Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1658 din 20.09.2016

pentru aprobarea atribuţiilor Direcţiei juridic, legislaţie şi contencios
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Externe
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 829 din 19 octombrie 2016SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 46 alin. (3) şi ale art. 53 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor externe emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă atribuţiile Direcţiei juridic, legislaţie şi contencios, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2La data intrării în vigoare a atribuţiilor prevăzute la art. 1 orice dispoziţie contrară se abrogă. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 4Direcţia juridic, legislaţie şi contencios va acţiona pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin. Ministrul afacerilor externe, Lazăr Comănescu ANEXĂATRIBUŢIILE Direcţiei juridic, legislaţie şi contencios Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1(1) Direcţia juridic, legislaţie şi contencios, denumită în continuare DJLC, este structura de specialitate a Ministerului Afacerilor Externe, denumit în continuare minister, cu competenţe în domeniul asistenţei juridice, care este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile actului normativ ce reglementează organizarea şi funcţionarea ministerului.(2) DJLC face parte din aparatul central al ministerului şi se află în subordonarea directă a ministrului afacerilor externe.(3) DJLC asigură asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti române şi a organelor administraţiei publice centrale, în condiţiile legii.(4) În domeniul reprezentării ministerului în justiţie, DJLC, prin directorul acesteia, are competenţa şi mandatul de a semna documentele, actele şi apărările în faţa instanţelor judecătoreşti române.(5) Activitatea DJLC este destinată asigurării legalităţii actelor emise/semnate de ministrul afacerilor externe, precum şi a legalităţii contractelor şi actelor care angajează răspunderea juridică a ministerului, ce se află sub incidenţa legislaţiei de drept intern, a reprezentării şi a apărării intereselor ministerului în faţa instanţelor judecătoreşti române, potrivit reglementărilor legale în vigoare. (6) DJLC acordă avizul de legalitate pentru actele emise de minister, în condiţiile în care acesta este expres prevăzut de lege.(7) DJLC desfăşoară, potrivit legii şi prezentului ordin, activităţi referitoare la avizarea proiectelor de acte normative, a ordinelor şi a instrucţiunilor ministrului afacerilor externe.(8) DJLC desfăşoară activităţi de asistenţă juridică, după caz, la nivelul structurilor din aparatul central al ministerului. Articolul 2(1) Reprezentarea intereselor ministrului afacerilor externe şi ale ministerului în faţa instanţelor judecătoreşti române se asigură de către DJLC, prin personalul de specialitate juridică cu atribuţii de consilieri juridici, desemnaţi pe baza delegaţiei de reprezentare, semnată de directorul DJLC.(2) Directorul DJLC semnează/aprobă, în numele ministrului afacerilor externe şi pentru acesta, acţiuni în justiţie, căi de atac, renunţarea la acţiuni şi la căi de atac, precum şi orice mijloace legale de apărare a intereselor ministerului în faţa instanţelor judecătoreşti române.(3) Exercitarea unei acţiuni în justiţie de către minister, prin DJLC, se face în baza propunerilor structurilor de specialitate, aprobate de ministrul afacerilor externe.(4) Renunţarea la acţiune şi la exercitarea căilor de atac se face pe baza propunerilor motivate ale structurilor de specialitate, cu aprobarea ministrului afacerilor externe. Articolul 3În îndeplinirea atribuţiilor, DJLC cooperează cu celelalte structuri din cadrul aparatului central şi din serviciul exterior ale ministerului şi colaborează, pe probleme de interes comun, potrivit actelor normative de drept intern în vigoare, cu instituţii publice şi organisme ale autorităţilor publice centrale, Guvernul şi Parlamentul României. Articolul 4(1) Conducerea DJLC este asigurată de directorul direcţiei.(2) Directorul DJLC se află în subordinea directă a ministrului afacerilor externe. Articolul 5(1) Directorul DJLC conduce întreaga activitate a direcţiei şi o reprezintă în relaţiile cu celelalte structuri ale aparatului central al ministerului şi ale serviciului exterior, precum şi în relaţiile cu structurile similare din cadrul instituţiilor publice şi al organismelor din afara ministerului.(2) Directorul DJLC sau persoana desemnată de către acesta participă în comisiile constituite la nivelul ministerului în vederea desfăşurării examenelor/concursurilor pentru ocuparea posturilor din structura proprie, precum şi a examenelor de promovare în grad/funcţie a personalului din subordine.(3) Directorul DJLC participă în comisiile sau grupurile de lucru constituite la nivelul ministerului sau interministeriale care gestionează o problematică relevantă faţă de atribuţiile DJLC, din dispoziţia ministrului.(4) Directorul DJLC poate delega, prin dispoziţie, în condiţiile legii, atribuţii din competenţa sa personalului din subordine. Articolul 6Directorul DJLC răspunde în condiţiile legii, potrivit fişei postului, în faţa ministrului afacerilor externe, de întreaga activitate pe care o desfăşoară DJLC. Articolul 7(1) Personalul direcţiei este subordonat direct directorului DJLC.(2) Personalul DJLC răspunde pentru executarea sarcinilor de serviciu încredinţate, potrivit fişelor posturilor, procedurilor de lucru şi dispoziţiilor trasate de directorul direcţiei. Capitolul II Atribuţiile specifice DJLC A. Elaborare şi avizare acte normative Articolul 8În domeniul elaborării şi avizării actelor normative, DJLC are următoarele atribuţii: 1. Avizează în mod obligatoriu, pentru legalitate, proiectele de acte normative cu caracter intern, elaborate de structurile din aparatul central al ministerului care se supun aprobării ministrului afacerilor externe, precum şi proiectele elaborate de alte autorităţi publice centrale, în măsura în care sunt aplicabile şi ministerului, în condiţii stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare, din perspectiva respectării normelor de tehnică legislativă. 2. Avizează în mod obligatoriu ordinele şi instrucţiunile ministrului afacerilor externe, din perspectiva respectării normelor de tehnică legislativă prevăzute de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009. 3. Colaborează, conform dispoziţiilor ministrului afacerilor externe, cu structurile similare ale altor autorităţi publice centrale la întocmirea proiectelor de acte normative care vizează competenţele ministerului. 4. Colaborează, conform dispoziţiilor ministrului afacerilor externe, la întocmirea proiectelor de acte normative elaborate de structurile din aparatul central al ministerului. 5. Participă, la solicitarea ministrului afacerilor externe, potrivit reglementărilor legale în vigoare, prin personalul anume desemnat, la susţinerea proiectelor de acte normative de nivel superior care vizează organizarea şi funcţionarea ministerului, la Secretariatul General al Guvernului, precum şi la lucrările comisiilor de specialitate ale Parlamentului sau la dezbaterile din plenul Senatului, respectiv al Camerei Deputaţilor care au ca obiect astfel de proiecte. 6. Avizează punctele de vedere formulate de structurile iniţiatoare din aparatul central al ministerului, la solicitarea Guvernului, în cauze având ca obiect solicitări de anulare sau modificare a unor hotărâri ale Guvernului în cuprinsul cărora sunt prevăzute obligaţii în sarcina ministerului ori în cauzele în care se invocă excepţii de nelegalitate cu privire la acestea. 7. Formulează propuneri şi observaţii la proiectele de acte normative care reglementează activitatea specifică direcţiei. 8. Formulează, în condiţiile legii, răspunsuri la petiţiile repartizate spre soluţionare având ca obiect activitatea direcţiei. 9. Avizează proiectele de hotărâri ale Guvernului privind recunoaşterea funcţionării în România a persoanelor juridice fără scop patrimonial ale căror scopuri se încadrează în domeniul de activitate al ministerului, în condiţiile legii. B. Contencios Articolul 9În domeniul activităţii de contencios, DJLC are următoarele atribuţii: 1. Desfăşoară activităţile necesare reprezentării şi apărării drepturilor şi intereselor legitime ale ministrului afacerilor externe şi ale ministerului în faţa instanţelor judecătoreşti române. 2. Elaborează şi formulează acţiuni, propuneri de renunţări la acţiuni şi căi de atac, în condiţiile prevăzute la art. 2, precum şi întâmpinări, răspunsuri la interogatorii, exercită orice mijloace legale de apărare a drepturilor şi intereselor ministrului afacerilor externe şi ale ministerului în faţa instanţelor judecătoreşti române în cauzele în care ministerul este citat. 3. Redactează, în termenele procedurale, acolo unde se impune, cererile de chemare în judecată, întâmpinările, notele de şedinţă, concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitării căilor de atac, în dosarele în care ministrul afacerilor externe şi ministerul sunt parte. 4. În vederea realizării activităţilor de la alin. (2) şi (3), DJLC solicită structurilor de specialitate din minister puncte de vedere, atât în format hârtie, cât şi în format electronic, cu privire la obiectul litigiului, care vor fi transmise în termenul acordat şi în care se vor cuprinde descrierea faptelor şi a cauzelor litigiului, cu indicarea dispoziţiilor legale aplicabile. În ipoteza în care este necesar ca punctul de vedere să fie susţinut de înscrisuri doveditoare, acestea vor fi transmise, în acelaşi termen, purtând menţiunea „conform cu originalul"; dacă înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, acestea vor fi însoţite de o traducere oficială în limba română. 5. În exercitarea dreptului său de a asista şi de a reprezenta ministrul afacerilor externe şi ministerul în faţa tuturor instanţelor judecătoreşti române, personalul DJLC este îndrituit să folosească oricare dintre mijloacele de exercitare a dreptului de apărare, în scopul apărării intereselor legitime ale ministrului afacerilor externe şi ale ministerului. 6. Îndeplineşte procedura legală de citare, în cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti române, pentru personalul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României, cetăţeni români trimişi ca funcţionari la organizaţii internaţionale, precum şi pentru membrii lor de familie care locuiesc cu ei, aflaţi în străinătate, în condiţiile art. 155 alin. (1) pct. 12 din Codul de procedură civilă. 7. Îndeplineşte orice act procedural necesar obţinerii titlurilor executorii în procesele în care ministerul a figurat ca parte creditoare, pe care le transmite structurilor de specialitate în vederea analizării şi a înaintării propunerilor către DJLC pentru punerea acestora în executare, potrivit legii, de către organele competente, conform procedurii operaţionale aprobate de ministrul afacerilor externe. 8. Acordă avizul de legalitate la propunerile structurilor de specialitate a căror activitate se circumscrie obiectului litigiului şi măsurilor dispuse de instanţă prin hotărâre judecătorească, pentru punerea în executare a acestora, în situaţiile în care ministerul are calitatea de debitor, conform procedurii operaţionale aprobate de ministrul afacerilor externe. 9. Prezintă ministrului afacerilor externe spre aprobare propuneri de sesizare a structurilor din aparatul central şi serviciul exterior ale ministerului, cu privire la deficienţele datorate acestora, rezultate din soluţionarea litigiilor la instanţele judecătoreşti române, pentru luarea măsurilor de înlăturare a acestora, în scopul asigurării legalităţii şi a ordinii de drept. 10. Directorul DJLC poate semna în numele ministrului afacerilor externe, la delegarea acestuia expresă, acte juridice ce angajează răspunderea patrimonială a ministerului - donaţii, contracte de vânzare-cumpărare etc., potrivit legislaţiei naţionale. C. Contracte Articolul 10În domeniul contractelor, DJLC are următoarele atribuţii: 1. Avizează, sub aspectul legalităţii, clauzele contractelor şi actelor adiţionale ce urmează a fi încheiate de minister, atribuite în conformitate cu legislaţia naţională. 2. Avizează pentru legalitate proiecte de contracte care angajează răspunderea juridică a structurilor din aparatul central al ministerului, în situaţia în care acestea au derulat proceduri de achiziţie ori au elaborat proiecte de contracte şi nu dispun, din cauze întemeiate, de asistenţă juridică proprie. Nu se pronunţă asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentele supuse avizării. 3. Elaborează, de regulă, puncte de vedere, cu titlu de recomandare, la proiectele de contracte de închiriere imobile cu destinaţia de sediu, locuinţă sau reşedinţă din serviciul exterior al ministerului. D. Legislaţia muncii Articolul 11În domeniul legislaţiei muncii DJLC are următoarele atribuţii: 1. Avizează legalitatea încheierii, modificării, suspendării şi încetării contractului individual de muncă şi actele adiţionale la contractele individuale de muncă. 2. Participă în calitate de membru în Consiliul de Onoare şi Comisia de Disciplină ale ministerului, prin directorul direcţiei. E. Asistenţă juridică Articolul 12În domeniul asistenţei juridice, DJLC are următoarele atribuţii: 1. Poate acorda consultanţă, opinia sa fiind consultativă. 2. Împreună cu structurile competente din aparatul central al ministerului efectuează acţiuni de îndrumare şi sprijin, în vederea aplicării corecte şi unitare a dispoziţiilor prevăzute de normele legale de drept intern referitoare la organizarea şi funcţionarea ministerului. 3. Acordă asistenţă juridică pe probleme de drept intern structurilor din aparatul central al ministerului în situaţia în care acestea nu dispun de asistenţă juridică proprie, conform dispoziţiilor ministrului afacerilor externe. 4. Acordă şefilor de misiuni asistenţă juridică pe probleme de drept intern în cadrul „programului de pregătire", în vederea trimiterii acestora în misiuni permanente în străinătate. 5. Poate organiza periodic întruniri profesionale cu personalul de specialitate juridică din cadrul ministerului. 6. Asigură participarea personalului DJLC la activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale în problemele legate de cunoaşterea şi aplicarea unitară a actelor normative naţionale şi a celor legate de domeniul dreptului procesual civil şi contenciosului administrativ . 7. Avizează şi elaborează, după caz, puncte de vedere cu privire la aplicarea unor dispoziţii legale şi acordă asistenţă şi consultaţii cu caracter juridic, în situaţia în care structura solicitantă nu are personal de specialitate juridică încadrat. Punctele de vedere formulate nu pot fi utilizate în cadrul unor eventuale litigii, neputând produce niciun fel de efecte juridice. Pentru actele normative elaborate de minister, interpretarea oficială a acestora este asigurată de structurile de specialitate emitente. F. Secretariat Articolul 13În domeniul secretariatului, DJLC are următoarele atribuţii: 1. Ţine evidenţa lucrărilor înregistrate, primite/trimise la/de către DJLC şi asigură expedierea corespondenţei DJLC. 2. Ţine evidenţa tuturor lucrărilor cu termen. 3. Ţine evidenţa litigiilor în curs în care ministerul este parte şi păstrează dosarele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti române. 4. Asigură clasarea, îndosarierea şi arhivarea lucrărilor DJLC. 5. Urmăreşte păstrarea corespunzătoare a dosarelor de instanţă. 6. Ţine evidenţa, inventariază şi răspunde de modul de utilizare a ştampilelor şi sigiliilor DJLC, în limita competenţelor proprii. 7. Transmite/recepţionează infogramele, urmărind respectarea principiului „need to know". 8. Urmăreşte aplicarea şi respectarea regulilor generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate din cadrul DJLC şi a interdicţiilor de reproducere în circulaţie, în conformitate cu actele normative în vigoare. 9. Desfăşoară activitatea de inventariere şi arhivare a documentelor clasificate existente în cadrul DJLC, conform legii. 10. Poate participa la elaborarea normelor interne şi a procedurilor operaţionale ale ministerului privind protecţia informaţiilor clasificate. 11. Accesează sistemele interne conectate la cifrul de stat în activitatea sa. 12. Redactează documente de corespondenţă internă şi externă, specifice activităţii DJLC, cu alte instituţii şi persoane fizice şi juridice, misiuni diplomatice şi oficii consulare acreditate în România şi misiuni diplomatice şi oficii consulare ale României în străinătate. 13. Transmite prin cifrul de stat comunicările operative cu conţinut juridic, specifice activităţii DJLC, misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României, precum şi organelor centrale interesate. Capitolul III Dispoziţii finale Articolul 14(1) Personalul de specialitate juridică din DJLC are şi calitatea de consilier juridic, care se menţionează în fişa postului.(2) Pentru activităţile realizate în exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază de drepturile şi îndatoririle stabilite de Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare. În activitatea sa profesională, personalul DJLC cu atribuţii de consilier juridic se bucură de protecţia legii, în condiţiile prevăzute de legea pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.(3) Activitatea desfăşurată de consilierul juridic este o activitate de mijloace, şi nu de rezultat.(4) DJLC beneficiază de spaţii distincte şi corespunzătoare atât pentru buna desfăşurare a activităţilor profesionale, cât mai ales pentru asigurarea confidenţialităţii şi secretului profesional stabilite de lege.(5) În scopul asigurării secretului profesional, actele şi lucrările cu caracter profesional aflate asupra consilierului juridic, la domiciliul acestuia sau la locul de exercitare a profesiei sunt inviolabile. Articolul 15Activităţile, metodele, mijloacele, procedeele utilizate şi sarcinile concrete ce revin personalului DJLC se stabilesc prin dispoziţii, proceduri şi fişele posturilor. Articolul 16Personalul DJLC este obligat să cunoască şi să aplice întocmai atribuţiile DJLC.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1658/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1658 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1658/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu