Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 221 din 25 august 2005

pentru aprobarea Normelor privind limitarea eliberarilor de efluenti radioactivi in mediu

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI


SmartCity3

              COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 820 din  9 septembrie 2005

    In conformitate cu prevederile:
    - Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Hotararii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, cu modificarile ulterioare,

    presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele privind limitarea eliberarilor de efluenti radioactivi in mediu prezentate in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Normele prevazute la art. 1 intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 4
    Directia radioprotectie si deseuri radioactive va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                      Presedintele Comisiei Nationale
                  pentru Controlul Activitatilor Nucleare,
                              Vilmos Zsombori

    ANEXA 1

                              NORME
    privind limitarea eliberarilor de efluenti radioactivi in mediu

    CAP. 1
    Scop si definitii

    Art. 1
    Prezentele norme sunt emise in temeiul Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, denumita in continuare CNCAN, si stabilesc principiile si cerintele generale privind eliberarile de efluenti radioactivi lichizi si gazosi in mediu, precum si autorizarea si controlul acestor eliberari.
    Art. 2
    Prezentele norme completeaza prevederile Normelor fundamentale de securitate radiologica, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 14/2000 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404 si 404 bis din 29 august 2000, ale Normelor fundamentale pentru gospodarirea in siguranta a deseurilor radioactive, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 56/2004 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 393 din 4 mai 2004, si ale Normelor de securitate radiologica privind radioprotectia operationala in mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si toriu, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 127/2002 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 677 din 12 septembrie 2002.
    Art. 3
    In scopul aplicarii prezentelor norme, pe langa termenii si expresiile care se definesc in Legea nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Normele fundamentale de securitate radiologica, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 14/2000, mai sunt utilizati termeni si expresii specifice, ale caror definitii sunt date in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentele norme.

    CAP. 2
    Domeniul de aplicabilitate

    Art. 4
    (1) Prezentele norme se aplica tuturor practicilor in care, in cadrul operarii normale, urmeaza sa fie eliberate in mediu, in cantitati si in concentratii limitate, substante radioactive sub forma lichida sau gazoasa.
    (2) In particular, prezentele norme se aplica la practicile privind centralele nuclearoelectrice, reactorii de cercetare, statiile pentru tratarea si conditionarea deseurilor radioactive, mineritul si prepararea minereurilor de uraniu sau toriu, prelucrarea materiei prime nucleare si fabricarea combustibilului nuclear, precum si la practicile medicale, industriale si de cercetare unde are loc eliberarea de efluenti radioactivi, inclusiv eliberarea de efluenti radioactivi la canalizarea publica.
    (3) Prezentele norme nu se aplica in situatii de accident.
    (4) Prezentele norme nu se aplica eliberarilor de efluenti radioactivi de la depozitele finale de deseuri radioactive sau de la minele de uraniu ori toriu dupa finalizarea inchiderii; pentru aceste situatii autorizarea si controlul eliberarilor de efluenti radioactivi se vor stabili prin reglementari specifice.

    CAP. 3
    Obiectiv

    Art. 5
    Obiectivul prezentelor norme este limitarea si optimizarea eliberarilor de efluenti radioactivi in mediu in vederea asigurarii protejarii sanatatii populatiei si protectiei mediului acum si in viitor.

    CAP. 4
    Constrangeri de doza anuala si limitele derivate de emisie

    Art. 6
    (1) Pentru fiecare dintre practicile pentru care, in cadrul operarii normale, urmeaza sa fie evacuate in mediu substante radioactive sub forma lichida sau gazoasa, CNCAN stabileste constrangeri de doza efectiva anuala pentru persoanele din populatie, referitoare la expunerea la radiatii datorata efluentilor radioactivi.
    (2) Constrangerile de doza efectiva anuala stabilite de CNCAN asigura ca limitele anuale de doza efectiva pentru persoanele din populatie, acum si in viitor, sa nu fie depasite, in conditiile in care persoana respectiva este supusa expunerii provenite de la toate sursele si practicile relevante.
    (3) Constrangerile de doza efectiva anuala prevazute la alin. (1) se refera la doza anuala incasata prin expunere externa, insumata cu doza anuala angajata ca urmare a incorporarii de catre persoanele din grupurile critice existente sau anticipate, pe toate caile relevante de expunere la radiatii a persoanelor respective, ce decurg din eliberarile de efluenti radioactivi in mediu.
    Art. 7
    (1) Solicitantul/titularul de autorizatie a unei practici pentru care, in cadrul operarii normale, urmeaza sa fie evacuati in mediu efluenti radioactivi sub forma lichida sau gazoasa trebuie sa stabileasca limite derivate de emisie anuala a efluentilor radioactivi lichizi, respectiv gazosi, care sa asigure respectarea constrangerilor de doza efectiva anuala.
    (2) In vederea declansarii de investigatii in cazul aparitiei emisiilor crescute de efluenti radioactivi, pentru a preveni nerespectarea limitelor derivate de emisie anuala, precum si pentru a preveni posibilitatea cresterii semnificative a dozelor datorita emisiilor crescute de efluenti radioactivi in conditii de dispersie slaba in mediu, CNCAN poate cere titularului de autorizatie sa stabileasca si limite derivate de emisie zilnica pe deversare, saptamanala, lunara si trimestriala.
    (3) Limitele derivate de emisie prevazute la alin. (1) si (2) trebuie sa fie certificate de un expert acreditat.
    (4) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) si (2):
    a) practicile medicale, industriale sau de cercetare, pentru care CNCAN a autorizat eliberarea efluentilor radioactivi lichizi la canalizarea publica, pentru care limitele derivate de emisie implicite se stabilesc conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezentele norme;
    b) practicile medicale, industriale sau de cercetare, pentru care CNCAN a autorizat limitele derivate implicite de emisie a efluentilor radioactivi gazosi, conform anexei nr. 2.
    (5) Limitele derivate de emisie anuala stabilite de solicitantul/titularul de autorizatie, conform prevederilor alin. (1) si (4), precum si limitele derivate de emisie zilnica pe deversare, saptamanala, lunara si trimestriala, stabilite de solicitantul/titularul de autorizatie conform prevederilor alin. (2), se aproba de CNCAN in procesul de autorizare.
    (6) In vederea optimizarii expunerii la radiatii a populatiei si a mediului, datorita eliberarilor de efluenti radioactivi, solicitantul/titularul de autorizatie trebuie sa realizeze evaluarea dozei anuale colective ce decurge din eliberarile de efluenti radioactivi.
    (7) Masurile de reducere a eliberarilor de efluenti radioactivi la valori mai joase decat limitele derivate de emisie anuala a efluentilor radioactivi, alegerea metodelor si echipamentelor adecvate de monitorizare a emisiilor radioactive si a radioactivitatii mediului in vecinatatea instalatiilor nucleare si radiologice, precum si amploarea programelor de monitorizare vor fi optimizate luandu-se in considerare atat doza efectiva anuala incasata de persoanele din grupurile critice, cat si dozele efective colective anuale pentru populatie, ce decurg din eliberarile de efluenti radioactivi.

    CAP. 5
    Stabilirea limitelor derivate de emisie anuala a efluentilor radioactivi si aprobarea acestora de catre CNCAN

    Art. 8
    (1) Pentru stabilirea limitelor derivate de emisie anuala solicitantul/titularul de autorizatie trebuie sa evalueze dozele anuale corespunzatoare evacuarilor intentionate pentru toti radionuclizii emisi, pe fiecare cale de evacuare, determinand ponderea relativa a dozelor corespunzatoare fiecarui radionuclid de pe fiecare cale de evacuare.
    (2) Pe baza ponderilor relative, pentru fiecare radionuclid de pe fiecare cale de evacuare se stabilesc limite derivate de emisie anuala in asa fel incat pe total sa se satisfaca constrangerea de doza efectiva anuala, conform formulei:

     __   __                       E
    \    \                 *        constr
     >    >  (f  )      x Q   </= ---------,
    /__  /__   ik model    ik       Gamma
      i    k

    unde:
    - (f_ik)_model este doza efectiva maxima anuala pentru o persoana din grupul critic, datorata eliberarii unui bequerel din radionuclidul i sau grupul de radionuclizi i, stabilit conform prevederilor alin. (3), pe calea de eliberare k; (f_ik)_model trebuie sa fie calculat conform unui model agreat in prealabil de CNCAN;
        *
    - Q_ik este limita derivata de emisie anuala, exprimata in Bq/an, pentru radionuclidul i sau grupul de radionuclizi i, pe calea de evacuare k; doza respectiva este calculata cu acelasi model folosit pentru calcularea lui (f_ik)_model, model agreat in prealabil de CNCAN;
    - E_constr este constrangerea de doza efectiva anuala, exprimata in Sv/an pentru persoanele din grupurile critice referitoare la expunerea la radiatii datorata efluentilor radioactivi;
    - Gamma este un factor de siguranta care tine cont de incertitudinile modelului utilizat la calculul dozelor si a carui valoare se aproba de CNCAN odata cu limitele derivate de emisie anuala.
    (3) CNCAN poate accepta si stabilirea de limite derivate de emisie anuala pentru grupurile de radionuclizi (cum ar fi gaze nobile, halogeni sau grupuri de radionuclizi mai putin relevanti pentru doza), caz in care pentru stabilirea limitei derivate de emisie anuala pentru grupul respectiv se utilizeaza ipoteze conservative, cum ar fi, de exemplu, considerarea celui mai restrictiv radionuclid din grup.
    (4) In cazul in care constrangerea de doza efectiva anuala este stabilita de CNCAN separat pentru diferite cai de evacuare, este necesar ca pentru fiecare cale de evacuare k sa fie satisfacuta constrangerea de doza respectiva, conform formulei:

     __                        E
    \                 *         constr, k
     >  (f  )      x Q   </= -------------,
    /__   ik model    ik        Gamma
      i

    unde:
    - E_constr, k reprezinta constrangerea de doza efectiva anuala, pentru persoane din grupuri critice fata de calea de eliberare k, exprimata in mSv/an.
     Simbolurile celelalte au aceeasi semnificatie ca in formula prezentata la alin. (2).
    Art. 9
    (1) Aprobarea de catre CNCAN a limitelor derivate de emisie, prevazuta la art. 7 alin. (1), (2) si (4), se face pe baza analizarii documentatiei suport.
    (2) Documentatia suport prevazuta la alin. (1) va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
    a) descrierea exhaustiva a cailor si mecanismelor de evacuare si de dispersie in mediile receptoare a efluentilor radioactivi (descrierea va fi insotita de desene lamuritoare);
    b) caracteristicile fizico-chimice relevante ale efluentilor radioactivi si estimarea activitatilor anuale si a concentratiilor activitatii pentru radionuclizii continuti in efluenti, pentru fiecare cale de evacuare (se vor preciza atat valorile pentru operare normala, cat si pentru situatiile anormale, pentru toata durata de desfasurare a practicii);
    c) caile de expunere prin care radionuclizii emisi pot conduce la expunerea populatiei si/sau la contaminarea mediului ambiant;
    d) grupurile critice si justificarea selectarii lor (grupurile critice trebuie sa fie suficient de mici pentru a asigura omogenitatea referitoare la varsta, dieta, conditii de viata si mediu, precum si la acele aspecte comportamentale care afecteaza dozele incasate);
    e) modelul de evaluare a dozelor, valorile parametrilor relevanti utilizati in cadrul modelului si justificarea selectarii acestor valori, precum si incertitudinile asociate calculelor de doza (modelul va tine cont de variatiile unor parametri importanti, cum ar fi concentratia de activitate in efluentii radioactivi lichizi sau debitul apei receptoare pentru efluentii lichizi, precum si de conditiile climatice si de acumularea radionuclizilor emisi in anii anteriori);
    f) valoarea factorului de siguranta gamma prevazut in formulele cuprinse la art. 8 alin. (2) si (4), utilizate pentru demonstrarea respectarii constrangerilor de doza, precum si justificarea selectarii acestei valori;
    g) valorile stabilite pentru limitele derivate de emisie si calculul acestor valori;
    h) descrierea generala a programului de monitorizare a emisiilor radioactive si a programului de monitorizare a radioactivitatii mediului in vecinatatea instalatiei nucleare sau radiologice;
    i) masurile de optimizare avute in vedere pentru minimizarea evacuarilor de efluenti radioactivi;
    j) un studiu preoperational care sa constituie baza de stabilire a cailor de expunere si grupurile critice mentionate la lit. c) si, respectiv, lit. d).

    CAP. 6
    Responsabilitatile titularului de autorizatie pe durata operarii instalatiei

    Art. 10
    Titularul de autorizatie trebuie sa respecte, dupa caz, urmatoarele restrictii la deversarea efluentilor radioactivi lichizi:
    a) lichidele de deversare trebuie sa fie miscibile cu apa si rapid dispersabile in apa;
    b) daca lichidul de deversare contine materiale in suspensie peste limitele legale, trebuie filtrat inainte de deversare;
    c) daca lichidul de deversare contine sau este suspect de a contine particule ori aglomerari de particule cu activitate mare, trebuie filtrat inainte de deversare;
    d) lichidele acide sau alcaline trebuie neutralizate inainte de deversare;
    e) daca lichidele de deversare contin si substante toxice sau chimice de natura sa afecteze in mod nefavorabil mediul ori tratarea apelor reziduale, ele trebuie tratate inainte de deversare, in conformitate cu reglementarile specifice de protectie a sanatatii si a mediului.
    Art. 11
    (1) Titularul de autorizatie trebuie sa analizeze la intervale regulate de timp eliberarile de efluenti radioactivi si masurile de control asociate.
    (2) Daca autorizatia nu prevede altfel, intervalul de timp prevazut la alin. (1) este de 2 ani.
    (3) Titularul de autorizatie trebuie sa analizeze eliberarile de efluenti radioactivi si masurile de control asociate ori de cate ori au loc modificari privind caile de expunere sau componenta grupurilor critice.
    Art. 12
    (1) Titularul de autorizatie trebuie sa asigure optimizarea expunerii populatiei si a contaminarii mediului prin reducerea emisiilor de efluenti radioactivi sub valoarea limitelor derivate de emisie, atat cat este rezonabil de realizat.
    (2) Titularul de autorizatie trebuie sa stabileasca si sa implementeze programe de monitorizare a emisiilor radioactive si a radioactivitatii mediului in vecinatatea instalatiei, pe baza carora sa demonstreze ca limitele derivate de emisie sunt respectate si sa verifice ca presupunerile facute privind modelul de evaluare a dozelor si valorile parametrilor relevanti utilizati in cadrul modelului raman valabile.

    CAP. 7
    Evidente si raportari

    Art. 13
    (1) Titularul de autorizatie trebuie sa tina evidenta emisiilor de efluenti radioactivi gazosi si lichizi si a dozelor efective asociate.
    (2) Evidenta prevazuta la alin. (1) se pastreaza pana la incheierea dezafectarii instalatiei si pana la eliberarea nerestrictiva a amplasamentului de sub cerintele de autorizare.
    Art. 14
    (1) Titularul de autorizatie trebuie sa raporteze la CNCAN pana la sfarsitul primului trimestru al anului urmator emisiile radioactive anuale si dozele efective anuale asociate.
    (2) Titularul de autorizatie pentru practicile privind centralele nuclearoelectrice, reactorii de cercetare, extragerea si prepararea minereurilor de uraniu sau toriu ori alte practici, pentru care autorizatia prevede acest lucru, trebuie sa raporteze la CNCAN, pana la sfarsitul trimestrului urmator, emisiile radioactive trimestriale si dozele efective trimestriale asociate.
    (3) Titularul de autorizatie trebuie sa raporteze de indata la CNCAN orice depasire a limitelor derivate de emisie zilnica/pe deversare, saptamanala, lunara sau trimestriala.

    CAP. 8
    Managementul calitatii

    Art. 15
    (1) Titularul de autorizatie trebuie sa stabileasca programe de management al calitatii privind activitatile de monitorizare a emisiilor de efluenti radioactivi si activitatile de monitorizare a factorilor de mediu.
    (2) Programele de management al calitatii prevazute la alin. (1) trebuie sa includa masuri care sa asigure ca:
    a) cerintele privind monitorizarea emisiilor de efluenti radioactivi, monitorizarea factorilor de mediu si reprezentativitatea prelevarilor sunt implementate corespunzator;
    b) frecventa prelevarilor este corespunzatoare;
    c) procedurile de etalonare si verificare a echipamentelor de masura sunt corespunzatoare;
    d) sunt implementate programe de intercomparare;
    e) masurarile sunt trasabile la standarde internationale;
    f) laboratoarele analitice sunt desemnate de CNCAN ca laboratoare notificate, conform reglementarilor in vigoare;
    g) sistemul de evidenta a inregistrarilor este corespunzator;
    h) procedura de raportare este in acord cu prevederile prezentelor norme si ale celorlalte reglementari interne aprobate de CNCAN.

    ANEXA 1

                              DEFINITII

    CDA - concentratia derivata in aer a unui radionuclid, exprimata in Bq/mc, reprezentand concentratia de activitate a radionuclidului respectiv in aerul in care, daca o persoana lucreaza 2.000 de ore, se atinge doza limita anuala pentru persoane expuse profesional.
    CMA - concentratia maxima a activitatii in aer permisa pentru un radionuclid, exprimata in Bq/mc; in cuprinsul acestor norme CMA = 1% CDA.
    Efluenti gazosi - gaze nobile, halogeni, vapori si particule, inclusiv aerosoli.
    LAI - Limita anuala de incorporare reprezentand activitatea incorporata de o persoana expusa profesional ce conduce la o doza angajata de 20 mSv.

    ANEXA 2

                              LIMITE
         derivate implicite de eliberare a efluentilor radioactivi

    a) Limite derivate implicite de eliberare a efluentilor radioactivi lichizi la canalizarea publica
    1. Pentru practicile medicale, industriale sau de cercetare, pentru care CNCAN a autorizat eliberarea efluentilor la canalizarea publica, eliberarile de efluenti radioactivi lichizi trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii:
    (i) pentru o singura eliberare:

     __     A
    \        k
     >  ----------- </= 2,5,
    /__  LAI
      k     min, k

    unde:
    - A_k este activitatea de radionuclid k deversata in cursul eliberarii respective, exprimata in Bq;
    - LAI_min, k este cea mai restrictiva valoare a limitei anuale de incorporare prin inhalare sau ingestie a radionuclidului k, pentru o persoana expusa profesional, exprimata in Bq, obtinuta pentru doza efectiva anuala de 20 mSv, utilizandu-se valorile pentru coeficientii de doza efectiva prevazuti in tabelele 4-C1 si 4-C2 din anexa nr. 4 la Normele fundamentale de securitate radiologica, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 14/2000. Valoarea LAI_min, k se obtine prin rotunjirea valorii calculate la o singura cifra semnificativa;
    (ii) pentru toate eliberarile de pe parcursul unei luni:

     __     A
    \        k
     >  ----------- </= 25,
    /__  LAI
      k     min, k

    unde:
    - LAI_min, k are semnificatia de la conditia (i);
    - A_k este activitatea de radionuclid k deversata in cursul lunii respective;
    (iii) pentru toate eliberarile de pe parcursul unui an calendaristic:

     __     A
    \        k
     >  ----------- </= 200,
    /__  LAI
      k     min, k

    unde:
    - LAI_min, k are semnificatia de la conditia (i);
    - A_k este activitatea de radionuclid k deversata in cursul anului respectiv.
    2. Valorile LAI_min, k pentru cei mai utilizati radionuclizi sunt prezentate in tabelul nr. 1.

    b) Limite derivate implicite de eliberare a efluentilor radioactivi gazosi
    1. Pentru practicile medicale, industriale sau de cercetare, pentru care CNCAN a autorizat utilizarea limitelor implicite de eliberare a efluentilor gazosi, eliberarile respective trebuie sa fie limitate in asa fel incat, in imediata apropiere a gurii de ventilatie (adica, daca nu exista puncte mai apropiate unde se poate afla un timp semnificativ un lucrator sau o persoana din populatie, la maximum 5 m de gura de ventilatie), sa fie satisfacuta conditia:

     __   C
    \      k
     >  ------ </= 1,
    /__  CMA
      k     k

    unde:
    - CMA_k este concentratia maxima a activitatii in aer permisa pentru radionuclidul k, exprimata in Bq/mc, reprezentand 1% din CDA_k (concentratia derivata in aer a radionuclidului k);
    - C_k este concentratia activitatii in aer a radionuclidului k in imediata apropiere a gurii de ventilatie, exprimata in Bq/mc.
    2. Deducerea CDA pentru un radionuclid oarecare, la care expunerea externa poate fi neglijata, se face pe baza formulei:

             LAI
                inh, k
    CDA  = ------------,
       k         V

    unde:
    - CDA_k este concentratia derivata in aer radionuclidului k, exprimata in Bq/mc;
    - V este 2.400 mc/an, reprezentand volumul de aer inhalat in 2.000 de ore de lucru pe an la o rata de inhalare de 1,2 mc/ora;
    - LAI_inh, k este limita anuala de incorporare prin inhalare a radionuclidului k, pentru o persoana expusa profesional, exprimata in Bq, obtinuta pentru doza efectiva anuala de 20 mSv, utilizandu-se valorile pentru coeficientii de doza efectiva prevazuti in tabelele 4-C1 si 4-C2 din anexa nr. 4 la Normele fundamentale de securitate radiologica, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 14/2000, tinand cont de tipul de absorbtie pulmonara (determinat de forma chimica a substantei radioactive emise) si de dimensiunile particulelor emise; daca acesti factori sunt necunoscuti, in calcularea CDA_k conform formulei de mai sus se va utiliza cea mai restrictiva (deci cea mai mare) valoare pentru coeficientul de doza efectiva. Valoarea CDA se obtine prin rotunjirea valorii calculate la o singura cifra semnificativa.
    3. La obtinerea CDA pentru gazele nobile si gazele care nu sunt absorbite usor in organism, precum si pentru radionuclizii de viata scurta, emitatori de radiatii gamma penetrante, trebuie sa se tina cont de expunerea externa. Calculul expunerii externe se face utilizandu-se modelul imersiei intr-un nor radioactiv infinit. Valoarea CDA se obtine prin rotunjirea valorii calculate la o singura cifra semnificativa.
    4. Valorile CMA pentru cei mai uzuali radionuclizi si conditiile in care s-a efectuat calculul pentru fiecare radionuclid sunt prezentate in tabelul nr. 2.
    5. Valorile CMA pentru cele mai uzuale gaze inerte si alte gaze pentru care CMA se calculeaza pe baza expunerii externe sunt prezentate in tabelul nr. 3.

    Tabelul Nr. 1*)

    *) Tabelul nr. 1 este reprodus in facsimil.

               Valorile LAI_min pentru cei mai uzuali radionuclizi

 _____________________________________________________________________________
|Radionuclid  LAI_min (Bq)|Radionuclid  LAI_min (Bq)|Radionuclid  LAI_min (Bq)|
|_________________________|_________________________|_________________________|
| H-3 (apa)        1*10^9 | Sr-82            2*10^6 | Eu-152           5*10^5 |
| C-14             3*10^7 | Sr-85            3*10^7 | Gd-153           8*10^6 |
| F-18             2*10^8 | Sr-89            3*10^6 | Dy-165           2*10^8 |
| Na-22            6*10^6 | SR-90            1*10^5 | Ho-166           1*10^7 |
| Na-24            4*10^7 | Y-88             5*10^6 | Tm-170           3*10^6 |
| P-32             6*10^6 | Y-90             7*10^6 | Yb-169           7*10^6 |
| P-33             1*10^7 | Zr-95            4*10^6 | Ta-182           2*10^6 |
| S-35             2*10^7 | Nb-95            1*10^7 | W-185            4*10^7 |
| Cl-36            3*10^6 | Mo-99            2*10^7 | W-187            3*10^7 |
| K-43             8*10^7 | Tc-99m           7*10^8 | W-188            9*10^6 |
| Ca-45            7*10^6 | Ru-103           7*10^6 | Re-186           1*10^7 |
| Sc-46            3*10^6 | Ru-106           3*10^5 | Os-191           1*10^7 |
| Cr-51            5*10^8 | Pd-103           5*10^7 | Ir-192           3*10^6 |
| Mn-54            1*10^7 | Ag-110m          2*10^6 | Pt-193           7*10^8 |
| Mn-56            8*10^7 | Cd-109           2*10^6 | Au-198           2*10^7 |
| Fe-52            1*10^7 | In-111           7*10^7 | Hg-197           5*10^6 |
| Fe-55            2*10^7 | In-113m          6*10^8 | Hg-203           3*10^6 |
| Fe-59            6*10^6 | Sn-113           8*10^6 | Tl-201           2*10^8 |
| Co-57            2*10^7 | Sb-124           3*10^6 | Tl-204           2*10^7 |
| Co-58            1*10^7 | Sb-125           4*10^6 | Pb-210           2*10^4 |
| Co-60            7*10^5 | Te-132           5*10^6 | Bi-210           2*10^5 |
| Ni-63            1*10^7 | I-123            1*10^8 | Po-210           7*10^3 |
| Cu-64            1*10^8 | I-124            2*10^6 | Ra-226           6*10^3 |
| Cu-67            3*10^7 | I-125            1*10^6 | Ra-228           8*10^3 |
| Zn-62            2*10^7 | I-131            9*10^5 | Ac-227           3*10^1 |
| Zn-65            5*10^6 | I-132            7*10^7 | Th-228           5*10^2 |
| Ga-67            7*10^7 | Cs-134           1*10^6 | Th-230           5*10^2 |
| Ga-68            2*10^8 | Cs-137           2*10^6 | U-232            6*10^2 |
| Ga-72            2*10^7 | Ba-133           1*10^7 | Pu-237           6*10^7 |
| Ge-68            2*10^6 | Ba-140           8*10^6 | Pu-238           5*10^2 |
| As-73            2*10^7 | La-140           1*10^7 | Pu-240           4*10^2 |
| As-76            1*10^7 | Ce-141           6*10^6 | Pu-241           2*10^4 |
| Se-75            8*10^6 | Ce-144           4*10^5 | Pu-242           5*10^2 |
| Br-82            2*10^7 | Pm-147           4*10^6 | Am-241           5*10^2 |
| Rb-84            7*10^6 | Sm-151           5*10^6 | Cm-244           8*10^2 |
| Rb-86            7*10^6 | Sm-153           3*10^7 | Cf-252           1*10^3 |
|_________________________|_________________________|_________________________|

    LAI_min se refera la cea mai mica valoare LAI a radionuclidului respectiv, fara a tine cont de forma chimica a substantei si calea de incorporare.

    Tabelul Nr. 2*)

    *) Tabelul nr. 2 este reprodus in facsimil.

               Valorile CMA pentru cei mai uzuali radionuclizi

 _____________________________________________________________________________
| Radionuclid  CMA( Bq/mc)| Radionuclid  CMA( Bq/mc)| Radionuclid  CMA( Bq/mc)|
|_________________________|_________________________|_________________________|
| H-3 (apa)        3*10^3 | Sr-82            8*10^0 | Eu-152           2*10^0 |
| C-14             1*10^2 | Sr-85            1*10^2 | Gd-153           3*10^1 |
| F-18             5*10^2 | Sr-89            1*10^1 | Dy-165           1*10^3 |
| Na-22            4*10^1 | SR-90           6*10^-1 | Ho-166           1*10^2 |
| Na-24            2*10^1 | Y-88             2*10^1 | Tm-170           1*10^1 |
| P-32             3*10^1 | Y-90             5*10^1 | Yb-169           3*10^1 |
| P-33             6*10^1 | Zr-95            2*10^1 | Ta-182           9*10^0 |
| S-35             6*10^1 | Nb-95            5*10^1 | W-185            4*10^2 |
| Cl-36            1*10^1 | Mo-99            8*10^1 | W-187            3*10^2 |
| K-43             3*10^2 | Tc-99m           3*10^3 | W-188            1*10^2 |
| Ca-45            3*10^1 | Ru-103           3*10^1 | Re-186           7*10^1 |
| Sc-46            1*10^1 | Ru-106           1*10^0 | Os-191           5*10^1 |
| Cr-51            2*10^3 | Pd-103           2*10^2 | Ir-192           1*10^1 |
| Mn-54            6*10^1 | Ag-110m          7*10^0 | Pt-193           3*10^3 |
| Mn-56            4*10^2 | Cd-109           9*10^0 | Au-198           8*10^1 |
| Fe-52            9*10^1 | In-111           3*10^2 | Hg-197           2*10^1 |
| Fe-55            9*10^1 | In-113m          3*10^3 | Hg-203           1*10^1 |
| Fe-59            2*10^1 | Sn-113           3*10^1 | Tl-201           1*10^3 |
| Co-57            9*10^1 | Sb-124           1*10^1 | Tl-204           1*10^2 |
| Co-58            4*10^1 | Sb-125           2*10^1 | Pb-210          8*10^-2 |
| Co-60            3*10^0 | Te-132           3*10^1 | Bi-210           1*10^0 |
| Ni-63            4*10^1 | I-123            4*10^2 | Po-210          3*10^-2 |
| Cu-64            6*10^2 | I-124            7*10^0 | Ra-226          3*10^-2 |
| Cu-67            1*10^2 | I-125            6*10^0 | Ra-228          3*10^-2 |
| Zn-62            1*10^2 | I-131            4*10^0 | Ac-227          1*10^-4 |
| Zn-65            3*10^1 | I-132            3*10^2 | Th-228          2*10^-3 |
| Ga-67            3*10^2 | Cs-134           9*10^0 | Th-230          2*10^-3 |
| Ga-68            1*10^3 | Cs-137           1*10^1 | U-232           2*10^-3 |
| Ga-72            1*10^2 | Ba-133           5*10^1 | Pu-237           2*10^2 |
| Ge-68            6*10^0 | Ba-140           5*10^1 | Pu-238          2*10^-3 |
| As-73            9*10^1 | La-140           6*10^1 | Pu-240          2*10^-3 |
| As-76            9*10^1 | Ce-141           2*10^1 | Pu-241          1*10^-1 |
| Se-75            1*10^1 | Ce-144           1*10^1 | Pu-242          8*10^-4 |
| Br-82            1*10^2 | Pm-147           3*10^1 | Am-241          2*10^-3 |
| Rb-84            6*10^1 | Sm-151           2*10^1 | Cm-244          3*10^-3 |
| Rb-86            6*10^1 | Sm-153           1*10^2 | Cf-252          5*10^-3 |
|_________________________|_________________________|_________________________|

    Valorile CMA sunt derivate din cele mai mici valori CDA, care sunt determinate conform starii fizice si formei chimice a radionuclidului. Atunci cand se calculeaza valoarea CMA pentru apa tritiata, trebuie sa se tina cont de faptul ca tritiul este incorporat direct prin piele. Atunci cand se calculeaza valorile CMA pentru radionuclizii F-18 si Na-24, trebuie sa se ia in considerare radiatia externa cauzata de radioactivitatea aerului evacuat.

    Tabelul Nr. 3*)

    *) Tabelul nr. 3 este reprodus in facsimil.

                  Valorile CMA pentru gaze inerte si alte gaze

 ____________________________________________________
| Radionuclid  CMA (Bq/mc) | Radionuclid  CMA (Bq/mc)|
|__________________________|_________________________|
| C-11              6*10^2 | K-87             7*10^2 |
| N-13              6*10^2 | K-88             3*10^2 |
| O-15              6*10^2 | Xe-120           2*10^3 |
| F-18              5*10^2 | Xe-121           3*10^2 |
| Ar-37             6*10^8 | Xe-122           1*10^4 |
| Ar-39             7*10^4 | Xe-123           1*10^3 |
| Ar-41             5*10^2 | Xe-125           3*10^3 |
| Kr-74             5*10^2 | Xe-127           3*10^3 |
| Kr-76             2*10^3 | Xe-129m          3*10^4 |
| Kr-77             6*10^2 | Xe-131m          8*10^4 |
| Kr-79             3*10^3 | Xe-133m          2*10^4 |
| Kr-81             1*10^5 | Xe-133           2*10^4 |
| Kr-83m            4*10^6 | Xe-135m          2*10^3 |
| Kr-85             5*10^4 | Xe-135           3*10^3 |
| Kr-85m            4*10^3 | Xe-138           5*10^2 |
|__________________________|_________________________|

    Valorile CMA sunt derivate din valorile CDA calculate pe baza radiatiei externe.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 221/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 221 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    BINE ATI VENIT LA "MARIELA LOAN" Obiectivul nostru este de a oferi servicii financiare profesionale excelente tuturor. Ești om de afaceri sau femeie? Vă confruntați cu dificultăți financiare? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere de mici dimensiuni și afaceri medii? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării insuficiente? Aceasta este o oportunitate de a obține un împrumut astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Creditul nostru este 100% garantat pentru securitatea maximă este prioritatea noastră, obiectivul nostru principal este să vă ajutăm să obțineți un serviciu financiar autentic pe care toți meritați, programul nostru este cel mai rapid mod de a obține împrumutul de care aveți nevoie. rata dobânzii scăzută pentru a reduce presiunea asupra cheltuielilor lunare. Obțineți flexibilitatea de a utiliza în orice scop - de la vacanță, educație, până la achiziții unice. Oferim o varietate de servicii financiare care includ: Împrumuturi personale, Împrumuturi de consolidare a datoriilor, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi garantate de împrumut, Împrumuturi ipotecare, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi student, Împrumuturi comerciale, Credite automate de credit, Împrumuturi de achiziție, împrumuturi pentru construcții, la rate de dobândă scăzute de 3% acordăm împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și agențiilor. Obțineți cele mai bune rezultate pentru familia dvs., casa dvs. de vis și schema noastră generală de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: (marielagonzalezloan@gmail.com) Vă rugăm să scrieți înapoi cu informații despre împrumut; INFORMAȚII DE ÎMPRUMUT DATE APLICABILE 1) Numele complet: 2) Țara: 3) Adresa: 4) Stare: 5) Sex: 6) Statutul căsătoriei: 7) Locul de muncă: 8) Număr de telefon: 9) Poziția curentă la locul de muncă: 10) Venit lunar: 11) Numărul de credite necesare: 12) Durata împrumutului: 13) Obiectivele împrumutului: 14) Religie: 15) V-ați înregistrat înainte de: 16) Data nașterii: Dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut, vă rugăm să ne contactați cu cererea dvs. de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: marielagonzalezloan@gmail.com Salutari, Doamna MARIELA GONZALEZ marielagonzalezloan@gmail.com Așteptăm cu nerăbdare să vă sunăm cât mai curând posibil.
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 221/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu