Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1960 din 09.07.2019

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 „Conţinutul cererii de acordare a eşalonării la plată şi documentele justificative anexate acesteia" şi a anexei nr. 2 „Procedura de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central" la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 600 din 22 iulie 2019SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 184 alin. (1), art. 186 alin. (31) şi alin. (4), art. 187 alin. (3) şi (4), art. 191 alin. (4) şi (6), art. 192 alin. (21) şi (5), art. 193 alin. (3), (7) şi (23), art. 194 alin. (1), art. 195 alin. (1)-(3), alin. (7), (81), (82) şi (111), art. 197 alin. (21), art. 199 alin. (4), art. 200 alin. (1), art. 209 şi ale art. 342 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. II alin. (5)-(10) din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, aprobată prin Legea nr. 150/2018, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 805.060 din 25.06.2019,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: Articolul I - Anexa nr. 1 „Conţinutul cererii de acordare a eşalonării la plată şi documentele justificative anexate acesteia" şi anexa nr. 2 „Procedura de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central" la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 20 ianuarie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. În anexa nr. 1, la articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Eşalonările la plată a obligaţiilor fiscale se solicită de către debitor în baza unei cereri, al cărei model este prevăzut în anexă, depusă la registratura organului fiscal competent, prevăzut la art. 30, 33, 35 sau 40, după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, sau comunicate prin poştă, cu confirmare de primire. 2. În anexa nr. 1, la articolul 1 alineatul (3), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e)menţiuni referitoare la înlesnirile la plată acordate până la data depunerii cererii, în baza capitolului IV «Înlesniri la plată» al titlului VII «Colectarea creanţelor fiscale» din lege; 3. În anexa nr. 1, la articolul 2, după alineatul (2) se introduc două noi alineate , alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins: (21 ) În cazul debitorilor care nu deţin bunuri în proprietate pentru a constitui garanţiile prevăzute de lege, precum şi al debitorilor cu risc fiscal mic, la cererea de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale nu se anexează documentele prevăzute la alin. (2) lit. b) şi d). (22 ) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), documentele prevăzute la lit. a) şi c), precum şi situaţia privind indicatorii orientativi nu se anexează de către debitorii care nu au obligaţia să organizeze şi să conducă evidenţe contabile potrivit legislaţiei naţionale. În acest caz, debitorul menţionează în cerere cauzele care au condus la situaţia de dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti. 4. În anexa nr. 1, la articolul 2, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(6) În cazul cererilor depuse în condiţiile art. 206 din lege, persoanele juridice şi persoanele fizice anexează şi următoarele documente:a)declaraţia pe propria răspundere a debitorului sau a reprezentantului său legal din care să rezulte că acesta nu se află în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului sau în registre ţinute de instanţe judecătoreşti; b)propunere de grafic de eşalonare cuprinzând cuantumul ratelor de eşalonare, care trebuie să respecte prevederile art. 7 alin. (131) lit. c) din anexa nr. 2 la ordin. Depunerea acestui document este opţională. 5. În anexa nr. 1, la articolul 2, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
(7) În cazul debitorilor care nu deţin bunuri în proprietate pentru a constitui garanţiile prevăzute de lege, precum şi al celor care desfăşoară activităţi cu caracter sezonier, care doresc să plătească ratele de eşalonare diferenţiat, acestea trebuie să respecte prevederile art. 7 alin. (131) lit. a) şi b) din anexa nr. 2 la ordin. 6. În anexa nr. 1, după articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 3, cu următorul cuprins: Articolul 3Dispoziţii finale Anexa face parte integrantă din prezenta anexă. 7. La anexa nr. 1 se introduce o anexă, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin. 8. În anexa nr. 2, la articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Organul fiscal competent acordă următoarele înlesniri la plata obligaţiilor fiscale:a)eşalonarea la plată, la cererea debitorului, a obligaţiilor fiscale; b)amânarea la plată, în condiţiile legii, a penalităţilor de întârziere cuprinse în certificatul de atestare fiscală, în vederea anulării, până la data finalizării eşalonării la plată; c)amânarea la plată, în condiţiile legii, a unui procent de 50% din dobânzile cuprinse în certificatul de atestare fiscală, în vederea anulării, până la data finalizării eşalonării la plată; d)amânarea la plată, în condiţiile legii, a unui procent de 50% din majorările de întârziere, reprezentând componenta de penalitate a acestora, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, în vederea anulării, până la data finalizării eşalonării la plată; e)amânarea la plată a penalităţilor de nedeclarare aferente obligaţiilor fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de debitor şi stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere, eşalonate la plată, în vederea reducerii cu 75%, până la data finalizării eşalonării la plată. 9. În anexa nr. 2, la articolul 1 alineatul (3), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins: d)creanţe rezultate din săvârşirea unor infracţiuni, respectiv prejudicii, cheltuieli judiciare şi amenzi judiciare/penale. 10. În anexa nr. 2, la articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: (31 ) Nu se încadrează în categoria creanţelor prevăzute la alin. (3) lit. d) şi nu se acordă înlesniri la plată pentru sumele care fac obiectul unei confiscări, precum şi cele reprezentând echivalentul în bani al unor bunuri care au fost considerate a constitui produs direct sau indirect al unei infracţiuni. 11. În anexa nr. 2, la articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), cererea se soluţionează în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la organul fiscal competent, în cazul:a)debitorilor cu risc fiscal mic, în condiţiile art. 206 din lege; b)debitorilor care nu deţin bunuri în proprietate, prevăzuţi la art. 186 alin. (31) şi la art. 193 alin. (3) din lege; c)debitorilor pentru care nu este necesară constituirea de garanţii, prevăzuţi la art. 193 alin. (2) din lege. 12. În anexa nr. 2, la articolul 2, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:
(9) Pentru debitorii prevăzuţi la art. 204 din lege, precum şi pentru cei care au transmise spre recuperare creanţe bugetare înscrise în titluri executorii emise de alte organe, organul fiscal competent înştiinţează autoritatea competentă sau organul emitent al titlului executoriu, după caz, despre depunerea unei cereri de acordare sau de retragere, precum şi despre emiterea unei decizii în soluţionarea acestora, printr-o adresă la care anexează aceste documente. Aceste documente se transmit în termen de cel mult 5 zile de la data depunerii cererii sau emiterii deciziei, după caz. 13. În anexa nr. 2, la articolul 3 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)dacă cererea conţine elementele prevăzute la art. 1 alin. (3), (4) sau art. 2 alin. (22), după caz, din anexa nr. 1 la ordin; b)dacă cererea este însoţită de documentele prevăzute la art. 2 din anexa nr. 1 la ordin, în funcţie de situaţia în care se încadrează debitorul; 14. În anexa nr. 2, la articolul 3, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
(11) Prin excepţie de la alin. (10), pentru debitorii prevăzuţi la art. 2 alin. (3), termenul de clarificare a neconcordanţelor şi de eliberare a unui nou certificat de atestare fiscală este de cel mult 2 zile de la data comunicării certificatului de atestare fiscală iniţial. 15. În anexa nr. 2, la articolul 4 alineatul (5), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)obligaţiile fiscale rămase nestinse din înlesnirile la plată acordate în baza titlului VII «Colectarea creanţelor fiscale», cap. IV «Înlesniri la plată» din lege. În cazul debitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se înscriu obligaţiile fiscale rămase nestinse ale debitorului, precum şi impozitul pe venitul din salarii, rămas nestins, datorat de fiecare dintre sediile sale secundare. Aceste obligaţii nu se înscriu în cazul eliberării certificatului de atestare fiscală pentru menţinerea valabilităţii înlesnirii la plată; 16. În anexa nr. 2, la articolul 4, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(7) În cazul obligaţiilor fiscale accesorii se înscriu separat cele ce fac obiectul eşalonării la plată şi separat cele ce fac obiectul amânării la plată, după caz. 17. În anexa nr. 2, la articolul 5 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 186 alin. (1) lit. a), c)-e), alin. (2) şi, după caz, alin. (31) din lege; 18. În anexa nr. 2, la articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21 ) Prin excepţie de la alin. (2), pentru debitorii care nu deţin bunuri în proprietate, prevăzuţi la art. 186 alin. (31) din lege, situaţia de dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi capacitatea financiară de plată pe perioada de eşalonare se analizează şi se constată de organul fiscal pe baza informaţiilor menţionate de debitor în cerere sau deţinute de organul fiscal competent, potrivit art. 186 alin. (31) din lege. 19. În anexa nr. 2, la articolul 5, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) După verificarea condiţiilor prevăzute la alin. (1), organul fiscal competent, în cel mult 15 zile de la eliberarea certificatului de atestare fiscală, întocmeşte referatul «A», conform modelului prezentat în anexa nr. 11. Prin excepţie, pentru debitorii prevăzuţi la art. 2 alin. (3), referatul «A» se întocmeşte în cel mult 5 zile de la eliberarea certificatului de atestare fiscală. 20. În anexa nr. 2, la articolul 5, alineatele (12) şi (13) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(12) Prin excepţie de la prevederile alin. (9), organul fiscal competent emite decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale şi decizia de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare, în baza referatului prevăzut la alin. (4), în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 186 alin. (1) lit. a), c)-e), alin. (2) şi alin. (31) din lege, după caz, pentru debitorii prevăzuţi la art. 2 alin. (3).
(13) Debitorii prevăzuţi la art. 193 alin. (3) din lege, pentru care rezultă din documentaţia anexată că deţin în proprietate bunuri, constituie garanţii potrivit prevederilor art. 193 alin. (4) din lege, caz în care se aplică prevederile alin. (9).
21. În anexa nr. 2, la articolul 6, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) Garanţiile constituite sub forma prevăzută la art. 193 alin. (6) lit. d) din lege trebuie să acopere obligaţiile fiscale ale garantului pentru care organul fiscal a instituit sechestrul, sumele eşalonate la plată, sumele amânate la plată, dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată plus procentul prevăzut la art. 193 alin. (13) din lege, corespunzător perioadei de eşalonare, aplicat la totalul sumelor eşalonate şi amânate la plată. Prin obligaţii fiscale ale garantului, care beneficiază de o eşalonare la plată aflată în derulare, se înţelege sumele eşalonate la plată, sumele amânate la plată, dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată plus procentul prevăzut la art. 193 alin. (13) din lege, corespunzător perioadei de eşalonare, aplicat la totalul sumelor eşalonate şi amânate la plată. 22. În anexa nr. 2, la articolul 6, după alineatul (16) se introduce un nou alineat, alineatul (161), cu următorul cuprins: (161 ) În cazul în care pe parcursul eşalonării la plată bunurile care fac obiectul garanţiei constituite potrivit art. 193 alin. (6) lit. c) şi d), alin. (15) şi (16) din lege, s-au degradat ori dreptul de proprietate a acestor bunuri s-a modificat prin hotărâri judecătoreşti care constituie titluri executorii, organul fiscal central solicită debitorului, în termen de 5 zile de la data constatării acestui fapt, reconstituirea garanţiilor pentru obligaţiile fiscale rămase nestinse din eşalonarea la plată dacă celelalte garanţii nu sunt îndestulătoare. 23. În anexa nr. 2, la articolul 6, după alineatul (18) se introduce un nou alineat, alineatul (19), cu următorul cuprins:
(19) În cazul în care debitorul solicită executarea garanţiei constituite sub forma prevăzută la art. 193 alin. (6) lit. b) din lege pentru stingerea ratelor de eşalonare, cererea se depune până la împlinirea scadenţei ratelor de eşalonare. 24. În anexa nr. 2, la articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Prin excepţie de la alin. (2), în cazul debitorilor care deţin bunuri insuficiente pentru a constitui garanţiile prevăzute de lege, organul fiscal competent întocmeşte referatul «B» şi emite decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale în care se includ şi penalităţile de întârziere, precum şi decizia de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţii de nedeclarare prin care se amână la plată doar penalităţile de nedeclarare. Penalităţile de nedeclarare care se amână la plată sunt cele aferente obligaţiilor fiscale principale eşalonate la plată. 25. În anexa nr. 2, la articolul 7, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(9) Prin excepţie de la prevederile alin. (8), eşalonarea se acordă pe cel mult 6 luni, atât pentru obligaţiile fiscale principale, cât şi pentru dobânzile şi penalităţile de întârziere, în conformitate cu prevederile art. 184 alin. (1) din lege, pentru debitorii care nu constituie niciun fel de garanţie ca urmare a faptului că nu deţin niciun fel de bunuri în proprietate. În această categorie se încadrează şi debitorii care deţin bunuri în proprietate, însă acestea sunt ipotecate/gajate în favoarea altor creditori, iar valoarea acestora acoperă numai valoarea pentru care s-a constituit ipoteca/gajul. 26. În anexa nr. 2, la articolul 7 alineatul (11), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)eşalonare la plată, în situaţia în care obligaţiile fiscale principale pentru care s-au calculat acestea sunt stinse după expirarea termenului de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din lege; 27. În anexa nr. 2, la articolul 7, alineatul (13) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(13) Rata de eşalonare reprezintă obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţii fiscale accesorii eşalonate la plată, inclusiv dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată, după caz, cu excepţia debitorilor care nu deţin bunuri în proprietate pentru a constitui garanţiile prevăzute de lege, caz în care dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată se comunică prin decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii şi se achită potrivit art. 156 alin. (1) din lege. Cuantumul obligaţiilor fiscale eşalonate la plată se împarte în mod egal pentru fiecare rată de eşalonare. 28. În anexa nr. 2, la articolul 7, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (131), cu următorul cuprins: (131 ) Prin excepţie de la alin. (13), rata de eşalonare se stabileşte astfel: a)pentru debitorul care desfăşoară activităţi cu caracter sezonier, rata de eşalonare se stabileşte în funcţie de numărul de luni dintr-un an calendaristic în care acesta poate achita rate mai mari raportat la specificul activităţii contribuabilului şi la capacitatea financiară de plată a acestuia. Numărul de luni în care debitorul poate să plătească rate de eşalonare mai mici decât cele prevăzute la alin. (13) nu poate fi mai mare de 6 luni într-un an calendaristic sau, după caz, fracţie de an. Rata de eşalonare din perioada în care debitorul nu are capacitate financiară de plată nu poate fi mai mică de 10% din rata de eşalonare stabilită potrivit alin. (13);b)pentru debitorii care nu deţin bunuri în proprietate pentru a constitui garanţiile prevăzute de lege, care anexează la cerere de acordare a eşalonării la plată o propunere de grafic, rata de eşalonare trebuie să fie în primele 3 luni de cel puţin 10% din cuantumul obligaţiilor fiscale eşalonate la plată, iar în următoarele luni, debitorul trebuie să achite restul obligaţiilor fiscale proporţional cu lunile pentru care a fost acordată eşalonarea la plată;c)pentru debitorii cu risc fiscal mic, care anexează la cerere de acordare a eşalonării la plată o propunere de grafic, ratele de eşalonare la plată trebuie să fie în primele 6 luni de cel puţin 10% din cuantumul obligaţiilor fiscale eşalonate la plată, la care se adaugă dobânda pe perioada eşalonării la plată calculată de organul fiscal competent, iar în următoarele luni debitorul trebuie să achite restul obligaţiilor fiscale, proporţional cu lunile pentru care a fost acordată eşalonarea la plată. 29. În anexa nr. 2, la articolul 7, alineatul (16) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(16) Odată cu emiterea deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale se emit şi deciziile referitoare la obligaţiile de plată accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente obligaţiilor fiscale eşalonate, calculate până la data emiterii deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale, care devin condiţie de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată potrivit art. 194 alin. (1) lit. b) din lege. 30. În anexa nr. 2, la articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Penalitatea se face venit la bugetul de stat şi se virează în contul 20.35.01.07 «Penalităţi datorate în cazul eşalonărilor la plată», deschis la unitatea de trezorerie a organului fiscal competent, pe codul de identificare fiscală al debitorilor/sediilor secundare. 31. În anexa nr. 2, la articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) În cazul în care se constată neîndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 194 alin. (1), art. 195 alin. (10) şi la art. 200 alin. (2) din lege, organul fiscal competent va emite, în termen de cel mult 30 de zile de la data nerespectării condiţiei, în două exemplare, decizia de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 19, precum şi decizia de pierdere a valabilităţii amânării la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 20. Un exemplar al acestor decizii se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează de organul fiscal la dosarul înlesnirii la plată. 32. În anexa nr. 2, la articolul 12, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
(4) După constatarea pierderii valabilităţii eşalonării la plată, organul fiscal demarează procedura de valorificare a garanţiilor constituite de debitor, în conformitate cu prevederile art. 212 din lege, în termen de cel mult 30 de zile de la data emiterii deciziilor prevăzute la alin. (1). 33. În anexa nr. 2, la articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) În vederea soluţionării cererii prevăzute la alin. (1), organul fiscal competent eliberează, din oficiu, în termen de cel mult 3 zile de la data depunerii cererii, certificatul de atestare fiscală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 sau în anexa nr. 9, în situaţia debitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, după caz. 34. În anexa nr. 2, la articolul 13, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cazul debitorilor prevăzuţi la art. 2 alin. (3) lit. b) şi c), se verifică condiţiile de menţinere a valabilităţii înlesnirii la plată de la secţiunea A lit. a), e)-g) şi k) din referatul «B 35. În anexa nr. 2, la articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) În cazul în care în perioada cuprinsă între data eliberării certificatului de atestare fiscală şi data comunicării deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale s-au stins obligaţii fiscale prin orice modalitate prevăzută de lege, care sunt cuprinse în suma care face obiectul eşalonării la plată, debitorul achită ratele eşalonate la plată până la concurenţa sumei rămase de plată. În acest caz, sumele eşalonate la plată reprezintă diferenţa dintre sumele prevăzute la secţiunea «C» din certificatul de atestare fiscală, diminuate cu sumele stinse până la data emiterii deciziei de eşalonare la plată. 36. În anexa nr. 2, la articolul 14, alineatul (3) se abrogă . 37. În anexa nr. 2, la articolul 17, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:
(9) Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care pe perioada de valabilitate a eşalonării se desfiinţează sau se anulează, în tot sau în parte, actul administrativ fiscal în care sunt individualizate creanţe fiscale ce fac obiectul eşalonării la plată 38. În anexa nr. 2, articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 18Modificarea deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale/ a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare
(1) În situaţia în care ulterior emiterii deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale şi/sau a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare, după caz, se constată erori în conţinutul acestora, pe baza documentelor care atestă această situaţie, sau în cazul în care se achită anticipat mai mult de 3 rate din graficul de eşalonare la plată, potrivit prevederilor art. 207 alin. (5) din lege, precum şi în temeiul art. 195 din lege, organul fiscal competent emite o decizie de modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale şi/sau o decizie de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare, după caz, potrivit modelelor prevăzute în anexa nr. 28, respectiv în anexa nr. 29.
(2) În vederea soluţionării cererilor depuse în condiţiile art. 195 alin. (3) din lege, organul fiscal competent eliberează, în termen de cel mult 3 zile de la data depunerii cererii, din oficiu, certificatul de atestare fiscală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 sau în anexa nr. 9, în situaţia debitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, după caz.
(3) În situaţia în care există diferenţe între sumele solicitate de către debitor în cerere şi cele înscrise în certificatul de atestare fiscală, organul fiscal competent întocmeşte procesul-verbal de punere de acord şi eliberează un nou certificat de atestare fiscală.
(4) După emiterea certificatului de atestare fiscală, organul fiscal competent întocmeşte referatul «A», conform modelului prevăzut în anexa nr. 11, şi verifică condiţiile de acordare a înlesnirilor la plată de la secţiunea A lit. a)-f) şi j). În această situaţie, nu se completează secţiunea B - «Date de analiză».
(5) În situaţia debitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, dispoziţiile art. 5 alin. (6)-(8) se aplică în mod corespunzător.
(6) Concomitent cu referatul prevăzut la alin. (4) organul competent întocmeşte acordul de principiu prevăzut în anexa nr. 12 şi comunică debitorului un exemplar al acestuia. Dispoziţiile art. 5 alin. (10) se aplică în mod corespunzător.
(7) În situaţia în care se constituie garanţiile în termenul de 10 zile de la emiterea acordului de principiu şi se depun, după caz, documentele prevăzute la art. 6 alin. (9), organul fiscal competent întocmeşte referatul «B», conform modelului prevăzut în anexa nr. 14, şi verifică condiţiile prevăzute la secţiunea A lit. a)-g). În această situaţie, nu se completează secţiunea B - «Date de analiză» şi lit. b) a secţiunii D - «Concluzii».
(8) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), condiţia de la secţiunea A lit. d) din referatul «B» se consideră îndeplinită în cazul:a)debitorilor prevăzuţi la art. 2 alin. (3) lit. b) şi c); b)debitorilor care deţin bunuri insuficiente pentru a constitui garanţiile prevăzute de lege; c)debitorilor care deţin bunuri în proprietate, însă acestea sunt ipotecate/gajate în favoarea altor creditori, iar valoarea acestora acoperă numai valoarea pentru care s-a constituit ipoteca/gajul.
(9) În cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în referatul «B» potrivit alin. (7), organul fiscal competent emite şi comunică decizia de modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale împreună cu un nou grafic de eşalonare la plată, care face parte integrantă din aceasta, cu păstrarea perioadei de eşalonare rămase din eşalonarea aprobată iniţial, precum şi decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare, după caz. Odată cu emiterea acestor decizii se emit şi deciziile referitoare la obligaţiile de plată accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente obligaţiilor fiscale incluse în eşalonare, calculate până la data emiterii deciziei de modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale.
(10) Prin excepţie de la prevederile alin. (9), în cazul debitorilor prevăzuţi la art. 186 alin. (4) din lege, organul fiscal competent întocmeşte referatul «B» şi emite decizia de modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale în care se includ şi penalităţile de întârziere, precum şi, după caz, decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare, prin care se amână la plată doar penalităţile de nedeclarare. În cazul în care penalităţile de întârziere nu se amână la plată, ci se includ în eşalonare, organul fiscal competent emite decizie de anulare a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 31.
(11) În cazul debitorilor pentru care s-a acordat eşalonare la plată potrivit prevederilor art. 186 alin. (4) din lege, la cererea acestora, penalităţile de întârziere rămase de plată din graficul de eşalonare se amână la plată în situaţia în care garanţiile constituite odată cu acordarea eşalonării sau ulterior acesteia acoperă cuantumul prevăzut la art. 193 alin. (13) sau (15), după caz, din lege. În acest caz, organul fiscal competent întocmeşte referatul «C», conform modelului prevăzut în anexa nr. 32, iar în situaţia care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 195 alin. (82) din lege, emite decizia de modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale, precum şi decizia de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare.
(12) În vederea soluţionării cererilor depuse prin care se solicită o altă perioadă de eşalonare potrivit art. 195 alin. (5) din lege, prevederile alin. (2)-(10) se aplică în mod corespunzător. În cazul referatului «A» şi al referatului «B» se completează şi secţiunile B-D. Perioada de eşalonare se stabileşte în funcţie de cuantumul obligaţiilor şi de capacitatea financiară.
(13) În situaţia neîndeplinirii condiţiilor prevăzute în referatul «A», în referatul «B» şi în referatul «C», cererea se soluţionează prin decizie de respingere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.
(14) Cererea se soluţionează în termen de 20 de zile de la data depunerii la organul fiscal competent.
39. În anexa nr. 2, la articolul 19, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 206 alin. (3) din lege, organul fiscal competent eliberează certificatul de atestare fiscală, în termen de cel mult 3 zile de la data depunerii cererii. Dispoziţiile art. 3 se aplică în mod corespunzător.
(3) În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile de încadrare în categoria «debitori cu risc fiscal mic», organul fiscal competent întocmeşte referatul «A», conform modelului prevăzut în anexa nr. 11, şi verifică condiţiile de acordare a înlesnirilor la plată de la secţiunea A lit. a) şi d)-i). În această situaţie, nu se completează secţiunea B - «Date de analiză
40. În anexa nr. 2, la articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Anexele nr. 1-32 fac parte integrantă din prezenta procedură. 41. În anexa nr. 2, anexele nr. 1-31 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 2-32 la prezentul ordin. 42. În anexa nr. 2, după anexa nr. 31 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 32, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 33 la prezentul ordin.
Articolul IIAnexele nr. 1-33*) fac parte integrantă din prezentul ordin. *) Anexele nr. 1-33 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. Articolul IIIDirecţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale centrale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul IV Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,Mirela CălugăreanuSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1960/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1960 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 6156 2016
    Ai nevoie de un împrumut personal sau de afaceri? Contactați-ne prin e-mail la: (chasebanktransferdesk@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 28 2019
     Ärge muretsege enam selle pärast, et oleme teie jaoks siin! Kas vajate ettevõtluse jaoks kiirlaenu või peate maksma arveid 2% intressimääraga? Pakume ärilaenu, isiklikku laenu, eluasemelaenu, autolaenu, õppelaenu, võlgade konsolideerimise laenu e.t.c. olenemata teie krediidiskoorist. Finantsteenuste osutamisel oma arvukatele klientidele üle kogu maailma oleme garanteeritud. Maksimaalne kestus on 1 kuni 30 aastat. Meie laen ulatub 5 000 eurost (viis tuhat dollarit) kuni 50 000 000 000 000. (Viiskümmend miljonit eurot). Laenutame ka USA-s DOLLARE, EURO ja POUNDS! Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust selle e-posti teel: (Kplendes@outlook.com) Whatssapp +12052177288
ANONIM a comentat OUG 17 2017
    Este vorba despre un creditor privat de împrumut profesional, care este înregistrat să acorde împrumuturi cu o dobândă scăzută de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi în aceeași zi. Tot felul de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi pe bani grei, împrumuturi de consolidare a datoriilor, auto, vehicule, împrumuturi pentru camioane, împrumut pentru afaceri, finanțare / finanțare, credite ipotecare, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură, împrumuturi pentru construcții, finanțare pentru proiecte, împrumut pentru a începe un proiect și multe altele. Contactați-vă (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Ordin 1251 2010
    Este vorba despre un creditor privat de împrumut profesional, care este înregistrat să acorde împrumuturi cu o dobândă scăzută de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi în aceeași zi. Tot felul de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi pe bani grei, împrumuturi de consolidare a datoriilor, auto, vehicule, împrumuturi pentru camioane, împrumut pentru afaceri, finanțare / finanțare, credite ipotecare, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură, împrumuturi pentru construcții, finanțare pentru proiecte, împrumut pentru a începe un proiect și multe altele. Contactați-vă (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Este vorba despre un creditor privat de împrumut profesional, care este înregistrat să acorde împrumuturi cu o dobândă scăzută de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi în aceeași zi. Tot felul de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi pe bani grei, împrumuturi de consolidare a datoriilor, auto, vehicule, împrumuturi pentru camioane, împrumut pentru afaceri, finanțare / finanțare, credite ipotecare, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură, împrumuturi pentru construcții, finanțare pentru proiecte, împrumut pentru a începe un proiect și multe altele. Contactați-vă (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat OUG 26 2017
    Bună ziua domnule / doamnă,   Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt Marie Reilly, o creditoare privată și legitimă. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc, etc ... Sau pur și simplu refuzați împrumutul de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi pentru companii și persoane fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 32 2019
    Împrumuturile sunt disponibile Aveți nevoie de împrumut în numerar personal, de afaceri, împrumut negarantat, obțineți un capital de lucru negarantat? Avem programe de împrumut adaptate Pentru orice profil aplicați un împrumut cu noi astăzi pentru a vă satisface nevoile de afaceri. Operațiune; Împrumut rapid și simplu Proces rapid de aplicare Aprobări în 24-72 de ore Împrumut opțional pentru taxe Finanțare în mai puțin de 5 zile SERVICII DE ÎMprumut INCLUS: ================================ *Imprumuturi personale. * Împrumuturi de afaceri. * Împrumuturi pentru investiții. * Împrumuturi de extindere a afacerilor. * Împrumuturi cu bani grei * Credite pentru construcții. * Împrumut pentru cardul de credit * Împrumut de consolidare a datoriei Oferim consultanță financiară pentru clienți, companii care caută finanțare de datorii / împrumuturi și caută capital de lucru pentru a începe o afacere nouă sau pentru a extinde afacerile existente. Părțile interesate, vă rugăm să ne contactați pentru informații suplimentare Poștă; Howardfinancialaid@yahoo.com Whatsapp: +1 (573) 279-4038 Adresa companiei: West Ave, Hawthorne, CA.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1960/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu