Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2336 din 12.08.2019

pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 684 din 19 august 2019SmartCity1

În baza prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor şi viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emit următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilor,Alexandru-Răzvan CucViceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,Vasile-Daniel SuciuANEXĂNORME METODOLOGICE privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean Articolul 1Prezentele norme metodologice stabilesc cadrul de aplicare a dispoziţiilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane. Articolul 2Transportul rutier contra cost de persoane prin serviciile regulate la nivel judeţean se poate efectua numai pe traseele cuprinse în programul de transport judeţean. Art. 3 - Transportul rutier contra cost de persoane la nivel judeţean se efectuează de către operatorii de transport rutier numai cu autobuze înmatriculate în România, la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenţei comunitare, precum şi licenţa de traseu însoţită de graficul de circulaţie. Articolul 4
(1) Transportul rutier judeţean contra cost de persoane prin servicii regulate se poate efectua de către operatorii de transport rutier numai în condiţiile în care aceştia deţin licenţă de traseu valabilă pentru traseul respectiv aşa cum aceasta este prevăzută în programul de transport judeţean.
(2) Licenţa de traseu este valabilă numai însoţită de graficul de circulaţie pe toată durata efectuării transportului şi numai dacă plecarea de la capătul de traseu s-a făcut în ziua şi la ora prevăzute în respectivul grafic de circulaţie.
Articolul 5
(1) Licenţa de traseu reprezintă documentul de transport pe baza căruia se poate efectua transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean.
(2) În cazul transportului rutier judeţean contra cost de persoane prin servicii regulate, licenţa de traseu se eliberează pentru fiecare traseu.
(3) Licenţele de traseu se eliberează operatorilor de transport rutier într-un număr egal cu numărul de autobuze prevăzute în programul judeţean de transport necesar pentru efectuarea traseului respectiv.
(4) Pe versoul licenţei de traseu se înscrie, la capacitatea autobuzului, capacitatea prevăzută în programul de transport pentru traseul respectiv.
(5) Modelul licenţei de traseu este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, iar modelul graficului de circulaţie al acesteia este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
(6) Durata de valabilitate a licenţei de traseu este egală cu durata de valabilitate a programului de transport judeţean.
Articolul 6
(1) Pe perioada de valabilitate a programelor de transport, operatorii de transport rutier pot utiliza la efectuarea curselor de pe un traseu oricare dintre autovehiculele înscrise la atribuirea traseelor din judeţul respectiv pentru care au obţinut licenţe de traseu, dacă au cel puţin aceeaşi capacitate cu cea prevăzută în programul de transport şi care întruneşte cel puţin acelaşi punctaj cu al autovehiculului utilizat pentru obţinerea licenţei de traseu.
(2) Înlocuirea unui autovehicul cu care operatorul de transport rutier a obţinut licenţe de traseu pe perioada de valabilitate a programului de transport este permisă, după notificarea consiliului judeţean, numai în următoarele situaţii:a)la solicitarea motivată a operatorului de transport, alta decât situaţia de la lit. b); b)prezintă defecţiuni tehnice.
(3) În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. a), înlocuirea unui autobuz cu care operatorul de transport rutier a obţinut licenţe de traseu pe perioada de valabilitate a programului de transport judeţean este permisă numai cu un autobuz care are cel puţin aceeaşi capacitate cu cea prevăzută în programul de transport şi care întruneşte cel puţin acelaşi punctaj cu al autovehiculului înlocuit, după notificarea consiliului judeţean.
(4) În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. b), înlocuirea provizorie a autobuzului se poate face pentru perioade însumând maximum 180 de zile pe an calendaristic, în baza documentului/documentelor eliberat/eliberate de service-ul auto autorizat şi a documentului prin care dovedeşte că a depus copia conformă a licenţei comunitare a autobuzului înlocuit la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. emitente.
(5) Pe toată durata înlocuirii, operatorul de transport rutier va depune copia conformă a licenţei comunitare a autobuzului înlocuit la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. emitente, care o va returna acestuia la sfârşitul perioadei de înlocuire.
(6) Autobuzul cu care se înlocuieşte cel defect, în condiţiile alin. (2) lit. b), trebuie să respecte prevederile de la alin. (3).
(7) Pe perioada înlocuirii se va asigura existenţa la bordul autobuzului a licenţei de traseu.
(8) În cazul în care, având în vedere fluxul mare de călători existent în toate staţiile cuprinse în graficul de circulaţie, este necesară efectuarea traseului cu autobuze de capacitate mai mare decât a celor titulare, înlocuirea autobuzului titular este permisă şi cu un autobuz având capacitatea mai mare decât a celui titular şi care întruneşte cel puţin acelaşi punctaj cu al celui înlocuit.
(9) Dacă operatorul economic, câştigător al traseului respectiv, nu poate asigura un autovehicul potrivit alin. (8), acesta poate prelua persoanele aflate peste capacitatea de transport a autobuzului titular cu un autobuz suplimentar, fără a fi condiţionat de respectarea capacităţii de transport prevăzută în programul de transport, dar care să întrunească cel puţin acelaşi punctaj cu al celui titular.
Articolul 7
(1) Efectuarea unei curse de pe un traseu cu un autobuz suplimentar se poate face numai în situaţia în care autobuzul utilizat în baza licenţei de traseu are capacitate insuficientă pentru preluarea tuturor persoanelor aflate la capătul de traseu.
(2) Efectuarea unei curse de pe un traseu cu un autobuz suplimentar prevăzută la alin. (1) se va face cu respectarea graficului de circulaţie aferent licenţei de traseu, asigurându-se existenţa la bordul autobuzului a unei copii a licenţei de traseu, ştampilată şi semnată de către administratorul operatorului de transport, având înscris în mod expres: „Subsemnatul, ........ ........ .........., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, că prezentul act este conform cu originalul". Pe foaia de parcurs existentă la bordul autobuzului se va specifica faptul că acesta este dublură.
Articolul 8După încetarea valabilităţii programelor de transport judeţean existente în prezent, durata acestora va fi de 5 ani. Articolul 9
(1) Prin programul de transport judeţean se stabilesc traseele, lungimea acestora, exprimată în număr de km/sens, numărul de curse planificate, graficele de circulaţie, numărul autobuzelor necesare şi capacitatea minimă de transport a acestora, precum şi autogările sau staţiile publice.
(2) Capacitatea minimă de transport precizată în programul judeţean de transport poate fi stabilită la „minimum 10 locuri" sau „minimum 23 de locuri" şi este dată de numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii.
Articolul 10
(1) Traseele cuprinse în programul de transport judeţean se atribuie electronic prin Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale, operat de instituţia cu atribuţii în acest sens conform prevederilor legale, în baza criteriilor de evaluare, solicitantului care întruneşte cel mai mare punctaj.
(2) În situaţia în care pentru un traseu s-a depus o singură solicitare valabilă, acesta este atribuit operatorului de transport rutier respectiv.
(3) Pe baza rezultatelor atribuirii electronice, consiliul judeţean emite hotărâre privind traseele atribuite şi licenţele de traseu aferente acestora.
(4) Criteriile de evaluare a operatorului de transport rutier sunt prevăzute în anexa nr. 3.
(5) Metodologia de punctare privind criteriile de evaluare este prevăzută în anexa nr. 4.
Articolul 11
(1) Cu cel puţin 150 de zile înainte de expirarea valabilităţii programului de transport judeţean, consiliul judeţean afişează pe site-ul instituţiei următorul program de transport şi calendarul atribuirii electronice a traseelor cuprinse în acesta.
(2) Calendarul unei atribuiri electronice în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale, operat şi gestionat de Agenţia pentru Agenda Digitală a României, conform prevederilor legale, va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:a)data introducerii programului de transport judeţean în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale de către instituţia care operează şi gestionează acest sistem, care reprezintă data de referinţă prevăzută la pct. 1 din anexa nr. 4; b)data transmiterii informaţiilor necesare atribuirii electronice, prevăzute în protocolul încheiat de către consiliul judeţean cu instituţia care operează şi gestionează Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale; c)perioada de 3 zile calendaristice pentru corectarea/completarea eventualelor erori/omisiuni; d)perioada de 6 zile calendaristice pentru depunerea solicitărilor în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale; e)perioada de 10 zile calendaristice pentru evaluarea solicitărilor depuse în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale de către instituţia care operează şi gestionează acest sistem; f)data şedinţei de atribuire electronică şi a publicării rezultatelor pentru asigurarea transparenţei de către Agenţia pentru Agenda Digitală a României, care operează şi gestionează Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale.
Articolul 12
(1) Datele la care au loc şedinţele de atribuire se vor stabili după cum urmează:a)cu 90 de zile înainte de expirarea valabilităţii programului de transport, în vederea atribuirii noilor programe de transport judeţene; b)cu 30 de zile înainte de expirarea valabilităţii programului de transport judeţean, în vederea atribuirii traseelor rămase nesolicitate sau neatribuite la şedinţele de atribuire prevăzute la lit. a); c)după intrarea în vigoare a programelor de transport judeţene se vor organiza, în funcţie de necesităţi, şedinţe de atribuire atât pentru traseele cuprinse în programele de transport rămase nesolicitate, neatribuite, nou-introduse, cât şi pentru cele la care există renunţări/retrageri; d)pentru un traseu cuprins în programele de transport judeţene la care a renunţat un operator de transport rutier sau în cazul în care măsura retragerii licenţei de traseu a rămas definitivă, se va organiza o şedinţă de atribuire în termen de 15 zile de la afişarea traseelor respective pe site-ul consiliului judeţean.
(2) Lista traseelor care au fost atribuite în cadrul fiecărei şedinţe va fi făcută publică de către consiliul judeţean, pe siteul acestuia, precum şi prin afişare la sediul acestuia.
(3) Lista traseelor rămase nesolicitate sau neatribuite se va afişa pe site-ul consiliilor judeţene, precum şi la sediul acestora, cu 20 de zile înainte de data următoarei şedinţe de atribuire.
(4) Operatorii de transport rutier vor depune toate opţiunile, în format electronic, în vederea atribuirii traseelor cuprinse în programele de transport judeţene, în intervalul de 6 zile cuprins între a 15-a zi şi a 10-a zi inclusiv înainte de data la care se desfăşoară şedinţa de atribuire respectivă.
Articolul 13Solicitările depuse de către operatorii de transport rutier în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale vor fi respinse de Agenţia pentru Agenda Digitală a României, care operează şi gestionează acest sistem conform prevederilor legale, în următoarele cazuri: a)au depăşit termenul prevăzut în calendarul atribuirii pentru depunerea solicitărilor; b)când operatorul de transport rutier nu deţine autobuze suficiente pentru a efectua cursele pentru care a depus opţiuni; c)când operatorul de transport rutier nu deţine copii conforme ale licenţei comunitare, valabile la data depunerii opţiunii, suficiente pentru a efectua cursele pentru care a depus opţiuni; d)când cursele pentru care s-au depus opţiuni nu pot fi efectuate cu acelaşi autobuz sau aceleaşi autobuze nominalizate în solicitare din cauza suprapunerii graficelor de circulaţie; e)când graficele de circulaţie aferente curselor de pe unul sau mai multe trasee nu permit efectuarea transportului cu autobuzul/autobuzele nominalizat(e) în solicitare, deoarece prin parcurgerea distanţei dintre locul de sosire dintr-o cursă şi locul de plecare în următoarea cursă, cu o viteză de deplasare de 50 km/oră, se depăşeşte ora de plecare în cursa care va urma. Articolul 14Traseele cuprinse în programul de transport judeţean care nu au fost solicitate sau atribuite la prima şedinţă de atribuire fac obiectul unor noi şedinţe de atribuire. Articolul 15
(1) În perioada de valabilitate, programele de transport judeţene pot fi actualizate astfel:a)prin prelungirea sau scurtarea traseelor existente, respectiv modificarea unuia sau ambelor capete de traseu, dar numai la iniţiativa consiliilor judeţene şi după aprobarea prin hotărâre a acestora; b)prin introducerea de noi trasee, la iniţiativa consiliilor judeţene şi după aprobarea prin hotărâre a acestora, cu condiţia ca acestea să nu se suprapună peste traseele existente; c)prin modificarea numărului de curse de către consiliul judeţean, dar numai la solicitarea consiliului judeţean şi după aprobarea prin hotărâre a acestuia; d)prin modificarea orelor din graficele de circulaţie de către consiliile judeţene, dar numai la solicitarea consiliului judeţean şi după aprobarea prin hotărâre a acestuia; e)prin introducerea sau, după caz, înlocuirea de staţii/autogări de către consiliul judeţean, dar numai la solicitarea consiliului judeţean şi după aprobarea prin hotărâre a acestuia; f)prin eliminarea de staţii/autogări de către consiliul judeţean, dar numai la solicitarea operatorului de transport rutier şi după aprobarea prin hotărâre a consiliului judeţean; g)pentru un traseu care nu a fost atribuit în două şedinţe de atribuire; h)prin eliminarea traseelor care urmează a fi incluse în programul public local din cadrul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitare, cu acordul operatorului de transport rutier, şi numai după aprobarea prin hotărâre a consiliului judeţean; i)prin modificarea zilelor din săptămână în care sunt efectuate cursele de pe traseele judeţene şi/sau a perioadei de efectuare a curselor, dar numai la solicitarea consiliului judeţean şi după aprobarea prin hotărâre a acestuia; j)prin modificarea capacităţii de transport, dar numai la solicitarea consiliului judeţean şi după aprobarea prin hotărâre a acestuia.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), c), d), e), f), i) j, graficul de circulaţie, anexă la licenţa de traseu deţinută de operatorul de transport pentru traseul respectiv, se va actualiza în mod corespunzător conform celor stabilite prin hotărârea consiliului judeţean de actualizare a programului de transport judeţean, eliberându-se în acest sens noi grafice de circulaţie.
(3) În situaţia actualizării programului de transport ca urmare a aplicării alin. (1) lit. g), suprapunerea traseelor este permisă, prin excepţie de la alin. (1) lit. a) şi b), în condiţiile prevăzute în hotărârea consiliului judeţean.
(4) În perioada de valabilitate a programului de transport judeţean, în cazul în care sunt impuse restricţii de circulaţie de către administratorul drumului pe anumite tronsoane de drum, graficele de circulaţie şi/sau capacitatea de transport prevăzute/prevăzută în programul de transport judeţean se pot/poate modifica de către autoritatea judeţeană de transport până la ridicarea restricţiei.
Articolul 16Eliberarea licenţei de traseu şi a graficului de circulaţie anexă la aceasta se face de către consiliul judeţean, în baza dreptului de efectuare obţinut ca urmare a rezultatelor stabilite de instituţia care operează, conform prevederilor legale, Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale, sentinţelor emise de instanţele de judecată competente sau în alte cazuri prevăzute de lege. Articolul 17În cazul în care operatorul de transport rutier căruia i s-a atribuit un traseu nu se prezintă la consiliul judeţean în vederea solicitării eliberării licenţei de traseu în termen de 5 zile de la data şedinţei de atribuire sau în cazul în care nu a ridicat licenţa de traseu în termen de 15 zile de la data solicitării, traseul respectiv va fi atribuit următorului operator de transport rutier clasat la şedinţa de atribuire. Articolul 18În cazul traseelor cuprinse în programul de transport judeţean, perioada de valabilitate a licenţei de traseu nu poate depăşi data expirării acestuia. Articolul 19
(1) Licenţa de traseu este document nominal al operatorului de transport rutier, nefiind transmisibilă, cu excepţia cazurilor în care operatorul de transport este rezultatul divizării, fuzionării, aportului la capitalul social sau înfiinţării ca filială a operatorului titular, cu aprobarea autorităţilor deliberative ale consiliului judeţean, cu respectarea condiţiilor prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Licenţa de traseu se eliberează după prezentarea de către operatorul de transport rutier a documentului de plată aferent.
(3) Cuantumul taxei pentru eliberarea licenţelor de traseu, potrivit alin. (2), şi al taxei pentru înlocuirea licenţelor de traseu, potrivit art. 23 alin. (1), se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean.
Articolul 20
(1) Renunţarea la licenţa de traseu aferentă se poate face la cererea operatorului de transport rutier. Cererea se depune la consiliul judeţean cu 60 de zile înainte de încetarea efectuării transportului pe traseul respectiv.
(2) Licenţa de traseu şi graficul de circulaţie aferent traseului pentru care s-a formulat cererea de renunţare se depun de către operatorul de transport la consiliul judeţean în prima zi lucrătoare de după expirarea acestei perioade.
(3) În cazul eliminării unor trasee cuprinse în programul de transport, care urmează a fi incluse în programul public local din cadrul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitare, renunţarea la licenţă se face numai la cererea expresă a operatorului de transport rutier.
(4) În cazul în care operatorul de transport rutier a renunţat la licenţa de traseu pe un traseu, conform art. 15 alin. (1) lit. h), acesta are obligaţia de a presta activitatea de transport până la atribuirea respectivului traseu de către asociaţia de dezvoltare intercomunitară.
Articolul 21
(1) Retragerea licenţei de traseu se face de consiliul judeţean emitent în următoarele cazuri:a)când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia; b)în cazul săvârşirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri grave, după cum urmează:

(i) când licenţa de traseu a fost obţinută prin furnizarea unor documente care conţineau informaţii eronate;
(ii) când operatorul de transport rutier, deţinător al licenţei de traseu, a încredinţat spre efectuare altui operator de transport rutier curse prevăzute în graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu;

c)în cazul săvârşirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri repetate, după cum urmează:

(i) în cazul transportului judeţean, când operatorul de transport rutier a efectuat mai puţin de 95% din totalul curselor prevăzute în graficul de circulaţie al licenţei de traseu a se efectua într-o lună calendaristică;
(ii) când operatorul de transport rutier a înlocuit de mai mult de 3 ori unul dintre vehicule fără respectarea prevederilor art. 6 alin. (2) şi (4);

d)la încetarea activităţii operatorului de transport rutier; e)la suspendarea/retragerea licenţei de transport/licenţei comunitare a operatorului de transport rutier sau pe perioada suspendării acesteia; f)operatorul de transport rutier are activitatea suspendată; g)în alte cazuri stabilite prin hotărâre de consiliul judeţean.
(2) În cazul retragerii licenţei de traseu, operatorul de transport rutier va fi înştiinţat de către consiliul judeţean emitent, fiind obligat să efectueze serviciul de transport pe o perioadă de 60 de zile de la data înştiinţării.
(3) După retragerea licenţei de traseu, traseul respectiv va fi atribuit în cadrul următoarei şedinţe de atribuire prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. d).
(4) În cazul în care operatorului de transport rutier i s-a retras licenţa de traseu sau a renunţat la aceasta, din motive ce nu pot fi imputate consiliului judeţean, forţei majore ori cazului fortuit, acesta nu mai poate participa la atribuirea aceluiaşi traseu pe toată perioada de valabilitate a programului de transport.
Articolul 22Modul de efectuare a transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean se stabileşte şi se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean. Articolul 23
(1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licenţelor de traseu se comunică de către operatorul de transport rutier consiliului judeţean, în termen de 15 zile de la data constatării, acestea înlocuindu-se pe baza documentului de plată.
(2) Pierderea sau sustragerea licenţelor de traseu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Articolul 24
(1) Consiliile judeţene pot atribui trasee, pe o perioadă de 60 de zile, termen în care se va organiza atribuirea electronică a acestora prin Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale, pe bază de anunţ public, cu respectarea criteriilor de evaluare prevăzute în anexa nr. 3, în următoarele situaţii:a)în cazul traseelor pentru care operatorii de transport nu au depus solicitare de prelungire conform art. X alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2019; b)în cazul în care operatorul de transport renunţă la executarea transportului, fără respectarea termenului de 60 de zile prevăzut la art. 20 alin. (1).
(2) Procedura de atribuire prevăzută la alin. (1) se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean.
(3) În cazul suspendării licenţei de transport/licenţei comunitare, consiliile judeţene pot atribui direct trasee, pe perioada suspendării.
(4) În cazul în care, din motive ce nu sunt imputabile consiliului judeţean, traseele menţionate la alin. (1) nu sunt atribuite în termenul de 60 de zile, acesta se prelungeşte până la data atribuirii lor, dar nu mai mult de 12 luni.
(5) În cazul prevăzut la alin. (3), durata licenţei de traseu astfel atribuită va fi egală cu cea a perioadei de suspendare.
Articolul 25
(1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licenţelor de traseu se comunică consiliilor judeţene de către operatorul de transport rutier, în termen de 15 zile de la data constatării, acestea înlocuindu-se cu un document nou, cu plata tarifelor aferente.
(2) Pierderea sau sustragerea licenţelor de traseu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Articolul 26 Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
ANEXA Nr. 1la normele metodologice*)*) Anexa nr. 1 la normele metodologice este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 2la normele metodologice (faţă) CONSILIUL JUDEŢEAN ........ ............... Operator de transport rutier ........ ................ ............. GRAFIC DE CIRCULAŢIE Seria .......... Nr. ........ .........(1) Servicii de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel judeţean A. Denumirea traseului ........ ................ ..........

DUS Km Nr. staţie Denumirea staţiei ÎNTORS
Ora de plecare Ora de plecare
C1 C2 C3 Cn C1 C2 C3 Cn

L.S., (1) Se înscriu seria şi numărul licenţei pentru traseu. (verso) B. Condiţii pentru asigurarea graficului de circulaţie: 1. Zilele în care circulă: 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare: 3. Amenajările şi dotările autovehiculului: 4. Numărul de şoferi necesar: C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/staţiilor:

Nr. crt. Autogara (staţie) Nr./data contract Valabil până la ........ ........

Operator de transport rutier, ........ ................ ................ ........ ......... (semnătura şi ştampila) Emitent, ........ ................ ................ ........ ......... (semnătura şi ştampila) Data emiterii ........ ............... ANEXA Nr. 3la normele metodologice CRITERIILE DE EVALUARE a operatorului de transport şi punctajele care se acordă în cazul atribuirii traseelor judeţene 1. Vechimea parcului de vehicule: • Anul de fabricaţie (AF) este acelaşi cu anul atribuirii (AA) - 35 puncte; • AF = AA - 1 - 30 puncte; • AF = AA - 2 - 25 puncte; • AF = AA - 3 - 20 puncte; •AF = AA - 4 - 15 puncte; • AF = AA - 5 - 12 puncte; • AF = AA - 6 - 11 puncte; • AF = AA - 7 - 10 puncte; • AF = AA - 8 - 9 puncte; • AF = AA - 9 - 8 puncte; • AF = AA - 10 - 7 puncte; • AF = AA - 11 - 6 puncte; • AF = AA - 12 - 5 puncte; • AF = AA - 13 - 4 puncte; • AF = AA - 14 - 3 puncte; • AF = AA - 15 - 2 puncte; • AF = AA - 16 - 1 punct. 2. Gradul de confort al autovehiculelor, clasificate pe categorii: • categoria I - 15 puncte; • categoria a II-a - 12 puncte; • categoria a III-a - 9 puncte; • categoria a IV-a - 1 punct. Vehiculele neclasificate nu pot participa la atribuirea traseelor cuprinse în programul de transport judeţean. 3. Dotarea autobuzului cu instalaţie de aer condiţionat - 5 puncte. 4. Operatorul de transport rutier nu poate participa la atribuirea traseelor judeţene, în cazul în care înregistrează obligaţii restante la bugetul de stat/bugetul local, conform certificatelor de atestare fiscală. ANEXA Nr. 4la normele metodologice METODOLOGIA DE PUNCTARE privind criteriile de evaluare a operatorului de transport 1. Punctajele aferente criteriilor de evaluare prevăzute la pct. 1-3, precum şi îndeplinirea condiţiei de participare prevăzute la pct. 4 din anexa nr. 3 la normele metodologice se raportează la data de referinţă care reprezintă prima zi din calendarul atribuirii electronice. 2. La criteriul nr. 1 din anexa nr. 3 la normele metodologice se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea cursei. Punctele se cumulează şi apoi se face media aritmetică. Numărul de ani se stabileşte în funcţie de anul de fabricaţie înscris în certificatul de înmatriculare sau în cartea de identitate a autovehiculului, fără a se lua în considerare luna din an. 3. La criteriul nr. 2 din anexa nr. 3 la normele metodologice se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea traseului. Punctele se cumulează şi apoi se face media aritmetică. 4. La criteriul nr. 3 din anexa nr. 3 la normele metodologice se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea traseului. Punctele se cumulează şi apoi se face media aritmetică. 5. Punctajul obţinut la criteriile de evaluare 1-3 din anexa nr. 3 la normele metodologice se cumulează. 6. În cazul în care operatorul de transport rutier nu prezintă dovada că nu are datorii la bugetul local şi/sau de stat, nu poate participa la atribuirea traseelor judeţene. 7. În cazul grupelor de trasee se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea fiecărui traseu în parte. Pentru fiecare traseu din grupa de trasee se va face media aritmetică. Punctele obţinute pe fiecare traseu se cumulează şi se face media aritmetică. În cazul în care operatorul de transport rutier a renunţat la licenţa de traseu pentru un traseu, este depunctat cu trei puncte pentru fiecare traseu. În această situaţie, punctajul obţinut la criteriile de evaluare 1-3 din anexa nr. 3 la normele metodologice se cumulează, iar din totalul rezultat se scad punctele corespunzătoare renunţărilor. 8. În caz de egalitate de puncte la punctajul general, licenţa de traseu se atribuie operatorului de transport rutier care întruneşte punctajul cel mai mare la criteriul 1 din anexa nr. 3 la normele metodologice. În cazul în care se menţine egalitatea, licenţa de traseu se atribuie operatorului de transport rutier care întruneşte punctajul cel mai mare la criteriul 2 din anexa nr. 3 la normele metodologice. Dacă şi astfel se menţine egalitatea, licenţa de traseu se atribuie operatorului de transport rutier care întruneşte punctajul cel mai mare la criteriul 3 din anexa nr. 3 la normele metodologice. În situaţia în care şi după aplicarea algoritmului de calcul anterior menţionat există doi sau mai mulţi operatori de transport rutier, clasaţi pe locul 1, care au punctaje identice la toate cele 3 criterii de evaluare, licenţa de traseu se atribuie operatorului de transport rutier care are cea mai mare experienţă similară.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2336/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2336 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2336/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu