Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3327/77 din 23 februarie 2005

pentru modificarea si completarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 501/5.253/2003

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII


SmartCity3

              Nr. 3.327 din 23 februarie 2005
              MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
              Nr. 77 din 21 februarie 2005
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 444 din 25 mai 2005

    In temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu modificarile ulterioare, si ale art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 35 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 522/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul educatiei si cercetarii si ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Metodologia certificarii formarii profesionale a adultilor, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 501/5.253/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 774 din 5 noiembrie 2003, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Absolventii care cumuleaza certificate de absolvire pentru toate modulele unui program de calificare se pot inscrie la examenul de absolvire pentru obtinerea certificatului de calificare la orice furnizor de formare autorizat pentru programul respectiv."
    2. Alineatul (2) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Modelele certificatelor de calificare si de absolvire, precum si al suplimentului descriptiv al certificatului sunt prevazute in anexele nr. 4, 5 si 6 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 522/2003, cu modificarile si completarile ulterioare."
    3. Alineatul (2) al articolului 5 se abroga.
    4. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    (1) Examenul de absolvire se sustine in fata unei comisii de examinare constituite din 3 persoane, dintre care, conform prevederilor art. 29 alin. (2) din ordonanta, 2 specialisti din afara furnizorului de formare profesionala si un specialist care reprezinta furnizorul de formare profesionala care a organizat programul de formare profesionala.
    (2) La examenul de absolvire pot asista, ca observatori, si reprezentanti ai agentilor economici sau ai beneficiarilor."
    5. Alineatul (2) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Membrii comisiei de examinare din afara furnizorului de formare profesionala sunt selectati din listele de specialisti aprobate de comisiile de autorizare, de regula alte persoane decat cele care au realizat evaluarea in vederea autorizarii."
    6. Dupa alineatul (2) al articolului 8 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) In cazul ocupatiilor reglementate, sunt desemnati de comisia de autorizare ca membri in comisia de examinare reprezentanti ai autoritatii de reglementare."
    7. Literele c) si d) ale alineatului (1) al articolului 9 vor avea urmatorul cuprins:
    "c) stabileste modalitatea de desfasurare a examenului;
    d) selecteaza subiectele pentru probele examenului de absolvire, pe baza variantelor de subiecte propuse de furnizorul de formare, pe care le verifica sa acopere continutul integral al programului de formare profesionala;".
    8. Litera a) a articolului 10 va avea urmatorul cuprins:
    "a) pune la dispozitie comisiei de examinare lista persoanelor inscrise la examenul de absolvire, in ordine alfabetica, si documentele care atesta parcurgerea programului de catre acestea, inclusiv pentru cei care au absolvit cursul in alte serii sau la alti furnizori de formare autorizati in conditiile ordonantei ori au dobandit certificate de competente care atesta ca detin toate competentele prevazute in standardul de pregatire profesionala sau standardul ocupational;".
    9. Alineatul (2) al articolului 23 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In cazul in care furnizorul de formare profesionala nu mai organizeaza un nou examen de absolvire in termenul dorit de participantii la program, acestia pot solicita comisiei de autorizare sustinerea examenului de absolvire la un alt furnizor de formare profesionala, pe baza adeverintei mentionate la alin. (1)."
    10. Alineatele (1) si (2) ale articolului 25 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    (1) Documentele prevazute la art. 24, cu exceptia celor prevazute la pct. 1 lit. h) si pct. 2 lit. c) si d), sunt formulare tipizate, se completeaza conform instructiunilor in vigoare, se numeroteaza, se parafeaza si se certifica pentru continut si numar de pagini de catre conducerea furnizorului de formare profesionala, in cazul documentelor prevazute la pct. 1, si de catre presedintele comisiei de autorizare, pentru cele prevazute la pct. 2.
    (2) Documentele se gestioneaza de catre o persoana desemnata de conducerea furnizorului de formare profesionala, respectiv de presedintele comisiei de autorizare."
    11. Alineatul (1) al articolului 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    (1) Certificatele de calificare si de absolvire, precum si anexele acestora sunt tiparite de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei pe hartie speciala, avand elemente de securizare, si poarta antetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al Ministerului Educatiei si Cercetarii."
    12. Alineatul (2) al articolului 31 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Mentiunea respectiva se face in mod corespunzator si in registrul de evidenta nominala a eliberarii certificatelor."
    13. Alineatul (2) al articolului 33 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Modificarea este semnata de catre persoana care a efectuat modificarea si se autentifica cu stampila."
    14. Teza a II-a a alineatului (8) al articolului 35 va avea urmatorul cuprins:
    "Completarea si eliberarea duplicatului se realizeaza de comisia de autorizare, cu respectarea prevederilor alin. (1) - (7); in acest caz se aplica stampila comisiei de autorizare si semnatura presedintelui comisiei de autorizare sub mentiunea "duplicat"."
    15. Alineatul (2) al articolului 40 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Cuantumul tarifului pe ora pentru activitatea desfasurata de membrii comisiei de examinare este echivalent cu suma platita in sistemul de plata cu ora in unitatile de invatamant public unui profesor cu gradul didactic I, avand o vechime de 20 de ani in invatamant."
    16. Anexele 2, 3, 4, 5, 7 si 8 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 - 6 care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    Ministrul educatiei si cercetarii,
                              Mircea Miclea

            Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
                             Gheorghe Barbu

    ANEXA 1
    (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 501/5.253/2003)

    ....................................
    (Furnizorul de formare profesionala)

                         CATALOGUL PARTICIPANTILOR
pentru programul de .................... pentru calificarea/ocupatia/grupul de competente ..........................................

    Cod N.C./COR ...................... Durata ............ ore
    Coordonator ...............................................
    Perioada ..................................................
    Formatori:
    Disciplina/Modulul ........................................
    Disciplina/Modulul ........................................
    Disciplina/Modulul ........................................

    Semnificatia coloanei N din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    N - Note/Calificative
 ______________________________________________________________________________
|Nr. matricol         |     Discipline/Module pentru pregatirea teoretica      |
|.................... |________________________________________________________|
|Numele               |              |              |              |           |
|.................... |______________|______________|______________| Observatii|
|Prenumele            |Absente|  N   |Absente|  N   |Absente|  N   |           |
|.................... |_______|______|_______|______|_______|______|___________|
|Cod numeric personal |       |      |       |      |       |      |           |
|.................... |       |______|       |______|       |______|           |
|Parinti              |       |Media:|       |Media:|       |Media:|           |
|Tatal .............. |_______|______|_______|______|_______|______|___________|
|Mama ............... | Media la pregatirea teoretica:                         |
|Locul si data        |________________________________________________________|
|nasterii             |     Discipline/Module pentru pregatirea practica       |
|.................... |________________________________________________________|
|Studii ............. |              |              |              |           |
|Meseria/profesia     |______________|______________|______________| Observatii|
|.................... |Absente|  N   |Absente|  N   |Absente|  N   |           |
|Locul de munca       |_______|______|_______|______|_______|______|___________|
|.................... |       |      |       |      |       |      |           |
|                     |       |______|       |______|       |______|           |
|                     |       |Media:|       |Media:|       |Media:|           |
|                     |_______|______|_______|______|_______|______|___________|
|                     | Media la pregatirea practica:                          |
|_____________________|________________________________________________________|
|Media la examenul de | Media generala:                                        |
|absolvire:           |                                                        |
|_____________________|________________________________________________________|

    ANEXA 2
    (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 501/5.253/2003)

    ....................................
    (Furnizorul de formare profesionala)

                     FOAIA DE NOTARE LA PROBA ....................
la examenul de absolvire a programului de formare profesionala ................ pentru calificarea/ocupatia/grupul de competente ............................., organizat in data de ..........................................................

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Numele si | Subiectul/Lucrarea | Nota 1 | Nota 2 | Media |  Observatii  |
|crt.| prenumele |                    |        |        |       |              |
|____|___________|____________________|________|________|_______|______________|
|____|___________|____________________|________|________|_______|______________|
|____|___________|____________________|________|________|_______|______________|
|____|___________|____________________|________|________|_______|______________|

    Comentarii
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

    Presedintele comisiei de examinare,
    ...................................            .....................
        (numele si prenumele)                            (semnatura)

    Membrii comisiei de examinare:
    ...................................            .....................
        (numele si prenumele)                            (semnatura)

    ...................................            .....................
        (numele si prenumele)                            (semnatura)

    ANEXA 3
    (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 501/5.253/2003)

    ...................................
    (Furnizorul de formare profesionala)

                              CATALOG
cu rezultatele examenului de absolvire a programului de ...................... pentru calificarea/ocupatia/grupul de competente ..................., organizat in data de ..........................................

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Numele si |       Media       |        Media       |Media    |Observatii |
|crt.|prenumele | la proba practica | la proba teoretica |generala |           |
|    |          | Data ............ | Data ............. |         |           |
|____|__________|___________________|____________________|_________|___________|
|____|__________|___________________|____________________|_________|___________|
|____|__________|___________________|____________________|_________|___________|
|____|__________|___________________|____________________|_________|___________|
|____|__________|___________________|____________________|_________|___________|
|____|__________|___________________|____________________|_________|___________|

    Comisia de examinare:
    1. Presedinte ...................              ......................
    2. Membru .......................              ......................
    3. Membru .......................              ......................
                                                         (semnatura)

    ANEXA 4
    (Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 501/5.253/2003)

    ....................................
    (Furnizorul de formare profesionala)

                              TABEL NOMINAL
de predare a lucrarilor scrise la examenul de absolvire a programului de ............... pentru calificarea/ocupatia/grupul de competente ............., organizat in data de .........................

   Proba .................................................

 ______________________________________________________________________________
| Nr. | Numele si prenumele |  Nr. de  |  Semnatura        |     Observatii    |
| crt.| participantului     |  pagini  |  participantului  |                   |
|_____|_____________________|__________|___________________|___________________|
|_____|_____________________|__________|___________________|___________________|
|_____|_____________________|__________|___________________|___________________|
|_____|_____________________|__________|___________________|___________________|
|_____|_____________________|__________|___________________|___________________|
|_____|_____________________|__________|___________________|___________________|
|_____|_____________________|__________|___________________|___________________|
|_____|_____________________|__________|___________________|___________________|

    Presedintele comisiei de examinare,
    ...................................            .....................
         (numele si prenumele)                           (semnatura)

    Membrii comisiei de examinare:
    ...................................            .....................
         (numele si prenumele)                           (semnatura)

   ....................................            .....................
         (numele si prenumele)                           (semnatura)

    ANEXA 5
    (Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 501/5.253/2003)

    ....................................
    (Furnizorul de formare profesionala)

                      REGISTRU DE EVIDENTA NOMINALA
                 a eliberarii certificatelor de calificare

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Tip program*)
    B - Codul nomenclatorului
    C - Seria si numarul certificatului
    D - Data eliberarii
    E - Semnatura de primire
    F - Numele persoanei care elibereaza certificatul
    G - Semnatura persoanei care elibereaza certificatul
    H - Mentiuni
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Numele si    |Codul   |A |Calificarea|B |Perioada|Media|C |D |E |F |G |H |
|crt.|prenumele    |numeric |  |           |  |        |     |  |  |  |  |  |  |
|    |absolventului|personal|  |           |  |        |     |  |  |  |  |  |  |
|____|_____________|________|__|___________|__|________|_____|__|__|__|__|__|__|
|    |             |        |  |           |  |        |     |  |  |  |  |  |  |
|____|_____________|________|__|___________|__|________|_____|__|__|__|__|__|__|
|    |             |        |  |           |  |        |     |  |  |  |  |  |  |
|____|_____________|________|__|___________|__|________|_____|__|__|__|__|__|__|
|    |             |        |  |           |  |        |     |  |  |  |  |  |  |
|____|_____________|________|__|___________|__|________|_____|__|__|__|__|__|__|
|    |             |        |  |           |  |        |     |  |  |  |  |  |  |
|____|_____________|________|__|___________|__|________|_____|__|__|__|__|__|__|
    *) Tip program:
    C - Calificare
    R - Recalificare

    ANEXA 6
    (Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 501/5.253/2003)

    ....................................
    (Furnizorul de formare profesionala)

                        REGISTRU DE EVIDENTA NOMINALA
                  a eliberarii certificatelor de absolvire

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Tip program*)
    B - Denumirea programului
    C - Ocupatia/calificarea
    D - Numarul/seria certificatului
    E - Data eliberarii
    F - Semnatura de primire
    G - Numele si semnatura persoanei care elibereaza certificatul
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Numele si    |Codul   |A |B |C |Cod |Perioada |Media|D |E |F |G |Mentiuni|
|crt.|prenumele    |numeric |  |  |  |COR/|         |     |  |  |  |  |        |
|    |absolventului|personal|  |  |  |N.C.|         |     |  |  |  |  |        |
|____|_____________|________|__|__|__|____|_________|_____|__|__|__|__|________|
|    |             |        |  |  |  |    |         |     |  |  |  |  |        |
|____|_____________|________|__|__|__|____|_________|_____|__|__|__|__|________|
|    |             |        |  |  |  |    |         |     |  |  |  |  |        |
|____|_____________|________|__|__|__|____|_________|_____|__|__|__|__|________|
|    |             |        |  |  |  |    |         |     |  |  |  |  |        |
|____|_____________|________|__|__|__|____|_________|_____|__|__|__|__|________|
|    |             |        |  |  |  |    |         |     |  |  |  |  |        |
|____|_____________|________|__|__|__|____|_________|_____|__|__|__|__|________|
    *) Tip program
    I - Initiere
    P - Perfectionare
    S - Specializare
    C   Calificare
    R   RecalificareSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3327/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3327 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3327/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu