Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.150 din 04.10.2018

pentru aprobarea Normelor privind instruirea teoretică şi stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar
ACT EMIS DE: Autoritatea pentru supravegherea publica a autoritatii de audit statutar
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 909 din 29 octombrie 2018SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 77 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative,în temeiul prevederilor art. 5, 7, 11 şi art. 75 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 162/2017,preşedintele Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Normele privind instruirea teoretică şi stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 3 La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte norme emise anterior având acelaşi obiect îşi încetează aplicabilitatea.Preşedintele Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar,Cristiana Doina TudorBucureşti, 4 octombrie 2018.Nr. 150.ANEXĂNORME privind instruirea teoretică şi stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1 Obiect
(1) Prezentele norme stabilesc cerinţele privind accesul la stagiul în activitatea de audit financiar, organizarea şi desfăşurarea stagiului de pregătire practică a stagiarilor, precum şi formarea/instruirea teoretică a stagiarilor.
(2) Prezentele norme se aplică tuturor stagiarilor în activitatea de audit financiar.
Articolul 2Definiţii În înţelesul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 1. auditor financiar liber-profesionist - auditorul financiar autorizat, înregistrat în Registrul public electronic, care îşi exercită activitatea ca liber-profesionist care poate fi atestat de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS) pentru a oferi îndrumare stagiarilor în activitatea de audit financiar; 2. firma de audit - firma de audit autorizată, înregistrată în Registrul public electronic, care poate fi atestată de ASPAAS pentru a oferi îndrumare stagiarilor în activitatea de audit financiar; 3. stagiar în activitatea de audit financiar, denumit în continuare stagiar - persoana fizică care dobândeşte această calitate în urma promovării testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu; 4. contract de stagiu - contractul încheiat între un auditor financiar sau o firmă de audit care oferă îndrumare stagiarilor în activitatea de audit financiar şi un stagiar, contrasemnat de mentor în cazul firmei de audit, cuprinzând drepturile şi obligaţiile părţilor pe perioada desfăşurării stagiului. Contractul de stagiu nu reprezintă un contract individual de muncă; 5. mentor sau îndrumător de stagiu - este auditorul financiar autorizat în România sau în alt stat membru care îşi exercită activitatea ca liber-profesionist sau îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei firme de audit autorizate în orice stat membru, care poate oferi îndrumare stagiarilor în activitatea de audit financiar potrivit prevederilor art. 11; 6. stagiu în activitatea de audit financiar sau stagiu - instruirea teoretică a stagiarilor şi stagiul de pregătire practică; 7. stagiu de pregătire practică - pregătirea practică a stagiarului în activitatea de audit financiar ce se desfăşoară pe parcursul unei perioade de minimum 3 ani în baza contractului de stagiu; 8. formare/instruire teoretică a stagiarilor - cursul modular de instruire teoretică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, denumit în continuare curs de instruire teoretică, ce se poate desfăşura în paralel sau anterior stagiului de pregătire practică; 9. dosar de practică - documentaţia întocmită de stagiar şi avizată de îndrumătorul de stagiu, în care sunt consemnate şi certificate activităţile desfăşurate de stagiar şi faptul că s-a asigurat aplicarea în practică a cunoştinţelor teoretice; 10. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează culpei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului de stagiu şi care face imposibile executarea şi îndeplinirea contractului de stagiu. Articolul 3Autoritatea competentă ASPAAS este autoritatea competentă pentru stabilirea cerinţelor privind accesul la stagiul în activitatea de audit financiar, organizarea şi desfăşurarea stagiului de pregătire practică în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor anuale financiare consolidate şi de modificare a unor acte normative şi formarea/instruirea teoretică a stagiarilor în audit financiar în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 162/2017.
Capitolul II Organizarea şi desfăşurarea stagiului în activitatea de audit financiar Articolul 4Condiţii privind accesul la stagiu în activitatea de audit financiar
(1) Sunt stagiari în activitatea de audit financiar persoanele fizice care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:a)sunt licenţiate ale unei instituţii de învăţământ superior. Diploma obţinută la absolvirea instituţiei de învăţământ superior trebuie să fie recunoscută/echivalată de către Ministerul Educaţiei Naţionale; b)au promovat testul de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu, denumit în continuare test de acces la stagiu; c)au o bună reputaţie conform art. 5 din Legea nr. 162/2017 şi Ordinului preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 89/2018 pentru aprobarea Normelor privind buna reputaţie a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari şi a firmelor de audit.
(2) După admiterea ca stagiari în activitatea de audit financiar potrivit cerinţelor prezentelor norme, în vederea autorizării ulterioare, stagiarii efectuează un stagiu de pregătire practică şi urmează o formare/instruire teoretică.
Articolul 5Perioada şi durata stagiului în activitatea de audit financiar
(1) Perioada în care se desfăşoară activităţile de instruire teoretică şi pregătire practică specifice stagiului în activitatea de audit financiar începe la data de 1 octombrie a anului în care persoana fizică a susţinut şi a promovat testul de acces la stagiu/a dobândit calitatea de stagiar.
(2) Anul de stagiu are durata unui an calendaristic.
(3) Stagiul în activitatea de audit financiar se desfăşoară pe parcursul a minimum 3 ani şi constă în participarea la cursul de instruire teoretică şi efectuarea stagiului de pregătire practică în baza contractului de stagiu.
(4) Cele două componente ale stagiului, respectiv cursul de instruire teoretică şi stagiul de pregătire practică, se pot desfăşura simultan sau stagiul de pregătire practică poate începe oricând după începerea cursului de instruire teoretică.
(5) Stagiul de pregătire practică începe la data semnării contractului de stagiu care poate fi concomitentă sau ulterioară datei prevăzute la alin. (1), pentru anul I de stagiu.
Articolul 6 Organizarea şi desfăşurarea instruirii teoretice a stagiarilor
(1) Stagiarii au obligaţia să participe la cursul de instruire teoretică organizat de ASPAAS.
(2) Cursul de instruire teoretică prevăzut la alin. (1) poate fi susţinut numai de lectori atestaţi de către ASPAAS şi înscrişi în Registrul lectorilor, conform Normelor privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 90/2018.
(3) Instruirea teoretică a stagiarilor acoperă, pe perioada de stagiu de 3 ani, următoarele domenii de studii:A. Domenii care asigură competenţele tehnice A.1. Audit - standarde internaţionale A.2. Contabilitate: A.2.1. Contabilitatea financiară şi raportare - standarde naţionale şi internaţionale A.2.2. Contabilitatea costurilor şi managerială A.3. Guvernanţă corporativă, managementul riscului şi control intern A.4. Fiscalitate A.5. Tehnologia informaţiei, matematică şi statistică A.6. Drept civil şi legislaţie specifică afacerilor A.7. Finanţe şi management financiar B. Domenii care asigură abilităţi profesionale B.1. Comunicare şi marketing B.2. Dezvoltare personală C. Domenii care asigură valori, etică şi atitudine profesională C.1. ISQC C.2. Codul etic C.3. Comportament etic (Behavioral Ethics)
(4) Un modul din cadrul cursului de instruire teoretică poate acoperi unul sau mai multe dintre domeniile menţionate la alin. (3).
(5) Activităţile de formare trebuie să se bazeze pe obiective şi rezultate de învăţare relevante care evidenţiază în mod clar competenţa profesională care trebuie dobândită de stagiari.
(6) Activităţile de formare şi materialele-suport trebuie să fie dezvoltate de persoane sau echipe care au experienţă în domeniu. Expertiza poate fi demonstrată prin experienţă practică sau educaţie în domeniul respectiv sau prin ambele.
(7) Pentru a se asigura că activităţile de formare şi materialele-suport sunt corecte din punct de vedere tehnic, sunt actuale din punctul de vedere al evoluţiilor în domeniu şi abordează obiectivele de învăţare declarate, ASPAAS poate solicita:a)revizuirea acestora de către persoane calificate, altele decât cele care le-au elaborat şi propus pentru activităţile de formare. Astfel de revizuiri trebuie să aibă loc înainte de prima prezentare a acestor materiale; b)efectuarea unui test-pilot. În situaţia în care activităţile de formare şi materialele-suport nu corespund din punct de vedere calitativ, acestea nu vor fi acceptate în Cursul de instruire teoretică a stagiarilor.
(8) Pentru fiecare modul din cursul de instruire teoretică, lectorul trebuie să pună la dispoziţie în prealabil următoarele informaţii:a)obiectivele de învăţare; b)rezultatele învăţării (learning outcomes); c)metodele de furnizare de instruire; d)cerinţele preliminare.
(9) Cursul se poate desfăşura prin prezenţa în sala de curs sau online.
(10) După finalizarea fiecărui modul din cadrul cursului de instruire teoretică, stagiarii în activitatea de audit financiar vor susţine un test de autoevaluare a cunoştinţelor.
(11) Se consideră că un stagiar a urmat cursul de instruire teoretică după susţinerea testelor de autoevaluare a cunoştinţelor aferente tuturor modulelor organizate în cadrul cursului, care să acopere toate domeniile prevăzute la alin. (3).
Articolul 7 Calendarul activităţilor pentru instruirea teoretică a stagiarilor în activitatea de audit financiar
(1) Calendarul activităţilor pentru instruirea teoretică a stagiarilor în activitatea de audit financiar se aprobă anual, până la data de 1 octombrie, de către preşedintele ASPAAS.
(2) Pe parcursul anului de stagiu calendarul activităţilor prevăzut la alin. (1) poate fi actualizat.
(3) Calendarul activităţilor prevăzut la alin. (1) se publică pe site-ul ASPAAS în timp util.
(4) Modulele din cadrul cursului de instruire teoretică, precum şi perioada de desfăşurare a activităţilor incluse în calendarul activităţilor prevăzut la alin. (1) se comunică stagiarilor şi se afişează pe site-ul ASPAAS cu cel puţin 5 de zile înainte de data începerii activităţilor de instruire.
Articolul 8 Recunoaşterea instruirii teoretice a stagiarilor
(1) ASPAAS recunoaşte integral sau parţial instruirea teoretică a stagiarilor efectuată de aceştia în cadrul studiilor universitare de licenţă sau master organizate de instituţii de învăţământ superior sau în cadrul programelor de dezvoltare profesională iniţială conform standardelor de educaţie IFAC necesare pentru obţinerea unei calificări profesionale atribuite de organismele profesionale, naţionale sau internaţionale, în măsura şi în situaţia în care curricula acoperă domeniile prevăzute la art. 6 alin. (3).
(2) Recunoaşterea instruirii teoretice a stagiarilor prevăzută la alin. (1) se realizează în baza acordurilor sau protocoalelor încheiate, conform criteriilor stabilite de ASPAAS, cu instituţii de învăţământ superior naţionale sau internaţionale ori cu organisme profesionale naţionale sau internaţionale.
(3) Instruirea teoretică efectuată în cadrul instituţiilor de învăţământ superior naţionale sau internaţionale se dovedeşte prin diplomă de licenţă sau diplomă universitară la nivel de master sau echivalent şi foaie matricolă/curricula.
(4) Instruirea teoretică efectuată în cadrul organismelor profesionale, naţionale sau internaţionale se dovedeşte prin certificat de absolvire a unui curs în unul sau mai multe din domeniile prevăzute la art. 6 alin. (3) şi curricula.
(5) În vederea recunoaşterii instruirii teoretice conform alin. (1), stagiarii care încep primul an de stagiu vor depune la ASPAAS până la data de 15 octombrie o cerere privind recunoaşterea instruirii teoretice conform anexei nr. 1, împreună cu documentaţia prevăzută la alin. (2) şi/sau alin. (3), după caz.
(6) În cazul în care instruirea teoretică efectuată de stagiari în cadrul instituţiilor de învăţământ superior sau în cadrul organismelor profesionale, naţionale sau internaţionale, se efectuează ulterior începerii anului I de stagiu, cererile privind recunoaşterea instruirii teoretice se depun la ASPAAS, după finalizarea respectivelor studii universitare sau activităţi de formare organizate de organismul profesional, pentru care se solicită recunoaşterea.
(7) Personalul Biroului reglementare, autorizare, înregistrare şi formare continuă (BRAIFC) din cadrul ASPAAS analizează cererile primite şi întocmeşte un raport care conţine concluzia analizei, inclusiv propunerea de aprobare sau respingere a recunoaşterii integrale sau parţiale a instruirii teoretice pentru care s-a solicitat recunoaşterea.
(8) În urma analizei, în cazul recunoaşterii integrale sau parţiale a instruirii teoretice conform prevederilor alin. (6), prin grija conducătorului BRAIFC, se comunică solicitantului concluzia analizei prin poştă sau mijloace electronice, iar raportul prevăzut la alin. (7) se anexează la dosarul stagiarului.
(9) În urma analizei, în cazul în care se constată că instruirea teoretică nu poate fi recunoscută conform propunerii din raportul prevăzut la alin. (7), prin grija BRAIFC se comunică solicitantului concluzia analizei, prin poştă sau mijloace electronice.
Articolul 9 Organizarea şi desfăşurarea pregătirii practice a stagiarilor în activitatea de audit financiar
(1) Concomitent sau ulterior cursului de instruire teoretică, stagiarii vor efectua un stagiu de pregătire practică de 3 ani, care se încheie cu eliberarea unui certificat care atestă efectuarea stagiului.
(2) În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Legea nr. 162/2017, calitatea de angajat a unui stagiar în activitatea de audit financiar în cadrul unei firme de audit nu îl exonerează de îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin în calitate de stagiar.
(3) Stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar se efectuează în baza contractului de stagiu prevăzut la art. 10 şi constă în pregătirea practică a stagiarului, care se efectuează sub îndrumarea unui mentor atestat de ASPAAS, pentru a asigura capacitatea stagiarului de a aplica în practică cunoştinţele teoretice.
(4) Stagiul de pregătire practică include, obligatoriu, şi participarea stagiarului la activitatea de audit al situaţiilor financiare anuale sau al situaţiilor financiare anuale consolidate.
(5) Cel puţin 50% din orele de practică trebuie să fie efectuate în activitatea de audit statutar.
(6) Activitatea desfăşurată în stagiul de pregătire practică care asigură capacitatea de a aplica în practică cunoştinţele teoretice trebuie corelată cu parcurgerea modulelor din cadrul cursului de instruire teoretică.
(7) Activitatea desfăşurată în stagiul de pregătire practică trebuie să acopere toate domeniile pentru instruirea teoretică, prevăzute la art. 6 alin. (3).
(8) În perioada de stagiu, stagiarul efectuează minimum 480 ore/an de practică în audit financiar. Activitatea desfăşurată de stagiari în perioada stagiului de pregătire practică, respectiv participarea, printre altele, la activitatea de audit al situaţiilor financiare anuale sau al situaţiilor financiare anuale consolidate, intră sub incidenţa legislaţiei muncii.
(9) Repartizarea orelor de practică, precum şi a activităţilor de pregătire practică pe fiecare an de stagiu se efectuează de către mentor, cu respectarea prevederilor alin. (3)-(8).
(10) Repartizarea activităţilor de pregătire practică pe fiecare an de stagiu trebuie să ţină cont de prevederile alin. (5) şi să asigure o distribuţie echilibrată a acestora pe cei trei ani de stagiu.
(11) Stagiarul în activitatea de audit financiar depune la ASPAAS, la începutul fiecărui an de stagiu de pregătire practică, un program anual de activităţi, elaborat de către mentor.
(12) Programul anual de activităţi cuprinde cel puţin următoarele elemente:a)planificarea şi descrierea activităţilor ce urmează a fi desfăşurate de stagiar; b)obiectivele şi indicatorii de performanţă cuantificabili stabiliţi pentru activităţile care urmează a fi desfăşurate în anul de stagiu, pe baza cărora se realizează evaluarea; c)competenţele şi deprinderile practice care sunt vizate a fi dobândite prin desfăşurarea activităţilor de pregătire practică.
(13) Cu 10 zile lucrătoare înainte de terminarea anului de stagiu, stagiarul întocmeşte raportul de stagiu.
(14) Raportul de stagiu cuprinde descrierea activităţilor desfăşurate de stagiar pe parcursul anului de stagiu.
(15) Modelul raportului de stagiu prevăzut la alin. (14) este prezentat în anexa nr. 2.
(16) Raportul de stagiu se înaintează spre evaluare, de către stagiar, mentorului cu care stagiarul îşi desfăşoară activitatea de pregătire practică şi este avut în vedere de către mentor, la evaluarea stagiarului.
(17) Evaluarea activităţii/activităţilor stagiarului de către mentor se realizează pe baza:a)analizei gradului de realizare a obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă stabiliţi; b)aprecierii nivelului de consolidare a competenţelor şi de dobândire a deprinderilor practice necesare pentru exercitarea activităţii de audit financiar; c)raportului de stagiu întocmit de stagiar şi a raportului mentorului elaborat conform prevederilor alin. (26), după caz.
(18) Mentorul întocmeşte, cu 5 zile lucrătoare înainte de terminarea anului de stagiu, un referat de evaluare ce cuprinde următoarele elemente:a)descrierea activităţilor desfăşurate de stagiar; b)gradul de realizare a obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă stabiliţi în programul de activităţi desfăşurat în perioada de stagiu; c)competenţele şi deprinderile pe care le-a dobândit stagiarul, modul de îndeplinire a atribuţiilor corespunzătoare postului ocupat şi de respectare a clauzelor contractului de stagiu; d)conduita şi gradul de implicare a stagiarului pe perioada stagiului; e)concluziile privind desfăşurarea activităţii în perioada de stagiu, respectiv îndeplinirea/neîndeplinirea de către stagiar a obligaţiilor conform programului de activităţi din anul respectiv de stagiu; f)alte menţiuni; g)rezultatul evaluării.
(19) În cazul în care rezultatul evaluării menţionat în referatul de evaluare este „nepromovat", perioada de stagiu se prelungeşte până la îndeplinirea obligaţiilor aferente anului de stagiu respectiv.
(20) În situaţia prevăzută la alin. (19) mentorul împreună cu stagiarul vor stabili un termen de remediere a situaţiei, precum şi reevaluarea activităţii stagiarului aferentă anului respectiv de stagiu conform prevederilor alin. (13)-(18).
(21) Anul de stagiu de pregătire practică se consideră finalizat după promovarea evaluării, în baza referatului de evaluare întocmit de mentor potrivit prevederilor alin. (18) şi după îndeplinirea tuturor celorlalte obligaţii conform prevederilor prezentelor norme.
(22) În cazul în care stagiarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile stabilite prin programul anual al activităţilor sau nu le îndeplineşte corespunzător, mentorul poate solicita retragerea sa din calitatea de îndrumător de stagiu. În acest caz, depune la ASPAAS o solicitare în acest sens, justificând temeinic situaţia şi anexând înscrisuri doveditoare.
(23) În cazul în care mentorul, din motive personale sau profesionale, inclusiv cele legate de condiţiile de exercitare a activităţii de îndrumare a stagiarilor, constată că nu mai poate continua activitatea de mentorat, poate solicita înlocuirea proprie. În acest caz, mentorul depune la ASPAAS o solicitare în acest sens, justificând temeinic situaţia.
(24) În cazul în care mentorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile stabilite prin programul anual al activităţilor şi prezentele norme sau le îndeplineşte necorespunzător, stagiarul poate solicita revocarea mentorului şi propune un altul. În acest caz, stagiarul depune la ASPAAS o solicitare în acest sens, justificând temeinic situaţia şi anexând înscrisuri doveditoare.
(25) În situaţia prevăzută la alin. (24), personalul ASPAAS din cadrul BRAIFC analizează solicitarea stagiarului, iar în cazul în care se consideră că aceasta este temeinic justificată, aprobă solicitarea. Comunicarea rezultatului analizei se face atât către stagiar, cât şi către mentor, prin poştă sau prin e-mail.
(26) Dacă situaţiile prevăzute la alin. (22)-(24) se produc pe parcursul anului de stagiu, mentorul efectuează un raport asupra perioadei de stagiu parcurse de stagiar până în acel moment.
(27) În situaţiile prevăzute la alin. (22)-(24) contractul de stagiu curent încetează. Stagiarul are obligaţia continuării stagiului de pregătire practică în baza unui nou contract de stagiu în vederea acoperirii perioadei de pregătire practică rămase.
(28) Raportul întocmit în condiţiile alin. (26) se înaintează către ASPAAS şi către stagiar şi este avut în vedere de noul mentor în evaluarea stagiarului.
(29) După promovarea celor trei ani de stagiu de pregătire practică, stagiarul întocmeşte un raport de stagiu sinteză care să acopere toată perioada de stagiu, iar mentorul întocmeşte un referat de evaluare sinteză care să acopere toată perioada de stagiu, inclusiv rezultatul evaluării.
(30) În baza referatului de evaluare sinteză prevăzut la alin. (29), se eliberează certificatul de finalizare a stagiului de pregătire practică, care dă dreptul stagiarului de a se înscrie la examenul de competenţă. Certificatul se eliberează şi se semnează astfel:a)de către mentor, dacă acesta îşi desfăşoară activitatea ca liber-profesionist; sau b)de către firma de audit unde mentorul îşi desfăşoară activitatea, caz în care certificatul se semnează de către reprezentantul legal al firmei de audit care deţine calitatea de auditor financiar.
(31) ASPAAS poate verifica oricând activitatea desfăşurată în perioada de pregătire practică a stagiarilor.
(32) ASPAAS ţine evidenţa stagiarilor într-un registru intern, denumit Registrul stagiarilor în activitatea de audit financiar.
(33) Activităţile practice desfăşurate de stagiar, documentele şi rapoartele acestuia şi ale mentorului se consemnează în dosarul de practică.
Articolul 10Contractul de stagiu
(1) Stagiarul, pe perioada stagiului de pregătire practică, se obligă să respecte obligaţiile ce îi revin în această calitate, în baza unui contract de stagiu.
(2) Durata contractului de stagiu este de cel puţin 3 ani.
(3) Contractul de stagiu se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română. Obligaţia de a iniţia încheierea contractului de stagiu în formă scrisă revine auditorului financiar liber-profesionist/firmei de audit care oferă îndrumare stagiarilor în activitatea de audit financiar.
(4) Drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire la efectuarea perioadei de stagiu se stabilesc prin contractul de stagiu şi se completează, după caz, cu prevederile regulamentului intern al auditorului financiar liber-profesionist/firmei de audit care oferă îndrumare stagiarilor în activitatea de audit financiar.
(5) Modelul-cadru al contractului de stagiu se regăseşte în anexele nr. 3a şi 3b la prezentele norme.
(6) Perioada de stagiu se suspendă în cazul în care stagiarul se află în concediu medical o perioadă mai mare de 30 de zile şi nu se ia în considerare la calculul perioadei de stagiu.
(7) Stagiarul trebuie să notifice ASPAAS cu privire la încheierea, modificarea sau încetarea contractului de stagiu, în termen de 30 de zile de la data evenimentului. Nerespectarea termenului constituie abatere de la prevederile prezentelor norme.
(8) Contractul de stagiu poate înceta:a)de drept, la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat; b)prin acordul părţilor, la data convenită de acestea; c)prin voinţa unilaterală a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitative prevăzute de prezentele norme.
Articolul 11Condiţii privind îndrumarea stagiarilor în activitatea de audit financiar
(1) Poate oferi îndrumare stagiarilor în activitatea de audit al situaţiilor financiare anuale sau al situaţiilor financiare anuale consolidate un auditor financiar care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:a)este autorizat, înscris în Registrul public electronic şi are viza anuală de exercitare a profesiei în România sau în alt stat membru; b)exercită activitatea ca liber-profesionist sau în cadrul unei firme de audit autorizate în orice stat membru; c)are experienţă de cel puţin 2 ani în efectuarea misiunilor de audit statutar; d)are bună reputaţie; e)a fost atestat de către ASPAAS conform prezentelor norme.
(2) În cazul în care stagiul se desfăşoară în cadrul unei firme de audit, aceasta trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:a)este autorizată în România sau în alt stat membru; b)în cadrul firmei îşi exercită activitatea cel puţin un auditor financiar atestat ca mentor de către ASPAAS; c)are experienţă de cel puţin 2 ani în efectuarea misiunilor de audit statutar; d)are bună reputaţie; e)a fost atestată de către ASPAAS conform prezentelor norme.
(3) Un mentor poate avea un număr maxim de 3 stagiari sub îndrumare, în funcţie de numărul misiunilor de audit.
(4) Mentorul care îşi exercită activitatea ca liber-profesionist trebuie să îndeplinească, pe lângă condiţiile prevăzute la alin. (1), cel puţin următoarele condiţii:a)să aibă un număr suficient de clienţi şi în domenii diversificate, pentru a asigura participarea stagiarilor în activitatea de audit financiar; b)să aibă în derulare un număr suficient de contracte de audit statutar, pentru a asigura participarea stagiarilor în activitatea de audit statutar.
(5) Firma de audit în care se efectuează stagiul de pregătire practică în audit financiar trebuie să îndeplinească, pe lângă condiţiile prevăzute la alin. (2), cel puţin condiţiile prevăzute la alin. (4).
(6) Auditorii financiari care doresc să ofere îndrumare stagiarilor în activitatea de audit al situaţiilor financiare anuale sau al situaţiilor financiare anuale consolidate, în calitate de mentori sau îndrumători de stagiu, trebuie să depună la ASPAAS o cerere de atestare ca mentor, conform anexei nr. 4, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1), (3) şi (4). Declaraţia pe propria răspundere se depune anual.
(7) Firmele care doresc să ofere îndrumare stagiarilor în activitatea de audit al situaţiilor financiare anuale sau al situaţiilor financiare anuale consolidate, prin auditorii financiari care îşi exercită activitatea în cadrul acesteia şi care sunt atestaţi ca mentori de către ASPAAS, trebuie să depună la ASPAAS o cerere de atestare ca firmă de audit care oferă îndrumare stagiarilor conform anexei nr. 5, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2) şi (5). Declaraţia pe propria răspundere se depune anual.
(8) Cererile şi declaraţiile prevăzute la alin. (6) şi (7) sunt analizate de către personalul ASPAAS din cadrul BRAIFC. După verificarea documentelor, se elaborează un raport care se înaintează preşedintelui ASPAAS cu propunerea de aprobare sau respingere a cererii de atestare ca mentor sau ca firmă de audit, care oferă îndrumare stagiarilor în activitatea de audit al situaţiilor financiare anuale sau al situaţiilor financiare anuale consolidate.
(9) În cazul propunerii de respingere a cererilor de atestare, ASPAAS comunică solicitanţilor acest fapt, precum şi motivarea respingerii.
(10) În cazul aprobării cererii de atestare, se emite, în două exemplare, un ordin al preşedintelui ASPAAS privind atestarea ca mentor sau ca firmă de audit care oferă îndrumare stagiarilor în activitatea de audit al situaţiilor financiare anuale sau al situaţiilor financiare anuale. Un exemplar al ordinului se arhivează la nivelul instituţiei conform reglementărilor legale, iar cel de-al doilea exemplar original se comunică mentorului sau firmei de audit, după caz.
(11) Ordinul preşedintelui ASPAAS prevăzut la alin. (10) se emite, de regulă, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii.
(12) ASPAAS întocmeşte şi publică pe site-ul propriu lista cu firmele de audit şi mentorii atestate/atestaţi pentru a oferi îndrumare stagiarilor în activitatea de audit al situaţiilor financiare anuale sau al situaţiilor financiare anuale consolidate.
Articolul 12Înlocuirea mentorului sau îndrumătorului de stagiu
(1) Mentorul este înlocuit în una dintre următoarele situaţii:a)nu mai îndeplineşte una sau mai multe dintre condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (1) şi (4); b)în caz de deces sau incapacitate temporară de muncă; c)la cererea mentorului; d)la cererea stagiarului; e)din alte motive întemeiate.
(2) Înlocuirea mentorului este notificată ASPAAS în termen de 15 zile lucrătoare de la acceptul noului mentor sau îndrumător de stagiu.
(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2), stagiarii depun la ASPAAS următoarele documente:a)cerere pentru înlocuirea mentorului, care este semnată pentru luare la cunoştinţă şi de mentorul înlocuit, în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), c) şi d); b)acceptul noului îndrumător de stagiu în forma scrisă.
(4) Înlocuirea mentorului conduce la încetarea contractului de stagiu.
Articolul 13Drepturile şi obligaţiile părţilor
(1) Obligaţiile auditorului financiar/firmei de audit care oferă îndrumare stagiarilor în activitatea de audit financiar sunt următoarele:a)de a iniţia încheierea contractului de stagiu; b)de a propune un mentor pentru a asigura îndrumarea stagiarului pe toată perioada de stagiu, în cazul firmelor de audit; c)de a face dovada existenţei unui raport juridic în vigoare cu mentorul propus, în cazul firmelor de audit; d)de a face dovada existenţei unui raport juridic în vigoare cu stagiarul, conform legislaţiei muncii, care să permită stagiarului participarea, printre altele, la activitatea de audit al situaţiilor financiare anuale sau al situaţiilor financiare anuale consolidate; e)de a crea stagiarilor condiţii pentru ca aceştia să îşi efectueze stagiul de pregătire practică sub îndrumarea mentorului; f)de a asigura resursele materiale/dotarea (logistică, tehnică şi tehnologică) necesare(ă) valorificării cunoştinţelor teoretice şi practice primite de stagiar în cadrul stagiului; g)de a notifica ASPAAS încetarea raportului juridic cu stagiarul sau mentorul, după caz.
(2) Drepturile auditorului financiar/firmei de audit care oferă îndrumare stagiarilor în activitatea de audit financiar sunt următoarele:a)să repartizeze stagiarul în orice activitate legată de auditul financiar; b)să includă stagiarii în echipele de audit, în funcţie de experienţa acestora, la propunerea mentorului; c)să solicite stagiarului să respecte regulamentele, procedurile şi normele interne pe toată durata contractului de stagiu.
(3) Obligaţiile mentorului sunt următoarele:a)să emită raportul asupra perioadei de stagiu parcurse de stagiar potrivit art. 9 alin. (26); b)să îi stabilească stagiarului un program anual de activităţi; c)să evalueze anual activitatea şi pregătirea practică a stagiarului şi să întocmească referatul de evaluare, iar la sfârşitul perioadei de stagiu, să întocmească referatul-sinteză de evaluare care acoperă toată perioada de stagiu; d)să elibereze stagiarului certificatul de finalizare a stagiului, din care să reiasă perioada în care acesta a desfăşurat activitatea în baza contractului de stagiu, competenţele şi deprinderile practice dobândite şi alte menţiuni; e)să nu implice stagiarul în desfăşurarea altor activităţi decât cele prevăzute în contractul de stagiu; f)să furnizeze ASPAAS, la cerere, informaţii privind activitatea stagiarului.
(4) Drepturile mentorului sunt următoarele:a)să stabilească programul anual al activităţilor stagiarului, cuprinzând atribuţii în domeniul auditului financiar pentru a asigura acestuia un nivel de pregătire corespunzător; b)să asigure valorificarea cunoştinţelor teoretice şi practice ale stagiarului în activitatea specifică; c)să controleze modul de îndeplinire a atribuţiilor stagiarului.
(5) Obligaţiile stagiarului sunt următoarele:a)să urmeze programul de instruire teoretică organizat sau recunoscut de ASPAAS şi să susţină testele de autoevaluare a cunoştinţelor până la finalizarea perioadei de stagiu de pregătire practică; b)să efectueze concomitent cu participarea la instruirea teoretică sau ulterior acesteia stagiul de pregătire practică în condiţiile prevăzute la art. 9; c)să efectueze anual numărul minim de ore de practică prevăzut la art. 9 alin. (8); d)să îşi organizeze o evidenţă proprie a activităţilor pe care le efectuează; e)să respecte sarcinile trasate de mentor; f)să consulte mentorul pentru realizarea lucrărilor repartizate conform programului anual de activitate; g)să respecte confidenţialitatea în legătură cu toate aspectele privind activitatea desfăşurată, în conformitate cu normele stabilite de auditorul financiar liber-profesionist/firma de audit care oferă îndrumare stagiarilor în activitatea de audit financiar; h)să nu exercite, pe parcursul perioadei de stagiu, activităţi care constituie concurenţă neloială auditorului financiar liber-profesionist/firmei de audit; i)să întocmească raportul de stagiu pentru fiecare an de stagiu; j)să participe la procesul de evaluare; k)să îndeplinească obligaţiile privind întocmirea dosarului de practică, în care se reflectă în mod corect şi complet experienţa profesională acumulată pe întreaga perioadă de desfăşurare a stagiului; l)să prezinte pentru verificare la ASPAAS, anual sau la cerere, dosarul de practică; m)să depună la ASPAAS, la sfârşitul perioadei de stagiu, dosarul de practică vizat de îndrumătorul de stagiu pentru toată perioada de stagiu de pregătire practică; n)să îşi găsească îndrumător de stagiu.
(6) Drepturile stagiarului sunt următoarele:a)de a fi cooptat în echipele de audit constituite de auditorul financiar/firma de audit care oferă îndrumare stagiarilor în activitatea de audit financiar, în funcţie de nivelul sau de pregătirea acestuia; b)de a fi îndrumat de un mentor pe toata durata de valabilitate a contractului de stagiu; c)de a primi certificatul de finalizare a stagiului; d)de a i se stabili un program de activităţi corespunzător, al cărui nivel de dificultate şi complexitate să crească gradual pe parcursul perioadei de stagiu; e)de a beneficia de evaluare obiectivă; f)de a i se asigura timpul necesar pregătirii individuale, în scopul consolidării competenţelor şi dobândirii deprinderilor practice necesare practicării profesiei de auditor financiar; g)de a i se asigura, prin grija mentorului, accesul la sursele de informare utile perfecţionării sale şi care să-i permită consolidarea cunoştinţelor; h)de a participa la formele de pregătire profesională organizate pentru stagiari.
Capitolul IIIDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 14Dispoziţii tranzitorii
(1) Prezentele norme intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică cu următoarele dispoziţii tranzitorii:a)Pentru stagiarii care la data intrării în vigoare a prezentelor norme se află în anul I de stagiu, perioada de stagiu începe de la data la care stagiarul a fost înregistrat în evidenţele Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) pe baza unei cereri-tip, conform Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 212/2011, cu modificările şi completările ulterioare. În aplicarea acestei dispoziţii, CAFR este obligată ca în termen de 5 zile de la solicitare să pună la dispoziţia ASPAAS toate documentele şi informaţiile necesare. Nerespectarea de către conducerea CAFR a prezentei dispoziţii atrage consecinţele legale administrativ-disciplinare. b)Pentru stagiarii care, la data intrării în vigoare a prezentelor norme, se află în anul II de stagiu, anul de stagiu începe în momentul depunerii acceptului îndrumătorului de stagiu. Dacă acceptul îndrumătorului de stagiu nu a fost depus la CAFR în termen de un an de la data intrării în vigoare a Legii nr. 162/2017, se aplică prevederile prezentelor norme în sensul obligaţiei de a încheia un contract de stagiu. c)Stagiarii care la data intrării în vigoare a prezentelor norme se află anul în II sau III de stagiu şi care au depus şi înregistrat la CAFR acceptul îndrumătorului de stagiu şi declaraţia pe propria răspundere a îndrumătorului de stagiu conform Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 212/2011, cu modificările şi completările ulterioare, îşi pot continua stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar în baza acestora, nefiind obligatorie încheierea unui nou contract de stagiu. În acest caz, nici stagiarii în activitatea de audit financiari şi nici auditorii financiari/firmele de audit care oferă îndrumare stagiarilor în activitatea de audit financiar nu sunt exoneraţi de la îndeplinirea obligaţiilor ce le revin conform prezentelor norme. d)În aplicarea prevederilor lit. a)-c), CAFR este obligat ca, în termen de 5 zile de la solicitare, să pună la dispoziţia ASPAAS toate documentele şi informaţiile necesare. Nerespectarea de către conducerea CAFR a prezentei dispoziţii atrage consecinţele legale administrativ-disciplinare.
(2) Prin excepţie de la prevederile art. 7 alin. (1), aprobarea calendarului activităţilor pentru anul 2018 se face până la data de 10 noiembrie.
Articolul 15Dispoziţii finale
(1) În aplicarea prevederilor art. 11 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 162/2017, odată cu depunerea programului anual de activităţi prevăzut la art. 9 alin. (11), stagiarul depune şi declaraţia pe propria răspundere privind buna reputaţie, conform Normelor privind buna reputaţie a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari şi a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 89/2018.
(2) Pentru fiecare stagiar în activitatea de audit financiar, anual, ASPAAS eliberează un certificat. Certificatul de stagiar în activitatea de audit financiar se eliberează după îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezentele norme pentru fiecare an de stagiu.
(3) Singurul document care atestă calitatea de stagiar în audit financiar este certificatul de stagiar în activitatea de audit financiar eliberat de către ASPAAS, conform prevederilor alin. (2).
(4) Perioada de pregătire practică începe la data încheierii contractului de stagiu şi se finalizează după minimum trei ani.
(5) Contractul de stagiu trebuie să acopere o perioadă minimă de trei ani, respectiv toată perioada de pregătire practică.
(6) Pentru stagiarii care nu au finalizat stagiul, ASPAAS recunoaşte perioada de stagiu efectuată anterior prezentelor norme în cadrul CAFR până la data intrării în vigoare a Legii nr. 162/2017, în condiţiile respectării reglementărilor în vigoare în perioada desfăşurării stagiului de pregătire practică. În aplicarea acestei prevederi, CAFR este obligat ca în termen de 5 zile de la solicitare să pună la dispoziţia ASPAAS toate documentele şi informaţiile necesare. Nerespectarea de către conducerea CAFR a prezentei prevederi atrage consecinţele legale, administrativ-disciplinare.
(7) Stagiarii care au finalizat stagiul de pregătire practică în condiţiile prezentelor norme se pot prezenta la oricare dintre sesiunile ordinare ale examenului de competenţă profesională pentru dobândirea calităţii de auditor financiar, organizate de ASPAAS.
(8) Cazurile de forţă majoră care au ca efect neîndeplinirea obligaţiilor stagiarului sau a auditorului financiar îndrumător de stagiu conduc la prelungirea perioadei de stagiu cu perioada în care a acţionat forţa majoră.
Articolul 16Anexe Anexele nr. 1, 2, 3a, 3b, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezentele norme.
ANEXA Nr. 1la norme Cerere privind recunoaşterea instruirii teoretice Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ................ ........ .........., născut(ă) la data de ........ ................ ................ .......... în localitatea/judeţul/ţara ........ ................ ................ ........ ............., cu domiciliul în ........ ................ ................ ................ ..........., str. ........ ................ ................ ................ ........ ............... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ......, sector/judeţul ........ ................ ........ .........., telefon ........ ........ ........., adresa de corespondenţă ........ ................ ................ ................ ........ ........, e-mail ........ ................ ........, legitimat(ă) cu carte de identitate/paşaport seria ....... nr. ............., eliberat(ă) de ........ ........ ......... la data de ........ ........., cod numeric personal ........ ........ .............., telefon ........ ........ ........, în calitate de ........ ................ ................ ................ ................ ............., având în vedere protocolul încheiat între Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS) şi ........ ................ ................ ................ ..............., declar că am urmat cursul de instruire teoretică ........ ................ ........ ............... organizat în cadrul ........ ................ ................ .............. în domeniul ........ ................ ................ ................ ................ .........*.* Se completează cu unul sau mai multe dintre domeniile de studii prevăzute la art. 6 alin. (3) din Normele privind instruirea teoretică şi stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 150/2018. Anexez următoarele documente justificative:  diplomă de licenţă sau diplomă universitară la nivel de master sau echivalent, în copie conformă cu originalul;  foaie matricolă//curricula/diplomă, în copie conformă cu originalul;  certificat de absolvire, în copie conformă cu originalul. Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ................ ................ ............, declar sub sancţiunea prevederilor art. 322, 323 şi 326 din Codul penal privind falsul în înscrisuri sub semnătură privată, uzul de fals şi, respectiv, falsul în declaraţii că informaţiile furnizate sunt corecte şi complete şi că sunt de acord cu stocarea, utilizarea şi prelucrarea de către ASPAAS a datelor cu caracter personal în exercitarea atribuţiilor legale. Data Semnătura ANEXA Nr. 2la norme Raport de stagiu Subsemnatul(a), ........ ................ ............., cu domiciliul în localitatea ........ ........ ........., str. ........ ........ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ........ ........ ........., legitimat(ă) cu buletinul/cartea de identitate/paşaportul seria ....... nr. ........., eliberat(ă) de ........ ............. la data de ........ ..........., cod numeric personal (CNP) ........ ................ .............., în calitate de stagiar, anul ........., Legitimaţie nr. ........ ..........., declar că, în perioada ........ ................ ............., am efectuat stagiul de pregătire practică în activitatea de audit al situaţiilor financiare anuale sau al situaţiilor financiare anuale consolidate, sub îndrumarea dnei/dlui ........ ................ ........ ........., în calitate de mentor/auditor financiar îndrumător de stagiu. În perioada de stagiu menţionată am desfăşurat următoarele activităţi:** Se specifică în detaliu activităţile desfăşurate care au legătură cu contractul de stagiu, în raport cu obiectivele şi indicatorii de performanţă conform programului anual de activitate. a)........ .............; b)........ .............; c)........ ............. . Subsemnatul(a), ........ .............., declar sub sancţiunea prevederilor art. 322, 323 şi 326 din Codul penal privind falsul în înscrisuri sub semnătură privată, uzul de fals şi, respectiv, falsul în declaraţii că informaţiile furnizate sunt corecte şi complete şi că sunt de acord cu stocarea, utilizarea şi prelucrarea de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar a datelor cu caracter personal în exercitarea atribuţiilor legale. Întocmit, Stagiar, ........ ................ ................ ............... Data ........ ................ ................ ........ ........... ANEXA Nr. 3ala norme Contract de stagiu nr. ............ din .............. Articolul 1Părţile contractante 1. ........ ................ ................ ................ ............., cu sediul în ........ ................ ........ .........., str. ........ ............. nr. ............, bl. ........, sc. ........, ap. ........, judeţul/sectorul ........ ........ .........., înregistrată la registrul comerţului/........ ................ ........ ........ sub nr. ........ ..............., codul de identificare fiscală (C.I.F.) ........ ................ ..............., telefon ........ ........ ........., reprezentat legal prin doamna/domnul ........ ................ ........ ..........., în calitate de firmă de audit în care se efectuează stagiul de pregătire practică în audit financiar, denumită în continuare firmă de audit, şi/sau 2. Domnul/Doamna ........ ................ ........., auditor financiar, înregistrat în Registrul public electronic cu numărul ........ ........., având statutul de angajat/administrator/asociat/partener în cadrul firmei de audit, în calitate de mentor/îndrumător, şi 3. Domnul/Doamna ........ ................ ........, domiciliat(ă) în localitatea ........ ........ .............., str. ........ ........ ............. nr. ......., bl......., ap. .........., sectorul/judeţul ........ ............, posesor/ posesoare al/a BI/CI/paşaport seria ........ ........ ......... nr............, eliberat(ă) de ........ ............... la data de........ .........., CNP........ ........ ........., Legitimaţie stagiar nr. ........ ..............., în calitate de stagiar, în temeiul prevederilor art. 5, 7, 11 şi art. 75 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative şi în aplicarea Normelor privind instruirea teoretică şi stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 150/2018, denumite în continuare Norme, cu respectarea legislaţiei muncii, convin să încheie prezentul contract de stagiu. Articolul 2Obiectul contractului Obiectul contractului îl reprezintă efectuarea de către stagiar a perioadei de stagiu de pregătire practică, prevăzută la art. 9 din Norme, sub îndrumarea auditorului financiar îndrumător de stagiu şi pe baza unui program de activităţi aprobat de către acesta. Articolul 3Durata contractului de stagiu
(1) Prezentul contract de stagiu se încheie pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de ........... .
(2) În caz de forţă majoră, perioada de stagiu prevăzută la alin. (1) este prelungită cu perioada de timp în care a acţionat forţa majoră.
(3) Perioada de stagiu se suspendă în condiţiile art. 10 alin. (6) şi (7) din Norme şi se prelungeşte cu perioada în care a produs efecte suspendarea.
(4) În situaţia prevăzută la art. 9 alin. (19) şi (20) din Norme, perioada de stagiu prevăzută la alin. (1) este prelungită cu perioada de remediere a situaţiei.
Articolul 4Locul de efectuare a perioadei de stagiu Activitatea de stagiu se desfăşoară la ........ ........ ............, adresa/sediul ........ ................ .............. . Articolul 5Drepturile şi obligaţiile părţilor
(1) Obligaţiile firmei de audit sunt următoarele:a)de a iniţia încheierea contractului de stagiu; b)de a propune un mentor pentru a asigura îndrumarea stagiarului pe toată perioada de stagiu; c)de a face dovada existenţei unui raport juridic în vigoare cu mentorul propus; d)de a face dovada existenţei unui raport juridic în vigoare cu stagiarul, conform legislaţiei muncii, care să permită stagiarului participarea, printre altele, la activitatea de audit al situaţiilor financiare anuale sau al situaţiilor financiare anuale consolidate; e)de a crea stagiarilor condiţii pentru ca aceştia să îşi efectueze stagiul de pregătire practică sub îndrumarea mentorului; f)de a asigura resursele materiale/dotarea (logistică, tehnică şi tehnologică) necesare/necesară valorificării cunoştinţelor teoretice şi practice primite de stagiar în cadrul stagiului; g)de a notifica Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS) încetarea raportului juridic cu stagiarul sau mentorul, după caz.
(2) Drepturile firmei de audit sunt următoarele:a)să repartizeze stagiarul în orice activitate legată de auditul financiar; b)să includă stagiarii în echipele de audit, în funcţie de experienţa acestora; c)să ceară stagiarului să îi respecte regulamentele, procedurile şi normele interne pe toată durata contractului de stagiu.
(3) Obligaţiile mentorului sunt următoarele:a)să emită raportul asupra perioadei de stagiu parcurse de stagiar potrivit art. 9 alin. (26) din Norme; b)să stabilească stagiarului un program anual de activităţi; c)să evalueze activitatea şi pregătirea practică a stagiarului anual şi să întocmească referatul de evaluare, iar la sfârşitul perioadei de stagiu să întocmească referatul-sinteză de evaluare care acoperă toată perioada de stagiu; d)să elibereze stagiarului certificatul de finalizare a stagiului din care să reiasă perioada în care acesta a desfăşurat activitatea în baza contractului de stagiu, competenţele şi deprinderile practice dobândite şi alte menţiuni; e)să nu implice stagiarul în desfăşurarea altor activităţi decât cele prevăzute în contractul de stagiu; f)să furnizeze ASPAAS, la cerere, informaţii privind activitatea stagiarului.
(4) Drepturile mentorului sunt următoarele:a)să stabilească programul anual al activităţilor stagiarului, cuprinzând atribuţii în domeniul auditului financiar; b)să asigure valorificarea cunoştinţelor teoretice şi practice ale stagiarului în activitatea specifică; c)să controleze modul de îndeplinire a atribuţiilor stagiarului.
(5) Obligaţiile stagiarului sunt următoarele:a)să urmeze programul de instruire teoretică organizat sau recunoscut de ASPAAS şi să susţină testele de autoevaluare a cunoştinţelor până la finalizarea perioadei de stagiu de pregătire practică; b)să efectueze concomitent cu participarea la instruirea teoretică sau ulterior acesteia stagiul de pregătire practică în condiţiile prevăzute la art. 9 din Norme; c)să efectueze anual numărul minim de ore de practică prevăzut la art. 9 alin. (8) din Norme; d)să îşi organizeze o evidenţă proprie a activităţilor pe care le efectuează; e)să respecte sarcinile trasate de îndrumătorul de stagiu; f)să consulte mentorul pentru realizarea lucrărilor repartizate conform programului anual de activitate; g)să respecte confidenţialitatea în legătură cu toate aspectele privind activitatea desfăşurată, în conformitate cu normele stabilite de firma de audit; h)să nu exercite, pe parcursul perioadei de stagiu, activităţi care constituie concurenţă neloială firmei de audit; i)să întocmească raportul de stagiu pentru fiecare an de stagiu; j)să participe la procesul de evaluare; k)să îndeplinească obligaţiile privind întocmirea dosarului de practică, în care se reflectă în mod corect şi complet experienţa profesională acumulată pe întreaga perioadă de desfăşurare a stagiului; l)să prezinte pentru verificare la ASPAAS, anual sau la cerere, dosarul de practică; m)să depună la ASPAAS, la sfârşitul perioadei de stagiu, dosarul de practică vizat de îndrumătorul de stagiu pentru toată perioada de stagiu de pregătire practică.
(6) Drepturile stagiarului sunt următoarele:a)de a fi cooptat în echipele de audit constituite de firma de audit în funcţie de nivelul său de pregătire; b)de a fi îndrumat de un mentor pe toata durata de valabilitate a contractului de stagiu; c)de a primi certificatul de finalizare a stagiului; d)de a i se stabili un program de activităţi corespunzător, al cărui nivel de dificultate şi complexitate să crească gradual pe parcursul perioadei de stagiu; e)de a beneficia de evaluare obiectivă; f)de a i se asigura timpul necesar pregătirii individuale, în scopul consolidării competenţelor şi dobândirii deprinderilor practice necesare practicării profesiei de auditor financiar; g)de a i se asigura, prin grija mentorului, accesul la sursele de informare utile perfecţionării sale şi care să îi permită consolidarea cunoştinţelor; h)de a participa la formele de pregătire profesională organizate pentru stagiari.
Articolul 6Preţul contractului Părţile convin să îşi asume obligaţiile şi drepturile din prezentul contract de stagiu fără alte obligaţii de natură patrimonială. Articolul 7Confidenţialitatea Părţile se obligă reciproc să respecte principiile de confidenţialitate stabilite prin norme interne, proceduri şi prin legislaţia în vigoare. Articolul 8Forţa majoră
(1) Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de stagiu, pe toată perioada în care aceasta acţionează şi este constatată de o autoritate competentă.
(2) Îndeplinirea contractului de stagiu se suspendă în perioada de acţiune a forţei majore.
(3) Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celorlalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
(4) Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare şi reluarea îndeplinirii contractului.
(5) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte are dreptul să notifice celorlalte părţi încetarea de drept a prezentului contract de stagiu, fără alte obligaţii.
Articolul 9Soluţionarea litigiilor Părţile contractante vor depune toate diligenţele pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor ce se pot ivi din îndeplinirea prezentului contract de stagiu. Articolul 10Clauze speciale Prevederile prezentului contract de stagiu se completează cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările ulterioare, ale Ordinului preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 150/2018 pentru aprobarea Normelor privind instruirea teoretică şi stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar, precum şi ale normelor interne, regulamentelor şi procedurilor firmei de audit. Prezentul contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi a fost încheiat astăzi, ............., în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Firma de audit ........ ................ ................ ................ ........... Stagiar ........ ................ ........ ............ Contrasemnează: Mentor*, ........ ................ ................ ........ ............. *Mentorul poate fi aceeaşi persoană care semnează pentru angajator.
ANEXA Nr. 3bla norme Contract de stagiu nr. ............ din .............. Articolul 1Părţile contractante 1. Domnul/Doamna ........ ................ ........ ............... cu sediul în ........ .........., str. ........ .............. nr. ......, bl. ........, sc. ........, ap. ........, judeţul/sectorul ........ .........., codul de identificare fiscală (C.I.F.) ........ ................ ............., telefon ........ ................, în calitate de auditor financiar înregistrat în Registrul public electronic sub nr. ........ ........ .........., în calitate de auditor financiar liber-profesionist şi mentor/îndrumător, şi 2. Domnul/Doamna ........ ................ ........, domiciliat(ă) în localitatea ........ ............, str. ........ .............. nr. ......., bl. ......., ap. ......., sectorul/judeţul ........ ..........., posesor/posesoare al/a BI/CI/paşaport seria ........ ........ nr. ........ ..............., eliberat(ă) de ........ ........... la data de ........ .............., CNP ........ ................, Legitimaţie stagiar nr. ........ ..........., în calitate de stagiar, în temeiul prevederilor art. 5, 7, 11 şi art. 75 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative şi în aplicarea Normelor privind instruirea teoretică şi stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 150/2018, denumite în continuare Norme, cu respectarea legislaţiei muncii, convin să încheie prezentul contract de stagiu. Articolul 2Obiectul contractului Obiectul contractului îl reprezintă efectuarea de către stagiar a perioadei de stagiu de pregătire practică prevăzută la art. 9 din Norme, sub îndrumarea auditorului financiar îndrumător de stagiu şi pe baza unui program de activităţi aprobat de către acesta. Articolul 3Durata contractului de stagiu
(1) Prezentul contract de stagiu se încheie pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de ........... .
(2) În caz de forţă majoră, perioada de stagiu prevăzută la alin. (1) este prelungită cu perioada de timp în care a acţionat forţa majoră.
(3) Perioada de stagiu se suspendă în condiţiile art. 10 alin. (6) şi (7) din Norme şi se prelungeşte cu perioada în care a produs efecte suspendarea.
(4) În situaţia prevăzuta la art. 9 alin. (19) şi (20) din Norme, perioada de stagiu prevăzută la alin. (1) este prelungită cu perioada de remediere a situaţiei.
Articolul 4Locul de efectuare a perioadei de stagiu Activitatea de stagiu se desfăşoară la ........ ........ ........., adresa/sediul ........ ........ .............. . Articolul 5Drepturile şi obligaţiile părţilor
(1) Obligaţiile auditorului financiar liber-profesionist sunt următoarele:a)de a iniţia încheierea contractului de stagiu; b)de a face dovada existenţei unui raport juridic în vigoare cu stagiarul, conform legislaţiei muncii, care să permită stagiarului participarea, printre altele, la activitatea de audit al situaţiilor financiare anuale sau al situaţiilor financiare anuale consolidate; c)de a crea stagiarilor condiţii pentru ca aceştia să îşi efectueze stagiul de pregătire practică sub îndrumarea mentorului; d)de a asigura resursele materiale/dotarea (logistică, tehnică şi tehnologică) necesare/necesară valorificării cunoştinţelor teoretice şi practice primite de stagiar în cadrul stagiului; e)de a notifica Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS) încetarea raportului juridic cu stagiarul sau mentorul, după caz.
(2) Drepturile auditorului financiar liber-profesionist sunt următoarele:a)să repartizeze stagiarul în orice activitate legată de auditul financiar; b)să includă stagiarii în echipele de audit, în funcţie de experienţa acestora; c)să ceară stagiarului să îi respecte regulamentele, procedurile şi normele interne pe toată durata contractului de stagiu.
(3) Obligaţiile mentorului sunt următoarele:a)să emită raportul asupra perioadei de stagiu parcurse de stagiar potrivit art. 9 alin. (26) din Norme; b)să stabilească stagiarului un program anual de activităţi; c)să evalueze activitatea şi pregătirea practică a stagiarului anual şi să întocmească referatul de evaluare, iar la sfârşitul perioadei de stagiu să întocmească referatul-sinteză de evaluare care acoperă toată perioada de stagiu; d)să elibereze stagiarului certificatul de finalizare a stagiului din care să reiasă perioada în care acesta a desfăşurat activitatea în baza contractului de stagiu, competenţele şi deprinderile practice dobândite şi alte menţiuni; e)să nu implice stagiarul în desfăşurarea altor activităţi decât cele prevăzute în contractul de stagiu; f)să furnizeze ASPAAS, la cerere, informaţii privind activitatea stagiarului.
(4) Drepturile mentorului sunt următoarele:a)să stabilească programul anual al activităţilor stagiarului, cuprinzând atribuţii în domeniul auditului financiar; b)să asigure valorificarea cunoştinţelor teoretice şi practice ale stagiarului în activitatea specifică; c)să controleze modul de îndeplinire a atribuţiilor stagiarului.
(5) Obligaţiile stagiarului sunt următoarele:a)să urmeze programul de instruire teoretică organizat sau recunoscut de ASPAAS şi să susţină testele de autoevaluare a cunoştinţelor până la finalizarea perioadei de trei ani aferente cursului de instruire teoretică; b)să efectueze concomitent cu participarea la instruirea teoretică sau ulterior acesteia stagiul de pregătire practică în condiţiile prevăzute la art. 9 din Norme; c)să efectueze anual numărul minim de ore de practică prevăzut la art. 9 alin. (8) din Norme; d)să îşi organizeze o evidenţă proprie a activităţilor pe care le efectuează; e)să respecte sarcinile trasate de îndrumătorul de stagiu; f)să consulte mentorul pentru realizarea lucrărilor repartizate conform programului anual de activitate; g)să respecte confidenţialitatea în legătură cu toate aspectele privind activitatea desfăşurată, în conformitate cu normele stabilite de auditorul financiar liber-profesionist; h)să nu exercite, pe parcursul perioadei de stagiu, activităţi care constituie concurenţă neloială auditorului financiar liber-profesionist; i)să întocmească raportul de stagiu pentru fiecare an de stagiu; j)să participe la procesul de evaluare; k)să îndeplinească obligaţiile privind întocmirea dosarului de practică, în care se reflectă în mod corect şi complet experienţa profesională acumulată pe întreaga perioadă de desfăşurare a stagiului; l)să prezinte pentru verificare la ASPAAS, anual sau la cerere, dosarul de practică; m)să depună la ASPAAS, la sfârşitul perioadei de stagiu, dosarul de practică vizat de îndrumătorul de stagiu pentru toată perioada de stagiu de pregătire practică; n)să îşi găsească îndrumător de stagiu.
(6) Drepturile stagiarului sunt următoarele:a)de a fi cooptat în echipele de audit constituite de auditorul financiar în funcţie de nivelul său de pregătire; b)de a fi îndrumat de un mentor pe toată durata de valabilitate a contractului de stagiu; c)de a primi certificatul de finalizare a stagiului; d)de a i se stabili un program de activităţi corespunzător, al cărui nivel de dificultate şi complexitate să crească gradual pe parcursul perioadei de stagiu; e)de a beneficia de evaluare obiectivă; f)de a i se asigura timpul necesar pregătirii individuale, în scopul consolidării competenţelor şi dobândirii deprinderilor practice necesare practicării profesiei de auditor financiar; g)de a i se asigura, prin grija mentorului, accesul la sursele de informare utile perfecţionării sale şi care să îi permită consolidarea cunoştinţelor; h)de a participa la formele de pregătire profesională organizate pentru stagiari.
Articolul 6Preţul contractului Părţile convin să îşi asume obligaţiile şi drepturile din prezentul contract de stagiu fără alte obligaţii de natură patrimonială. Articolul 7Confidenţialitatea Părţile se obligă reciproc să respecte principiile de confidenţialitate stabilite prin norme interne, proceduri şi prin legislaţia în vigoare. Articolul 8Forţa majoră
(1) Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de stagiu, pe toată perioada în care aceasta acţionează şi este constatată de o autoritate competentă.
(2) Îndeplinirea contractului de stagiu se suspendă în perioada de acţiune a forţei majore.
(3) Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celorlalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
(4) Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare şi reluarea îndeplinirii contractului.
(5) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează cǎ va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte are dreptul să notifice celorlalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără alte obligaţii.
Articolul 9Soluţionarea litigiilor Părţile contractante vor depune toate diligenţele pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor ce se pot ivi din îndeplinirea prezentului contract de stagiu. Articolul 10Clauze speciale Prevederile prezentului contract de stagiu se completează cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările ulterioare, ale Ordinului preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 150/2018 pentru aprobarea Normelor privind instruirea teoretică şi stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar, precum şi ale normelor interne, regulamentelor şi procedurilor angajatorului. Prezentul contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi a fost încheiat astăzi, ............., în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Auditor financiar/Mentor, ........ ................ ................ Stagiar, ........ ................ ................ ........ ...............
ANEXA Nr. 4la norme Cerere de atestare ca mentor Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ................ ........ ............, cu domiciliul în ţara........ ................ .............., localitatea ........ ........ ........., str........ ......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., legitimat(ă) cu cartea de identitate/paşaportul seria ....... nr. ........., eliberat(ă) de ........ ............. la data de ........ ..........., cod numeric personal (CNP) ........ ................ ..............., în calitate de auditor financiar autorizat în ........ ........ ...............România/statul membru de origine, Autorizaţie/Certificat nr. ........ ................, înregistrat ca auditor financiar în Registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit din România cu nr. ........ ........., solicit atestarea ca îndrumător de stagiu/mentor pentru a oferi îndrumare stagiarului ........ ........ ..............în activitatea de audit al situaţiilor financiare anuale sau al situaţiilor financiare anuale consolidate. Declar că îndeplinesc următoarele condiţii:  îmi exercit activitatea ca liber-profesionist/în cadrul unei firme de audit autorizate în România/statul membru ........ .........;  am experienţă de cel puţin 2 ani în efectuarea misiunilor de audit statutar;  am un număr de .............clienţi în următoarele domenii: a)........ ........ ........; b)........ ................; c)........ ........ ........; am în derulare un număr de ...............contracte de audit statutar;  ofer îndrumare unui număr de .... stagiari;  am în derulare un număr de ...... misiuni de audit, dintre care .........în activitatea de audit statutar;  am bună reputaţie. Subsemnatul/Subsemnata, ........ .............., declar sub sancţiunea prevederilor art. 322, 323 şi 326 din Codul penal privind falsul în înscrisuri sub semnătură privată, uzul de fals şi, respectiv, falsul în declaraţii că informaţiile furnizate sunt corecte şi complete şi că sunt de acord cu stocarea, utilizarea şi prelucrarea de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar a datelor cu caracter personal în exercitarea atribuţiilor legale. Auditor financiar, ........ ................ ............ Data ........ ................ ........ ANEXA Nr. 5la norme Cerere de atestare ca firmă de audit care oferă îndrumare stagiarilor Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ................ ........ ........, cu domiciliul în ţara ........ ................ ........ ........, localitatea ........ ................, str. ........ ........ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., legitimat(ă) cu cartea de identitate/paşaportul seria ....... nr. ........., eliberat(ă) de ........ ............ la data de ........ ..........., cod numeric personal (CNP) ........ ................ ..............., în calitate de reprezentant legal al firmei de audit ........ ................ ........... din România/statul membru de origine ........ ..............., Autorizaţie nr. ................, înregistrată ca firmă de audit în Registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit din România cu nr. ................, solicit atestarea ca firmă de audit pentru desfăşurarea stagiului de pregătire practică a stagiarului ........ ........ .............. în activitatea de audit al situaţiilor financiare anuale sau al situaţiilor financiare anuale consolidate. Declar că firma de audit îndeplineşte următoarele condiţii:  în cadrul firmei de audit îşi exercită profesia un număr de......auditori financiari atestaţi ca mentori de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS);  are experienţă de cel puţin 2 ani în efectuarea misiunilor de audit statutar;  are un număr de.............clienţi şi în următoarele domenii: a)........ ........ ........; b)........ ................; c)........ ........ ........; are în derulare un număr de ............... contracte de audit statutar;  are bună reputaţie. Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ........ .............., declar sub sancţiunea prevederilor art. 322, 323 şi 326 din Codul penal privind falsul în înscrisuri sub semnătură privată, uzul de fals şi, respectiv, falsul în declaraţii că informaţiile furnizate sunt corecte şi complete şi că sunt de acord cu stocarea, utilizarea şi prelucrarea de către ASPAAS a datelor cu caracter personal în exercitarea atribuţiilor legale. Reprezentant legal, ........ ................ ........ ........ Data ........ ........ ...........SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 150/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 150 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 1309 2017
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 80 2019
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Hotărârea 732 2015
    Salutari, Numele meu este Luta Roxana din Bistrita, vreau sa folosesc acest mediu pentru a sfatui pe toata lumea sa fie atenta la cum sa obtina un imprumut pe internet, atat de multi creditori aici sunt toti escrocii si sunt doar acolo ca sa te eschiveze de toti banii tai. Am solicitat un împrumut de 25.000 de euro de la o femeie din Singapore și am pierdut în jur de 1300 de euro la început, fără a lua împrumuturi, mi-au cerut din nou un alt cost, am plătit aproape 3000 de euro și totuși nu am primit împrumutul. Slava lui Dumnezeu, am întâlnit un prieten care tocmai a solicitat un împrumut și a primit un împrumut fără nici un stres, ma încurajat să mă aplice. Am solicitat un împrumut de la doamna Ivana Pedro și am primit împrumut de 25.000 de euro pentru care am solicitat, la început am crezut că este o glumă și o înșelătorie, dar am primit un împrumut pentru mai puțin de 24 de ore și la o rată a dobânzii de 2% fără colateral. Sunt foarte fericit să fiu salvat de sărăcie. așa că voi sfătui pe toți cei care au nevoie de împrumut pentru a contacta Dna Ivana Pedro, prin e-mail: (ivanapedro85@gmail.com) De asemenea, puteți să mă contactați pentru informații suplimentare prin e-mail: (roxanaluta04@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 732 2015
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 4945 2018
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Hotărârea 95 2019
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut de dimensiuni mici, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Emailul companiei midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 111 2007
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 978 2002
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp posibil, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 162 2012
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 150/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu