Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2628 din 29.07.2016

pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de selecţie, acordare şi monitorizare a utilizării bursei anuale „Ierunca-Lovinescu“ pentru studenţi români în Franţa
ACT EMIS DE: Ministerul Culturii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 607 din 09 august 2016SmartCity1

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 392/2016 privind instituirea bursei anuale „Ierunca-Lovinescu", în favoarea studenţilor români în Franţa, acordată de Ministerul Afacerilor Externe, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.104/2008 privind acceptarea unui legat cu sarcini în favoarea statului român,în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor externe şi ministrul culturii emit următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind procedura de selecţie, acordare şi monitorizare a utilizării bursei anuale „Ierunca-Lovinescu" pentru studenţi români în Franţa, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Culturii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul afacerilor externe, Victor Micula, secretar de stat Ministrul culturii, Corina Şuteu ANEXĂREGULAMENT privind procedura de selecţie, acordare şi monitorizare a utilizării bursei anuale „Ierunca-Lovinescu" pentru studenţi români în Franţa Articolul 1În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 392/2016, Ministerul Afacerilor Externe acordă bursa anuală „IeruncaLovinescu", denumită în continuare bursa, ca urmare a acceptării, prin Hotărârea Guvernului nr. 1.104/2008, a legatului cu sarcini în favoarea statului român instituit de Monica Lovinescu. Articolul 2(1) Potrivit legatului menţionat la art. 1, beneficiari ai bursei sunt studenţi români în Franţa.(2) În conformitate cu actul de predare-primire a legatului, semnat la Paris la data de 19 mai 2015, prin sintagma „student român în Franţa" se înţelege persoana fizică, cetăţean român sau de origine română, care efectuează o formă de şcolarizare în Franţa, la nivel de licenţă, masterat sau doctorat, într-un domeniu de specializare corespunzător „litere sau ştiinţe sociale", indiferent de parcursul universitar prin care a dobândit calitatea de student.(3) Persoana fizică, cetăţean român sau de origine română, poate beneficia o singură dată de bursa prevăzută la art. 1. Articolul 3(1) Cuantumul bursei este de 500 euro lunar.(2) Sursa de finanţare aferentă este bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe, capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie", titlul 59 „Alte cheltuieli". Articolul 4(1) Bursa se atribuie pe o perioadă de stagiu de 10 luni consecutive, începând cu prima zi a anului universitar corespunzător în Franţa.(2) Suma de bani, în valută, cuvenită cu titlu de bursă se acordă la începutul fiecărei luni calendaristice fie prin transfer bancar, fie în numerar, prin serviciul de contabilitate al Ambasadei României la Paris. Articolul 5Studentul beneficiar al bursei este cazat, potrivit legatului, în locuinţa care a aparţinut soţilor Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca, situată în Paris, strada François Pinton nr. 8, 75019, Republica Franceză. Articolul 6Potrivit obiectivelor bursei, pe parcursul stagiului, studentul bursier elaborează o lucrare de cercetare în unul dintre domeniile: constituirea, evaluarea şi conservarea patrimoniului emigraţiei româneşti; studierea documentelor privitoare la exilul românesc; cercetarea exilului românesc, ca parte a rezistenţei intelectuale din anii dictaturii şi opresiunii comuniste, în contextul european de dinaintea şi de după căderea comunismului; studierea moştenirii culturale Ierunca-Lovinescu şi a importanţei acesteia pentru spaţiul cultural francez şi european; studierea influenţelor pe care exilul românesc în Franţa le-a exercitat asupra mişcării intelectuale din România şi din diaspora românească; cercetarea contribuţiei diasporei la dezvoltarea patrimoniului cultural românesc. Articolul 7(1) Dosarele de candidatură pentru obţinerea bursei includ următoarele documente:cerere de înscriere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul regulament; copie după actul de identitate; dovada efectuării de studii (licenţă, masterat, doctorat) în „litere sau ştiinţe sociale", în Franţa, la momentul solicitării bursei; curriculum vitae; scrisoare de intenţie incluzând motivaţia solicitării bursei şi portofoliul ştiinţific; proiectul lucrării de cercetare în unul dintre domeniile propuse la art. 6.
(2) Candidaţii pot propune şi alte teme de cercetare, circumscrise obiectivelor bursei.(3) Dosarele de candidatură pentru obţinerea bursei se trimit prin poştă sau se depun personal la sediul Ambasadei României la Paris (5, rue de l’Exposition, 75343, Paris cedex 07) sau la sediul Ministerului Afacerilor Externe (aleea Alexandru nr. 31, sectorul 1, Bucureşti).(4) Lista candidaţilor va fi publicată pe site-urile Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Culturii şi Ambasadei României la Paris.
Articolul 8(1) Prin prezentul regulament se instituie Comisia de atribuire a bursei, formată din:doi reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe; un reprezentant al Ministerului Culturii.
(2) Comisia de atribuire a bursei are următoarele responsabilităţi:a)stabileşte calendarul organizării concursului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul regulament, şi modalităţile practice de jurizare a concursului pentru atribuirea bursei; b)verifică dosarele, cu luarea în considerare numai a dosarelor complete; c)evaluează portofoliul ştiinţific al candidaţilor în funcţie de următoarele categorii de activităţi:

(i) publicarea unor lucrări (cărţi) de specialitate;
(ii) publicarea de articole în reviste de specialitate;
(iii) participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice etc.;

d)în urma verificării şi selecţiei dosarelor, redactează şi semnează procesul-verbal privind jurizarea şi rezultatul jurizării concursului pentru atribuirea bursei (analiză şi evaluare); e)face public rezultatul jurizării concursului pentru atribuirea bursei pe site-urile Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Culturii şi Ambasadei României la Paris; f)la încheierea stagiului de bursă, evaluează lucrarea de cercetare realizată de studentul bursier potrivit art. 6 şi îi înmânează atestatul privind efectuarea bursei anuale „Ierunca-Lovinescu", emis sub auspiciile Ministerului Afacerilor Externe. Articolul 9(1) Împotriva rezultatului jurizării concursului pentru atribuirea bursei candidaţii pot formula contestaţie în formă scrisă, depusă la sediul Ministerului Afacerilor Externe, în termenul stabilit prin calendarul aprobat de Comisia de atribuire a bursei.(2) Pentru rezolvarea contestaţiilor se instituie Comisia de soluţionare a contestaţiilor, formată din:doi reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe; un reprezentant al Ministerului Culturii.Componenţa prezentei comisii este distinctă de cea a comisiei care a efectuat evaluarea iniţială. (3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor analizează şi rezolvă contestaţiile în termenul stabilit prin calendarul aprobat de Comisia de atribuire a bursei.(4) Rezultatele privind soluţionarea contestaţiilor se publică pe site-urile Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Culturii şi Ambasadei României la Paris. Articolul 10Pentru utilizarea spaţiului de cazare oferit prin bursă, potrivit art. 5, studentul bursier se obligă, printr-un proces-verbal de predare-primire încheiat cu Ambasada României la Paris, la: semnarea unui inventar al locuinţei, cu stabilirea stării reale a bunurilor (mobilier, aparatură etc.); plata facturilor de utilităţi pe durata efectuării stagiului de bursă (racordarea la internet, telefon, gaze, apă, taxe locale etc.); predarea locuinţei în stare bună de folosinţă (uzură normală) la sfârşitul stagiului de bursă. Articolul 11În cazul în care studentul bursier renunţă, în scris, la efectuarea stagiului de bursă sau nu predă evaluatorilor (Comisiei de atribuire a bursei) la sfârşitul stagiului de bursă lucrarea de cercetare cu tema aleasă potrivit art. 6, acesta se obligă să returneze cuantumul primit cu titlu de bursă corespunzător duratei de stagiu efectuate. Articolul 12 Prezentul regulament se aprobă prin ordin comun al ministrului afacerilor externe şi al ministrului culturii şi intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. ANEXA Nr. 1la regulament CALENDARUL organizării concursului privind atribuirea bursei anuale „Ierunca-Lovinescu" pentru studenţi români în Franţa

Etape Termen-limită
1. Depunerea dosarelor de candidatură
2. Evaluarea dosarelor de candidatură
3. Anunţarea rezultatelor
4. Depunerea contestaţiilor
5. Anunţarea rezultatelor analizării contestaţiilor

Comisia de atribuire a bursei anuale „Ierunca-Lovinescu" pentru studenţi români în Franţa ANEXA Nr. 2la regulament CERERE DE ÎNSCRIERE Domnule Ministru/Domnule Ambasador, Subsemnatul(a), ........ ................ ........ ........., student(ă) al/a Universităţii ........ ........ .........., Facultatea de ........ ................ ........ ............., domeniul/specializarea. ........ ........ ..............., în anul ........ ........ ..........., nr. de înmatriculare şcolară ........ ............, CI/paşaport seria/nr. ........ .........., vă rog să binevoiţi a-mi aproba înscrierea la concursul pentru atribuirea bursei anuale „IeruncaLovinescu", acordată de Ministerul Afacerilor Externe, pentru anul universitar ........ ............. . Expunere de motive: ........ ............... În susţinerea solicitării anexez următoarele documente: ........ ........ ........... Am luat cunoştinţă de condiţiile de acordare a bursei prevăzute în Regulamentul privind procedura de selecţie, acordare şi monitorizare a utilizării bursei anuale „Ierunca-Lovinescu" pentru studenţi români în Franţa. Data ........ ................ ............ Semnătura ........ ................ ..........


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2628/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2628 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2628/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu