor privind satisfacţia pacientului pentru a îmbunătăţi serviciile medicale.
1.3.3 Cr Unitatea sanitară a implementat o modalitate de management al riscurilor specifice activităţilor proprii.
1.3.3.1 C Unitatea sanitară are organizată activitatea de identificare, analiză şi tratare a riscurilor nemedicale.
1.3.3.2 C Unitatea sanitară monitorizează eficacitatea măsurilor de prevenire a riscurilor neclinice.
1.3.4 Cr Managementul riscurilor neclinice asigură protecţia pacientului, angajaţilor şi vizitatorilor faţă de potenţiale prejudicii.
1.3.4.1 C Sunt identificate locurile şi condiţiile cu potenţial de risc fizic pentru securitatea persoanelor (risc de cădere, de alunecare, de lovire, electrocutare etc.) şi sunt adoptate măsuri de prevenire.
1.3.4.2 C Managementul deşeurilor respectă regulile pentru prevenirea contaminării toxice şi infecţioase.
1.3.4.3 C La nivelul unităţii sanitare sunt adoptate măsuri de protecţie, pază şi securitate pentru bunuri şi persoane.
1.3.4.4 C Unitatea sanitară implementează măsuri de gestionare a riscurilor la seism, incendiu, explozie.
1.3.4.5 C Unitatea sanitară implementează măsuri de gestionare a riscului de contaminare chimică şi biologică.
1.3.4.6 C Unitatea sanitară are prevăzute măsuri pentru siguranţa fizică a angajaţilor.
1.4 S Mediul de îngrijire asigură condiţiile necesare pentru desfăşurarea asistenţei medicale.
1.4.1 Cr Organizarea mediului de îngrijire respectă condiţiile privind capacitatea şi competenţele asumate ale unităţii sanitare.
1.4.1.1 C Se asigură condiţiile necesare pentru orientarea şi deplasarea cu uşurinţă a pacientului în incinta unităţii sanitare.
1.4.1.2 C Îngrijirile sunt acordate cu respectarea dreptului la intimitate.
1.4.1.3 C Curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor şi a echipamentelor sunt reglementate şi monitorizate.
1.4.1.4 C Unitatea sanitară asigură siguranţa sterilităţii materialelor folosite.
1.4.2 Cr Mediul de îngrijire este evaluat şi adaptat necesităţilor asistenţei medicale.
1.4.2.1 C Unitatea sanitară evaluează şi îmbunătăţeşte constant condiţiile de acordare a serviciilor medicale ambulatorii.
1.4.2.2 C Unitatea sanitară evaluează şi îmbunătăţeşte constant mediul ambiant.
0 1 2
2 R MANAGEMENTUL CLINIC
2.1 S Preluarea în îngrijire şi evaluarea iniţială a pacientului se fac conform nevoilor acestora şi a resurselor disponibile.
2.1.1 Cr Preluarea în îngrijire a pacientului este organizată pentru a facilita accesul la serviciile de sănătate conform nevoilor acestora şi a gradului de competenţă tehnică şi profesională a unităţii sanitare.
2.1.1.1 C Unitatea sanitară a identificat patologiile pentru care dispune de resurse.
2.1.1.2 C Sistemul de programare acoperă necesităţile de asigurare a serviciilor medicale şi nu afectează asistenţa medicală de urgenţă.
2.1.1.3 C Unitatea sanitară se implică în rezolvarea cazurilor cu particularităţi psiho-emoţionale şi socio-economice care pot afecta procesul de îngrijire.
2.1.1.4 C Serviciile furnizate sunt adaptate şi persoanelor cu dizabilităţi, nevoi speciale sau manifestări agresive.
2.1.2 Cr Unitatea sanitară are organizată intervenţia în caz de urgenţă medicală.
2.1.2.1 C Unitatea sanitară asigură asistenţa medicală de urgenţă - prim ajutor calificat.
2.1.2.2 C Unitatea sanitară asigură solicitarea asistenţei medicale de urgenţă specializată.
2.1.3 Cr Stabilirea modalităţii de rezolvare a cazului este definită la nivelul unităţii sanitare.
2.1.3.1 C Planul de management de caz precizează capacitatea de preluare/reorientare a cazului în funcţie de evaluarea iniţială.
2.1.3.2 C Unitatea sanitară are organizată o modalitate de orientare a pacientului care depăşeşte competenţele acesteia şi facilitează accesul la serviciile de care pacientul are nevoie.
2.1.3.3 C Managementul durerii acute sau cronice începe din etapa evaluării iniţiale.
2.2 S Practica medicală abordează integrat şi specific pacientul, cu asigurarea continuităţii asistenţei şi a îngrijirilor medicale.
2.2.1 Cr Managementul cazului este bazat pe utilizarea protocoalelor de diagnostic şi tratament.
2.2.1.1 C Serviciile medicale se efectuează conform unui plan de management de caz stabilit de către medicul care face evaluarea iniţială.
2.2.1.2 C Elaborarea şi utilizarea protocoalelor de diagnostic şi tratament sunt făcute pe baza identificării riscurilor clinice şi în funcţie de capacitatea tehnico-materială a unităţii sanitare.
2.2.1.3 C Evaluarea eficienţei şi a eficacităţii protocoalelor se efectuează periodic.
2.2.2 Cr Abordarea integrată a pacientului este o uzanţă a practicii medicale.
2.2.2.1 C Unitatea sanitară asigură o abordare multidisciplinară a practicii medicale, completă şi personalizată.
2.2.2.2 C Unitatea sanitară se preocupă de orientarea pacientului depistat cu boală cronică renală.
2.2.2.3 C Unitatea sanitară se preocupă de depistarea şi tratarea/orientarea pacientului oncologic.
2.2.2.4 C Radioterapia/medicina nucleară utilizată în tratamentul pacientului oncologic este monitorizată.
2.2.3 Cr Unitatea sanitară asigură continuitatea actului medical.
2.2.3.1 C Planul de management de caz conţine elementele de intervenţie diagnostică şi terapeutică succesive preluării în îngrijire a pacientului.
2.2.3.2 C Unitatea sanitară facilitează accesul pacientului la serviciile de recuperare/reabilitare necesare, în funcţie de patologie.
2.2.3.3 C Planul managementului de caz conţine şi opţiunea îngrijirilor la domiciliu/paliative.
2.2.3.4 C Unitatea sanitară stabileşte şi consemnează datele pacientului pe întreaga durată a acordării asistenţei medicale/în cazul decesului.
2.2.3.5 C Unitatea sanitară deţine un registru cu afecţiunile cronice.
2.3 S Unitatea sanitară de neonatologie/pediatrie asigură servicii adaptate particularităţilor medicale ale nou-născutului şi ale copilului.
2.3.1 Cr Unitatea sanitară are capacitatea de identificare şi de prevenire a cazurilor de îmbolnăvire a copilului.
2.3.1.1 C Unitatea sanitară pune în aplicare un program de promovare a alimentaţiei la sân.
2.3.1.2 C Unitatea sanitară are capacităţi de vaccinare pentru prevenţia bolilor infecto-contagioase ale nou-născutului şi ale copilului.
2.3.1.3 C Unitatea sanitară de neonatologie are capacităţi de identificare a cazurilor de malformaţii/deficienţe ale nou-născutului.
2.3.2 Cr Unitatea sanitară pediatrică se preocupă de asigurarea unor îngrijiri adaptate copilului.
2.3.2.1 C Unitatea sanitară pediatrică asigură condiţii adaptate îngrijirii copilului.
2.3.2.2 C Unitatea sanitară pediatrică asigură servicii de susţinere a asistenţei medicale pentru copii.
0 1 2
2.4 S Serviciile paraclinice (laborator, medicină nucleară de diagnostic şi explorări funcţionale) corespund nevoilor de investigare.
2.4.1 Cr Efectuarea de servicii paraclinice face parte din îngrijirea integrată a pacientului.
2.4.1.1 C Efectuarea serviciilor paraclinice este justificată de recomandările emise de către medicii clinicieni.
2.4.1.2 C Specialiştii din serviciile paraclinice fac parte din echipa multidisciplinară pentru rezolvarea cazurilor complexe.
2.4.2 Cr Serviciile paraclinice răspund necesităţilor de investigare a pacientului în ceea ce priveşte accesabilitatea, calitatea şi intervalul de timp până la obţinerea rezultatelor.
2.4.2.1 C Intervalele de timp de furnizare a rezultatelor sunt cunoscute şi corespund nevoilor de diagnostic ale medicilor clinicieni.
2.4.2.2 C Intervalele de referinţă ale rezultatelor examinărilor, valorile de alertă şi valorile critice stabilite sunt comunicate şi comentate cu clinicienii odată cu transmiterea rezultatelor.
2.4.2.3 C Rezultatul şi modalitatea de formulare şi transmitere a acestuia de către furnizorii de servicii paraclinice sunt centrate pe nevoile pacientului, monitorizate şi evaluate periodic de către unitatea sanitară trimiţătoare.
2.5 S Managementul medicaţiei asigură continuitatea tratamentului şi siguranţa pacientului.
2.5.1 Cr La nivelul unităţii sanitare sunt utilizate reguli de prescriere şi înregistrare pentru medicamente.
2.5.1.1 C Condiţiile de prescriere a medicaţiei sunt stabilite şi cunoscute.
2.5.1.2 C Unitatea sanitară asigură medicaţia de urgenţă.
2.5.1.3 C Medicaţia din studiile clinice este păstrată şi gestionată în condiţii optime.
2.5.2 Cr Unitatea sanitară a implementat bunele practici de antibioterapie şi antibioprofilaxie.
2.5.2.1 C Prescrierea antibioticelor se face conform ghidurilor de antibioterapie recunoscute, rezultatului antibiogramei şi istoricului de antibiorezistenţă.
2.5.2.2 C Durata şi tipul prescrierii se stabilesc în funcţie de evoluţie şi sunt documentate.
2.6 S Managementul infecţiilor asociate asistenţei medicale asigură siguranţa pacienţilor şi a personalului.
2.6.1 Cr Unitatea sanitară are organizată activitatea de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale.
2.6.1.1 C Unitatea sanitară adoptă măsuri pentru prevenirea infecţiilor asociate asistenţei medicale.
2.6.1.2 C Unitatea sanitară asigură condiţiile pentru supravegherea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale.
2.6.2 Cr Supravegherea spaţiilor de primire, aşteptare, consultaţie şi tratament reduce gradul de risc infecţios.
2.6.2.1 C Zonele cu risc infecţios sunt identificate şi supravegheate pentru a preveni şi limita infecţiile asociate asistenţei medicale.
2.6.2.2 C Unitatea sanitară respectă regulile de igienă şi precauţiunile standard.
2.7 S Unitatea sanitară dezvoltă şi implementează o politică de asigurare şi îmbunătăţire a siguranţei pacientului.
2.7.1 Cr Unitatea sanitară are o politică proactivă de gestionare a riscurilor clinice.
2.7.1.1 C La nivelul unităţii sanitare sunt identificate, documentate şi evaluate periodic riscurile clinice, parte integrantă a registrului riscurilor.
2.7.1.2 C Unitatea sanitară a elaborat şi aplică o procedură de gestionare a evenimentelor adverse.
2.7.1.3 C Unitatea sanitară identifică pacienţii cu risc medical de cădere şi ia măsuri pentru prevenirea şi diminuarea consecinţelor.
2.7.1.4 C Unitatea sanitară urmăreşte identificarea şi prevenirea riscurilor şi a erorilor legate de medicaţie.
2.7.1.5 C Depozitarea şi manipularea medicamentelor de risc sunt reglementate.
2.7.1.6 C Unitatea sanitară are un sistem funcţional de identificare a pacientului bazat pe cel puţin două elemente de identificare.
2.7.2 Cr Unitatea sanitară urmăreşte creşterea siguranţei intervenţiilor invazive şi a expunerilor radiologice.
2.7.2.1 C În practica intervenţiilor invazive sunt utilizate liste de verificare specifice prin care se consemnează elemente de identificare pentru fiecare caz în parte.
2.7.2.2 C În practica medicală sunt aplicate şi respectate protocoalele pentru intervenţiile invazive.
2.7.2.3 C Principiile generale privind radioprotecţia sunt aplicate corect şi constant.
0 1 2
3 R ETICA MEDICALĂ ŞI DREPTURILE PACIENTULUI
3.1 S Unitatea sanitară promovează principiile de etică medicală.
3.1.1 Cr Unitatea sanitară asigură conformitatea practicii medicale cu normele etice şi legale privind obţinerea consimţământului informat şi asigurarea confidenţialităţii datelor medicale ale pacientului.
3.1.1.1 C Unitatea sanitară reglementează obţinerea consimţământului informat.
3.1.1.2 C Unitatea sanitară utilizează proceduri unitare privind asigurarea confidenţialităţii informaţiilor medicale ale pacientului.
3.1.2 Cr Unitatea sanitară stabileşte limitele de competenţă ale personalului angajat.
3.1.2.1 C Unitatea sanitară asigură instruirea personalului medical pentru prevenirea depăşirii competenţelor deţinute.
3.1.2.2 C Unitatea sanitară reglementează condiţiile în care depăşirea competenţelor medicale este permisă în interesul pacientului.
3.2 S Unitatea sanitară respectă drepturile pacientului.
3.2.1 Cr Unitatea sanitară asigură accesul la informaţiile medicale personale.
3.2.1.1 C Unitatea sanitară respectă dreptul pacientului la servicii medicale, cu prevenirea discriminării.
3.2.1.2 C Unitatea sanitară reglementează modalitatea prin care se pun la dispoziţia pacientului/aparţinătorului împuternicitului şi a autorităţilor documentele medicale solicitate.
3.2.2 Cr Unitatea sanitară este preocupată de protecţia pacientului în relaţia cu mediul extern.
3.2.2.1 C Unitatea sanitară reglementează modalitatea de acces al mass-mediei în instituţie şi la pacient.
3.2.2.2 C Unitatea sanitară asigură condiţiile şi procedurile pentru înregistrarea audio/foto/video a pacientului, cu scopul de a evita suspectarea unei culpe medicale.
R = referinţă; S = standard; Cr = criteriu; C = cerinţă.

ANEXA Nr. 7

Cod Tip R/S/Cr/C Standarde pentru serviciile de sănătate acordate în regim ambulatoriu PARACLINIC - LABORATOR ANALIZE MEDICALE
0 1 2
1 R MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIONAL
1.1 S Managementul organizaţional este adaptat nevoilor de îngrijiri de sănătate, dinamicii pieţei de servicii de sănătate şi asigurării funcţionării eficiente şi eficace a unităţii sanitare.
1.1.1 Cr Managementul organizaţional este adaptat nevoilor de îngrijiri de sănătate şi dinamicii pieţei de servicii de sănătate.
1.1.1.1 C Unitatea sanitară evaluează nevoia de îngrijire a populaţiei şi dinamica pieţei de servicii de sănătate din teritoriul deservit.
1.1.1.2 C Unitatea sanitară are stabilit un plan de servicii pe care le oferă populaţiei deservite.
1.1.1.3 C Unitatea sanitară asigură nevoia de investigaţii prin laborator propriu sau laborator externalizat.
1.1.1.4 C Unitatea sanitară stabileşte necesarul de personal în raport cu volumul de activitate preconizat.
1.1.2 Cr Managementul organizaţional asigură funcţionarea eficientă şi eficace a unităţii sanitare.
1.1.2.1 C Structura organizatorică asigură derularea tuturor proceselor de acordare a asistenţei medicale în condiţii de eficacitate şi eficienţă.
1.1.2.2 C Resursele umane asigură derularea tuturor proceselor de acordare a asistenţei medicale în condiţii de eficacitate şi eficienţă.
1.1.2.3 C Bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii sanitare susţine realizarea activităţilor planificate.
1.2 S Sistemul de comunicare existent răspunde nevoilor unităţii sanitare şi ale pacientului.
1.2.1 Cr Sistemul informaţional răspunde nevoii de informare şi asigură utilizarea eficientă şi eficace a informaţiilor cu asigurarea confidenţialităţii, integrităţii şi securităţii datelor.
1.2.1.1 C Unitatea sanitară respectă legislaţia în vigoare cu privire la securitatea datelor.
1.2.1.2 C Circuitele şi fluxurile informaţionale asigură înregistrarea şi transmiterea datelor în formatul necesar şi în timp util.
0 1 2
1.2.1.3 C Sistemul informatic asigură datele necesare pentru derularea activităţilor medicale.
1.2.1.4 C Unitatea sanitară reglementează modul în care rezultatele cu valori de alertă/critice sunt transmise pacientului/medicului prescriptor.
1.2.1.5 C Păstrarea, arhivarea şi distrugerea documentelor, informaţiilor şi înregistrărilor asigură confidenţialitatea, integritatea şi securitatea datelor.
1.2.2 Cr Comunicarea răspunde nevoilor pacientului şi ale unităţii sanitare.
1.2.2.1 C Unitatea sanitară pune la dispoziţia publicului canale de comunicare şi informare variate.
1.2.2.2 C Pagina de internet a unităţii sanitare asigură comunicarea eficientă.
1.2.2.3 C Unitatea sanitară are organizată comunicarea cu alte unităţi sanitare.
2 R MANAGEMENTUL CLINIC
2.1 S Preluarea pacientului se face conform nevoilor acestuia, misiunii şi resurselor disponibile unităţii sanitare.
2.1.1 Cr Preluarea pacientului este organizată pentru a facilita accesul la serviciile de sănătate conform nevoilor acestuia.
2.1.1.1 C Unitatea sanitară a identificat patologiile pentru care dispune resurse.
2.1.1.2 C Sistemul de programare acoperă necesităţile de asigurare a serviciilor medicale şi nu afectează asistenţa medicală de urgenţă.
2.1.2 Cr Datele medicale sunt înregistrate corect şi complet, întreg procesul fiind reglementat.
2.1.2.1 C Unitatea sanitară stabileşte datele necesare de consemnat în cererea de analize medicale.
2.1.2.2 C Unitatea sanitară reglementează eliberarea buletinului de analize.
2.1.3 Cr Practica medicală abordează specific pacientul.
2.1.3.1 C Unitatea sanitară asigură servicii adaptate pentru pacienţi cu dizabilităţi, nevoi speciale sau manifestări agresive.
2.1.3.2 C Unitatea sanitară asigură servicii adaptate pentru pacienţi cu particularităţi psiho-emoţionale.
2.1.3.3 C Unitatea sanitară asigură asistenţa medicală de urgenţă-prim ajutor calificat, în limitele competenţelor sale, permanent.
2.1.3.4 C Unitatea sanitară se preocupă de depistarea pacienţilor cu boală cronică de rinichi.
2.2 S Serviciile paraclinice corespund nevoilor de investigare.
2.2.1 Cr Unitatea sanitară defineşte serviciile paraclinice furnizate în funcţie de departamentele autorizate şi competenţele profesionale.
2.2.1.1 C În funcţie de identificarea nevoii de servicii paraclinice a pacientului se stabileşte modalitatea de rezolvare a cazului, cu asigurarea continuităţii asistenţei medicale.
2.2.1.2 C Activitatea serviciilor paraclinice este efectuată în colaborare cu medicii prescriptori.
2.2.2 Cr Serviciile paraclinice răspund necesităţilor de investigare a pacienţilor în ceea ce priveşte accesabilitatea, calitatea şi intervalul de timp până la obţinerea rezultatelor.
2.2.2.1 C Monitorizarea şi analiza neconformităţilor sunt utilizate pentru îmbunătăţirea activităţii paraclinice.
2.2.2.2 C Intervalele de referinţă ale rezultatelor examinărilor, valorile de alertă şi valorile critice stabilite sunt comunicate odată cu transmiterea rezultatelor.
2.2.3 Cr Unitatea sanitară se preocupă de satisfacerea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a nevoilor de investigare.
2.2.3.1 C Unitatea sanitară stabileşte soluţiile de satisfacere a nevoilor de investigaţii.
2.2.3.2 C Unitatea sanitară reglementează condiţiile necesare desfăşurării proceselor corespunzătoare etapei preexaminare.
2.2.3.3 C Unitatea sanitară reglementează condiţiile necesare desfăşurării proceselor corespunzătoare etapei de examinare.
2.2.3.4 C Unitatea sanitară reglementează condiţiile necesare desfăşurării proceselor corespunzătoare etapei post-examinare.
2.2.4 Cr Activitatea compartimentului de microbiologie susţine respectarea bunelor practici în utilizarea antibioticelor.
2.2.4.1 C Compartimentul de microbiologie al unităţii sanitare are proceduri de control intern de calitate a investigaţiilor pentru detectarea antibioticorezistenţei.
2.2.4.2 C Compartimentul de microbiologie al unităţii sanitare colaborează cu medicii prescriptori, medicii infecţionişti, epidemiologii şi farmaciştii cu privire la datele de monitorizare a antibioticorezistenţei.
0 1 2
2.3 S Managementul infecţiilor asociate asistenţei medicale asigură siguranţa pacientului şi a personalului.
2.3.1 Cr Unitatea sanitară are organizată activitatea de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale.
2.3.1.1 C Unitatea sanitară adoptă măsuri pentru prevenirea infecţiilor asociate asistenţei medicale.
2.3.1.2 C Unitatea sanitară asigură condiţiile pentru supravegherea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale.
2.3.2 Cr Supravegherea mediului de îngrijire reduce gradul de risc infecţios.
2.3.2.1 C Zonele cu risc infecţios sunt identificate şi supravegheate pentru a preveni şi limita infecţiile asociate asistenţei medicale.
2.3.2.2 C Unitatea sanitară monitorizează calitatea aerului şi adoptă măsuri pentru a limita apariţia infecţiilor aerogene.
2.3.2.3 C Calitatea sterilizării este verificată şi supravegheată.
2.3.3 Cr Unitatea sanitară şi-a stabilit reguli pentru diminuarea riscului infecţios pentru personal, probe biologice şi pacienţi.
2.3.3.1 C Unităţile sanitare identifică, evaluează şi tratează riscul infecţios al activităţilor de asistenţă medicală.
2.3.3.2 C Trasabilitatea proceselor privind buna utilizare a dispozitivelor medicale, materialelor sanitare şi a echipamentelor de multiplă folosinţă este asigurată şi supravegheată pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale.
2.3.3.3 C Unitatea sanitară supraveghează respectarea regulilor de igienă a mâinilor.
2.3.3.4 C Unitatea sanitară gestionează riscul infecţios al personalului.
2.3.3.5 C Managementul deşeurilor reduce riscul infecţios.
2.4 S Unitatea sanitară dezvoltă şi implementează o politică de asigurare şi îmbunătăţire a siguranţei pacientului.
2.4.1 Cr Unitatea sanitară are o politică proactivă de prevenire a riscurilor paraclinice.
2.4.1.1 C La nivelul fiecărui departament din unitatea sanitară sunt documentate, identificate şi evaluate, la termene stabilite, riscurile neclinice ca parte integrantă a registrului riscurilor.
2.4.1.2 C Unitatea sanitară a elaborat şi implementat o procedură de gestionare a evenimentelor adverse.
2.4.1.3 C Unitatea sanitară are un sistem funcţional de identificare a pacientului bazat pe cel puţin două elemente de identificare.
2.4.2 Cr Unitatea sanitară urmăreşte creşterea siguranţei în cazul intervenţiilor invazive.
2.4.2.1 C În practica medicală sunt aplicate şi respectate protocoalele în cazul intervenţiilor invazive.
2.4.2.2 C Incidentele apărute în practica recoltării sunt recunoscute şi se iau măsuri imediate.
2.4.3 Cr Unitatea sanitară se preocupă de identificarea pacienţilor cu risc de cădere şi ia măsuri de prevenire a acestora.
2.4.3.1 C Unitatea sanitară identifică pacienţii cu risc de cădere şi ia măsuri pentru prevenirea şi diminuarea consecinţelor.
2.4.3.2 C Informarea şi educarea pacientului, aparţinătorilor şi personalului contribuie la diminuarea riscurilor de cădere.
2.5 S Auditul clinic evaluează eficacitatea şi eficienţa serviciilor paraclinice.
2.5.1 Cr Activitatea de audit clinic este organizată.
2.5.1.1 C Misiunile de audit clinic sunt planificate anual.
2.5.1.2 C Echipa de audit este parte funcţională a structurii de management al calităţii.
2.5.2 Cr Îmbunătăţirea activităţii medicale se face utilizând rezultatele auditării interne.
2.5.2.1 C Recomandările rezultate în urma auditului intern sunt utilizate pentru îmbunătăţirea procedurilor de lucru.
2.5.2.2 C Unitatea sanitară urmăreşte îmbunătăţirea activităţii medicale, utilizând proceduri de lucru.
3 R ETICA MEDICALĂ ŞI DREPTURILE PACIENTULUI
3.1 S Unitatea sanitară promovează respectul pentru autonomia pacientului, principiile binefacerii şi nonvătămării.
3.1.1 Cr Unitatea sanitară asigură conformitatea practicii medicale cu normele etice şi legale care se aplică consimţământului informat şi confidenţialităţii datelor pacientului.
3.1.1.1 C Unitatea sanitară reglementează obţinerea consimţământului informat.
3.1.1.2 C Unitatea sanitară utilizează proceduri unitare privind asigurarea confidenţialităţii şi verifică respectarea acestora de către personalul medical.
0 1 2
3.1.2 Cr Unitatea sanitară impune limitarea practicii la sfera de competenţă deţinută în cadrul specialităţii.
3.1.2.1 C Unitatea sanitară reglementează condiţiile în care depăşirea competenţelor medicale este permisă în interesul pacientului.
3.1.2.2 C Unitatea sanitară asigură instruirea personalului medical pentru respectarea drepturilor pacientului în situaţiile care impun depăşirea competenţelor sau în situaţiile de tratament administrat în lipsa obţinerii consimţământului.
3.2 S Unitatea sanitară respectă principiul echităţii, justiţiei sociale şi al contextului cultural şi spiritual al pacienţilor.
3.2.1 Cr Unitatea sanitară are politici de prevenire a discriminării şi informare despre acordarea serviciilor medicale.
3.2.1.1 C Unitatea sanitară reglementează prevenirea discriminării în acordarea serviciilor medicale.
3.2.1.2 C Unitatea sanitară asigură trasabilitatea activităţii de rezolvare a reclamaţiilor şi sesizărilor.
3.2.1.3 C Unitatea sanitară asigură informarea pacientului despre opţiunile de continuitate a serviciilor medicale.
3.2.2 Cr Unitatea sanitară reglementează accesul la informaţiile personale.
3.2.2.1 C Unitatea sanitară reglementează modalitatea prin care se pun la dispoziţia pacientului/aparţinătorilor/ împuterniciţilor documentele medicale solicitate.
3.2.2.2 C Unitatea sanitară reglementează modalitatea prin care se pun la dispoziţia terţilor documentele medicale solicitate.
3.2.3 Cr Unitatea sanitară reglementează accesul mass-mediei şi înregistrarea audio/foto/video a pacienţilor.
3.2.3.1 C Unitatea sanitară asigură condiţiile şi procedurile de acces al mass-mediei în unitatea sanitară şi la pacienţi.
3.2.3.2 C Unitatea sanitară asigură condiţiile şi procedurile de înregistrare audio/foto/video a pacientului, în scop medical, didactic şi de cercetare.
R = referinţă; S = standard; Cr = criteriu; C = cerinţă.

ANEXA Nr. 8

Cod Tip R/S/Cr/C Standarde pentru serviciile de sănătate acordate în regim ambulatoriu MEDICINĂ FIZICĂ ŞI REABILITARE
0 1 2
1 R MANAGEMENTUL STRATEGIC ŞI ORGANIZAŢIONAL
1.1 S Managementul organizaţional este adaptat nevoilor de îngrijiri de sănătate, dinamicii pieţei de servicii de sănătate şi asigurării funcţionării eficiente şi eficace a unităţii sanitare.
1.1.1 Cr Managementul organizaţional este adaptat nevoilor de îngrijiri de sănătate şi dinamicii pieţei de servicii de sănătate.
1.1.1.1 C Unitatea sanitară evaluează nevoia de îngrijire a populaţiei şi dinamica pieţei de servicii de sănătate din teritoriul deservit.
1.1.1.2 C Unitatea sanitară a identificat patologiile pentru care dispune de resurse.
1.1.1.3 C Unitatea sanitară are stabilit un plan de servicii pe care le oferă populaţiei deservite.
1.1.1.4 C Unitatea sanitară stabileşte necesarul de personal în raport cu volumul de activitate preconizat.
1.1.1.5 C Necesarul de personal medical de îngrijire este stabilit în funcţie de nevoia de îngrijire a pacientului.
1.1.2 Cr Managementul organizaţional asigură funcţionarea eficientă şi eficace a unităţii sanitare.
1.1.2.1 C Structura organizatorică asigură derularea tuturor proceselor de acordare a asistenţei şi îngrijirilor medicale în condiţii de eficacitate şi eficienţă.
1.1.2.2 C Resursele umane asigură derularea tuturor proceselor de acordare a asistenţei şi îngrijirilor medicale în condiţii de eficacitate şi eficienţă.
1.1.2.3 C Bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii sanitare susţine realizarea activităţilor planificate.
0 1 2
1.2 S Sistemul de comunicare existent răspunde nevoilor unităţii sanitare şi ale pacientului.
1.2.1 Cr Sistemul informaţional răspunde nevoii de informaţii şi asigură utilizarea lor eficientă şi eficace, cu respectarea confidenţialităţii, integrităţii şi securităţii datelor.
1.2.1.1 C Unitatea sanitară respectă legislaţia în vigoare cu privire la securitatea datelor.
1.2.1.2 C Circuitele şi fluxurile informaţionale asigură înregistrarea şi transmiterea datelor în formatul necesar şi în timp util.
1.2.1.3 C Sistemul informatic asigură datele necesare pentru derularea activităţilor medicale.
1.2.1.4 C Păstrarea, arhivarea şi distrugerea documentelor, informaţiilor şi înregistrărilor asigură confidenţialitatea, integritatea şi securitatea datelor.
1.2.2 Cr Comunicarea răspunde nevoilor pacientului şi unităţii sanitare.
1.2.2.1 C Unitatea sanitară pune la dispoziţia publicului canale de comunicare şi informare variate.
1.2.2.2 C Pagina de internet a unităţii sanitare asigură comunicarea eficientă.
1.2.2.3 C Comunicarea se realizează având în vedere continuitatea procesului de îngrijire.
1.3 S Unitatea sanitară se preocupă de îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate şi a siguranţei pacientului.
1.3.1 Cr Unitatea sanitară implementează managementul calităţii serviciilor de sănătate.
1.3.1.1 C Unitatea sanitară stabileşte modul de funcţionare a managementului calităţii serviciilor de sănătate.
1.3.1.2 C Unitatea sanitară monitorizează nivelul de satisfacţie a pacientului.
1.3.2 Cr Unitatea sanitară se preocupă de identificarea şi analiza riscurilor neclinice.
1.3.2.1 C Unitatea sanitară are organizată activitatea de identificare şi analiză a riscurilor nemedicale.
1.3.2.2 C Sunt identificate locurile şi condiţiile cu potenţial de risc fizic pentru securitatea persoanelor (risc de cădere, de alunecare, de lovire, electrocutare etc.).
1.3.3 Cr Unitatea sanitară implementează măsuri de protecţie a pacientului, aparţinătorilor şi personalului faţă de riscurile neclinice.
1.3.3.1 C La nivelul unităţii sanitare sunt adoptate măsuri de protecţie, pază şi securitate pentru bunuri şi persoane.
1.3.3.2 C Unitatea sanitară implementează măsuri de gestionare a riscurilor la seism, incendiu, explozie.
1.3.3.3 C Unitatea sanitară implementează măsuri de gestionare a riscului de contaminare chimică şi biologică.
1.3.3.4 C Unitatea sanitară are prevăzute măsuri pentru siguranţa fizică a angajaţilor.
1.4 S Modul de organizare a mediului de îngrijire asigură condiţiile necesare furnizării asistenţei medicale în funcţie de structura şi competenţa asumată a unităţii sanitare.
1.4.1 Cr Organizarea mediului de îngrijire ţine cont de structura unităţii sanitare.
1.4.1.1 C Se asigură condiţiile necesare pentru orientarea cu uşurinţă a pacientului în incinta unităţii sanitare.
1.4.1.2 C Unitatea sanitară evaluează şi îmbunătăţeşte constant mediul ambiant.
1.4.2 Cr Unitatea sanitară se preocupă de asigurarea unui climat prietenos, adaptat copilului.
1.4.2.1 C Unitatea sanitară asigură condiţii adaptate îngrijirii copilului.
1.4.2.2 C Unitatea sanitară asigură servicii de susţinere a asistenţei medicale pentru copii.
2 R MANAGEMENTUL CLINIC
2.1 S Preluarea în îngrijire şi evaluarea iniţială a pacientului se fac conform nevoilor acestuia, misiunii şi resurselor disponibile ale unităţii sanitare.
2.1.1 Cr Unitatea sanitară are stabilite preluarea şi evaluarea iniţială conform gradului de competenţă tehnic şi profesional.
2.1.1.1 C Primirea şi consultul pacientului programat sunt reglementate la nivelul unităţii sanitare.
2.1.1.2 C Unitatea sanitară dispune de resursele tehnice necesare realizării serviciului de medicină fizică şi de reabilitare.
2.1.1.3 C Unitatea sanitară asigură asistenţa medicală de urgenţă, prin ajutor calificat, în limitele competenţelor sale.
2.1.2 Cr Serviciile furnizate sunt adaptate pacientului cu dizabilităţi, nevoi speciale sau manifestări agresive.
2.1.2.1 C Pacientul cu dizabilităţi sau nevoi speciale beneficiază de condiţii adecvate de preluare.
2.1.2.2 C Unitatea sanitară este pregătită pentru managementul pacientului cu manifestări agresive.
0 1 2
2.1.3 Cr Procesul de evaluare a nevoilor pacientului, în vederea stabilirii modalităţii de rezolvare a cazului, este bine definit la nivelul unităţii sanitare.
2.1.3.1 C În funcţie de starea iniţială, se decide dacă unitatea sanitară poate prelua pacientul şi modalitatea de rezolvare a cazului.
2.1.3.2 C Unitatea sanitară are organizată o modalitate de orientare a pacientului care depăşeşte competenţele acesteia şi facilitează accesul la serviciile de care acesta are nevoie.
2.1.4 Cr Evaluarea iniţială include factorii psihocomportamentali şi socioeconomici pentru asigurarea continuităţii îngrijirilor.
2.1.4.1 C Unitatea sanitară se implică în rezolvarea cazurilor cu particularităţi psihoemoţionale, socioeconomice şi spirituale care pot afecta procesul de îngrijire.
2.1.4.2 C Managementul durerii acute sau cronice începe din etapa evaluării iniţiale.
2.2 S Practica medicală abordează integrat şi specific pacientul, cu asigurarea continuităţii asistenţei şi a îngrijirilor medicale.
2.2.1 Cr Managementul cazului este bazat pe utilizarea protocoalelor de diagnostic şi tratament.
2.2.1.1 C Acordarea asistenţei medicale se face conform unei planificări stabilite de către medicul curant.
2.2.1.2 C Elaborarea protocoalelor de diagnostic şi tratament este făcută pe baza principiilor medicinei bazate pe dovezi, a experienţei clinice de la nivelul unităţii sanitare şi în funcţie de capacitatea tehnico-materială a acesteia.
2.2.1.3 C Evaluarea şi actualizarea eficienţei şi eficacităţii protocoalelor se efectuează periodic.
2.2.2 Cr Abordarea integrată a pacientului este o uzanţă a practicii medicale.
2.2.2.1 C Unitatea sanitară asigură o abordare multidisciplinară a practicii medicale, completă şi personalizată.
2.2.2.2 C Consulturile interdisciplinare sunt fundamentate şi consemnate în fişa medicală a pacientului.
2.2.2.3 C Personalul medical consemnează informaţiile privind îngrijirile acordate, rezultatele investigaţiilor şi recomandările terapeutice conform specialităţii.
2.2.3 Cr Comunicarea cu pacientul urmăreşte implicarea acestuia în procesul de îngrijire în ambulatoriu.
2.2.3.1 C Comunicarea personalului cu pacientul şi aparţinătorul urmăreşte educarea acestora în vederea implicării în luarea şi respectarea deciziilor terapeutice.
2.2.3.2 C Unitatea sanitară analizează periodic eficacitatea comunicării.
2.2.4 Cr Planul de îngrijire a pacientului este parte integrantă din managementul cazului.
2.2.4.1 C Personalul medical asigură îngrijirea completă şi personalizată a pacientului.
2.2.4.2 C Planul de îngrijire individualizat este întocmit de către asistentul medical, pe baza recomandărilor medicale.
2.2.5 Cr La nivelul unităţii sanitare sunt utilizate reguli de prescriere a medicamentelor şi monitorizare a prescrierilor.
2.2.5.1 C Condiţiile de prescriere a medicaţiei sunt stabilite şi cunoscute.
2.2.5.2 C Unitatea sanitară asigură medicamentele necesare susţinerii continuităţii actului medical, prin intermediul farmaciei proprii sau prin intermediul unei unităţi sanitare farmaceutice cu care are încheiat un contract.
2.2.6 Cr Unitatea sanitară asigură continuitatea actului medical.
2.2.6.1 C Unitatea sanitară asigură condiţiile necesare pentru continuitatea actului medical.
2.2.6.2 C Unitatea sanitară asigură condiţiile pentru accesul pacientului la serviciile de medicină fizică şi de reabilitare necesare, în funcţie de patologie.
2.3 S Managementul infecţiilor asociate asistenţei medicale respectă bunele practici în domeniu.
2.3.1 Cr Supravegherea mediului de îngrijire reduce gradul de risc infecţios.
2.3.1.1 C Zonele cu risc infecţios sunt identificate şi supravegheate pentru a preveni şi limita infecţiile asociate asistenţei medicale.
2.3.1.2 C Calitatea sterilizării este verificată şi supravegheată.
2.3.1.3 C Unitatea sanitară monitorizează circuitul lenjeriei.
2.3.2 Cr Unitatea sanitară previne şi limitează riscul infecţios.
2.3.2.1 C Medicul curant identifică pacientul cu risc infecţios şi adoptă măsuri pentru limitarea acestuia.
2.3.2.2 C Trasabilitatea proceselor privind buna utilizare a dispozitivelor medicale, materialelor sanitare şi echipamentelor de multiplă folosinţă este asigurată şi supravegheată.
2.3.2.3 C Unitatea sanitară supraveghează respectarea regulilor de igienă a mâinilor.
0 1 2
2.4 S Unitatea sanitară are o abordare proactivă de asigurare şi îmbunătăţire a siguranţei pacientului.
2.4.1 Cr Unitatea sanitară are o politică proactivă de prevenire a riscurilor clinice.
2.4.1.1 C La nivelul unităţii sanitare sunt identificate, documentate şi evaluate periodic riscurile clinice, parte integrantă a registrului riscurilor.
2.4.1.2 C Unitatea sanitară dezvoltă şi implementează un sistem de gestionare a evenimentelor-santinelă.
2.4.1.3 C Unitatea sanitară a elaborat şi aplică o procedură de gestionare a evenimentelor adverse şi a celor cu potenţial de afectare a pacientului („near miss").
2.4.2 Cr Unitatea sanitară urmăreşte identificarea şi prevenirea riscurilor şi a erorilor legate de medicaţie.
2.4.2.1 C Înregistrarea şi comunicarea informaţiilor legate de medicaţia pacientului contribuie la evitarea asocierilor incompatibile sau nerecomandate.
2.4.2.2 C Depozitarea şi manipularea medicamentelor de risc sau a medicamentelor a/al căror denumire/ambalaj este asemănătoare/asemănător sunt reglementate.
2.4.3 Cr Unitatea sanitară urmăreşte identificarea cauzelor medicale potenţial generatoare de vătămări corporale prin cădere şi prevenirea căderilor.
2.4.3.1 C Unitatea sanitară identifică pacientul cu risc de cădere şi sunt luate măsuri pentru prevenirea şi diminuarea consecinţelor.
2.4.3.2 C Informarea şi educarea pacientului/aparţinătorilor şi personalului contribuie la diminuarea riscurilor de cădere.
3 R ETICA MEDICALĂ ŞI DREPTURILE PACIENTULUI
3.1 S Unitatea sanitară promovează respectul pentru autonomia pacientului, principiile binefacerii şi nonvătămării.
3.1.1 Cr Unitatea sanitară asigură conformitatea practicii medicale cu normele etice şi legale care se aplică consimţământului informat şi confidenţialităţii datelor pacientului.
3.1.1.1 C Unitatea sanitară reglementează obţinerea consimţământului informat.
3.1.1.2 C Unitatea sanitară utilizează proceduri unitare privind asigurarea confidenţialităţii şi verifică respectarea acestora de către personalul medical.
3.1.2 Cr Unitatea sanitară reglementează practica medicală ţinând cont de sfera de competenţă deţinută în cadrul specialităţii.
3.1.2.1 C Unitatea sanitară reglementează condiţiile în care depăşirea competenţelor medicale este permisă în interesul pacientului.
3.1.2.2 C Unitatea sanitară asigură instruirea personalului medical pentru respectarea drepturilor pacientului în situaţiile care impun depăşirea competenţelor sau în situaţiile de tratament administrat în lipsa obţinerii consimţământului.
3.2 S Unitatea sanitară respectă principiul echităţii, justiţiei sociale şi al contextului cultural şi spiritual al pacientului.
3.2.1 Cr Unitatea sanitară are politici de prevenire a discriminării şi de informare despre acordarea serviciilor medicale.
3.2.1.1 C Unitatea sanitară reglementează prevenirea discriminării în acordarea serviciilor medicale.
3.2.1.2 C Unitatea sanitară asigură trasabilitatea activităţii de rezolvare a reclamaţiilor şi sesizărilor.
3.2.1.3 C La nivelul unităţii sanitare există posibilitatea asigurării asistenţei spirituale şi culturale conform opţiunii pacientului.
3.2.2 Cr Unitatea sanitară reglementează accesul la informaţiile personale.
3.2.2.1 C Unitatea sanitară reglementează modalitatea prin care se pun la dispoziţia pacientului/aparţinătorilor/ împuterniciţilor documentele medicale solicitate.
3.2.2.2 C Unitatea sanitară reglementează modalitatea prin care se pun la dispoziţia terţilor documentele medicale solicitate.
3.2.3 Cr Unitatea sanitară reglementează accesul mass-mediei şi înregistrarea audio/foto/video a pacientului.
3.2.3.1 C Unitatea sanitară asigură condiţiile şi procedurile de acces al mass-mediei în instituţie şi la pacient.
3.2.3.2 C Unitatea sanitară asigură condiţiile şi procedurile de înregistrare audio/foto/video a pacientului, în scop medical, didactic şi de cercetare.
R = referinţă; S = standard; Cr = criteriu; C = cerinţă.

ANEXA Nr. 9

Cod Tip R/S/Cr/C Standarde pentru serviciile de sănătate acordate în regim ambulatoriu ASISTENŢĂ MEDICALĂ PRIMARĂ
0 1 2
1 R MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIONAL
1.1 S Managementul organizaţional este adaptat nevoilor de îngrijiri de sănătate, dinamicii pieţei de servicii de sănătate şi asigurării funcţionării eficiente şi eficace a unităţii sanitare.
1.1.1 Cr Managementul organizaţional este adaptat nevoilor de îngrijiri de sănătate şi dinamicii pieţei de servicii de sănătate.
1.1.1.1 C Unitatea sanitară evaluează nevoia de îngrijire a populaţiei şi dinamica pieţei de servicii de sănătate din teritoriul deservit.
1.1.1.2 C Unitatea sanitară are stabilită lista de servicii pe care le oferă populaţiei deservite.
1.1.1.3 C Unitatea sanitară stabileşte numărul şi calificarea personalului necesar în raport cu volumul de servicii oferit.
1.1.2 Cr Managementul organizaţional asigură funcţionarea eficientă şi eficace a unităţii sanitare.
1.1.2.1 C Structura organizatorică asigură derularea proceselor de acordare a asistenţei şi îngrijirilor medicale în condiţii de eficacitate şi eficienţă.
1.1.2.2 C Resursele umane asigură derularea proceselor de acordare a asistenţei şi îngrijirilor medicale în condiţii de eficacitate şi eficienţă.
1.1.2.3 C Bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii sanitare susţine realizarea activităţilor planificate.
1.2 S Sistemul de comunicare existent răspunde nevoilor unităţii sanitare şi ale pacientului.
1.2.1 Cr Sistemul informaţional răspunde nevoii de informaţii şi asigură utilizarea lor eficientă şi eficace, cu asigurarea confidenţialităţii, integrităţii şi securităţii datelor.
1.2.1.1 C Unitatea sanitară respectă legislaţia în vigoare cu privire la securitatea datelor.
1.2.1.2 C Circuitele şi fluxurile informaţionale asigură înregistrarea şi transmiterea datelor în formatul necesar şi în timp util.
1.2.1.3 C Sistemul informatic asigură datele necesare pentru derularea activităţilor medicale.
1.2.1.4 C Păstrarea, arhivarea şi distrugerea documentelor, informaţiilor şi înregistrărilor asigură confidenţialitatea, integritatea şi securitatea datelor.
1.2.2 Cr Comunicarea răspunde nevoilor pacientului şi ale unităţii sanitare.
1.2.2.1 C Unitatea sanitară pune la dispoziţia publicului canale de comunicare şi informare variate.
1.2.2.2 C Pagina de internet a unităţii sanitare asigură informarea eficientă.
1.2.2.3 C Comunicarea se realizează având în vedere continuitatea procesului de îngrijire.
1.3 S Unitatea sanitară se preocupă de îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate şi a siguranţei pacientului.
1.3.1 Cr Unitatea sanitară implementează managementul calităţii serviciilor de sănătate.
1.3.1.1 C Unitatea sanitară are implementat un sistem de management al calităţii serviciilor de sănătate.
1.3.1.2 C Unitatea sanitară monitorizează nivelul de satisfacţie al pacientului.
1.3.1.3 C Unitatea sanitară efectuează activităţi specifice legate de îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale (audit clinic, evaluarea prescrierii de antibiotice).
1.3.2 Cr Unitatea sanitară se preocupă de identificarea şi analiza riscurilor nemedicale.
1.3.2.1 C Unitatea sanitară are organizată activitatea de identificare şi analiză a riscurilor nemedicale.
1.3.2.2 C Sunt identificate locurile şi condiţiile cu potenţial de risc fizic pentru securitatea persoanelor (risc de cădere, de alunecare, de lovire, electrocutare etc.).
1.3.3 Cr Unitatea sanitară implementează măsuri de protecţie a pacientului, aparţinătorului şi personalului faţă de riscurile neclinice.
1.3.3.1 C La nivelul unităţii sanitare sunt adoptate măsuri de protecţie, pază şi securitate pentru bunuri şi persoane.
1.3.3.2 C Unitatea sanitară implementează măsuri de gestionare a riscurilor la seism, incendiu, explozie.
1.3.3.3 C Unitatea sanitară implementează măsuri de gestionare a riscului de contaminare chimică şi biologică.
1.3.3.4 C Responsabilii cu prevenirea riscurilor tehnologice sunt nominalizaţi prin decizie şi instruiţi.
1.4 S Modul de organizare a mediului de îngrijire asigură condiţiile necesare furnizării asistenţei medicale în funcţie de structura şi competenţa asumată a unităţii sanitare.
1.4.1 Cr Organizarea mediului de îngrijire ţine cont de structura unităţii sanitare.
1.4.1.1 C Se asigură condiţiile necesare pentru orientarea cu uşurinţă a pacientului în incinta unităţii sanitare .
1.4.1.2 C Curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor şi a echipamentelor sunt reglementate şi monitorizate.
1.4.1.3 C Unitatea sanitară evaluează şi îmbunătăţeşte constant mediul ambiant.
0 1 2
1.4.2 Cr Organizarea mediului de îngrijire ţine cont de particularităţile pacientului.
1.4.2.1 C Se asigură condiţiile necesare pentru deplasarea cu uşurinţă a pacientului în incinta unităţii sanitare.
1.4.2.2 C Unitatea sanitară se preocupă de asigurarea unui climat prietenos, adaptat copilului.
1.4.2.3 C Activitatea clinică se desfăşoară respectând dreptul la intimitate al pacientului.
2 R MANAGEMENTUL CLINIC
2.1 S Unitatea sanitară asigură servicii de prevenţie pentru populaţia deservită.
2.1.1 Cr Unitatea sanitară a adoptat o politică pentru monitorizarea gravidei şi lăuzei.
2.1.1.1 C Unitatea sanitară asigură îngrijirea corespunzătoare a gravidei şi lăuzei.
2.1.1.2 C Unitatea sanitară promovează alăptarea ca primă metodă de alimentaţie a nou-născutului şi sugarului.
2.1.2 Cr Unitatea sanitară se preocupă de identificarea şi prevenirea cazurilor de îmbolnăvire a copilului.
2.1.2.1 C Unitatea sanitară previne bolile infectocontagioase ale copilului.
2.1.2.2 C Unitatea sanitară identifică malformaţiile/deficienţele nou-născutului.
2.1.3 Cr Unitatea sanitară se preocupă de identificarea riscurilor şi prevenirea cazurilor de îmbolnăvire a pacientului adult.
2.1.3.1 C Unitatea sanitară evaluează starea de sănătate a populaţiei deservite.
2.1.3.2 C Unitatea sanitară se preocupă de identificarea factorilor de risc.
2.1.3.3 C Unitatea sanitară se preocupă de managementul riscurilor clinice.
2.2 S Unitatea sanitară asigură continuitatea asistenţei medicale.
2.2.1 Cr Unitatea sanitară asigură managementul de caz al pacientului cronic.
2.2.1.1 C Unitatea sanitară asigură continuitatea asistenţei acordate pacientului cu boli cronice.
2.2.1.2 C Unitatea sanitară asigură managementul pacientului cu risc cardiovascular - hipertensiune arterială, dislipidemie şi diabet zaharat tip II.
2.2.1.3 C Unitatea sanitară asigură managementul pacientului cu boli pulmonare cronice - boala obstructivă pulmonară cronică şi astm bronşic.
2.2.1.4 C Unitatea sanitară asigură managementul pacientului cu boală cronică renală.
2.2.2 Cr Unitatea sanitară rezolvă în mod eficient urgenţele şi bolnavii acuţi.
2.2.2.1 C Unitatea sanitară asigură dotarea aparatului de urgenţă.
2.2.2.2 C Unitatea sanitară asigură asistenţa medicală primară pentru pacientul acut.
2.2.3 Cr Unitatea sanitară asigură continuitatea asistenţei medicale prin vizite la domiciliu.
2.2.3.1 C Unitatea sanitară asigură asistenţă medicală la domiciliu pentru grupurile populaţionale la risc.
2.2.3.2 C Unitatea sanitară se preocupă de dotarea cu aparatură şi medicaţie a „genţii medicului".
3 R ETICA MEDICALĂ ŞI DREPTURILE PACIENTULUI
3.1 S Unitatea sanitară promovează respectul pentru autonomia pacientului, principiile binefacerii şi nonvătămării.
3.1.1 Cr Unitatea sanitară asigură conformitatea practicii medicale cu normele etice şi legale care se aplică consimţământului informat şi confidenţialităţii datelor pacientului.
3.1.1.1 C Unitatea sanitară reglementează obţinerea consimţământului informat.
3.1.1.2 C Unitatea sanitară utilizează proceduri unitare privind asigurarea confidenţialităţii şi verifică respectarea acestora de către personalul medical.
3.1.2 Cr Unitatea sanitară impune limitarea practicii la sfera de competenţă deţinută în cadrul specialităţii.
3.1.2.1 C Unitatea sanitară reglementează condiţiile în care depăşirea competenţelor medicale este permisă în interesul pacientului.
3.1.2.2 C Unitatea sanitară asigură instruirea personalului medical pentru respectarea drepturilor pacientului în situaţiile care impun depăşirea competenţelor sau în situaţiile de tratament administrat în lipsa obţinerii consimţământului.
3.2 S Unitatea sanitară respectă principiile echităţii, justiţiei sociale şi contextului cultural şi spiritual al pacientului.
3.2.1 Cr Unitatea sanitară are politici de prevenire a discriminării şi informare despre acordarea serviciilor medicale.
3.2.1.1 C Unitatea sanitară reglementează prevenirea discriminării în acordarea serviciilor medicale.
3.2.1.2 C Unitatea sanitară asigură procesul şi trasabilitatea activităţii de rezolvare a reclamaţiilor şi sesizărilor.
3.2.1.3 C Unitatea sanitară asigură informarea pacientului despre opţiunile de îngrijire şi tratament.
0 1 2
3.2.2 Cr Unitatea sanitară reglementează accesul la informaţiile personale.
3.2.2.1 C Unitatea sanitară reglementează modalitatea prin care se pun la dispoziţia pacientului/aparţinătorului/ împuternicitului documentele medicale solicitate.
3.2.2.2 C Unitatea sanitară reglementează modalitatea prin care se pun la dispoziţia terţilor documentele medicale solicitate.
3.2.3 Cr Unitatea sanitară reglementează accesul mass-mediei şi înregistrarea audio/foto/video a pacienţilor.
3.2.3.1 C Unitatea sanitară asigură condiţiile şi procedurile de acces al mass-mediei în instituţie şi la pacient.
3.2.3.2 C Unitatea sanitară asigură condiţiile şi procedurile de înregistrare audio/foto/video a pacientului, în scop medical, didactic şi de cercetare.
R = referinţă; S = standard; Cr = criteriu; C = cerinţă.

ANEXA Nr. 10

Cod Tip R/S/Cr/C Standarde pentru serviciile de sănătate acordate în regim ambulatoriu MEDICINĂ DENTARĂ
0 1 2
1 R MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIONAL
1.1 S Managementul organizaţional este adaptat nevoilor pacientului, dinamicii pieţei de servicii şi asigurării funcţionării eficiente a unităţii sanitare.
1.1.1 Cr Planul de management se bazează pe nevoile pacientului şi dinamica pieţei de servicii din teritoriu.
1.1.1.1 C Unitatea sanitară evaluează nevoia de îngrijire a populaţiei bazată pe cazuistica şi pe dinamica pieţei de servicii de sănătate din teritoriul deservit.
1.1.1.2 C Planul de management al unităţii sanitare este fundamentat în conformitate cu resursele disponibile şi potenţiale identificate.
1.1.2 Cr Unitatea sanitară funcţionează cu toate avizele şi autorizaţiile prevăzute de actele normative în vigoare.
1.1.2.1 C Unitatea sanitară a luat toate măsurile pentru obţinerea şi actualizarea autorizaţiilor şi avizelor specifice.
1.1.2.2 C Bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii sanitare susţine realizarea activităţilor planificate.
1.2 S Managementul resurselor umane asigură nevoia de personal.
1.2.1 Cr Politica de resurse umane este documentată şi adaptată pentru funcţionarea optimă a unităţii sanitare.
1.2.1.1 C Resursele umane asigură derularea tuturor proceselor de acordare a asistenţei şi îngrijirilor medicale în condiţii de eficacitate şi eficienţă.
1.2.1.2 C Unitatea sanitară stabileşte necesarul de personal şi competenţa acestuia în raport cu volumul de activitate preconizat şi cu tipologia patologiilor cărora li se adresează.
1.2.2 Cr Unitatea sanitară sprijină dezvoltarea profesională a angajaţilor.
1.2.2.1 C Formarea profesională continuă este o preocupare a unităţii sanitare.
1.2.2.2 C Unitatea sanitară asigură satisfacţia personalului, ca premisă a fidelizării acestuia, creşterii performanţei şi calităţii activităţii.
1.3 S Sistemul de comunicare şi cel informaţional răspund nevoilor unităţii sanitare şi ale pacientului.
1.3.1 Cr Sistemul informaţional răspunde nevoii de informaţii cu asigurarea confidenţialităţii, integrităţii şi securităţii datelor.
1.3.1.1 C Circuitele şi fluxurile informaţionale asigură înregistrarea şi transmiterea datelor în formatul necesar şi în timp util.
1.3.1.2 C Unitatea sanitară respectă legislaţia în vigoare cu privire la securitatea datelor.
1.3.1.3 C Păstrarea, arhivarea şi distrugerea documentelor, informaţiilor şi înregistrărilor asigură confidenţialitatea, integritatea şi securitatea datelor.
0 1 2
1.3.2 Cr Comunicarea externă răspunde nevoilor pacientului şi ale unităţii sanitare.
1.3.2.1 C Unitatea sanitară pune la dispoziţia publicului canale de comunicare şi informare variate.
1.3.2.2 C Pagina de internet a unităţii sanitare asigură comunicarea eficientă.
1.3.2.3 C Comunicarea externă se realizează având în vedere continuitatea procesului de îngrijire.
1.3.3 Cr Comunicarea internă răspunde nevoilor pacientului şi ale unităţii sanitare.
1.3.3.1 C Regulile interne sunt comunicate personalului şi pacientului.
1.3.3.2 C Unitatea sanitară analizează anual eficacitatea comunicării.
1.4 S Unitatea sanitară se preocupă de identificarea riscurilor, îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate şi a siguranţei pacientului.
1.4.1 Cr Sistemul de management al calităţii vizează optimizarea continuă a proceselor de la nivelul unităţii sanitare.
1.4.1.1 C Conducerea unităţii sanitare asigură organizarea sistemului de management al calităţii serviciilor.
1.4.1.2 C Conducerea se preocupă de îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate şi a siguranţei pacientului.
1.4.2 Cr Unitatea sanitară urmăreşte creşterea nivelului de satisfacţie a pacientului.
1.4.2.1 C Unitatea sanitară utilizează opinia pacientului şi a aparţinătorului în procesul decizional pentru a îmbunătăţi serviciile medicale.
1.4.2.2 C Unitatea sanitară are organizată activitatea de identificare, analiză şi tratare a riscurilor nonclinice.
1.4.2.3 C Îngrijirile sunt acordate cu respectarea dreptului la intimitate.
1.4.3 Cr Mediul de îngrijire este evaluat şi adaptat necesităţilor asistenţei medicale.
1.4.3.1 C Unitatea sanitară evaluează şi îmbunătăţeşte constant condiţiile de acordare a serviciilor medicale.
1.4.3.2 C Unitatea sanitară evaluează şi îmbunătăţeşte constant mediul ambiant.
2 R MANAGEMENTUL CLINIC
2.1 S Preluarea, evaluarea iniţială şi îngrijirea pacientului se fac conform nevoilor acestuia şi resurselor unităţii sanitare.
2.1.1 Cr Preluarea în îngrijire este organizată pentru a facilita accesul pacientului la cele mai bune tehnologii disponibile conform nevoilor acestuia.
2.1.1.1 C Unitatea sanitară a identificat patologiile pentru care dispune de resurse.
2.1.1.2 C Unitatea sanitară dispune de resursele tehnice necesare realizării serviciilor medicale, adaptate nevoilor pacientului.
2.1.2 Cr Stabilirea modalităţii de rezolvare a cazului este definită la nivelul unităţii sanitare.
2.1.2.1 C Unitatea sanitară are organizată o modalitate de orientare a pacientului a cărui patologie depăşeşte competenţele acesteia şi facilitează accesul la serviciile de care pacientul are nevoie.
2.1.2.2 C Managementul durerii începe din etapa evaluării iniţiale.
2.1.2.3 C Serviciile furnizate sunt adaptate şi pacientului cu dizabilităţi, nevoi speciale sau manifestări agresive.
2.2 S Practica medicală abordează integrat şi specific pacientul, cu asigurarea continuităţii asistenţei medicale.
2.2.1 Cr Managementul cazului este bazat pe utilizarea protocoalelor de diagnostic şi tratament.
2.2.1.1 C Serviciile medicale se efectuează conform unui plan stabilit în urma unei evaluări iniţiale.
2.2.1.2 C Elaborarea şi utilizarea protocoalelor de diagnostic şi tratament sunt făcute pe baza identificării riscurilor clinice şi în funcţie de capacitatea tehnico-materială a unităţii sanitare.
2.2.1.3 C Evaluarea eficienţei şi a eficacităţii protocoalelor se efectuează periodic.
2.2.2 Cr Abordarea integrată a pacientului este o uzanţă a practicii medicale.
2.2.2.1 C Unitatea sanitară asigură o abordare a practicii medicale completă şi personalizată.
2.2.2.2 C Unitatea sanitară asigură condiţii adaptate îngrijirii copilului.
2.2.3 Cr Unitatea sanitară asigură continuitatea şi adaptabilitatea la pacient a actului medical.
2.2.3.1 C Planul de caz conţine elementele de intervenţie diagnostic şi terapie succesive preluării în îngrijire a pacientului.
2.2.3.2 C Personalul medical consemnează informaţiile privind rezultatele examinării clinice şi paraclinice şi recomandările terapeutice.
0 1 2
2.3 S Managementul medicaţiei garantează siguranţa tratamentului.
2.3.1 Cr Unitatea sanitară are stabilite reguli de prescriere şi înregistrare a medicaţiei.
2.3.1.1 C Condiţiile de prescriere a medicaţiei sunt stabilite şi cunoscute.
2.3.1.2 C Unitatea sanitară urmăreşte identificarea şi prevenirea riscurilor şi a erorilor legate de medicaţie.
2.3.2 Cr Unitatea sanitară are o politică proactivă de gestionare a riscurilor medicaţiei.
2.3.2.1 C Depozitarea şi manipularea medicamentelor cu risc sunt reglementate.
2.3.2.2 C Unitatea sanitară are evidenţa utilizării medicamentelor din aparatul de urgenţă şi a completării aparatului.
2.4 S Unitatea sanitară dezvoltă şi implementează o politică de asigurare şi îmbunătăţire a siguranţei pacientului.
2.4.1 Cr Unitatea sanitară are o abordare proactivă de prevenire a riscurilor clinice.
2.4.1.1 C La nivelul unităţii sanitare sunt identificate, documentate şi evaluate periodic riscurile clinice.
2.4.1.2 C Unitatea sanitară a elaborat şi aplică o procedură de gestionare a incidentelor legate de utilizarea aparaturii şi dispozitivelor specifice.
2.4.2 Cr Unitatea sanitară are organizată activitatea de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale.
2.4.2.1 C Unitatea sanitară adoptă măsuri pentru prevenirea infecţiilor asociate asistenţei medicale.
2.4.2.2 C Unitatea sanitară asigură condiţiile pentru supravegherea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale.
2.4.2.3 C Managementul infecţiilor asociate asistenţei medicale asigură siguranţa pacientului şi a personalului.
3 R ETICA MEDICALĂ ŞI DREPTURILE PACIENTULUI
3.1 S Unitatea sanitară promovează principiile de etică medicală.
3.1.1 Cr Unitatea sanitară asigură conformitatea practicii medicale cu normele etice şi legale privind obţinerea consimţământului informat şi asigurarea confidenţialităţii datelor medicale ale pacientului.
3.1.1.1 C Unitatea sanitară reglementează obţinerea consimţământului informat.
3.1.1.2 C Unitatea sanitară utilizează proceduri unitare privind asigurarea confidenţialităţii informaţiilor medicale ale pacientului.
3.1.2 Cr Unitatea sanitară stabileşte limitele de competenţă ale personalului angajat.
3.1.2.1 C Unitatea sanitară asigură instruirea personalului medical pentru prevenirea depăşirii competenţelor deţinute.
3.1.2.2 C Unitatea sanitară reglementează condiţiile în care depăşirea competenţelor medicale este permisă în interesul pacientului.
3.2 S Unitatea sanitară respectă drepturile pacientului.
3.2.1 Cr Unitatea sanitară asigură accesul la informaţiile medicale personale.
3.2.1.1 C Unitatea sanitară respectă dreptul pacientului la servicii medicale, cu prevenirea discriminării.
3.2.1.2 C Unitatea sanitară reglementează modalitatea prin care se pun la dispoziţia pacientului/aparţinătorilor/ împuterniciţilor şi a autorităţilor documentele medicale solicitate.
3.2.2 Cr Unitatea sanitară este preocupată de protecţia pacientului în relaţia cu mediul extern.
3.2.2.1 C Unitatea sanitară reglementează modalitatea de acces al mass-mediei în instituţie şi la pacient.
3.2.2.2 C Unitatea sanitară asigură condiţiile şi procedurile pentru înregistrarea audio/foto/video a pacientului, cu scopul de a evita suspectarea unei culpe medicale.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 353/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 353 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 353/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu