Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1475 din 13 octombrie 2006

pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea si gestionarea riscurilor cauzate de caderile de grindina si seceta severa, a Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta in domeniul fitosanitar - invazii ale agentilor de daunare si contaminarea culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar si a Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta ca urmare a incendiilor de padure

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 2 din 3 ianuarie 2007In temeiul art. 41 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005,

având în vedere prevederile art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 215.860 din 4 august 2006 al Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi ministrul administraţiei şi internelor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind monitorizarea şi gestionarea riscurilor cauzate de căderile de grindină şi secetă severă, prevăzut în anexa nr.1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă în domeniul fitosanitar - invazii ale agenţilor de dăunare şi contaminarea culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Structurile de la nivel central şi local implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice factorilor de risc, prevăzute în regulamentele din anexele nr. 1-3, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispoziţii contrare.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

ANEXA Nr. 1

REGULAMENT

privind monitorizarea şi gestionarea riscurilor cauzate de căderile de grindină şi secetă severă

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Monitorizarea şi gestionarea riscurilor cauzate de căderile de grindină şi secetă severă sunt activităţi de interes naţional, având în vedere frecvenţa de producere şi dimensiunile efectelor acestor tipuri de riscuri.

Art. 2. - (1) Scopul prezentului regulament este acela de a monitoriza şi a gestiona riscurile cauzate de căderile de grindină şi secetă severă pe suprafeţele special amenajate, incluse în Sistemul naţional antigrindina şi de creştere a precipitaţiilor, denumit în continuare Sistem.

(2) Definiţiile termenilor folosiţi în cadrul regulamentului sunt prevăzute în anexa la prezentul regulament.

Art. 3. - Domeniul de aplicare a prezentului regulament cuprinde reglementarea modului de efectuare a intervenţiilor active în atmosferă, denumite în continuare Activităţi, precum şi atribuţiile structurilor implicate în desfăşurarea Activităţilor.

CAPITOLUL II

Modul de desfăşurare a Activităţilor şi structurile implicate

Art. 4. - Activităţile se desfăşoară prin implementarea şi exploatarea operaţională şi/sau de cercetare a Sistemului.

Art. 5. - (1) Implementarea Sistemului se face eşalonat, pe baza Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindina şi de creştere a precipitaţiilor, denumit în continuare Program.

(2) Programul este naţional, strategic, pe termen lung, interdisciplinar, cu caracter bivalent: de cercetare ştiinţifică şi operaţional.

Art. 6. - Activităţile se desfăşoară în exclusivitate în cadrul structurii Sistemului, sub controlul Direcţiei antigrindina din Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, care reprezintă autoritatea de coordonare a Activităţilor.

Art. 7. - Programul se realizează de către autoritatea de coordonare a Activităţilor, cu participarea proiectantului general al Sistemului şi a beneficiarilor Sistemului.

Art. 8. - Proiectantul general al Sistemului elaborează, împreună cu autoritatea de coordonare a Activităţilor, concepţia de realizare a acestuia şi avizează documentele necesare creării şi implementării Sistemului.

Art. 9. - Sistemul cuprinde:

a)  o structură formată din centre zonale de coordonare, unităţi operaţionale şi/sau de cercetare pentru desfăşurarea Activităţilor, zone de comparaţie pentru monitorizarea obiectivă a Activităţilor şi puncte de combatere a grindinei, precum şi orice alte structuri care desfăşoară activităţi de modificare artificială a vremii, cu infrastructură informatică, de comunicaţii şi logistică aferente;

b)   unităţi colaboratoare din domeniul meteorologiei, navigaţiei aeriene şi cercetării ştiinţifice;

c)   organe ale administraţiei publice centrale şi locale.

Art. 10. - (1) Exploatarea Sistemului se realizează prin operatori selectaţi de autoritatea de coordonare a Activităţilor, care stabileşte caietele de sarcini privind exploatarea Sistemului pentru fiecare unitate componentă.

(2) Operatorii Sistemului sunt, de regulă, societăţi comerciale cu regim special de funcţionare, care corespund criteriilor de selecţie, monitorizare, atestare, garanţii şi patrimoniu, stabilite în caietele de sarcini.

Art. 11. - Activitatea operatorilor pentru exploatarea unităţilor din structura Sistemului se desfăşoară pe bază de contract de centrele zonale de coordonare, aprobat de autoritatea de coordonare a Activităţilor.

Art. 12. - Activitatea operatorilor se evidenţiază prin documentele operaţionale stabilite de proiectantul general al Sistemului împreună cu autoritatea de coordonare a Activităţilor, pentru fiecare unitate.

Art. 13. - (1) După fiecare Activitate, operatorul trebuie să întocmească Raportul privind intervenţia activă în atmosferă, denumit în continuare Raport, care trebuie să conţină, în principal, următoarele date:

a)  denumirea unităţii de intervenţie;

b)  data intervenţiei;

c)  natura intervenţiei;

d)  ora alarmării;

e)  numărul de lansări de rachete antigrindină;

f)  tipul celulelor purtătoare de grindină;

g)  ora încetării;

h) rezultatul intervenţiei.

(2) Raportul se transmite, în cel mult două ore, la inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă şi la Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

Art. 14. - Sarcinile privind coordonarea activităţii unităţilor operaţionale şi/sau de cercetare, precum şi urmărirea implementării Sistemului în aria teritorială de responsabilitate, conform etapelor de dezvoltare aprobate, revin centrelor zonale de coordonare. In prezent, sarcinile centrelor zonale de coordonare sunt asigurate de direcţiile judeţene pentru agricultură şi dezvoltare rurală.

Art. 15. - Centrele zonale de coordonare întocmesc, la cel mult 30 de zile de la data încheierii sezonului Activităţilor, Sinteza privind sezonul anual de intervenţii active în atmosferă, denumită în continuare Sinteza, care se transmite la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, iar după avizarea acesteia de către autoritatea de coordonare a Activităţilor se transmite la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Art. 16. - (1) Monitorizarea Activităţilor se efectuează de către organizaţii neguvernamentale care operează în zona de comparaţie şi în zona protejată (ţintă), organizată pe lângă fiecare unitate.

(2) Organizarea, dotarea şi exploatarea zonelor de comparaţie fac parte integrantă din activitatea de implementare a Sistemului şi se prevăd în Program, prin grija autorităţii de coordonare a Activităţilor.

Art. 17. - Selecţia organizaţiei neguvernamentale care monitorizează Activităţile se face de către autoritatea de coordonare a Activităţilor, pe bază de criterii de selecţie stabilite prin caietele de sarcini.

Art. 18. - (1) Pentru activitatea de monitorizare, autoritatea de coordonare a Activităţilor alocă fonduri şi mijloace care se includ în obiectivele etapelor anuale, în limita obiectivelor prevăzute în Program.

(2) Mijloacele şi echipamentele necesare activităţii organizaţiei neguvernamentale care monitorizează Activităţile se predau şi se primesc de către autoritatea de coordonare a Activităţilor.

CAPITOLUL III

Atribuţiile structurilor implicate în Activităţile privind monitorizarea şi gestionarea riscurilor cauzate de căderile de grindină

Art. 19. - Asigurarea coordonării implementării Programului revine Direcţiei antigrindină din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, care are, în principal, următoarele atribuţii:

a)   elaborează Programul pe termen lung şi îl supune aprobării Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;

b)    coordonează activitatea de implementare a Programului;

c)   elaborează strategia de dezvoltare în domeniul intervenţiilor active în atmosferă;

d)  elaborează strategia de reducere a factorilor de risc la fenomenele meteorologice periculoase, colaborând în acest sens cu Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi cu Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;

e)   stabileşte structura generală de organizare a Sistemului şi etapele sale de dezvoltare, potrivit prevederilor Programului aprobat;

f)   organizează activitatea de cooperare cu structurile implicate în Program;

g)  elaborează etapele anuale de dezvoltare a Programului;

h) planifică şi solicită introducerea în proiectul de buget al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a fondurilor anuale necesare pentru fiecare etapă a Programului;

i) organizează, potrivit legii, activitatea de aprobare a investiţiilor prevăzute în Program;

j) organizează, potrivit legii, activitatea de omologare şi punere în funcţiune a unităţilor din componenţa Sistemului;

k) organizează, inspectează şi controlează activitatea de exploatare operaţională în domeniul intervenţiilor active în atmosferă, desfăşurate de unităţile din Sistem;

l) coordonează, urmăreşte şi controlează activitatea de investiţii în toate fazele, potrivit legii;

m) organizează recepţia lucrărilor de cercetare, exploatare, dezvoltare şi investiţii pentru toate fazele acestora, cu participarea direcţiilor judeţene pentru agricultură şi dezvoltare rurală;

n) organizează, împreună cu direcţiile judeţene pentru agricultură şi dezvoltare rurală, gestionarea patrimoniului realizat în cadrul Programului;

o) organizează, împreună cu toate structurile implicate, analize periodice ale implementării Programului şi întocmeşte rapoarte de informare pentru conducerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;

p) elaborează strategia de extindere a utilizării infrastructurii create în cadrul Programului şi pentru alte domenii de aplicaţii;

q) reprezintă Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în relaţiile cu organismele internaţionale din domeniu şi propune programe specifice de colaborare internaţională;

r) elaborează şi urmăreşte promovarea actelor normative necesare implementării Sistemului.

Art. 20. - Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi instituţiile din subordinea acestuia au următoarele atribuţii:

a)  stabilesc zonele cu potenţial ridicat de risc la căderile de grindină şi le comunică autorităţii de coordonare a Activităţilor;

b)   asigură cu produse meteorologice specializate unităţile din structura Sistemului;

c)   comunică autorităţii de coordonare a Activităţilor modificările majore aduse reţelei naţionale de meteorologie;

d)   elaborează studii şi documentaţii de specialitate, la solicitarea autorităţii de coordonare a Activităţilor;

e)  asigură avizele de mediu necesare Activităţilor;

f)   participă, împreună cu autoritatea de coordonare a Activităţilor, la elaborarea rapoartelor internaţionale şi la stabilirea obiectivelor colaborării internaţionale în domeniu.

Art. 21. - Ministerul Economiei şi Comerţului şi instituţiile din subordinea acestuia au următoarele atribuţii:

a)   participă la elaborarea programelor de cercetare-dezvoltare tehnologică în domeniu;

b)   stabilesc, împreună cu autoritatea de coordonare a Activităţilor, strategia de dezvoltare a mijloacelor tehnice utilizate în Activităţi.

Art. 22. - Ministerul Administraţiei şi Internelor şi instituţiile din subordinea acestuia au următoarele atribuţii:

a)     asigură managementul situaţiilor de criză corespunzând Activităţilor, potrivit legii;

b)   participă la activitatea de protecţie civilă ocazionată de derularea Activităţilor;

c)   la solicitarea autorităţii de coordonare a Activităţilor, stabilesc obiectivele speciale din zonele de acţiune ale unităţilor din structura Sistemului, precum şi măsurile speciale de protecţie pentru fiecare obiectiv;

d)   participă la activităţi de pază şi investigaţii, potrivit legii;

e)   la solicitarea autorităţii de coordonare a Activităţilor, asigură sprijin specific la acţiunile de monitorizare şi inspecţii.

Art. 23. - Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi instituţiile de sub autoritatea acestuia au următoarele atribuţii:

a)   includ temele de cercetare specifice Activităţilor în programele proprii şi stabilesc nivelul şi modul de finanţare a acestora;

b)   includ specialiştii autorităţii de coordonare a Activităţilor şi ai proiectantului Sistemului în organismele de selecţie a temelor de cercetare din acest domeniu;

c)   avizează cursurile de pregătire a personalului specializat în derularea Activităţilor, întocmite şi susţinute de proiectantul Sistemului, la propunerea autorităţii de coordonare a Activităţilor.

Art. 24. - Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei stabileşte procedurile necesare includerii în Codul ocupaţiilor din România a noilor profesii ale personalului specializat în activităţi de intervenţii active în atmosferă, potrivit legii.

Art. 25. - Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi instituţiile de sub autoritatea acestuia au următoarele atribuţii:

a)  elaborează, împreună cu autoritatea de coordonare a Activităţilor, protocoalele din domeniul siguranţei spaţiului aerian;

b)   stabilesc zonele de desfăşurare a Activităţilor în porturi şi aeroporturi;

c)   asigură accesul la bazele aeriene şi aeroporturi pentru desfăşurarea Activităţii, potrivit legii.

Art. 26. - Ministerul Apărării şi instituţiile de sub autoritatea acestuia au următoarele atribuţii:

a)  elaborează, împreună cu autoritatea de coordonare a Activităţilor, protocoalele din domeniul siguranţei spaţiului aerian;

b)   stabilesc zonele de desfăşurare a Activităţilor în porturi şi aeroporturi;

c)   asigură accesul la bazele aeriene, poligoane şi aeroporturi pentru desfăşurarea Activităţii, potrivit legii;

d)    pun la dispoziţia autorităţii de coordonare a Activităţilor depozite păzite pentru materialele pirotehnice utilizate la intervenţii, conform legii.

Art. 27. - Autorităţile publice locale (comisiile judeţene şi consiliile locale, după caz) au următoarele atribuţii:

a)   asigură relaţia de cooperare cu autoritatea de coordonare a Activităţilor, unităţile şi operatorii din Sistem;

b)    integrează Sistemul în Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;

c)   pun la dispoziţie terenurile necesare implementării Sistemului, în limita posibilităţilor;

d)  participă, împreună cu organizaţiile neguvernamentale de monitorizare, la informarea populaţiei din zonele de protecţie şi de comparaţie referitor la activităţile din domeniu;

e)  acordă prioritate întreţinerii căilor de acces la unităţile din zonă;

f)   sprijină activitatea de selecţie a personalului de operare necesar în zonă;

g)   participă cu fonduri la acţiunea de implementare şi funcţionare a Sistemului, potrivit legii.

CAPITOLUL IV

Asigurarea funcţionării Sistemului

Art. 28. - Administraţia Naţională de Meteorologie furnizează produsele meteorologice specializate necesare Activităţii, în mod gratuit, unităţilor operaţionale şi altor unităţi din Sistem, prin Centrul Naţional de Prognoză şi/sau prin centrele meteorologice regionale şi/sau prin unităţile din structura acestora.

Art. 29. - Furnizarea produselor meteorologice specializate se realizează gratuit, pe bază de protocoale de colaborare încheiate între Administraţia Naţională de Meteorologie şi autoritatea de coordonare a Activităţilor pentru fiecare unitate din structura Sistemului.

Art. 30. - Cheltuielile ocazionate de transmiterea produselor meteorologice specializate către unităţile din structura Sistemului, precum şi cheltuielile necesare realizării radiosondajelor se suportă din fondurile asigurate de autoritatea de coordonare a Activităţilor.

Art. 31. - Siguranţa spaţiului aerian pe timpul desfăşurării Activităţilor se asigură prin respectarea strictă de către toate părţile implicate a protocoalelor privind intervenţiile active în atmosferă, încheiate între autoritatea de coordonare a Activităţilor şi instituţiile responsabile cu siguranţa spaţiului aerian.

Art. 32. - (1) Protocoalele privind intervenţiile active în atmosferă se aprobă prin ordin comun al autorităţii de coordonare a Activităţilor şi al organelor centrale ale administraţiei publice implicate.

(2) Aceste protocoale se completează/se modifică cu acordul tututor părţilor implicate pe măsura modificărilor legilor şi acordurilor în domeniu.

Art. 33. - Transportul şi depozitarea rachetelor antigrindina şi ale altor mijloace pirotehnice utilizate în Activităţi, de la furnizor sau depozite, se asigură cu mijloace de transport special amenajate şi echipate, conform reglementărilor în vigoare, de către operatori atestaţi ai Sistemului, pentru fiecare unitate.

Art. 34. - Proiectele de amenajare specială a mijloacelor de transport se elaborează şi se efectuează de către proiectantul mijloacelor pirotehnice şi/sau rachetelor antigrindina utilizate în Activităţi şi se avizează de autoritatea de coordonare a Activităţilor.

Art. 35. - Atestatea şi reatestarea amenajărilor prevăzute la art. 34 revin proiectantului mijloacelor tehnice sau furnizorului acestora, după caz, ca activitate de asistenţă tehnică la exploatarea Sistemului, contractată cu autoritatea de coordonare a Activităţilor.

Art. 36. - Insoţirea transporturilor de rachete antigrindina şi/sau de mijloace pirotehnice se execută de militari din unităţile zonale ale jandarmeriei, în mod gratuit, la solicitarea autorităţii de coordonare a Activităţilor.

Art. 37. - Condiţiile de depozitare în depozitele proprii sau ale unităţilor din cadrul Ministerului Apărării sau ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi obţinerea avizului de funcţionare pentru depozitele proprii sunt cele prevăzute de reglementările în domeniu.

Art. 38. - Atestarea şi reatestarea personalului angrenat în manipularea rachetelor antigrindina şi/sau a mijloacelor pirotehnice utilizate în Activităţi se asigură de către proiectantul general al Sistemului şi/sau de fabricantul acestor mijloace, potrivit procedurii stabilite de proiectantul general şi avizate de autoritatea de coordonare a Activităţilor.

Art. 39. - (1) Asigurarea pazei obiectivelor din componenţa Sistemului se execută astfel:

a)   pentru depozitele de rachete antigrindina sau mijloacele pirotehnice utilizate în Activităţi, de către fabricant sau de către unitatea militară din subordinea Ministerului Apărării sau Ministerului Administraţiei şi Internelor, pe teritoriul cărora acestea se construiesc sau sunt situate în localitatea de reşedinţă a acestor unităţi, în mod gratuit, pe bază de protocol încheiat între părţi;

b)  cu personal propriu, atestat, al operatorului, cu firme de pază sau poliţia comunitară, pe bază de protocol şi/sau contract încheiat între părţi, contra cost, din bugetul autorităţii de coordonare a Activităţilor pentru celelalte obiective.

(2) Poliţia locală este obligată să se implice în asigurarea măsurilor specifice protecţiei acestor obiective, la solicitarea autorităţii de coordonare a Activităţilor sau a unităţilor din structură.

Art. 40. - (1) Avizul de mediu pentru exploatarea Sistemului se acordă pentru fiecare unitate, la cererea autorităţii de coordonare a Activităţilor, potrivit prevederilor legale.

(2) Avizul de mediu se acordă de autoritatea competentă, în baza documentelor care atestă lipsa nocivităţii materialelor folosite şi/sau rezultate la acţiunea mijloacelor pirotehnice şi/sau rachetelor antigrindina ori a altor materiale utilizate la Activităţi.

Art. 41. - Documentele de atestare se pun la dispoziţie autorităţii de coordonare a Activităţilor de către proiectantul şi/sau fabricantul rachetelor antigrindina sau al mijloacelor pirotehnice utilizate la Activităţi.

Art. 42. - (1) Asigurarea măsurilor privind protecţia muncii pentru desfăşurarea Activităţilor se face astfel:

a)   de către autoritatea de coordonare a Activităţilor, pentru personalul propriu şi al unităţilor din structură;

b)   de către operator, pentru personalul acestuia, pe timpul exploatării Sistemului.

(2) Cheltuielile necesare asigurării protecţiei muncii se asigură de către autoritatea de coordonare a Activităţilor, în limita normelor şi potrivit prevederilor de dotare a acestora.

CAPITOLUL V

Controlul şi inspecţia Activităţilor

Art. 43. - Controlul şi inspecţia Activităţilor se exercită de către autoritatea de coordonare a Activităţilor.

Art. 44. - Controlul se exercită asupra tuturor activităţilor legate de exploatarea Sistemului şi asupra integrităţii patrimoniului.

Art. 45. - Activităţile se apreciază după eficienţa fizică a intervenţiei sau atingerea obiectivelor de cercetare ştiinţifică şi se evidenţiază în documentele operaţionale ale fiecărei unităţi.

Art. 46. - (1) Documentele operaţionale, stabilite conform prevederilor art. 12, se elaborează, se înregistrează, se evidenţiază, se păstrează şi se arhivează de autoritatea de coordonare a Activităţilor şi unităţile din structură, după caz.

(2) Documentele operaţionale constituie baza documentelor pentru recepţia serviciului operaţional şi pentru plata către operatorii Sistemului, alături de celelalte documente de plată întocmite potrivit legii.

Art. 47. - Documentele operaţionale constituie documente juridice opozabile în acţiunile ce privesc Activităţile, alături de documentele constatative elaborate de organizaţiile care monitorizează exploatarea Sistemului.

Art. 48.  -  Inspecţia se exercită, în principal, pentru:

a)   constatarea integrităţii patrimoniului dat în folosinţă operatorilor Sistemului;

b)  participarea în comisii de cercetare-constatare a unor evenimente ivite în timpul Activităţilor;

c)   constatarea nerespectării normelor de protecţie a muncii;

d)   participarea la constatarea eficienţei fizice şi economice a Activităţii;

e)   controlul activităţii operaţionale desfăşurate de operatorii din Sistem;

f)   participarea la recepţii de lucrări, atestări de tehnică şi persoane;

g)  activităţi de arbitraj.

CAPITOLUL VI

Atestarea calităţii Activităţilor

Art. 49. - Atestarea calităţii Activităţilor revine autorităţii de coordonare a Activităţilor, organizaţiilor neguverna­mentale de monitorizare prevăzute la art. 16 şi beneficiarilor Activităţilor, după caz.

Art. 50. - Atestarea calităţii Activităţilor de către autoritatea de coordonare a Activităţilor se efectuează în scopul:

a) aprecierii calitative a activităţii operatorilor din Sistem;

b)  elaborării, întocmirii, analizei şi arhivării documentelor de atestare a calităţii Activităţilor;

c)  efectuării plăţilor către operatorii din Sistem şi către organizaţiile neguvernamentale de monitorizare;

d)   aprecierii comparative a activităţii organizaţiilor de monitorizare;

e)   opozabilităţii ştiinţifice faţă de acţiunile ce privesc activităţile de intervenţii active în atmosferă, în ţară şi străinătate;

f)  constatării şi calificării dezastrelor naturale meteorologice de proporţii.

Art. 51. - Atestarea calităţii Activităţilor de către organizaţiile neguvernamentale de monitorizare se efectuează în scopul obţinerii unei aprecieri calitative independente a Activităţii, credibilă şi opozabilă în acţiunile ce privesc Activităţile.

Art. 52. - Atestarea calităţii Activităţilor se poate efectua şi de către beneficiari, în folos propriu, pentru susţinerea cauzei în acţiuni care privesc Activitatea.

Art. 53. - Atestarea calităţii Activităţilor se referă în exclusivitate la eficienţa fizică a intervenţiilor active în atmosferă în zonele protejate.

Art. 54. - Documentele de atestare a calităţii sunt, în principal, următoarele:

a)  documentele operaţionale, rapoarte şi acte elaborate de autoritatea de coordonare a Activităţilor;

b)    rapoarte de atestare a calităţii elaborate de organizaţiile neguvernamentale;

c)  actele de atestare a calităţii, elaborate de beneficiari potrivit normelor proprii de funcţionare.

CAPITOLUL VII

Activităţi experimentale şi de evaluare a efectelor şi riscurilor în domeniu

Art. 55. - Activităţile experimentale în domeniul intervenţiilor active în atmosferă sunt activităţi de cercetare ştiinţifică si dezvoltare tehnologică si se referă, în principal, la:

a)  combaterea căderilor de grindină în folosul economiei şi populaţiei, având în vedere protecţia principalelor bazine pomicole, viticole, serelor şi a culturilor din zona de responsabilitate a unităţilor din Sistem;

b)   combaterea secetei severe, îndeosebi în Câmpia Română, Dobrogea şi sud-estul Moldovei;

c)   uniformizarea precipitaţiilor, în principal în zonele colinare şi de munte;

d)  combaterea ceţei dense, în porturi şi aeroporturi;

e)  combaterea tornadelor locale, în principal în Câmpia Română şi Câmpia de Vest;

f)  combaterea fulgerelor intense.

Art. 56. - Activităţile experimentale de acest tip se prevăd obligatoriu în program.

Art. 57. - Activităţile experimentale ale autorităţii de coordonare a Activităţilor se desfăşoară obligatoriu pe bază de programe de experimentare, în baza unor teme de cercetare ştiinţifică elaborate de autoritatea de coordonare a Activităţilor, în colaborare cu instituţii române sau străine din domeniu, în scopul dezvoltării tehnologiilor, perfecţio­nării metodologiilor de evaluare a efectelor şi a riscurilor Activităţilor, precum şi ca activitate preliminară de exploatare.

Art. 58. - Introducerea în dotare a mijloacelor tehnice pentru intervenţii active, achiziţionate din producţia internă sau import, parcurge obligatoriu etapa de activitate experimentală pentru confirmarea calităţii acestora şi evaluarea efectelor şi a riscurilor generate de utilizarea lor.

Art. 59. - (1) Utilizarea agenţilor de tip nou în domeniu este permisă numai după prezentarea buletinelor de analize care să confirme ecologitatea şi compatibilitatea acestora, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

(2) Buletinele de analiză se emit de laboratoare autorizate internaţional sau de laboratoare naţionale acreditate metrologic pentru acest tip de agenţi.

Art. 60. - (1) Activităţile experimentale se desfăşoară obligatoriu cu amploare graduală, în cadrul experimentelor ştiinţifice trebuind să se parcurgă etapele privind simularea în laborator, expertiment local de mică amploare şi experiment ştiinţific cu obiectiv funcţional.

(2) Omologarea tehnologiei rezultate se face după procedura utilizată la omologarea unităţilor din Sistem, cu concluzii privind evaluarea efectelor şi a riscurilor acestor activităţi.

CAPITOLUL VIII

Sancţiuni. Dispoziţii finale

Art. 61. - Incălcarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, potrivit legii.

Art. 62. - Anexa face parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXĂ  la regulament

DEFINIŢII

1.   Intervenţiile active în atmosferă sunt acţiuni de modificare a stării microfizice şi macrofizice a atmosferei pentru înlăturarea sau atenuarea efectelor distructive ori dăunătoare ale fenomenelor meteorologice prognozate sau constatate cu mijloace tehnico-ştiinţifice ori pentru obţinerea de condiţii meteorologice favorabile.

In sinteză, pot fi definite ca activităţi de modificare artificială a vremii.

2.     Sistemul naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor (Sistemul) este un ansamblu coerent organizatoric şi funcţional, conţinând mijloace tehnice şi personal specializat în acţiuni de intervenţii active în atmosferă.

3.   SIMIN este Sistemul naţional meteorologic integrat, din structura Administraţiei Naţionale de Meteorologie.

4.   Centrul zonal de coordonare este partea Sistemului care coordonează acţiuni de intervenţie activă în atmosferă la care participă mai multe unităţi de combatere a căderilor de grindină şi/sau unităţi de creştere a precipitaţiilor şi/sau în colaborare cu unităţi similiare din ţările vecine, într-o zonă geografică şi fizică a României.

5.   Unitatea de combatere a căderilor de grindină este partea operaţională a Sistemului, autonomă operaţional, care înlătură sau atenuează efectele distructive ale căderilor de grindină din zona sa de protecţie.

6.    Unitatea de creştere a precipitaţiilor este partea operaţională şi/sau de cercetare a Sistemului destinată să realizeze intervenţii active în atmosferă, singură sau împreună cu unităţi similare din ţară ori ţările vecine, în scopul modificării vremii în zona de interes, în cadrul unor programe experimentale sau operaţionale.

7.   Mijloacele tehnice de combatere a grindinei sunt ansambluri complexe mecanice, pirotehnice, chimice, utilizate în unităţile de combatere a căderilor de grindină, conform tehnologiei aplicate.

8.    Tehnologia de combatere a căderilor de grindină reprezintă totalitatea metodelor şi activităţilor din Sistem destinate să prevină sau să micşoreze pagubele produse de grindină, în zonele protejate.

9.   Produsele meteorologice specializate sunt produsele meteorologice elaborate potrivit normelor stabilite de Administraţia Naţională de Meteorologie şi autoritatea de coordonare a Activităţilor, utilizate în domeniul Activităţii.

10.   Racheta antigrindină este vectorul purtător al agentului activ utilizat în cadrul tehnologiei de combatere a căderilor de grindină.

11.   Punctul de comandă este centrul decizional al unei unităţi, din care se asigură conducerea întregii activităţi în conformitate cu tehnologia de intervenţii active în atmosferă.

12.   Punctul de lansare este componenta de execuţie a unităţii din care se asigură lansările rachetelor antigrindină la timp şi în condiţii de siguranţă.

13.   Zona protejată (ţintă) este o arie stabilită să fie protejată la căderile de grindină.

14.  Zona cu precipitaţii crescute şi/sau uniformizate este o arie geografică extinsă în care se execută acţiuni de intervenţie activă în atmosferă pentru creşterea şi/sau uniformizarea precipitaţiilor, numită şi zonă de interes.

15.   Zona de comparaţie este suprafaţa adiacentă zonei protejate, stabilită conform criteriilor din domeniu, în care se execută activitatea de monitorizare a Activităţilor.

16.   Eficienţa fizică a intervenţiei active în atmosferă reprezintă eficienţa acestei activităţi, comensurată numai prin elementele definitorii pentru succesul acesteia şi calculată ca atare.

17.   Eficienţa economică a intervenţiei active în atmosferă reprezintă protecţia asigurată operatorilor economici şi populaţiei din zona protejată/zona de intervenţie, calculată ca atare.

18.   Proiectantul general al Sistemului este persoana juridică română care elaborează concepţia pentru Sistem şi asigură avizele şi activităţile conform prezentului regulament.

19.   Organizaţia neguvernamentală de monitorizare este instituţia care se ocupă cu supravegherea şi evaluarea calităţii intervenţiilor active în atmosferă.

20.  Dezastre naturale meteorologice de proporţii, în sensul prezentului regulament, reprezintă căderea de precipitaţii în cantitate cel puţin triplă faţă de media multianuală considerată, pe bazin hidrografic, care s-a datorat Activităţilor şi care a condus la inundaţii de proporţii în bazinul respectiv.

La combaterea grindinei se consideră dezastru natural meteorologic de proporţii atunci cînd, ca urmare a Activităţilor, se produce un strat de grindină de minimum 5 cm pe mai mult de 25% din suprafaţa zonei protejate.

21.   Forţa majoră la siguranţa spaţiului aerian este situaţia demonstrabilă prin probe înregistrate în momentul producerii, în care din motive tehnice, accidentale, cursul unui zbor nu poate fi scos în afara zonelor în care se execută acţiuni de combatere a grindinei.

22.   Mijloacele tehnice de intervenţii active (altele decât cele de combatere a grindinei) sunt mijloacele tehnice şi echipamentele folosite în intervenţii active în atmosferă.

ANEXA Nr. 2

REGULAMENT

privind gestionarea situaţiilor de urgenţă în domeniul fitosanitar - invazii ale agenţilor de dăunare şi contaminarea culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a invaziei agenţilor de dăunare şi a contaminării culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar este o activitate de interes naţional, având în vedere pagubele pe care le pot provoca.

Art. 2. - Scopul prezentului regulament este acela de a stabili atribuţiile ce revin tuturor structurilor implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a invaziei agenţilor de dăunare şi a contaminării culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar.

Art. 3. - Sunt expuse direct sau indirect acestor factori de risc:

a)  mediul natural (culturile agricole, apele);

b)  populaţia.

Art. 4. - (1) In sensul prezentului regulament, prin gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a invaziei agenţilor de dăunare şi a contaminării culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar se înţelege identificarea, evaluarea, monitorizarea, limitarea şi stabilirea măsurilor de prevenire şi combatere a agenţilor de dăunare şi a contaminării culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar.

(2) In funcţie de judeţul în care a avut loc invazia agentului de dăunare sau contaminarea culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar, gestionarea măsurilor va fi realizată de unitatea fitosanitară a judeţului respectiv.

Art. 5. - Managementul situaţiilor de urgenţă se realizează prin:

a)  măsuri preventive;

b)  măsuri operative de intervenţie.

CAPITOLUL II

Organizarea gestionării situaţiilor de urgenţă ca urmare a invaziei agenţilor de dăunare şi a contaminării culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar

Art. 6. - Elaborarea strategiei de prevenire şi combatere a agenţilor de dăunare şi a contaminării culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar revine Direcţiei fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

Art. 7. - Monitorizarea situaţiilor de urgenţă, evaluarea informaţiilor, înştiinţarea, avertizarea, precum şi coordonarea aplicării unitare a măsurilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă sunt asigurate de Centrul operativ temporar, care va cuprinde specialişti de la unitatea fitosanitară, direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală, precum şi specialişti din cadrul comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, pe categorii de risc, pentru cunoaşterea exactă a atribuţiilor ce le revin în diferite situaţii de urgenţă.

Art. 8. - Centrul operativ temporar va fi coordonat din punct de vedere tehnic de Direcţia fitosanitară din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

Art. 9. - Având în vedere particularităţile managementului situaţiilor de urgenţă generate de invazii ale agenţilor de daunare sau de contaminarea culturilor agricole cu produse fitosanitare, instituţiile implicate în desfăşurarea activităţilor ce se impun sunt:

1.  la nivel central:

a)  Direcţia fitosanitară;

b)  Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară;

c)   Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale;

2.  la nivel teritorial:

a)  unităţile fitosanitare;

b)  laboratoarele regionale de diagnoză;

c)  alte structuri cu atribuţii în domeniu.

Art. 10. - Direcţia fitosanitară are următoarele atribuţii generale:

-    controlează modul de aplicare în teritoriu a dispoziţiilor legale în domeniul fitosanitar şi al produselor de uz fitosanitar;

-   stabileşte normele fitosanitare, unice şi obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice deţinătoare de culturi agricole şi alte forme de vegetaţie utilă, precum şi pentru cei care depozitează, transportă şi valorifică plante şi produse vegetale;

-    coordonează, îndrumă tehnic şi controlează activitatea în domeniul fitosanitar şi al omologării, respectiv al autorizării şi utilizării produselor de uz fitosanitar;

-  elaborează şi promovează proiecte de acte normative care privesc activitatea fitosanitară, în scopul îmbunătăţirii şi perfecţionării legislaţiei naţionale şi armonizării acesteia cu legislaţia comunitară.

Art. 11. - Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară, prin laboratoarele de specialitate (entomologie, nematologie, bacteriologie, virologie, micologie), efectuează:

-   diagnoza organismelor dăunătoare plantelor şi produselor vegetale;

-   controlul calităţii produselor de protecţie a plantelor prin Laboratorul pentru controlul calităţii pesticidelor, aflat în structura Laboratorului Central pentru Carantină Fitosanitară.

Art. 12. - Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale:

-   efectuează analize oficiale pentru determinarea calitativă şi cantitativă a reziduurilor de pesticide în plante şi produse vegetale destinate importului, exportului şi consumului intern;

-   monitorizează reziduurile de pesticide în plante şi produse vegetale şi realizează o bază de date;

-   prognozează evoluţia reziduurilor de pesticide în plante şi produse vegetale pe baza datelor din anii anteriori.

Art. 13. - Unităţile fitosanitare:

-    efectuează controlul fitosanitar al plantelor şi produselor vegetale importate şi exportate;

  monitorizează organismele de carantină în conformitate cu prevederile programelor de monitorizare;

-    realizează diagnoza şi prognoza agenţilor de daunare şi avertizează producătorii agricoli cu privire la apariţia şi evoluţia acestora,  recomandând   măsuri specifice pentru combaterea lor;

-  controlează calitatea pesticidelor, prin laboratoare de specialitate;

-   desfăşoară activitatea de supraveghere şi control privind respectarea regimului de carantină fitosanitară, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;

-    acordă asistenţă tehnică de specialitate în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire şi combatere a agenţilor de daunare sau a contaminării cu produse de uz fitosanitar.

Art. 14. - Laboratoarele regionale de diagnoză efectuează analize fitosanitare specifice de nematologie şi bacteriologie.

Art. 15. - Alte structuri cum sunt camerele agricole şi oficiile de consultanţă pot furniza informaţii specifice domeniului fitosanitar.

Art. 16. - Cadrele tehnice special numite răspund, potrivit competenţei pe care o au, de îndrumarea şi controlul tehnic de specialitate al întregii activităţi de prevenire şi combatere a agenţilor de daunare sau a contaminării cu produse de uz fitosanitar.

Art. 17. - Persoanele fizice şi juridice care au în proprietate sau în folosinţă terenuri agricole ce au fost afectate au obligaţia de a participa la acţiunile de prevenire şi combatere a agenţilor de daunare sau a contaminării cu produse de uz fitosanitar.

SUBCAPITOLUL 1

Măsuri de prevenire şi combatere a agenţilor de daunare şi a contaminării culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar

Art. 18. - Direcţia fitosanitară din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, coordonatorul tehnic al Centrului operativ temporar în situaţii de urgenţă, răspunde de:

-   evaluarea situaţiei şi a pagubelor determinate de invazia unor agenţi de daunare sau de contaminarea culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar;

-   recomandarea metodelor de combatere a agenţilor de   daunare;

-   stabilirea necesarului de produse de uz fitosanitar omologate în România (denumire şi cantitate), în funcţie de agentul de daunare identificat în urma analizării probelor prelevate;

-   stabilirea unei liste de furnizori de produse de uz fitosanitar şi servicii (manopera);

-   stabilirea fondurilor necesare pentru executarea tratamentelor fitosanitare.

Art.  19.  -  Unităţile fitosanitare teritoriale răspund de:

-   stabilirea cu exactitate a culturilor agricole şi a suprafeţelor care au fost afectate, a gradului de afectare, precum şi stabilirea măsurilor ce urmează a fi luate pentru contracararea efectelor invaziilor agenţilor de daunare;

-   gestionarea focarelor, în funcţie de rezultatele analizelor de diagnoză, (aplicarea tratamentelor fitosanitare sau distrugerea culturilor agricole în funcţie de gradul de infestare);

-   efectuarea tratamentelor fitosanitare specifice pentru combaterea agenţilor de daunare;

-  evaluarea eficacităţii tratamentelor fitosanitare.

Art. 20. - Direcţia fitosanitară va informa Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale privind măsurile întreprinse şi desfăşurarea acţiunii de combatere a invaziei agenţilor de daunare sau a contaminării culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar.

Art. 21. - Unităţile fitosanitare se vor ocupa de:

-   avertizarea consiliilor judeţene şi a producătorilor agricoli prin toate mijloacele existente (buletine de avertizare, mass-media);

-   interzicerea comercializării plantelor şi produselor vegetale contaminate;

-   monitorizarea permanentă a zonelor afectate de invazii ale unor agenţi de dăunare sau contaminate cu produse de uz fitosanitar;

-   metodele de intervenţie în condiţiile de atac al unui agent de dăunare se stabilesc în funcţie de tipul agentului de dăunare, momentul atacului şi de dimensiunea suprafeţei atacate.

CAPITOLUL III

Atribuţiile autorităţilor publice centrale şi locale în gestionarea situaţiilor de urgenţă, ca urmare a invaziei agenţilor de dăunare sau a contaminării culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar

Art. 22. - Direcţia fitosanitară din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale are următoarele atribuţii specifice:

a)  elaborează şi promovează proiecte de acte normative care privesc activitatea fitosanitară, norme şi instrucţiuni;

b)   coordonează, îndrumă tehnic şi controlează Centrul operativ temporar în situaţii de urgenţă în domeniul fitosanitar;

c)   recomandă metodele de combatere a agenţilor de dăunare;

d)    controlează modul de aplicare în teritoriu a dispoziţiilor legate de desfăşurarea activităţilor de prevenire şi combatere a agenţilor de dăunare sau a contaminării cu produse de uz fitosanitar;

e)   verifică modul de constituire a necesarului de mijloace, aparatură şi substanţe chimice pentru dotare.

Art. 23. - Unităţile fitosanitare teritoriale au următoarele atribuţii specifice:

a)    acordă asistenţă tehnică de specialitate în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire şi combatere a agenţilor de dăunare sau a contaminării cu produse de uz fitosanitar;

b)  stabilesc cu exactitate culturile agricole şi suprafeţele care au fost afectate şi gradul de afectare;

c)    identifică agentul de dăunare, localizează şi delimitează zona afectată cu panouri de avertizare;

d)   prelevează probe pentru identificarea agentului de dăunare în caz de suspiciune şi le transmit la laboratoarele specializate pentru diagnoză;

e)   gestionează focarele, în funcţie de rezultatele analizelor de diagnoză (aplicarea tratamentelor fitosanitare sau distrugerea culturilor agricole în funcţie de gradul de infestare);

f)   efectuează tratamentele fitosanitare specifice pentru combaterea agenţilor de dăunare;

g)  evaluează eficacitatea tratamentelor fitosanitare.

CAPITOLUL IV

Contravenţii şi sancţiuni

Art. 24. - Faptele care constituie contravenţii, amenzi pentru acestea, precum şi organele împuternicite să le constate şi să le aplice sunt cele prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 30 ianuarie 1995, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/1995, cu modificările ulterioare, în Ordonanţa Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 2 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001, cu modificările ulterioare, şi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 15 decembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 306/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

Art. 25. - Planul de gestionare a situaţiilor de urgenţă în domeniul fitosanitar este prevăzut în anexă.

Art. 26. - Anexa face parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXĂ  la regulament

PLANUL   DE   GESTIONARE

a situaţiilor de urgentă în domeniul fitosanitar

Structura-cadru

1.  Date de identificare:

•  denumirea societăţii comerciale, asociaţiei agricole, proprietarilor terenului;

•  sediul, numărul de telefon, fax.

2.   Planul general de amplasare a suprafeţelor afectate:

•  amplasarea suprafeţei în cadrul societăţii, asociaţiei;

•  vecinătăţile.

3.  Strategia de prevenire şi combatere în caz de invazii ale agenţilor de dăunare şi de contaminare a culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar:

•  evaluarea situaţiei, identificarea preliminară a agentului de dăunare, localizarea şi delimitarea zonei afectate cu panouri de avertizare;

•  prelevarea de probe pentru identificarea agentului de dăunare în caz de suspiciune şi transmiterea acestora pentru diagnoză la laboratoarele specializate;

•  stabilirea măsurilor ce urmează a fi luate pentru contracararea efectelor invaziilor agenţilor de dăunare şi ale contaminării culturilor cu produse de uz fitosanitar;

•   gestionarea focarelor, în funcţie de rezultatele analizelor de diagnoză (aplicarea tratamentelor fitosanitare sau distrugerea culturilor agricole în funcţie de gradul de infestare);

•  efectuarea tratamentelor fitosanitare specifice pentru combaterea agenţilor de dăunare;

•  evaluarea eficacităţii tratamentelor fitosanitare;

•  protecţia vecinătăţilor. 4. Forţe de intervenţie:

•  personalul de teren de la unităţile fitosanitare.

ANEXA Nr. 3

REGULAMENT

privind gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure este o activitate de interes naţional, având în vedere frecvenţa de producere şi dimensiunea efectelor acestor tipuri de risc.

Art. 2. - Scopul prezentului regulament este acela de a stabili atribuţiile ce revin tuturor structurilor implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, ca urmare a incendiilor de pădure.

Art. 3. - Sunt expuse direct sau indirect acestui factor de risc:

a)  populaţia, precum şi bunurile sale mobile şi imobile;

b)  obiectivele sociale;

c)   capacităţile productive (societăţi comerciale, centrale electrice, ferme agrozootehnice, amenajări piscicole şi altele);

d)   căile de comunicaţii rutiere şi feroviare, reţelele de alimentare cu energie electrică, gaze, sursele şi sistemele de alimentare cu apă şi canalizare, staţiile de tratare şi de epurare, reţelele de telecomunicaţii şi altele;

e)   mediul natural (păduri, terenuri agricole, intravilanul localităţilor şi altele).

Art. 4. - (1) In sensul prezentului regulament, prin gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure se înţelege identificarea şi monitorizarea, înştiinţarea factorilor interesaţi, avertizarea populaţiei, evaluarea, limitarea, înlăturarea sau contracararea incendiilor de pădure.

(2) In funcţie de proprietarul pădurii în care s-a declanşat un incendiu, gestionarea incendiilor de pădure va fi realizată de către inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare (pentru pădurile deţinute de alţi proprietari decât statul) şi de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva (pentru pădurile proprietate publică a statului).

Art. 5. - Managementul situaţiilor de urgenţă se realizează prin:

-  măsuri preventive;

-  măsuri operative urgente de intervenţie;

-  măsuri de reabilitare.

Art. 6. - Măsurile de limitare, înlăturare sau contracarare a incendiilor de pădure constituie o obligaţie pentru organele administraţiei publice centrale şi locale cu atribuţii în acest domeniu şi pentru toate persoanele juridice şi fizice, cu excepţia persoanelor cu handicap, a bătrânilor, copiilor şi a altor categorii defavorizate.

Art. 7. - Deţinătorii de păduri a căror incendiere poate pune în pericol populaţia şi bunurile sale materiale, obiectivele sociale şi capacităţile productive sau poate aduce prejudicii mediului ambiant sunt obligaţi să ia măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor şi să se doteze cu mijloace tehnice specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, indiferent de titlul de proprietate.

Art. 8. - Persoanele juridice care îşi desfăşoară activitatea în limitele fondului forestier naţional au obligaţia dotării cu mijloace tehnice specifice de prevenire şi stingere a incendiilor.

CAPITOLUL II

Organizarea gestionării situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure

Art. 9. - Elaborarea strategiei şi concepţiei de apărare împotriva incendiilor de pădure revine Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, care se subordonează Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.

Art. 10. - Monitorizarea situaţiilor de urgenţă, evaluarea informaţiilor, înştiinţarea, avertizarea, prealarmarea, alertarea la nivel naţional, precum şi coordonarea aplicării unitare a măsurilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă sunt asigurate de Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă, organ tehnic cu activitate permanentă, constituit în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

Art. 11. - Aplicarea strategiei şi coordonarea tehnică de specialitate, la nivel naţional, a acţiunilor pentru prevenirea şi stingerea incendiilor sunt asigurate de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva pentru fondul forestier proprietate publică a statului şi de inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare pentru ocoalele silvice private autorizate în condiţiile legii.

Art. 12. - Având în vedere particularităţile manage­mentului situaţiilor de urgenţă generate de incendiile de pădure, desfăşurarea activităţilor ce se impun şi organizarea conducerii, coordonării şi cooperării se asigură prin:

-   centre operative pentru situaţii de urgenţă cu activitate permanentă constituite la nivelul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi al inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, sub conducerea directă a directorului general şi, respectiv, a inspectorilor-şefi;

-  grupuri de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de incendii la fondul forestier naţional, care se constituie în cadrul fiecărui comitet judeţean, din specialiştii cooptaţi cu responsabilităţi în acest domeniu, fiind conduse de reprezentanţii inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare.

Art. 13. - Grupul de suport tehnic din cadrul comitetului judeţean este numit prin ordinul prefectului de constituire a comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă şi este alcătuit din reprezentanţi ai inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, Agenţiei de Protecţie a Mediului şi comisariatului judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu.

Art. 14. - Activitatea permanentă şi atribuţiile centrelor operative pentru situaţii de urgenţă definite la art. 12 sunt asigurate de serviciile (birourile, compartimentele) dispecerat - apărare împotriva incendiilor, din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi al inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare.

Art. 15. - Grupul de suport tehnic din cadrul comitetului judeţean are următoarele atribuţii specifice:

a) asigură, în colaborare cu inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă, elaborarea planului judeţean de protecţie împotriva incendiilor la fondul forestier naţional, prin corelarea planurilor de apărare întocmite de comitetele municipale, orăşeneşti şi comunale pentru situaţii de urgenţă;

b)   acordă asistenţă tehnică comitetelor municipale, orăşeneşti şi comunale pentru întocmirea planurilor de apărare specifice;

c)   avizează planurile de protecţie împotriva incendiilor de pădure municipale, orăşeneşti şi comunale, în vederea aprobării de către preşedintele comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă;

d)   coordonează tehnic acţiunile pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de incendiile la fondul forestier naţional, asigurând legăturile cu Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă şi Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, conform sistemului informaţional operativ;

e)   asigură consultanţa de specialitate, în cadrul comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, pentru cuprinderea în bugetele locale a cheltuielilor necesare constituirii şi completării stocurilor de materiale şi mijloace de apărare pentru situaţii de urgenţă generate de incendii la fondul forestier naţional;

f)    asigură, în colaborare permanentă cu centrul operaţional al inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă, întocmirea rapoartelor operative zilnice, a rapoartelor de sinteză atât în timpul situaţiilor de urgenţă, cât şi după încetarea acestora, precum şi transmiterea lor la Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;

g)   participă, în comisia stabilită de comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă, la evaluarea şi stabilirea pagubelor produse de incendii la fondul forestier naţional.

Art. 16. - Pentru monitorizarea incendiilor de pădure şi efectelor negative ale acestora, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare şi Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva) are următoarele obligaţii principale în activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor şi de dotare:

a)  elaborează strategia privitoare la apărarea împotriva incendiilor în domeniul activităţilor specifice fondului forestier naţional şi asigură aplicarea acesteia;

b)  îndrumă şi controlează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor prin cadre tehnice special numite pentru îndeplinirea acestor atribuţii;

c)   include în prescripţiile tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor, instalaţiilor, echipamentelor şi utilajelor, pe care le emite, toate măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor, cu acordul Ministerului Administraţiei şi Internelor (Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă) şi al Direcţiei de avizare a documentaţiei şi proiectelor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;

d)  la avizarea documentaţiilor tehnico-economice, verifică modul în care au fost respectate prevederile normelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, în domeniul construcţiilor şi amenajării pădurilor;

e)   propune în planurile economice şi financiare - anuale şi de perspectivă - fondurile necesare dotării cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi realizării măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor;

f)  cu sprijinul Departamentului Aviaţiei Civile solicită, pe bază de contract, în perioadele critice, aeronave pentru acţiunile de patrulare în zonele împădurite, cu scop de depistare, localizare şi alarmare, precum şi pentru conducerea acţiunilor de stingere a incendiilor de pădure;

g)  verifică includerea în planul de protecţie împotriva incendiilor a punctelor vulnerabile la incendii în cadrul fondului forestier şi a măsurilor pentru soluţionarea stărilor de pericol;

h) întocmeşte planul de intervenţie a forţelor şi mijloacelor la incendiile de proporţii, catastrofe şi calamităţi;

i) stabileşte, potrivit dispoziţiilor legale, responsabilităţile şi modul de organizare privind apărarea împotriva incendiilor în unităţile din subordine;

j) elaborează planurile tematice de instruire pentru situaţii de urgenţă a serviciilor publice de voluntari din unităţile subordonate ministerului şi asigură difuzarea acestora;

k) stabileşte atribuţiile şi sarcinile ce revin compartimentelor şi persoanelor din structura aparatului central al ministerului, privind prevenirea şi stingerea incendiilor;

l) stabileşte unităţile din subordine la care îndrumarea şi controlul activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor se asigură prin cadre tehnice special numite, atribuţiile şi modul de lucru ale acestora, în funcţie de complexitatea problemelor şi de vulnerabilitatea la incendii;

m) asigură, cu sprijinul Ministerului Administraţiei şi Internelor (Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă), atestarea cadrelor tehnice din minister, inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, structurile silvice private autorizate şi a personalului tehnic al operatorilor economici, cu atribuţii de îndrumare, control şi constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor de pădure;

n) asigură, cu sprijinul Ministerului Administraţiei şi Internelor (Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă) şi cu aportul Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională, pregătirea şi calificarea în meseriile specifice a persoanelor ce se încadrează în serviciile publice voluntare pentru situaţii de urgenţă din unităţile subordonate.

Art. 17. - Pentru monitorizarea incendiilor de pădure şi efectelor negative ale acestora, inspectorii-şefi ai inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare şi directorii direcţiilor silvice din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva au următoarele obligaţii principale în activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor şi de dotare:

a)  să stabilească, prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare privind apărarea împotriva incendiilor în raza de activitate a inspectoratului, respectiv a direcţiei silvice pe care o conduc, să le actualizeze ori de câte ori apar modificări şi să le aducă la cunoştinţă salariaţilor, utilizatorilor şi oricărei persoane interesate;

b)   să asigure identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu în raza de activitate a inspectoratului, respectiv a direcţiei silvice pe care o conduc, şi să justifice autorităţilor competente că măsurile de apărare împotriva incendiilor sunt corelate cu natura si nivelul riscurilor;

c)   să obţină avizele şi autorizaţiile de prevenire şi stingere a incendiilor, prevăzute de lege;

d)  să întocmească şi să actualizeze permanent lista cu substanţele periculoase, clasificate astfel potrivit legii, utilizate în activitatea acestora sub orice formă, cu menţiuni privind: proprietăţile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate şi mediu, mijloacele de protecţie recomandate, metode de prim ajutor, substanţe pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

e)   să elaboreze instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi să stabilească sarcinile ce revin salariaţilor, pentru fiecare loc de muncă;

f)   să verifice că atât salariaţii, cât şi persoanele din exterior, care desfăşoară activităţi în raza de activitate a inspectoratului, respectiv a direcţiei silvice pe care o conduc, primesc, cunosc şi respectă instrucţiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor;

g)   să stabilească un număr de persoane cu atribuţii privind punerea în aplicare, controlul şi supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

h) să asigure mijloacele tehnice corespunzătoare şi personalul necesar intervenţiei în caz de incendiu, precum şi condiţiile de pregătire a acestora, corelat cu natura riscurilor de incendiu, profilul activităţii şi mărimea inspectoratului sau direcţiei silvice;

i) să asigure întocmirea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru ca acestea să fie operaţionale în orice moment;

j) să asigure contractele, înţelegerile, angajamentele, convenţiile şi planurile necesare corelării, în caz de incendiu, a acţiunii forţelor şi mijloacelor proprii cu cele ale inspectoratului pentru situaţii de urgenţă şi cu ale serviciilor publice voluntare pentru situaţii de urgenţă ce pot fi solicitate în ajutor; să permită accesul acestora în raza de activitate a inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare sau a direcţiei silvice din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva pe care o conduc, în scop de recunoaştere, de instruire sau de antrenament, şi să participe la exerciţiile şi aplicaţiile tactice de intervenţie organizate;

k) să asigure şi să pună în mod gratuit la dispoziţie forţelor chemate în ajutor mijloacele tehnice, echipamentele de protecţie individuală, substanţele chimice de stingere care sunt specifice riscurilor care decurg din existenţa şi funcţionarea inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare sau a direcţiei silvice din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva pe care o conduc, precum şi medicamentele şi antidotul necesare acordării primului ajutor;

l) să prevadă fondurile necesare realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi să asigure, la cerere, plata cheltuielilor efectuate de alte persoane fizice sau juridice care au intervenit pentru stingerea incendiilor în raza de activitate a inspectoratului, respectiv a direcţiei silvice pe care o conduc;

m) să stabilească şi să transmită către operatorii economici din raza de activitate a inspectoratului, respectiv a direcţiei silvice pe care o conduc, precum şi către terţii interesaţi regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor,   specifice   acestora,   corelate   cu   riscurile  previzibile la utilizarea, manipularea, transportul, depozitarea şi conservarea produselor respective.

Art. 18. - Dacă inspectorii-şefi ai inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare şi directorii direcţiilor silvice din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva nu îşi pot îndeplini, cu mijloacele şi personalul proprii, obligaţiile prevăzute la art. 17 lit. b), e) şi h), aceştia sunt obligaţi să încheie contracte sau convenţii cu persoane fizice sau juridice, caz în care vor asigura acestora toate informaţiile şi condiţiile necesare realizării scopurilor propuse.

Art. 19. - (1) In toate cazurile, salariaţii desemnaţi potrivit art. 17 trebuie să aibă competenţa profesională şi, după caz, mijloacele tehnice de intervenţie, la nivelul de performanţă prevăzut de reglementările specifice.

(2) Inspectorii-şefi ai inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, respectiv directorii direcţiilor silvice, sunt obligaţi să acorde salariaţilor desemnaţi potrivit art. 17 timpul necesar executării atribuţiilor stabilite.

Art. 20. - Aceşti salariaţi asigură confecţionarea şi echiparea hărţilor la scara 1:50000 şi 1:20000 pentru utilizarea specială în acţiunea de apărare împotriva incendiilor. Hărţile se vor întocmi la nivel de inspectorate teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, respectiv de direcţie silvică, ocol silvic şi brigadă silvică, iar pentru canton - extras din hartă pentru zona respectivă. Pentru aceasta se informează Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale despre desfăşurarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor.

Art. 21. - Pentru monitorizarea incendiilor de pădure şi efectelor negative ale acestora şefii structurilor silvice autorizate - ocoale silvice private (în cazul inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare) şi şefii ocoalelor silvice din cadrul direcţiilor silvice (în cazul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva) au următoarele obligaţii principale în activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor şi de dotare:

a)   organizează, îndrumă şi controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor în păduri şi în toate locurile de muncă din raza de activitate a ocolului pe care îl conduc şi completează şi reactualizează organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor, în cazul modificării situaţiei din ocol;

b)   organizează şi asigură instruirea întregului personal din subordine privind cunoaşterea şi respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi modul practic de acţiune în caz de incendiu şi verifică sistematic cum se realizează această instruire, asigurând procurarea materialelor şi mijloacelor necesare desfăşurării activităţii instructiv-educative pentru prevenirea incendiilor;

c)   organizează controlul sistematic al respectării normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi de dotare cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor din raza de activitate a ocolului pe care îl conduc, asigurând înlăturarea operativă a stărilor de pericol, cauzelor de incendiu şi a celorlalte nereguli în activitatea de apărare împotriva incendiilor;

d)   asigură, conform normelor, dotarea tuturor locurilor de muncă cu instalaţii, utilaje, aparate, echipamente de protecţie şi substanţe chimice necesare pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi cu alte sisteme şi dispozitive de protecţie împotriva incendiilor; asigură menţinerea în stare de funcţionare permanentă a acestor dotări şi efectuarea la timp a întreţinerilor, reviziilor, verificărilor şi reparaţiilor, ţinând evidenţa tuturor mijloacelor de protecţie şi stingere a incendiilor din raza de activitate a ocolului pe care îl conduc;

e)   îndeplinesc la termen obligaţiile şi măsurile ce le revin din planul de apărare împotriva incendiilor, din cel de organizare a intervenţiei la păduri, precum şi celelalte sarcini privind prevenirea şi stingerea incendiilor, stabilite de conducerea inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare, respectiv a direcţiei silvice;

f)  asigură permanenţa la sediul ocolului silvic, îndeosebi în perioadele critice, a personalului instruit privind cunoaşterea măsurilor necesare de luat în caz de incendiu şi raportează conducerii inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare, respectiv a direcţiei silvice, evenimentele ce se produc;

g)   întocmesc şi reactualizează permanent planul de mobilizare-alarmare pentru ocolul silvic;

h) echipează hărţile ocolului silvic, necesare pentru acţiune în cazul intervenţiilor de stingere a incendiilor în pădure şi pentru acţiunile de control şi patrulare preventivă, în cadrul planului de protecţie împotriva incendiilor;

i) verifică permanent starea construcţiilor proprii şi a obiectivelor altor deţinători, situate în perimetrul sau imediata apropiere a fondului forestier, modul de întreţinere a acestora şi respectarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, analizează periodic modul de îndeplinire a obligaţiilor ce le revin;

j) întocmesc, împreună cu persoanele cu atribuţii de îndrumare, control şi constatare a încălcărilor legii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, planul de protecţie împotriva incendiilor, controlează şi asigură respectarea şi îndeplinirea la termen a pevederilor şi sarcinilor prevăzute în acest plan;

k) stabilesc şi urmăresc măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, ce vor trebui respectate şi aplicate de către angajaţii operatorilor economici, culegătorii de fructe, apicultori, paznicii pastorali şi alte persoane ce desfăşoară activităţi sezoniere în apropierea zonelor împădurite sau în fondul forestier.

Art. 22. - Indrumarea şi controlul activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor de către inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare şi direcţiile silvice din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor se exercită prin cadre tehnice special numite pentru îndeplinirea acestor atribuţii.

Art. 23. - Pentru rezolvarea operativă a unor probleme de prevenire şi stingere a incendiilor, cadrele tehnice special numite se subordonează funcţional direct conducătorului inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare, respectiv directorului direcţiei silvice.

Art. 24. - (1) Cadrele tehnice special numite răspund, potrivit competenţei ce o au, de îndrumarea şi controlul tehnic de specialitate al întregii activităţi de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, respectiv al direcţiilor silvice din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva.

(2) Cadrele tehnice prevăzute la alin. (1) au următoarele atribuţii principale:

a) studiază actele normative care reglementează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor în ocoalele silvice (private sau de stat) pe care le controlează, verifică aplicarea   lor   în   practică   şi   fac   propuneri   pentru completarea, reactualizarea şi îmbunătăţirea acestora;

b)    studiază pericolul de incendiu prezentat de tehnologiile de fabricaţie, instalaţiile de producţie din ocoalele silvice (private sau de stat), materiile prime şi auxiliare, produsele semifabricate şi finite, precum şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor specifice, propunând îmbunătăţirea acestora;

c)  acordă asistenţă tehnică de specialitate conducătorilor ocoalelor silvice (private sau de stat) în organizarea şi desfăşurarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor şi verifică îndeplinirea măsurilor stabilite de aceştia pentru apărarea împotriva incendiilor, a vieţii oamenilor şi a bunurilor deţinute de unităţi;

d)   îndrumă şi controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor, acordă asistenţă tehnică de specialitate la întocmirea, completarea şi reactualizarea planurilor de apărare împotriva incendiilor şi urmăresc îndeplinirea la termen şi de calitate a măsurilor stabilite;

e)   îndrumă şi controlează activitatea serviciilor publice voluntare pentru situaţii de urgenţă, acordă sprijin la întocmirea şi pregătirea programului de instruire a acestora;

f)   execută, pe baza planificării aprobate, controale tehnice de prevenire a incendiilor la obiectivele în exploatare şi în curs de execuţie din ocoalele silvice (private sau de stat), verificând respectarea prevederilor normelor, normativelor şi ale altor prescripţii tehnice, precum şi îndeplinirea măsurilor de protecţie împotriva incendiilor, stabilind măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor şi aplicarea întocmai a prevederilor legale;

g)   verifică modul de întreţinere şi funcţionare a maşinilor, instalaţiilor, utilajelor, aparatelor şi mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi cunoaşterea de către personalul încadrat în muncă a modului de utilizare a acestora. Ţin evidenţa mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor şi asigură comunicarea acestor date inspectorului-şef al inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare, respectiv directorului direcţiei silvice;

h) urmăresc respectarea normelor, normativelor şi a altor prescripţii tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor la elaborarea documentaţiilor tehnice ale noilor investiţii, obţinerea avizelor/autorizaţiilor legale, executarea acestora şi darea lor în exploatare, precum şi la efectuarea reviziilor şi reparaţiilor la construcţiile ce prezintă pericol de incendiu, inclusiv pe timpul repunerii lor în funcţiune;

i) acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate pentru înlăturarea unor stări de pericol sau pentru soluţionarea unor probleme deosebite din domeniul prevenirii incendiilor survenite în ocoalele silvice (private sau de stat), precum şi la efectuarea unor intervenţii la instalaţiile cu pericol de incendiu aflate în funcţiune. Informează imediat conducerea inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare, respectiv a direcţiei silvice, asupra unor stări de pericol iminent de incendiu constatate şi raportează măsurile luate;

j) participă la organizarea şi desfăşurarea în ocoalele silvice (private sau de stat) a activităţii de educare pentru prevenirea incendiilor şi la instruirea personalului încadrat în muncă, executând nemijlocit activităţi de popularizare a prevederilor legale, dezbaterea cu personalul a abaterilor în respectarea normelor, precum şi a învăţămintelor desprinse în urma unor incendii şi evenimente ce au avut loc;

k) participă la acţiunile de stingere a incendiilor, desfăşurate în ocoalele silvice (private sau de stat), precum şi la cercetarea acestora. Ţin evidenţa incendiilor, începuturilor de incendii şi a altor evenimente urmate de incendii, exploatează concluziile şi învăţămintele desprinse din acestea şi asigură comunicarea datelor referitoare la incendiile şi începuturile de incendii produse;

l) participă la acţiunile de prevenire şi stingere a incendiilor (controale, cursuri, instructaje, schimburi de experienţă, consfătuiri, analize etc), organizate de inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare (sau de direcţiile silvice), de inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă sau de către alte organe împuternicite prin lege, şi fac propuneri pentru organizarea unor astfel de acţiuni;

m) urmăresc includerea în planurile economice şi financiare anuale şi de perspectivă a fondurilor necesare dotării ocoalelor silvice (private sau de stat) cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi pentru realizarea măsurilor de protecţie împotriva incendiilor stabilite;

n) urmăresc realizarea sau procurarea mijloacelor şi materialelor necesare desfăşurării activităţii instructiv-educative pentru prevenirea incendiilor, difuzarea lor la ocoalele silvice (private sau de stat) şi la locurile de muncă, precum şi modul de utilizare şi întreţinere a acestora;

o) fac propuneri pentru completarea şi reactualizarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi a temelor din programele de învăţământ ale şcolilor cu profil de silvicultură, precum şi ale cursurilor de calificare şi perfecţionare a personalului încadrat în muncă. Verifică, de asemenea, modul cum se prezintă temele stabilite şi participă la ţinerea unor astfel de teme;

p) fac propuneri pentru generalizarea experienţelor pozitive obţinute în activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor şi întocmesc materialele în acest sens pentru organele de presă, precum şi pentru diferite acţiuni (instructaje, consfătuiri etc);

q) aplică sau fac propuneri, potrivit prevederilor legale şi competenţelor stabilite, pentru recompense ori sancţiuni în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor.

Art. 25. - Cadrele tehnice special numite în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, pe lângă atribuţiile prevăzute mai sus, au şi următoarele obligaţii:

a)   întocmesc, cu avizul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, planurile tematice de instruire a serviciilor publice voluntare pentru situaţii de urgenţă şi asigură difuzarea lor;

b)  participă la acţiunile comune de prevenire şi stingere a incendiilor, organizate în subunităţile subordonate împreună cu organele Ministerului Administraţiei şi Internelor şi alte organe centrale;

c)   asigură informarea operativă reciprocă între minister şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă asupra problemelor de prevenire şi stingere a incendiilor;

d)   fac propuneri şi coordonează elaborarea normelor, normativelor şi a altor prescripţii tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor;

e)  colaborează cu media pentru popularizarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor.

Art. 26. - Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, cadrele tehnice special numite la minister şi în cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, respectiv al direcţiilor silvice din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, sunt obligate:

a)  să-şi planifice, potrivit metodologiei stabilite, întreaga activitate ce o desfăşoară;

b)   să întocmească, potrivit metodologiei stabilite cu prilejul controalelor ce le execută, documente de control ori, după caz, să înscrie măsurile în registrul unic de control;

c)  să colaboreze cu celelalte compartimente din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, respectiv al direcţiilor silvice din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, cu alţi specialişti în îndeplinirea atribuţiilor şi în soluţionarea problemelor de prevenire şi stingere a incendiilor din ocoalele silvice (private sau de stat);

d)   să informeze operativ factorii interesaţi asupra modului de soluţionare a problemelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi să urmărească îndeplinirea măsurilor stabilite în acest scop.

Art. 27. - In zonele afectate de incendii de pădure se va trece, atunci când este cazul, la evacuarea populaţiei, animalelor sau bunurilor periclitate. Acţiunea de evacuare a populaţiei, animalelor sau bunurilor periclitate se va realiza atunci când incendiile de pădure se extind şi la localităţile, fermele etc. limitrofe fondului forestier. Evacuarea va fi realizată de Ministerul Administraţiei şi Internelor împreună cu autorităţile administraţiei publice locale.

Art. 28. - (1) Localizarea incendiilor de pădure este realizată de personalul de teren din subordinea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva (pentru pădurile proprietate publică a statului) şi de personalul de teren al structurilor silvice autorizate (pentru fondul forestier naţional pe care acestea îl administrează).

(2)   Imediat ce se localizează un astfel de incendiu de pădure va fi anunţată persoana responsabilă cu protecţia şi stingerea incendiilor (PSI) din cadrul ocolului silvic care administrează pădurea respectivă. Această persoană va anunţa la rândul său cadrele tehnice responsabile din cadrul inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare sau al direcţie silvice, după caz, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, serviciile publice de voluntari pentru situaţii de urgenţă, operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea în zona respectivă şi întregul personal de teren al ocolului silvic.

(3)   Stingerea incendiilor va fi făcută prin efortul comun al tuturor factorilor menţionaţi anterior, utilizându-se toate sursele de apă disponibile din zona afectată.

Art. 29. - (1) Asigurarea transportului tuturor factorilor menţionaţi la art. 28 şi a mijloacelor de intervenţie se va face cu mijloacele de transport ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, cu mijloacele de transport ale serviciilor publice voluntare pentru situaţii de urgenţă şi cu mijloacele de transport ale ocolului silvic pe raza căruia s-a declanşat incendiul de pădure (pentru personalul de teren din cadrul acestuia).

(2)  Transportul se face pe drumurile forestiere existente (în funcţie de accesibilitatea zonei afectate), astfel încât forţele de intervenţie să ajungă într-un timp cât mai scurt la locul unde s-a produs incendiul.

(3)   Asigurarea transportului persoanelor evacuate, al animalelor şi al bunurilor periclitate se va face cu mijloacele de transport ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (în fapt cu mijloacele de transport ale unităţilor subordonate acestui minister din zona respectivă) şi cu mijloacele de transport deţinute de administraţiile publice locale (din zona afectată).

Art. 30. - (1) Asigurarea apei şi hranei pentru persoanele evacuate sau afectate în urma incendiilor de pădure va fi realizată de Ministerul Administraţiei şi Internelor sau de administraţia publică locală în primele 72 de ore de la evacuare.

(2)   Dacă situaţia este de aşa natură încât evacuarea depăşeşte 72 de ore, asigurarea apei şi hranei pentru persoanele evacuate va fi făcută de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat.

(3)  Asigurarea apei şi hranei pentru animalele evacuate se va face de către unităţile specializate din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, aflate în zona afectată de incendiile de pădure sau în apropierea acestora.

Art. 31. - Incendiile de pădure nu produc efecte de poluare sau de contaminare cu diferite substanţe chimice.

Art. 32. - Asigurarea bazei materiale pentru realizarea funcţiilor de sprijin menţionate anterior (evacuarea populaţiei, animalelor sau bunurilor periclitate, localizarea şi stingerea incendiilor de pădure, asigurarea transportului forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate şi altor resurse, asigurarea apei şi hranei pentru persoanele şi animalele evacuate sau afectate) va fi realizată prin efortul conjugat al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al administraţiei publice locale.

Art. 33. - (1) Reabilitarea suprafeţelor de pădure afectate de incendii va fi sarcina ocoalelor silvice (de stat sau private) care au administrat suprafaţa de pădure afectată.

(2) Această reabilitare se va face, în special, prin împăduriri cu specii din tipul natural fundamental de pădure, numai după îndepărtarea trunchiurilor arse şi aplicarea de amendamente.

Art. 34. - Persoanele fizice şi juridice care au în proprietate sau în folosinţă terenuri din fondul forestier naţional au obligaţia să participe la acţiunile de prevenire şi stingere a incendiilor la fondul forestier naţional.

Art. 35. - Măsurile de intervenţie operativă se realizează în mod unitar, pe baza planurilor de apărare împotriva incendiilor, ce se elaborează pe judeţe şi localităţi, acolo unde există un asemenea factor de risc.

Art. 36. - Elaborarea planurilor de apărare împotriva incendiilor se va face cu luarea în considerare a planurilor de amenajare a teritoriului şi a restricţionării regimului de construcţii în zonele limitrofe fondului forestier naţional.

SUBCAPITOLUL 1

Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor de pădure

SUBCAPITOLUL 1.1

Reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor în arborete

SECŢIUNEA A

Măsuri organizatorice

Art. 37. - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin direcţiile silvice, şi inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, prin ocoalele silvice private din raza lor de activitate, vor desfăşura permanent acţiuni instructiv-educative privind măsurile de prevenire a incendiilor de pădure. Acestea se vor putea realiza prin:

a)  sensibilizarea opiniei publice la acţiunea distructivă a focului şi a caracterului fragil al pădurii în faţa focului;

b)  ridicarea conştiinţei individuale asupra responsabilităţii civice a fiecărui cetăţean pentru salvarea şi păstrarea patrimoniului forestier, colaborându-se cu organele silvice la acţiunile de prevenire şi stingere a incendiilor de pădure;

c)   respectarea de către întreaga populaţie a normelor de protecţie a pădurilor împotriva incendiilor, angajarea în acţiunile de observare şi anunţarea operativă a incendiilor declanşate şi participarea efectivă la stingerea acestora;

d)  promovarea relaţiilor cu toate organele şi organizaţiile locale administrative şi obşteşti în vederea realizării unor măsuri eficiente de prevenire şi stingere a incendiilor de pădure;

e)   efectuarea unor manifestări instructiv-educative specifice, pentru populaţia din zonele limitrofe pădurii (filme, conferinţe, instructaje, emisiuni de radio şi de televiziune);

f)  se vor întreprinde acţiuni de instruire privind măsurile de prevenire a incendiilor de pădure (periodic şi ori de câte ori se iveşte ocazia) cu muncitorii din unităţile de exploatare a pădurilor, cu personalul de serviciu de la cabanele limitrofe pădurii, cu conducătorii auto, cu cei care culeg fructe şi plante medicinale, cu stuparii care ies în pastoral, cu paznicii vitelor care păşunează în preajma pădurii, cu muncitorii silvici, cu turiştii şi elevii care sunt în vacanţă, în tabere etc;

g)   se vor lua măsuri împreună cu unităţile ce deţin obiective în fondul forestier naţional, pentru prevenirea şi stingerea incendiilor în zonele de activitate ale acestora;

h) Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva şi ocoalele silvice private vor confecţiona, în condiţiile legii, pe plan centralizat, respectiv local, afişe cu conţinut şi imagini sugestive privind prevenirea incendiilor de pădure şi vor lua măsuri pentru răspândirea acestora.

Art. 38. - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin direcţiile silvice, şi inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, pentru celelalte structuri silvice autorizate din raza lor de activitate (ocoale silvice private), vor realiza planificarea, organizarea, executarea şi controlul efectuării unor acţiuni de patrulare pe bază de grafic şi în mod susţinut în perioadele de secetă şi în zilele nelucrătoare.

Art. 39. - Pe baza planurilor de protecţie împotriva incendiilor, împreună cu Departamentul Aviaţiei Civile, se vor   organiza   acţiuni   de   patrulare   aeriană,   pentru observarea şi alarmarea incendiilor, în perioadele secetoase şi în zonele cu grad mare de periclitate.

Art. 40. - In lunile februarie-martie şi septembrie- octombrie, ce preced perioadele critice de producere a incendiilor la fondul forestier naţional, şi în perioadele de maximă afluenţă turistică se vor curăţa uscăturile din apropierea construcţiilor (cantoane, cabane turistice) şi se va asigura întreţinerea liniilor izolatoare, somiere şi parcelare.

Art. 41. - Direcţiile şi ocoalele silvice din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, precum şi celelalte structuri silvice autorizate (ocoale silvice private) vor revizui şi vor completa locurile admise în pădure pentru popas, pentru fumat şi parcare a autovehiculelor în pădurile de agrement şi de interes turistic, marcându-le şi amenajându-le corespunzător, în scopul atragerii turiştilor în zone cu organizare adecvată.

Art. 42. - Se vor stabili şi marca drumurile permise circulaţiei autovehiculelor. Pe drumurile interzise se montează bariere şi indicatoare corespunzătoare.

Art. 43. - In toate pădurile şi, în special, în fondurile forestiere de vânătoare de interes deosebit în care se interzic circulaţia autovehiculelor şi folosirea surselor ce produc zgomote, în funcţie de necesităţi, se vor marca şi delimita „zone de linişte".

Art. 44. - La intrarea în pădure şi pe traseele turistice se vor plasa panouri şi pancarte cu texte adecvate privind prevenirea şi stingerea incendiilor de pădure.

Art. 45. - Se asigură o colaborare strânsă cu primăriile, cu inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă şi cu serviciile publice voluntare pentru situaţii de urgenţă pentru intervenţia operativă şi eficientă în cazuri critice.

Art. 46. - Pentru activitatea de păşunat în pădure se va ţine o evidenţă strictă a autorizaţiilor sau contractelor, în scopul verificării şi controlului privind respectarea prevederilor măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor.

Art. 47. - Pentru activitatea de recoltare a fructelor de pădure, la cantoanele silvice se va ţine evidenţa muncitorilor şi a sectoarelor de activitate a acestora. Se va face totodată instruirea muncitorilor, pe bază de semnătură, asupra cunoaşterii măsurilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor de pădure.

SECŢIUNEA B

Măsuri silviculturale

Art. 48. - Pentru prevenirea declanşării incendiilor de pădure, ţinându-se seama de condiţiile ecologice, se vor respecta următoarele:

a)   plantaţiile de răşinoase se vor crea în amestec cu foioase acolo unde condiţiile bioecologice permit aceasta, In aceleaşi condiţii-pe marginea masivelor de răşinoase - schemele de împădurire pentru viitoarele împăduriri vor avea prevăzută o bandă de 4-8 rânduri de foioase sau larice;

b)   lizierele trupurilor de pădure ce se vor crea vor fi închise cu vegetaţie densă verde, arbustivă;

c)   liniile somiere să fie cultivate şi întreţinute, astfel încât să constituie benzi de prevenire a extinderii eventualelor incendii şi să satisfacă şi nevoile sectorului cinegetic;

d)  amestecul speciilor în culturile ce se vor crea se va face conform cerinţelor bioecologice;

e)   la operaţiunile culturale se va urmări scoaterea materialului rezultat, pentru diminuarea potenţialului de combustie în cazul unui eventual incendiu;

f)   pe marginea drumurilor, a şoselelor, a căilor ferate (normale sau forestiere) ce trec prin păduri, se vor amenaja benzi izolatoare în zonele care prezintă pericol de incendiu, prin îndepărtarea litierei şi a resturilor combustibile, pe o lăţime de 5 - 10 m pe care este interzisă depozitarea materialului combustibil (vegetaţie ierboasă uscată, gunoaie, lichide inflamabile etc);

g)  în pădure se va asigura o stare corespunzătoare de igienă prin extragerea arborilor uscaţi, lâncezi, rupţi sau doborâţi de vânt.

Art. 49. - In pădure sunt interzise accesul autovehi­culelor proprietate personală pe drumurile forestiere, arderea resturilor vegetale rezultate din curăţarea păşunilor şi a terenurilor agricole limitrofe la o distanţă mai mică de 100 m de liziera pădurii, fumatul şi focul deschis în afara locurilor special amenajate sau aruncarea la întâmplare a ţigărilor şi chibriturilor aprinse, precum şi instalarea corturilor, a autoturismelor şi a suprafeţelor de picnic.

SUBCAPITOLUL 1.2

Reguli şi măsuri specifice de prevenire a incendiilor în lucrările de amenajare a pădurilor

Art. 50. - Prin proiectele de amenajare a pădurilor se vor preciza măsuri şi mijloace de protecţie împotriva incendiilor.

Art. 51. - Se va stabili ca sarcină obligatorie pentru toate ocoalele silvice realizarea de linii somiere cultivate şi liziere compactizate prin culturi arbustive dense, pentru izolarea pădurii de zonele limitrofe şi apărarea în faţa unui eventual incendiu.

Art. 52. - La proiectarea şi construirea drumurilor forestiere se va avea în vedere ca acestea să servească şi scopului de apărare a pădurilor din zona respectivă împotriva incendiilor. Aceste drumuri vor îndeplini condiţiile de carosabilitate şi pentru autovehiculele pompierilor.

Art. 53. - Prin proiectele de amenajare vor fi prevăzute zonele accesibile în care se vor putea realiza depozite de apă pe văile principale prin bararea cursurilor de apă.

Art. 54. - Ocoalele silvice vor fi dotate cu hărţi topografice la scara 1:5000 şi 1:20000 cu scop special de apărare contra incendiilor şi care vor face parte din planul de intervenţie. Pe aceste hărţi vor fi marcate de către ocoalele silvice următoarele:

a)  punctele de apă pe firul văilor permanente, de unde se pot aproviziona maşinile şi utilajele de stingere în caz de incendiu. Se ţine seama că pentru un versant sunt necesari circa 100-150 m3 apă;

b)  drumurile de acces, cu însemne asupra gradului de carosabilitate;

c)  suprafeţele şi zonele destinate turismului, cu însemne asupra locurilor de foc şi a punctelor de apă pentru turişti;

d)  sediile de ocoale, de brigăzi şi cantoane silvice, linii parcelare şi somiere;

e)  vecinătăţile unităţilor de intervenţie în caz de incendii şi punctele de sprijin pe care se poate conta în caz de incendiu (serviciile publice voluntare pentru situaţii de urgenţă, unităţi ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă);

f) obiectivele altor operatori economici care îşi desfăşoară activitatea în fondul forestier.

Art. 55. - Vor fi analizate cu discernământ formulele şi schemele de împădurire, ţinându-se seama de sensibilitatea la foc a speciilor forestiere şi de cerinţele bioecologice ale acestora.

Art. 56. - In lungul traseelor ce delimitează zona pastorală de zona forestieră se vor săpa şanţuri de 0,5 m lăţime pe curba de nivel, cu scopul atât de limitare a extinderii incendiilor, cât şi pentru evitarea formării de ogaşe prin dirijarea apelor din precipitaţii şi din pâraiele ce traversează versanţii.

SUBCAPITOLUL 1.3

Reguli şi măsuri specifice de prevenire a incendiilor în pepiniere şi răchitării

Art. 57. - Pepinierele şi răchităriile instalate în incinta pădurii vor avea un regim aparte de cele din afara pădurii.

Art. 58. - In jurul pepinierelor şi al răchităriilor se va crea o bandă de sol de 2 m lăţime permanent mineralizată, putând fi folosită şi ca drum de acces şi ca linie izolatoare pentru incendii.

Art. 59. - Drumurile, aleile şi potecile vor fi întreţinute în tot cursul anului.

Art. 60. - Clădirile pentru locuinţe, dormitoarele şi anexele pentru animale vor fi izolate de pădure prin benzi mineralizate, de minimum 5 m lăţime.

Art. 61. - Hidranţii pentru stropire vor fi permanent echipaţi şi pentru stingerea incendiilor.

Art. 62. - Muncitorii vor fi instruiţi şi testaţi periodic asupra cunoştinţelor şi sarcinilor ce le revin în cazul incendiilor.

Art. 63. - După recoltarea producţiei, puieţii se vor pune la şanţ, iar răchita va fi cât mai urgent expediată beneficiarilor.

Art. 64. - Depozitele de răchită vor fi izolate de pădure sau de clădirile din incintă prin benzi de teren mineralizate.

SUBCAPITOLUL 1.4

Reguli şi măsuri specifice de prevenire a incendiilor în parchetele de exploatare

Art. 65. - Pentru prevenirea şi stingerea incendiilor de pădure în parchetele de exploatare se vor respecta toate regulile prevăzute de normativele în vigoare.

Art. 66. - In devizele de parchet ce se întocmesc înainte de începerea exploatării se prevăd toate lucrările şi materialele necesare pentru prevenirea incendiilor, anexându-se şi o schiţă de plan cuprinzând obiectivele care reclamă măsurile speciale de prevenire şi stingere a incendiilor, direcţiile şi drumurile de acces în parchet, limitele şi vecinătăţile parchetului (arborete de răşinoase, foioase etc), construcţiile aferente definitive (cabane) sau provizorii (garaje, bucătării etc).

Art. 67. - Normele de prevenire şi stingere a incendiilor trebuie respectate indiferent de felul tratamentului (tăieri rase, succesive, progresive, de igienă etc.) sau de structura arboretelui (răşinoase, foioase sau amestec).

Art. 68. - Cabanele şi construcţiile temporare din parchet vor fi izolate de pădure cu o bandă de 10 m lăţime de pe care se va defrişa toată vegetaţia.

Art. 69. - Parchetele de exploatare vor fi izolate de restul pădurii printr-o bandă izolatoare perimetrală de 10 m, care se va mineraliza. Această bandă va putea constitui drum de acces şi o eventuală bază de lansare a contrafocului în cazul unui eventual incendiu de proporţii.

Art. 70. - La recoltarea materialului lemnos din pădure, indiferent de natura produselor, se va acorda deosebită atenţie prevenirii incendiilor în perioadele secetoase.

Art. 71. - Materialul lemnos ce se depozitează în parchete se va stivui pe solul curăţat de toate materialele combustibile.

Art. 72. - Materialul lemnos depozitat pe platformele din cuprinsul parchetelor va fi ritmic transportat, eventualele stocuri fiind stivuite ordonat. Nu se va menţine în aceste depozite material de răşinoase necojit în perioada 1 aprilie - 1 octombrie.

Art. 73. - Scoaterea materialului lemnos din pădure se face numai pe traseele stabilite de organele silvice.

Art. 74. - Lucrările de exploatare vor fi permanent supravegheate şi inspectate periodic de organele silvice, accentuându-se asupra respectării măsurilor prevăzute de normele de prevenire şi stingere a incendiilor de pădure.

Art. 75. - Scoaterea şi transportul lemnului din parchete şi curăţarea parchetelor trebuie să decurgă în paralel. Finalizarea exploatării trebuie să constituie şi finalizarea celorlalte operaţiuni.

Art. 76. - Se vor aduna şi scoate toate resturile de exploatare din parchete.

Art. 77. - Coşurile de fum ale construcţiilor din pădure vor fi dotate cu grătare (site) parascântei.

Art. 78. - La manipularea furajelor pentru animalele de muncă din parchete se vor avea în vedere următoarele:

a)    toate resturile de furaje rezultate în urma transporturilor sau a manipulării lor se vor strânge şi îndepărta;

b)   pentru micşorarea suprafeţelor de depozitare şi a pericolului de foc se recomandă folosirea de furaje balotate şi în cantităţi necesare pentru 2-3 zile;

c)   manipularea furajelor se va face numai la lumina zilei.

Art. 79. - In condiţiile lipsei de curent electric, se vor folosi în încăperile de locuit numai lămpi de petrol cu glob de sticlă.

Art. 80. - Grătarele şi cenuşarele locomotivelor vor fi închise pe parcursul drumului prin pădure.

Art. 81. - Depozitarea carburanţilor şi lubrifianţilor pentru utilajele folosite în exploatarea parchetelor (tractoare, ferăstraie mecanice, funiculare etc.) se va face în depozite special amenajate, respectându-se prevederile de prevenire şi stingere a incendiilor.

Art. 82. - Transportarea carburanţilor de la depozite în locul de muncă se va face în canistre metalice.

Art. 83. - Alimentarea utilajelor cu combustibil se va face cu pâlnii şi pompe şi nu prin turnarea directă din butoaie, având grijă ca lichidul inflamabil să nu curgă pe jos.

Art. 84. - Utilajele cu motoare cu ardere ce se folosesc în exploatare vor fi prevăzute cu site parascântei la conductele de eşapament.

Art. 85. - In parchetele de exploatare se va organiza un sistem de alertare în caz de incendiu, care să fie cunoscut de toţi muncitorii.

Art. 86. - Mangalizarea lemnului se va face în bocşe special amenajate în acest scop şi amplasate la maximum 30 m de sursele de apă, pe locuri orizontale, puţin productive.

Art. 87. - Izolarea de pădure a bocşelor se face printr-o bandă de 10 metri lăţime, mineralizată, iar pe o rază de 50 m se vor îndepărta toate materialele combustibile.

Art. 88. - Bocşele de mangalizare vor fi supravegheate permanent, iar acoperirea cu pământ va fi urmărită în mod special, atât la înfiinţare, cât şi în timpul arderii.

Art. 89. - (1) In parchetele de exploatare se interzic fumatul şi lucrul cu foc deschis în afara locurilor special amenajate, folosirea de instalaţii electrice sau de forţă, defecte sau improvizate, folosirea benzinei, motorinei sau a altor substanţe la lămpile de iluminat şi menţinerea mult timp a materialului lemnos în depozitele intermediare.

(2) De asemenea, sunt interzise încărcarea mangalului nestins şi nerăcit complet sau cu resturi de lemn insuficient carbonizate, precum şi scoaterea mangalului din bocşă pe timp de viscol sau furtună.

SUBCAPITOLUL 2

Organizarea sistemului informaţional cu privire la anunţarea producerii incendiilor de pădure, inclusiv în zonele transfrontaliere

Art. 90. - Este necesară crearea unui sistem informaţional pentru anunţarea producerii incendiilor de pădure în timp util, astfel încât să se asigure evacuarea persoanelor, animalelor, bunurilor aflate în pericol şi pentru o intervenţie rapidă şi eficace a tuturor forţelor de intervenţie.

Art. 91. - Implementarea acestui sistem informaţional se va face la nivelul inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare (pentru ocoalele silvice private din raza lor de activitate) şi la nivelul direcţiilor silvice din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva (pentru ocoalele silvice din subordinea acesteia).

SUBCAPITOLUL 3

Reguli şi măsuri specifice şi operative de stingere a incendiilor de pădure, inclusiv în zonele transfrontaliere

Art. 92. - Pentru stabilirea concepţiei tactice de stingere a incendiilor de pădure se impun:

a)  analiza situaţiei reale, cunoaşterea suprafeţei cuprinse de incendiu, structura materialului combustibil, limitele în care se va extinde incendiul, posibilităţile de stăpânire a acestuia, mijloacele cele mai eficiente pentru fiecare limită, zonele cu intensitatea ce mai mare a focului şi mijloacele necesare pentru diminuarea potenţialului acestuia;

b)   analizarea factorilor care favorizează extinderea şi intensificarea incendiului, ora din zi în care se găseşte, gradul de insolaţie, viteza şi direcţia vântului (în caz că nu este vânt, se va ţine seama că noaptea şi dimineaţa curenţii de aer sunt descendenţi - dinspre culme spre vale -, iar de la prânz până seara şi îndeosebi când este insolaţie puternică, bat brizele din vale - curenţi ascendenţi).

Art. 93. - Procedeele tehnice de stingere a incendiilor de pădure implică:

a) utilizarea celor mai eficiente mijloace de stingere şi repartizarea celor mai mari forţe pe direcţia şi intensitatea cea  mai  mare  a focului  şi  care  să  apere  cele  mai importante obiective (construcţii, arborete etc);

b)  dacă există un pârâu sau o vale, se va bara urgent cursul de apă şi se va organiza un lanţ de găleţi, care va sprijini eficient acţiunea de stingere;

c)   utilizarea aparatelor pulverizatoare măreşte eficienţa acţiunii de stingere.

Art. 94. - Metodele de intervenţie în condiţiile unui incendiu de pădure se stabilesc în funcţie de dimensiunea incendiului şi felul acestuia (incendiu de litieră, coronament, în plantaţii sau arboret, în păşune sau poiană, pe teren plan sau pe versant cu pantă mare sau redusă, pe culme de deal sau în vale etc).

Art. 95. - Incendiul de litieră va fi bătut cu măturoaie, palete de răchită împletită, cu lopeţi şi se va arunca pământ sau nisip pe focul ce înaintează, se va acţiona cu stropitoarele şi pulverizatoarele de apă şi la câţiva metri în faţa focului se va interveni pentru formarea unui baraj prin mineralizarea solului şi încercarea aprinderii contrafocului.

Art. 96. - Contrafocul este cea mai eficientă metodă de limitare a extinderii incendiului prin faptul că reduce puterea radiantă a focului ce înaintează, iar barajul realizat prin eliminarea materialului combustibil opreşte înaintarea focului principal.

Art. 97. - Incendiul de coronament implică angajarea unor forţe şi mijloace mai puternice şi mai mari, întrucât acesta devine un incendiu de proporţii.

Art. 98. - Stingerea unui incendiu de coronament se bazează pe intervenţia prin metode deosebite:

a)   pe o linie transversală direcţiei de înaintare, la distanţă apreciată astfel ca focul să nu surprindă muncitorii în plină acţiune, se doboară urgent arborii pe distanţa de 2-4 înălţimi de arboret, cu coroanele paralele cu direcţia de înaintare a focului;

b)   cu cai şi tractoare se scot arborii pe măsura doborârii lor în afara zonei cu pericol de incendiu şi se curăţă zona de uscături;

c)  cu plugurile cu cai sau cu tractoare se mineralizează o bandă de 2-3 m lăţime pe mijlocul benzii formate prin scoaterea arborilor şi se încearcă aplicarea contrafocului;

d)  echipe de muncitori, cu ajutorul paletelor şi lopeţilor, urmăresc şi opresc răspândirea de frunze şi lujeri aprinşi şi duşi de curenţi de aer, prin aceasta anihilând orice extindere a focului.

SUBCAPITOLUL 4

Criterii de dotare cu mijloace de stingere a incendiilor de pădure

Art. 99. - La stabilirea dotării direcţiilor silvice din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi a celorlalte structuri silvice autorizate (ocoale silvice private) cu mijloace pentru stingerea incendiilor de proporţii în fondul forestier se va avea în vedere numărul de incendii simultane ce pot izbucni, în funcţie de suprafaţa împădurită.

Art. 100. - In funcţie de suprafaţa împădurită ce o administrează o direcţie silvică sau de un ocol silvic privat, se stabileşte numărul de incendii simultane astfel:

-   un incendiu la o suprafaţă de până la 150.000 ha;

-   două incendii simultane la o suprafaţă cuprinsă între 150.000 şi 300.000 ha;

-   trei incendii simultane la o suprafaţă de peste 300.000 ha.

Art. 101. - Direcţia silvică sau ocolul silvic privat va organiza un număr de puncte întărite, dotate cu mijloace pentru combaterea incendiilor egal cu numărul de incendii simultane (un incendiu la o suprafaţă de 150.000 ha, două incendii simultane la o suprafaţă cuprinsă între 150.000 şi 300.000 ha, trei incendii simultane la o suprafaţă de peste 300.000 ha), amplasate în cadrul ocoalelor silvice cu cea mai mare pondere forestieră şi distribuite echilibrat în zona împădurită a direcţiei silvice sau a ocolului silvic privat.

Art. 102. - Punctele întărite de dotare vor fi de două tipuri, în funcţie de natura pădurilor: tipul I pentru pădurile de foioase şi tipul II pentru pădurile de răşinoase sau amestec (răşinoase cu foioase).

Art. 103. - Este necesară desfăşurarea de activităţi instructiv-educative cu specific de protecţie a fondului forestier în vederea apărării împotriva incendiilor, observare, alarmare şi conducere a forţelor, scop în care direcţiile silvice şi ocoalele silvice private vor fi dotate cu materiale şi aparatură specifice (vezi anexa nr. I).

Art. 104. - Regia Naţională a Pădurilor şi inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare vor analiza posibilitatea amenajării şi autorizării unor terenuri de zbor pentru avioane utilitare sau elicoptere, care să fie folosite atât pentru acţiunile de prevenire şi stingere a incendiilor de pădure, cât şi pentru lucrările de protecţie.

CAPITOLUL III

Atribuţiile autorităţilor publice centrale şi locale în gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure

Art. 105. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale are următoarele atribuţii specifice pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure:

a)  elaborează strategia naţională de protecţie împotriva incendiilor de pădure;

b)   asigură în domeniile sale de activitate organizarea activităţilor prevăzute de lege pentru rezolvarea situaţiilor de urgenţă generate de incendii de pădure;

c)   verifică modul de constituire a necesarului de mijloace, aparatură şi substanţe chimice pentru dotarea unităţilor silvice cu scopul stingerii incendiilor de pădure;

d)  asigură evacuarea animalelor;

e)  asigură localizarea şi stingerea incendiilor de pădure;

f)  asigură transportul forţelor şi mijloacelor de intervenţie şi transportul pentru persoanele şi bunurile evacuate;

g)  asigură apa şi hrana necesare persoanelor evacuate în primele 72 de ore de la evacuare;

h) asigură apa şi hrana necesare animalelor evacuate;

i) asigură reabilitarea zonei afectate în urma incendiilor de pădure prin instituţiile din subordinea sa (inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, pentru pădurile aflate în proprietatea altor proprietari decât statul, şi Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, pentru pădurile proprietate publică a statului).

Art. 106. - Ministerul Administraţiei şi Internelor asigură prin inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă:

a)   urmărirea şi coordonarea realizării sistemelor de alarmare a populaţiei în localităţi şi verificarea periodică a stării de funcţionare a acestora, precum şi afişarea în locuri vizibile a semnalelor folosite în situaţii de urgenţă;

b)   elaborarea programelor de pregătire a populaţiei pentru protecţia şi intervenţia în cazul incendiilor de pădure;

c)   instruirea periodică a administraţiei publice locale (prefecţi, subprefecţi, preşedinţi ai consiliilor judeţene, primari) asupra atribuţiilor ce le revin în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de riscurile specifice;

d)  evacuarea persoanelor şi bunurilor periclitate;

e)   intervenţia operativă pentru înlăturarea efectelor incendiilor de pădure;

f)  transportul forţelor şi mijloacelor de intervenţie.

Art. 107. - Prefecţii şi primarii au următoarele atribuţii specifice pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de incendii de pădure:

a)   asigură mijloacele necesare înştiinţării şi alarmării populaţiei din zonele de risc ce pot fi afectate de incendii de pădure;

b)   coordonează pregătirea populaţiei pentru realizarea acţiunilor de protecţie şi intervenţie în caz de incendii la fondul forestier naţional;

c)   asigură întocmirea planurilor de apărare împotriva incendiilor de pădure;

d)   asigură organizarea acţiunilor de limitare şi de înlăturare a efectelor acestor incendii;

e)   centralizează datele privind urmările incendiilor de pădure;

f)   asigură transportul pentru persoanele, animalele şi bunurile evacuate;

g)  asigură localizarea şi stingerea incendiilor de pădure;

h)   asigură   transportul   forţelor   şi   mijloacelor   de intervenţie şi transportul pentru persoanele şi bunurile evacuate;

i) asigură apa şi hrana necesare persoanelor evacuate în primele 72 de ore de la evacuare.

CAPITOLUL IV

Contravenţii şi sancţiuni

Art. 108. - Faptele care constituie contravenţii, amenzile pentru acestea, precum şi organele împuternicite să le constate şi să le aplice sunt cele prevăzute în Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 8 mai 1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Legea nr. 31/2000 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 6 aprilie 2000.

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

Art. 109. - Necesarul de mijloace, aparatură şi substanţe chimice pentru dotarea ocoalelor silvice cu scopul stingerii incendiilor în pădure este prevăzut în anexa nr. I.

Art. 110. - Planul de apărare împotriva incendiilor de pădure este prevăzut în anexa nr. II.

Art. 111. - Planul de alarmare/avertizare (pentru alarmarea forţelor şi mijloacelor de acţiune ce vor interveni în cazul incendiilor de proporţii la pădure) este prevăzut în anexa nr. III.

Art. 112. - Rapoartele operative zilnice/de sinteză în cazul incendiilor de pădure sunt prevăzute în anexa nr. IV.

Art. 113. - Anexele nr. I -IV*) fac parte integrantă din prezentul regulament.

*) Anexele nr. I-IV la regulament sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. I  la regulament

NECESARUL

de mijloace, aparatură şi substanţe chimice pentru dotarea ocoalelor silvice cu scopul stingerii incendiilor în pădure

Nr crt

Materiale

Districtul

U.M.

Cantonul

Ocolul silvic

Punctul întărit

D.S.

tip I

tip II

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Cazmale

Topoare

Lopeţi

Palete răchită (bătătoare)

Sape de munte

Târnăcoape

Furci

Coase

Găleţi de 10 litri

Bidoane raniţă de 20 litri

Truse sanitare

Lanterne

Petrol

Butoi de apă de 100 litri

Joagăre

Fierăstraie mecanice

Ţapi ne

Carburanţi

Lubrifianti

Binoclu

Foi de cort

Măşti contra gazelor

Romopal (Detersin)

Fosfat Di amoniu

Aparate de stropit (Fontan,

Kyoritz)

Aparate radio de emisie - recepţie

-  fixe

-  transportabile

-  portabile

-  redresor încărcat

Acumulatori

Tărgi sanitare

Cordiţe de salvare tip p.s.i.

Brâie tip pompier

Scripeţi simpli

Cric

Plug pentru tracţiune animală

Veselă pentru hrană

(complet- bidon apă,gamelă, lingură)

Marmite pentru transportul hranei, 25 l

Cort de 6 persoane, cu mobilier, pentru punct de comandă

Aparat de proiecţie, pentru acţiuni de propagandă

Aparat foto

10

20

20

5

5

3

20

1

3

1

1

bucăţi

bucăţi

bucăţi

bucăţi

bucăţi

bucăţi

bucăţi

bucăţi

bucăţi

bucăţi

bucăţi

bucăţi

litri

bucăţi

bucăţi

bucăţi

bucăţi

litri

litri

bucăţi

bucăţi

bucăţi

kg

kg

bucăţi

bucăţi

bucăţi

bucăţi

bucăţi

bucăţi

bucăţi

bucăţi

bucăţi

bucăţi

bucăţi

bucăţi

bucăţi

bucăţi

bucăţi

bucăţi

5

5

5

10

2

1

2

2

5

5

1

2

2

1

2

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

25

8

8

25

10

8

25

10

1

5

5

1

5

1

-

20

4

1

2

-

60

50

21

-

1

1

3

1

-

-

-

 -

-

-

-

-

-

-

1

100

100

100

100

50

50

20

25

50

30

10

25

25

-

20

5

20

400

75

5

20

20

100

100

10

-

1

5

1

3

10

10

10

2

2

20

3

-

1

-

100

150

150

200

100

50

20

23

75

50

15

25

25

-

30

8

25

500

100

5

20

20

100

100

10

-

1

5

1

3

10

10

10

2

2

20

3

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

21

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

1

1

3

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

NOTĂ: Pentru direcţiile silvice din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor ocolul silvic pe raza căruia s-a constituit punctul întărit (indiferent de tip) nu se mai dotează cu materiale şi aparatura necesară prevăzută în anexă, ci numai cu radiotelefon fix.

ANEXA Nr. II la regulament

PLANUL   DE   APĂRARE

împotriva incediilor de pădure

Structura-cadru

1.   Date de identificare:

•   denumirea ocolului silvic;

•   sediul, numărul de telefon, fax.

2.   Planul general al ocolului silvic (la scară), pe care se marchează:

•   amplasarea clădirilor (sediul ocolului, cantoane silvice, cabane de vânătoare, stâne, depozite etc);

•   drumurile naţionale, judeţene, forestiere, de exploatare;

•   reţelele şi sursele proprii de alimentare cu apă şi alte substanţe stingătoare, râuri, pârâuri cu debit relativ constant tot timpul anului;

•   rezervele de agenţi stingători şi de mijloace de protecţie a personalului de intervenţie;

•   reţelele si racordurile de alimentare cu energie electrică, agent termic, gaze şi alte fluide combustibile;

•   reţelele de canalizare;

•   vecinătăţile

3.   Concepţia de apărare în caz de incendiu de pădure:

•   concluzii privind intervenţia, rezultate din scenariul de siguranţă la foc sau din evaluarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor;

•   particularităţi tactice de intervenţie pentru:

a)  evacuarea (persoanelor şi, după caz, animaleleior sau bunurilor), acordarea primului ajutor si protejarea bunurilor periclitate;

b)  localizarea şi lichidarea incendiilor;

c)  protecţia personalului de intervenţie;

d)  protecţia vecinătăţilor;

e)  înlăturarea efectelor negative majore produse de incendiu.

4.   Forţe de intervenţie în caz de incendiu:

•   personalul de teren, bine instruit, din zona unde s-a produs incendiul;

•   serviciul public voluntar pentru situaţii de urgenţă cu care se cooperează (localitatea, distanţa, itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare şi alertare - sistemul informaţional de alertare);

•   inspectoratul  pentru situaţii de urgenţă - prin unităţile subordonate (localitatea,  distanţa, itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alertare şi alarmare- sistemul informaţional de alertare);

•   alte forţe cu care se cooperează şi modul de anunţare (ambulanţa, protecţia civilă,  persoanele care desfăşoară activităţi în zona de producere a incendiului etc).

5.   Surse de alimentare cu apa in caz de incendiu, exterioare ocolului silvic:

•   reţele de alimentare cu apă:

a)  debite;

b)  presiuni;

c)  amplasarea hidranţiior şi stabilirea distanţelor faţă de incinta ocolului silvic;

•   alte surse artificiale sau naturale de apa:

a)  felul şi capacitatea acestora - baraje artificiale sau naturale, cursuri de apă cu debit relativ constant, lacuri, bălţi etc;

b)   platforme (puncte) de alimentare si distanţele faţă de ocolul silvic

ANEXA Nr. III  la regulament

PLANUL   DE   ALARMARE/AVERTIZARE

(pentru alarmarea forţelor şi mijloacelor de acţiune ce vor interveni în cazul  incendiilor de proporţii la pădure

Nr crt

Organizaţii participante

Mijloace de anunţare

Forţe cu care intervin

Mijloace de intervenţie

1.

Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă

Telefon

Subunităţi

Efective umane şi maşini de intervenţie

2.

Operatori economici de exploatare

Telefon

Sedii de exploatare

Personal de exploatarea utilajelor specializate tractoare TAF

3.

Perfectura

Telefon

Primăriile

Serviciul public

voluntar pentru

situaţii de urgenţă

Forte umane

Utilaj de stingere şi unelte

4.

Unităţile de transport

Telefon

Mijloace auto

5.

Direcţia de sănătate publică

Telefon

Personal specializat pentru asistenţă sanitară

Autosalvări

6.

Inspectoratul de poliţie

Telefon

Cercetare şi ordine

-

ANEXA Nr. IV la regulament

RAPOARTELE   OPERATIVE

zilnice/de sinteză în cazul incendiilor de pădure

Data: Ocolul silvic:

Suprafaţa afectată de incendiul de pădure din...

(ha)

U.P.

u.a.

Proprietarul suprafeţei de pădure afectate (în

cazul ocoalelor

silvice private)

Felul incendiului

Distanţa

până la sediul

ocolului

(km)

Distanţa până la cel mai apropiat drum forestier

(km)

Distanţa

până la cel mai apropiat

curs de apă cu

debit relativ

constant

(km)

Dacă s-a intervenit şi în caz că da, când s-a

intervenit, cu ce forţe de intervenţie,mijloace de transport

Starea actuală a

suprafeţelor de pădure afectate de incendii

Data

Forţele de intervenţie

Mijloace de transport

Responsabil PSI:


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1475/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1475 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. TEAM LEADER CREDIT FIRM.has a făcut această diferență în industria de creditare. TEAM LEADER CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. TEAM LEADER CREDIT FIRMsay DA cand bancile dumneavoastra spun NU. În cele din urmă, vom finanța firma de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să luați un împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: teamleaderloancompany24@gmail.com Numele companiei: TEAM LEADER CREDIT FIRM Compania E-mail: teamleaderloancompany24@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. site-ul web: http://teamleaderloan.ucoz.site Motto: Investiții pentru generații.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1475/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu