Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.301 din 10.07.2019

privind legitimaţiile eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii şi efectuează procedura de executare silită, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 593 din 18 iulie 2019SmartCity1

Având în vedere:dispoziţiile art. 223 şi art. 342 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

dispoziţiile art. 16 alin. (7) şi (9) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Referatul Direcţiei financiar, contabilitate, administrativ nr. 706.768/29.05.2019;

avizul favorabil al Ministerului Finanţelor Publice, comunicat prin Adresa nr. 805.277 din 8.07.2019,în temeiul art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 22/2017, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice emite prezentul ordin. Articolul 1Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor cap. VI „Măsuri asigurătorii" şi a prevederilor cap. VIII „Stingerea creanţelor fiscale prin executare silită" din titlul VII „Colectarea creanţelor fiscale" al Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se vor elibera legitimaţii executorilor fiscali din cadrul Direcţiei financiar, contabilitate, administrativ abilitaţi cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită. Articolul 2Executorii fiscali sunt persoane angajate în cadrul Direcţiei financiar, contabilitate, administrativ abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită, desemnate de preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.) în acest sens. Articolul 3
(1) Legitimaţiile prevăzute la art. 1, denumite în continuare legitimaţii, atestă o împuternicire a executorului fiscal în faţa debitorului sau a terţilor, ce implică exerciţiul autorităţii de stat, acordată acestuia pentru ducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce îi revin potrivit legii.
(2) Legitimaţia este valabilă numai însoţită de delegaţia emisă de Direcţia financiar, contabilitate, administrativ şi aprobată de preşedintele A.N.R.S.C.
Articolul 4
(1) În baza legitimaţiei şi a delegaţiei, executorul fiscal poate:a)să intre în orice incintă de afaceri a debitorului, persoană juridică, sau în alte incinte unde acesta îşi păstrează bunurile, în scopul identificării bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit, precum şi să analizeze evidenţa contabilă a debitorului în scopul identificării terţilor care datorează sau deţin în păstrare venituri ori bunuri ale debitorului; b)să intre în toate încăperile în care se găsesc bunuri sau valori ale debitorului, persoană fizică, precum şi să cerceteze toate locurile în care acesta îşi păstrează bunurile; c)să solicite şi să cerceteze orice document sau element material care poate constitui o probă în determinarea bunurilor proprietate a debitorului; d)să aplice sigilii asupra bunurilor, întocmind în acest sens proces-verbal.
(2) Executorul fiscal poate intra în încăperile ce reprezintă domiciliul sau reşedinţa unei persoane fizice, cu consimţământul acesteia, iar, în caz de refuz, organul de executare silită cere autorizarea instanţei judecătoreşti competente potrivit dispoziţiilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare.
(3) Accesul executorului fiscal în locuinţă, în incinta de afaceri sau în orice altă încăpere a debitorului, persoană fizică sau juridică, se poate efectua între orele 6,00-20,00, în orice zi lucrătoare, iar, în cazuri temeinic justificate de pericolul înstrăinării unor bunuri, accesul în încăperile debitorului poate avea loc şi la alte ore decât cele menţionate, precum şi în zilele nelucrătoare, în baza autorizaţiei prevăzute la alin. (2). Executarea începută poate continua în aceeaşi zi sau în zilele următoare.
(4) În absenţa debitorului sau dacă acesta refuză accesul în oricare dintre încăperile prevăzute la alin. (1), executorul fiscal poate să pătrundă în acestea în prezenţa unui reprezentant al poliţiei ori al jandarmeriei sau a altui agent al forţei publice şi a doi martori majori, fiind aplicabile prevederile alin. (2) şi (3).
Articolul 5
(1) Solicitarea privind achiziţia de legitimaţii, inclusiv numărul acestora, se transmite de către Direcţia financiar, contabilitate, administrativ către compartimentul cu atribuţii în achiziţii publice din cadrul A.N.R.S.C.
(2) Legitimaţiile au regim special şi se distribuie de către Direcţia dezvoltare instituţională, resurse umane şi IT.
(3) După efectuarea achiziţiei de legitimaţii de executor fiscal, Direcţia financiar, contabilitate, administrativ va înştiinţa Direcţia dezvoltare instituţională, resurse umane şi IT pentru a desemna un reprezentant în vederea ridicării acestora din magazia instituţiei.
(4) Direcţia dezvoltare instituţională, resurse umane şi IT, prin reprezentantul desemnat de acestea, va elibera nominal legitimaţiile executorilor fiscali, pe baza unei evidenţe nominale. Numerotarea legitimaţiilor se face în ordinea emiterii acestora. Modelul evidenţei nominale este prevăzut în anexa nr. 2.
(5) Legitimaţiile sunt valabile 5 ani de la data eliberării lor.
(6) Pierderea sau furtul legitimaţiei se publică în presă şi se anunţă Direcţia dezvoltare instituţională, resurse umane şi IT, în termen de 5 zile lucrătoare, în vederea consemnării în evidenţa prevăzută la alin. (4) şi a eliberării unei noi legitimaţii.
(7) La data încetării calităţii de executor fiscal a titularului legitimaţiei, acesta o va depune la Direcţia dezvoltare instituţională, resurse umane şi IT, în vederea anulării, care va fi consemnată în evidenţa prevăzută la alin. (4).
Articolul 6Forma, conţinutul şi descrierea legitimaţiei sunt cele prevăzute în modelul prevăzut în anexa nr. 1. Articolul 7Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 8Direcţia financiar, contabilitate, administrativ şi Direcţia dezvoltare instituţională, resurse umane şi IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 9 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice,Ionel TescaruANEXA Nr. 1 Model legitimaţie pagina 1 -GUVERNUL ROMÂNIEI A.N.R.S.C. STEMA ROMÂNIEI LEGITIMAŢIE DE EXECUTOR FISCAL pagina 2 -GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. Sigla A.N.R.S.C. LEGITIMAŢIE DE EXECUTOR FISCAL Nr. ........ ........ drapelul României NUME: ........ ................ ................ ................ .............. PRENUME: ........ ................ ................ ........ .............. CNP: ........ ................ ................ ................ ........ ........ FUNCŢIA: ........ ................ ................ ................ ......... DIRECŢIA: ........ ................ ................ ................ ........ DATA ELIBERĂRII: ........ ................ ................ ............ Semnătura executorului ........ ........ ........... Preşedinte A.N.R.S.C. ........ ................ ........ ........ (foto) pagina 3 -

VIZĂ Anul ........ VIZĂ Anul ........ VIZĂ Anul ........ VIZĂ Anul ........ VIZĂ Anul ........

NOTE: Executorul fiscal este împuternicit să ducă la îndeplinire prevederile cap. VI „Măsuri asigurătorii" şi ale cap. VIII „Stingerea creanţelor fiscale prin executare silită" din titlul VII „Colectarea creanţelor fiscale" din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, să intre în orice incintă de afaceri a debitorului, persoană juridică, sau în alte incinte unde acesta îşi păstrează bunurile, în scopul identificării bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit, precum şi să analizeze evidenţa contabilă a debitorului în scopul identificării terţilor care datorează sau deţin în păstrare venituri ori bunuri ale debitorului; să intre în toate încăperile în care se găsesc bunuri sau valori ale debitorului, persoană fizică, precum şi să cerceteze toate locurile în care acesta îşi păstrează bunurile; să solicite şi să cerceteze orice document sau element material care poate constitui o probă în determinarea bunurilor proprietate a debitorului; să aplice sigilii asupra bunurilor, întocmind în acest sens proces-verbal. Legitimaţia este valabilă numai însoţită de delegaţia emisă de Direcţia financiar, contabilitate şi aprobată de preşedintele A.N.R.S.C. Legitimaţia este valabilă 5 ani de la data eliberării. Legitimaţia nu este transmisibilă. Descrierea legitimaţiei de executor fiscal - TIP CARTE 1. Descrierea legitimaţiei: a)dimensiuni: 105 mm/74 mm b)carton: grosime - 1 mm c)culori:„pagina 1" - galben, albastru; „pagina 2" - alb-negru, roşu, galben, albastru, bleu (cod CMYK 15/5/0/0); „pagina 3" - alb-negru; „pagina 4" - albastru. d)fotografia este color, are dimensiunile de 30 x 40 mm.2. Legitimaţia de executor fiscal se compune din 4 pagini. 3. Avizarea legitimaţiei de executor fiscal se efectuează prin semnarea de către preşedintele A.N.R.S.C. şi aplicarea ştampilei instituţiei. Avizarea anuală se face de către Direcţia dezvoltare instituţională, resurse umane şi IT. 4. Elementele de particularizare a legitimaţiei de executor fiscal sunt: a)drapelul României, având dimensiunile de 2 x 105 mm, poziţionarea acestuia în partea superioară a legitimaţiei de executor fiscal şi având intensitatea culorilor prevăzută în anexa nr. 1 la Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice, cu completările ulterioare; b)stema ţării, având dimensiunile de 50 x 70 mm şi fiind poziţionată în centru, pe pagina 2 şi pagina 3 a legitimaţiei de executor fiscal, în spaţiul rezervat textului, potrivit modelului original prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare, şi executată în filigran cu un singur ton închis la culoare; c)sigla A.N.R.S.C., poziţionată pe pagina 2 în partea superioară dreaptă, având dimensiunile 20 x 17 mm; d)fondul paginii 2 - fonta de siguranţă - cuprinde înscrisuri „A.N.R.S.C.", pe toată suprafaţa, realizate cu culoarea bleu (cod CMYK - 15/5/0/0). ANEXA Nr. 2MODELUL evidenţei nominale a legitimaţiilor de executori fiscali

Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia executorului fiscal Marca Numărul legitimaţiei Eliberare Predarea/Pierderea legitimaţiei Observaţii
Data Semnătura Data Semnătura
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Se completează în ordinea emiterii legitimaţiilor. Modalitatea de completare 1. Persoana responsabilă cu evidenţa nominală va completa un rând în situaţie, pentru fiecare legitimaţie de executor fiscal, respectiv coloanele de la numărul 0 la numărul 4. 2. Executorul fiscal va completa coloanele numărul 5-8, după cum urmează: în momentul primirii legitimaţiei se vor completa coloanele 5 şi 6;

la predarea sau pierderea legitimaţiei se vor completa coloanele 7 şi 8;

coloana 9 se va completa de persoana responsabilă cu evidenţa nominală sau executorul fiscal, dacă va fi cazul.Caracteristici de tipărire şi arhivare 1. Se tipăreşte faţă/verso cu ajutorul tehnicii de calcul. 2. Se întocmeşte într-un singur exemplar de către persoana desemnată din cadrul Direcţiei dezvoltare instituţională, resurse umane şi IT. 3. Se îndosariază în volume de 10 file. 4. Se arhivează conform legii.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 301/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 301 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 6156 2016
    Ai nevoie de un împrumut personal sau de afaceri? Contactați-ne prin e-mail la: (chasebanktransferdesk@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 28 2019
     Ärge muretsege enam selle pärast, et oleme teie jaoks siin! Kas vajate ettevõtluse jaoks kiirlaenu või peate maksma arveid 2% intressimääraga? Pakume ärilaenu, isiklikku laenu, eluasemelaenu, autolaenu, õppelaenu, võlgade konsolideerimise laenu e.t.c. olenemata teie krediidiskoorist. Finantsteenuste osutamisel oma arvukatele klientidele üle kogu maailma oleme garanteeritud. Maksimaalne kestus on 1 kuni 30 aastat. Meie laen ulatub 5 000 eurost (viis tuhat dollarit) kuni 50 000 000 000 000. (Viiskümmend miljonit eurot). Laenutame ka USA-s DOLLARE, EURO ja POUNDS! Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust selle e-posti teel: (Kplendes@outlook.com) Whatssapp +12052177288
ANONIM a comentat OUG 17 2017
    Este vorba despre un creditor privat de împrumut profesional, care este înregistrat să acorde împrumuturi cu o dobândă scăzută de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi în aceeași zi. Tot felul de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi pe bani grei, împrumuturi de consolidare a datoriilor, auto, vehicule, împrumuturi pentru camioane, împrumut pentru afaceri, finanțare / finanțare, credite ipotecare, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură, împrumuturi pentru construcții, finanțare pentru proiecte, împrumut pentru a începe un proiect și multe altele. Contactați-vă (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Ordin 1251 2010
    Este vorba despre un creditor privat de împrumut profesional, care este înregistrat să acorde împrumuturi cu o dobândă scăzută de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi în aceeași zi. Tot felul de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi pe bani grei, împrumuturi de consolidare a datoriilor, auto, vehicule, împrumuturi pentru camioane, împrumut pentru afaceri, finanțare / finanțare, credite ipotecare, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură, împrumuturi pentru construcții, finanțare pentru proiecte, împrumut pentru a începe un proiect și multe altele. Contactați-vă (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Este vorba despre un creditor privat de împrumut profesional, care este înregistrat să acorde împrumuturi cu o dobândă scăzută de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi în aceeași zi. Tot felul de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi pe bani grei, împrumuturi de consolidare a datoriilor, auto, vehicule, împrumuturi pentru camioane, împrumut pentru afaceri, finanțare / finanțare, credite ipotecare, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură, împrumuturi pentru construcții, finanțare pentru proiecte, împrumut pentru a începe un proiect și multe altele. Contactați-vă (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat OUG 26 2017
    Bună ziua domnule / doamnă,   Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt Marie Reilly, o creditoare privată și legitimă. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc, etc ... Sau pur și simplu refuzați împrumutul de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi pentru companii și persoane fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 32 2019
    Împrumuturile sunt disponibile Aveți nevoie de împrumut în numerar personal, de afaceri, împrumut negarantat, obțineți un capital de lucru negarantat? Avem programe de împrumut adaptate Pentru orice profil aplicați un împrumut cu noi astăzi pentru a vă satisface nevoile de afaceri. Operațiune; Împrumut rapid și simplu Proces rapid de aplicare Aprobări în 24-72 de ore Împrumut opțional pentru taxe Finanțare în mai puțin de 5 zile SERVICII DE ÎMprumut INCLUS: ================================ *Imprumuturi personale. * Împrumuturi de afaceri. * Împrumuturi pentru investiții. * Împrumuturi de extindere a afacerilor. * Împrumuturi cu bani grei * Credite pentru construcții. * Împrumut pentru cardul de credit * Împrumut de consolidare a datoriei Oferim consultanță financiară pentru clienți, companii care caută finanțare de datorii / împrumuturi și caută capital de lucru pentru a începe o afacere nouă sau pentru a extinde afacerile existente. Părțile interesate, vă rugăm să ne contactați pentru informații suplimentare Poștă; Howardfinancialaid@yahoo.com Whatsapp: +1 (573) 279-4038 Adresa companiei: West Ave, Hawthorne, CA.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 301/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu