Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2980 din 22.08.2014

pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile în care se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei funcţionarilor publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia
ACT EMIS DE: Ministerul Justitiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 720 din 01 octombrie 2014SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 1 din Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, cu modificările ulterioare, şi ale art. 11 din anexa nr. 1 la Legea nr. 573/2004, cu modificările ulterioare, precum şi al prevederilor art. 1. din Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările ulterioare, şi ale art. 11 din anexa nr. 1 la Legea nr. 574/2004, cu modificările ulterioare,în baza prevederilor art. 44 alin. (3) şi ale art. 81 alin. (1) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată,în conformitate cu art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind condiţiile în care se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei funcţionarilor publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul justiţiei, Liviu Stancu, secretar de stat
ANEXĂNORME METODOLOGICE privind condiţiile în care se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei funcţionarilor publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1 (1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă funcţionarilor publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri, în condiţiile prevăzute de lege, pentru 15, 20 şi 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.(2) În sensul prezentelor norme metodologice, prin activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale se înţelege activitatea desfăşurată în calitate de funcţionar public cu statut special şi cadru militar în activitate. Articolul 2Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă pe viaţă, cu ocazia Zilei Naţionale a României, în număr nelimitat pentru fiecare categorie în parte, ofiţeri şi agenţi. Articolul 3 (1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă prin ordin al ministrului justiţiei, pe baza propunerilor formulate de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi de directorii unităţilor subordonate acesteia, pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.(2) Activităţile specifice conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei sunt prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 4 (1) Documentul însoţitor al Semnului onorific În Serviciul Patriei este atestatul întocmit conform anexelor nr. 5 a-5 c - pentru ofiţeri, respectiv anexelor nr. 6 a-6 c - pentru agenţi la prezentele norme, validat prin semnătura sau parafa ministrului justiţiei.(2) Atestatul reprezintă documentul oficial prin care se atestă conferirea decoraţiilor. Până la emiterea atestatului, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin structurile de resurse umane, poate elibera titularilor, pe baza ordinului de conferire, adeverinţe care să ateste conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei.(3) Atestatul pentru Semnul onorific În Serviciul Patriei are pe suprafaţa sa stema ţării şi are înscrise date privind denumirea acestui semn, numărul şi data ordinului de conferire, numele, iniţiala tatălui şi prenumele titularului, denumirea instituţiei din care acesta face parte, meritele pentru care se acordă semnul onorific - rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, precum şi date privind vechimea de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale de 15 ani, 20 de ani sau 25 de ani. (4) Atestatul pentru Semnul onorific În Serviciul Patriei are menţionate locul eliberării, precum şi numărul de înregistrare în Registrul pentru evidenţa atestatelor Semnului onorific În Serviciul Patriei. Articolul 5(1) Sumele necesare confecţionării însemnelor, panglicilor, baretelor, atestatelor şi cutiilor Semnului onorific În Serviciul Patriei sunt asigurate anual printr-un capitol în bugetul Ministerului Justiţiei şi al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.(2) Pentru fundamentarea necesarului de resurse financiare corespunzătoare conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei, structura financiar-contabilă din Ministerul Justiţiei şi din Administraţia Naţională a Penitenciarelor estimează anual, în luna mai, costurile aferente conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei în anul următor.(3) Pentru estimarea costurilor, potrivit prevederilor alin. (2), structura de resurse umane din Ministerul Justiţiei şi din Administraţia Naţională a Penitenciarelor comunică structurii financiar-contabile numărul de funcţionari publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri care urmează a fi propuşi pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei în anul următor. Articolul 6 (1) Sumele prevăzute la art. 5 se iau în calcul la elaborarea proiectului de buget pentru anul următor, în conformitate cu dispoziţiile actelor normative specifice în vigoare privind planificarea, programarea, bugetarea şi evaluarea în Ministerul Justiţiei şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor. (2) Fondurile financiare alocate pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se evidenţiază în buget, cu destinaţia confecţionării însemnelor, panglicilor, baretelor şi cutiilor aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei, respectiv editării/tipăririi atestatelor însoţitoare ale Semnului onorific În Serviciul Patriei. Capitolul IICondiţii pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei Articolul 7 (1) Pentru a fi propuşi în vederea conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, funcţionarii publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:a)să aibă o vechime de 15 ani în calitate de funcţionar public cu statut special, ofiţer, maistru militar sau subofiţer în activitate; b)să aibă rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, evidenţiate prin calificative de cel puţin „bun“ cu ocazia evaluării activităţii profesionale din ultimii 4 ani premergători anului în care urmează să li se confere semnul onorific. (2) Pentru a fi propuşi în vederea conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, funcţionarii publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştrii militari şi subofiţeri din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:a)să aibă o vechime de 20 de ani în calitate de funcţionar public cu statut special, ofiţer, maistru militar sau subofiţer în activitate; b)să aibă rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, evidenţiate prin calificative de cel puţin „bun“ cu ocazia evaluării activităţii profesionale din ultimii 4 ani premergători anului în care urmează să li se confere semnul onorific. (3) Pentru a fi propuşi în vederea conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, funcţionarii publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştrii militari şi subofiţeri din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:a)să aibă o vechime de 25 de ani în calitate de funcţionar public cu statut special, ofiţer, maistru militar sau subofiţer în activitate; b)să aibă rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, evidenţiate prin calificative de cel puţin „bun“ cu ocazia evaluării activităţii profesionale din ultimii 4 ani premergători anului în care urmează să li se confere semnul onorific. Articolul 8(1) În vederea conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei, durata activităţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale se calculează calendaristic, în ani împliniţi până la data de 31 august a anului în care funcţionarii publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri sunt propuşi în acest sens.(2) La stabilirea duratei activităţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale se iau în calcul inclusiv perioadele în care funcţionarii publici cu statut special, ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii transferaţi în sistemul penitenciar şi-au desfăşurat activitatea, anterior transferului, în alte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, având calitatea de cadre militare în activitate sau de funcţionari publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri. Articolul 9 (1) Pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei nu se iau în calcul:a)timpul în care funcţionarii publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri au fost condamnaţi cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei ori cu executarea acesteia, cu excepţia cazurilor în care, în urma rejudecării cauzei, instanţa competentă a pronunţat achitarea; b)timpul în care funcţionarii publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri au fost suspendaţi din funcţii, în condiţiile
art. 58 alin. (3) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată; c)anii calendaristici din ultimii 4 ani premergători anului în care urmează să se confere Semnul onorific În Serviciul Patriei, în care funcţionarii publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri au obţinut, cu ocazia evaluării activităţii profesionale anuale, calificative inferioare calificativului „bun“.(2) Funcţionarii publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri, cărora nu li s-a conferit Semnul onorific În Serviciul Patriei pe motivul prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. b), vor fi propuşi în anul următor celui în care este îndeplinită condiţia de calificativ. Articolul 10Anii care, potrivit legii, nu au fost luaţi în calcul, în condiţiile art. 9 alin. (1) lit. b), se valorifică la stabilirea vechimii în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei astfel: a)anii în care funcţionarii publici cu statut special au fost evaluaţi cu calificativ anual inferior calificativului „bun“, din ultimii 4 ani premergători anului în care urma să se confere Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate, pentru stabilirea vechimii în vederea conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru 20 şi, respectiv, 25 de ani de activitate în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale; b)anii în care funcţionarii publici cu statut special au fost evaluaţi cu calificativ anual inferior calificativului „bun“, din ultimii 4 ani premergători celui în care urma să li se confere Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate, pentru stabilirea vechimii în vederea conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale. Articolul 11(1) Funcţionarii publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri, sancţionaţi pentru comiterea de abateri grave de la dispoziţiile legale în vigoare, în perioada de la ultima evaluare profesională şi până la data de 31 august a anului când se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, nu mai sunt propuşi, iar dacă abaterile au fost săvârşite în perioada 31 august- 1 decembrie, ministrul justiţiei, pe baza comunicărilor transmise de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, dispune radierea acestora din tabelele cu propuneri.(2) În sensul prezentelor norme sunt considerate „abateri grave“ acele abateri disciplinare prevăzute de art. 69 din Legea nr. 293/2004, republicată, care au ca efect aplicarea uneia dintre sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 70 lit. b) -f) din actul normativ sus-menţionat, numai în situaţia în care ar avea ca urmare şi acordarea unui calificativ inferior calificativului „bun“ la evaluarea profesională pentru anul în curs.
(3) Propunerea de radiere prevăzută la alin. (1) se motivează prin menţionarea sancţiunii aplicate şi a datei aplicării, cu descrierea sintetică a împrejurărilor în care s-a produs fapta. Articolul 12 (1) Semnul onorific În Serviciul Patriei nu se conferă în anul respectiv funcţionarilor publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi care au fost condamnaţi cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei prin hotărâre judecătorească definitivă, în perioada cuprinsă între data expirării termenului de înaintare a propunerilor nominale şi data conferirii semnului onorific, chiar dacă aceştia au fost menţinuţi în activitate în temeiul
art. 64 alin. (2) din Legea nr. 293/2004, republicată.
(2) Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor/directorii unităţilor subordonate acesteia solicită, în regim de urgenţă, pentru personalul aflat în situaţia prevăzută la alin. (1) radierea acestuia din tabelele cu propuneri privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei.(3) Solicitarea prevăzută la alin. (2) va fi însoţită de o copie xerox a hotărârii judecătoreşti definitive prevăzute la alin. (1). Articolul 13(1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă inclusiv funcţionarilor publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri care au îndeplinit condiţiile în acest sens şi cărora le-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor în perioada cuprinsă între data de 31 august a anului în curs şi data emiterii ordinului de conferire a Semnului onorific În Serviciul Patriei.(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), conferirea semnului onorific funcţionarilor publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri cărora le-au încetat raporturile de serviciu sau care au fost trecuţi în rezervă ori direct în retragere, cu drept la pensie, se comunică neîntârziat Casei de Pensii Sectorială a Ministerului Administraţiei şi Internelor de către structurile de resurse umane din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia. Articolul 14(1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă retroactiv numai în următoarele situaţii:a)pronunţarea achitării de către instanţa competentă în urma rejudecării cauzei, în cazul funcţionarilor publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri aflaţi în situaţia prevăzută la art. 8 lit. a) din anexa nr. 1 la
Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, cu modificările ulterioare, şi la art. 8 lit. a) din anexa nr. 1 la Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările ulterioare; b)repunerea în drepturile avute, potrivit art. 58 alin. (4) din Legea nr. 293/2004, republicată, a funcţionarilor publici cu statut special suspendaţi din funcţii în condiţiile art. 58 alin. (3) din actul normativ sus-menţionat.
(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) propunerile privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se formulează şi se înaintează Direcţiei management resurse umane, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării în unitate a comunicării organului competent. Articolul 15În situaţia omisiunii formulării propunerii de conferire a Semnului onorific În Serviciul Patriei, cu ocazia întocmirii tabelelor nominale cu propunerile de acordare, acesta se conferă de la data constatării/sesizării omisiunii formulării propunerii. Capitolul IIIElaborarea, redactarea şi evidenţa ordinelor privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei şi a documentelor însoţitoare Articolul 16 (1) Proiectele de ordine privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se întocmesc separat pentru cele două categorii: ofiţeri şi agenţi.(2) Ordinele privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se emit de către ministrul justiţiei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 17(1) Pentru constituirea evidenţei statistice, precum şi pentru asigurarea posibilităţii reconstituirii datelor privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, la nivelul structurilor de resurse umane din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia se va constitui câte un registru pentru evidenţa atestatelor Semnului onorific În Serviciul Patriei, întocmit potrivit anexei nr. 3.(2) Registrele pentru evidenţa atestatelor Semnului onorific În Serviciul Patriei se constituie pentru fiecare categorie de funcţionari publici cu statut special, au caracter nesecret şi se păstrează permanent la structura de resurse umane.(3) Atestatele vor primi un număr de înregistrare din registrul pentru evidenţa atestatelor Semnului onorific În Serviciul Patriei, care va fi însoţit de acronimele unităţilor penitenciare unde au fost/sunt încadraţi titularii acestora. Articolul 18Pe baza datelor înscrise în registrele pentru evidenţa atestatelor Semnului onorific În Serviciul Patriei, structurile de resurse umane pot emite documente care atestă calitatea de titular al Semnului onorific În Serviciul Patriei. Capitolul IVDispoziţii finale Articolul 19Solicitările funcţionarilor publici cu statut special, precum şi ale cadrelor militare în rezervă în legătură cu conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se soluţionează, pe cale legală, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare privind evidenţa şi soluţionarea petiţiilor. Articolul 20Prevederile prezentelor norme metodologice sunt aplicabile în mod corespunzător şi funcţionarilor publici cu statut special din Ministerul Justiţiei. Articolul 21Anexele nr. 1-4, 5a-5c* şi 6a-6c* fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. *) Anexele nr. 5a-5c şi 6a-6c sunt reproduse în facsimil. ANEXA Nr. 1la norme ACTIVITĂŢI SPECIFICE conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei ARTICOL UNICÎn vederea conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei, în Administraţia Naţională şi în unităţile penitenciare se desfăşoară următoarele activităţi: 1. se determină numărul de funcţionari publici cu statut special cu grade profesionale echivalente gradelor de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri care îndeplinesc condiţiile de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei, prin identificarea funcţionarilor publici cu statut special care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru anul în curs şi anul următor, pe baza documentelor de evidenţă nominală: a)până la data de 1 aprilie a fiecărui an se întocmesc, de către unităţile penitenciare, situaţiile numerice pentru anul în curs şi anul următor şi se transmit Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor către structura de resurse umane; b)după centralizarea tuturor datelor, numărul celor ce urmează a fi decoraţi în anul următor se comunică până la 1 mai a fiecărui an structurii financiar-contabile, în vederea estimării costurilor aferente; c)totodată, după centralizarea tuturor datelor, numărul celor ce urmează a fi decoraţi se comunică Ministerului Justiţiei, cu respectarea termenului prevăzut la
art. 4 alin. (3) din Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, cu modificările ulterioare, şi la art. 4 alin. (3) din Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările ulterioare, respectiv până la data de 1 iunie a fiecărui an;2. până la data de 15 iulie a fiecărui an se întocmesc, de către unităţile penitenciare, tabelele nominale cu propunerile pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, conform anexei nr. 2 la norme, şi se înaintează, însoţite de fişele individuale, întocmite conform anexei nr. 4 la norme, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, unde se centralizează la nivelul structurii de resurse umane: a)după centralizarea tuturor datelor, structura de resurse umane verifică îndeplinirea tuturor condiţiilor legale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei; b)la finalizarea verificărilor, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin structura de resurse umane întreprinde măsuri de înaintare, centralizat, cu respectarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (3) din Legea nr. 573/2004, cu modificările ulterioare, şi la art. 4 alin. (3) din Legea nr. 574/2004, cu modificările ulterioare, respectiv până la data de 31 august a fiecărui an, către Ministerul Justiţiei a tabelelor nominale cu propunerile pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei şi formulează propunerile nominale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, în scopul elaborării, emiterii şi publicării ordinelor privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei;3. Administraţia Naţională a Penitenciarelor - prin structura de resurse umane întreprinde măsuri cu privire la: a)editarea, tipărirea şi validarea atestatelor însoţitoare ale Semnului onorific În Serviciul Patriei; b)confecţionarea însemnelor, panglicilor, baretelor şi cutiilor aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei; c)înmânarea însemnelor, panglicilor, baretelor, cutiilor şi atestatelor aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei;4. pe baza extraselor din ordinul ministrului justiţiei de conferire a Semnului onorific În Serviciul Patriei, structurile de resurse umane desfăşoară următoarele activităţi specifice: a)înmânează, prin şefii structurilor, însemnele specifice, panglicile, baretele şi cutiile aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei, precum şi atestatele însoţitoare funcţionarilor publici cu statut special cărora li s-au conferit; b)actualizează, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii extraselor din ordinele ministrului justiţiei, datele înscrise în registrele pentru evidenţa atestatelor Semnului onorific În Serviciul Patriei referitoare la conferirea acestuia. ANEXA Nr. 2la norme TABEL NOMINAL privind funcţionarii publici cu statut special în activitate şi cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu cu grade profesionale echivalente cu gradele de ..............., propuşi a fi decoraţi cu Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ............ ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale

Nr. crt. Gradul profesional, numele, iniţiala tatălui şi prenumele Codul numeric personal Data şi locul naşterii Domiciliul actual Funcţia îndeplinită Denumirea unităţii Data chemării în activitate sau încadrării Perioada de întrerupere Data încetării raporturilor de serviciu şi baza legală Calificativele pe ultimii 4 ani care se includ în calculul vechimii Anii care se scad din vechime şi calificativele acordate pentru aceştia Decoraţia primită anterior Numărul decretului şi data acordării Observaţii

ANEXA Nr. 3la norme REGISTRUL pentru evidenţa atestatelor Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru funcţionarii publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de .............

Numărul atestatului Numărul şi data ordinului de conferire Numărul şi data Monitorului Oficial al României, Partea I, în care s-a publicat ordinul Funcţionari publici cu statut special cărora li se conferă Observaţii*
Gradul, numele, iniţiala tatălui şi prenumele titularului Codul informatic Durata activităţii în domeniul apărării pentru care se conferă
1 2 3 4 5 6

Numerotarea se realizează începând cu atestatele emise pentru fiecare categorie de funcţionari publici cu statut special în anul 20..., iar în fiecare an atestatele se înregistrează în ordinea conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru 15, 20 şi 25 de ani de activitate în sistemul administraţiei naţionale a penitenciarelor, pe grade profesionale, alfabetic. * Se înscriu menţiuni privind radierea, cu consemnarea numărului şi datei ordinului ministrului justiţiei. ANEXA Nr. 4la norme FIŞĂ INDIVIDUALĂ

Gradul profesional, numele, iniţiala tatălui şi prenumele

Data şi locul naşterii

Domiciliul (inclusiv ţara)

Funcţia actuală

Vechimea în activitate

Ultima decoraţie primită anterior (dacă este cazul)

Activitatea desfăşurată:

studii civile (şcoala generală, liceul, studii superioare absolvite, postuniversitare);

studii militare;

data încadrării şi unităţile în care şi-a desfăşurat activitatea (traseul profesional de la data chemării în activitate);

calificative obţinute.

Propunerea şi motivaţia: (se acordă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru .............., pentru ............. ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale şi rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională). ANEXA Nr. 5ala norme ANEXA Nr. 5bla norme ANEXA Nr. 5cla norme ANEXA Nr. 6ala norme ANEXA Nr. 6bla norme ANEXA Nr. 6cla norme


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2980/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2980 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2980/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu