Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.301 din 10.07.2019

privind legitimaţiile eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii şi efectuează procedura de executare silită, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 593 din 18 iulie 2019SmartCity1

Având în vedere:dispoziţiile art. 223 şi art. 342 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

dispoziţiile art. 16 alin. (7) şi (9) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Referatul Direcţiei financiar, contabilitate, administrativ nr. 706.768/29.05.2019;

avizul favorabil al Ministerului Finanţelor Publice, comunicat prin Adresa nr. 805.277 din 8.07.2019,în temeiul art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 22/2017, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice emite prezentul ordin. Articolul 1Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor cap. VI „Măsuri asigurătorii" şi a prevederilor cap. VIII „Stingerea creanţelor fiscale prin executare silită" din titlul VII „Colectarea creanţelor fiscale" al Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se vor elibera legitimaţii executorilor fiscali din cadrul Direcţiei financiar, contabilitate, administrativ abilitaţi cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită. Articolul 2Executorii fiscali sunt persoane angajate în cadrul Direcţiei financiar, contabilitate, administrativ abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită, desemnate de preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.) în acest sens. Articolul 3
(1) Legitimaţiile prevăzute la art. 1, denumite în continuare legitimaţii, atestă o împuternicire a executorului fiscal în faţa debitorului sau a terţilor, ce implică exerciţiul autorităţii de stat, acordată acestuia pentru ducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce îi revin potrivit legii.
(2) Legitimaţia este valabilă numai însoţită de delegaţia emisă de Direcţia financiar, contabilitate, administrativ şi aprobată de preşedintele A.N.R.S.C.
Articolul 4
(1) În baza legitimaţiei şi a delegaţiei, executorul fiscal poate:a)să intre în orice incintă de afaceri a debitorului, persoană juridică, sau în alte incinte unde acesta îşi păstrează bunurile, în scopul identificării bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit, precum şi să analizeze evidenţa contabilă a debitorului în scopul identificării terţilor care datorează sau deţin în păstrare venituri ori bunuri ale debitorului; b)să intre în toate încăperile în care se găsesc bunuri sau valori ale debitorului, persoană fizică, precum şi să cerceteze toate locurile în care acesta îşi păstrează bunurile; c)să solicite şi să cerceteze orice document sau element material care poate constitui o probă în determinarea bunurilor proprietate a debitorului; d)să aplice sigilii asupra bunurilor, întocmind în acest sens proces-verbal.
(2) Executorul fiscal poate intra în încăperile ce reprezintă domiciliul sau reşedinţa unei persoane fizice, cu consimţământul acesteia, iar, în caz de refuz, organul de executare silită cere autorizarea instanţei judecătoreşti competente potrivit dispoziţiilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare.
(3) Accesul executorului fiscal în locuinţă, în incinta de afaceri sau în orice altă încăpere a debitorului, persoană fizică sau juridică, se poate efectua între orele 6,00-20,00, în orice zi lucrătoare, iar, în cazuri temeinic justificate de pericolul înstrăinării unor bunuri, accesul în încăperile debitorului poate avea loc şi la alte ore decât cele menţionate, precum şi în zilele nelucrătoare, în baza autorizaţiei prevăzute la alin. (2). Executarea începută poate continua în aceeaşi zi sau în zilele următoare.
(4) În absenţa debitorului sau dacă acesta refuză accesul în oricare dintre încăperile prevăzute la alin. (1), executorul fiscal poate să pătrundă în acestea în prezenţa unui reprezentant al poliţiei ori al jandarmeriei sau a altui agent al forţei publice şi a doi martori majori, fiind aplicabile prevederile alin. (2) şi (3).
Articolul 5
(1) Solicitarea privind achiziţia de legitimaţii, inclusiv numărul acestora, se transmite de către Direcţia financiar, contabilitate, administrativ către compartimentul cu atribuţii în achiziţii publice din cadrul A.N.R.S.C.
(2) Legitimaţiile au regim special şi se distribuie de către Direcţia dezvoltare instituţională, resurse umane şi IT.
(3) După efectuarea achiziţiei de legitimaţii de executor fiscal, Direcţia financiar, contabilitate, administrativ va înştiinţa Direcţia dezvoltare instituţională, resurse umane şi IT pentru a desemna un reprezentant în vederea ridicării acestora din magazia instituţiei.
(4) Direcţia dezvoltare instituţională, resurse umane şi IT, prin reprezentantul desemnat de acestea, va elibera nominal legitimaţiile executorilor fiscali, pe baza unei evidenţe nominale. Numerotarea legitimaţiilor se face în ordinea emiterii acestora. Modelul evidenţei nominale este prevăzut în anexa nr. 2.
(5) Legitimaţiile sunt valabile 5 ani de la data eliberării lor.
(6) Pierderea sau furtul legitimaţiei se publică în presă şi se anunţă Direcţia dezvoltare instituţională, resurse umane şi IT, în termen de 5 zile lucrătoare, în vederea consemnării în evidenţa prevăzută la alin. (4) şi a eliberării unei noi legitimaţii.
(7) La data încetării calităţii de executor fiscal a titularului legitimaţiei, acesta o va depune la Direcţia dezvoltare instituţională, resurse umane şi IT, în vederea anulării, care va fi consemnată în evidenţa prevăzută la alin. (4).
Articolul 6Forma, conţinutul şi descrierea legitimaţiei sunt cele prevăzute în modelul prevăzut în anexa nr. 1. Articolul 7Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 8Direcţia financiar, contabilitate, administrativ şi Direcţia dezvoltare instituţională, resurse umane şi IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 9 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice,Ionel TescaruANEXA Nr. 1 Model legitimaţie pagina 1 -GUVERNUL ROMÂNIEI A.N.R.S.C. STEMA ROMÂNIEI LEGITIMAŢIE DE EXECUTOR FISCAL pagina 2 -GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. Sigla A.N.R.S.C. LEGITIMAŢIE DE EXECUTOR FISCAL Nr. ........ ........ drapelul României NUME: ........ ................ ................ ................ .............. PRENUME: ........ ................ ................ ........ .............. CNP: ........ ................ ................ ................ ........ ........ FUNCŢIA: ........ ................ ................ ................ ......... DIRECŢIA: ........ ................ ................ ................ ........ DATA ELIBERĂRII: ........ ................ ................ ............ Semnătura executorului ........ ........ ........... Preşedinte A.N.R.S.C. ........ ................ ........ ........ (foto) pagina 3 -

VIZĂ Anul ........ VIZĂ Anul ........ VIZĂ Anul ........ VIZĂ Anul ........ VIZĂ Anul ........

NOTE: Executorul fiscal este împuternicit să ducă la îndeplinire prevederile cap. VI „Măsuri asigurătorii" şi ale cap. VIII „Stingerea creanţelor fiscale prin executare silită" din titlul VII „Colectarea creanţelor fiscale" din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, să intre în orice incintă de afaceri a debitorului, persoană juridică, sau în alte incinte unde acesta îşi păstrează bunurile, în scopul identificării bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit, precum şi să analizeze evidenţa contabilă a debitorului în scopul identificării terţilor care datorează sau deţin în păstrare venituri ori bunuri ale debitorului; să intre în toate încăperile în care se găsesc bunuri sau valori ale debitorului, persoană fizică, precum şi să cerceteze toate locurile în care acesta îşi păstrează bunurile; să solicite şi să cerceteze orice document sau element material care poate constitui o probă în determinarea bunurilor proprietate a debitorului; să aplice sigilii asupra bunurilor, întocmind în acest sens proces-verbal. Legitimaţia este valabilă numai însoţită de delegaţia emisă de Direcţia financiar, contabilitate şi aprobată de preşedintele A.N.R.S.C. Legitimaţia este valabilă 5 ani de la data eliberării. Legitimaţia nu este transmisibilă. Descrierea legitimaţiei de executor fiscal - TIP CARTE 1. Descrierea legitimaţiei: a)dimensiuni: 105 mm/74 mm b)carton: grosime - 1 mm c)culori:„pagina 1" - galben, albastru; „pagina 2" - alb-negru, roşu, galben, albastru, bleu (cod CMYK 15/5/0/0); „pagina 3" - alb-negru; „pagina 4" - albastru. d)fotografia este color, are dimensiunile de 30 x 40 mm.2. Legitimaţia de executor fiscal se compune din 4 pagini. 3. Avizarea legitimaţiei de executor fiscal se efectuează prin semnarea de către preşedintele A.N.R.S.C. şi aplicarea ştampilei instituţiei. Avizarea anuală se face de către Direcţia dezvoltare instituţională, resurse umane şi IT. 4. Elementele de particularizare a legitimaţiei de executor fiscal sunt: a)drapelul României, având dimensiunile de 2 x 105 mm, poziţionarea acestuia în partea superioară a legitimaţiei de executor fiscal şi având intensitatea culorilor prevăzută în anexa nr. 1 la Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice, cu completările ulterioare; b)stema ţării, având dimensiunile de 50 x 70 mm şi fiind poziţionată în centru, pe pagina 2 şi pagina 3 a legitimaţiei de executor fiscal, în spaţiul rezervat textului, potrivit modelului original prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare, şi executată în filigran cu un singur ton închis la culoare; c)sigla A.N.R.S.C., poziţionată pe pagina 2 în partea superioară dreaptă, având dimensiunile 20 x 17 mm; d)fondul paginii 2 - fonta de siguranţă - cuprinde înscrisuri „A.N.R.S.C.", pe toată suprafaţa, realizate cu culoarea bleu (cod CMYK - 15/5/0/0). ANEXA Nr. 2MODELUL evidenţei nominale a legitimaţiilor de executori fiscali

Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia executorului fiscal Marca Numărul legitimaţiei Eliberare Predarea/Pierderea legitimaţiei Observaţii
Data Semnătura Data Semnătura
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Se completează în ordinea emiterii legitimaţiilor. Modalitatea de completare 1. Persoana responsabilă cu evidenţa nominală va completa un rând în situaţie, pentru fiecare legitimaţie de executor fiscal, respectiv coloanele de la numărul 0 la numărul 4. 2. Executorul fiscal va completa coloanele numărul 5-8, după cum urmează: în momentul primirii legitimaţiei se vor completa coloanele 5 şi 6;

la predarea sau pierderea legitimaţiei se vor completa coloanele 7 şi 8;

coloana 9 se va completa de persoana responsabilă cu evidenţa nominală sau executorul fiscal, dacă va fi cazul.Caracteristici de tipărire şi arhivare 1. Se tipăreşte faţă/verso cu ajutorul tehnicii de calcul. 2. Se întocmeşte într-un singur exemplar de către persoana desemnată din cadrul Direcţiei dezvoltare instituţională, resurse umane şi IT. 3. Se îndosariază în volume de 10 file. 4. Se arhivează conform legii.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 301/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 301 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 301/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu