Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3015 din 20 decembrie 2010

pentru aprobarea Instructiunilor privind scoaterea din functiune/declasarea si casarea activelor fixe si a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar aflate in patrimoniul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si al unitatilor subordonate

ACT EMIS DE: MINISTERUL JUSTITIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 40 din 17 ianuarie 2011Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instrucţiunile privind scoaterea din funcţiune/declasarea şi casarea activelor fixe şi a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar aflate în patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziţie contrară se abrogă.

p. Ministrul justiţiei,

Lidia Barac,

secretar de stat

ANEXA

INSTRUCŢIUNI

privind scoaterea din funcţiune/declasarea şi casarea activelor fixe şi a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar aflate în patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezentele instrucţiuni reglementează în mod unitar organizarea şi efectuarea operaţiunilor de scoatere din funcţiune/declasare şi casare a activelor fixe şi a bunurilor de natura obiectelor de inventar ce aparţin Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor din subordinea acesteia, inclusiv complexului „Flamingo" - Eforie Sud şi Centrului de Pregătire Sovata.

Art. 2. - Prin scoaterea din funcţiune a activelor fixe/declasarea materialelor, altele decât active fixe, de natura obiectelor de inventar în folosinţă, se înţelege sistarea utilizării acestora ca urmare a îndeplinirii duratelor normale de funcţionare stabilite potrivit legii sau a prezentării unui grad avansat de uzură fizică sau morală ori a degradării şi a faptului că nu mai pot primi o altă destinaţie sau utilizare şi nici nu mai pot fi recuperate, recondiţionate, adaptate sau modificate.

Art. 3. - Prin casare se înţelege totalitatea operaţiunilor efectuate în vederea valorificării părţilor componente rezultate prin vânzare, distrugere şi dezmembrare a activelor fixe/bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar, astfel încât acestea să îşi piardă forma şi să nu mai poată fi utilizate pentru destinaţia iniţială. Operaţiunea de casare se finalizează prin scăderea din evidenţa contabilă a activelor fixe/bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar respective.

Art. 4. - Sunt considerate active fixe şi materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţă, care fac obiectul prezentelor instrucţiuni, următoarele:

a) activele patrimoniale de natura imobilizărilor corporale - terenuri, active fixe, obiecte de inventar, animale şi păsări, precum şi alte bunuri aflate în patrimoniul unităţilor de penitenciare;

b) active patrimoniale de natura imobilizărilor necorporale - programe informatice create în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau achiziţionate de la terţi.

Art. 5. - (1) Activele fixe şi materialele de natura obiectelor de inventar în folosinţă, pieselor de schimb şi subansamblelor se scot din funcţiune şi se casează dacă şi-au îndeplinit durata normală de utilizare şi îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:

a) au devenit inutilizabile ca urmare a gradului avansat de uzură, nu mai pot primi o altă destinaţie sau utilizare şi nici nu pot fi reparate, recondiţionate, adaptate sau modernizate;

b) exploatarea lor nu mai este eficientă din punct de vedere operativ sau economic datorită uzurii morale şi nici nu au putut fi valorificate sau transferate;

c) costul unei reparaţii sau recondiţionări depăşeşte 60% din valoarea de achiziţie pentru un bun similar nou. Prin valoare de achiziţie se înţelege costul unei valori materiale echivalent nouă la care se adaugă cheltuielile de transport, instalare şi punere în funcţiune;

d) depăşesc costurile normate de combustibil şi lubrifianţi, iar transformarea acestora în vederea încadrării în consumurile stabilite nu este eficientă sau posibilă;

e) sunt avariate prin accidente, catastrofe, incendii, calamităţi naturale sau ca urmare a unor activităţi operative de pregătire, de producţie sau administrative, iar costul reparării depăşeşte nivelul stabilit la lit. c) sau repararea lor nu este economicoasă;

f) aparatura şi instalaţiile de măsură, control şi reglare pentru care organele de metrologie autorizate nu mai avizează folosirea lor întrucât parametrii funcţionali au devenit necorespunzători;

g) instalaţiile mecanice sub presiune şi de ridicat, precum şi utilajele şi sculele a căror exploatare a fost interzisă de organele autorizate;

h) filmele, diafilmele, diapozitivele, discurile, compact discurile, cărţile, broşurile, pliantele, planşele şi alte bunuri destinate activităţilor cultural-educative şi recreative care au un grad avansat de uzură sau sunt depăşite din punctul de vedere al conţinutului şi nu mai pot fi utilizate pentru scopul în care au fost achiziţionate;

i) prototipurile care nu dau rezultatele preconizate;

j) construcţiile şi instalaţiile aferente sau părţi din acestea, devenite improprii datorită exploatării lor în condiţii normale sau care nu mai pot fi folosite în scopul pentru care au fost destinate şi nici în alte scopuri;

k) construcţiile şi instalaţiile care împiedică executarea lucrărilor de sistematizare, dezvoltare, construcţie sau reconstrucţie, legal aprobate, şi care nu pot fi evitate sau mutate pe alt amplasament;

l) remorcile auto şi de tractor care necesită o reparaţie cu înlocuirea saşiului, în cazul în care reparaţia nu prezintă garanţia circulaţiei normale pe drumurile publice;

m) animalele care şi-au pierdut aptitudinile corespunzătoare categoriei de serviciu din care fac parte ori în urma contractării unei boli din cele prevăzute de normele legale;

n) nu au putut fi valorificate, în condiţiile stipulate de actele normative în vigoare.

(2) In cazul în care se constată că degradarea sau uzura avansată a valorilor materiale aduse în stare de scoatere din funcţiune şi casare nu este urmarea unei folosiri legale şi normale, se vor lua măsuri de efectuare a cercetării administrative, în vederea stabilirii răspunderii patrimoniale în sarcina persoanelor vinovate, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. In situaţia în care dispoziţia de imputare este contestată la instanţa competentă, scoaterea din funcţiune şi casarea se vor face numai după ce hotărârea a rămas definitivă.

(3) Scoaterea din funcţiune şi casarea valorilor materiale care fac obiectul unei cauze civile sau penale se pot efectua numai după ce hotărârea instanţei de judecată a rămas definitivă.

(4) Simpla îndeplinire a duratei normale de funcţionare sau depăşirea costurilor normate de combustibil şi lubrifianţi, transformarea acestora în vederea încadrării în consumurile stabilite nefiind eficientă sau posibilă, nu constituie temei pentru scoaterea din funcţiune şi casarea unor active fixe sau declasarea unor bunuri materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţă, pieselor de schimb şi subansamblelor.

Art. 6. - (1) Activele fixe sau materialele de natura obiectelor de inventar, a căror funcţionare este limitată la resurse încadrate în norme de siguranţă, precum şi piesele de schimb aferente acestora, care au îndeplinit durata normală de funcţionare, pot fi folosite în continuare, dacă starea lor fizică permite, numai cu avizul scris al organelor de specialitate autorizate.

(2) Scoaterea din funcţiune a activelor fixe şi declasarea bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar înainte de expirarea duratei normale de utilizare sau cu o durată normală de utilizare consumată, aflate în administrarea unităţilor de penitenciare, se aprobă de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în baza unei justificări temeinic argumentate.

(3) Scoaterea din funcţiune a activelor fixe şi declasarea bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar înainte de expirarea duratei normale de utilizare sau cu o durată normală de utilizare consumată, aflate în administrarea aparatului central al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, se aprobă de către ministrul justiţiei, la propunerea directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi cu avizul direcţiilor/serviciilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în funcţie de domeniul de folosinţă al acestora, în baza unei justificări temeinic justificate.

(4) Pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, activele corporale care alcătuiesc domeniul public al statului de natura activelor fixe, cu durata normală de utilizare consumată sau neconsumată, a căror menţinere în funcţiune nu se mai justifică, vor fi trecute în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit reglementărilor privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.

Art. 7. - (1) Nu se propun pentru scoaterea din funcţiune sau declasare activele fixe sau materialele de natura obiectelor de inventar care, deşi au îndeplinit durata normală de utilizare, se găsesc în una dintre următoarele situaţii:

a)  starea fizică şi tehnică permite exploatarea lor în continuare;

b) din raţiuni operative sau economice se justifică menţinerea acestora în funcţiune, chiar dacă costul reparaţiei depăşeşte 60% din valoarea de înlocuire;

c) sunt necesare sistemului administraţiei penitenciare şi nu sunt posibilităţi de înlocuire, iar prin reparaţii şi recondiţionări mai pot fi folosite o anumită perioadă.

(2) Tehnica de intervenţie, armamentul şi muniţia din dotarea unităţilor, care au îndeplinit durata de funcţionare normală, respectiv normele de exploatare şi a căror stare fizică şi tehnică permite folosirea în continuare, dovedită printr-un act constatator de la o societate autorizată, după executarea unor reparaţii, sau dacă se justifică din punct de vedere operativ sau economic, nu se propun la casare.

(3) Menţinerea în exploatare a unor active fixe sau a unor materiale de natura obiectelor de inventar ale căror reparaţii depăşesc normativele valorice se aprobă de către ministrul justiţiei, cu avizul directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al direcţiilor/serviciilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în funcţie de domeniul de folosinţă al acestora.

Art. 8. - Activele fixe sau materialele de natura obiectelor de inventar care figurează în evidenţa contabilă în folosinţă şi sunt necesare executării activităţilor specifice şi pentru care nu sunt posibilităţi efective de înlocuire nu se propun pentru scoatere din funcţiune şi casare, chiar dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1), dacă după reparaţii ori recondiţionări mai pot fi utilizate.

Art. 9. - Casarea activelor fixe şi a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar înainte de aprobarea proceselor-verbale de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar este interzisă, chiar dacă sunt îndeplinite toate celelalte condiţii pentru executarea acestei operaţiuni.

CAPITOLUL II

Procedura scoaterii din funcţiune a activelor fixe/declasării bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar

SECŢIUNEA 1

Analiza şi avizarea propunerilor de scoatere din funcţiune a activelor fixe/declasare a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar

Art. 10. - (1) Propunerile privind scoaterea din funcţiune a activelor fixe/declasare a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar se fac de către comisiile de inventariere, administrator, gestionar sau alte persoane care gestionează patrimoniul unităţii.

(2) Aceste propuneri se analizează şi se avizează de către comisia compusă dintr-un număr de 3 sau 5 persoane, numită prin decizie scrisă de către ordonatorul de credite, care are în administrare bunurile respective.

(3)  Comisia de analiză şi avizare constituită conform prevederilor alin. (2) este compusă din:

a)   directorul adjunct pe probleme economico-administrative/şeful serviciului economico-administrativ, în calitate de preşedinte;

b)  responsabilul compartimentului de activitate - şef serviciu, şef birou, contabil sau altă funcţie similară în a cărui evidenţă se află bunurile ce se propun pentru declasare şi casare;

c)  alţi specialişti care cunosc caracteristicile valorilor materiale ce fac obiectul scoaterii din funcţiune şi declasării.

(4)  Gestionarii nu pot face parte din comisiile pentru analizarea şi avizarea propunerilor de scoatere din funcţiune şi declasare, inclusiv când cumulează şi funcţia de contabil. Gestionarii sunt obligaţi să prezinte bunurile şi să dea explicaţii referitoare la existenţa şi starea acestora.

Art. 11. - Comisia numită pentru analiza şi avizarea propunerilor de scoatere din funcţiune a activelor fixe/declasare a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar are următoarele atribuţii:

a) să verifice obiect cu obiect şi să se convingă că activele fixe/bunurile materiale de natura obiectelor de inventar propuse pentru scoaterea din funcţiune/declasare îndeplinesc minimum una dintre condiţiile stabilite la art. 5 alin. (1);

b) să întocmească documentaţia tehnică - notă privind starea tehnică a activelor fixe propuse pentru scoaterea din funcţiune, notă justificativă privind descrierea degradării bunurilor materiale, actul constatator al avariei, devize pentru reparaţii;

c)  să întocmească procesele-verbale de scoatere din funcţiune a activelor fixe/de declasare a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar, pe compartimente de activitate şi niveluri de competenţe, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.

Art. 12. - Documentele care însoţesc procesele-verbale de scoatere din folosinţă a activelor fixe/de declasare a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar sunt următoarele:

a) notă privind starea tehnică a activelor fixe propuse a fi scoase din funcţiune;

b) act constatator al avariei, după caz;

c) notă justificativă privind descrierea degradării bunurilor materiale;

d) specificaţia bunurilor materiale propuse pentru declasare;

e)  notă privind starea tehnică a obiectelor de inventar propuse pentru declasare;

f) documentul de evidenţă a exploatării - carte tehnică, carnet, fişă de evidenţă etc. pentru valorile materiale a căror durată normală de funcţionare este stabilită prin norme;

g) devizul estimativ al reparaţiei şi procesul-verbal din care să rezulte că aceasta este neeconomicoasă;

h) buletinul de analiză, verificare metrologică, negaţii de reparare a aparatelor de măsurare şi control;

i) autorizaţia de demolare sau dezafectare pentru construcţii şi instalaţii, în situaţiile în care dispoziţiile în vigoare nu impun alte obligaţii;

j) procese-verbale de cercetare administrativă, pentru bunurile avariate prin accidente, incendii sau în alte împrejurări, după caz;

k) documente de constatare tehnică pentru instalaţiile, utilajele, aparatele sau alte mijloace tehnice cu consumuri peste limitele stabilite, însoţite de o notă justificativă din care să rezulte că nu există posibilitatea modificării lor pentru a se încadra în consumurile normate;

l) listele nominale pentru cărţi şi periodice;

m) raportul aprobat de ordonatorul principal de credite pentru bunurile de natura tehnicii militare;

n) alte documente necesare pentru justificarea scoaterii din funcţiune.

SECŢIUNEA a 2-a

Intocmirea şi aprobarea proceselor-verbale privind scoaterea din funcţiune a activelor fixe/declasarea bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar

Art. 13. - (1) Procesele-verbale privind scoaterea din funcţiune a activelor fixe/declasarea bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar se întocmesc în câte două exemplare, separat pentru activele fixe, precum şi pentru materialele de natura obiectelor de inventar în folosinţă aflate în gestiunea unui singur gestionar, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.

(2) Documentele ce însoţesc procesele-verbale privind scoaterea din funcţiune a activelor fixe/declasarea bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar se întocmesc separat pe domenii de activitate (auto, transmisiuni, armament geniu chimic transmisiuni, hrănire, echipare, cazarmare, informatică, medical etc). Fiecare proces-verbal va fi înregistrat şi datat.

Art. 14. - Trecerea animalelor de reproducţie din categoria „active fixe" în categoria „animale la îngrăşat" sau, după caz, „animale reformă" se realizează în baza „Actului de mutaţie" şi a „Procesului-verbal de reformă". Procesele-verbale cu propunerile unităţilor de scoatere a animalelor din categoria activelor fixe se întocmesc potrivit prevederilor art. 13 şi se aprobă de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Art. 15. - Procesele-verbale privind scoaterea din funcţiune a activelor fixe/declasarea bunurilor materiale de natura tehnicii militare, cu durata normală de utilizare îndeplinită sau uzate moral, se aprobă conform competenţelor stabilite la art. 6.

SECŢIUNEA a 3-a

Casarea propriu-zisă

Art. 16. - Prezentele instrucţiuni nu se aplică în cazul bunurilor care implică apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională, pentru care procedurile de valorificare se aprobă, în mod distinct, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 17. - (1) Casarea propriu-zisă a bunurilor materiale se face, pe compartimente de activitate, de comisia de casare numită prin decizie a ordonatorului de credite, care a aprobat scoaterea din funcţiune, compusă din minimum 3 persoane, dintre care una trebuie să fie, în mod obligatoriu, din cadrul compartimentului economico-administrativ.

(2) Pentru anumite categorii de bunuri, cum sunt autovehiculele, aparatura de transmisiuni ori cea informatică, mijloacele de pază, escortare şi imobilizare, armamentul şi muniţiile, la solicitarea unităţii subordonate, ordonatorul de credite ierarhic superior poate numi în comisia de casare reprezentanţi proprii.

Art. 18. - Contabilul, responsabilul economic de sector şi gestionarul nu pot fi numiţi în comisia de casare pentru bunurile pe care le gestionează. Aceştia participă la lucrările comisiei, având obligaţia de a prezenta valorile materiale şi a da relaţii şi explicaţii.

Art. 19. - Comisia de casare a bunurilor materiale are următoarele atribuţii:

a) să verifice obiect cu obiect dacă bunurile materiale au ajuns la starea de a fi casate, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1);

b) să urmărească existenţa detaliilor, părţilor componente şi a altor elemente ale bunurilor respective. In cazul în care acestea au fost pierdute, înstrăinate sau lipsesc datorită unor cauze imputabile, bunurile respective se resping de la casare şi se propune efectuarea cercetării administrative;

c)  să stabilească destinaţia materialelor refolosibile în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

d) să asigure executarea operaţiunii de casare propriu-zisă potrivit normelor tehnice în vigoare şi să stabilească părţile componente, piesele, detaliile şi materialele refolosibile care trebuie să fie recuperate;

e) să respingă de la operaţiunea de casare propriu-zisă bunurile ajunse în această stare ca urmare a altei cauze decât utilizarea normală, în cazul în care nu s-a efectuat cercetarea administrativă;

f) să execute casarea bunurilor materiale numai în prezenţa tuturor membrilor comisiei;

g) să întocmească procesul-verbal de casare a bunurilor materiale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

h) să ia orice alte măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a operaţiunii de casare;

i) să respingă de la casare activele fixe/bunurile materiale de natura obiectelor de inventar care mai pot fi distribuite şi folosite în alte compartimente de activitate sau în alte unităţi.

Art. 20. - (1) Casarea propriu-zisă a activelor fixe/bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar se execută, de regulă, la unitatea în a cărei evidenţă sunt bunurile respective.

(2) Activele fixe/bunurile materiale de natura obiectelor de inventar existente în afara unităţii se pot casa acolo unde se află, cu aprobarea ordonatorului de credite.

Art. 21. - Operaţiunile de dezmembrare, demontare, desfacere, tăiere, spargere, ardere şi alte modalităţi de casare a activelor fixe/bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar se fac astfel încât obiectul să îşi piardă forma iniţială, cu excepţia ansamblurilor, subansamblurilor, pieselor componente şi materialelor refolosibile, la care se asigură recuperarea integrală.

Art. 22. - (1) Ansamblurile, subansamblurile, piesele de schimb sau alte materiale refolosibile rezultate în urma operaţiunii propriu-zise de casare se identifică, iar cantitatea se stabileşte prin cântărire, numărare, măsurare, după caz.

(2) Inregistrarea în evidenţă se face la valoarea stabilită de o comisie de evaluare, determinată de gradul de uzură fizică a bunului respectiv, valoarea de înlocuire cu un bun similar nou şi preţurile pieţii.

(3) Destinaţia activelor fixe/bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar, a ansamblurilor, subansamblurilor, pieselor de schimb sau a altor materiale refolosibile se stabileşte de ordonatorul de credite.

Art. 23. - Materialele care nu se pot valorifica, folosi în cadrul unităţii sau transfera către alte instituţii publice se distrug. Această operaţiune se consemnează în procesul-verbal încheiat de comisia de casare.

Art. 24. - (1) Rezultatul operaţiunii de casare se consemnează într-un proces-verbal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Cărţile şi publicaţiile declasate se înscriu într-o singură poziţie „publicaţii", iar detalierea lor pe titluri şi autori se face într-o listă nominală anexă, care este parte integrantă din procesul-verbal de casare.

Art. 25. - (1) Procesul-verbal de casare se întocmeşte în două exemplare şi se semnează pe fiecare filă, inclusiv anexele, de către membrii comisiei de casare, se înregistrează şi se arhivează la compartimentul de evidenţă contabilă şi circulă la contabil (responsabil economic de sector) şi gestionar.

(2) Procesul-verbal de casare se aprobă de ordonatorul de credite şi se ştampilează pe fiecare filă.

Art. 26. - Documentele care stau la dosarul casării sunt următoarele:

a) procesul-verbal de casare;

b) procesul-verbal de scoatere din funcţiune a activelor fixe/declasare a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar;

c) decizia de numire a comisiei de analiză şi avizare pentru scoaterea din funcţiune/declasarea bunurilor materiale, respectiv decizia de numire a comisiei de casare;

d) documente justificative;

e) documente de valorificare, transmitere fără plată pentru bunurile aflate în stare de funcţionare;

f) negaţii de transfer fără plată;

g) alte documente prevăzute de dispoziţiile legale.

Art. 27. - Scăderea bunurilor materiale casate şi a materialelor consumate cu ocazia dezmembrării şi distrugerii se operează în evidenţa contabilă pe baza Procesului-verbal de casare aprobat de ordonatorul de credite, la valoarea contabilă.

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

Art. 28. - Prevederile prezentelor instrucţiuni se aplică şi pentru activele fixe/bunurile materiale de natura obiectelor de inventar consumabile sau neconsumabile, fără durată normală de funcţionare, care se casează pe măsura degradării în limita unor baremuri stabilite prin acte normative.

Art. 29. - Activele fixe/Bunurile materiale de natura obiectelor de inventar cu valoare muzeistică pot fi oferite instituţiilor interesate, cu respectarea dispoziţiilor legale. Scăderea din evidenţă se face în baza documentelor de valorificare sau de transmitere fără plată, după caz.

Art. 30. - Demolarea şi transformarea construcţiilor de orice fel se realizează în condiţiile prezentelor instrucţiuni, cu prezentarea avizelor stabilite de dispoziţiile legale, referitoare la protejarea şi valorificarea materialelor, obiectelor, instalaţiilor altor elemente de interes artistic, istoric, documentar, memorial sau tehnico-ştiinţific.

Art. 31. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL JUSTIŢIEI

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR

Unitatea............................

Aprobat

Ordonator*)

de credite

Data

Propun să aprobaţi

Ordonator**) de credite

.......................................

PROCES-VERBAL

de declasare a materialelor, altele decât active fixe, de natura obiectelor de inventar în folosinţă

Numar document

Data

Predător

Ziua

Luna

Anul

I. Constatările şi concluziile comisiei de analiză şi avizare

............................................................................................

............................................................................................

II. Materiale, altele decât active fixe, de natura obiectelor de inventar în folosinţă

Nr. crt.

Denumirea

Cod

U.M.

Cantitatea

Preţ unitar

(lei/U.M.)

Valoarea

(lei)

col. 4 x col. 5

0

1

2

3

4

5

6

III. Ansamble, subansamble, piese componente şi materiale rezultate:

Numar document

Data

Predător

Primitor

Ziua

Luna

Anul

Nr. crt.

Denumirea

Cod

U.M.

Cantitatea

Preţ unitar

(lei/U.M.)

Valoarea

(lei)

col. 4 x col. 5

Comisia

Delegaţi la dezmembrare sau la declasare

Primit în gestiune

Numele şi prenumele

Semnătura

Numele şi prenumele

Semnătura

*) Se va înscrie, după caz, principal sau secundar.

**) Se va înscrie, după caz, secundar sau terţiar.

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL JUSTIŢIEI

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR

Unitatea............................

Propun să aprobaţi

Ordonator**) de credite

.....................................

Aprobat

Ordonator*)

de credite

Data

PROCES-VERBAL

de scoatere din funcţiune a activelor fixe corporale şi necorporale

Numar document

Data

Predător

Ziua

Luna

Anul

I. Constatările şi concluziile comisiei de analiză şi avizare

............................................................................................

............................................................................................

II. Activele fixe scoase din funcţiune

Nr. crt.

Denumirea

Cod

U.M.

Cantitatea

Preţ unitar

(lei/U.M.)

Valoarea

(lei)

col. 4 x col. 5

Amortizarea până la scoaterea din funcţiune

0

1

2

3

4

5

6

7

III. Ansamble, subansamble, piese componente şi materiale rezultate:

Numar document

Data

Predător

Primitor

Ziua

Luna

Anul

Nr. crt.

Denumirea

Cod

U.M.

Cantitatea

Preţ unitar (lei/U.M.)

Valoarea

(lei)

col. 4 x col. 5

Comisia

Delegaţi la dezmembrare sau la declasare

Primit în gestiune

Numele şi prenumele

Semnătura

Numele şi prenumele

Semnătura

*) Se va înscrie, după caz, principal sau secundar.

**) Se va înscrie, după caz, secundar sau terţiar.

ANEXA Nr. 3

Aprob

Ordonator de credite

PROCES-VERBAL

de casare propriu-zisă a activelor fixe/obiectelor de inventar

Incheiat astăzi,........................, de comisia pentru casarea activelor fixe/obiectelor de inventar

In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii şi în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de casare, constituită în baza deciziei ordonatorului de credite nr..........., a procedat la casarea efectivă a activelor fixe care au fost scoase din funcţiune/obiectelor de inventar care au fost declasate, prin procesul-verbal nr.............

Comisia constituită din:

preşedinte -

membrii -

şi-a desfăşurat activitatea în perioada..............la sediul instituţiei publice.

Lista bunurilor scoase din funcţiune/declasate ce pot fi transferate fără plată conform procedurii stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, a fost publicată pe pagina de internet a instituţiei (sau grupul de utilizatori dea@dgp.ro) în data de.....................

Au fost trimise înştiinţări către instituţiile publice interesate în preluarea bunurilor disponibilizate şi s-au primit răspunsuri că sunt/nu sunt interesate în preluarea acestora.

Prin Adresa nr............, instituţia...............a fost interesată în preluarea unor bunuri menţionate mai jos, transfer finalizat prin Proces-verbal nr............/..................

Nr. crt.

Denumirea bunurilor

Codul sau nr. de inventar

U.M.

Cantitatea

Preţul unitar

Valoarea

Instituţia unde a fost transferat

0

1

2

3

4

5

6

7

Constatările şi concluziile comisiei:

Au fost identificate toate activele fixe/obiectele de inventar din Procesul-verbal de scoatere din funcţiune a activelor fixe/declasare a obiectelor de inventar nr...........din data.........şi s-a constatat că toate au durata de folosinţă îndeplinită şi sunt uzate fizic şi/sau moral.

Având în vedere cele constatate, comisia de casare a procedat la dezmembrarea activelor fixe scoase din funcţiune/a obiectelor de inventar declasate prin Procesul-verbal nr.....din.....menţionate în tabelul de mai jos şi apoi la valorificarea deşeurilor rezultate.

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr. de inventar

U.M.

Cantitatea

Preţul unitar

Valoarea

Amortizarea până la

scoaterea din

funcţiune

0

1

2

3

4

5

6

7

Se va completa

în cazul mijloacelor fixe.

Pentru valorificarea deşeurilor provenite în urma casării s-au solicitat oferte de la un număr de (Se menţionează numărul.) ........................................ operatori economici, respectiv (Se enumera operatorii economici.) ................................................. .....................................Preţurile cele mai avantajoase au fost oferite de către (Se menţionează denumirea ofertantului.) .......................................................................

In urma casării propriu-zise a activelor fixe/obiectelor de inventar au rezultat următoarele deşeuri, conform Procesului-verbal de predare-primire nr................/data.................:

Nr. crt.

Denumirea

U.M.

Cantitatea

Preţul unitar

Valoarea

0

1

2

3

4

5

Deşeurile de hârtie, fier şi cele provenite din aparatura electronică şi electrocasnică - unde este cazul - au fost valorificate la (Se menţionează denumirea operatorului economic.) ..............................................................................................., conform avizelor de însoţire a mărfii nr....................., anexate. Deşeurile de plastic au fost asimilate cu deşeurile de natura tehnicii de calcul şi valorificate ca atare.

Comisia de casare propune scăderea din evidenţa contabilă a bunurilor casate prezentate în listele anexate şi înregistrarea în evidenţa contabilă a sumelor provenite din valorificarea deşeurilor rezultate în urma casării, conform facturilor nr.................în valoare de........................

Alte constatări .....................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 2 (două) exemplare, un exemplar se va păstra la compartimentul financiar-contabil, iar al doilea exemplar la responsabilul de sector (sectorul logistic).

Comisia de casare a activelor fixe/obiectelor de inventar:

preşedinte -

membri -


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3015/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3015 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    BINE ATI VENIT LA "MARIELA LOAN" Obiectivul nostru este de a oferi servicii financiare profesionale excelente tuturor. Ești om de afaceri sau femeie? Vă confruntați cu dificultăți financiare? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere de mici dimensiuni și afaceri medii? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării insuficiente? Aceasta este o oportunitate de a obține un împrumut astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Creditul nostru este 100% garantat pentru securitatea maximă este prioritatea noastră, obiectivul nostru principal este să vă ajutăm să obțineți un serviciu financiar autentic pe care toți meritați, programul nostru este cel mai rapid mod de a obține împrumutul de care aveți nevoie. rata dobânzii scăzută pentru a reduce presiunea asupra cheltuielilor lunare. Obțineți flexibilitatea de a utiliza în orice scop - de la vacanță, educație, până la achiziții unice. Oferim o varietate de servicii financiare care includ: Împrumuturi personale, Împrumuturi de consolidare a datoriilor, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi garantate de împrumut, Împrumuturi ipotecare, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi student, Împrumuturi comerciale, Credite automate de credit, Împrumuturi de achiziție, împrumuturi pentru construcții, la rate de dobândă scăzute de 3% acordăm împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și agențiilor. Obțineți cele mai bune rezultate pentru familia dvs., casa dvs. de vis și schema noastră generală de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: (marielagonzalezloan@gmail.com) Vă rugăm să scrieți înapoi cu informații despre împrumut; INFORMAȚII DE ÎMPRUMUT DATE APLICABILE 1) Numele complet: 2) Țara: 3) Adresa: 4) Stare: 5) Sex: 6) Statutul căsătoriei: 7) Locul de muncă: 8) Număr de telefon: 9) Poziția curentă la locul de muncă: 10) Venit lunar: 11) Numărul de credite necesare: 12) Durata împrumutului: 13) Obiectivele împrumutului: 14) Religie: 15) V-ați înregistrat înainte de: 16) Data nașterii: Dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut, vă rugăm să ne contactați cu cererea dvs. de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: marielagonzalezloan@gmail.com Salutari, Doamna MARIELA GONZALEZ marielagonzalezloan@gmail.com Așteptăm cu nerăbdare să vă sunăm cât mai curând posibil.
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Legea 87 1992
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3015/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu