Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1960 din 09.07.2019

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 „Conţinutul cererii de acordare a eşalonării la plată şi documentele justificative anexate acesteia" şi a anexei nr. 2 „Procedura de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central" la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 600 din 22 iulie 2019SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 184 alin. (1), art. 186 alin. (31) şi alin. (4), art. 187 alin. (3) şi (4), art. 191 alin. (4) şi (6), art. 192 alin. (21) şi (5), art. 193 alin. (3), (7) şi (23), art. 194 alin. (1), art. 195 alin. (1)-(3), alin. (7), (81), (82) şi (111), art. 197 alin. (21), art. 199 alin. (4), art. 200 alin. (1), art. 209 şi ale art. 342 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. II alin. (5)-(10) din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, aprobată prin Legea nr. 150/2018, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 805.060 din 25.06.2019,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: Articolul I - Anexa nr. 1 „Conţinutul cererii de acordare a eşalonării la plată şi documentele justificative anexate acesteia" şi anexa nr. 2 „Procedura de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central" la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 20 ianuarie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. În anexa nr. 1, la articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Eşalonările la plată a obligaţiilor fiscale se solicită de către debitor în baza unei cereri, al cărei model este prevăzut în anexă, depusă la registratura organului fiscal competent, prevăzut la art. 30, 33, 35 sau 40, după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, sau comunicate prin poştă, cu confirmare de primire. 2. În anexa nr. 1, la articolul 1 alineatul (3), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e)menţiuni referitoare la înlesnirile la plată acordate până la data depunerii cererii, în baza capitolului IV «Înlesniri la plată» al titlului VII «Colectarea creanţelor fiscale» din lege; 3. În anexa nr. 1, la articolul 2, după alineatul (2) se introduc două noi alineate , alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins: (21 ) În cazul debitorilor care nu deţin bunuri în proprietate pentru a constitui garanţiile prevăzute de lege, precum şi al debitorilor cu risc fiscal mic, la cererea de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale nu se anexează documentele prevăzute la alin. (2) lit. b) şi d). (22 ) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), documentele prevăzute la lit. a) şi c), precum şi situaţia privind indicatorii orientativi nu se anexează de către debitorii care nu au obligaţia să organizeze şi să conducă evidenţe contabile potrivit legislaţiei naţionale. În acest caz, debitorul menţionează în cerere cauzele care au condus la situaţia de dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti. 4. În anexa nr. 1, la articolul 2, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(6) În cazul cererilor depuse în condiţiile art. 206 din lege, persoanele juridice şi persoanele fizice anexează şi următoarele documente:a)declaraţia pe propria răspundere a debitorului sau a reprezentantului său legal din care să rezulte că acesta nu se află în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului sau în registre ţinute de instanţe judecătoreşti; b)propunere de grafic de eşalonare cuprinzând cuantumul ratelor de eşalonare, care trebuie să respecte prevederile art. 7 alin. (131) lit. c) din anexa nr. 2 la ordin. Depunerea acestui document este opţională. 5. În anexa nr. 1, la articolul 2, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
(7) În cazul debitorilor care nu deţin bunuri în proprietate pentru a constitui garanţiile prevăzute de lege, precum şi al celor care desfăşoară activităţi cu caracter sezonier, care doresc să plătească ratele de eşalonare diferenţiat, acestea trebuie să respecte prevederile art. 7 alin. (131) lit. a) şi b) din anexa nr. 2 la ordin. 6. În anexa nr. 1, după articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 3, cu următorul cuprins: Articolul 3Dispoziţii finale Anexa face parte integrantă din prezenta anexă. 7. La anexa nr. 1 se introduce o anexă, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin. 8. În anexa nr. 2, la articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Organul fiscal competent acordă următoarele înlesniri la plata obligaţiilor fiscale:a)eşalonarea la plată, la cererea debitorului, a obligaţiilor fiscale; b)amânarea la plată, în condiţiile legii, a penalităţilor de întârziere cuprinse în certificatul de atestare fiscală, în vederea anulării, până la data finalizării eşalonării la plată; c)amânarea la plată, în condiţiile legii, a unui procent de 50% din dobânzile cuprinse în certificatul de atestare fiscală, în vederea anulării, până la data finalizării eşalonării la plată; d)amânarea la plată, în condiţiile legii, a unui procent de 50% din majorările de întârziere, reprezentând componenta de penalitate a acestora, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, în vederea anulării, până la data finalizării eşalonării la plată; e)amânarea la plată a penalităţilor de nedeclarare aferente obligaţiilor fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de debitor şi stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere, eşalonate la plată, în vederea reducerii cu 75%, până la data finalizării eşalonării la plată. 9. În anexa nr. 2, la articolul 1 alineatul (3), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins: d)creanţe rezultate din săvârşirea unor infracţiuni, respectiv prejudicii, cheltuieli judiciare şi amenzi judiciare/penale. 10. În anexa nr. 2, la articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: (31 ) Nu se încadrează în categoria creanţelor prevăzute la alin. (3) lit. d) şi nu se acordă înlesniri la plată pentru sumele care fac obiectul unei confiscări, precum şi cele reprezentând echivalentul în bani al unor bunuri care au fost considerate a constitui produs direct sau indirect al unei infracţiuni. 11. În anexa nr. 2, la articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), cererea se soluţionează în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la organul fiscal competent, în cazul:a)debitorilor cu risc fiscal mic, în condiţiile art. 206 din lege; b)debitorilor care nu deţin bunuri în proprietate, prevăzuţi la art. 186 alin. (31) şi la art. 193 alin. (3) din lege; c)debitorilor pentru care nu este necesară constituirea de garanţii, prevăzuţi la art. 193 alin. (2) din lege. 12. În anexa nr. 2, la articolul 2, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:
(9) Pentru debitorii prevăzuţi la art. 204 din lege, precum şi pentru cei care au transmise spre recuperare creanţe bugetare înscrise în titluri executorii emise de alte organe, organul fiscal competent înştiinţează autoritatea competentă sau organul emitent al titlului executoriu, după caz, despre depunerea unei cereri de acordare sau de retragere, precum şi despre emiterea unei decizii în soluţionarea acestora, printr-o adresă la care anexează aceste documente. Aceste documente se transmit în termen de cel mult 5 zile de la data depunerii cererii sau emiterii deciziei, după caz. 13. În anexa nr. 2, la articolul 3 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)dacă cererea conţine elementele prevăzute la art. 1 alin. (3), (4) sau art. 2 alin. (22), după caz, din anexa nr. 1 la ordin; b)dacă cererea este însoţită de documentele prevăzute la art. 2 din anexa nr. 1 la ordin, în funcţie de situaţia în care se încadrează debitorul; 14. În anexa nr. 2, la articolul 3, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
(11) Prin excepţie de la alin. (10), pentru debitorii prevăzuţi la art. 2 alin. (3), termenul de clarificare a neconcordanţelor şi de eliberare a unui nou certificat de atestare fiscală este de cel mult 2 zile de la data comunicării certificatului de atestare fiscală iniţial. 15. În anexa nr. 2, la articolul 4 alineatul (5), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)obligaţiile fiscale rămase nestinse din înlesnirile la plată acordate în baza titlului VII «Colectarea creanţelor fiscale», cap. IV «Înlesniri la plată» din lege. În cazul debitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se înscriu obligaţiile fiscale rămase nestinse ale debitorului, precum şi impozitul pe venitul din salarii, rămas nestins, datorat de fiecare dintre sediile sale secundare. Aceste obligaţii nu se înscriu în cazul eliberării certificatului de atestare fiscală pentru menţinerea valabilităţii înlesnirii la plată; 16. În anexa nr. 2, la articolul 4, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(7) În cazul obligaţiilor fiscale accesorii se înscriu separat cele ce fac obiectul eşalonării la plată şi separat cele ce fac obiectul amânării la plată, după caz. 17. În anexa nr. 2, la articolul 5 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 186 alin. (1) lit. a), c)-e), alin. (2) şi, după caz, alin. (31) din lege; 18. În anexa nr. 2, la articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21 ) Prin excepţie de la alin. (2), pentru debitorii care nu deţin bunuri în proprietate, prevăzuţi la art. 186 alin. (31) din lege, situaţia de dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi capacitatea financiară de plată pe perioada de eşalonare se analizează şi se constată de organul fiscal pe baza informaţiilor menţionate de debitor în cerere sau deţinute de organul fiscal competent, potrivit art. 186 alin. (31) din lege. 19. În anexa nr. 2, la articolul 5, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) După verificarea condiţiilor prevăzute la alin. (1), organul fiscal competent, în cel mult 15 zile de la eliberarea certificatului de atestare fiscală, întocmeşte referatul «A», conform modelului prezentat în anexa nr. 11. Prin excepţie, pentru debitorii prevăzuţi la art. 2 alin. (3), referatul «A» se întocmeşte în cel mult 5 zile de la eliberarea certificatului de atestare fiscală. 20. În anexa nr. 2, la articolul 5, alineatele (12) şi (13) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(12) Prin excepţie de la prevederile alin. (9), organul fiscal competent emite decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale şi decizia de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare, în baza referatului prevăzut la alin. (4), în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 186 alin. (1) lit. a), c)-e), alin. (2) şi alin. (31) din lege, după caz, pentru debitorii prevăzuţi la art. 2 alin. (3).
(13) Debitorii prevăzuţi la art. 193 alin. (3) din lege, pentru care rezultă din documentaţia anexată că deţin în proprietate bunuri, constituie garanţii potrivit prevederilor art. 193 alin. (4) din lege, caz în care se aplică prevederile alin. (9).
21. În anexa nr. 2, la articolul 6, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) Garanţiile constituite sub forma prevăzută la art. 193 alin. (6) lit. d) din lege trebuie să acopere obligaţiile fiscale ale garantului pentru care organul fiscal a instituit sechestrul, sumele eşalonate la plată, sumele amânate la plată, dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată plus procentul prevăzut la art. 193 alin. (13) din lege, corespunzător perioadei de eşalonare, aplicat la totalul sumelor eşalonate şi amânate la plată. Prin obligaţii fiscale ale garantului, care beneficiază de o eşalonare la plată aflată în derulare, se înţelege sumele eşalonate la plată, sumele amânate la plată, dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată plus procentul prevăzut la art. 193 alin. (13) din lege, corespunzător perioadei de eşalonare, aplicat la totalul sumelor eşalonate şi amânate la plată. 22. În anexa nr. 2, la articolul 6, după alineatul (16) se introduce un nou alineat, alineatul (161), cu următorul cuprins: (161 ) În cazul în care pe parcursul eşalonării la plată bunurile care fac obiectul garanţiei constituite potrivit art. 193 alin. (6) lit. c) şi d), alin. (15) şi (16) din lege, s-au degradat ori dreptul de proprietate a acestor bunuri s-a modificat prin hotărâri judecătoreşti care constituie titluri executorii, organul fiscal central solicită debitorului, în termen de 5 zile de la data constatării acestui fapt, reconstituirea garanţiilor pentru obligaţiile fiscale rămase nestinse din eşalonarea la plată dacă celelalte garanţii nu sunt îndestulătoare. 23. În anexa nr. 2, la articolul 6, după alineatul (18) se introduce un nou alineat, alineatul (19), cu următorul cuprins:
(19) În cazul în care debitorul solicită executarea garanţiei constituite sub forma prevăzută la art. 193 alin. (6) lit. b) din lege pentru stingerea ratelor de eşalonare, cererea se depune până la împlinirea scadenţei ratelor de eşalonare. 24. În anexa nr. 2, la articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Prin excepţie de la alin. (2), în cazul debitorilor care deţin bunuri insuficiente pentru a constitui garanţiile prevăzute de lege, organul fiscal competent întocmeşte referatul «B» şi emite decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale în care se includ şi penalităţile de întârziere, precum şi decizia de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţii de nedeclarare prin care se amână la plată doar penalităţile de nedeclarare. Penalităţile de nedeclarare care se amână la plată sunt cele aferente obligaţiilor fiscale principale eşalonate la plată. 25. În anexa nr. 2, la articolul 7, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(9) Prin excepţie de la prevederile alin. (8), eşalonarea se acordă pe cel mult 6 luni, atât pentru obligaţiile fiscale principale, cât şi pentru dobânzile şi penalităţile de întârziere, în conformitate cu prevederile art. 184 alin. (1) din lege, pentru debitorii care nu constituie niciun fel de garanţie ca urmare a faptului că nu deţin niciun fel de bunuri în proprietate. În această categorie se încadrează şi debitorii care deţin bunuri în proprietate, însă acestea sunt ipotecate/gajate în favoarea altor creditori, iar valoarea acestora acoperă numai valoarea pentru care s-a constituit ipoteca/gajul. 26. În anexa nr. 2, la articolul 7 alineatul (11), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)eşalonare la plată, în situaţia în care obligaţiile fiscale principale pentru care s-au calculat acestea sunt stinse după expirarea termenului de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din lege; 27. În anexa nr. 2, la articolul 7, alineatul (13) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(13) Rata de eşalonare reprezintă obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţii fiscale accesorii eşalonate la plată, inclusiv dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată, după caz, cu excepţia debitorilor care nu deţin bunuri în proprietate pentru a constitui garanţiile prevăzute de lege, caz în care dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată se comunică prin decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii şi se achită potrivit art. 156 alin. (1) din lege. Cuantumul obligaţiilor fiscale eşalonate la plată se împarte în mod egal pentru fiecare rată de eşalonare. 28. În anexa nr. 2, la articolul 7, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (131), cu următorul cuprins: (131 ) Prin excepţie de la alin. (13), rata de eşalonare se stabileşte astfel: a)pentru debitorul care desfăşoară activităţi cu caracter sezonier, rata de eşalonare se stabileşte în funcţie de numărul de luni dintr-un an calendaristic în care acesta poate achita rate mai mari raportat la specificul activităţii contribuabilului şi la capacitatea financiară de plată a acestuia. Numărul de luni în care debitorul poate să plătească rate de eşalonare mai mici decât cele prevăzute la alin. (13) nu poate fi mai mare de 6 luni într-un an calendaristic sau, după caz, fracţie de an. Rata de eşalonare din perioada în care debitorul nu are capacitate financiară de plată nu poate fi mai mică de 10% din rata de eşalonare stabilită potrivit alin. (13);b)pentru debitorii care nu deţin bunuri în proprietate pentru a constitui garanţiile prevăzute de lege, care anexează la cerere de acordare a eşalonării la plată o propunere de grafic, rata de eşalonare trebuie să fie în primele 3 luni de cel puţin 10% din cuantumul obligaţiilor fiscale eşalonate la plată, iar în următoarele luni, debitorul trebuie să achite restul obligaţiilor fiscale proporţional cu lunile pentru care a fost acordată eşalonarea la plată;c)pentru debitorii cu risc fiscal mic, care anexează la cerere de acordare a eşalonării la plată o propunere de grafic, ratele de eşalonare la plată trebuie să fie în primele 6 luni de cel puţin 10% din cuantumul obligaţiilor fiscale eşalonate la plată, la care se adaugă dobânda pe perioada eşalonării la plată calculată de organul fiscal competent, iar în următoarele luni debitorul trebuie să achite restul obligaţiilor fiscale, proporţional cu lunile pentru care a fost acordată eşalonarea la plată. 29. În anexa nr. 2, la articolul 7, alineatul (16) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(16) Odată cu emiterea deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale se emit şi deciziile referitoare la obligaţiile de plată accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente obligaţiilor fiscale eşalonate, calculate până la data emiterii deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale, care devin condiţie de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată potrivit art. 194 alin. (1) lit. b) din lege. 30. În anexa nr. 2, la articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Penalitatea se face venit la bugetul de stat şi se virează în contul 20.35.01.07 «Penalităţi datorate în cazul eşalonărilor la plată», deschis la unitatea de trezorerie a organului fiscal competent, pe codul de identificare fiscală al debitorilor/sediilor secundare. 31. În anexa nr. 2, la articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) În cazul în care se constată neîndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 194 alin. (1), art. 195 alin. (10) şi la art. 200 alin. (2) din lege, organul fiscal competent va emite, în termen de cel mult 30 de zile de la data nerespectării condiţiei, în două exemplare, decizia de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 19, precum şi decizia de pierdere a valabilităţii amânării la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 20. Un exemplar al acestor decizii se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează de organul fiscal la dosarul înlesnirii la plată. 32. În anexa nr. 2, la articolul 12, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
(4) După constatarea pierderii valabilităţii eşalonării la plată, organul fiscal demarează procedura de valorificare a garanţiilor constituite de debitor, în conformitate cu prevederile art. 212 din lege, în termen de cel mult 30 de zile de la data emiterii deciziilor prevăzute la alin. (1). 33. În anexa nr. 2, la articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) În vederea soluţionării cererii prevăzute la alin. (1), organul fiscal competent eliberează, din oficiu, în termen de cel mult 3 zile de la data depunerii cererii, certificatul de atestare fiscală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 sau în anexa nr. 9, în situaţia debitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, după caz. 34. În anexa nr. 2, la articolul 13, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cazul debitorilor prevăzuţi la art. 2 alin. (3) lit. b) şi c), se verifică condiţiile de menţinere a valabilităţii înlesnirii la plată de la secţiunea A lit. a), e)-g) şi k) din referatul «B 35. În anexa nr. 2, la articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) În cazul în care în perioada cuprinsă între data eliberării certificatului de atestare fiscală şi data comunicării deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale s-au stins obligaţii fiscale prin orice modalitate prevăzută de lege, care sunt cuprinse în suma care face obiectul eşalonării la plată, debitorul achită ratele eşalonate la plată până la concurenţa sumei rămase de plată. În acest caz, sumele eşalonate la plată reprezintă diferenţa dintre sumele prevăzute la secţiunea «C» din certificatul de atestare fiscală, diminuate cu sumele stinse până la data emiterii deciziei de eşalonare la plată. 36. În anexa nr. 2, la articolul 14, alineatul (3) se abrogă . 37. În anexa nr. 2, la articolul 17, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:
(9) Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care pe perioada de valabilitate a eşalonării se desfiinţează sau se anulează, în tot sau în parte, actul administrativ fiscal în care sunt individualizate creanţe fiscale ce fac obiectul eşalonării la plată 38. În anexa nr. 2, articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 18Modificarea deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale/ a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare
(1) În situaţia în care ulterior emiterii deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale şi/sau a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare, după caz, se constată erori în conţinutul acestora, pe baza documentelor care atestă această situaţie, sau în cazul în care se achită anticipat mai mult de 3 rate din graficul de eşalonare la plată, potrivit prevederilor art. 207 alin. (5) din lege, precum şi în temeiul art. 195 din lege, organul fiscal competent emite o decizie de modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale şi/sau o decizie de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare, după caz, potrivit modelelor prevăzute în anexa nr. 28, respectiv în anexa nr. 29.
(2) În vederea soluţionării cererilor depuse în condiţiile art. 195 alin. (3) din lege, organul fiscal competent eliberează, în termen de cel mult 3 zile de la data depunerii cererii, din oficiu, certificatul de atestare fiscală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 sau în anexa nr. 9, în situaţia debitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, după caz.
(3) În situaţia în care există diferenţe între sumele solicitate de către debitor în cerere şi cele înscrise în certificatul de atestare fiscală, organul fiscal competent întocmeşte procesul-verbal de punere de acord şi eliberează un nou certificat de atestare fiscală.
(4) După emiterea certificatului de atestare fiscală, organul fiscal competent întocmeşte referatul «A», conform modelului prevăzut în anexa nr. 11, şi verifică condiţiile de acordare a înlesnirilor la plată de la secţiunea A lit. a)-f) şi j). În această situaţie, nu se completează secţiunea B - «Date de analiză».
(5) În situaţia debitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, dispoziţiile art. 5 alin. (6)-(8) se aplică în mod corespunzător.
(6) Concomitent cu referatul prevăzut la alin. (4) organul competent întocmeşte acordul de principiu prevăzut în anexa nr. 12 şi comunică debitorului un exemplar al acestuia. Dispoziţiile art. 5 alin. (10) se aplică în mod corespunzător.
(7) În situaţia în care se constituie garanţiile în termenul de 10 zile de la emiterea acordului de principiu şi se depun, după caz, documentele prevăzute la art. 6 alin. (9), organul fiscal competent întocmeşte referatul «B», conform modelului prevăzut în anexa nr. 14, şi verifică condiţiile prevăzute la secţiunea A lit. a)-g). În această situaţie, nu se completează secţiunea B - «Date de analiză» şi lit. b) a secţiunii D - «Concluzii».
(8) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), condiţia de la secţiunea A lit. d) din referatul «B» se consideră îndeplinită în cazul:a)debitorilor prevăzuţi la art. 2 alin. (3) lit. b) şi c); b)debitorilor care deţin bunuri insuficiente pentru a constitui garanţiile prevăzute de lege; c)debitorilor care deţin bunuri în proprietate, însă acestea sunt ipotecate/gajate în favoarea altor creditori, iar valoarea acestora acoperă numai valoarea pentru care s-a constituit ipoteca/gajul.
(9) În cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în referatul «B» potrivit alin. (7), organul fiscal competent emite şi comunică decizia de modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale împreună cu un nou grafic de eşalonare la plată, care face parte integrantă din aceasta, cu păstrarea perioadei de eşalonare rămase din eşalonarea aprobată iniţial, precum şi decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare, după caz. Odată cu emiterea acestor decizii se emit şi deciziile referitoare la obligaţiile de plată accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente obligaţiilor fiscale incluse în eşalonare, calculate până la data emiterii deciziei de modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale.
(10) Prin excepţie de la prevederile alin. (9), în cazul debitorilor prevăzuţi la art. 186 alin. (4) din lege, organul fiscal competent întocmeşte referatul «B» şi emite decizia de modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale în care se includ şi penalităţile de întârziere, precum şi, după caz, decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare, prin care se amână la plată doar penalităţile de nedeclarare. În cazul în care penalităţile de întârziere nu se amână la plată, ci se includ în eşalonare, organul fiscal competent emite decizie de anulare a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 31.
(11) În cazul debitorilor pentru care s-a acordat eşalonare la plată potrivit prevederilor art. 186 alin. (4) din lege, la cererea acestora, penalităţile de întârziere rămase de plată din graficul de eşalonare se amână la plată în situaţia în care garanţiile constituite odată cu acordarea eşalonării sau ulterior acesteia acoperă cuantumul prevăzut la art. 193 alin. (13) sau (15), după caz, din lege. În acest caz, organul fiscal competent întocmeşte referatul «C», conform modelului prevăzut în anexa nr. 32, iar în situaţia care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 195 alin. (82) din lege, emite decizia de modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale, precum şi decizia de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare.
(12) În vederea soluţionării cererilor depuse prin care se solicită o altă perioadă de eşalonare potrivit art. 195 alin. (5) din lege, prevederile alin. (2)-(10) se aplică în mod corespunzător. În cazul referatului «A» şi al referatului «B» se completează şi secţiunile B-D. Perioada de eşalonare se stabileşte în funcţie de cuantumul obligaţiilor şi de capacitatea financiară.
(13) În situaţia neîndeplinirii condiţiilor prevăzute în referatul «A», în referatul «B» şi în referatul «C», cererea se soluţionează prin decizie de respingere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.
(14) Cererea se soluţionează în termen de 20 de zile de la data depunerii la organul fiscal competent.
39. În anexa nr. 2, la articolul 19, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 206 alin. (3) din lege, organul fiscal competent eliberează certificatul de atestare fiscală, în termen de cel mult 3 zile de la data depunerii cererii. Dispoziţiile art. 3 se aplică în mod corespunzător.
(3) În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile de încadrare în categoria «debitori cu risc fiscal mic», organul fiscal competent întocmeşte referatul «A», conform modelului prevăzut în anexa nr. 11, şi verifică condiţiile de acordare a înlesnirilor la plată de la secţiunea A lit. a) şi d)-i). În această situaţie, nu se completează secţiunea B - «Date de analiză
40. În anexa nr. 2, la articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Anexele nr. 1-32 fac parte integrantă din prezenta procedură. 41. În anexa nr. 2, anexele nr. 1-31 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 2-32 la prezentul ordin. 42. În anexa nr. 2, după anexa nr. 31 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 32, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 33 la prezentul ordin.
Articolul IIAnexele nr. 1-33*) fac parte integrantă din prezentul ordin. *) Anexele nr. 1-33 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. Articolul IIIDirecţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale centrale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul IV Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,Mirela CălugăreanuSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1960/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1960 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1960/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu