Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.35 din 27.02.2019

pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cantităţilor de gaze naturale pe care producătorii au obligaţia să le vândă cu prioritate către furnizori pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienţilor casnici din producţia internă şi/sau din depozitele de înmagazinare, a Metodologiei de stabilire a structurii specifice de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale destinată asigurării consumului clienţilor finali noncasnici şi de modificare şi completare a Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 164 din 01 martie 2019SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 99 lit. b), c) şi i), art. 122 alin. (1) lit. h), art. 124 alin. (11), (12) şi (13) şi ale art. 181 alin. (9) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum ale art. 8 lit. a) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi f) şi ale art. 10 alin. (1) lit. a) şi q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Metodologia de stabilire a cantităţilor de gaze naturale pe care producătorii au obligaţia să le vândă cu prioritate către furnizori pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienţilor casnici din producţia internă şi/sau din depozitele de înmagazinare, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Se aprobă Metodologia de stabilire a structurii specifice de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale destinată asigurării consumului clienţilor finali noncasnici, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 3
(1) În înţelesul prezentului ordin, termenii şi expresiile folosite au semnificaţiile următoare:a)amestec import/intern (amestec) - amestecul de gaze naturale constituit din cantităţi de gaze naturale achiziţionate din import sau din state din spaţiul comunitar şi gaze naturale din producţia internă; b)gaze naturale din producţia internă - gaze naturale din producţia internă curentă şi gaze naturale din producţia internă înmagazinate în depozitele de înmagazinare subterană; c)gaze naturale din import - gaze naturale curente achiziţionate din import sau din state din spaţiul comunitar şi gaze naturale din import ori din state din spaţiul comunitar, înmagazinate şi extrase în/din depozitele de înmagazinare subterană din România; d)producător - producător de gaze naturale, inclusiv filialele acestuia şi/sau afiliaţii aparţinând aceluiaşi grup de interes economic care desfăşoară atât activităţi de extracţie, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul României.
(2) Termenii prevăzuţi la alin. (1) se completează cu definiţiile din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Abrevierile utilizate în cuprinsul prezentului ordin au următoarele semnificaţii:a)ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei; b)Codul reţelei - Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare; c)CC - clienţi casnici; d)CD - client direct - clientul final, racordat direct la SNT, altul decât clientul care are contract de transport al gazelor naturale încheiat în nume propriu; e)DO - Departamentul operare, organizat în cadrul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz" - S.A. Mediaş; f)FUI - furnizor de ultimă instanţă; g)OD - operator de distribuţie; h)OÎ - operator de înmagazinare; i)OTS - operator de transport şi de sistem; j)NC - clienţi finali noncasnici, inclusiv PET; k)PE - piaţă de echilibrare în sensul Codului reţelei; l)PET - producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei; m)Smc - standard metru cub (volum măsurat în condiţii de bază: temperatura de 15°C şi presiunea de 1,01325 Pa; n)SD - sistem de distribuţie; o)SNT - Sistemul naţional de transport al gazelor naturale.
Articolul 4
(1) În vederea stabilirii cantităţilor de gaze naturale din producţia internă pe care producătorii au obligaţia de a le vinde furnizorilor în scopul asigurării necesarului de consum curent şi a înmagazinării gazelor naturale în perioada de injecţie în vederea asigurării consumului clienţilor casnici din portofoliu în perioada sezonului rece, precum şi pentru determinarea structurii amestecului de gaze naturale, producătorii, furnizorii, OD, OÎ, OTS şi NC care optează pentru achiziţia gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale au obligaţia de a transmite DO, până la data de 10 martie 2019, următoarele categorii de informaţii aferente perioadei 1 aprilie 2019-31 martie 2020, până la data de 1 iunie 2019, următoarele categorii de informaţii actualizate aferente perioadei 1 octombrie 2019-30 septembrie 2020, până la data de 1 iunie 2020, următoarele categorii de informaţii aferente perioadei 1 octombrie 2020-30 septembrie 2021, până la data de 1 iunie 2021, următoarele categorii de informaţii aferente perioadei 1 octombrie 2021-28 februarie 2022, după cum urmează: a)producătorii de gaze naturale transmit următoarele:

(i) cantitatea de gaze naturale produsă în ultimele 12 luni anterioare perioadei respective, defalcată pe fiecare lună;
(ii) cantitatea de gaze naturale destinată consumului tehnologic specific operaţiunilor petroliere desfăşurate de către titularii de acorduri petroliere, în ultimele 12 luni anterioare perioadei respective, defalcată pe fiecare lună, în condiţiile legii;
(iii) cantitatea de gaze naturale reinjectată în zăcământ în scop tehnologic, în ultimele 12 luni anterioare perioadei respective, pentru care nu se datorează redevenţa petrolieră, defalcată pe fiecare lună, în condiţiile legii;
(iv) estimările privind cantităţile lunare de gaze naturale pe care le vor produce în perioada respectivă şi extrage din depozitele de înmagazinare, după caz;
(v) estimările privind cantităţile lunare de gaze naturale care vor fi destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere în perioada respectivă;
(vi) estimările privind cantităţile lunare de gaze naturale pe care le vor reinjecta în zăcăminte în scop tehnologic, pentru care nu se datorează redevenţa petrolieră, în perioada respectivă;
(vii) cantitatea de gaze naturale din producţie internă curentă contractată anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu livrare în perioada respectivă, defalcată pe fiecare lună;

b)furnizorii de gaze naturale transmit următoarele:

(i) cantitatea de gaze naturale furnizată CC, NC şi PET din portofoliul propriu în ultimele 12 luni anterioare perioadei respective, defalcată pe fiecare lună şi pe NC şi PET, număr de NC şi PET pe categorii de consum;
(ii) cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată CC, NC şi PET în perioada respectivă, defalcată pe fiecare lună, pe număr de NC şi PET pe categorii de consum, determinată pe baza profilului de consum sau a convenţiei de consum stabilite de comun acord de NC şi PET cu furnizorul la încheierea contractului de furnizare;
(iii) cantităţile lunare pe care le-au înmagazinat sau estimările privind cantităţile pe care intenţionează să le înmagazineze în depozitele de înmagazinare subterană, după caz, sau pentru care au încheiat contracte cu producătorii de gaze naturale, în vederea acoperirii consumului CC şi PET din portofoliu, în perioada sezonului rece;
(iv) cantitatea de gaze naturale pe care fiecare furnizor estimează că o va injecta în depozitele de înmagazinare subterană în fiecare lună din perioada respectivă, defalcată pe CC, NC şi PET, în nume propriu, sau pe care furnizorul cu care a încheiat contract în vederea îndeplinirii obligaţiei constituirii stocului minim aferent clienţilor casnici şi noncasnici o va injecta pentru fiecare lună din perioada respectivă, după caz;
(v) cantitatea de gaze naturale pe care fiecare furnizor estimează că o va extrage din depozitele de înmagazinare subterană în fiecare lună din perioada respectivă, defalcată pe CC, NC şi PET, în nume propriu, sau pe care furnizorul cu care a încheiat contract în vederea îndeplinirii obligaţiei constituirii stocului minim aferent clienţilor casnici şi noncasnici o va extrage pentru acesta în fiecare lună din perioada respectivă, după caz;
(vi) cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cu livrare în perioada respectivă, defalcată pe fiecare lună; în cazul în care această cantitate conţine şi cantităţi de gaze naturale contractate de producătorii de energie termică, va fi evidenţiată distinct cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei;

c)NC care optează pentru achiziţia gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale transmit următoarele informaţii:

(i) cantitatea de gaze consumată în ultimele 12 luni anterioare perioadei respective, defalcată pe fiecare lună; în cazul producătorilor de energie termică, se transmite defalcat pe fiecare lună şi cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei;
(ii) cantitatea de gaze naturale estimată a fi consumată în perioada următoare, defalcată pe fiecare lună; în cazul producătorilor de energie termică, se transmite defalcat pe fiecare lună şi cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei;
(iii) cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cu livrare în perioada respectivă, defalcată pe fiecare lună; în cazul producătorilor de energie termică, se transmite defalcat pe fiecare lună şi cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei;

d)OTS, OD şi OÎ transmit următoarele:

(i) cantitatea de gaze destinată consumurilor tehnologice specifice, înregistrată în ultimele 12 luni anterioare perioadei respective, defalcată pe fiecare lună, avizată conform legii;
(ii) cantitatea de gaze estimată a fi destinată consumurilor tehnologice specifice în perioada respectivă, defalcată pe fiecare lună;

e)OÎ transmit informaţiile deţinute referitoare la programele de injecţie/extracţie defalcate pe producţie internă şi import, pe CC, NC şi PET şi pe fiecare beneficiar.
(2) În cazul participanţilor noi la piaţa de gaze naturale, datele solicitate la alin. (1) se transmit după cum urmează:a)în cazul producătorilor - datele prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (i)-(iii) se transmit pentru perioada de la care a început realizarea producţiei; b)în cazul furnizorilor - datele prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. (i) se transmit cu începere de la data obţinerii licenţei de furnizare; c)în cazul NC care optează pentru achiziţia gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale - datele prevăzute la alin. (1) lit. c) pct. (i) se transmit cu începere de la data semnării procesului-verbal de punere în funcţiune a instalaţiei de utilizare.
(3) DO are obligaţia să asigure confidenţialitatea tuturor informaţiilor şi datelor prevăzute la alin. (1), conform legislaţiei în vigoare.
(4) DO are obligaţia să solicite reconsiderarea necesarului de consum şi/sau să îl modifice în situaţia în care din analiza informaţiilor primite se constată una dintre următoarele situaţii:a)modificarea cantităţii de gaze naturale reprezentând consumul tehnologic, în cazul producătorilor; b)necesarul de consum înaintat de un producător, furnizor, OÎ, OD sau OTS este subevaluat ori supraevaluat în raport cu datele statistice; c)apreciază ca incorectă dimensionarea necesarului de consum pentru CC, NC şi PET în raport cu datele statistice.
(5) La solicitarea DO privind reconsiderarea necesarului de consum, participanţii la piaţa gazelor naturale au obligaţia să transmită documente justificative care să fundamenteze estimările acestora.
Articolul 5
(1) DO analizează informaţiile primite în condiţiile art. 4 alin. (1) şi întocmeşte un raport de fundamentare, aferent fiecărei perioade, care conţine următoarele informaţii centralizate, defalcate pe fiecare lună:a)producţia internă curentă de gaze naturale estimată, defalcată pe fiecare producător; b)cantităţile de gaze naturale estimate a fi destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere desfăşurate de către titularii de acorduri petroliere, defalcate pe fiecare producător; c)cantitatea de gaze naturale estimată a fi reinjectată în zăcământ în scop tehnologic, pentru care nu se datorează redevenţa petrolieră, defalcată pe fiecare producător; d)cantitatea de gaze naturale din producţia internă curentă contractată pentru vânzare de către fiecare producător anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cu livrare în perioada 1 aprilie 2019 - 28 februarie 2022; în cazul în care această cantitate conţine şi cantităţi de gaze naturale contractate de producătorii de energie termică, va fi evidenţiată distinct cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei; e)cererea de gaze naturale a fiecărui furnizor, defalcată pentru CC, NC şi PET; f)cantitatea de gaze naturale contractată pentru cumpărare de către fiecare furnizor anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cu livrare în perioada 1 aprilie 2019 - 28 februarie 2022; în cazul în care această cantitate conţine şi cantităţi de gaze naturale contractate de producătorii de energie termică, va fi evidenţiată distinct cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei; g)cererea totală de gaze naturale a fiecărui NC care optează pentru achiziţia gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale; în cazul producătorilor de energie termică, se evidenţiază defalcat pe fiecare lună şi cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei; h)cantitatea de gaze naturale contractată de către fiecare NC care optează pentru achiziţia gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cu livrare în perioada 1 aprilie 2019 - 28 februarie 2022; în cazul producătorilor de energie termică, se transmite defalcat pe fiecare lună şi cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei; i)cantitatea de gaze naturale estimată a fi destinată consumului tehnologic specific OTS, OD şi OÎ; j)programul de injecţie/extracţie defalcat pe producţie internă şi import, pe CC, NC şi PET şi pe fiecare beneficiar; k)necesarul total de import curent.
(2) Raportul prevăzut la alin. (1) este înaintat către ANRE după cum urmează:a)până la data de 15 martie 2019, pentru perioada 1 aprilie 2019 - 31 martie 2020; b)până la data de 10 iunie 2019, pentru perioada 1 octombrie 2019 - 30 septembrie 2020; c)până la data de 10 iunie 2020, pentru perioada 1 octombrie 2020 - 30 septembrie 2021; d)până la data de 10 iunie 2021, pentru perioada 1 octombrie 2021 - 28 februarie 2022.
Articolul 6Pentru perioada 1 aprilie 2019 - 28 februarie 2022, Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 16/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 şi 171 bis din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 131 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)puncte virtuale de intrare din sisteme de transport al gazelor naturale din state terţe, non-UE. În situaţia în care există mai multe puncte fizice de intrare în SNT din acelaşi sistem de transport al gazelor naturale dintr-un stat învecinat României care nu este membru al Uniunii Europene, se poate constitui un punct virtual de intrare, prin gruparea punctelor fizice de intrare în SNT ori a unor părţi din punctele fizice de intrare în SNT din acelaşi sistem de transport al statului respectiv. 2. La articolul 66 alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)cantităţile alocate UR prin intermediul partenerilor acestuia din respectivul punct de intrare/ieşire în/din SNT, defalcate pe fiecare partener al UR, respectiv pe fiecare UR client al OÎ. 3. Articolul 714 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 714
(1) În vederea derulării procesului de alocare efectuat de OTS, OD au obligaţia să transmită către OTS, în ziua D+1, până la ora 14,00, informaţiile referitoare la cantităţile alocate în ziua D fiecărui UR, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) şi (2), cu evidenţierea distinctă a cantităţilor alocate în baza citirilor zilnice la clienţii finali şi a cantităţilor alocate în baza profilelor de consum. OD are obligaţia să transmită UR consumul defalcat la nivel de client casnic şi client noncasnic avut în vedere la alocarea zilnică.
(2) Datele prevăzute la alin. (1) se transmit spre aprobare UR prin e-mail, până la ora 13,30; în cazul în care UR nu este de acord cu alocarea efectuată de OD, UR transmite acestuia, în decurs de 15 minute de la primirea informaţiilor, datele acceptate. OD comunică OTS datele confirmate de UR. Lipsa transmiterii confirmării datelor de către UR constituie acceptare tacită.
4. Articolul 723 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 723 În vederea derulării procesului de alocare efectuat de OTS, CD au obligaţia sa transmită către OTS, în ziua D+1 până la ora 14,00, informaţiile referitoare la cantităţile alocate fiecărui UR în ziua D, defalcate pe tipul de gaze import/intern, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) şi (2). 5. Articolul 725 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 725
(1) În situaţia în care mai mulţi UR livrează gaze naturale prin acelaşi punct de ieşire către CD, întreaga cantitate măsurată va fi alocată de către CD, conform acordurilor încheiate cu UR.
(2) În situaţia în care CD nu realizează alocările conform prevederilor alin. (1), OTS efectuează alocarea pentru fiecare UR, defalcată pe tipul de gaze import/intern, în mod proporţional cu nominalizările confirmate (pro rata).
6. La articolul 862, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Responsabilitatea pentru organizarea şi administrarea PE revine în întregime OTS. 7. La articolul 862, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Piaţa de echilibrare reprezintă cadrul organizat de tranzacţionare a unor cantităţi de gaze naturale din producţia internă, în cursul zilei de livrare sau în ziua gazieră următoare, şi a dezechilibrului zilnic iniţial între UR, în scopul echilibrării comerciale a UR, intermediate de OTS/terţa parte desemnată de OTS, pe baza Procedurii de tranzacţionare pe piaţa de echilibrare a gazelor naturale, prevăzută în anexa nr. 14. Preţul gazelor naturale tranzacţionate, fără servicii incluse, nu poate depăşi preţul de 68 lei/MWh. 8. La articolul 862, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) OTS pune la dispoziţia UR platformele de tranzacţionare din cadrul PE destinate tranzacţiilor cu produse intrazilnice sau pentru ziua următoare, până la data de 1 aprilie 2019. 9. La articolul 862, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) Tarifele de administrare/tranzacţionare stabilite pe baza unei metodologii elaborate de OTS şi avizate de către AC sunt transparente şi nediscriminatorii. Metodologia elaborată este concepută astfel încât să asigure recuperarea costurilor justificate şi efectuate într-o manieră prudentă de către OTS pentru activităţile de administrare/tranzacţionare a PE. 10. La articolul 89, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
(4) În situaţia în care dezechilibrul total al SNT este cu titlul «excedent», cantitatea de gaze naturale reprezentând excedentul înregistrat este utilizată de OTS pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 832 alin. (3). 11. La articolul 1021, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins: h)Prin derogare de la prevederile lit. a)-g), în perioada 1 aprilie 2019 - 28 februarie 2022, preţul mediu ponderat al tranzacţiilor cu gaze naturale din producţia internă necesare pentru acoperirea consumului clienţilor finali nu poate depăşi valoarea de 68 lei/MWh. 12. La articolul 1022, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Prin derogare de la prevederile alin. (1), preţul marginal de vânzare, în cazul gazelor naturale din producţia internă necesare pentru acoperirea consumului clienţilor finali, este egal cu preţul mediu ponderat minus componenta de ajustare, reprezentând un procent de 10%. 13. La articolul 1022, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Prin derogare de la prevederile alin. (2), preţul marginal de cumpărare, în cazul gazelor naturale din producţia internă necesare pentru acoperirea consumului clienţilor finali, este egal cu preţul mediu ponderat plus componenta de ajustare, reprezentând un procent de 10%. 14. În anexa nr. 14, la articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) UR pot introduce în ziua D, pentru ziua gazieră D-1, ordine de vânzare şi cumpărare doar în sensul şi în limita dezechilibrului zilnic comunicat de OTS. 15. În anexa nr. 14, la articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: (31) Ofertele destinate tranzacţiilor aferente produselor pentru ziua D şi D+1 se pot introduce în ambele sensuri. 16. În anexa nr. 14, la articolul 1, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(8) Pentru ziua gazieră D-1, participanţii pot introduce mai multe oferte distincte, dar suma totală a cantităţilor ofertate nu poate să depăşească dezechilibrul zilnic comunicat de OTS şi ofertele pot fi doar pe sensul acestuia, respectiv vânzare în caz de excedent şi cumpărare în caz de deficit.
Articolul 7În perioada 1 aprilie 2019 - 28 februarie 2022, în cadrul punctelor virtuale de intrare/ieşire în/din SNT din/în depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale şi în cadrul punctelor virtuale de ieşire din SNT spre SD şi CD, operaţiunile comerciale prevăzute la art. 18 lit. c)-e) din Codul reţelei pentru Sistemul Naţional de Transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 16/2013, respectiv nominalizarea/renominalizarea, corelarea nominalizărilor, alocarea, inclusiv calculul dezechilibrelor zilnice şi finale şi a tarifelor pentru dezechilibru, se realizează defalcat la nivel de CC şi NC. Pentru cantităţile de gaze naturale destinate NC, toate operaţiunile menţionate efectuate la punctele de intrare în SNT se vor detalia pentru gaze naturale din producţia internă şi gaze naturale din import. Articolul 8În perioada 1 aprilie 2019 - 28 februarie 2022, pe pieţele centralizate din Romania se ofertează şi se tranzacţionează doar gaze naturale din import, precum şi cele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din anexa nr. 2. Articolul 9În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, DO transmite operatorilor economici şi NC prevăzuţi la art. 4 alin. (1) din ordin formularele şi formatul în care aceştia vor furniza datele şi informaţiile transmise în conformitate cu prevederile prezentului ordin. Articolul 10Nerespectarea prevederilor prezentului ordin de către operatorii economici şi NC din sectorul gazelor naturale atrage sancţionarea acestora în condiţiile prevăzute de Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 11Producătorii de gaze naturale, inclusiv filialele acestora şi/sau afiliaţii aparţinând aceluiaşi grup de interes economic care desfăşoară atât activităţi de extracţie, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul României, furnizorii de gaze naturale care asigură acoperirea consumului NC, NC care optează pentru achiziţia gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale, OTS, OD şi DO duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul ANRE urmăresc lunar respectarea acestora. Articolul 12 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Dumitru Chiriţă ANEXA Nr. 1METODOLOGIE de stabilire a cantităţilor de gaze naturale pe care producătorii au obligaţia să le vândă cu prioritate către furnizori pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienţilor casnici din producţia internă şi/sau din depozitele de înmagazinare Articolul 1
(1) Prezenta metodologie reglementează modalitatea de stabilire a cantităţilor de gaze naturale pe care producătorii au obligaţia să le vândă cu prioritate către furnizori pentru acoperirea necesarului de consum curent al clienţilor casnici din portofoliu, precum şi a cantităţilor necesare înmagazinării gazelor naturale în depozite în vederea acoperirii consumului acestei categorii de clienţi în perioada sezonului rece, integral din producţie internă.
(2) Producătorii de gaze naturale au obligaţia de a vinde cu prioritate cantităţile de gaze naturale din producţia internă necesare furnizorilor pentru asigurarea necesarului de consum curent al clienţilor casnici din portofoliu şi, totodată, cantităţile necesare înmagazinării gazelor naturale în depozite în vederea acoperirii consumului acestei categorii de clienţi în perioada sezonului rece, prin încheierea cu aceştia a contractului-cadru de vânzare-cumpărare a gazelor naturale elaborat şi aprobat de ANRE.
(3) Pentru simplificarea procesului de contractare, ANRE atribuie cantităţile de gaze naturale din producţia internă pe care producătorii de gaze naturale au obligaţia de a le vinde cu prioritate furnizorilor pentru asigurarea necesarului de consum al clienţilor casnici, conform următoarelor principii:a)primii furnizori cu cota de piaţă cea mai mare vor achiziţiona toate cantităţile pe care producătorii cu cota de piaţă cea mai mică au obligaţia să le vândă pentru acoperirea consumului clienţilor casnici, conform atribuirii realizate de ANRE; b)diferenţa necesarului de consum al clienţilor casnici ai primilor furnizori cu cota de piaţă cea mai mare rămasă neacoperită va fi achiziţionată proporţional cu cota de piaţă deţinută de primii producători cu cota de piaţă cea mai mare; c)furnizorii cu cota de piaţă cea mai mică vor achiziţiona cantităţile de gaze naturale necesare consumului clienţilor casnici de la producătorii cu cota de piaţă cea mai mare, conform atribuirii realizate de ANRE.
(4) Cazurile în care aplicarea principiilor prevăzute la alin. (3) nu este posibilă din punct de vedere tehnic sau comercial vor fi tratate şi soluţionate distinct de către ANRE.
(5) Furnizorii de gaze naturale au obligaţia de a cumpăra cantităţile de gaze naturale din producţia internă necesare acestora pentru asigurarea necesarului de consum curent al clienţilor casnici din portofoliu şi, totodată, cantităţile necesare înmagazinării gazelor naturale în depozite în vederea acoperirii consumului acestei categorii de clienţi în perioada sezonului rece, prin încheierea cu producătorii de gaze naturale a contractului-cadru de vânzare-cumpărare a gazelor naturale.
Articolul 2
(1) ANRE determină cantităţile totale de gaze naturale din producţia internă pe care producătorii au obligaţia de a le vinde cu prioritate furnizorilor în scopul asigurării necesarului de consum curent şi a înmagazinării gazelor naturale în perioada de injecţie în vederea asigurării consumului clienţilor casnici în perioada sezonului rece şi monitorizează respectarea obligaţiei producătorilor de a vinde furnizorilor aceste cantităţi şi, respectiv, obligaţia furnizorilor de a respecta destinaţia acestor cantităţi.
(2) Cantităţile de gaze naturale din producţia internă pe care producătorii au obligaţia de a le vinde furnizorilor în scopul asigurării necesarului de consum curent şi a înmagazinării gazelor naturale în perioada de injecţie în vederea asigurării consumului clienţilor casnici din portofoliu în perioada sezonului rece se exprimă în MWh şi se stabilesc pentru următoarele perioade:a)1 aprilie 2019 - 30 septembrie 2019; b)1 octombrie 2019 - 30 septembrie 2020; c)1 octombrie 2020 - 30 septembrie 2021; d)1 octombrie 2021 - 28 februarie 2022.
Articolul 3Pentru determinarea cantităţilor de gaze naturale prevăzute la art. 2 se iau în considerare următoarele elemente: a)cantităţile de gaze naturale produse în ultimii 3 ani anteriori celui pentru care se stabilesc cantităţile de gaze naturale prevăzute la art. 2; b)cantităţile lunare de gaze naturale reinjectate în zăcăminte în scop tehnologic, pentru care nu se datorează redevenţa petrolieră, în ultimii 3 ani anteriori celui pentru care se stabilesc cantităţile de gaze naturale prevăzute la art. 2; c)cantităţile de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere desfăşurate de către producătorii de gaze naturale în ultimii 3 ani anteriori celui pentru care se stabilesc cantităţile de gaze naturale prevăzute la art. 2; d)cantităţile lunare de gaze naturale pe care producătorii estimează că le vor produce în perioada respectivă; e)cantităţile de gaze naturale pe care producătorii estimează că le vor reinjecta în zăcăminte în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenţei, în condiţiile legii, în perioada respectivă; f)cantităţile lunare de gaze naturale estimate de producători a fi destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere în perioada respectivă; g)consumul de gaze naturale înregistrat de către clienţii casnici din portofoliul fiecărui furnizor, aferent ultimilor 3 ani anteriori celui pentru care se stabilesc cantităţile de gaze naturale prevăzute la art. 2; h)necesarul de consum lunar estimat al clienţilor casnici din portofoliul fiecărui furnizor în perioada respectivă; i)cantităţile de gaze naturale contractate anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; j)stocurile de gaze naturale pe care titularii licenţei de furnizare le-au constituit sau estimează că le vor constitui în nume propriu sau prin intermediul producătorilor, după caz, în depozitele de înmagazinare subterană, în vederea acoperirii consumului clienţilor casnici din portofoliu în perioada sezonului rece, în procent de 100% producţie internă. Articolul 4
(1) ANRE stabileşte, defalcat pe fiecare furnizor în parte, cantităţile totale şi cantităţile lunare de gaze naturale din producţia internă pentru care producătorii au obligaţia să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu furnizorii, în scopul asigurării necesarului de consum al clienţilor casnici, după cum urmează:a)până la data de 20 martie 2019, cantităţile aferente perioadei 1 aprilie 2019 - 30 septembrie 2019; b)până la data de 20 iunie 2019, cantităţile aferente perioadei 1 octombrie 2019 - 30 septembrie 2020; c)până la data de 20 iunie 2020, cantităţile aferente perioadei 1 octombrie 2020 - 30 septembrie 2021; d)până la data de 20 iunie 2021, cantităţile aferente perioadei 1 octombrie 2021 - 28 februarie 2022.
(2) Cantitatea totală lunară de gaze naturale din producţia internă pe care producătorii au obligaţia să o vândă furnizorilor în scopul asigurării necesarului de consum al clienţilor casnici se stabileşte astfel încât să se asigure cantităţile de gaze naturale necesare acoperirii consumului lunar curent din producţie internă aferent clienţilor casnici, precum şi cantităţile necesare înmagazinării gazelor naturale în depozite în vederea acoperirii consumului clienţilor casnici din portofoliu în perioada sezonului rece, integral din producţia internă.
(3) În situaţia în care ANRE constată că informaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2) din ordin au fost supradimensionate/subdimensionate cu mai mult de 5%, ANRE poate modifica pentru oricare lună din perioada 1 noiembrie din anul în curs - 31 martie din anul următor, până la data de 15 a lunii anterioare lunii de livrare, cantitatea totală lunară de gaze naturale din producţia internă pe care producătorii au obligaţia să o vândă furnizorilor în scopul asigurării necesarului de consum pentru clienţii casnici în perioada 1 noiembrie din anul în curs - 31 martie din anul următor.
(4) Orice solicitare de modificare a informaţiilor transmise către ANRE de producători sau furnizorii clienţilor casnici, care conduce la modificarea cantităţii totale lunare pe care producătorii au obligaţia să o vândă furnizorilor în scopul asigurării necesarului de consum pentru clienţii casnici, este însoţită de documente justificative, pe baza cărora se fundamentează respectiva solicitare.
Articolul 5
(1) Pentru determinarea cantităţilor de gaze naturale prevăzute la art. 4, ANRE utilizează informaţiile transmise de către DO în conformitate cu prevederile art. 5 din ordin, cu luarea în considerare, totodată, a informaţiilor prevăzute la art. 3 din prezenta metodologie.
(2) În cazul în care din compararea informaţiilor transmise în conformitate cu prevederile art. 4 din ordin cu cele prevăzute la art. 3 din prezenta metodologie ANRE constată că estimările sunt supradimensionate/subdimensionate, poate solicita reconsiderarea informaţiilor transmise sau clarificări, producătorii de gaze naturale sau furnizorii, după caz, având obligaţia de a răspunde în termen de maximum 3 zile de la data primirii solicitării, sau poate să le modifice din oficiu în cazul în care aceştia nu răspund solicitării în termenul specificat.
Articolul 6
(1) În cazul în care necesarul de consum al clienţilor noncasnici ai unui furnizor care are în portofoliu şi clienţi casnici este mai mic decât suma cantităţilor contractate de către acesta pentru cumpărare anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cu livrare în perioada 1 aprilie 2019 - 28 februarie 2022, ANRE determină cantitatea de gaze naturale din producţia internă pe care o atribuie acestor furnizori în vederea acoperirii necesarului de consum curent şi a înmagazinării gazelor naturale în depozite în vederea acoperirii consumului clienţilor casnici din portofoliu în perioada sezonului rece, conform formulei următoare: unde: QintCF(i...n) - cantitatea de gaze naturale din producţia internă pe care ANRE o atribuie fiecărui furnizor pentru acoperirea necesarului de consum curent şi a înmagazinării gazelor naturale în depozite în vederea acoperirii consumului clienţilor casnici din portofoliu în perioada sezonului rece, aferent perioadei respective; NNF(i...n) - necesarul de consum al clienţilor noncasnici ai fiecărui furnizor, aferent perioadei respective; pentru perioadele 1 aprilie 2019 - 30 septembrie 2019 şi 1 aprilie 2020 - 30 septembrie 2021, necesarul de consum al clienţilor noncasnici include şi cantităţile de gaze naturale destinate înmagazinării în vederea acoperirii consumului clienţilor noncasnici din portofoliu în perioada sezonului rece; pentru perioadele 1 octombrie 2019 - 31 martie 2020, 1 octombrie 2020 - 31 martie 2021 şi 1 octombrie 2021 - 28 februarie 2022, necesarul de consum se diminuează cu cantităţile de gaze naturale pe care furnizorii au avut obligaţia să le înmagazineze/contracteze din înmagazinare în perioada de injecţie; NCF(i...n) - necesarul de consum al clienţilor casnici ai fiecărui furnizor, aferent perioadei respective; pentru perioadele 1 aprilie 2019 - 30 septembrie 2019 şi 1 aprilie 2020 - 30 septembrie 2021, necesarul de consum al clienţilor casnici include şi cantităţile de gaze naturale destinate înmagazinării în vederea acoperirii consumului clienţilor casnici din portofoliu în perioada sezonului rece; pentru perioadele 1 octombrie 2019 - 31 martie 2020, 1 octombrie 2020 - 31 martie 2021 şi 1 octombrie 2021 - 28 februarie 2022, necesarul de consum se diminuează cu cantităţile de gaze naturale pe care furnizorii au avut obligaţia să le înmagazineze/contracteze din înmagazinare în perioada de injecţie; Qctr - suma cantităţilor contractate de către furnizor pentru cumpărare anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cu livrare în perioada respectivă.
(2) QintCF se calculează luând în considerare şi NNF şi Qctr ale operatorilor economici afiliaţi titularului de licenţă, deţinători de licenţă de furnizare a gazelor naturale.
(3) ANRE determină cantităţile de gaze naturale din producţia internă curentă rămase disponibile fiecărui producător după respectarea obligaţiilor asumate prin contractele încheiate anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cu livrare în perioada 1 aprilie 2019 - 28 februarie 2022, conform următoarei formule: unde: QdispP(i...n) - cantitatea de gaze naturale din producţia internă curentă rămase disponibilă fiecărui producător; QP(i...n) - cantitatea de gaze naturale estimată a fi produsă de fiecare producător, cu excepţia cantităţilor de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere şi a cantităţilor de gaze naturale reinjectate în zăcăminte în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenţei în condiţiile legii în perioada respectivă; QPctr(i...n) - cantitatea de gaze naturale din producţia internă curentă contractată pentru vânzare de către fiecare producător anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cu livrare în perioada respectivă.
(4) ANRE determină cantităţile totale de gaze naturale pentru care fiecare producător are obligaţia să încheie contracte de vânzare-cumpărare în vederea acoperirii necesarului de consum curent şi a înmagazinării gazelor naturale în depozite în vederea acoperirii consumului clienţilor casnici din portofoliu în perioada sezonului rece, luând în considerare ponderea producţiei estimate a fiecăruia, în fiecare perioadă prevăzută la art. 2 alin. (2), conform formulei următoare: unde: QPFc(i...n) - cantitatea de gaze naturale pe care fiecare producător este obligat să o vândă cu prioritate în vederea acoperirii necesarului de consum al clienţilor casnici, aferentă perioadei respective; NintCF - necesarul de consum al clienţilor casnici aferent perioadei respective; pentru perioadele 1 aprilie 2019 - 30 septembrie 2019 şi 1 aprilie 2020 - 30 septembrie 2021, necesarul de consum al clienţilor casnici include şi cantităţile de gaze naturale destinate înmagazinării în vederea acoperirii consumului clienţilor casnici din portofoliu în perioada sezonului rece; pentru perioadele 1 octombrie 2019 - 31 martie 2020, 1 octombrie 2020 - 31 martie 2021 şi 1 octombrie 2021 - 28 februarie 2022, necesarul de consum se diminuează cu cantităţile de gaze naturale pe care furnizorii au avut obligaţia să le înmagazineze/contracteze din înmagazinare în perioada de injecţie; QPT - cantitatea totală de gaze naturale estimată a fi produsă de producătorii de gaze naturale, cu excepţia cantităţilor de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere şi a cantităţilor de gaze naturale reinjectate în zăcăminte în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenţei în condiţiile legii în perioada respectivă; QP(i...n) - cantitatea de gaze naturale estimată a fi produsă de fiecare producător, cu excepţia cantităţilor de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere şi a cantităţilor de gaze naturale reinjectate în zăcăminte în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenţei în condiţiile legii în perioada respectivă.
(5) În cazul în care QdispP(i...n) < QPFc(i...n), producătorul va vinde întreaga cantitate de gaze naturale din producţia internă curentă rămasă disponibilă după respectarea obligaţiilor asumate prin contractele încheiate anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cu livrare în perioada pentru care ANRE determină obligaţia, iar calculele efectuate conform formulei prevăzute la alin. (4) se refac pentru ceilalţi producători prin scăderea acestei cantităţi din necesarul de consum al clienţilor casnici aferent perioadei respective.
Articolul 7
(1) Cantităţile lunare de gaze naturale din producţia internă pentru care fiecare producător are obligaţia să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu furnizorii în scopul asigurării necesarului de consum al clienţilor casnici se determină prin împărţirea cantităţilor determinate în conformitate cu art. 6 la numărul de luni aferent perioadei respective şi se comunică de către ANRE prin decizie a preşedintelui ANRE.
(2) Pentru perioadele 1 aprilie-30 septembrie a fiecărui an în curs, în cantităţile de gaze naturale din producţia internă curentă vândute cu prioritate de către producătorii de gaze naturale pentru acoperirea necesarului de consum al clienţilor casnici sunt incluse şi cantităţile de gaze naturale destinate înmagazinării în vederea acoperirii consumului acestei categorii de clienţi în perioada sezonului rece, iar pentru perioadele 1 octombrie din fiecare an în curs - 1 aprilie a fiecărui an următor, cantitatea de gaze naturale din producţia internă curentă va fi cea rezultată prin deducerea cantităţilor de gaze naturale pe care furnizorii au avut obligaţia să le înmagazineze/contracteze din înmagazinare în perioada de injecţie a fiecărui an în curs din necesarul de consum al clienţilor casnici, aferent lunii respective.
(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul în care producătorii sunt de acord, furnizorii pot agrea cu aceştia un grafic de livrare diferit de cantităţile lunare stabilite în conformitate cu alin. (1), în funcţie de programele de injecţie/extracţie stabilite cu operatorii depozitelor de înmagazinare subterană, cu obligaţia de a se încadra în cantitatea totală alocată în perioada respectivă ±5%.
(4) În perioada de injecţie, furnizorii care asigură consumul clienţilor casnici au obligaţia să înmagazineze diferenţa dintre cantitatea totală de gaze naturale din producţia internă contractată de la producătorii de gaze naturale în conformitate cu prevederile prezentei metodologii şi cantitatea de gaze naturale consumată în luna respectivă de clienţii casnici din portofoliu.
(5) Prin derogare de la prevederile alin. (1) şi (4), furnizorii pot conveni de comun acord cu producătorii ca acele cantităţi de gaze naturale pe care au obligaţia să le achiziţioneze cu prioritate în perioada de injecţie în vederea înmagazinării în depozite pentru acoperirea consumului clienţilor casnici din portofoliu în perioada sezonului rece să fie înmagazinate de către producători, având dreptul în acest caz să le achiziţioneze de la producători în perioada de extracţie conform unui grafic de livrări agreat de comun acord cu aceştia. Preţul de vânzare al acestor cantităţi de gaze naturale va fi la nivelul preţului de achiziţie stabilit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cu completările ulterioare, la care se adaugă tarifele aferente prestării serviciilor de înmagazinare subterană aprobate de ANRE, tariful de rezervare capacitate la intrarea în SNT dinspre perimetrele de producţie, tariful de transport volumetric, tariful de rezervare capacitate de ieşire din SNT spre depozitele de înmagazinare subterane, tariful de rezervare capacitate la intrarea în SNT dinspre depozitele subterane, aprobate de ANRE, precum şi costurile de finanţare conform metodologiilor în vigoare.
(6) În cazul în care solicitările totale ale furnizorilor şi producătorilor de extracţie din depozitele subterane de înmagazinare depăşesc capacităţile tehnice de extracţie, se asigură cu prioritate extracţia cantităţilor de gaze naturale din producţia internă destinate asigurării consumului clienţilor casnici, proporţional cu stocul de gaze naturale rămas în depozitele de înmagazinare subterană aferent acestei categorii de clienţi, constituit de fiecare furnizor sau producător, după caz.
Articolul 8Producătorii de gaze naturale au obligaţia să vândă şi furnizorii care asigură consumul clienţilor casnici au obligaţia să cumpere cantităţile de gaze naturale din producţia internă curentă determinate în conformitate cu prevederile art. 6 şi 7, prin încheierea contractului-cadru de vânzare-cumpărare a gazelor naturale aprobat de ANRE, conform atribuirii realizate de ANRE în conformitate cu principiile prevăzute la art. 1 alin. (3). Articolul 9
(1) În cazul furnizorilor desemnaţi FUI, cantitatea de gaze naturale din producţia internă destinată asigurării consumului clienţilor casnici este suplimentată cu cantitatea de gaze naturale din producţia internă destinată asigurării consumului clienţilor casnici ce a fost alocată furnizorului actual.
(2) În baza deciziei de desemnare a FUI emise de ANRE, furnizorul de ultimă instanţă are obligaţia de a notifica DO în termen de două zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) DO comunică furnizorului desemnat FUI, în 24 de ore de la primirea comunicării prevăzute la alin. (2), datele de contact ale producătorului de la care furnizorul actual achiziţionează gazele naturale din producţia internă.
(4) În termen de maximum 5 zile de la data solicitării, producătorul şi furnizorul desemnat FUI au obligaţia de a încheia un contract/act adiţional, după caz, pentru preluarea cantităţilor de gaze naturale suplimentate în condiţiile alin. (1).
ANEXA Nr. 2METODOLOGIE de stabilire a structurii specifice de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale destinată asigurării consumului clienţilor finali noncasnici Articolul 1
(1) Pentru perioada 1 aprilie 2019 - 28 februarie 2022, potrivit Legii energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ANRE stabileşte structura amestecului import/intern de gaze naturale destinat asigurării necesarului de consum aferent clienţilor finali noncasnici şi a consumului tehnologic aferent OTS, OD şi OÎ.
(2) Structura amestecului import/intern de gaze naturale se stabileşte pentru fiecare dintre perioadele prevăzute la art. 4 alin. (1) din ordin.
Articolul 2Volumele de gaze naturale care stau la baza calculelor echivalentului energetic sunt exprimate în standard metru cub (Smc) în conformitate cu prevederile din anexa nr. 9 la Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3Până la începutul lunii de livrare, furnizorii de gaze naturale şi NC care îşi asigură necesarul de consum de la mai mulţi furnizori vor transmite DO declaraţii pe propria răspundere prin care confirmă faptul că necesarul de consum estimat al clienţilor din portofoliul lor sau necesarul lor de consum, după caz, este acoperit de contractele de achiziţie de gaze naturale încheiate şi/sau de cantităţile de gaze naturale pe care le deţin în depozitele de înmagazinare subterană. Articolul 4
(1) Pentru determinarea structurii amestecului import/intern de gaze naturale se iau în considerare următoarele elemente:a)cantităţile de gaze naturale produse în ultimii 3 ani anteriori celui pentru care se stabilesc cantităţile de gaze naturale; b)cantităţile lunare de gaze naturale reinjectate în zăcăminte în scop tehnologic, pentru care nu se datorează redevenţa petrolieră, în ultimii 3 ani anteriori celui pentru care se stabilesc cantităţile de gaze naturale; c)cantităţile de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere desfăşurate de către producătorii de gaze naturale în ultimii 3 ani anteriori celui pentru care se stabilesc cantităţile de gaze naturale; d)cantităţile lunare de gaze naturale pe care producătorii estimează că le vor produce în perioada respectivă; e)cantităţile de gaze naturale pe care producătorii estimează că le vor reinjecta în zăcăminte în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenţei, în condiţiile legii, în perioada respectivă; f)cantităţile lunare de gaze naturale estimate de producători a fi destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere în perioada respectivă; g)consumul de gaze naturale înregistrat de către NC din portofoliul fiecărui furnizor şi de către NC care optează pentru achiziţia gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale, aferent ultimilor 3 ani anteriori celui pentru care se stabilesc cantităţile de gaze naturale; h)necesarul de consum lunar estimat al NC din portofoliul fiecărui furnizor în perioada respectivă; i)necesarul de consum lunar estimat al NC care optează pentru achiziţia gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale în perioada respectivă; j)cantitatea de gaze estimată a fi destinată consumului clienţilor casnici, stabilită conform anexei nr. 1 la ordin, pentru perioada respectivă; k)cantitatea de gaze naturale aferentă stocului minim pe care OTS este obligat să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană, stabilit de ANRE, pentru perioada respectivă; l)cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cu livrare în perioada respectivă.
(2) Pe baza datelor prevăzute la alin. (1), DO calculează, pentru fiecare lună în parte a perioadei respective, cantitatea de gaze naturale estimată din producţia internă disponibilă pentru NC, cu următoarea formulă: unde: QNCi - cantitatea de gaze naturale estimată din producţia internă disponibilă pentru NC în luna i, în MWh; Pi - producţia internă de gaze naturale estimată pentru luna i, în MWh (curentă şi extrasă din înmagazinare); CTPi - cantitatea de gaze naturale estimată a fi destinată consumului tehnologic specific operaţiunilor petroliere desfăşurate de către titularii de acorduri petroliere pentru luna i, în MWh; RPi- cantitatea de gaze naturale estimată a fi reinjectată în zăcământ în scop tehnologic, pentru care nu se datorează redevenţa petrolieră, pentru luna i, în MWh; QCCi - cantitatea de gaze estimată a fi destinată consumului clienţilor casnici, stabilită conform anexei nr. 1, pentru luna i, în MWh; StocOTSi - cantitatea de gaze naturale aferentă stocului minim pe care OTS este obligat să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană, stabilit de ANRE, injectat în cursul lunii i, în MWh; QCtri - cantitatea de gaze naturale contractată de către producătorii de gaze naturale anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cu livrare în luna i.
(3) În situaţia în care ANRE constată că necesarul de consum, înaintat în conformitate cu art. 4 alin. (1) din ordin, diferă cu mai mult de 5% în raport cu datele statistice şi/sau contractele de achiziţie şi/sau vânzare-cumpărare, ANRE are dreptul fie să solicite furnizorilor, producătorilor, NC, OD, OTS şi OÎ reconsiderarea necesarului, fie să îl modifice din oficiu, după caz.
(4) La solicitarea ANRE privind reconsiderarea necesarului, participanţii la piaţă au obligaţia să transmită documente justificative care să fundamenteze estimările acestora, în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării.
(5) În situaţia în care documentele justificative nu sunt transmise în termenul prevăzut la alin. (4), ANRE modifică din oficiu necesarul de consum.
Articolul 5
(1) În termen de 10 zile de la primirea raportului prevăzut la art. 5 alin. (1) din ordin, ANRE stabileşte şi transmite DO structura amestecului de gaze naturale pentru NC, pentru fiecare lună aferentă perioadelor prevăzute la art. 4 alin. (1) din ordin, după cum urmează:a)în cazul în care QNCi este mai mare decât necesarul de consum pentru NC, producătorii de gaze naturale au obligaţia să vândă furnizorilor sau NC care optează pentru achiziţia gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale toată cantitatea de gaze naturale necesară consumului NC; diferenţa va fi comercializată de producători conform prevederilor legale sau înmagazinată în depozitele de înmagazinare subterană; b)în cazul în care QNCi este mai mic decât necesarul de consum pentru NC, producătorii de gaze naturale au obligaţia să vândă furnizorilor sau NC care optează pentru achiziţia gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale cantitatea de gaze naturale destinată consumului NC; diferenţa se asigură de către furnizori sau NC, după caz, din import.
(2) ANRE stabileşte structura de amestec prin determinarea cantităţii de gaze naturale din producţia internă pe care fiecare furnizor al NC şi NC care optează pentru achiziţia gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale au obligaţia să o achiziţioneze pentru asigurarea consumului NC din portofoliul propriu sau consumului propriu în cazul NC, pentru fiecare lună i din perioada respectivă, după următoarea formulă: în care: QprodNCi(j...n) - cantitatea de gaze naturale pe care fiecare furnizor al NC şi NC care optează pentru achiziţia gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale au obligaţia să o achiziţioneze pentru asigurarea consumului NC din portofoliul propriu sau consumului propriu în cazul NC în luna i; QNNCi(j...n) – cantitatea de gaze naturale necesară fiecărui furnizor al NC şi NC care optează pentru achiziţia gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale pentru asigurarea consumului NC din portofoliul propriu sau consumului propriu în cazul NC în luna i; QNCi - cantitatea de gaze naturale estimată din producţia internă disponibilă pentru NC în luna i.
(3) Necesarul de consum estimat pentru NC în luna i cuprinde, după caz, şi cantitatea de gaze naturale pe care fiecare furnizor estimează că o va injecta în depozitele de înmagazinare subterană în luna i, respectiv o va extrage din depozitele de înmagazinare subterană în luna respectivă.
(4) Cantităţile de gaze naturale prevăzute la alin. (2) se stabilesc şi se comunică DO prin decizie a preşedintelui ANRE şi se afişează pe pagina de internet a ANRE şi pe pagina de internet a DO în termen de 24 de ore de la comunicare.
(5) Producătorii de gaze naturale au obligaţia să vândă furnizorilor care au în portofoliul propriu NC şi NC care optează pentru achiziţia gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale cantităţile de gaze naturale stabilite prin decizia prevăzută la alin. (4).
(6) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru perioada 1 aprilie 2019-30 septembrie 2019, ANRE stabileşte cantităţile de gaze naturale prevăzute la alin. (2) până la data de 20 martie 2019.
Articolul 6
(1) Cantităţile de gaze naturale prevăzute la art. 5 alin. (2) se pot modifica, la solicitarea motivată a producătorilor, a furnizorilor sau a NC care optează pentru achiziţia gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale, în următoarele situaţii:a)la solicitarea producătorilor, în cazul unor evenimente intervenite care conduc la modificarea producţiei totale estimate cu cel puţin 5%; b)la solicitarea furnizorilor, în cazul unor majorări/reduceri de cel puţin 5% a cantităţii de gaze naturale totale estimate a fi consumată de NC; c)la solicitarea NC care optează pentru achiziţia gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale, în cazul unor majorări/reduceri de cel puţin 5% a cantităţii de gaze naturale totale estimate a fi consumată; d)la modificări cu mai mult de 5% ale cantităţii de gaze naturale estimate a fi destinată consumului total al clienţilor casnici stabilit conform anexei nr. 1 la ordin.
(2) Solicitarea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă:a)perioada pentru care intervine modificarea livrărilor de gaze naturale/consumului estimat de gaze naturale; b)fundamentarea majorării/reducerii livrărilor de gaze naturale/consumului estimat de gaze naturale; c)modificările prognozei de consum faţă de valorile transmise conform art. 3.
(3) Până la data de 10 a lunii anterioare celei de livrare, solicitanţii transmit la ANRE spre aprobare documentele justificative menţionate la alin. (2).
(4) În cazul în care modificarea necesarului de consum solicitat în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b) intervine ca urmare a schimbării furnizorului, necesarul de consum al NC care a solicitat schimbarea se transferă noului furnizor şi se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) pct. (ii) din ordin.
(5) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor precizate la alin. (2), ANRE aprobă sau respinge solicitarea. În cazul în care ANRE aprobă solicitarea, cantităţile se recalculează în conformitate cu prevederile art. 4 şi/sau 5, după caz.
(6) În cazul solicitărilor aprobate, până la data de 20 a lunii anterioare lunii de livrare, solicitanţii transmit către DO informaţiile prevăzute la art. 3.
Articolul 7
(1) În situaţia furnizării gazelor naturale către NC, obligaţia de a respecta destinaţia cantităţii de gaze naturale stabilită de ANRE conform prevederilor art. 5 alin. (2) revine:a)furnizorului, pentru cantităţile de gaze naturale furnizate NC, dacă furnizorul asigură întregul necesar de consum al clientului, cu excepţia cantităţilor de gaze naturale furnizate NC aflat în situaţia prevăzută la alin. (3); b)NC, dacă acesta îşi asigură necesarul de consum din achiziţii de la mai mulţi furnizori sau achiziţionează gazele naturale din producţia internă direct de la producător.
(2) DO are obligaţia de a verifica respectarea cantităţilor de gaze naturale stabilite de ANRE conform art. 5 alin. (2) de către toţi furnizorii şi NC prevăzuţi la alin. (1).
(3) NC şi/sau furnizorii NC pot achiziţiona, la opţiunea sau la solicitarea lor, o cantitate mai mare de gaze naturale din import decât diferenţa dintre necesarul de consum al NC şi cantitatea de gaze naturale stabilită în conformitate cu art. 5 alin. (2). Furnizorii NC vor comunica DO opţiunea lor; în cazul în care NC îşi asigură necesarul de consum prin achiziţii de la mai mulţi furnizori, acesta va comunica opţiunea sa DO, iar în cazul în care NC le este asigurat întregul necesar de consum de către un singur furnizor, acesta va comunica solicitarea sa furnizorului său şi DO.
Articolul 8Furnizorii de gaze naturale şi NC prevăzuţi la art. 7 alin. (1) şi (3) au obligaţia de a contracta cantităţi ferme şi de a obţine nominalizările cantitative din import, pentru acoperirea necesarului de consum. Articolul 9
(1) Achiziţionarea gazelor naturale din producţia internă destinate consumului NC se realizează în baza contractului-cadru de vânzare-cumpărare a gazelor naturale.
(2) În termen de o zi lucrătoare de la încheierea contractelor de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, producătorii, furnizorii şi NC care optează pentru achiziţia gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale trimit la DO o situaţie a cantităţilor contractate, defalcate pe fiecare furnizor sau producător, după caz, şi pe fiecare lună a perioadei pentru care au încheiat respectivele contracte.
(3) Până la ora 15,00 a fiecărei zile din perioada de contractare, DO întocmeşte şi publică pe site-ul propriu o situaţie care cuprinde următoarele informaţii:a)centralizatorul contractelor încheiate până la data întocmirii situaţiei, cu menţionarea cantităţilor lunare şi a părţilor contractante; b)cantităţile de gaze naturale din producţia internă rămase disponibile pentru contractare, defalcate pe fiecare producător şi pe fiecare lună.
(4) În situaţia precizată la art. 5 alin. (1) lit. a), cantitatea de gaze naturale pusă la dispoziţia furnizorilor sau NC care optează pentru achiziţia gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale se realizează pro rata cu ponderea fiecărui producător în producţia totală de gaze naturale disponibilă pentru NC.
(5) Cantităţile de gaze naturale destinate consumului NC racordaţi în conductele de alimentare din amonte şi al NC din SD racordate doar la conductele de alimentare din amonte sunt achiziţionate numai de la producătorii în ale căror conducte de alimentare din amonte sunt racordaţi NC respectivi.
(6) Achiziţionarea gazelor naturale din producţia internă destinate consumului NC se realizează doar de către furnizorii care au în portofoliu NC.
(7) În situaţia în care cantităţile achiziţionate lunar de către furnizori pentru asigurarea consumului NC din portofoliul propriu sunt mai mari decât consumul curent al acestora, furnizorii au obligaţia să înmagazineze diferenţa de cantitate în vederea acoperirii necesarului de consum al acestei categorii de clienţi în perioada sezonului rece.
Articolul 10DO va înainta zilnic ANRE un raport operativ privind achiziţiile de gaze naturale din producţia internă curentă/înmagazinate şi din import curent/înmagazinate de către furnizorii şi NC care optează pentru achiziţia gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale, până la contractarea întregii cantităţi de gaze naturale pe care fiecare furnizor are obligaţia să o achiziţioneze. Articolul 11
(1) Toate tranzacţiile încheiate între producători şi furnizori şi/sau NC, după caz, sunt notificate în PVT, defalcat pe cantitatea de gaze naturale destinată CC şi NC, respectiv defalcate în funcţie de sursa gazelor naturale - intern sau import.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), tranzacţiile cu gaze naturale destinate consumului clienţilor finali racordaţi în conductele de alimentare din amonte, al NC din SD racordate doar la conductele de alimentare din amonte şi care au acces la o singură sursă de achiziţie a gazelor naturale potrivit soluţiei de racordare sunt notificate DO de către ambele părţi implicate în tranzacţie.
Articolul 12
(1) În termen de 15 zile de la încheierea lunii de livrare, operatorii economici şi clienţii finali prevăzuţi la art. 3 vor înainta DO situaţiile detaliate privind sursele de gaze naturale - cantităţile de gaze naturale din producţia internă curentă/înmagazinată şi din import curent/înmagazinat - şi cantităţile efective furnizate/consumate pe parcursul lunii de livrare, pe baza cărora DO va definitiva bilanţul surse-consumuri ale lunii de livrare.
(2) Cantităţile efectiv consumate pe parcursul lunii de livrare, transmise conform alin. (1), vor fi defalcate pe CC şi NC.
(3) În termen de 25 de zile de la încheierea lunii de livrare, DO va înainta ANRE următoarele rapoarte:a)un raport privind sursele de gaze naturale, consumurile tehnologice specifice ale producătorilor, OTS, OD şi OÎ, consumurile realizate, defalcate pe CC şi NC, cu respectarea cantităţilor de gaze naturale stabilite de ANRE în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2), cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 7 alin. (3), precum şi cantităţile injectate/extrase în/din depozitele de înmagazinare subterană de către beneficiarii acestora; b)un raport privind sursele de gaze naturale din producţia internă şi consumurile realizate, care să cuprindă următoarele informaţii: cantităţile de gaze naturale din producţia internă efectiv livrate de către fiecare producător de gaze naturale pentru acoperirea consumului CC şi NC, cu specificarea fiecărui beneficiar al acestora şi a cantităţilor aferente; cantităţile de gaze naturale din producţia internă efectiv livrate de către fiecare furnizor, defalcate pe CC şi NC; cantităţile de gaze naturale efectiv consumate de către NC care optează pentru achiziţia gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale, cu specificarea producătorului respectiv; c)un raport privind cantităţile de gaze naturale importate de la furnizori UE/non-UE, defalcate pe vânzător şi cumpărător; d)un raport privind operatorii economici din sectorul gazelor naturale şi NC care nu au achiziţionat cantităţile de gaze naturale stabilite de ANRE conform art. 5 alin. (2), inclusiv în situaţia menţionată la art. 7 alin. (3), cu precizarea cantităţilor de gaze naturale achiziţionate din import.
Articolul 13
(1) În cazul furnizorilor desemnaţi FUI, cantitatea de gaze naturale din producţia internă destinată asigurării consumului NC este suplimentată cu cantitatea de gaze naturale din producţia internă destinată asigurării consumului NC ce a fost alocată furnizorului actual.
(2) În baza deciziei de desemnare a FUI emise de ANRE, furnizorul de ultimă instanţă are obligaţia de a notifica DO în termen de două zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) DO comunică furnizorului desemnat FUI, în 24 de ore de la primirea comunicării prevăzute la alin. (2), datele de contact ale producătorului de la care furnizorul actual achiziţionează gazele naturale din producţia internă.
(4) În termen de maximum 5 zile de la data solicitării, producătorul şi furnizorul desemnat FUI au obligaţia de a încheia un contract/act adiţional, după caz, pentru preluarea cantităţilor de gaze naturale suplimentate în condiţiile alin. (1).SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 35/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 35 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 35/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu