Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.180 din 24.10.2018

privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 901 din 26 octombrie 2018SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 76 alin. (3) şi art. 79 alin. (7) lit. b) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 6 lit. d) şi e), art. 10 alin. (3), art. 21 alin. (1) şi (2) şi art. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin: Articolul IMetodologia de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 21 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 3, după abrevierea PI se introduce o nouă abreviere, abrevierea PCCB, cu următorul cuprins:

„PCCB Piaţă centralizată a contractelor bilaterale"

2. La articolul 12, alineatele (2), (21) şi (22) se abrogă . 3. La articolul 30, alineatele (2), (21) şi (22) se abrogă . 4. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 39
(1) Veniturile anuale rezultate din vânzarea energiei electrice pe piaţa de energie electrică sunt determinate considerându-se că toată cantitatea de energie electrică este vândută pe PZU şi PI.
(2) PnPZU,PI este preţul mediu estimat de tranzacţionare a energiei electrice pe PZU şi PI, stabilit conform prevederilor art. 46 alin. (3) şi (4), corespunzător anului n de aplicare a schemei de sprijin, indexat anual pe baza coeficientului (iindexPPZU,PI)n.
(3) În situaţia în care preţul mediu estimat prevăzut la alin. (2) este stabilit la valoarea preţului mediu de tranzacţionare pe PCCB, rezultat din raportul de piaţă de pe pagina web a Societăţii Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale «OPCOM» - S.A., nu se aplică indexarea prevăzută la alin. (2).
(4) Valorile (iindexpPZU,PI)n se actualizează anual până la data de 15 octombrie şi se publică pe pagina web a ANRE, în conformitate cu datele oficiale referitoare la evoluţia indicilor preţurilor de consum realizaţi/prognozaţi.
(5) Începând cu trimestrul IV al anului 2017, în considerarea prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările şi completările ulterioare, valorile (iindexPPZU,PI)n se publică şi se aplică pe perioada - anul «n» anul de aplicare a schemei - anul 2023.
5. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 42
(1) Preţul de referinţă al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă este acelaşi pentru toţi producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă şi se determină astfel:P(E) = 0,9 x P(PZU,PI) (lei/MWh), unde P(PZU,PI) este preţul mediu estimat al energiei electrice, care se determină conform prevederilor art. 46 alin. (3) şi (4).
(2) Preţul de referinţă pentru energia electrică este stabilit prin ordin al preşedintelui ANRE, conform prevederilor art. 46 alin. (3).
6. La articolul 44, alineatele (31) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (31 ) Prin derogare de la prevederile alin. (3), pentru centralele de cogenerare care au în componenţă exclusiv capacităţi puse în funcţiune după 1.01.2016, formula prevăzută la alin. (1) este: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........
(5) Prin derogare de la prevederile alin. (4), pentru centralele de cogenerare care au în componenţă exclusiv capacităţi puse în funcţiune după 1.01.2016, formula prevăzută la alin. (1) este: "
7. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 46
(1) Anual, până la data de 31 octombrie, ANRE analizează evoluţia preţului mediu al combustibilului, a preţului mediu al certificatului de CO2 şi a preţului mediu estimat al energiei electrice faţă de valorile luate în calcul la aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă şi a preţului de referinţă al energiei termice în vigoare, respectiv a coeficientului de variaţie a inflaţiei, conform dispoziţiilor art. 25 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În cazul în care, în urma analizei prevăzute la alin. (1), se constată modificarea valorilor aprobate ale bonusurilor de referinţă, ale preţului de referinţă pentru energia electrică şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică cu mai mult de ± 2,5%, conform dispoziţiilor art. 25 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările şi completările ulterioare, ANRE aprobă prin ordin al preşedintelui, până la data de 1 noiembrie, aceste valori ajustate ale preţului de referinţă al energiei electrice, ale preţurilor de referinţă ale energiei termice şi ale bonusurilor de referinţă pentru energia electrică, corespunzătoare celor 3 tipuri de combustibil, pentru toată perioada de aplicare a schemei de sprijin.
(3) Preţul mediu estimat al energiei electrice (PPZU, PI) luat în calcul la analiza prevăzută la alin. (1) se determină pe baza comparaţiei între preţul mediu de tranzacţionare a energiei electrice pe PZU şi PI ca medie ponderată a preţurilor medii ponderate lunare publicate în rapoartele de piaţă lunare pe pagina web a Societăţii Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale «OPCOM» - S.A. pentru perioada 1 iulie a anului precedent - 30 iunie a anului curent, pentru analiza efectuată până la data de 31 octombrie, şi preţul mediu de tranzacţionare pe PCCB din primele 9 luni ale anului următor, rezultat din raportul de piaţă de pe pagina web a Societăţii Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale «OPCOM» - S.A., afişat în data de 30 septembrie a anului curent.
(4) Valoarea estimată a preţului (PPZU, PI) luată în calcul la analiza prevăzută la alin. (1) este cea mai mare valoare dintre cele două preţuri medii de tranzacţionare menţionate la alin. (3).
(5) Preţul mediu al combustibilului luat în considerare la analiza prevăzută la alin. (1) este media ponderată a preţurilor raportate de producători conform contractelor încheiate cu furnizorii de combustibil pentru trimestrul IV al anului curent, cuprinzând, după caz, componentele prevăzute la art. 12 alin. (3).
(6) Producătorii transmit lunar la ANRE, până la data de 30 a fiecărei luni, preţul mediu al combustibilului majoritar şi cantităţile consumate în luna precedentă, distinct pentru capacităţile de cogenerare, diferenţiat pe energie electrică, respectiv termică şi pentru capacităţile de producere separată a energiei termice/electrice.
(7) În cazul în care valoarea minimă sau cea maximă dintre preţurile de achiziţie raportate de producători prezintă o variaţie mai mare de 50% faţă de preţul mediu al combustibilului determinat în conformitate cu prevederile alin. (5), aceste valori nu sunt luate în considerare în calcul, situaţie în care preţul mediu se recalculează.
(8) Preţul mediu al certificatului de CO2 luat în considerare la analiza prevăzută la alin. (1) este cea mai mare valoare dintre media preţurilor realizate de producători în perioada 1 aprilie - 30 septembrie a anului curent şi media valorilor prezentate pe pagina web a pieţei ICE ECX EUA Futures, din data de 30 septembrie, pe următoarele 6 luni.
(9) Coeficientul de variaţie a inflaţiei considerat la momentul recalculării bonusului de referinţă este cel înregistrat pe o perioadă de 12 luni cuprinsă între data de 1 iulie a anului precedent şi data de 30 iunie a anului curent.
Articolul IIPentru analiza prevăzută la art. 46 alin. (1) din Metodologia de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015, cu modificările şi completările ulterioare, efectuată până la 31 octombrie 2018, prin derogare de la prevederile art. 39 alin. (2) şi art. 46 alin. (3), (4), (5) şi (8) din aceeaşi metodologie, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezentul ordin, se aplică următoarele reguli: 1. Preţul mediu estimat al energiei electrice (PPZU,PI) luat în calcul se determină ca medie dintre preţul mediu de tranzacţionare a energiei electrice pe piaţa pentru ziua următoare (PZU) şi piaţa intrazilnică de energie electrică (PI) determinat ca medie a preţurilor medii ponderate lunare publicate în rapoartele de piaţă lunare pe pagina web a Societăţii Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale „OPCOM" - S.A. pentru perioada 1 iulie 2017 - 30 iunie 2018 şi preţul mediu de tranzacţionare pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale (PCCB) din primele 9 luni ale anului 2019, rezultat din raportul de piaţă de pe pagina web a Societăţii Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale „OPCOM" - S.A., afişat în data de 30 septembrie 2018. 2. Preţul mediu estimat al energiei electrice, determinat conform prevederilor pct. 1, nu se indexează. 3. Preţurile medii ale combustibililor luate în calcul se determină ca medie dintre preţurile medii raportate de producători pentru perioada 1 iulie 2017 - 30 iunie 2018 şi preţurile medii conform contractelor încheiate cu furnizorii de combustibil pentru trimestrul IV 2018. 4. În cazul în care valoarea minimă sau cea maximă dintre preţurile de achiziţie raportate de producători pentru perioada prevăzută la pct. 3 şi dintre preţurile medii conform contractelor prezintă o variaţie mai mare de 50% faţă de preţurile medii determinate în conformitate cu prevederile pct. 3, aceste valori nu sunt luate în considerare în calcul, situaţie în care preţurile medii ale combustibililor se recalculează. 5. Preţul mediu al certificatului de CO2 luat în calcul se determină ca medie dintre preţul mediu raportat de producători în perioada 1 iulie 2017 - 30 iunie 2018 şi media valorilor prezentate pe pagina web a pieţei ICE ECX EUA Futures, din data de 30 septembrie 2018, pe următoarele 6 luni. Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,Henorel Florin SoreaţăSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 180/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 180 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 14 2018
    Aceasta este finanțarea oceanică, oferim împrumuturi persoanelor fizice și companiilor în întreaga lume, suntem înregistrați și licențiați compania de împrumut, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă plăti facturile? aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere? aveți nevoie de a împrumut pentru a cumpara un apartament? oferim tot felul de împrumuturi, dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut de orice fel pur și simplu Email: Oceanicfinance113@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
    Hello Everybody, My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of $250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of $250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
    Hello Everybody, My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of $250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of $250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 180/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu