Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.253 din 28.09.2021

pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 194/2019 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile cererilor de plată depuse începând cu anul 2019 pentru măsurile 10 „Agromediu şi climă", 11 „Agricultura ecologică" şi 13 „Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice" prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 959 din 07 octombrie 2021SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 12.351 din 20.09.2021 al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale,în baza prevederilor:Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020), aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2015)3.508 din 26 mai 2015, cu modificările şi completările ulterioare;Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii, cu modificările şi completările ulterioare;Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, cu modificările şi completările ulterioare;Regulamentului (UE) 2020/2220 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 decembrie 2020 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 şi 2022 şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013, (UE) nr. 1.306/2013 şi (UE) nr. 1.307/2013 în ceea ce priveşte resursele şi aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 şi 2022 şi a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 şi 2022;Regulamentului delegat (UE) nr. 841/2021 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 în ceea ce priveşte normele referitoare la neconformităţile legate de sistemul de identificare şi înregistrare a bovinelor, ovinelor şi caprinelor şi la calcularea nivelului sancţiunilor administrative cu privire la animalele declarate în cadrul schemelor de ajutoare pentru animale sau al măsurilor de sprijin legate de animale;Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările ulterioare;Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;Hotărârii Guvernului nr. 1.065/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;Hotărârii Guvernului nr. 3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;Hotărârii Guvernului nr. 35/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;Hotărârii Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;Hotărârii Guvernului nr. 432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;Hotărârii Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;Hotărârii Guvernului nr. 636/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare;Hotărârii Guvernului nr. 730/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iulie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;Hotărârii Guvernului nr. 826/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 11 august 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;Hotărârii Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022;Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/2021 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) şi art. 35 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022, cu modificările ulterioare;Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 46/2021 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2021;Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare;Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;art. 1 din Acordul de delegare pentru implementarea prin Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS) a măsurilor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 nr. P107/A69/2015, încheiat la data de 24.06.2015 între Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură;art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor: art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin. Articolul IAnexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 194/2019 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile cererilor de plată depuse începând cu anul 2019 pentru măsurile 10 „Agromediu şi climă", 11 „Agricultura ecologică" şi 13 „Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice" prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 şi 199 bis din 13 martie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: A. Anexa nr. 1 - „Sistemul de sancţiuni pentru măsura 10 «Agromediu şi climă»" se modifică după cum urmează: 1. La capitolul I alineatul (6), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)angajamentul multianual rămâne în vigoare în caz de forţă majoră şi se închide în caz de circumstanţe excepţionale şi deces. În toate cazurile de forţă majoră ori circumstanţe excepţionale pentru suprafeţele/animalele afectate de nerespectări nu se vor recupera sumele primite în campaniile anterioare; 2. La capitolul II secţiunea 1 A. Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor - pentru pachetele 1-7 şi 9-11 şi sancţiuni administrative în ceea ce priveşte animalele declarate - pentru pachetul 8", alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Sancţiuni administrative în ceea ce priveşte animalele declarate - pentru pachetul 8a)Cuantumul sprijinului pentru anul de cerere în cauză se plăteşte pe baza numărului de animale determinate în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul nr. 640/2014, respectiv dacă numărul animalelor declarate în cererea unică de plată depăşeşte numărul de animale determinate în urma controalelor administrative sau a controalelor la faţa locului, sprijinul se calculează pe baza numărului de animale determinate, cu condiţia ca:

(i) nu mai mult de 3 animale să fie considerate nedeterminate; şi
(ii) animalele nedeterminate să poată fi identificate individual prin orice mijloace prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 sau în Regulamentul (CE) nr. 21/2004.

b)În cazul în care mai mult de 3 animale sunt considerate nedeterminate, cuantumul sprijinului ce va fi acordat, precum şi nivelul sancţiunilor ce se vor aplica vor fi determinate în funcţie de procentul rezultat din raportul dintre numărul de animale nedeterminate şi numărul de animale determinate în cadrul cererii unice de plată pentru anul respectiv, denumit în continuare procentul rezultat din raportul menţionat, astfel:

(i) în cazul în care se constată mai mult de 3 animale nedeterminate, cuantumul total al sprijinului la care are dreptul beneficiarul în cadrul pachetului pentru anul de cerere în cauză se va reduce cu procentul rezultat din raportul menţionat, dacă acest procent nu depăşeşte 20%;
(ii) în cazul în care se constată mai mult de 3 animale nedeterminate, cuantumul total al sprijinului la care are dreptul beneficiarul în cadrul pachetului pentru anul de cerere în cauză se va reduce cu dublul procentului rezultat din raportul menţionat, dacă acest procent este mai mare de 20%, dar nu mai mare 30%;
(iii) dacă procentul rezultat din raportul menţionat depăşeşte 30%, nu se acordă sprijinul pentru pachet pentru anul de cerere în cauză;
(iv) dacă procentul rezultat din raportul menţionat depăşeşte 50%, nu se acordă sprijinul la care ar fi avut dreptul beneficiarul pentru pachet pentru anul de cerere în cauză. Mai mult, beneficiarul este supus unei sancţiuni suplimentare în cuantum egal cu cel care corespunde diferenţei dintre numărul animalelor declarate şi numărul animalelor determinate.

3. La capitolul II secţiunea 2 subsecţiunea 1 „Sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate, inclusiv a cerinţelor specifice şi a cerinţelor de bază relevante angajamentelor pentru P1-P7, P9-P11", la tabelul „Condiţii de eligibilitate generale, definite conform fişei măsurii în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020", ultima condiţie se modifică şi va avea următorul cuprins: Beneficiarul se angajează să menţină angajamentul de agromediu pentru perioada asumată la data semnării acestuia.(2) Beneficiarul se angajează să respecte cerinţele de bază relevante la nivelul suprafeţelor aflate sub angajament. Beneficiarul se angajează să respecte cerinţele specifice pachetelor de agromediu pentru care aplică. Beneficiarul se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agromediu (de bază şi specifice la nivelul suprafeţelor aflate sub angajament). 4. La capitolul II secţiunea 2 subsecţiunea 1 „Sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate, inclusiv a cerinţelor specifice şi a cerinţelor de bază relevante angajamentelor pentru P1-P7, P9-P11", tabelul „Cerinţe specifice angajamentelor, definite conform fişei măsurii în PNDR 2014-2020" se modifică după cum urmează: a)Rubrica „Cerinţe specifice angajamentelor - (1)-(11)" se modifică şi va avea următorul cuprins:Cerinţe specifice angajamentelor - (1)-(12). b)Rubrica „Pachetul 4(3), (4), (5)" se modifică şi va avea următorul cuprins:Pachetul 4(3), (4), (5) (12). c)Condiţia de aplicare a sancţiunii pentru nerespectarea cerinţei specifice „Fermierii care încheie angajamente vor trebui să asigure rotaţia culturilor, astfel încât în 2 ani consecutivi să utilizeze minimum 3 culturi diferite din cele 4 eligibile (porumb, sorg, floarea-soarelui, soia)" aferentă pachetului 5 „Adaptarea la efectele schimbărilor climatice" se modifică şi va avea următorul cuprins:Nerespectarea cerinţei (fermierul nu a asigurat rotaţia culturilor în cadrul perioadei de angajament). d)Titlul din caseta aferentă pachetului 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: Pachetul 7(3)(5) (12). e)Nota (7) aferentă tabelului „Cerinţe specifice angajamentelor, definite conform fişei măsurii în PNDR 2014-2020" se modifică şi va avea următorul cuprins:(7) Beneficiarii care au avut anterior angajamentului curent un angajament pentru acelaşi pachet în cadrul M10 din PNDR 2014-2020 şi care au demonstrat anterior conformarea la aceste cerinţe, iar pe perioada de implementare a vechiului angajament nu au avut aplicate sancţiuni pentru cerinţele specifice şi pentru cerinţele de bază nu trebuie să demonstreze deţinerea de cunoştinţe necesare şi informaţii relevante sau asigurarea expertizei necesare pentru noul angajament. f)La nota (9) aferentă tabelului „Cerinţe specifice angajamentelor, definite conform fişei măsurii în PNDR 2014-2020", primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:(9) Cu excepţia cazurilor prevăzute de art. 36 alin. (6) din OUG nr. 11/2021. g)Nota (10) la tabelul „Cerinţe specifice angajamentelor, definite conform fişei măsurii în PNDR 2014-2020" se modifică şi va avea următorul cuprins:(10) În conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 45/2021, cu modificările ulterioare, nu se aplică sancţiuni administrative în cazul în care fermierul demonstrează, în sensul art. 77 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, că nu este răspunzător pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor sau a altor obligaţii care rezultă din aplicarea normelor privind măsurile de dezvoltare rurală, în cazul în care suprafeţele sunt incluse, pe perioada de derulare a angajamentelor, în zonele cu protecţie strictă din parcurile naţionale şi naturale, stabilite în baza prevederilor art. 22 alin. (2) din OUG nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Angajamentele se închid fără recuperarea sumelor acordate pentru anii de cerere anteriori. h)După nota (11) se introduce o nouă notă, nota (12), cu următorul cuprins:(12) Anul de angajament pentru M10 - pachetele 4 şi 7 se consideră încheiat atunci când au fost îndeplinite toate obiectivele angajamentului pentru pachetul respectiv (inclusiv cerinţele specifice privind încorporarea culturilor în anul următor anului de cerere). 5. La capitolul II, secţiunea 2, subsecţiunea 2 „Sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate, inclusiv a cerinţelor specifice şi a cerinţelor de bază relevante angajamentelor pentru pachetul 8", tabelul „Cerinţe specifice angajamentului M10-P8, definite conform fişei măsurii în PNDR 2014-2020", în ceea ce priveşte sancţiunile aplicate în cazul nerespectării cerinţei specifice „Beneficiarul respectă Regulamentul de organizare şi funcţionare (ROF) a Registrului genealogic al rasei, condus de asociaţii acreditate de Agenţia Naţională pentru Zootehnie - ANZ în baza art. 5 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie «Prof. dr. G. K. Constantinescu», cu modificările şi completările ulterioare", se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Cerinţe specifice angajamentului M10-P8, definite conform fişei măsurii în PNDR 2014-2020
Cerinţe specifice angajamentului M10-P8(1) Condiţia de aplicare a sancţiunii Sancţiune
Cerinţe specifice angajamentelor Beneficiarul respectă Regulamentul de organizare şi funcţionare (ROF) a Registrului genealogic al rasei, condus de asociaţii acreditate de Agenţia Naţională pentru Zootehnie - ANZ în baza art. 5 lit. a) din Hotărârea Nerespectarea cerinţei în cazul unui procent de animale mai mic sau egal cu 5% din numărul total de animale înscris în Registrul genealogic al rasei şi solicitat în cadrul angajamentului 1 Animalele pentru care nu a fost respectat ROF-ul registrului genealogic sunt excluse de la plată pentru anul în curs.
Nerespectarea cerinţei în cazul unui procent cuprins între 5% şi cel mult 20% din numărul total de animale înscris în Registrul genealogic al rasei şi solicitat în cadrul angajamentului 2 Animalele pentru care nu a fost respectat ROF-ul registrului genealogic sunt excluse de la plată pentru anul în curs.
Cerinţe specifice angajamentului M10-P8(1) Condiţia de aplicare a sancţiunii Sancţiune
Guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie «Prof. dr. G. K. Constantinescu», cu modificările şi completările ulterioare Nerespectarea cerinţei în cazul unui procent cuprins între 20% şi cel mult 50% din numărul total de animale înscris în Registrul genealogic al rasei şi solicitat în cadrul angajamentului 3 Animalele pentru care nu a fost respectat ROF-ul registrului genealogic sunt excluse de la plată pentru anul în curs
Nerespectarea cerinţei în cazul unui procent mai mare sau egal cu 50% din numărul total de animale înscris în Registrul genealogic al rasei şi solicitat în cadrul angajamentului 5
Repetiţie 2/3/4/6
Intenţie 7"

6. La capitolul II secţiunea 2 subsecţiunea 2 „Sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate, inclusiv a cerinţelor specifice şi a cerinţelor de bază relevante angajamentelor pentru pachetul 8" tabelul „Cerinţe specifice angajamentului M10-P8, definite conform fişei măsurii în PNDR 2014-2020": a)Condiţia de aplicare a sancţiunii şi sancţiunile aplicate pentru nerespectarea cerinţei specifice „Beneficiarul menţine pe o perioadă de 5 ani: numărul de animale femele adulte de reproducţie prevăzut la încheierea angajamentului, precum şi descendenţii femele, necesari pentru înlocuirea acestor animale până la sfârşitul programului. (P)(3)" se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Cerinţe specifice angajamentului M10-P8(1) Condiţia de aplicare a sancţiunii Sancţiune
„Beneficiarul menţine pe o perioadă de 5 ani: numărul de animale femele adulte de reproducţie prevăzut la încheierea angajamentului, precum şi descendenţii femele, necesari pentru înlocuirea acestor animale până la sfârşitul programului. (P)(3) Nerespectarea cerinţei în cazul unui procent de animale mai mic sau egal cu 5% din numărul total de femele adulte de reproducţie prevăzut la încheierea angajamentului, precum şi al descendenţilor femele necesari pentru înlocuirea acestora, pentru care nu a fost menţinută de către beneficiar perioada de 5 ani 1
Nerespectarea cerinţei în cazul unui procent cuprins între 5% şi cel mult 20% din numărul total de femele adulte de reproducţie prevăzut la încheierea angajamentului, precum şi al descendenţilor femele necesari pentru înlocuirea acestora, pentru care nu a fost menţinută de către beneficiar perioada de 5 ani 2
Nerespectarea cerinţei în cazul unui procent cuprins între 20% şi cel mult 50% din numărul total de femele adulte de reproducţie prevăzut la încheierea angajamentului, precum şi al descendenţilor femele necesari pentru înlocuirea acestora, pentru care nu a fost menţinută de către beneficiar perioada de 5 ani 3
Nerespectarea cerinţei în cazul unui procent mai mare sau egal cu 50% din numărul total de femele adulte de reproducţie prevăzut la încheierea angajamentului, precum şi al descendenţilor femele necesari pentru înlocuirea acestora, pentru care nu a fost menţinută de către beneficiar perioada de 5 ani 5
Repetiţie 2/3/4/6
Intenţie 7"

b)Sancţiunea aplicată pentru nerespectarea cu intenţie a cerinţei specifice „Beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agromediu şi climă prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor." se modifică şi va avea următorul cuprins:6 Se exclude de la plată, se închide angajamentul şi se recuperează sumele plătite până în acel moment, fără aplicarea de sancţiuni administrative în ceea ce priveşte animalele declarate. 7. La capitolul II, secţiunea 6 „F. Sancţiuni suplimentare" se modifică şi va avea următorul cuprins: Secţiunea 6: F. Sancţiuni suplimentare Sumele rezultate din sancţiunile prevăzute la pct. A - Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor - lit. d) şi pct. (2) Sancţiuni administrative în ceea ce priveşte animalele declarate - pentru pachetul 8 lit. b) pct. (iv) se recuperează în conformitate cu prevederile art. 28 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparenţa, respectiv statele membre compensează orice creanţă restantă a unui beneficiar stabilită în conformitate cu dreptul naţional, din orice plăţi viitoare care urmează a fi efectuate de agenţia de plăţi responsabilă cu recuperarea creanţei de la respectivul beneficiar. Dacă suma rezultată din sancţiunile prevăzute la pct. A - Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor pentru pachetele 1-7 şi 9-11, lit. d) şi pct. (2) Sancţiuni administrative în ceea ce priveşte animalele declarate - pentru pachetul 8 lit. b) pct. (iv) nu poate fi reţinută în totalitate în cei 3 ani calendaristici care urmează anului calendaristic al constatării, soldul se anulează. B. Anexa nr. 2 „Sistemul de sancţiuni pentru măsura 11 «Agricultura ecologică»" se modifică după cum urmează: 1. La capitolul I alineatul (5), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)Prin excepţie de la prevederile lit. a), în cazul nerespectării condiţiilor de eligibilitate referitoare la suprafaţa minimă a fermei şi suprafaţa minimă a parcelei, precum şi în cazul declasării şi/sau decertificării suprafeţelor, angajamentele se închid fără recuperarea sumelor primite în campaniile anterioare; 2. La capitolul I, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(6) Sunt recunoscute, în special, următoarele cazuri de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale:decesul beneficiarului; incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului; o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploataţia agricolă; distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţia agricolă; o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parţial sau integral şeptelul, respectiv culturile beneficiarului; exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii; distrugerea de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a culturilor agricole şi a terenurilor agricole aflate sub angajament de M11 - agricultură ecologică, dacă sunt notificate la APIA şi documentele justificative sunt depuse de către beneficiarii măsurii; o situaţie epidemiologică internaţională, declarată pandemie de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, incidentă şi pe teritoriul României, reglementată în condiţiile stabilite prin legislaţia naţională şi prin reglementările procedurale specifice de implementare a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale; contaminarea accidentală a terenului, fără voia fermierului, ce duce la declasarea terenului, în condiţiile prevăzute de OUG nr. 34/2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 3. La capitolul II, secţiunea 2: B. Sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate, inclusiv a cerinţelor specifice şi a cerinţelor de bază relevante angajamentelor":
a)Rândul al zecelea din tabelul „Condiţii de eligibilitate generale, definite conform fişei măsurii în PNDR 2014-2020" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Submăsura 11.2: Semnarea şi menţinerea angajamentului pe perioada asumată la data semnării acestuia(3) - Nu se permite acordarea sprijinului dacă nu a fost semnat angajamentul. Se exclude de la plată fermierul care nu îşi menţine angajamentul pe perioada asumată, cu recuperarea sumelor plătite până în acel moment şi aplicarea sancţiunilor de supradeclarare."

b)Rândul al doisprezecelea din tabelul „Condiţii de eligibilitate generale, definite conform fişei măsurii în PNDR 2014-2020" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Beneficiarul a încheiat pe toată durata angajamentului un contract cu un organism de control independent, aprobat conform prevederilor legislaţiei naţionale. - Nu se permite deschiderea angajamentului. Verificarea îndeplinirii acestei condiţii se realizează în baza informaţiilor prevăzute în certificatul de conformitate/master certificat/certificatul de confirmare a conversiei. Dacă pe parcursul derulării angajamentului nu se îndeplineşte această condiţie, angajamentul se închide, este exclus de la plată fermierul care nu îndeplineşte această condiţie în campania în curs şi se recuperează sumele primite anterior, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare în campania de recuperare."

c)A treia cerinţă specifică din tabelul „Cerinţe specifice angajamentelor, definite conform fişei măsurii în PNDR 2014-2020" se modifică şi va avea următorul cuprins:Submăsura 11.2: Beneficiarii submăsurii trebuie să menţină angajamentul pentru agricultură ecologică pentru perioada asumată la data semnării acestuia. (P)(10). d)Nota (4) la tabelul „Cerinţe specifice angajamentelor, definite conform fişei măsurii în PNDR 2014-2020" se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) În conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 45/2021, cu modificările ulterioare, în cazul în care în cursul anului depunerii cererii beneficiarul sM11.1 obţine o derogare de la durata perioadei de conversie în conformitate cu art. 13 alin. (1) din Ordinul MADR nr. 895/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu art. 36 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi depune la APIA copia documentaţiei privind derogarea până la termenul-limită de depunere a cererii unice de plată (inclusiv perioada cu penalităţi), angajamentul semnat în cadrul sM11.1 se închide fără recuperarea sumelor acordate pentru anii anteriori de cerere. Fermierul este obligat să menţină certificarea suprafeţelor care au făcut obiectul angajamentului în cadrul sM11.1 pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul semnării acestuia. Fermierul poate deschide angajament nou în cadrul sM11.2 începând din anul obţinerii derogării. Dacă fermierul obţine derogarea de la durata perioadei de conversie după termenul-limită de depunere a cererii unice de plată (inclusiv perioada cu penalităţi), prin cererea unică de plată a solicitat sprijin prin sM11.1, anul aprobării derogării reprezintă ultimul an de angajament pe sM11.1, iar nivelul plăţii în anul respectiv va fi cel corespondent sM11.2. Fermierul este obligat să menţină certificarea suprafeţelor care au făcut obiectul angajamentului în cadrul sM11.1 pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul semnării acestuia. În anul următor obţinerii derogării fermierul poate să deschidă angajament pentru sM11.2. În ambele situaţii, fermierul trebuie să depună la APIA în termenul legal documentul justificativ, respectiv certificatul de conformitate/master certificatul care confirmă statutul de suprafaţă ecologică. e)Nota (5) la tabelul „Cerinţe specifice angajamentelor, definite conform fişei măsurii în PNDR 2014-2020" se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Beneficiarii care au avut anterior angajamentului curent un angajament pentru acelaşi pachet în cadrul M11 din PNDR 2014-2020 şi care au demonstrat anterior conformarea la aceste cerinţe, iar pe perioada de implementare a vechiului angajament nu au avut aplicate sancţiuni pentru cerinţele specifice şi pentru cerinţele de bază nu trebuie să demonstreze deţinerea de cunoştinţe necesare şi informaţii relevante sau asigurarea expertizei necesare pentru noul angajament. f)La nota (6) la tabelul „Cerinţe specifice angajamentelor, definite conform fişei măsurii în PNDR 2014-2020", primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:(6) Cu excepţia cazurilor prevăzute de art. 36 alin. (6) din OUG nr. 11/2021. g)Nota (7) la tabelul „Cerinţe specifice angajamentelor, definite conform fişei măsurii în PNDR 2014-2020" se modifică şi va avea următorul cuprins:(7) În situaţia în care pe parcursul implementării angajamentului M11 beneficiarul schimbă categoria de folosinţă a terenului, pentru parcelele respective nu i se vor aplica sancţiuni administrative dacă face dovada continuării practicilor agriculturii ecologice pe suprafeţele angajate (prin depunerea certificatului de conformitate) şi a respectării celorlalte condiţii specifice menţinerii suprafeţei în sistem ecologic de agricultură pe perioada rămasă de angajament. Beneficiarul nu va putea obţine pentru anul în curs plata compensatorie pentru parcelele pe care a schimbat categoria de folosinţă, pentru pachetul pentru care are angajamentul în derulare, dacă schimbarea categoriei de folosinţă a fost făcută între momentul depunerii cererii unice de plată şi emiterea documentului justificativ, respectiv certificatul de conformitate/master certificatul care confirmă statutul suprafeţei înregistrate în sistemul ecologic. Beneficiarul va putea obţine plata compensatorie pentru parcelele pe care a schimbat categoria de folosinţă, pentru pachetul care corespunde noii categorii de folosinţă, numai dacă solicită, în perioada de depunere a cererilor unice de plată, adaptarea angajamentului aflat în derulare pentru agricultura ecologică pentru restul duratei rămase pentru implementarea angajamentului iniţial. Beneficiarul va putea deschide angajament nou în cadrul submăsurii 11.2 pentru pachetul corespondent noii categorii de folosinţă, astfel: a)după finalizarea perioadei de conversie de 2 sau 3 ani, în cazul în care angajamentul iniţial era semnat pentru submăsura 11.1; b)după finalizarea perioadei asumate prin angajament la data semnării acestuia, în cazul în care angajamentul iniţial era semnat pentru submăsura 11.2.Beneficiarul care, pe parcursul implementării angajamentului măsurii 11, a schimbat categoria de folosinţă a terenului pe o parte din parcele va putea beneficia în continuare de plată pentru celelalte suprafeţe aflate sub angajament pe care înfiinţează culturi eligibile în cadrul pachetelor pentru care avea în derulare angajamentul, care rămâne în vigoare pentru restul duratei rămase pentru implementarea angajamentului iniţial. În situaţia în care schimbarea categoriei de folosinţă se realizează pe o parte din parcelă (parcelă cu angajament în desfăşurare), pentru parcelele rezultate se vor aplica următoarele reguli: • beneficiarul va putea obţine plata doar dacă în perioada de depunere a cererilor unice de plată sunt declarate două sau mai multe parcele cu categorii de folosinţă diferite şi dacă pe acestea solicită pachetul corespondent categoriei de folosinţă; • nu se aplică sancţiuni pentru parcelele rezultate dacă beneficiarul depune/transmite la APIA certificatul de conformitate care confirmă statutul (conversie/ecologic) suprafeţelor înregistrate în sistemul ecologic; • pentru pachetul(ele) corespondent(e) noii categorii de folosinţă nu se deschide/deschid un nou(i) angajament(e). Acesta(ea) se adaptează şi se urmăreşte/urmăresc până la finalizarea angajamentului deschis iniţial. În cazul angajamentelor P6.2 al M11, schimbarea categoriei de folosinţă din pajişte permanentă într-o categorie de folosinţă neeligibilă pentru angajamentul M10 conduce la nerespectarea angajamentului M10. h)Nota (8) la tabelul „Cerinţe specifice angajamentelor, definite conform fişei măsurii în PNDR 2014-2020" se modifică şi va avea următorul cuprins:(8) În conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 45/2021, cu modificările ulterioare, nu se aplică sancţiuni administrative în cazul în care fermierul demonstrează, în sensul art. 77 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, că nu este răspunzător pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor sau a altor obligaţii care rezultă din aplicarea normelor privind măsurile de dezvoltare rurală, în cazul în care suprafeţele sunt incluse, pe perioada de derulare a angajamentelor, în zonele cu protecţie strictă din parcurile naţionale şi naturale, stabilite în baza prevederilor art. 22 alin. (2) din OUG nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Angajamentele se închid fără recuperarea sumelor acordate pentru anii de cerere anteriori. i)Nota (9) la tabelul „Cerinţe specifice angajamentelor, definite conform fişei măsurii în PNDR 2014-2020" se modifică şi va avea următorul cuprins:(9) Pentru a nu repeta anul de conversie, respectiv pentru a nu prelungi perioada de conversie, în cazul în care, în anul curent de cerere, perioada de conversie se încheie după termenul-limită de depunere a cererii unice de plată, dar până la termenul legal de depunere la APIA a documentului justificativ de tip certificat de conformitate/master certificat care confirmă statutul de suprafaţă ecologică, la momentul depunerii cererii unice de plată în declaraţia de suprafaţă fermierul nu va mai solicita submăsura 11.1. Fermierul poate solicita deschiderea unui angajament nou în cadrul submăsurii 11.2 începând din anul curent de cerere, acest an reprezintă primul an de angajament pentru submăsura 11.2, iar nivelul plăţii în anul respectiv va fi cel corespondent submăsurii 11.2. Angajamentul pentru submăsura 11.1 se închide, dar fermierul este obligat să menţină certificarea suprafeţelor care au făcut obiectul angajamentului în cadrul submăsurii 11.1 pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul semnării acestuia. În situaţia în care documentul justificativ de tip certificat de conformitate/master certificat nu confirmă statutul de suprafaţă ecologică, nu se permite deschiderea angajamentului solicitat pentru submăsura 11.2, iar fermierul va fi sancţionat pentru nerespectarea angajamentului pentru submăsura 11.1. În situaţia în care în anul curent de cerere fermierul solicită sprijin pentru submăsura 11.1 şi ulterior depune la APIA în termenul legal documentul justificativ de tip certificat de conformitate/master certificat care confirmă statutul de suprafaţă ecologică, angajamentul aflat în derulare în baza submăsurii 11.1 este adaptat la condiţiile specifice ale submăsurii 11.2 pentru anul curent de cerere. Anul curent de cerere reprezintă anul finalizării conversiei şi ultimul an de angajament pe submăsura 11.1, iar nivelul plaţii în anul respectiv va fi cel corespondent submăsurii 11.2. Fermierul este obligat să menţină certificarea suprafeţelor care au făcut obiectul angajamentului în cadrul submăsurii 11.1 pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul semnării acestuia. În anul următor finalizării conversiei, fermierul poate deschide angajament nou în cadrul submăsurii 11.2. Adaptarea angajamentelor aflate în derulare în cadrul submăsurii 11.1 se acceptă până la termenul de depunere a documentului justificativ de tip certificat de conformitate/master certificat. Articolul IIPrevederile prezentului ordin se aplică cererilor de plată depuse începând cu campania 2021. Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Nechita-Adrian OrosSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 253/2021

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 253 din 2021
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 253/2021
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu