Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2651 din 9 noiembrie 2010

pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (21) si ale art. 761 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 777 din 19 noiembrie 2010Având în vedere prevederile art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (21)şi ale art. 761 alin. (1) lit. e)din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă metodologiile de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (21) şi ale art. 761 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

a) Metodologia privind calculul gradului de realizare a veniturilor proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale, prevăzută în anexa nr. 1;

b)  Metodologia privind stabilirea indicatorilor cu privire la execuţia bugetelor locale, prevăzută în anexa nr. 2;

c)  Metodologia privind macheta de aprobare a bugetului general consolidat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 2. -Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul administraţiei şi internelor,

Traian-Constantin Igaş

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

ANEXA Nr. 1

METODOLOGIA

privind calculul gradului de realizare a veniturilor proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale

1. Formula de calcul al gradului de realizare a veniturilor proprii (Grv) ale unităţilor administrativ-teritoriale este după cum urmează:

unde:

- Incasări(t) - încasările realizate în anul financiar (t), anterior anului de calcul (t+1);

- Suprasolviri(t) - sume achitate de contribuabil în plus faţă de creanţele pe care le datorează bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale, în anul (t), anterior anului de calcul (t+1);

- Dji(t) - de încasat din venituri proprii (impozite şi taxe locale, chirii, redevenţe, accesorii, sancţiuni contravenţionale, despăgubiri, cheltuieli de judecată, exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) în anul (t), anterior anului de calcul (t+1), stabilite în baza materiei impozabile aflate în evidenţă şi a creanţelor nerealizate din anii anteriori, precum şi materia impozabilă suplimentară estimată a se încasa în anul (t), anterior anului de calcul (t+1).

2. Formula de calcul al indicatorului de încasat din venituri proprii (Di(t)) ale unităţilor administrativ-teritoriale este după cum urmează:

unde:

31.12(t-i) - rămăşiţe la data de 31 decembrie a anului financiar (t-1) precedent anului anterior anului de calcul (t+1), reprezentând: impozite/taxe locale, chirii/redevenţe, sancţiuni contravenţionale, despăgubiri, cheltuieli de judecată etc. şi accesorii aferente acestora, majorări de întârziere, penalităţi de întârziere/dobânzi calculate până la data de 31 decembrie a anului (t-1);

Di(t curent) - impozitele şi taxele locale, chiriile, redevenţele de încasat, stabilite pe baza inventarierii materiei impozabile la începutul anului (t), de încasat în anul (t), anterior anului de calcul (t+1)

I(IF)(t) - diferenţe de impozite şi taxe locale, precum şi accesoriile aferente acestor creanţe, stabilite ca urmare a inspecţiei fiscale, prin decizii de impunere şi comunicate contribuabililor, ale căror termene de plată expiră în anul (t), anterior anului de calcul (t+1), şi programate a se încasa în anul (t);

lS(t) - impozite şi taxe locale, stabilite suplimentar în cursul anului (t), anterior anului de calcul (t+1), ca urmare a dobândirii de materie impozabilă suplimentară (achiziţionarea de autoturisme, edificarea de clădiri etc.) de către contribuabili şi declarată de aceştia organului fiscal, pentru care se emit decizii de impunere, iar termenele de plată ale impozitelor/taxelor locale stabilite suplimentar expiră în anul (t), anterior anului de calcul (t+1). Creanţele stabilite suplimentar sunt programate a se încasa în anul (t), anterior anului de calcul (t+1);

ACC(t) - accesoriile (majorări de întârziere/dobânzi) datorate pentru neachitarea creanţelor principale, calculate până la data de 31 decembrie a anului (t), anterior anului de calcul (t+1), atât pentru creanţele principale din anul (t), cât şi pentru cele din anii anteriori anului (t);

Suprasolviri (t) - sume achitate de contribuabil în plus faţă de creanţele pe care le datorează bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale, în anul (t), anterior anului de calcul (t+1);

Cr litigiu (t) - creanţe aflate în litigiu (inclusiv în situaţia de insolvenţă), la finele anului (t), anterior anului de calcul (t), şi care nu sunt certe, lichide şi exigibile;

lns(t) - insolvabilitate - creanţele principale şi accesoriile (majorări de întârziere/dobânzi) înscrise în procesele-verbale privind insolvabilitatea, aprobate de conducătorul organului fiscal până la data de 31 decembrie a anului (t), anterior anului de calcul (t+1).

Anii de referinţă (t+1), (t) şi (t-1) se identifică, astfel:

(t+1) - anul în care se calculează gradul de realizare a veniturilor proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale;

(t) - anul pentru care se calculează gradul de realizare a veniturilor proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale şi care este anul anterior anului în care se calculează gradul de realizare a veniturilor proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale;

(t-1) - anul precedent anului anterior anului în care se calculează gradul de realizare a veniturilor proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale.

ANEXA Nr. 2

METODOLOGIA

privind stabilirea indicatorilor cu privire la execuţia bugetelor locale

Indicatori

Nr. crt.

Venituri

1.

Gradul de realizare a veniturilor determinat ca raport procentual între veniturile totale încasate şi veniturile totale programate pentru perioada de raportare (Se calculează trimestrial.)

2.

Gradul de realizare a veniturilor proprii determinat ca raport procentual între veniturile proprii încasate şi veniturile proprii programate pentru perioada de raportare (Se calculează trimestrial.)

3.

Gradul de finanţare din veniturile proprii determinat ca raport procentual între veniturile proprii încasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) şi veniturile totale încasate (Se calculează trimestrial.)

4.

Gradul de autofinanţare determinat ca raport procentual între veniturile proprii încasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) şi veniturile totale încasate (Se calculează trimestrial.)

5.

Venituri proprii încasate percapita determinate ca raport între veniturile proprii încasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) şi numărul de locuitori ai unităţii administrativ-teritoriale (Se calculează anual.)

NOTĂ:

Numărul de locuitori va fi cel avut în vedere la repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, potrivit prevederilor art. 33 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Indicatori

Nr. crt.

Venituri

6.

Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate determinat ca raport procentual între veniturile din impozite pe proprietate încasate şi veniturile din impozite pe proprietate programate pentru perioada de raportare (Se calculează anual.)

NOTĂ:

Indicatorii care se vor avea în vedere sunt: impozitul şi taxa pe clădiri, impozitul şi taxa pe teren, impozitul pe mijloacele de transport.

7.

Gradul de dependenţă al bugetului local faţă de bugetul de stat determinat ca raport procentual între încasările din surse primite de la bugetul de stat şi total încasări. (Se calculează anual.)

NOTĂ:

Sursele sunt:

- sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată;

- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;

- subvenţii.

8.

Gradul de autonomie decizională determinat ca raport procentual între veniturile depersonalizate încasate şi total încasări (Se calculează trimestrial.)

NOTĂ:

Veniturile depersonalizate reprezintă suma veniturilor proprii, inclusiv sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.

9.

Estimatul anual (Evfl) din venituri fiscale locale (venituri fiscale din care se scad cotele şi sumele defalcate din impozitul pe venit - indicator 04.02 şi sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată - indicator 11.02) se calculează conform următoarei proceduri: a) Se calculează trimestrial coeficientul de realizare a veniturilor fiscale (yi) în anul anterior (t-1) după următoarea formulă de calcul:

unde:

n - trimestrul de referinţă (I, II sau III) pentru care se calculează coeficientul;

? Incas. trim. i an (t-1) - încasările trimestriale cumulate aferente veniturilor fiscale locale realizate până la finele trimestrului (n) al anului anterior (t-1) pentru care se calculează coeficientul;

(t-1) - an anterior anului de calcul;

Incas. an (t-1) - total încasări aferente veniturilor fiscale locale (venituri fiscale din care se scad cotele defalcate şi sumele defalcate) realizate la finele anului anterior anului de calcul.

b) Se calculează trimestrial Estimatul anual (EVfI) din venituri fiscale locale (venituri fiscale din care se scad cotele defalcate şi sumele defalcate), după următoarea formulă de calcul:

unde:

n - trimestrul de referinţă (I, II sau III) în care se face estimarea;

? Incas. trim. i an (t) - încasările trimestriale cumulate aferente veniturilor fiscale locale din care se scad cotele defalcate şi sumele defalcate realizate până la finele trimestrului la care se calculează Estimatul (EvfI);

(t) - anul de calcul al Estimatului anual (EvfI) din venituri fiscale;

Explicaţie:

Estimatul anual (EvfI) din venituri fiscale locale (venituri fiscale din care se scad cotele defalcate şi sumele defalcate), care are probabilitatea cea mai mare de realizare în anul curent (t) având în vedere istoricul încasărilor din anul anterior (t-1).

Indicatori

Nr. crt.

Cheltuieli

1.

Rigiditatea cheltuielilor se determină ca raport procentual între plăţile aferente cheltuielilor de personal şi total plăţi

2.

Ponderea plăţilor din secţiunea de funcţionare în total plăţi (Se calculează trimestrial.)

3.

Ponderea plăţilor din secţiunea de dezvoltare în total plăţi (Se calculează trimestrial.)

4.

Ponderea serviciului datoriei publice locale în plăţi totale efectuate (Se calculează anual.)

5.

Deficitul (excedentul) secţiunii de funcţionare determinat conform Legii nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare (Se calculează trimestrial.)

6.

Deficitul (excedentul) secţiunii de dezvoltare determinat conform Legii nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare (Se calculează trimestrial.)

Nr. crt.

Plăţi restante

1.

Total plăţi restante înregistrate la sfârşitul perioadei de raportare, din care:

2.

sub 30 de zile

3.

peste 30 de zile

4.

peste 90 de zile

5.

peste 120 de zile

6.

către furnizori, creditorii din operaţii comerciale

7.

faţă de bugetul general consolidat

8.

faţă de salariaţi

9.

împrumuturi nerambursate la scadenţă

10.

dobânzi restante

ANEXA Nr. 31)

JUDEŢUL...............

Unitatea administrativ-teritorială.................

Formular |11|

METODOLOGIA

privind macheta de aprobare a bugetului general consolidat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pe anul.................

- mii lei -

Cod

rând

Bugetul local

Bugetul instituţiilor publice finanţe

din venituri proprii si subvenţii din bugetul local

Bugetul institutiilor

publice finanţate

integral din venituri

proprii

Bugetul împrumuturilor

Bugetul fondurilor nerambursabile

Total

Transferuri

intra bugete")

(se scad)

Total buget        general

externe

interne

A

0

1

2

3

4

5

6

7 = 1+2+3+4+5*5

8

9=7-3

VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23)

01

Venituri curente   (rd.03+17)

02

Venituri fiscale (rd.04+08+09+10+11+16)

03

Impozit pe venit, profit si casliguri din capital da la persoane juridica din care:

04

Impozit pe profil

05

Impozit pe venit, profit si câştiguri din capital de la persoane fizice (rd 07+ rd.06).   din care:

06

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal *)

07

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

08

Alte impozite pe venit, profit si câştiguri din capital

09

Impozite si taxe pe proprietate

10

Impozite si taxe pe bunuri si servicii   (rd.12 la rd.15)

11

Sume defalcate din TVA

12

Alte impozite si laxe generale pe bunuri si servicii

13

Taxa pe servicii specifice

14

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activitati

15

Alte impozite si taxe fiscale

16

Venituri nefiscale

17

Venituri din capital

18

Operaţiuni financiare

19

Subvenţii (rd.21+22)

20

Subvenţii de la bugetul de stat

21

Subvenţii de la alte administratii

22

1) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

- mii lei -

Cod

rând

Bugetul local

Bugetul instituţiilor publice finanţate

din venituri proprii si subvenţii din bugetul tocai

Bugetul institutiilor

publice finanţate

integral din venituri

proprii

Bugetul împrumuturilor

Bugetul fondurilor

externe nerambursare

Total

Transferuri

Intre bugete**)

(se scad)

Total buget        general

externe

interne

A

0

1

2

3

4

5

6

7 = 1+2+3+4+5+6

8

9=7-3

Sume primite de la UE în contul plaţilor efectuate

23

CHELTUIELI TOTAL (rd.25+35+36+39+41)

24

Cheltuieli curente   (rd.26 la rd.35)

25

Cheltuieli de personal

26

Bunuri si servicii

27

Dobânzi

28

Subvenţii

29

Fonduri de rezerva

30

Transferuri intre unilati ala administraţiei publice

31

Alte transferuri

32

Proiacte cu finanţare din Fonduri externe nerambursare postaderare

33

Asistenta sociala

34

Alte cheltuieli

35

Cheltuieli de capital

36

Operaţiuni financiare (rd .37+38)

37

Imprumuturi acordate

38

Rambursai de credite externe si interne

39

Plaţi efectuate în anii precedent şi recuperate in anul curent

40

Rezerve

41

EXCEDENT( + ) /DEFlClT(-) 1)  (rd.01-rd24)

42

PE CAPITOLE:

43

Autorităţi publice si acţiuni axterne

44

Secţiunea de funcţionare

45

Secţiunea de dezvoltare

46

Alte servicii publice generale

47

Secţiunea de funcţionare

48

Secţiunea de dezvoltare

49

Tranzacţii privind datoria publica şi împrumuturi

50

Secţiunea de funcţionare

51

Secţiunea de dezvoltare

52

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administraţiei

53

Secţiunea de funcţionare

54

Secţiunea de dezvoltare

55

Apărare

56

Secţiunea de funcţionare

57

Secţiunea de dezvoltare

58

Ordine publica si siguranţa naţionala

59

Secţiunea de funcţionare

60

Secţiunea de dezvoltare

61

Invatamant

62

Secţiunea de funcţionare

63

Secţiunea de dezvoltare

64

Sanatate

65

Secţiunea de funcţionare

66

Secţiunea de dezvoltare

67

Cultura, recreere si religie

68

- mii lei -

Cod

rând

Bugetul local

Bugetul instituţiilor publice finanţate

din venituri proprii si subvenţii din bugetul local

Bugetul institutiilor

publice finanţate

integral din venituri

proprii

Bugetul împrumuturilor

Bugetul fondurilor

externe nerambursare

Total

Transferuri

intre bugete**)

(se scad)

Total buget        general

externe

interne

A

0

1

2

3

4

5

6

7 = 1+2+3+4+5+6

8

9=7-3

Secţiunea de funcţionare

69

Secţiunea de dezvoltare

70

Asigurări si asistenta sociala

71

Secţiunea de funcţionare

72

Secţiunea de dezvoltare

73

Locuinţe, servicii si dezvoltare publica

74

Secţiunea de funcţionare

75

Secţiunea de dezvoltare

76

Protecţia mediului

77

Secţiunea de funcţionare

78

Secţiunea de dezvoltare

79

Acţiuni generale economice, comerciale si de munca

80

Secţiunea de funcţionare

81

Secţiunea de dezvoltare

82

Combustibtii si energie

83

Secţiunea de funcţionare

84

Secţiunea de dezvoltare

85

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vânătoare

56

Secţiunea de funcţionare

87

Secţiunea de dezvoltare

88

Transporturi

89

Secţiunea de funcţionare

90

Secţiunea de dezvoltare

91

Alte acţiuni economice

92

Secţiunea de funcţionare

93

Secţiunea de dezvoltare

94

1) deficit finanţat din excedentul anilor precedenţi

*) Numai restante din anii precedenţi

**) Se înscriu transferurile de sume dintre bugetele care compun bugetul general centralizat

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

......................................................................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2651/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2651 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2651/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu