Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 214 din 17 martie 2010

privind publicarea acceptarii Instructiunilor pentru transportul si manipularea cantitatilor limitate de substante lichide periculoase si nocive în vrac la bordul navelor de aprovizionare în larg, adoptate de Adunarea Organizatiei Maritime Internationale prin Rezolutia A.673(16) din 19 octombrie 1989, precum si a amendamentelor din 2006 referitoare la acestea

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 193 din 26 martie 2010In temeiul prevederilor art. 12 lit. b) şi d) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 18 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică Instrucţiunile pentru transportul şi manipularea cantităţilor limitate de substanţe lichide periculoase şi nocive în vrac la bordul navelor de aprovizionare în larg, adoptate de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.673(16) din 19 octombrie 1989, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se publică amendamentele la Instrucţiunile pentru transportul şi manipularea cantităţilor limitate de substanţe lichide periculoase şi nocive în vrac la bordul navelor de aprovizionare în larg, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.158(55) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin din 13 octombrie 2006, respectiv prin Rezoluţia MSC. 236(82) a Comitetului Securităţii Maritime din 1 decembrie 2006, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor specifice cuprinse în anexele la prezentul ordin.

Art. 4. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Constantin Dascalu,

secretar de stat

ANEXA Nr. 1

REZOLUŢIA A.673(1 6)

(adoptată la 19 octombrie 1989)

Instrucţiuni pentru transportul şi manipularea cantităţilor limitate de substanţe lichide periculoase şi nocive în vrac la bordul navelor de aprovizionare în larg

Adunarea,

amintind art. 15(j) din Convenţia privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Adunării cu privire la adoptarea de reglementări şi instrucţiuni privind siguranţa maritimă şi prevenirea şi controlul poluării marine de către nave,

luând notă de tehnicile aplicate în cadrul industriei offshore pentru deservirea şi aprovizionarea unităţilor mobile de foraj marin şi a platformelor marine, inclusiv a acelora destinate căutării şi exploatării hidrocarburilor de pe fundul mării,

luând notă şi de necesitatea continuă şi crescândă a navelor de aprovizionare în larg pentru transportul cantităţilor limitate de substanţe lichide periculoase şi nocive în regim normal de exploatare a lor,

luând notă în plus şi de faptul că regula 13(4) din anexa II la Convenţia internaţională pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, necesită elaborarea de către Organizaţie a instrucţiunilor pe baza cărora administraţiile trebuie să stabilească măsurile corespunzătoare în ceea ce priveşte navele, altele decât navele-cisternă pentru produse chimice care transportă substanţe lichide nocive în vrac din categoria A, B sau C,

recunoscând că aplicarea în întregime a Codului internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase şi a Codului internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate, în conformitate cu Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, şi cu Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, în ceea ce priveşte aspectele de siguranţă şi poluare, nu este necesară la navele de aprovizionare în larg, avându-se în vedere cantităţile limitate de produse chimice autorizate pentru transport, precum şi cerinţele modificate ale instrumentelor mai sus menţionate, aşa cum sunt prevăzute în instrucţiunile din anexa la prezenta rezoluţie,

recunoscând, de asemenea, recomandările Comitetului Securităţii Maritime, la cea de-a cincizeci şi şaptea sesiune a sa, şi ale Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin, la cea de-a douăzeci şi şasea sesiune a sa,

1.  adoptă Instrucţiunile pentru transportul şi manipularea cantităţilor limitate de substanţe lichide periculoase şi nocive în vrac la bordul navelor de aprovizionare în larg, al căror text este redat în anexa la prezenta rezoluţie;

2.  invită toate guvernele:

(a) să ia măsurile corespunzătoare pentru a da cât mai curând efect instrucţiunilor;

(b) să informeze Organizaţia cu privire la măsurile luate pentru aplicarea instrucţiunilor;

3. autorizează Comitetul Securităţii Maritime şi Comitetul pentru Protecţia Mediului Marin să amendeze instrucţiunile după cum este cazul.

ANEXA la Rezoluţia A.67'3(16)

INSTRUCŢIUNI

pentru transportul şi manipularea cantităţilor limitate de substanţe lichide periculoase şi nocive în vrac la bordul navelor de aprovizionare în larg

Introducere

1. Aceste instrucţiuni au fost elaborate pentru proiectarea, construcţia şi exploatarea navelor de aprovizionare în larg care transportă cantităţi limitate de substanţe lichide periculoase şi nocive în vrac pentru deservirea şi aprovizionarea platformelor marine din larg, a unităţilor mobile de foraj marin şi a altor instalaţii marine din larg, inclusiv a acelora destinate căutării şi exploatării hidrocarburilor de pe fundul mării.

2. Aceste instrucţiuni au fost elaborate în conformitate cu prevederile regulii 13(4) din anexa II la Convenţia MARPOL 73/78 şi ca recunoaştere a necesităţii standardelor care asigură o alternativă la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase şi Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate pentru aceste tipuri de nave.

3. Instrucţiunile au ca scop autorizarea transportului de cantităţi limitate din aceste substanţe periculoase şi nocive în vrac cu nave de aprovizionare în larg cu risc minim pentru navă, echipajul său şi mediul înconjurător.

4. Principiul de bază al instrucţiunilor este acela de a aplica standardele prevăzute în Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase şi Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate, în măsura în care acest lucru este practic şi posibil, ţinându-se cont de caracteristicile unice de proiectare şi de caracteristicile de exploatare ale acestor nave, precum şi de limitele cu privire la cantităţile ce vor fi transportate.

5.  Instrucţiunile pentru proiectarea şi construcţia navelor de aprovizionare în larg [Rezoluţia A.469(XII), adoptată la 19 noiembrie 1981] sunt de asemenea aplicabile navelor de aprovizionare în larg care fac obiectul acestor instrucţiuni.

6. Se recunoaşte faptul că tehnologia industriei offshore este complexă şi supusă continuu progresului, aşa cum o demonstrează necesitatea crescândă pentru navele specializate, cum ar fi navele de stimulare a forării. Pentru a face faţă necesităţilor industriei, instrucţiunile nu vor rămâne imuabile. Prin urmare, Organizaţia va revizui periodic instrucţiunile ţinând cont atât de experienţa, cât şi de progresul tehnic. Amendamentele la instrucţiuni care implică cerinţe pentru noile mărfuri vor fi difuzate periodic, după cum se propun noile mărfuri pentru a fi transportate şi după cum se elaborează cerinţele pentru acestea.

CAPITOLUL 1

Generalităţi

1.1. Aplicare

1.1.1. Instrucţiunile se aplică navelor de aprovizionare în larg, indiferent de mărimea lor sau de voiajul efectuat, care, fără a fi construite sau adaptate în primul rând pentru a transporta mărfurile în vrac prevăzute de aceste instrucţiuni, transportă în cantităţi limitate substanţele indicate în paragraful 1.2.2. Instrucţiunile se aplică atunci când se transportă aceste mărfuri.

1.1.2.  La o navă de aprovizionare în larg a cărei chilă este pusă sau care se află într-un stadiu similar de construcţie la 19 aprilie 1990 ori după această dată, cerinţele din cap. 1-6 se aplică în întregime. La o navă de aprovizionare în larg a cărei chilă este pusă sau care se află într-un stadiu similar de construcţie înainte de 4 aprilie 1990, instrucţiunile se aplică aşa cum se indică în cap. 7.

1.1.3.    Indiferent de data construcţiei, o navă care este transformată în scopul transportului lichidelor în vrac şi care face obiectul acestor instrucţiuni la data specificată în paragraful 1.1.2 sau după această dată va fi considerată ca o navă construită la data la care începe această transformare. O navă existentă de aprovizionare în larg, care transportă o marfă ce face obiectul acestor instrucţiuni şi este supusă modificării în vederea efectuării transportului de mărfuri suplimentare ce intră sub incidenţa acestor instrucţiuni, nu va fi considerată ca o navă care a fost supusă unei transformări.

1.1.4. In sensul acestor instrucţiuni, expresia cantităţi limitate înseamnă că întreaga cantitate transportată de lichide în vrac prevăzute la paragraful 1.2.2 va fi orice cantitate care nu depăşeşte un maxim care este mai mic de 800 m3 sau un volum în metri cubi egal cu 40% din deadweightul navei calculat pentru o marfă cu densitatea de 1,0. La navele menţionate la paragraful 1.3.4.2, precum şi la navele de stimulare a forării, Administraţia poate autoriza transportul unei cantităţi mai mari decât cantitatea maximă mai sus menţionată.

1.1.5.  La alte nave, Administraţia poate autoriza transportul unei cantităţi mai mari decât respectiva cantitate maximă mai sus menţionată, cu condiţia respectării cerinţelor privind capacitatea de supravieţuire a navei prevăzute la cap. 2 din Codul internaţional pentru produse chimice în vrac sau Codul internaţional pentru transport gaze.

1.1.6.  Instrucţiunile se aplică numai în cazul transportului în vrac care implică transferul mărfii în containerul său ori transferul mărfii din containerul său care face parte din navă sau rămâne la bord.

1.1.7. Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase şi a poluanţilor marini sub formă ambalată vor fi în conformitate cu recomandările Codului maritim internaţional pentru mărfuri periculoase.

1.1.8. Aceste instrucţiuni se aplică suplimentar faţă de Instrucţiunile pentru proiectarea şi construcţia navelor de aprovizionare în larg [Rezoluţia A.469(XII)]. In cazul în care aceste instrucţiuni stabilesc standarde de siguranţă echivalente acelora prevăzute în Rezoluţia A.469(XII), se vor respecta standardele din prezentele instrucţiuni.

1.2. Scopul

1.2.1. Prevederile instrucţiunilor au fost elaborate astfel încât cantităţile limitate de mărfuri reglementate conform acestor instrucţiuni să poată fi transportate în vrac cu risc minim pentru navele de aprovizionare în larg, echipajul lor şi mediul înconjurător.

1.2.2.    Produsele care pot fi transportate conform instrucţiunilor sunt:

.1 acele lichide periculoase şi nocive indicate în apendicele 1 şi alte produse care pot fi incluse în apendicele 1 pe baza următoarelor criterii:

.1.1. produsele care din motive de siguranţă pot fi destinate transportului cu o navă de tip 3, aşa cum s-a definit în Codul internaţional pentru produse chimice în vrac, şi pentru care nu se cere respectarea cerinţelor pentru produsele toxice prevăzute în secţiunea 15.12 din acest cod;

.1.2. substanţele lichide nocive din categoriile A, B şi C care ar fi autorizate pentru transportul cu o navă de tip 3;

.2 lichidele inflamabile.

1.2.3. Aditivii care se consideră că nu fac parte din produsele prevăzute la 1.2.2 pot fi transportaţi în cantităţi limitate în conformitate cu cerinţele acceptabile pentru Administraţie. Cantitatea totală de astfel de aditivi care pot fi transportaţi nu va depăşi 10% din cantitatea maximă de produse conform acestor instrucţiuni, autorizată pentru transportul pe navă. Un tanc separat va conţine cel mult 10 m3 din aceşti aditivi. Se interzice evacuarea în mare a acestor aditivi de pe navele de aprovizionare în larg.

1.2.4.   Transportul produselor care nu sunt incluse în apendicele 1 se va efectua numai în conformitate cu condiţiile corespunzătoare preliminare de transport prevăzute de Administraţie, ţinându-se seama de criteriile pentru evaluarea pericolului prezentat de produsele chimice, aşa cum s-au aprobat de către Organizaţie, şi de limitarea menţionată la paragraful 1.2.2. Organizaţia va fi informată cu privire la evaluarea preliminară şi condiţiile preliminare, astfel încât materialele periculoase să poată fi luate în considerare în vederea includerii lor în apendicele 1.

1.3. Definiţii

Dacă nu se prevede în mod expres altfel, se aplică definiţiile din cap. 1 şi 4 din Codul internaţional pentru produse chimice în vrac.

1.3.1. Zona de marfă este acea parte din nava de aprovizionare în larg unde pot exista mărfuri şi vapori de marfă şi include tancurile de marfă, pompele de marfă, spaţiile de magazii în care sunt situate tancurile independente, coferdamurile din jurul tancurilor integrale, precum şi următoarele zone de punte:

.1 la o distanţă de 3 m de un tanc de marfă instalat pe punte;

.2 la o distanţă de 3 m de la un orificiu de evacuare a unui tanc de marfă, în cazul în care sub punte sunt instalate tancuri independente;

.3 la o distanţă de 3 m de la un orificiu de evacuare a unui tanc de marfă, în cazul în care sub punte sunt instalate tancuri integrale şi acestea sunt separate de puntea descoperită printr-un coferdam;

.4 zona de punte de deasupra unui tanc integral fără a fi acoperit de coferdam plus zona de punte care se extinde transversal şi longitudinal la o distanţă de 3 m în fiecare parte a tancului;

.5 la o distanţă de 3 m de la orice tubulatură de marfă lichidă sau vapori, flanşă, valvulă de marfă, orificiu de evacuare gaze ori vapori sau de la intrarea ori deschiderea de aerisire de la un compartiment al pompelor de marfă.

1.3.2. Deadweight înseamnă diferenţa în tone metrice dintre deplasamentul unei nave de aprovizionare în larg într-o apă cu densitatea de 1,025 la linia de plutire de încărcare corespunzătoare bordului liber de vară atribuit şi greutăţii navei goale.

1.3.3.  Greutatea navei goale înseamnă deplasamentul unei nave de aprovizionare în larg exprimat în tone metrice fără marfă, combustibil, ulei de ungere, apă de balast, apă dulce şi apă menajeră în tancuri, provizii consumabile, pasageri şi echipaj împreună cu efectele lor.

1.3.4. Navele de aprovizionare în larg sunt:

.1 nave care sunt în principal destinate transportului de provizii, materiale şi echipament la unităţile mobile de foraj din larg, platformele fixe şi plutitoare şi alte instalaţii asemănătoare din larg şi de la acestea spre ţărm; sau

.2 nave, inclusiv navele de stimulare a forării, dar excluzând unităţile mobile de foraj din larg, barjele-macara, barjele pentru pozarea conductelor şi unităţile plutitoare de locuit, care altminteri sunt destinate în principal activităţii de aprovizionare a instalaţiilor din larg.

1.3.5. Substanţă periculoasă este orice substanţă, fie că este inclusă în lista din cap. 17 al Codului internaţional pentru produse chimice în vrac, fie că prezintă un pericol mai mare decât unul din criteriile minime de periculozitate indicat la criteriile pentru evaluarea pericolului la produsele chimice în vrac, aşa cum s-a aprobat de către Organizaţie.

1.3.6.  Substanţe lichide nocive înseamnă orice substanţă aparţinând substanţelor din categoriile A, B, C şi D, precum şi orice substanţă inclusă provizoriu în aceste categorii.

1.3.7.  Substanţă care prezintă numai pericol de poluare înseamnă o substanţă care este înregistrată doar cu „P" în coloana d din cap. 17 al Codului internaţional pentru produse chimice în vrac.

1.3.8.  Substanţă cu pericol pentru siguranţă înseamnă o substanţă care este înregistrată cu „S" sau „S/P" în coloana d din cap. 17 al Codului internaţional pentru produse chimice în vrac.

1.3.9. Lichid inflamabil este orice lichid care are un punct de aprindere ce nu depăşeşte 60°C (proba în creuzet închis).

1.3.10.  Codul internaţional pentru produse chimice în vrac înseamnă Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase [Rezoluţia MSC.4(48) şi Rezoluţia MEPC. 19(22)].

1.3.11.    Codul internaţional pentru transportul gazelor înseamnă Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate [Rezoluţia 5(48)].

1.3.12.   Convenţia MARPOL 73/78 înseamnă Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată de Protocolul din 1978 referitor la aceasta.

1.3.13.  Convenţia SOLAS 1974, aşa cum a fost amendată, înseamnă Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată.

1.4. Echivalenţe

1.4.1. Dacă aceste instrucţiuni impun existenţa la bordul navei de aprovizionare în larg ori dotarea acesteia în mod special cu o armătură, un material, dispozitiv, aparat, element al unui echipament sau un tip al acestora ori să fie adoptate o prevedere, un procedeu sau o metodă, Administraţia poate să admită înlocuirea cu orice altă armătură, alt material, dispozitiv, aparat, element al unui echipament ori un tip al acestora sau să adopte orice altă prevedere, procedeu ori metodă, dacă, în urma încercărilor sau prin alt mod, s-a stabilit că aceste armături, materiale, dispozitive ori aparate sau tipurile acestora, precum şi orice prevedere, procedeu ori metodă au o eficacitate cel puţin egală cu cea care este prevăzută de instrucţiuni. Totuşi, Administraţia nu poate permite ca metodele sau procedeele de exploatare să se adopte ca alternativă la o anumită armătură, anumit material, dispozitiv, aparat, element al unui echipament sau al altui tip din acestea care este prevăzut de aceste instrucţiuni, cu excepţia cazului în care o astfel de înlocuire este specificată ca fiind permisă de aceste instrucţiuni.

1.4.2. Dacă Administraţia permite înlocuirea oricărei armături, a oricărui material, dispozitiv, aparat, element al unui echipament ori tip al acestora sau a oricărei prevederi, proceduri, metode ori dacă permite folosirea unei concepţii sau utilizări noi, va trebui să comunice Organizaţiei particularităţile acestora însoţite de un raport justificativ, pentru ca Organizaţia să le poată comunica altor guverne contractante la Convenţia SOLAS 1974, aşa cum a fost amendată, precum şi părţilor la Convenţia MARPOL 73/78, în scopul informării inspectorilor lor.

1.5. Inspecţie şi certificare

1.5.1.   Ca urmare a efectuării unei inspecţii iniţiale cu rezultate pozitive la nava de aprovizionare în larg, Administraţia sau organizaţia sa autorizată în mod oficial trebuie să emită un certificat al cărui model este prevăzut în apendicele 2, aprobând în mod corespunzător conformitatea cu prevederile instrucţiunilor. Certificatul trebuie să indice mărfurile reglementate de aceste instrucţiuni pe care nava este autorizată să le transporte în orice condiţii relevante de transport şi va avea o perioadă de valabilitate care nu depăşeşte 5 ani.

1.5.2.  Certificatul emis conform acestor instrucţiuni va avea aceeaşi putere şi recunoaştere ca şi certificatul emis conform regulii 11 din anexa II la Convenţia MARPOL 73/78 şi regulilor VII/10 şi VII/13 din Convenţia SOLAS 1974, aşa cum a fost amendată.

1.5.3.    Dacă nava este construită pentru transportul substanţelor care prezintă numai pericol de poluare marină, atunci Certificatul internaţional de prevenire a poluării pentru transportul substanţelor lichide nocive în vrac, cerut conform anexei II la Convenţia MARPOL 73/78, poate fi avizat în mod corespunzător şi poate servi scopului prevăzut la 1.5.1.

1.5.4.  Valabilitatea certificatelor menţionate la paragrafele 1.5.1 şi 1.5.3 trebuie să facă obiectul inspecţiilor periodice, intermediare, anuale şi suplimentare cerute de Codul internaţional pentru produse chimice în vrac, Codul internaţional pentru transport gaze şi anexa II la Convenţia MARPOL 73/78.

CAPITOLUL 2

Stabilitatea şi amplasarea tancului de marfă

2.1. Stabilitatea

2.1.1.   Navele de aprovizionare în larg construite în conformitate cu prezentele instrucţiuni vor fi proiectate în conformitate cu cerinţele pentru stabilitate intactă, compartimentare şi stabilitate după avarie, prevăzute în Instrucţiunile pentru proiectarea şi construcţia navelor de aprovizionare în larg [Rezoluţia A.469(XII)].

2.1.2.  Navele de stimulare a forării care sunt autorizate să transporte cantităţi mai mari decât cele maxime indicate la paragraful 1.1.4 trebuie să respecte cerinţele pentru stabilitate intactă, compartimentare şi stabilitate după avarie, prevăzute în Instrucţiunile pentru proiectarea şi construcţia navelor de aprovizionare în larg, dar cu avaria indicată la paragraful 3.2.1 din aceste instrucţiuni care s-a produs oriunde pe lungimea navei la orice perete transversal etanş.

2.2. Amplasarea tancului de marfă

Tancurile de marfă care conţin produse ce fac obiectul prevederilor din instrucţiuni trebuie să fie amplasate la o distanţă de cel puţin 760 mm măsurată în planul interior de la bordajul navei perpendicular pe planul diametral al navei la nivelul liniei de încărcare de vară.

CAPITOLUL 3

Proiectarea navei

3.1. Separarea mărfii

3.1.1. Tancurile care conţin marfă sau reziduuri de marfă ce fac obiectul prevederilor din instrucţiuni trebuie să fie separate de încăperile de maşini, de tunelurile liniilor de arbori, dacă există, de încăperea de marfă uscată, de încăperile de locuit şi încăperile de serviciu, de apa potabilă şi spaţiile destinate proviziilor pentru consumul uman printr-un coferdam, un spaţiu gol, un compartiment de pompe de marfă, un tanc gol, un tanc de combustibil sau alte spaţii similare. Arimarea pe punte a tancurilor independente sau instalarea tancurilor independente în alt fel decât magaziile goale de marfă trebuie să fie considerate că îndeplinesc această cerinţă.

3.1.2.  Mărfurile care reacţionează într-un mod periculos cu alte mărfuri sau combustibili lichizi trebuie:

.1 să fie separate de aceste mărfuri sau combustibili lichizi printr-un coferdam, un spaţiu gol, un compartiment de pompe de marfă, un compartiment de pompe, un tanc gol, un tanc care conţine o marfă reciproc compatibilă;

.2 să aibă pompe şi instalaţii de tubulaturi separate care să nu treacă prin alte tancuri de marfă ce conţin aceste mărfuri dacă nu sunt amplasate într-un tunel; şi

.3 să aibă instalaţii separate de aerisire a tancului.

3.1.3.  Tubulatura de marfă nu trebuie să treacă prin nicio încăpere de locuit, de serviciu sau încăpere de maşini, alta decât compartimentele pompelor de marfă sau compartimentele de pompe.

3.1.4. Pompele, tubulaturile de balast, tubulaturile de aerisire şi alt echipament similar care deserveşte permanent tancurile de balast trebuie să fie independente de echipamentul similar care deserveşte tancurile de marfă.

3.1.5.    Instalaţiile de santină pentru compartimentele pompelor de marfă sau pentru spaţiile de magazie în care sunt instalate tancurile independente de marfă trebuie să fie situate în întregime în zona de marfă.

Cerinţe de separare pentru tancurile integrale

3.1.6. In cazul în care nu sunt delimitate de învelişul fundului, tancurile de combustibil lichid, un compartiment al pompelor de marfă sau un compartiment al pompelor, tancurile de marfă trebuie să fie înconjurate de coferdamuri. Tancurile destinate altor scopuri (cu excepţia acelora pentru apă dulce şi uleiuri de ungere) pot fi acceptate drept coferdamuri pentru aceste tancuri.

3.1.7. Pentru accesul la toate spaţiile, distanţa minimă dintre pereţii de separare ai tancului de marfă şi structurile adiacente ale navei trebuie să fie de 600 mm.

3.1.8.  Tancurile de marfă se pot extinde până la învelişul punţii, cu condiţia ca marfa uscată să nu fie manipulată în această zonă. In cazul în care marfa uscată este manipulată în zona punţii deasupra unui tanc de marfă, acest tanc de marfă nu se poate extinde până la învelişul punţii dacă nu se prevede un înveliş continuu, permanent din lemn sau alt material cu grosime şi caracteristici corespunzătoare, după cum consideră Administraţia.

3.1.9.  Mărfurile care fac obiectul instrucţiunilor nu trebuie să fie transportate nici în tancurile din picul prova, nici în acelea din picul pupa.

3.1.10.  Pentru substanţele care prezintă numai pericol de poluare care au un punct de aprindere ce depăşeşte 60°C (proba în creuzet închis), Administraţia poate renunţa la instalaţiile menţionate la paragrafele 3.1.1 şi 3.1.3, cu condiţia respectării cerinţelor de separare pentru încăperile de locuit, apa potabilă şi proviziile pentru consumul uman. In plus, nu se vor aplica prevederile din paragrafele 3.1.6 şi 3.1.7.

3.2. Incăperile de locuit, încăperile de serviciu, încăperile de maşini şi posturile de comandă

3.2.1. Incăperile de locuit, încăperile de serviciu sau posturile de comandă nu trebuie să fie amplasate în cadrul zonei de marfă.

3.2.2. In cazul în care sunt amplasate la cel puţin 7 m faţă de zona de marfă care conţine produse inflamabile, intrările, aerisirile şi deschiderile spre încăperile de locuit, încăperile de serviciu, încăperile de maşini şi posturile de comandă nu trebuie să ducă spre zona de marfă. Uşile din spaţiile fără acces la încăperile de locuit, încăperile de serviciu, încăperile de maşini şi posturile de comandă, cum ar fi posturile de comandă a mărfii şi încăperile pentru provizii, pot să fie permise de către Administraţie pe o distanţă de 7 m în zona mai sus indicată, cu condiţia ca pereţii de separaţie ai încăperilor să fie izolaţi cu construcţii de tip A-60. In cazul în care sunt montate pe o distanţă de 7 m în zona mai sus indicată, ferestrele şi hublourile dinspre zona de marfă trebuie să fie de tip fix (fără să se poată deschide). Aceste hublouri situate la primul nivel de pe puntea principală trebuie prevăzute în interior cu capace din oţel sau alt material echivalent.

3.2.3.  In scopul protecţiei contra pericolelor produse de vaporii periculoşi, se va acorda o atenţie deosebită amplasării orificiilor de aspiraţie a aerului şi deschiderilor în încăperile de locuit, încăperile de serviciu, încăperile de maşini şi posturile de comandă în raport cu tubulaturile de marfă şi instalaţiile de aerisire a mărfii.

3.2.4. Pentru substanţele care prezintă numai pericol de poluare, care au un punct de aprindere ce depăşeşte 60°C, se poate renunţa la instalaţiile prevăzute la paragrafele 3.2.1- 3.2.3.

3.3. Accesul la spaţiile din zona de marfă

Accesul la spaţiile din zona de marfă trebuie să respecte cerinţele paragrafului 3.4 din Codul internaţional pentru produse chimice în vrac.

3.4. Construcţia tancului de marfă

3.4.1.  Tancurile de marfă trebuie să fie cel puţin de un tip cerut pentru marfă prin Codul internaţional pentru produse chimice în vrac sau Codul internaţional pentru transport gaze, după caz.

3.4.2. Tancurile portabile care respectă cerinţele secţiunii 13 din Introducerea generală a respectivului Cod maritim internaţional pentru mărfuri periculoase sau alte tancuri portabile aprobate în mod special de către Administraţie pot fi utilizate, cu condiţia ca acestea să fie corect amplasate şi fixate pe navă.

3.4.3. Cu excepţia racordurilor tancurilor la compartimentele pompelor de marfă, toate deschiderile tancului şi racordurile la tanc trebuie să se termine deasupra punţii expuse şi trebuie să se situeze la partea superioară a tancurilor. In cazul în care coferdamurile sunt prevăzute peste tancurile integrale, se pot utiliza trasee mici care să penetreze coferdamul.

3.4.4.  Cea mai mare dintre următoarele presiuni de calcul trebuie să fie utilizată la determinarea esantionajelor tancurilor independente de presiune:

.1 0,7 bar;

.2 presiunea vaporilor de marfă la 45°C;

.3 presiunea vaporilor de marfă la 15°C peste temperatura la care se efectuează transportul în mod normal;

.4 presiunea care se produce în tanc în timpul încărcării sau descărcării.

Proiectarea tancurilor trebuie să corespundă standardelor acceptabile pentru Administraţie, ţinându-se seama de temperatura de transport şi densitatea relativă a mărfii. De asemenea, trebuie luate în considerare forţele dinamice şi orice presiune în vid la care pot fi supuse tancurile.

3.4.5.  Tancurile gravitaţionale integrale şi independente trebuie să fie construite şi încercate conform standardelor Administraţiei, ţinându-se seama de temperatura de transport şi densitatea relativă a mărfii.

3.4.6.  Pentru substanţele care prezintă numai pericol de poluare cu un punct de aprindere ce depăşeşte 60°C, nu se aplică cerinţele de la paragraful 3.4.3.

3.5. Materiale de construcţie

Materialele de construcţie folosite la execuţia tancurilor, la tubulatură, armături şi pompe trebuie să corespundă prevederilor cap. 6 din Codul internaţional pentru produse chimice în vrac sau cap. 6 din Codul internaţional pentru transport gaze, după caz.

3.6. Instalaţiile de aerisire a tancului de marfă

3.6.1. Tancurile independente de presiune trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de siguranţă la presiune, care sunt proiectate astfel încât să direcţioneze evacuarea departe de personal şi care să aibă o presiune şi o capacitate stabilită conform standardelor acceptabile pentru Administraţie, ţinându-se seama de presiunea de calcul indicată la 3.4.4.

3.6.2.  Instalaţiile de aerisire a tancului de marfă montate pe tancurile gravitaţionale integrale sau independente trebuie să respecte cerinţele Codului internaţional pentru produse chimice în vrac, cu excepţia faptului ca înălţimea indicată la paragraful 8.2.2 din cod să poată fi redusă la 2 m.

3.6.3. Amplasarea orificiilor de aerisire a tancului de marfă în cazul tancurilor independente de presiune şi al tancurilor de marfă utilizate la transportul substanţelor care prezintă numai risc de poluare cu punctul de aprindere ce depăşeşte 60°C (proba în creuzet închis), trebuie să fie după cum consideră Administraţia.

3.6.4.  Instalaţiile de aerisire a tancului de marfă montate la tancurile portabile permise conform prevederilor paragrafului 3.4.2 trebuie să fie după cum consideră Administraţia, ţinându-se cont de cerinţele paragrafului 3.6.

3.7. Transferul mărfii

3.7.1.    Instalaţia pentru transferul mărfii trebuie să corespundă cerinţelor din cap. 5 al Codului internaţional pentru produse chimice în vrac sau cap. 5 din Codul internaţional pentru transport gaze dacă se consideră aplicabil şi practic de către Administraţie, ţinându-se seama de standardele şi utilizările existente în industrie.

3.7.2.  Dispozitivele de oprire cu comandă de la distanţă la toate pompele de marfă şi echipamentele similare cerute la paragraful 5.6.1.3 din Codul internaţional pentru produse chimice în vrac trebuie să poată fi activate dintr-un post de comandă pentru marfă în care există personal în momentul transferului mărfii şi cel puţin dintr-un loc situat în exteriorul zonei de marfă şi la o distanţă de siguranţă faţă de acesta.

3.8. Instalaţii electrice

Instalaţiile electrice trebuie să respecte cerinţele cap. 10 din Codul internaţional pentru produse chimice în vrac.

3.9. Cerinţe pentru stingerea incendiului

3.9.1. Pentru transportul lichidelor inflamabile indicate în apendicele 1, cerinţele pentru navele-cisternă prevăzute în cap. II-2 din Convenţia SOLAS 1974, aşa cum a fost amendată, trebuie să se aplice navelor la care se face referire în instrucţiuni, indiferent de tonaj, inclusiv navele cu un tonaj brut mai mic de 500, cu următoarele excepţii:

.1 nu se vor aplica regulile 60, 61, 62 şi 63;

.2 nu se vor aplica: regula 56.1 (şi anume amplasarea încăperilor de maşini la pupa tancurilor de marfă, a tancurilor de reziduuri, compartimentelor pompelor de marfă şi coferdamurilor), regula 56.2 (şi anume cerinţele pentru amplasarea postului principal de control marfă), regulile 56.4 şi 56.8. In plus, regula 56.7 nu se va aplica, cu condiţia ca pereţii exteriori ai suprastructurilor şi rufurilor care limitează încăperile de locuit, inclusiv orice punţi în consolă care susţin aceste încăperi, să fie amplasaţi la cel puţin 7 m faţă de zona de marfă.

Totuşi, izolaţia acestor pereţi trebuie să fie după cum consideră Administraţia;

.3 referitor la regula 57.1, Administraţia poate permite utilizarea unei metode, alta decât IC, aşa cum s-a definit la regula 42.5.1, după caz;

.4 cerinţele regulii 44 se pot aplica în locul acelora ale regulii 58, după cum consideră Administraţia;

.5 prevederile regulii 59 se vor aplica după cum consideră Administraţia, ţinându-se seama de cerinţa de la paragraful 3.6.2 din instrucţiuni, ca instalaţiile de aerisire a tancului de marfă să respecte cerinţele relevante din Codul internaţional pentru produse chimice în vrac;

.6 regula 4, aplicabilă navelor de marfă, şi regula 7 trebuie aplicate aşa cum se aplică navelor-cisternă cu un tonaj brut mai mare sau egal cu 2.000;

.7 prevederile de la 3.9.2.3 trebuie aplicate în locul regulii 61; şi

.8 prevederile de la 3.9.2.5 trebuie aplicate în locul regulii 63.

3.9.2.   Următoarele prevederi se aplică de asemenea transportului de lichide inflamabile conform apendicelui 1:

.1 în timpul transferului de marfă, presiunea apei trebuie să fie menţinută în instalaţia tubulaturii principale de incendiu;

.2 furtunurile de incendiu prevăzute cu ajutaje de un tip combinat aprobat (şi anume: jet pulverizat/jet compact având încorporat un dispozitiv de închidere) trebuie să fie ataşate la fiecare hidrant de incendiu din apropierea lichidului inflamabil ce va fi transportat;

.3 trebuie să fie prevăzută fie o instalaţie fixă de stingere a incendiului cu spumă pe punte, fie o instalaţie fixă de stingere a incendiului cu produse chimice de tip uscat care respectă următoarele condiţii:

.3.1 instalaţia trebuie să fie amplasată pentru a proteja puntea în zona de marfă;

.3.2 instalaţia trebuie să poată acoperi puntea în zona de marfă fără a fi deplasată din loc;

.3.3 dacă este prevăzută o instalaţie fixă de stingere a incendiului cu spumă pe punte, aceasta trebuie să îndeplinească cerinţele de la 11.3.3 - 11.3.12 din Codul internaţional pentru produse chimice în vrac. Trebuie utilizată doar spuma corespunzătoare produselor transportate;

.3.4 administraţiile pot aproba o instalaţie fixă de stingere a incendiului, cu condiţia ca:

.3.4.1 pe o suprafaţă a punţii mai mică sau egală cu 45 m2 să existe două ori mai multe stingătoare de incendiu cu produse chimice sub formă de pulbere, cu o capacitate totală de cel puţin 135 kg;

.3.4.2 pe o suprafaţă a punţii mai mare de 45 m2 să existe 3 sau mai multe stingătoare de incendiu cu produse chimice sub formă de pulbere a căror capacitate totală a agentului de stingere nu este mai mică decât C = 3A kg, unde A este suprafaţa punţii (în m2);

.3.4.3 viteza minimă de debitare a agentului de stingere a incendiului nu este mai mică de 3 kg/min. pe m2;

.4 o variantă la instalaţiile cerute la 3.9.2.3 de mai sus se poate aproba în conformitate cu metodele din regula II-2/22 din Convenţia SOLAS 1974, aşa cum a fost amendată;

.5 compartimentul pompelor de marfă în care sunt manipulate lichidele inflamabile trebuie să fie prevăzut cu o instalaţie fixă de stingere a incendiului în conformitate cu prevederile de la 11.2 din Codul internaţional pentru produse chimice în vrac.

3.9.3.  La navele care transportă numai lichide indicate ca neinflamabile în apendicele 1, cerinţele cu privire la stingerea incendiului trebuie să fie după cum consideră Administraţia.

3.10. Protecţia la deversarea de acid

3.10.1.   Pardoselile sau punţile de sub tancurile pentru depozitarea acidului, pompele şi tubulatura pentru acid trebuie să aibă o căptuşeală sau izolaţie dintr-un material rezistent la coroziune, care se extinde până la o înălţime minimă de 500 mm pe pereţii de delimitare sau ramele gurii de magazie; totuşi, dacă Administraţia stabileşte că această înălţime nu este posibilă, se poate cere o înălţime mai mică.

3.10.2.  Flanşele sau alte racorduri de tubulatură detaşabile trebuie să fie acoperite prin protecţii pulverizate.

3.10.3.  Trebuie prevăzute acoperiri mobile de protecţie pentru racordarea flanşelor manifoldului de încărcare. Sub manifoldul de încărcare trebuie să fie prevăzute tăvi pentru colectarea scurgerilor confecţionate dintr-un material rezistent la coroziunea datorată acizilor.

3.10.4.  Spaţiile pentru tancurile de depozitare a acidului, precum şi pompele şi tubulatura pentru acid trebuie să fie prevăzute cu instalaţii de drenare confecţionate din materiale rezistente la coroziune.

3.10.5.  Deversările pe punte trebuie să fie ţinute departe de zonele de locuit şi de serviciu cu ajutorul unei rame permanente, cu o înălţime şi extindere corespunzătoare.

3.11. Ventilarea spaţiilor din zona de marfă

Se aplică cerinţele cap. 12 din Codul internaţional pentru produse chimice în vrac. Totuşi, Administraţia poate acorda derogări cu privire la distanţele cerute conform prevederilor de la 12.1.5 din cod.

3.12. Detectarea vaporilor

3.12.1.  Detectarea vaporilor de la mărfurile transportate trebuie să fie efectuată în conformitate cu cerinţele din Codul internaţional pentru produse chimice în vrac.

3.12.2.  Spaţiile închise şi semiînchise care conţin instalaţii pentru acid trebuie să fie prevăzute cu instalaţii fixe de detectare a vaporilor şi de alarmă care asigură semnalizarea vizuală şi sonoră. Instalaţiile de detectare a vaporilor trebuie să poată detecta hidrogenul, exceptându-se cazul în care atunci când se transportă numai acid clorhidric trebuie să se prevadă o instalaţie de detectare a vaporilor de hidrogen clorurat.

3.12.3.  Cel puţin două aparate portabile pentru detectarea concentraţiilor de vapori inflamabili trebuie să fie prevăzute atunci când sunt transportate mărfurile ce fac obiectul acestor instrucţiuni şi care au un punct de aprindere ce nu depăşeşte 60°C (proba în creuzet închis).

3.12.4.  Trebuie să fie prevăzute cel puţin două aparate portabile pentru măsurarea concentraţiei de oxigen în atmosferă.

3.13. Cerinţe speciale - generalităţi

Se aplică cerinţele speciale pentru marfa indicată în cap. 17 din Codul internaţional pentru produse chimice în vrac sau în cap. 19 din Codul internaţional pentru transport gaze; totuşi, Administraţia poate renunţa la cerinţa de la 15.19.6 din Codul internaţional pentru produse chimice în vrac referitoare la alarma vizuală şi sonoră de nivel înalt, ţinând seama de măsurile pentru transportul mărfii şi metodele de încărcare a mărfii.

3.14. Cerinţe speciale pentru transport gaze lichefiate

3.14.1.  Fiecare spaţiu închis utilizat pentru manipularea sau depozitarea unui gaz lichefiat trebuie să fie prevăzut cu un senzor cu supraveghere continuă a conţinutului de oxigen din acest spaţiu şi o alarmă care indică concentraţia redusă de oxigen. La spaţiile semiînchise se poate accepta, de asemenea, echipament portabil.

3.14.2.  Tăvi rezistente la temperaturi ultrajoase, utilizate pentru colectarea scurgerilor, trebuie să fie prevăzute la manifoldurile pentru transferul gazelor lichefiate sau la alte racorduri cu flanşă de la instalaţia de gaz lichefiat.

3.14.3.  Pentru transportul azotului lichid trebuie să se aplice cerinţele de la 17.19 din Codul internaţional pentru transport gaze.'

3.14.4.  Construcţia tancurilor de marfă şi a instalaţiilor de tubulaturi de marfă pentru azot lichefiat şi dioxid de carbon lichid trebuie să fie conform cerinţelor Administraţiei.

3.14.5. Valvulele pentru închidere în caz de urgenţă trebuie să fie prevăzute la tubulaturile pentru evacuarea lichidelor din fiecare tanc de gaz lichefiat. Comenzile pentru valvulele de închidere în caz de urgenţă trebuie să respecte cerinţele date la 3.7.2 pentru dispozitivele de oprire cu comandă de la distanţă.

3.15. Măsurarea şi detectarea nivelului

Fiecare tanc de marfă trebuie să aibă o instalaţie de măsurare a nivelului care este acceptabilă pentru Administraţie. Instalaţia trebuie să îndeplinească cel puţin cerinţele relevante din Codul internaţional pentru produse chimice în vrac şi Codul internaţional pentru transport gaze. Instalaţiile pentru tancurile tehnologice de la bordul navelor de stimulare a forării trebuie să fie conforme cerinţelor Administraţiei.

3.16. Inchiderea de la distanţă în caz de urgenţă

In cazul operaţiunilor de transfer, care implică presiuni ce depăşesc 50 bar, trebuie să fie prevăzute instalaţii pentru depresurizarea şi deconectarea furtunului de transfer în caz de urgenţă. Comenzile pentru activarea depresurizării şi deconectării în caz de urgenţă a furtunului de transfer trebuie să respecte cerinţele de la 3.7.2 pentru dispozitivele de oprire cu comandă de la distanţă.

CAPITOLUL 4

Cerinţe cu privire la poluare

4.1. Fiecare navă autorizată să transporte o substanţă lichidă nocivă trebuie să fie prevăzută cu un jurnal de înregistrare a mărfii şi un manual referitor la proceduri şi amenajări adecvat navei în conformitate cu prevederile Normelor pentru proceduri şi amenajări pentru descărcarea substanţelor lichide nocive [Rezoluţia MEPC.18(22)] şi aprobat de către Administraţie.

4.2.  Se interzice evacuarea în mare a substanţelor lichide nocive din categoriile A, B şi C sau a apei de balast, a apelor evacuate după spălarea tancurilor sau a altor reziduuri sau amestecuri care conţin aceste substanţe. Orice evacuări de reziduuri şi amestecuri care conţin substanţe lichide nocive trebuie să fie efectuate în instalaţiile de recepţie din port. Ca urmare a acestei interdicţii, Administraţia poate renunţa la cerinţele privind curăţarea eficientă şi la instalaţiile imerse de evacuare prevăzute în anexa II la Convenţia MARPOL 73/78.

4.3. Reziduurile substanţelor din categoria D, apele evacuate după spălarea tancurilor, alte amestecuri sau ape de balast care conţin aceste substanţe pot fi evacuate în mare cu condiţia ca evacuarea să fie în conformitate cu condiţiile corespunzătoare conform cerinţelor din anexa II la Convenţia MARPOL 73/78.

4.4. In cazul mărfurilor care fac obiectul anexei I la Convenţia MARPOL 73/78, cerinţele din această anexă trebuie să se aplice după caz.

CAPITOLUL 5

Protecţia personalului

5.1. Decontaminarea duşurilor şi spălătoarelor

Cu excepţia cazului substanţelor care prezintă numai pericol de poluare, un duş şi un spălător de decontaminare având marcaj corespunzător trebuie să fie disponibile pe punte într-un loc convenabil. Duşul şi spălătorul trebuie să fie funcţionale în toate condiţiile ambientale.

5.2. Echipament de protecţie şi siguranţă

Pentru produsele ce vor fi transportate la bordul navei, echipamentul de protecţie şi siguranţă trebuie să fie ţinut în locuri corespunzătoare, conform cap. 14 din Codul internaţional pentru produse chimice în vrac sau Codul internaţional pentru transport gaze.

CAPITOLUL 6

Cerinţe de funcţionare

6.1.  Marfa de pe punte şi produsele ce fac obiectul acestor instrucţiuni nu trebuie să fie încărcate sau descărcate simultan.

6.2.  In timpul operaţiunilor de încărcare sau descărcare, numai personalul angajat în transferul mărfii care face obiectul acestor instrucţiuni trebuie să fie autorizat în zona de marfă şi pe puntea principală adiacentă deschisă.

CAPITOLUL 7

Aplicabilitatea instrucţiunilor la navele existente de aprovizionare în larg

Prevederile instrucţiunilor trebuie aplicate navelor de aprovizionare în larg a căror chilă este pusă sau care se află într-un stadiu similar de construcţie înainte de data indicată la 1.1.2 după cum urmează.

7.1. Prevederile cap. 1 din aceste instrucţiuni trebuie aplicate exceptând cele menţionate la paragraful 1.1.4:

.1 cantităţi mai mari de lichide în vrac pot fi autorizate de către Administraţie separat pentru fiecare navă;

.2 cerinţele privind capacitatea de supravieţuire din cap. 2 din Codul internaţional pentru produse chimice în vrac şi Codul internaţional pentru transport gaze nu este necesar să se aplice navelor prevăzute la 1.3.4.2.

7.2. Prevederile cap. 2 şi 3 din instrucţiuni se vor aplica dacă se consideră practic şi posibil de către Administraţie ţinând seama de instalaţiile şi echipamentele existente ale navei. Recunoscând că navele existente pot să nu îndeplinească multe dintre cerinţele acestor capitole, pot fi acordate derogări.

7.3.  Prevederile cap. 4 la 6 din instrucţiuni trebuie aplicate.

Apendice 1

Lista mărfurilor autorizate pentru transport

Categoria de poluare, conform anexei II la Convenţia MARPOL 73/78

Inflamabilitate

Acid acetic (soluţie apoasă)

C(D)

Da

Acid formic (soluţie apoasă)

D

Da

Acid clorhidric

D

Nu

Amestecuri clorhidrice-fluorhidrice care conţin 3% acid clorhidric sau mai puţin

D

Nu

Acid sulfuric

C

Nu

Toluen

C

Da

Xilen

C

Da

Soluţie de bromură de zinc

(A)

Nu

Dioxid de carbon lichid

N/A

Nu

Azot lichid

N/A

Nu

Apendice 2

Model de certificat de conformitate

CERTIFICAT   DE   CONFORMITATE

(sigiliul oficial)

Emis conform prevederilor

Instrucţiunilor pentru transportul şi manipularea cantităţilor limitate de substanţe lichide periculoase şi nocive în vrac la bordul navelor de aprovizionare în larg [Rezoluţia A.673(16)]

sub autoritatea Guvernului

................................................................................................................

(numele oficial complet al ţării)

de către

................................................................................................................

(titlul oficial complet al persoanei competente sau al organizaţiei recunoscute de către Administraţie)

Numele navei

Numărul sau literele distinctive

Portul de înmatriculare

Tonajul brut

Deadweightul

Data la care s-a pus chila sau la care nava era într-un stadiu similar de construcţie sau (în cazul unei nave transformate) data la care a început transformarea în navă pentru transportul lichidelor în vrac ce fac obiectul acestor instrucţiuni:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Nava corespunde, de asemenea, în întregime următoarelor amendamente la instrucţiuni:................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Nava este scutită de la aplicarea următoarelor prevederi ale instrucţiunilor:.............................................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Se certifică prin prezentul că:

1.

.1 Nava a fost inspectată în conformitate cu prevederile de la 1.5 din instrucţiuni.

.2 In urma acestei inspecţii s-a constatat că echipamentul şi construcţia navei:

*.2.1 corespund prevederilor relevante din instrucţiunile aplicabile „navelor noi";

*.2.2 corespund prevederilor din instrucţiunile aplicabile „navelor existente".

2.  Nava are un manual în conformitate cu prevederile standardelor pentru proceduri şi amenajări conform regulilor 5, 5A şi 8 din anexa II la Convenţia MARPOL 73/78 şi că instalaţiile şi echipamentele navei care au fost prevăzute în manual corespund sub toate aspectele cerinţelor aplicabile din standardele menţionate.

3.  Nava corespunde pentru transportul în vrac al următoarelor produse, cu condiţia respectării prevederilor funcţionale relevante din instrucţiuni:

Produse 1,2

Conditii de transport

(numărul tancurilor etc.)

* Continuare în suplimentul 1, cu semnătura şi data pe foile suplimentare.

Numerele tancurilor menţionate în această listă sunt identificate în suplimentul 2, cu semnătura şi data pe planul tancului.

* Se şterge, după caz.

Certificatul trebuie să fie redactat în limba oficială a ţării emitente. Dacă limba utilizată nu este nici engleza, nici franceza, textul trebuie să includă o traducere în una dintre aceste limbi.

4. In conformitate cu prevederile de la *1.4 din instrucţiuni şi de la *2.8.2 din Codul IBC, prevederile din instrucţiuni şi Cod sunt modificate în ceea ce priveşte nava după cum urmează:........................................................................................................................................................................ ...................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

5.  Nava trebuie să fie încărcată:

*.1 în conformitate cu condiţiile de încărcare prevăzute în manualul de încărcare aprobat, ştampilat şi datat......................................................................şi semnat de o persoană responsabilă din cadrul Administraţiei sau de o organizaţie recunoscută de către Administraţie;

*.2 în conformitate cu limitările de încărcare ataşate acestui certificat.

Dacă se cere ca nava să fie încărcată altfel decât în conformitate cu instrucţiunile de mai sus, calculele necesare pentru demonstrarea condiţiilor de încărcare propuse trebuie să fie comunicate Administraţiei emitente, care poate autoriza în scris adoptarea condiţiei de încărcare propuse.**

Acest certificat este valabil până la........................................................................., sub rezerva inspecţiilor efectuate în conformitate cu prevederile de la 1.5 din instrucţiuni.

Emis la ....................................................19....

                 (locul emiterii certificatului)

Subsemnatul declară că este oficial autorizat de Guvernul mai sus menţionat să emită acest certificat.

...............................................................................................................................................................

(semnătura autorităţii oficiale care emite certificatul şi/sau sigiliul)

Note cu privire la completarea certificatului:

1.  Produse: produsele indicate în apendicele 1 la instrucţiuni sau produsele care au fost evaluate de către Administraţie în conformitate cu 1.2.4 din instrucţiuni trebuie să fie enumerate sub formă de listă. In ceea ce priveşte recentele produse „noi", trebuie să fie luate în considerare orice cerinţe speciale prevăzute ocazional.

2. Produse: lista produselor pe care nava este autorizată să le transporte trebuie să includă substanţele lichide nocive din categoria D care nu sunt incluse în aceste instrucţiuni şi trebuie să fie identificate în „categoria D din cap. 18 din Codul IBC".

Atestarea inspecţiilor anuale şi intermediare

Se certifică prin prezentul că, în urma inspecţiei cerute conform prevederilor 1.5 din Instrucţiunile pentru transportul şi manipularea cantităţilor limitate de substanţe lichide periculoase şi nocive de la bordul navelor de aprovizionare în larg, s-a constatat că nava îndeplineşte cerinţele pertinente din instrucţiuni.

Inspecţia anuală:

Semnat:............................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:        .........................................................................

Data:         .........................................................................

(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

Inspecţia anuală*/intermediară*:

Semnat:............................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:        .........................................................................

Data:         ..........................................................................

(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

Inspecţia anuală*/intermediară*:

Semnat:...............................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:        ..........................................................................

Data:         ..........................................................................

(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

Inspecţia anuală:

Semnat:    .........................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:        ..........................................................................

Data:         ..........................................................................

(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

* Se şterge, după caz.

** In loc să fie inclus în certificat, acest text poate fi ataşat certificatului dacă este ştampilat şi datat în mod oficial.

SUPLIMENTUL 1 LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

Continuarea listei de produse specificate în secţiunea 3 şi condiţiile de transport al acestor produse

Produse

Condiţii de transport

(numerele tancurilor etc.)

Data............................................................................

                        (identică cu aceea din certificat)

.....................................................................................

(semnătura autorităţii oficiale care emite certificatul şi/sau sigiliul acesteia)

SUPLIMENTUL 2 LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

PLANUL TANCULUI* (specimen)

Numele navei:..................................................................................................

Numărul sau literele distinctive:.........................................................................

Data..............................................................................

                        (identică cu aceea din certificat)

.....................................................................................

(semnătura autorităţii oficiale care emite certificatul şi/sau sigiliul acesteia)

* Planul tancului este reprodus în facsimil.

ANEXA Nr. 2

REZOLUŢIA  MEPC.158(55)

(adoptată la 13 octombrie 2006)

Amendamente la Instrucţiunile pentru transportul şi manipularea cantităţilor limitate de substanţe lichide periculoase şi nocive de la bordul navelor de aprovizionare în larg [Rezoluţia A.673(16)]

Comitetul pentru Protecţia Mediului Marin,

amintind art. 38(a) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin,

amintind, de asemenea, Rezoluţia A.673(16) prin care Adunarea a adoptat Instrucţiunile pentru transportul şi manipularea cantităţilor limitate de substanţe lichide periculoase şi nocive de la bordul navelor de aprovizionare în larg (Instrucţiunile LHNS),

notând faptul că Adunarea, prin Rezoluţia mai sus menţionată, a autorizat Comitetul Securităţii Maritime şi Comitetul pentru Protecţia Mediului Marin să amendeze Instrucţiunile după cum este necesar,

notând, de asemenea, faptul că, la cea de-a optzeci şi doua sesiune a sa, Comitetul Securităţii Maritime va adopta Instrucţiunile pentru proiectarea şi construcţia navelor de aprovizionare (Instrucţiunile OSV),

notând şi faptul că Instrucţiunile LHNS au fost menţionate în Instrucţiunile OSV şi aplicate suplimentar faţă de acestea, prevăzând ca, în cazul în care Instrucţiunile LHNS conţin standarde de siguranţă diferite de standardele din Instrucţiunile OSV, să fie respectate cerinţele Instrucţiunilor LHNS,

dorind să menţină actualizate Instrucţiunile LHNS,

notând faptul că se doreşte foarte mult ca prevederile din Instrucţiunile LHNS să rămână identice atunci când se adoptă de către Comitetul Securităţii Maritime şi Comitetul pentru Protecţia Mediului Marin:

1. adoptă amendamentele la Instrucţiunile pentru transportul şi manipularea cantităţilor limitate de substanţe lichide periculoase şi nocive de la bordul navelor de aprovizionare în larg [Rezoluţia A.673(16)], al cărei text este prezentat în anexa la prezenta rezoluţie;

2.  invită toate guvernele să ia măsurile corespunzătoare pentru a da efect amendamentelor anexate la Instrucţiunile LHNS; şi

3. invită, de asemenea, Comitetul Securităţii Maritime să ţină seama de această rezoluţie şi să ia măsurile corespunzătoare.

REZOLUŢIA   M S C.236(82)

(adoptată la 1 decembrie 2006)

Adoptarea amendamentelor la Instrucţiunile pentru transportul şi manipularea cantităţilor limitate de substanţe lichide periculoase şi nocive de la bordul navelor de aprovizionare în larg

Comitetul Securităţii Maritime,

amintind art. 28(b) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile comitetului,

amintind, de asemenea, Rezoluţia A.673(16) prin care Adunarea a adoptat Instrucţiunile pentru transportul şi manipularea cantităţilor limitate de substanţe lichide periculoase şi nocive de la bordul navelor de aprovizionare în larg (Instrucţiunile LHNS),

notând faptul că, în cazul adoptării rezoluţiei mai sus menţionate, Adunarea a autorizat Comitetul Securităţii Maritime şi Comitetul pentru Protecţia Mediului Marin să amendeze instrucţiunile, după cum este necesar,

notând, de asemenea, faptul că, la cea de-a optzeci şi doua sesiune a sa, Comitetul pentru Protecţia Mediului Marin a adoptat Instrucţiunile din 2006 pentru proiectarea şi construcţia navelor de aprovizionare în larg (Instrucţiunile OSV),

notând şi faptul că Instrucţiunile LHNS au fost menţionate în Instrucţiunile OSV şi aplicate suplimentar faţă de acestea, prevăzând ca, în cazul în care Instrucţiunile LHNS conţin standarde de siguranţă diferite de standardele din Instrucţiunile OSV, să fie respectate cerinţele Instrucţiunilor LHNS,

dorind să menţină Instrucţiunile LHNS actualizate,

notând faptul că, la cea de-a optzeci şi cincea sesiune a sa, Comitetul pentru Protecţia Mediului Marin a adoptat prin Rezoluţia MEPC.158(55) amendamentele corespunzătoare la Instrucţiunile LHNS,

ţinând seama de faptul că se doreşte foarte mult ca prevederile Instrucţiunilor LHNS să rămână identice atunci când s-au adoptatele către Comitetul Securităţii Maritime şi Comitetul pentru Protecţia Mediului Marin,

luând în considerare, la cea de-a optzeci şi doua sesiune a sa, amendamentele la Instrucţiunile LHNS care au fost propuse, la cea de-a patruzeci şi opta sesiune a sa, de către Subcomitetul pentru stabilitate şi linii de încărcare şi pentru siguranţa navelor de pescuit, la care au contribuit atât Subcomitetul pentru substanţe lichide, gaze şi mărfuri periculoase în vrac, cât şi Subcomitetul pentru mărfuri periculoase, mărfuri solide şi containere:

1. adoptă amendamentele la Instrucţiunile pentru transportul şi manipularea cantităţilor limitate de substanţe lichide periculoase şi nocive de la bordul navelor de aprovizionare în larg [Rezoluţia A.673(16)], al căror text este dat în anexa la prezenta rezoluţie;

2.  invită guvernele  contractante să  ia măsurile corespunzătoare pentru a da efect Instrucţiunilor LHNS.

ANEXĂ comună la rezoluţiile MEPC. 158(55) si MSC.236(82)

AMENDAMENTE

la Instrucţiunile pentru transportul şi manipularea cantităţilor limitate de substanţe lichide periculoase şi nocive de la bordul navelor de aprovizionare în larg [Rezoluţia A.673(16)]

Introducere

1.  La paragraful 2, cuvintele „regulii 13(4) din anexa II" se înlocuiesc cu cuvintele „regulii 11(2) din anexa II".

2.  La paragraful 5, cuvintele „ din 2006" se introduc în titlul „Instrucţiunile pentru proiectarea şi construcţia navelor de aprovizionare" după cuvântul „Instrucţiunile", iar cuvintele „[Rezoluţia A.469(XII)]" se înlocuiesc cu „Rezoluţia MSC.235(82)".

CAPITOLUL 1

Generalităţi

1.1. Aplicare

3. Se elimină paragraful 1.1.7.

4.   Se introduce noul paragraf 1.1.7 „Prevederile care reglementează transportul mărfurilor periculoase şi poluanţii marini sub formă ambalată, inclusiv transportul mărfurilor periculoase în tancuri portabile, sunt conţinute în Codul maritim internaţional pentru mărfuri periculoase (Codul IMDG)".

5. La paragraful 1.1.8, referirea la „[Rezoluţia A.469(XII)]" se elimină din prima frază, iar cuvintele „acelora prevăzute în Rezoluţia A.469(XII)" se elimină din a doua frază.

1.2.  Scopul

6. La paragraful 1.2.2.1.2, cuvintele „categoriile A, Bşi C" se elimină.

1.3. Definiţii

7.  Paragraful 1.3.6 se elimină.

8.  Paragrafele 1.3.7, 1.3.8 şi 1.3.9 se renumerotează ca paragrafele 1.3.6, 1.3.7 şi 1.3.8.

9.  Paragraful 1.3.10 se renumerotează ca paragraful 1.3.9, iar cuvintele „asa cum au fost amendate" se adaugă după cuvintele „MEPC.19(22)".

10. Paragraful 1.3.11 se renumerotează ca paragraful 1.3.10, iar cuvintele „aşa cum a fost amendată" se adaugă după cuvintele ,,MSC.5(48)".

11.  Paragrafele 1.3.12 şi 1.3.13 se elimină.

1.5. Inspecţie şi certificare

12.  La paragraful 1.5.1 se adaugă următoarea nouă frază după prima frază existentă:

„Dacă limba utilizată nu este engleza, franceza sau spaniola, textul va include o traducere în una dintre aceste limbi."

13.  La paragraful 1.5.2, cuvintele „regulii 11 din anexa II" se înlocuiesc cu cuvintele „regulilor 7 şi 9 din anexa II".

CAPITOLUL 2

Stabilitatea şi amplasarea tancului de marfă

14.  La paragraful 2.1.1, cuvintele „din 2007" se introduc în titlul „Instrucţiunile pentru proiectarea şi construcţia navelor de aprovizionare în larg" după cuvântul „Instrucţiunile", iar cuvintele „[Rezoluţia A.469(XII)]" se înlocuiesc cu „Rezoluţia MSC 235(82)".'

CAPITOLUL 3

Proiectarea navei

3.4. Construcţia tancului de marfă

15. Se elimină paragraful 3.4.2.

16.   Se introduce noul paragraf 3.4.2 „In locul utilizării tancurilor de punte fixate permanent, pentru mărfurile prevăzute la paragraful 1.2.2 se pot utiliza tancuri portabile care respectă cerinţele   din   Codul   maritim   internaţional   pentru   mărfuri periculoase (IMDG) sau alte tancuri portabile aprobate în mod special de către Administraţie, cu condiţia ca tancurile să fie amplasate în mod corespunzător şi asigurate la bordul navei."

17. La paragraful 3.4.4.1, cuvintele „0,7 bar" se înlocuiesc cu cuvintele „0,07 MPa".

3.6. Instalaţiile de aerisire a tancului de marfă

18.  La paragraful 3.6.2, referirea la paragraful „8.2.2" se înlocuieşte cu referirea la paragraful „8.3.4".

3.9. Cerinţe pentru stingerea incendiului

19.  La paragraful 3.9.1.1, referirile la regulile „60, 61, 62 şi 63" se înlocuiesc cu referirile la „4.5.5, 10.8 şi 10.9".

20.  La paragraful 3.9.1.2, referirile la „56.1, 56.2, 56.4, 56.8 şi 56.7" se înlocuiesc cu referirile la „4.5.1.1, 4.5.1.2, 4.5.1.4, 4.5.2.1 până la 4.5.2.3 şi 9.2.4.2.5", iar cuvântul „metri" se înlocuieşte cu simbolul „m".

21. La paragraful 3.9.1.3, referirea la „57.1" se înlocuieşte cu referirea la „9.2.4.1", iar referirea la „42.5.1" se înlocuieşte cu referirea la „9.2.3.1.1.1".

22.  La paragraful 3.9.1.4, referirea la „44" se înlocuieşte cu referirea la „9.2.3", iar referirea la „58" se înlocuieşte cu referirea la „9.2.4.2".

23. La paragraful 3.9.1.5, cuvântul „regulii" se înlocuieşte cu cuvântul „regulilor", iar referirea la „59" se înlocuieşte cu referirea la „4.5.3, 4.5.4 şi 4.5.6 până la 4.5.8".

24. Textul existent al paragrafului 3.9.1.6 se înlocuieşte după cum urmează:

„regulile 10.2, 10.4 şi 10.5, cu excepţia regulii 10.5.6, trebuie aplicate aşa cum se aplică navelor cisternă cu un tonaj brut mai mare sau egal cu 2000;".

25.  La paragraful 3.9.1.7, referirea la „61" se înlocuieşte cu referirea la „10.8".

26.  La paragraful 3.9.1.8, referirea la „63" se înlocuieşte cu referirea la „10.9".

27.  La paragraful 3.9.2.3 se elimină cuvintele „trebuie să fie prevăzută".

28.  La paragraful 3.9.2.3.4.3 se elimină cuvintele „pe m2".

29. Textul existent al paragrafului 3.9.2.4 se înlocuieşte după cum urmează:

„o alternativă la instalaţiile prevăzute la 3.9.2.3 de mai sus se poate aproba în conformitate cu metodele din regula II-2/17 din Convenţia SOLAS".

3.16. Inchiderea de la distanţă în caz de urgenţă

30.  La paragraful 3.16, cuvintele „50 bar" se înlocuiesc cu cuvintele „5 MPa".

CAPITOLUL 4

Cerinţe cu privire la poluare

31.  Textul existent al paragrafului 4.1 se înlocuieşte după cum urmează:

„Fiecare navă autorizată să transporte substanţe lichide nocive trebuie să aibă la bord un Jurnal de înregistrare a mărfii, un manual referitor la proceduri şi amenajări şi un plan de urgenţă de bord în cazul poluării marine stabilit pentru navă în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 şi aprobat de către Administraţie."

32.  Textul existent al paragrafului 4.2 se înlocuieşte după cum urmează:

„Se interzice evacuarea în mare a reziduurilor de substanţe lichide nocive autorizate pentru transportul la bordul navelor de tipul 3, a substanţelor prevăzute în apendicele 1, a apei de balast, a apelor evacuate după spălarea tancurilor sau a altor reziduuri sau amestecuri care conţin aceste substanţe. Orice evacuări de reziduuri şi amestecuri care conţin substanţe lichide nocive trebuie să fie efectuate în instalaţiile de recepţie din port. Ca urmare a acestei interdicţii, Administraţia poate renunţa la cerinţele privind curăţarea eficientă şi la instalaţiile imerse de evacuare prevăzute în anexa II la Convenţia MARPOL 73/78."

33.   Paragraful   4.3  se   elimină,   iar  paragraful   4.4  se renumerotează ca paragraful 4.3.

34. Textul existent al apendicelui 1 se înlocuieşte după cum urmează:

Apendice 1

Lista mărfurilor autorizate pentru transport

Inflamabilitate

Noroiul de foraj pe bază de hidrocarburi care conţine substanţele indicate în cap. 17 şi 18 din Codul IBC şi Circulara MEPC.2 şi permise a fi transportate conform prevederilor paragrafului 1.2 din prezentele instrucţiuni

Nu

Noroiul de foraj pe bază de apă care conţine substanţele indicate în cap. 17 şi 18 din Codul IBC şi Circulara MEPC.2 şi permise a fi transportate conform prevederilor paragrafului 1.2 din prezentele instrucţiuni

Nu

Saramuri pentru foraj, inclusiv:

Nu

clorură de sodiu, soluţie

Nu

bromură de calciu, soluţie

Nu

clorură de calciu, soluţie

Nu

Azotat de calciu/azotat de magneziu/clorură de potasiu, soluţie

Nu

Azotat de calciu, soluţie (50% sau mai puţin)

Nu

Saramuri pentru foraj (conţinând săruri de zinc)

Nu

Formiat de potasiu, soluţie

Nu

Clorură de potasiu, soluţie

Nu

Alcool etilic

Da

Etilenglicol

Nu

Eter monoalchilic al etilenglicolului

Da

Alcool metilic

Da

Acid acetic

Da

Acid formic

Da

Acid clorhidric

Nu

Amestecuri clorhidrice-fluorhidice care conţin 3% sau mai puţin acid fluorhidric

Nu

Silicat de sodiu, soluţie

Nu

Acid sulfuric

Nu

Trietilenglicol

Da

Toluen

Da

Xilen

Da

Dioxid de carbon lichefiat

Nu

Azot lichid

Nu

Lichid nociv, NF, (7) n.s.a. (denumire comercială ..... Conţinut....) Nav. 3, Cat. Y

Nu

Lichid nociv, F, (8) n.s.a. (denumire comercială ..... Conţinut....) Nav. 3, Cat. Y

Da

Lichid nociv, NF, (9) n.s.a. (denumire comercială ..... Conţinut....) Nav. 3, Cat. Z

Nu

Lichid nociv, F, (10) n.s.a. (denumire comercială ..... Conţinut....) Nav. 3, Cat. Z

Da

Lichid nociv, F, (11) n.s.a. (denumire comercială ..... Conţinut....) Cat. Z

Nu

Lichid nociv, F, (12) n.s.a. (denumire comercială ..... Conţinut....) Cat. OS

Nu

Apendice 2

Model de certificat de conformitate

35. Textul existent al apendicelui 2 se înlocuieşte după cum urmează:

„CERTIFICAT   DE   CONFORMITATE

(sigiliul oficial)

Eliberat conform prevederilor

Instrucţiunilor pentru transportul şi manipularea cantităţilor limitate de substanţe lichide periculoase şi nocive de la bordul navelor de aprovizionare în larg [Rezoluţia A.673(16), aşa cum a fost amendată prin Rezoluţia MSC.236(82) şi Rezoluţia MEPC. 158(55)]

sub autoritatea Guvernului

................................................................................................................

(numele oficial complet al ţării)

de către

................................................................................................................

(titlul oficial complet al persoanei competente sau al organizaţiei recunoscute de către Administraţie)

Caracteristicile navei1:

Numele navei................................................................................................

Numărul sau literele distinctive.......................................................................

Numărul IMO2..............................................................................................

Portul de înmatriculare...................................................................................

Tonajul brut...................................................................................................

Data la care s-a pus chila sau la care nava a fost într-un stadiu similar de construcţie sau, în cazul unei nave transformate, data la care a început transformarea în navă pentru transportul lichidelor în vrac ce fac obiectul prezentelor instrucţiuni:...............................................................................................

Nava corespunde, de asemenea, în întregime următoarelor amendamente la instrucţiuni:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Nava este scutită de la aplicarea următoarelor prevederi ale instrucţiunilor:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

1 In mod alternativ, caracteristicile navei se pot trece orizontal, în casete.

2  In conformitate cu schema cu numerele IMO de identificare a navelor, adoptată de Organizaţie prin Rezoluţia A.600(15).

Se certifică prin prezentul că:

1.  Nava a fost inspectată în conformitate cu prevederile de la 1.5 din instrucţiuni.

2. In urma acestei inspecţii s-a constatat că echipamentul şi construcţia navei: .1 corespund prevederilor relevante din instrucţiunile aplicabile „navelor noi"3; .2 corespund prevederilor din instrucţiunile aplicabile „navelor existente"3.

3.  Nava are la bord manualul prevăzut în apendicele 4 din anexa II la Convenţia MARPOL 73/78, aşa cum s-a cerut la regula 14 din anexa II şi că instalaţiile şi echipamentele navei care au fost prevăzute în manual corespund sub toate aspectele.

4. Nava corespunde cerinţelor din instrucţiuni şi anexa II la Convenţia MARPOL 73/78 pentru transportul în vrac al următoarelor produse cu condiţia respectării prevederilor funcţionale relevante din instrucţiuni si anexa II:

Produse (se face referire la notele 1 şi 2 cu privire la completarea certificatului)

Conditii de transport (numărul tancurilor etc.)

Categoria de poluare

Continuare în suplimentul 1, cu semnătura şi data pe foile suplimentare3.

Numerele tancurilor menţionate în această listă sunt identificate în suplimentul 2, cu semnătura şi data pe planul tancului.

5. In conformitate cu prevederile de la 1.43 din instrucţiuni şi de la 2.8.23 din Codul IBC, prevederile din instrucţiuni şi cod sunt modificate în ceea ce priveşte nava după cum urmează:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

6.  Nava trebuie să fie încărcată:

. 1 în conformitate cu condiţiile de încărcare prevăzute în manualul de încărcare aprobat, ştampilat şi datat.......................................şi semnat de o persoană responsabilă din cadrul Administraţiei sau de o organizaţie recunoscută de către Administraţie3; .2 în conformitate cu limitările de încărcare ataşate acestui certificat3.

Dacă se cere ca nava să fie încărcată altfel decât în conformitate cu instrucţiunile de mai sus, calculele necesare pentru demonstrarea condiţiilor de încărcare propuse trebuie să fie comunicate Administraţiei emitente care poate autoriza în scris adoptarea condiţiei de încărcare propusă.4

Acest certificat este valabil până la: (zz/ll/aaaa)..............................................................5 sub rezerva inspecţiilor efectuate în conformitate cu prevederile de la 1.5 din instrucţiuni.

Data finalizării inspecţiei în baza căreia se emite prezentul certificat (zz/ll/aaaa).................................................

Eliberat la ...............................................................................................................

                                             (locul eliberării certificatului)

...............................................................................................................................

(data eliberării)

................................................................................................................................

(semnătura autorităţii oficiale care eliberează certificatul)

(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

3 Se şterge, după caz.

4 In loc de a fi inclus în certificat, acest text poate fi ataşat certificatului, dacă este ştampilat şi datat în mod oficial, 5 Se introduce data expirării, aşa cum s-a specificat de către Administraţie, care nu va depăşi 5 ani de la data inspecţiei iniţiale sau a inspecţiei periodice.

Note cu privire la completarea certificatului:

1. Produse: produsele indicate în apendicele 1 la instrucţiuni sau produsele care au fost evaluate de către Administraţie conform paragrafului 1.2.4 din instrucţiuni trebuie să fie enumerate sub formă de listă. In ceea ce priveşte recentele produse „noi", trebuie să fie luate în considerare orice cerinţe speciale prevăzute ocazional.

2.  Produse: lista produselor pe care nava este autorizată să le transporte trebuie să includă substanţele lichide nocive din categoria Z care nu sunt incluse în aceste instrucţiuni şi trebuie să fie incluse în „categoria Z din cap. 18 din Codul IBC".

Atestarea inspecţiilor anuale şi intermediare

Se certifică prin prezentul că, în urma inspecţiei cerute conform paragrafului 1.5.2 din cod, s-a constatat că nava îndeplineşte cerinţele pertinente din instrucţiuni.

Inspecţia anuală:

Semnat:..................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:........................................................................

Data:........................................................................

(zz/ll/aaaa)

(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

Inspecţia anuală/intermediară3:

Semnat:....................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:.......................................................................

Data:.........................................................................

(zz/ll/aaaa)

(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

Inspecţia anuală/intermediară3:

Semnat:...................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:.....................................................................

Data:.........................................................................

(zz/ll/aaaa)

(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

Inspecţia anuală:

Semnat:..................................................................

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:........................................................................

Data:.........................................................................

(zz/ll/aaaa)

(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

Inspecţia anuală/intermediară în conformitate cu paragraful 1.5.6.8.3

Se certifică prin prezentul că, în urma inspecţiei anuale/intermediare3 cerute conform paragrafului 1.5.6.8.3 din cod, s-a constatat că nava îndeplineşte cerinţele pertinente din instrucţiuni.

Semnat: .....................................................................................

              (semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:........................................................................................

Data: (zz/ll/aaaa) ........................................................................

(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

Aviz pentru extinderea valabilităţii certificatului dacă acesta este valabil mai puţin de 5 ani atunci când se aplică paragraful 1.5.6.3

Nava îndeplineşte cerinţele pertinente ale instrucţiunilor şi prezentul certificat se va accepta ca fiind valabil până la: (zz/ll/aaaa) .................................................., conform paragrafului 1.5.6.3 din cod.

Semnat: .......................................................................................

               (semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...........................................................................................

Data: (zz/ll/aaaa) ...........................................................................

(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

3 Se şterge, după caz.

Aviz pentru cazul în care s-a efectuat inspecţia de reînnoire şi atunci când se aplică paragraful 1.5.6.3

Nava îndeplineşte cerinţele pertinente ale instrucţiunilor şi prezentul certificat se va accepta ca fiind valabil până la: (zz/ll/aaaa).................................., conform paragrafului 1.5.6.3 din cod.

Inspecţia anuală:

Semnat: .......................................................................................

               (semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...........................................................................................

Data: (zz/ll/aaaa) ...........................................................................

 

(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

Aviz pentru extinderea valabilităţii certificatului până când nava ajunge în portul de inspecţie sau pentru o perioadă de graţie când se aplică paragraful 1.5.6.5 sau 1.5.6.6

Prezentul certificat se va accepta ca fiind valabil până la.............................., în conformitate cu paragraful 1.5.6.5/1.5.6.63 din cod.

Semnat: .......................................................................................

               (semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...........................................................................................

Data: (zz/ll/aaaa) ...........................................................................

(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

Aviz pentru avansarea datei de aniversare atunci când se aplică paragraful 1.5.6.8

In conformitate cu paragraful 1.5.6.8 din cod, noua dată de aniversare este....................

Semnat: .......................................................................................

               (semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul:...........................................................................................

Data: (zz/ll/aaaa) ...........................................................................

(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

3 Se şterge, după caz.

SUPLIMENTUL 1 LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

Continuarea listei de produse specificate în secţiunea 3 şi condiţiile de transport al acestor produse.

Produse (se face referire la notele 1 şi 2 cu privire la completarea certificatului)

Condiţii de transport (numărul tancurilor etc.)

Categoria de poluare

Data:...............................................................................................................

            (zz/ll/aaaa)

(identică cu aceea din certificat)

.....................................................................................................................

(semnătura autorităţii oficiale care eliberează certificatul şi/sau sigiliul acesteia)

SUPLIMENTUL 2 LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

PLANUL TANCULUI* (specimen)

Numele navei:...............................................................................................

Numărul sau literele distinctive:.....................................................................

Data:............................................................................................................

            (zz/ll/aaaa)

(identică cu aceea din certificat)

...................................................................................................................

(semnătura autorităţii oficiale care eliberează certificatul şi/sau sigiliul acesteia)"

* Planul tancului este reprodus în facsimil.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 214/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 214 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 214/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu