Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1658 din 20.09.2016

pentru aprobarea atribuţiilor Direcţiei juridic, legislaţie şi contencios
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Externe
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 829 din 19 octombrie 2016SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 46 alin. (3) şi ale art. 53 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor externe emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă atribuţiile Direcţiei juridic, legislaţie şi contencios, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2La data intrării în vigoare a atribuţiilor prevăzute la art. 1 orice dispoziţie contrară se abrogă. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 4Direcţia juridic, legislaţie şi contencios va acţiona pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin. Ministrul afacerilor externe, Lazăr Comănescu ANEXĂATRIBUŢIILE Direcţiei juridic, legislaţie şi contencios Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1(1) Direcţia juridic, legislaţie şi contencios, denumită în continuare DJLC, este structura de specialitate a Ministerului Afacerilor Externe, denumit în continuare minister, cu competenţe în domeniul asistenţei juridice, care este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile actului normativ ce reglementează organizarea şi funcţionarea ministerului.(2) DJLC face parte din aparatul central al ministerului şi se află în subordonarea directă a ministrului afacerilor externe.(3) DJLC asigură asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti române şi a organelor administraţiei publice centrale, în condiţiile legii.(4) În domeniul reprezentării ministerului în justiţie, DJLC, prin directorul acesteia, are competenţa şi mandatul de a semna documentele, actele şi apărările în faţa instanţelor judecătoreşti române.(5) Activitatea DJLC este destinată asigurării legalităţii actelor emise/semnate de ministrul afacerilor externe, precum şi a legalităţii contractelor şi actelor care angajează răspunderea juridică a ministerului, ce se află sub incidenţa legislaţiei de drept intern, a reprezentării şi a apărării intereselor ministerului în faţa instanţelor judecătoreşti române, potrivit reglementărilor legale în vigoare. (6) DJLC acordă avizul de legalitate pentru actele emise de minister, în condiţiile în care acesta este expres prevăzut de lege.(7) DJLC desfăşoară, potrivit legii şi prezentului ordin, activităţi referitoare la avizarea proiectelor de acte normative, a ordinelor şi a instrucţiunilor ministrului afacerilor externe.(8) DJLC desfăşoară activităţi de asistenţă juridică, după caz, la nivelul structurilor din aparatul central al ministerului. Articolul 2(1) Reprezentarea intereselor ministrului afacerilor externe şi ale ministerului în faţa instanţelor judecătoreşti române se asigură de către DJLC, prin personalul de specialitate juridică cu atribuţii de consilieri juridici, desemnaţi pe baza delegaţiei de reprezentare, semnată de directorul DJLC.(2) Directorul DJLC semnează/aprobă, în numele ministrului afacerilor externe şi pentru acesta, acţiuni în justiţie, căi de atac, renunţarea la acţiuni şi la căi de atac, precum şi orice mijloace legale de apărare a intereselor ministerului în faţa instanţelor judecătoreşti române.(3) Exercitarea unei acţiuni în justiţie de către minister, prin DJLC, se face în baza propunerilor structurilor de specialitate, aprobate de ministrul afacerilor externe.(4) Renunţarea la acţiune şi la exercitarea căilor de atac se face pe baza propunerilor motivate ale structurilor de specialitate, cu aprobarea ministrului afacerilor externe. Articolul 3În îndeplinirea atribuţiilor, DJLC cooperează cu celelalte structuri din cadrul aparatului central şi din serviciul exterior ale ministerului şi colaborează, pe probleme de interes comun, potrivit actelor normative de drept intern în vigoare, cu instituţii publice şi organisme ale autorităţilor publice centrale, Guvernul şi Parlamentul României. Articolul 4(1) Conducerea DJLC este asigurată de directorul direcţiei.(2) Directorul DJLC se află în subordinea directă a ministrului afacerilor externe. Articolul 5(1) Directorul DJLC conduce întreaga activitate a direcţiei şi o reprezintă în relaţiile cu celelalte structuri ale aparatului central al ministerului şi ale serviciului exterior, precum şi în relaţiile cu structurile similare din cadrul instituţiilor publice şi al organismelor din afara ministerului.(2) Directorul DJLC sau persoana desemnată de către acesta participă în comisiile constituite la nivelul ministerului în vederea desfăşurării examenelor/concursurilor pentru ocuparea posturilor din structura proprie, precum şi a examenelor de promovare în grad/funcţie a personalului din subordine.(3) Directorul DJLC participă în comisiile sau grupurile de lucru constituite la nivelul ministerului sau interministeriale care gestionează o problematică relevantă faţă de atribuţiile DJLC, din dispoziţia ministrului.(4) Directorul DJLC poate delega, prin dispoziţie, în condiţiile legii, atribuţii din competenţa sa personalului din subordine. Articolul 6Directorul DJLC răspunde în condiţiile legii, potrivit fişei postului, în faţa ministrului afacerilor externe, de întreaga activitate pe care o desfăşoară DJLC. Articolul 7(1) Personalul direcţiei este subordonat direct directorului DJLC.(2) Personalul DJLC răspunde pentru executarea sarcinilor de serviciu încredinţate, potrivit fişelor posturilor, procedurilor de lucru şi dispoziţiilor trasate de directorul direcţiei. Capitolul II Atribuţiile specifice DJLC A. Elaborare şi avizare acte normative Articolul 8În domeniul elaborării şi avizării actelor normative, DJLC are următoarele atribuţii: 1. Avizează în mod obligatoriu, pentru legalitate, proiectele de acte normative cu caracter intern, elaborate de structurile din aparatul central al ministerului care se supun aprobării ministrului afacerilor externe, precum şi proiectele elaborate de alte autorităţi publice centrale, în măsura în care sunt aplicabile şi ministerului, în condiţii stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare, din perspectiva respectării normelor de tehnică legislativă. 2. Avizează în mod obligatoriu ordinele şi instrucţiunile ministrului afacerilor externe, din perspectiva respectării normelor de tehnică legislativă prevăzute de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009. 3. Colaborează, conform dispoziţiilor ministrului afacerilor externe, cu structurile similare ale altor autorităţi publice centrale la întocmirea proiectelor de acte normative care vizează competenţele ministerului. 4. Colaborează, conform dispoziţiilor ministrului afacerilor externe, la întocmirea proiectelor de acte normative elaborate de structurile din aparatul central al ministerului. 5. Participă, la solicitarea ministrului afacerilor externe, potrivit reglementărilor legale în vigoare, prin personalul anume desemnat, la susţinerea proiectelor de acte normative de nivel superior care vizează organizarea şi funcţionarea ministerului, la Secretariatul General al Guvernului, precum şi la lucrările comisiilor de specialitate ale Parlamentului sau la dezbaterile din plenul Senatului, respectiv al Camerei Deputaţilor care au ca obiect astfel de proiecte. 6. Avizează punctele de vedere formulate de structurile iniţiatoare din aparatul central al ministerului, la solicitarea Guvernului, în cauze având ca obiect solicitări de anulare sau modificare a unor hotărâri ale Guvernului în cuprinsul cărora sunt prevăzute obligaţii în sarcina ministerului ori în cauzele în care se invocă excepţii de nelegalitate cu privire la acestea. 7. Formulează propuneri şi observaţii la proiectele de acte normative care reglementează activitatea specifică direcţiei. 8. Formulează, în condiţiile legii, răspunsuri la petiţiile repartizate spre soluţionare având ca obiect activitatea direcţiei. 9. Avizează proiectele de hotărâri ale Guvernului privind recunoaşterea funcţionării în România a persoanelor juridice fără scop patrimonial ale căror scopuri se încadrează în domeniul de activitate al ministerului, în condiţiile legii. B. Contencios Articolul 9În domeniul activităţii de contencios, DJLC are următoarele atribuţii: 1. Desfăşoară activităţile necesare reprezentării şi apărării drepturilor şi intereselor legitime ale ministrului afacerilor externe şi ale ministerului în faţa instanţelor judecătoreşti române. 2. Elaborează şi formulează acţiuni, propuneri de renunţări la acţiuni şi căi de atac, în condiţiile prevăzute la art. 2, precum şi întâmpinări, răspunsuri la interogatorii, exercită orice mijloace legale de apărare a drepturilor şi intereselor ministrului afacerilor externe şi ale ministerului în faţa instanţelor judecătoreşti române în cauzele în care ministerul este citat. 3. Redactează, în termenele procedurale, acolo unde se impune, cererile de chemare în judecată, întâmpinările, notele de şedinţă, concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitării căilor de atac, în dosarele în care ministrul afacerilor externe şi ministerul sunt parte. 4. În vederea realizării activităţilor de la alin. (2) şi (3), DJLC solicită structurilor de specialitate din minister puncte de vedere, atât în format hârtie, cât şi în format electronic, cu privire la obiectul litigiului, care vor fi transmise în termenul acordat şi în care se vor cuprinde descrierea faptelor şi a cauzelor litigiului, cu indicarea dispoziţiilor legale aplicabile. În ipoteza în care este necesar ca punctul de vedere să fie susţinut de înscrisuri doveditoare, acestea vor fi transmise, în acelaşi termen, purtând menţiunea „conform cu originalul"; dacă înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, acestea vor fi însoţite de o traducere oficială în limba română. 5. În exercitarea dreptului său de a asista şi de a reprezenta ministrul afacerilor externe şi ministerul în faţa tuturor instanţelor judecătoreşti române, personalul DJLC este îndrituit să folosească oricare dintre mijloacele de exercitare a dreptului de apărare, în scopul apărării intereselor legitime ale ministrului afacerilor externe şi ale ministerului. 6. Îndeplineşte procedura legală de citare, în cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti române, pentru personalul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României, cetăţeni români trimişi ca funcţionari la organizaţii internaţionale, precum şi pentru membrii lor de familie care locuiesc cu ei, aflaţi în străinătate, în condiţiile art. 155 alin. (1) pct. 12 din Codul de procedură civilă. 7. Îndeplineşte orice act procedural necesar obţinerii titlurilor executorii în procesele în care ministerul a figurat ca parte creditoare, pe care le transmite structurilor de specialitate în vederea analizării şi a înaintării propunerilor către DJLC pentru punerea acestora în executare, potrivit legii, de către organele competente, conform procedurii operaţionale aprobate de ministrul afacerilor externe. 8. Acordă avizul de legalitate la propunerile structurilor de specialitate a căror activitate se circumscrie obiectului litigiului şi măsurilor dispuse de instanţă prin hotărâre judecătorească, pentru punerea în executare a acestora, în situaţiile în care ministerul are calitatea de debitor, conform procedurii operaţionale aprobate de ministrul afacerilor externe. 9. Prezintă ministrului afacerilor externe spre aprobare propuneri de sesizare a structurilor din aparatul central şi serviciul exterior ale ministerului, cu privire la deficienţele datorate acestora, rezultate din soluţionarea litigiilor la instanţele judecătoreşti române, pentru luarea măsurilor de înlăturare a acestora, în scopul asigurării legalităţii şi a ordinii de drept. 10. Directorul DJLC poate semna în numele ministrului afacerilor externe, la delegarea acestuia expresă, acte juridice ce angajează răspunderea patrimonială a ministerului - donaţii, contracte de vânzare-cumpărare etc., potrivit legislaţiei naţionale. C. Contracte Articolul 10În domeniul contractelor, DJLC are următoarele atribuţii: 1. Avizează, sub aspectul legalităţii, clauzele contractelor şi actelor adiţionale ce urmează a fi încheiate de minister, atribuite în conformitate cu legislaţia naţională. 2. Avizează pentru legalitate proiecte de contracte care angajează răspunderea juridică a structurilor din aparatul central al ministerului, în situaţia în care acestea au derulat proceduri de achiziţie ori au elaborat proiecte de contracte şi nu dispun, din cauze întemeiate, de asistenţă juridică proprie. Nu se pronunţă asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentele supuse avizării. 3. Elaborează, de regulă, puncte de vedere, cu titlu de recomandare, la proiectele de contracte de închiriere imobile cu destinaţia de sediu, locuinţă sau reşedinţă din serviciul exterior al ministerului. D. Legislaţia muncii Articolul 11În domeniul legislaţiei muncii DJLC are următoarele atribuţii: 1. Avizează legalitatea încheierii, modificării, suspendării şi încetării contractului individual de muncă şi actele adiţionale la contractele individuale de muncă. 2. Participă în calitate de membru în Consiliul de Onoare şi Comisia de Disciplină ale ministerului, prin directorul direcţiei. E. Asistenţă juridică Articolul 12În domeniul asistenţei juridice, DJLC are următoarele atribuţii: 1. Poate acorda consultanţă, opinia sa fiind consultativă. 2. Împreună cu structurile competente din aparatul central al ministerului efectuează acţiuni de îndrumare şi sprijin, în vederea aplicării corecte şi unitare a dispoziţiilor prevăzute de normele legale de drept intern referitoare la organizarea şi funcţionarea ministerului. 3. Acordă asistenţă juridică pe probleme de drept intern structurilor din aparatul central al ministerului în situaţia în care acestea nu dispun de asistenţă juridică proprie, conform dispoziţiilor ministrului afacerilor externe. 4. Acordă şefilor de misiuni asistenţă juridică pe probleme de drept intern în cadrul „programului de pregătire", în vederea trimiterii acestora în misiuni permanente în străinătate. 5. Poate organiza periodic întruniri profesionale cu personalul de specialitate juridică din cadrul ministerului. 6. Asigură participarea personalului DJLC la activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale în problemele legate de cunoaşterea şi aplicarea unitară a actelor normative naţionale şi a celor legate de domeniul dreptului procesual civil şi contenciosului administrativ . 7. Avizează şi elaborează, după caz, puncte de vedere cu privire la aplicarea unor dispoziţii legale şi acordă asistenţă şi consultaţii cu caracter juridic, în situaţia în care structura solicitantă nu are personal de specialitate juridică încadrat. Punctele de vedere formulate nu pot fi utilizate în cadrul unor eventuale litigii, neputând produce niciun fel de efecte juridice. Pentru actele normative elaborate de minister, interpretarea oficială a acestora este asigurată de structurile de specialitate emitente. F. Secretariat Articolul 13În domeniul secretariatului, DJLC are următoarele atribuţii: 1. Ţine evidenţa lucrărilor înregistrate, primite/trimise la/de către DJLC şi asigură expedierea corespondenţei DJLC. 2. Ţine evidenţa tuturor lucrărilor cu termen. 3. Ţine evidenţa litigiilor în curs în care ministerul este parte şi păstrează dosarele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti române. 4. Asigură clasarea, îndosarierea şi arhivarea lucrărilor DJLC. 5. Urmăreşte păstrarea corespunzătoare a dosarelor de instanţă. 6. Ţine evidenţa, inventariază şi răspunde de modul de utilizare a ştampilelor şi sigiliilor DJLC, în limita competenţelor proprii. 7. Transmite/recepţionează infogramele, urmărind respectarea principiului „need to know". 8. Urmăreşte aplicarea şi respectarea regulilor generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate din cadrul DJLC şi a interdicţiilor de reproducere în circulaţie, în conformitate cu actele normative în vigoare. 9. Desfăşoară activitatea de inventariere şi arhivare a documentelor clasificate existente în cadrul DJLC, conform legii. 10. Poate participa la elaborarea normelor interne şi a procedurilor operaţionale ale ministerului privind protecţia informaţiilor clasificate. 11. Accesează sistemele interne conectate la cifrul de stat în activitatea sa. 12. Redactează documente de corespondenţă internă şi externă, specifice activităţii DJLC, cu alte instituţii şi persoane fizice şi juridice, misiuni diplomatice şi oficii consulare acreditate în România şi misiuni diplomatice şi oficii consulare ale României în străinătate. 13. Transmite prin cifrul de stat comunicările operative cu conţinut juridic, specifice activităţii DJLC, misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României, precum şi organelor centrale interesate. Capitolul III Dispoziţii finale Articolul 14(1) Personalul de specialitate juridică din DJLC are şi calitatea de consilier juridic, care se menţionează în fişa postului.(2) Pentru activităţile realizate în exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază de drepturile şi îndatoririle stabilite de Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare. În activitatea sa profesională, personalul DJLC cu atribuţii de consilier juridic se bucură de protecţia legii, în condiţiile prevăzute de legea pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.(3) Activitatea desfăşurată de consilierul juridic este o activitate de mijloace, şi nu de rezultat.(4) DJLC beneficiază de spaţii distincte şi corespunzătoare atât pentru buna desfăşurare a activităţilor profesionale, cât mai ales pentru asigurarea confidenţialităţii şi secretului profesional stabilite de lege.(5) În scopul asigurării secretului profesional, actele şi lucrările cu caracter profesional aflate asupra consilierului juridic, la domiciliul acestuia sau la locul de exercitare a profesiei sunt inviolabile. Articolul 15Activităţile, metodele, mijloacele, procedeele utilizate şi sarcinile concrete ce revin personalului DJLC se stabilesc prin dispoziţii, proceduri şi fişele posturilor. Articolul 16Personalul DJLC este obligat să cunoască şi să aplice întocmai atribuţiile DJLC.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1658/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1658 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Sunteți interesat de un împrumut? oferim tot felul de asistență financiară tuturor persoanelor. "Imprumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investiții, consolidare acasă Împrumut, împrumut de împrumut și împrumut de companie la nivel mondial.Rata noastră de dobândă este de 3% pe an.importăm, de asemenea, consultanță financiară clienților noștri.if aveți un proiect bun sau doriți să începeți o afacere și aveți nevoie de împrumut pentru al finanța, contactați-ne imediat, pentru a putea discuta, a semna acordul și apoi a vă finanța proiectul sau afacerea pentru dvs. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare Contactați-ne prin e-mail: midland.credit2@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 531 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 2019 2005
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 660 2012
    Are you looking for financing source such as Bank Guarantee (BG) and Standby Letter Of Credit (SBLC)? I am a direct mandate to a Financial Institution who is also known as private lender specialized in the Lease of Bank / Financial Instruments in the form of Bank Guarantees (BG), Standby Letter of Credit (SBLC), Documentary Letter of Credit (DLC), Letter of Credit (LC), Performance Bonds (PB); Whether you are new starting up, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project started or an established business looking for extra CAPITAL to expand your operations, our company renders all the credible and trusted bank guarantee providers who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help/assist you secure SBLC and bank guarantee (BG) for your trade and investment from world ranked Banks such as; HSBC, Barclays Deutsche Bank Frankfurt, and Any A rated Bank in Europe e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENT: (1) Instrument: Bank Guarantee {BG} /StandBy Letter of Credit.{SBLC} (Appendix A). (2) Total Face Value: Eur/USD 1M{Minimum} to Eur/USD 10B{Maximum}. (3) Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays Bank and Deutsche Bank Frankfurt. (4) Age: One Year and One Day. (5) Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission. (6) Delivery: bank to bank SWIFT MT-799 and/or MT-760. (7) Payment: MT103 (TT/WT). (8) Hard Copy: Bonded Courier Service. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We will be glad to share our working procedures with you upon request to help us proceed towards closing deals effectively. For further inquiry contact Email : Saban.financialbg@gmail.com Skype : Saban.financialbg WhatsApp: +447554831583
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2019
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 120 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1658/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu