Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1697 din 20.02.2019

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 509/2.471/2009
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 170 din 04 martie 2019SmartCity1

În temeiul prevederilor art. III din Legea nr. 164/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, interimar, şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin: Articolul INormele metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 509/2.471/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 20 august 2009, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1
(1) Prima de stat se acordă fiecărui client, persoană fizică, indiferent de vârstă şi de starea civilă, care are încheiat un contract de economisire-creditare cu una sau mai multe bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ, dacă îndeplineşte următoarele condiţii cumulative:a)este cetăţean român; b)are domiciliul în România; c)anterior solicitării primei de stat îşi manifestă acordul pentru prelucrarea datelor personale de către reprezentanţii autorizaţi ai băncii şi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în scopul verificărilor necesare pentru stabilirea dreptului la prima de stat şi a cuantumului acesteia. În cazul persoanelor minore şi al celor puse sub interdicţie, acordul pentru prelucrarea datelor personale va fi dat cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.
(2) În cazul persoanelor căsătorite, beneficiază de prima de stat fiecare dintre soţi, separat, în baza contractului de economisire-creditare încheiat în nume propriu.
(3) În cazul minorilor şi al persoanelor fizice cu capacitate de exerciţiu restrânsă sau fără capacitate de exerciţiu, contractul de economisire-creditare se încheie, în numele acestora, prin reprezentanţii lor legali, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.
(4) La încheierea unui contract de economisire-creditare şi la încetarea acestuia, băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ verifică datele personale ale titularului de contract, cuprinse în actul de identitate emis conform dispoziţiilor legale în materie, iar în cazul minorilor, în baza certificatului de naştere şi a actului de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, în vederea constatării îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea primei de stat prevăzute la alin. (1), şi anume:a)cetăţenia; b)domiciliul; c)numele şi prenumele; d)codul numeric personal (CNP).
(5) Datele personale prevăzute la alin. (1) şi (4) se înregistrează în formă electronică şi/sau scriptică în baza de date a băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ şi sunt utilizate, în principal, pentru stabilirea dreptului la primă de stat şi a cuantumului acesteia care se va acorda titularului contractului de economisire-creditare încheiat cu banca de economisire şi creditare în domeniul locativ, în completarea depunerilor efectuate de către acesta în cursul unui an calendaristic.
(6) Băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ vor include în contractul de economisire-creditare clauze referitoare la:a)obligaţia clientului să notifice băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ orice modificări ale datelor prevăzute la alin. (4) în termen de 30 de zile de la data producerii acestora, cu precizarea situaţiei sale la data de 31 decembrie a anului pentru care se solicită prima de stat; b)împuternicirea de către client a băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ în vederea solicitării de către aceasta a primei de stat în numele său; c)acordul clientului pentru prelucrarea datelor personale de către reprezentanţii autorizaţi ai băncii, ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
(7) Beneficiază de primă de stat numai persoanele titulare ale contractelor de economisire-creditare, indiferent de persoanele care au efectuat depunerile în numele acestora, succesorii în drepturi ai acestora în condiţiile legii, precum şi cesionarii contractelor de economisire-creditare efectuate în condiţiile prevăzute de art. 312 alin. (5)-(7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
2. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) În cazul în care un client încheie mai multe contracte de economisire-creditare cu una sau mai multe bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ şi suma primelor stabilite depăşeşte prima maximă admisă pentru anul de economisire, suma primelor de stat acordate nu poate depăşi cuantumul maxim prevăzut la alin. (1). 3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3
(1) Clientul băncii de economisire şi creditare în domeniul locativ beneficiază anual de prima de stat, cu condiţia să fi încheiat un contract de economisire-creditare pentru o durată de minimum 5 ani şi în această perioadă soldul sumei economisite să nu fi fost afectat de restituiri totale sau parţiale din sumele economisite, la solicitarea clientului.
(2) După îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1), clienţilor li se pune la dispoziţie soldul economisit, la solicitarea acestora, iar pentru a beneficia de prima de stat şi de dobânda aferentă acesteia, cu excepţia impozitului pe dobândă reţinut şi virat, clienţii au obligaţia să prezinte băncii documentele justificative privind utilizarea în scop locativ a unei sume cel puţin echivalente cu cuantumul total al primei de stat şi a dobânzii aferente acesteia în termen de maximum 6 luni de la încasarea sumei economisite.
(3) Clientul băncii de economisire şi creditare în domeniul locativ are obligaţia să justifice atât primele, cât şi dobânzile aferente sumei economisite solicitate până la momentul justificării, dar şi echivalentul primelor încă nerecepţionate sau nesolicitate de către bancă aferente sumei economisite. Verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate ale clientului băncii de economisire şi creditare pentru ultimul an de economisire se va efectua de către banca de economisire şi creditare în domeniul locativ la data încetării contractului. Documentele justificative vor avea o dată ulterioară încetării sau repartizării contractului de economisire-creditare.
(4) Activităţile în domeniul locativ sunt cele definite la art. 290 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, iar documentele justificative se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.
(5) În cazul minorilor şi al persoanelor fizice cu capacitate de exerciţiu restrânsă sau fără capacitate de exerciţiu, dovada utilizării în scop locativ a primei de stat şi a dobânzii aferente acesteia se face de către oricare dintre reprezentanţii legali ai acestora, în situaţia în care aceasta este necesară potrivit legii şi prezentelor norme metodologice.
(6) În cazul în care utilizarea sumei cel puţin echivalente cu cuantumul primei de stat şi al dobânzii aferente acesteia, cu excepţia impozitului pe dobândă reţinut şi virat, în scop locativ nu este dovedită de clienţii băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ în termenul stabilit, prima de stat şi dobânda aferentă, cu excepţia impozitului pe dobândă reţinut şi virat, nu vor fi puse la dispoziţie clientului şi se vor restitui Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), beneficiază de prima de stat, în condiţiile legii şi ale prezentelor norme metodologice, clienţii care solicită acordarea unui credit pentru domeniul locativ în baza unui contract de economisire-creditare cu finanţare anticipată sau finanţare intermediară, definită conform art. 290 alin. (1) lit. g) şi h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, anterior împlinirii celor 5 ani. Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător. În cazul solicitării unui credit pentru domeniul locativ, pentru a beneficia de prima de stat clientul trebuie să justifice utilizarea în scop locativ a unei sume cel puţin echivalente cu primele şi dobânzile recepţionate, dar şi echivalentul primelor nerecepţionate sau nesolicitate, în termen de maximum 6 luni de la data punerii la dispoziţie a finanţării. Se consideră îndeplinită cerinţa justificării şi în cazul în care clientul a efectuat activităţi în scop locativ anterior dobândirii primelor de stat, printr-un credit anticipat sau intermediar.
(8) Prima de stat şi dobânda aferentă acesteia, cu excepţia impozitului pe dobândă reţinut şi virat, vor fi puse la dispoziţia titularului contractului de economisire-creditare numai după verificarea de către banca de economisire şi creditare în domeniul locativ a îndeplinirii condiţiilor de acordare a primei de stat conform dispoziţiilor cuprinse în prezentul capitol.
(9) Băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ au obligaţia verificării eligibilităţii clienţilor la data semnării contractului de economisire-creditare, precum şi la data încetării acestuia, documentele justificative pe care clienţii le prezintă pentru a face dovada utilizării primei de stat şi a dobânzii aferente acesteia în scop locativ urmând să fie verificate în termenul prevăzut la alin. (2).
4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4
(1) Clienţii băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ pot cesiona contractele de economisire-creditare. Cesionarul poate beneficia de prima de stat aferentă depunerilor efectuate de cedent, indiferent de numărul de contracte cesionate şi/sau al contractelor încheiate în nume propriu, fără însă ca prin cumularea primelor de stat să poată depăşi limita maximă anuală stabilită la art. 2 alin. (1).
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţia în care cesiunea are loc între soţ, soţie, copii, precum şi părinţii soţilor, cesionarul va beneficia integral de prima de stat aferentă depunerilor cedentului, indiferent de numărul contractelor cesionate, precum şi de prima de stat care se cuvine cesionarului în temeiul contractelor încheiate în nume propriu, cu condiţia ca cesiunea să aibă ca finalitate accesarea unui credit pentru domeniul locativ, inclusiv prin intermediul unei finanţări anticipate sau intermediare. În situaţia în care creditul nu este contractat în termen de 12 luni de la data cesiunii, banca de economisire şi creditare în domeniul locativ va returna Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în numele cesionarului, prima de stat care depăşeşte plafonul stabilit la art. 2 alin. (1) şi dobânda aferentă primei excedentare, din care se scade impozitul pe dobândă reţinut şi virat de bancă.
(3) În cazul în care cesionarul trebuie să restituie prima de stat excedentară, banca de economisire şi creditare în domeniul locativ va debita conturile de economisire aferente contractelor de economisire-creditare în conformitate cu condiţiile generale ale contractelor de economisire şi creditare, fără ca această operaţiune să fie considerată retragere anticipată. Restituirea primei de stat şi a dobânzii aferente, cu excepţia impozitului pe dobândă reţinut şi virat, se va efectua după expirarea intervalului de 12 luni pe care cesionarul îl are la dispoziţie pentru solicitarea creditului.
(4) În situaţia prevăzută la alin. (2), cesionarul contractului de economisire-creditare face dovada cesiunii şi a utilizării sumei contractate numai pentru activităţi în domeniul locativ. Prevederile art. 3 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.
(5) Începând cu anul încheierii contractului/contractelor de cesiune, pentru anul/anii de economisire următor/următori, titularul poate beneficia de prima de stat în limita plafonului prevăzut la art. 2 alin. (1).
5. Articolele 5 şi 6 se abrogă . 6. Titlul capitolului III se modifică şi va avea următorul cuprins: Capitolul III Fundamentarea, stabilirea, modul de acordare şi restituirea primelor de stat 7. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7
(1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice fundamentează cuantumul sumelor necesare plăţii primelor de stat pentru anul de economisire în curs, care se acordă în anul următor în baza prognozelor şi a raportului de audit independent prevăzute la art. 11 alin. (1).
(2) Dreptul la primă de stat se constituie la finele anului calendaristic de economisire, denumit în continuare anul de economisire, în care s-au efectuat depunerile îndreptăţite la primă de stat în temeiul contractului de economisire-creditare. Prima de stat poate fi solicitată Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, parcurgându-se următoarele etape:a)clientul va împuternici banca de economisire şi creditare în domeniul locativ în vederea solicitării de către aceasta a primei de stat în numele său; b)banca de economisire şi creditare în domeniul locativ, în baza împuternicirii date de client conform art. 1 alin. (6) lit. b), va solicita prima de stat în numele acestuia. Prima de stat poate fi solicitată până cel târziu la sfârşitul anului calendaristic următor anului de economisire; în caz contrar, clientul va fi decăzut din dreptul la primă de stat.
(3) Imediat după încheierea anului de economisire, băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ calculează primele de stat pentru toţi clienţii îndreptăţiţi să primească prima de stat, în funcţie de sumele economisite, fără a depăşi cuantumul maxim pe client, prevăzut la art. 2 alin. (1). Rezultatul calculelor se va rotunji la ban.
(4) Sumele care trebuie luate în considerare la calcularea primei de stat sunt constituite din depunerile efectuate în anul pentru care se acordă prima de stat.
(5) La calcularea primei de stat nu vor fi luate în considerare:a)sumele acordate drept prime de stat; b)dobânzile aferente sumelor economisite potrivit contractului de economisire-creditare; c)depunerile clientului din anul de economisire, prin care soldul depăşeşte valoarea totală a contractului de economisire-creditare; d)depunerile destinate acoperirii costurilor legate de deschiderea, administrarea şi încetarea contractului de economisire-creditare.
(6) Băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ care stabilesc cuantumul primelor de stat au responsabilitate exclusivă pentru modul de calcul al primei de stat.
(7) După încheierea anului calendaristic, dar nu mai târziu de data de 31 ianuarie a anului următor, băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ solicită Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sumele aferente primei de stat.
(8) Solicitarea prevăzută la alin. (7) va fi însoţită de o bază de date în format electronic, ce cuprinde:a)numărul contractului de economisire-creditare; b)data încheierii acestuia; c)numele şi prenumele titularului contractului de economisire-creditare; d)codul numeric personal al titularului contractului de economisire-creditare; e)depunerile efectuate în anul aferent primei de stat calculate după deducerea comisioanelor percepute; f)suma reprezentând prima de stat, conform calculelor efectuate de banca de economisire şi creditare în domeniul locativ.
(9) Solicitarea prevăzută la alin. (7) va fi însoţită şi de un raport de analiză a eficienţei stimulării economisirii şi creditării în sistem colectiv pentru domeniul locativ pentru anul precedent, care specifică: a)numărul de credite contractate în condiţiile stabilite anterior în contractul de economisire-creditare, precum şi cuantumul acestora; b)numărul de unităţi locative pentru care s-au realizat lucrări de reabilitare, modernizare şi suprafaţa aferentă, informaţii care vor fi colectate pe baza declaraţiilor furnizate de clienţii băncii; c)numărul de unităţi locative achiziţionate cu credite contractate în condiţiile stabilite anterior în contractul de economisire-creditare; d)numărul de unităţi locative pentru care sumele din contractele de economisire-creditare au reprezentat avans pentru achiziţia acestora.
8. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8
(1) Prima de stat se alocă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie şi se acordă de acesta după expirarea fiecărui an calendaristic în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării solicitării transmise de banca de economisire şi creditare în domeniul locativ prevăzută la art. 7 alin. (7).
(2) În vederea identificării solicitărilor multiple de primă de stat având o valoare totală mai mare decât limita maximă anuală stabilită la art. 2 alin. (1), identificare necesară pentru decontarea primelor de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice verifică bazele de date transmise de băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ prevăzute la art. 7 alin. (8). În cazul în care suma primelor de stat solicitate pentru o persoană este mai mare decât cuantumul maxim admis, aceasta se reduce în mod corespunzător şi suma de corectură se înregistrează în evidenţele băncii de economisire şi creditare în domeniul locativ. În vederea calculului sumei de corectură pentru fiecare bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ, din prima calculată conform prevederilor art. 2 alin. (3) lit. b) se scade prima calculată conform dispoziţiilor art. 2 alin. (3) lit. a).
(3) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice va arhiva toate datele în vederea unor eventuale verificări ulterioare.
(4) După efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (2), cu respectarea termenului prevăzut la alin. (1), anual, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice va transmite băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ seturile de date corectate şi, ulterior, va vira sumele aferente primelor de stat solicitate şi, după caz, corectate.
(5) Băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ îşi vor modifica datele privind primele de stat în funcţie de seturile de date comunicate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi în baza acestora vor credita conturile aferente contractelor de economisire-creditare cu primele de stat corespunzătoare.
(6) Băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ virează prima de stat în contul clientului, în termen de 15 zile de la acordarea acesteia.
9. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 9
(1) În cazul în care, prin mijloace proprii sau din comunicarea unei terţe părţi, banca de economisire şi creditare în domeniul locativ constată că atribuirea primei de stat şi a dobânzii aferente este nejustificată sau prima de stat nu a fost alocată în cuantumul prevăzut de lege, clienţii care au încasat prima de stat încălcând dispoziţiile legii sau ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia sau care au încasat prima ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege şi de reglementările emise în aplicarea acesteia sunt obligaţi să restituie băncii cu care au încheiat contract de economisire-creditare atât prima de stat necuvenită, cât şi dobânda acumulată aferentă sumelor reprezentând prima de stat necuvenită, din care se scade impozitul pe dobândă, în termen de maximum 60 de zile de la momentul în care au fost notificaţi de către bancă. Băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ sunt obligate să restituie Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sumele încasate de la clienţi în aplicarea prezentului alineat în termen de maximum 30 de zile de la încasarea acestora.
(2) Clientul va fi notificat cu privire la corectarea cuantumului primei de stat cel mai târziu odată cu primirea următorului extras de cont. Clientul poate contesta motivul corectării cuantumului primei de stat în termen de 30 de zile de la informare şi va adresa contestaţia băncii de economisire şi creditare în domeniul locativ. Banca de economisire şi creditare în domeniul locativ va analiza contestaţiile primite şi va comunica, în termen de 30 de zile, atât clienţilor, cât şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice deciziile luate în soluţionarea acestora.
(3) Dacă contractul de economisire-creditare a încetat şi recuperarea primei de stat nu s-a făcut pe durata valabilităţii acestuia, banca de economisire şi creditare în domeniul locativ va înştiinţa Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi va lua toate măsurile pentru restituirea primei de stat încasate necuvenit de beneficiarul acesteia, potrivit reglementărilor legale în materie.
(4) Banca de economisire şi creditare în domeniul locativ va arhiva toate corecturile de primă de stat rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1) şi (3).
(5) Banca de economisire şi creditare în domeniul locativ va returna Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice primele de stat virate în mod nejustificat şi dobânda acumulată aferentă sumelor reprezentând prima de stat necuvenită, din care se scade impozitul pe dobândă. Primele de stat reacordate clientului în baza unei contestaţii admise a acestuia vor fi scăzute din sumele pe care banca de economisire şi creditare în domeniul locativ urmează să le restituie ca prime de stat necuvenite. În acest scop băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ comunică Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice soldul corecturilor de primă de stat efectuate.
(6) Termenul de 90 de zile, prevăzut la alin. (1), se calculează de la data la care clientul primeşte de la banca de economisire şi creditare în domeniul locativ notificarea privind încasarea necuvenită a primei de stat.
(7) În cazul contractelor de economisire-creditare încheiate după data de 1 ianuarie 2017, clienţii care au încasat prima de stat încălcând dispoziţiile legii sau ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia sunt obligaţi să restituie, împreună cu prima de stat necuvenită, şi dobânda acumulată aferentă sumelor reprezentând prima de stat necuvenită, din care se scade impozitul pe dobândă.
10. După articolul 9 se introduc două noi articole , articolele 91 şi 92, cu următorul cuprins: Articolul 91 Controlul respectării prevederilor art. 311, 312 şi ale art. 314-316 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează de către Ministerul Finanţelor Publice prin aparatul de inspecţie economico-financiară, aşa cum este definit la art. 3 alin. (1) din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012. Articolul 92 Suspendarea şi reluarea acordării primei de stat pentru un client sau pentru toţi clienţii unei bănci de economisire şi creditare se fac de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în condiţiile prevăzute de art. 3162 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 11. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 11
(1) Până la data de 15 mai a fiecărui an calendaristic, băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prognoze privind cuantumul primelor de stat pentru anul în curs şi următorii 3 ani, însoţite de raportul auditorului independent.
12. Articolul 12 se abrogă . 13. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 14. În tot cuprinsul normelor metodologice, sintagma „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice".
Articolul II
(1) În aplicarea prevederilor art. II din Legea nr. 164/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, normele metodologice în forma modificată şi completată prin prezentul ordin se aplică pentru contractele de economisire-creditare încheiate după intrarea în vigoare a Legii nr. 164/2018.
(2) Contractele de economisire-creditare încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 164/2018 rămân guvernate de prevederile legale în vigoare la momentul încheierii acestora.
Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, interimar,Sirma Caraman, secretar de statMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciANEXĂ (Anexa la normele metodologice) LISTA documentelor necesare pentru certificarea utilizării numai pentru activităţi în domeniul locativ a sumelor cel puţin echivalente cu cuantumul total al primei de stat şi al dobânzii aferente acesteia Pct. I

Tipul de activitate în domeniul locativ Acte şi documente doveditoare
- construirea de locuinţe noi sau activităţile prevăzute în art. 290 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare - documente care atestă forma juridică de deţinere a terenului destinat construcţiei - autorizaţie de construire - proiect de execuţie, deviz estimativ, contracte încheiate cu societăţi specializate sau persoane fizice autorizate - analiza tehnică, care atestă stadiul valoric al lucrărilor efectuate, întocmită de către un evaluator autorizat ANEVAR şi/sau facturi, bonuri fiscale şi/sau alte documente prin care se face dovada procurării legale a materialelor şi/sau a efectuării lucrărilor pe baza listei materialelor şi produselor prevăzute la pct. II.
- extinderea, modernizarea, reabilitarea, consolidarea de locuinţe şi viabilizarea de terenuri, în cazul în care lucrările executate se realizează, potrivit legislaţiei aplicabile, numai în temeiul unei autorizaţii de construire - act de proprietate (deţinere) construcţie/teren - autorizaţie de construire - proiect de execuţie, deviz estimativ, contracte încheiate cu societăţi specializate sau persoane fizice autorizate - analiza tehnică, care atestă stadiul valoric al lucrărilor efectuate, întocmită de către un evaluator autorizat ANEVAR şi/sau facturi, bonuri fiscale şi/sau alte documente prin care se face dovada procurării legale a materialelor şi/sau a efectuării lucrărilor pe baza listei materialelor şi produselor prevăzute la pct. II.
- efectuarea de lucrări în domeniul locativ care nu necesită obţinerea autorizaţiei de construire, potrivit legislaţiei aplicabile - act de proprietate (deţinere) construcţie/teren - declaraţie pe propria răspundere a clientului, în sensul că lucrările efectuate nu necesită obţinerea autorizaţiei de construire, conform prevederilor legale în vigoare - facturi, bonuri fiscale şi/sau alte documente prin care se face dovada procurării legale a materialelor şi/sau a efectuării lucrărilor pe baza listei materialelor şi produselor prevăzute la pct. II.
- cumpărarea unei locuinţe - antecontract de vânzare-cumpărare - contract de vânzare-cumpărare - act de adjudecare imobil
- cumpărarea de terenuri intravilane - antecontract de vânzare-cumpărare - contract de vânzare-cumpărare - act de adjudecare imobil
- rambursarea totală sau parţială a creditelor ipotecare/imobiliare - adresa din partea băncii unde este deschis creditul refinanţat

Pct. II
Lista materialelor şi produselor ce fac obiectul lucrărilor de construire, reabilitare, modernizare, consolidare, extindere în domeniul locativ efectuate de proprietari individuali, chiriaşi sau asociaţia de proprietari:
- materiale de construcţii;
- obiecte/accesorii/armături sanitare baie/bucătărie;
- tâmplărie;
- sisteme şi echipamente de protecţie solară, vizuală, antiefracţie;
- izolaţii;
- instalaţii şi lucrări de alimentare apa/canalizare, electrice şi gaze;
- execuţii branşamente/racordări la utilităţi;
- instalaţii de climatizare;
- instalaţii de încălzire;
- telecomunicaţii şi securitate;
- amenajări interioare;
- corpuri de iluminat.
Pentru tipurile de activităţi în domeniul locativ ce fac obiectul lucrărilor de construire, reabilitare, modernizare, consolidare, extindere în domeniul locativ efectuate de proprietari individuali, chiriaşi sau asociaţia de proprietari pentru justificarea utilizării materialelor din lista prevăzută la pct. II se vor prezenta facturi, bonuri fiscale şi/sau alte documente prin care se face dovada procurării legale a materialelor şi/sau a efectuării lucrărilor.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1697/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1697 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1697/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu