Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1245 din 22 ianuarie 2007

privind aprobarea Structurii programelor Autoritatii Nationale pentru Tineret in domeniul tineretului - 2007, a Metodologiei de finantare a proiectelor de tineret in cadrul programelor Autoritatii Nationale pentru Tineret in domeniul tineretului - 2007 si a Metodologiei de finantare a proiectelor de tineret la concursurile locale de proiecte de tineret

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU TINERET

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 111 din 14 februarie 2007In temeiul Hotărârii Guvernului nr. 384/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Tineret, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Referatului Direcţiei programe pentru tineret, informare, cooperare şi parteneriat cu SAT nr. 272 din 22 ianuarie 2007,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Tineret emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Structura programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul tineretului - 2007, prevăzută în anexa A care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Metodologia de finanţare a proiectelor de tineret în cadrul programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul tineretului - 2007, prevăzută în anexa B care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Se aprobă Metodologia de finanţare a proiectelor de tineret la concursurile locale de proiecte de tineret, prevăzută în anexa C care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Direcţia programe pentru tineret, informare, cooperare şi parteneriat cu SAT, Direcţia economică şi Direcţia juridic şi resurse umane din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Tineret vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Direcţia programe pentru tineret, informare, cooperare şi parteneriat cu SAT va comunica prezentul ordin tuturor celor interesaţi, în vederea punerii în aplicare.

Art. 6. - Pe data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin, orice altă dispoziţie contrară se abrogă.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Tineret,

Karoly Borbely

ANEXA A

STRUCTURA

programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul tineretului - 2007

CAPITOLUL I

Programele Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul tineretului - 2007

Art. 1. - Programele Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul tineretului pe anul 2007, aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, sunt:

a)  Program de centre de tineret, denumit în continuare P1;

b)   Program de susţinere a acţiunilor de tineret, denumit în continuare P2;

c)   Program de cercetare socială în domeniul tineretului, denumit în continuare P3.

CAPITOLUL II

P1 - Program de centre de tineret

Art. 2. - Scop: dezvoltarea şi diversificarea ofertei de servicii şi programe pentru tineret, conform legislaţiei în domeniu.

Art. 3. - Obiectiv: crearea infrastructurii specifice serviciilor şi programelor pentru tineret.

Art. 4. - Buget 2007: 1.500 mii lei.

Art. 5. - Indicatori 2007:

- indicatori de eficienţă:

- cheltuieli medii/centru (mii lei): 48,41;

-   indicatori de rezultate:

-   tineri beneficiari ai serviciilor şi programelor centrelor: 27.420;

-   număr de centre: 36.

Art. 6. - Proiect eligibil: centru de tineret.

CAPITOLUL III

P2 - Program de susţinere a acţiunilor de tineret

Art. 7. - Scop: realizarea măsurilor strategiei în domeniul tineretului.

Art. 8. - Obiectiv: dezvoltarea şi diversificarea de acţiuni de tineret.

Art. 9. - Buget 2007: 2.500 mii lei.

Art. 10. - Indicatori 2007:

-   indicatori de eficienţă:

cheltuieli medii/acţiune (mii lei): 20;

-   indicatori de rezultate:

-  tineri beneficiari: 17.000;

-   număr de proiecte: 250.

Art. 11. - Proiecte eligibile:

-     stagii/cursuri; concursuri; tabere; festivaluri; cinemateci/videoteci; editări; tipărituri; multiplicări; inscripţionări; campanii; caravane; expoziţii; târguri; manifestări sportive şi turistice; cluburi de tineret; seminarii; simpozioane; mese rotunde; conferinţe; centre de resurse;bănci de date; bibioteci electronice; conferinţe de presă; pagini WEB; evenimente, întâlniri de lucru la nivel naţional sau internaţional, schimburi internaţionale de tineret etc.

CAPITOLUL IV

P3 - Program de cercetare socială în domeniul tineretului

Art. 12. - Scop: cunoaşterea tendinţelor în evoluţia socială a tineretului, în vederea fundamentării politicilor în domeniu.

Art. 13. - Obiectiv: evaluarea relaţiei dintre nevoile tinerilor şi politicile de tineret.

Art. 14. - Buget 2007: 500 mii lei.

Art. 15. - Indicatori 2007:

-   indicatori de eficienţă:

-   costuri medii/lucrare de cercetare (mii lei): 100;

-   indicatori de rezultate:

-   fundamentări,   concluzii,   recomandări   pentru politicile de tineret: 3.

Art. 16. - Proiecte eligibile:

-   proiecte de fundamentare, elaborare, implementare, monitorizare şi evaluare a strategiilor, programelor şi acţiunilor de tineret; analiză documentară; analiză cantitativă (statistică); analiză calitativă; sondaj de opinie; focus-grup; interviu focalizat; studiu de caz etc.

ANEXA B

METODOLOGIE

de finanţare a proiectelor de tineret în cadrul programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul tineretului - 2007

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - In sensul prezentei metodologii, următorii termeni se definesc după cum urmează:

1.   structuri asociative de şi pentru tineret, denumite în continuare SAT, sunt asociaţii, persoane juridice de drept privat şi fără scop patrimonial, care funcţionează în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, şi care îndeplinesc următoarele criterii:

1.1.   scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor şi cel puţin două treimi din numărul total al membrilor sunt tineri cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 de ani, în cazul structurilor asociative de tineret;

1.2.   scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor, în cazul structurilor asociative pentru tineret;

1.3.   conducerea este asigurată de adunarea generală atât pentru structurile asociative de tineret, cât şi pentru structurile asociative pentru tineret;

2.     programe în domeniul tineretului - set de acţiuni/proiecte de tineret, denumite în continuare acţiuni/proiecte de tineret, în realizarea măsurilor/obiectivelor în domeniul tineretului;

3.   acţiuni/proiecte de tineret - activităţi de şi pentru tineret în implementarea programelor în domeniul tineretului:

a)   activităţi de tineret: activităţi în beneficiul tinerilor, al comunităţii, al societăţii în general, în care sunt implicaţi în principal tineri;

b)   activităţi pentru tineret: activităţi în beneficiul tinerilor, al comunităţii, al societăţii în general, în care nu sunt implicaţi în principal tineri;

4.   parteneriat - relaţie de cooperare/colaborare între persoane fizice şi/sau juridice, statuată prin convenţie/protocol/contract în care se precizează responsabilităţile fiecărui partener în realizarea proiectului de tineret.

Art. 2. - In domeniul tineretului, Autoritatea Naţională pentru Tineret, denumită în continuare ANT, finanţează1), în baza bugetului aprobat pe programe, proiecte de tineret ale Direcţiei programe pentru tineret, informare, cooperare şi parteneriat cu SAT, denumită în continuare DPTICP-SAT, Direcţiei de relaţii internaţionale, denumită în continuare DRI, Direcţiei de strategie şi evaluare pentru tineret, denumită în continuare DSET, direct sau prin instituţiile din subordine, şi ale direcţiilor judeţene pentru tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare DJT/DTMB, şi proiecte de tineret ale SAT, după cum urmează:

a)   proiecte de tineret proprii si/sau în parteneriat ale DPTICP-SAT, DRI, DSET, DJT/DTMB;

b)  proiecte de tineret ale SAT, selectate la concursurile locale de proiecte de tineret, concursuri care se desfăşoară conform metodologiei prevăzute în anexa C;

c)   proiecte de tineret ale SAT, selectate la concursul naţional, concurs care face obiectul unei metodologii specifice;

d)   alte proiecte de tineret ale SAT, aprobate de preşedintele ANT. In cazul acestor proiecte, documentele prevăzute la art. 7 alin. (2) se transmit la ANT cu 30 de zile înainte de începerea proiectului de tineret.

Art. 3. - Pentru P1 sunt finanţate proiecte de tineret proprii şi/sau în parteneriat privind dotarea, susţinerea şi derularea activităţilor în cadrul centrelor de tineret, ale DPTICP-SAT, DJT/DTMB, conform calendarului de activităţi transmis de DJT/DTMB si aprobat de preşedintele ANT.

Art. 4. - (1) Proiectele proprii şi/sau în parteneriat ale ANT care se derulează pe teritoriul României sunt de competenţa DPTICP-SAT.

(2)   Proiectele proprii şi/sau în parteneriat ale ANT care vizează studii şi cercetări în domeniul tineretului sunt de competenţa DSET.

(3)   Proiectele proprii şi/sau în parteneriat ale ANT care vizează proiecte internaţionale sunt de competenţa DRI.

(4)   Proiectele proprii care vizează schimburi de tineret în baza unor acorduri, tratate, parteneriate, memorandumuri internaţionale sunt de competenţa DRI, care va informa DPTICP-SAT asupra finanţărilor acordate în cazul programelor comune.

CAPITOLUL II

Condiţii şi criterii de eligibilitate pentru SAT şi pentru proiecte de tineret în vederea finanţării

Art. 5. - Sunt eligibile SAT care:

a) respectă prevederile art. 1 pct. 1;

1) Cu respectarea Hotărârii Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret şi a altor prevederi legale în vigoare.

b) au depus următoarele documente:

b1) copie de pe hotărârea judecătorească de înfiinţare, definitivă şi irevocabilă;

b2) copii de pe statut şi actul constitutiv, precum şi modificările aduse acestora;

b3) copii de pe hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, prin care s-au admis modificări ale statutului şi actului constitutiv;

b4) copie de pe situaţia financiară2) pe anul anterior, înregistrată la organul fiscal competent, cu excepţia SAT înfiinţate în anul în curs;

b5) copie de pe dovada de sediu;

b6) copie de pe certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Art. 6. - Sunt eligibile proiectele de tineret ale SAT care:

a)  se înscriu în programele ANT;

b)  sunt depuse de structuri eligibile, conform art. 5;

c)   asigură contribuţia (în bani şi/sau valorizată) de cel puţin 30% din valoarea proiectului de tineret;

d)   sunt depuse de SAT care au respectat contractele anterioare cu ANT, după caz.

CAPITOLUL III

Finanţarea şi derularea proiectelor de tineret

Art. 7. - In vederea finanţării proiectelor de tineret sunt necesare:

1.  formularul de finanţare, conform anexei nr. 1, pentru proiectele de tineret ale SAT;

2.  formularul de finanţare este însoţit obligatoriu de:

a)  documentele prevăzute la art. 5 lit. b);

b)   curriculumul vitae al responsabilului de proiect de tineret;

c)   împuternicirea responsabilului de proiect de tineret pentru derularea acestuia, în situaţia în care acesta nu este preşedintele SAT;

d)  programul detaliat al proiectului de tineret;

e)   în situaţia în care acestea există, dovada altor contribuţii (convenţia/protocolul/contractul în care se precizează responsabilităţile, inclusiv cele financiare ale fiecărui partener în realizarea proiectului de tineret);

f)  dovada contribuţiei proprii (30%);

g)  o succintă descriere a proiectelor de tineret derulate de SAT în ultimele 12 luni, după caz;

h) invitaţie din partea organizatorilor3), redactată într-o limbă de circulaţie internaţională sau traducere legalizată (cu menţiunea clară a condiţiilor financiare în care urmează a se derula proiectul);

i) confirmarea de participare4) din partea invitaţilor străini;

3.   notă de oportunitate, pentru proiectele de tineret ale DPTICP-SAT, DRI, DSET şi DJT/DTMB*);

4.  referat*);

5.  propunere de angajare*);

6.  contract/notă de comandă*);

7.   decont de cheltuieli, conform anexei nr. 2, pentru SAT;

8.  ordonanţare de plată*).

Art. 8. - Pentru realizarea proiectului de tineret se pot face decontări până la 70% din valoarea contractului de finanţare, în timpul desfăşurării activităţilor proiectului de tineret, dacă acesta are o durată mai mare de 15 zile, prin decontări parţiale, pe baza documentelor justificative legal întocmite.

Art. 9. - (1) ANT îşi rezervă dreptul de a verifica modul de derulare al proiectelor.

(2) La proiectele de tineret, salariaţii DJT/DTMB cu atribuţii în domeniul programelor de şi pentru tineret şi reprezentanţii ANT, desemnaţi să participe, beneficiază de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret.

CAPITOLUL IV

Decontarea cheltuielilor pentru proiecte de tineret

Art. 10. - Pentru justificarea cheltuielilor, SAT/instituţia trebuie să prezinte următoarele documente:

1.   pentru SAT, adresa de înaintare a decontului de cheltuieli, care se completează conform anexei nr. 2;

2.   factura SAT, în original, în care sunt detaliate (în funcţie de caz, pe cantităţi/persoane/zile) categoriile de cheltuieli efectuate, conform contractului de finanţare încheiat cu ANT/DJT/DTMB;

3.   documentele justificative, în copie şi în original (facturi, facturi fiscale şi/sau bonuri fiscale), care au stat la baza emiterii facturii către ANT (DPTICP-SAT, DSET, DRI, DJT/DTMB).

Documentele justificative în original se restituie SAT. Copiile care rămân la decont trebuie să fie ştampilate şi certificate de SAT cu menţiunea „copie, conform cu originalul";

4.  documente privind achiziţii publice;

5.   pentru SAT, declaraţie pe propria răspundere, conform anexei nr. 7;

6.  lista de participanţi, obligatorie pentru proiectele care includ cheltuieli cu privire la masă şi/sau cazare şi/sau transport şi/sau trataţii, care se întocmeşte conform anexei nr. 3;

7.  împuternicirea responsabilului de proiect de tineret al SAT pentru decontarea cheltuielilor, în situaţia în care acesta nu este preşedintele SAT;

8.   raportul de evaluare, semnat de către responsabilul de proiect al SAT sau al instituţiei, care trebuie să cuprindă date referitoare la:

8.1.  proiectul de tineret: perioada, locul de desfăşurare, participanţi/beneficiari;

8.2.  concordanţa dintre obiectivele propuse şi rezultatele obţinute;

8.3.  contribuţia realizată a partenerilor;

8.4.   mediatizarea proiectului de tineret; se vor ataşa în mod obligatoriu copii de pe articolele prin care s-a realizat mediatizarea, iar în situaţia în care aceasta s-a realizat în cadrul unor emisiuni radio sau televizate se vor preciza postul, data şi emisiunea;

8.5.   minusuri şi plusuri în desfăşurarea proiectului de tineret, sugestii;

8.6.  concluzii, menţiuni, după caz.

Art. 11. - Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind alocaţia de masă sunt:

a) factura fiscală detaliată, conform contractului/notei de comandă, semnată şi ştampilată de unitatea prestatoare;

2) Pentru proiectele de tineret depuse înainte de data limită de depunere a situaţiei financiare la organul fiscal competent se va transmite ultima situaţie financiară înregistrată la acesta.

3) Pentru acţiunile cu componentă internaţională desfăşurate în alte ţări.

4) Pentru acţiunile cu componentă internaţională desfăşurate în România.

*) Documente întocmite de DPTICP-SAT, DRI, DSET şi DJT/DTMB.

b)   facturile şi bonurile fiscale, în cazul în care s-a aprobat finanţarea de alimente;

c)  de regulă, alocaţia de masă pe durata unei zile se calculează astfel: mic dejun - 15%, prânz - 50%, cină - 35% din valoarea totală a acesteia.

Art. 12. - Documentul justificativ pentru decontarea cheltuielilor privind cazarea participanţilor este factura fiscală detaliată, conform contractului/notei de comandă, semnată şi ştampilată de unitatea prestatoare.

Art. 13. - Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind transportul sunt:

a)  biletele de tren pentru transportul pe calea ferată, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale, fără a putea depăşi drepturile de această natură care se pot acorda salariaţilor instituţiilor publice, şi tabelul cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, semnat şi ştampilat, întocmit conform anexei nr. 4;

b)   biletele pentru transportul cu mijloace de transport auto în comun, la tarifele stabilite pentru aceste mijloace, şi tabelul cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, semnat şi ştampilat, întocmit conform anexei nr. 4;

c)  bonurile fiscale de combustibil, pentru transportul cu autoturisme proprietate personală, efectuat cu aprobarea prealabilă a ordonatorului de credite, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale pentru salariaţii instituţiilor publice, şi tabelul cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea transportului, semnat şi ştampilat, întocmit conform anexei nr. 4;

d)   biletele pentru transportul cu avionul şi pentru transportul pe căile de navigaţie fluvială, efectuat cu aprobarea prealabilă a ordonatorului de credite, potrivit dispoziţiilor legale, şi tabelul cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, semnat şi ştampilat, întocmit conform anexei nr. 4;

e)   factura fiscală şi foaia de parcurs, în copie (cu menţiunea „copie conform cu originalul"), pentru transportul cu mijloace de transport auto închiriate, potrivit dispoziţiilor legale.

Art. 14. - Documentul justificativ pentru decontarea cheltuielilor privind închirierea de bunuri şi servicii este factura fiscală.

Art. 15. - Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru achiziţii de materiale consumabile sunt:

a)  factura fiscală sau bonul fiscal;

b)  avizul de însoţire a mărfii, după caz;

c)   nota de recepţie şi constatare de diferenţe pentru bunurile intrate în gestiunea SAT/instituţiei;

d)  bonul de consum.

Art. 16. - Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru realizarea de tipărituri, multiplicări, inscripţionări şi altele asemenea sunt:

a)  factura fiscală sau bonul fiscal;

b)  avizul de însoţire a mărfii, după caz;

c)   nota de recepţie şi constatare de diferenţe pentru bunurile intrate în gestiunea SAT/instituţiei;

d)  bonul de consum;

e)  un exemplar din materialul multiplicat/imprimat.

Art. 17. - Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru activităţi social-culturale sunt: factura fiscală, factură sau alte formulare ori documente cu regim special, aprobate potrivit legii.

Art. 18. - Documentele justificative pentru decontarea premiilor acordate de ANT sunt:

1.  pentru premii în obiecte:

a)  factura fiscală sau bonul fiscal;

b)  avizul de însoţire a mărfii, după caz;

c)   nota de recepţie şi constatare de diferenţe pentru bunurile intrate în gestiunea SAT/instituţiei;

d)  bonul de consum;

e)   procesul-verbal de acordare a premiilor, conform anexei nr. 8;

2.  pentru premii în bani: procesul-verbal de acordare a premiilor, conform anexei nr. 8.

Art. 19. - Decontarea altor cheltuieli prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 259/2006 se va face prin documente justificative potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 20. - (1) Achiziţiile publice se efectuează în condiţiile legii.

(2) Dosarul de achiziţii publice se transmite finanţatorului ANT (DPTICP-SAT, DRI, DSET, DJT/DTMB) la depunerea decontului de cheltuieli.

Art. 21. - (1) Contractul de finanţare se semnează cu minimum 5 zile înainte de începerea proiectului de tineret.

(2) Orice modificare trebuie adusă la cunoştinţa finanţatorului în scris înainte de producerea acesteia şi în cazul aprobării se consemnează într-un act adiţional la contractul de finanţare.

Art. 22. - Documentele pentru decontarea cheltuielilor se transmit finanţatorului în termen de 15 zile lucrătoare de la terminarea proiectului de tineret.

Art. 23. - Se vor accepta spre decontare numai cheltuielile efectuate în perioada stabilită prin contractul de finanţare ca perioadă de derulare a proiectului de tineret.

Art. 24. - ANT poate dispune neacordarea finanţării pentru proiectele de tineret ale SAT care nu respectă prevederile contractului de finanţare.

Art. 25. - (1) Pentru proiectele proprii şi/sau în parteneriat ale DJT/DTMB, pentru proiectele câştigătoare la concursul local, precum şi pentru alte proiecte aprobate de către preşedintele ANT şi finanţate şi derulate prin DJT/DTMB, plata sumelor decontate se va face de către ANT, în baza facturii emise de către DJT/DTMB, în care se detaliază categoriile de cheltuieli efectuate şi care este însoţită de copii de pe facturile/bonurile fiscale, detaliate, care au stat la baza emiterii acesteia, ştampilate şi certificate de către conducătorul instituţiei cu menţiunea „copie conform cu originalul".

(2)   Pentru P2, DJT/DTMB are obligaţia de a transmite factura către ANT în termen de maximum 5 zile de la finalizarea proiectului propriu sau în parteneriat ori de la data primirii decontului de cheltuieli de la SAT, în cazul proiectelor câştigătoare la concursul local şi al proiectelor aprobate de către preşedintele ANT si finanţate si derulate prin DJT/DTMB.

(3)  Pentru P1:

a)  pentru activităţile de tineret, DJT/DTMB are obligaţia de a transmite factura către ANT în termen de maximum 5 zile de la finalizarea activităţii;

b)  pentru susţinerea centrului de tineret, DJT/DTMB are obligaţia de a transmite factura către ANT în termen de maximum 5 zile de la data emiterii facturii de către prestatorul de servicii.

ANEXA C

METODOLOGIA

de finanţare a proiectelor de tineret la concursurile locale de proiecte de tineret

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Obiectivele şi măsurile pentru concursurile locale de proiecte de tineret, denumite în continuare concursuri, datele de organizare a acestora, perioada de derulare a proiectelor de tineret, precum şi suma aferentă fiecărui judeţ se stabilesc de către preşedintele ANT.

CAPITOLUL II

Condiţii şi criterii de eligibilitate pentru SAT şi pentru proiecte de tineret în vederea finanţării la concursurile locale

Art. 2. - Sunt eligibile SAT care:

a)  respectă prevederile art. 1 pct. 1 din anexa B;

b)  au depus următoarele documente:

b1) copie de pe hotărârea judecătorească de înfiinţare, definitivă şi irevocabilă;

b2) copii de pe statut şi actul constitutiv, precum şi modificările aduse acestora;

b3) copii de pe hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, prin care s-au admis modificări ale statutului şi actului constitutiv;

b4) copie de pe situaţia financiară1) pe anul anterior înregistrată la organul fiscal competent, cu excepţia SAT înfiinţate în anul în curs;

b5) copie de pe dovada de sediu;

b6) copie de pe certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Art. 3. - Sunt eligibile proiectele de tineret ale SAT, care:

a)  se înscriu în obiectivele şi măsurile stabilite de ANT pe perioada pentru care se organizează concursurile;

b)  sunt depuse de SAT eligibile conform art. 2;

c)   asigură contribuţia (în bani şi/sau valorizată) de cel puţin 30% din valoarea proiectului de tineret;

d)   realizează cel puţin punctajul minim de apreciere;

e)   respectă prevederile legale în vigoare cu privire la normele de cheltuieli în domeniul activităţii de tineret;

f)   sunt depuse de SAT care au respectat contractele anterioare cu ANT, după caz.

CAPITOLUL III

Organizarea concursurilor locale de proiecte de tineret

Art. 4. - (1) Anunţarea publică a concursurilor se face obligatoriu prin:

a) anunţ într-un ziar local de mare tiraj;

b) afişare la sediul DJT/DTMB.

(2)   Data apariţiei anunţului în ziar şi afişarea la sediul DJT/DTMB trebuie să fie cu minimum 21 de zile calendaristice înainte de data organizării concursului.

(3)   Anunţul va cuprinde data şi locul desfăşurării concursului, termenul limită de depunere a proiectelor de tineret, precum şi locul de unde se pot obţine informaţii cu privire la metodologia de finanţare.

(4)   Metodologia de finanţare se poate obţine de la sediul DJT/DTMB şi pe site-ul www.e-tineret.ro.

Art. 5. - Depunerea proiectelor de tineret

(1)    Proiectul de tineret se completează în două exemplare. Formularul de finanţare prezentat în anexa nr. 1 se depune şi se înregistrează la secretariatul DJT/DTMB, în   plic sigilat, până în preziua concursului.

(2)   Plicul, pe lângă cele două exemplare din formularul de finanţare, trebuie să mai conţină:

a)  documentele prevăzute la art. 2 lit. b);

b)   curriculumul vitae al responsabilului de proiect de tineret;

c)  împuternicirea responsabilului de proiect de tineret pentru derularea acestuia, în situaţia în care acesta nu este preşedintele SAT;

d)  programul detaliat al proiectului de tineret;

e)   dovada altor contribuţii, în situaţia în care acestea există (convenţia/protocolul/contractul în care se precizează responsabilităţile, inclusiv cele financiare ale fiecărui partener în realizarea proiectului de tineret);

f)  dovada contribuţiei proprii (30%);

g)  o succintă descriere a proiectelor de tineret derulate de SAT în ultimele 12 luni, după caz.

Art. 6. - Selecţia proiectelor de tineret

(1)   Selecţia proiectelor de tineret se realizează pe baza punctajului de apreciere, obţinut prin cuantificarea următoarelor calificative: nesatisfăcător - 1 punct, satisfăcător - 2 puncte, bine - 3 puncte, foarte bine - 4 puncte, conform anexei nr. 5.

(2)  Pentru a fi selectat în vederea finanţării, proiectul de tineret trebuie să obţină minimum 13 puncte, nerealizarea acestora descalificând proiectul.

(3)   Dacă la criteriile de la 1 până la 5 proiectul primeşte 1 punct, acesta este descalificat.

(4)  Selecţia proiectelor de tineret se realizează de către comisia de selecţie cu următoarea componenţă:

a)  preşedinte: directorul DJT/DTMB;

b)  membri:

b1) salariatul/salariaţii DJT/DTMB cu atribuţii în domeniul programelor. In situaţia în care, în cadrul unei direcţii,

1) Pentru concursurile care se desfăşoară înainte de data limită de depunere a acestora la organul fiscal competent, se va transmite ultima situaţie financiară înregistrată la acesta.

acesta/aceştia se află în imposibilitatea participării (concedii medicale, concedii pentru îngrijirea copilului etc.) sau postul este vacant, directorul direcţiei va nominaliza un salariat din cadrul instituţiei, care se va ocupa de organizarea concursului şi va face parte din comisia de selecţie;

b2) contabilul şef al DJT/DTMB.

(5)   Membrii comisiei de selecţie acordă, pe baza formularului de apreciere prevăzut în anexa nr. 6, un punctaj care se calculează prin însumarea calificativelor cuantificate. Punctajul final al fiecărui proiect de tineret se calculează ca medie aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei de selecţie.

(6)   Proiectele de tineret primesc finanţare, în limita sumei aprobate, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut.

Art. 7. - (1) In urma concursului se va întocmi un raport cu rezultatele acestuia, care va fi semnat de către membrii comisiei.

(2)   Afişarea rezultatelor se face în maximum 3 zile lucrătoare de la data desfăşurării concursului, la sediul DJT/DTMB.

(3)   Raportul cu rezultatele concursului, însoţit de un exemplar din proiectele depuse, va fi transmis la ANT, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data concursului, prin serviciul de poştă/curierat rapid.

Art. 8. - Contestaţii

(1)   Rezultatele concursului pot fi contestate în termen de două zile lucrătoare de la data afişării.

(2)  Contestaţiile se depun la sediul ANT sau se transmit prin fax la numărul 021/317.13.29.

(3)   Răspunsul la contestaţii se transmite prin fax şi ulterior prin poştă atât contestatarilor, cât şi direcţiilor, în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii.

(4)  Analiza contestaţiilor se efectuează de către comisia de contestaţii constituită în acest scop la nivelul ANT, prin ordin al preşedintelui.

Art. 9. - In termen de o zi lucrătoare de la comunicarea contestaţiilor, DJT/DTMB va întocmi, va afişa şi va comunica la ANT raportul final de concurs.

CAPITOLUL IV

Finanţarea şi derularea proiectelor de tineret

Art. 10. - Proiectele de tineret selectate în urma concursului vor face obiectul contractelor de finanţare care se vor încheia între DJT/DTMB şi SAT, în baza unui referat întocmit de către responsabilul de proiect de tineret din partea DJT/DTMB.

Art. 11. - (1) Suma aferentă fiecărui judeţ se repartizează astfel: maximum 40% pentru proiectele proprii şi/sau în parteneriat ale DJT/DTMB şi diferenţa pentru proiectele de tineret ale SAT.

(2)  In situaţia în care suma repartizată pentru proiectele SAT (minimum 60% din valoarea sumei alocate fiecărui judeţ) nu se alocă la concursul local de proiecte de tineret, aceasta se poate redistribui doar la propunerea directorului DPTICP-SAT, cu aprobarea preşedintelui ANT.

(3)   Pentru realizarea proiectului de tineret se poate deconta până la 70% din valoarea contractului de finanţare, în timpul desfăşurării activităţilor proiectului de tineret, dacă acesta are o durată mai mare de 15 zile, prin decontări parţiale, pe baza documentelor justificative legal întocmite.

Art. 12. - In vederea finanţării proiectelor de tineret dosarul cuprinde:

1.  formularul de finanţare, conform anexei nr. 1, pentru proiectele de tineret ale SAT;

2.  formularul de finanţare este însoţit obligatoriu de:

a)  documentele prevăzute la art. 5 lit. b);

b)   curriculumul vitae al responsabilului de proiect de tineret;

c)   împuternicirea responsabilului de proiect de tineret pentru derularea acestuia, în situaţia în care acesta nu este preşedintele SAT;

d)  programul detaliat al proiectului de tineret;

e)   dovada altor contribuţii, în situaţia în care acestea există (convenţia/protocolul/contractul în care se precizează responsabilităţile, inclusiv cele financiare ale fiecărui partener în realizarea proiectului de tineret);

f)  dovada contribuţiei proprii (30%);

g)  documente privind achiziţiile publice, dacă este cazul;

h) o succintă descriere a proiectelor de tineret derulate de SAT în ultimele 12 luni, după caz;

3.   notă de oportunitate, pentru proiectele de tineret ale DPTICP-SAT, DRI, DSET şi DJT/DTMB*);

4.  documente privind achiziţiile publice;

5.  referat*);

6.  propunere de angajare*).

Art. 13. - (1) ANT îşi rezervă dreptul de a verifica modul de derulare a proiectului.

(2) La proiectele de tineret, salariaţii DJT/DTMB cu atribuţii în domeniul programelor şi reprezentanţii ANT desemnaţi să participe beneficiază de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret.

CAPITOLUL V

Decontarea cheltuielilor pentru proiecte de tineret

Art. 14. - Decontarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor de tineret aprobate la concursuri se face în conformitate cu prevederile cap. IV din anexa B - Metodologia de finanţare a proiectelor de tineret în cadrul programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul tineretului - 2007.

*) Documente întocmite de DPTICP-SAT, DRI, DSET şi DJT/DTMB.

ANEXA Nr. 1 la anexele B şi C

Număr de înregistrare: .... din .../..../........

(se completează de către finanţator)

FORMULAR DE FINANŢARE

A. Date privind SAT

Denumirea:

Adresa sediului:

Strada:

Nr.

Bl.

Sc.

Ap.

Judeţul/Sectorul:

Localitatea:

Codul:

Numărul total al membrilor/Numărul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 de ani:

Scop:

Banca/Sucursala:

Cont (lei):

Codul fiscal:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Website:

Altele:

Echipa de conducere (nume/functie/adresă)

Responsabil proiect de tineret:

B. Date privind proiectul de tineret

1. Titlul:

2. Perioada

De la:

Până la:

3. Locul de

desfăşurare

Localitatea:

Judeţul:

4. Buget:

Total:

Solicitat de la ANT/DJT/DTMB:

5. Precizaţi programul ANT, tipul proiectului, obiectivul şi măsura din PNAT 2005-2008, în care se înscrie proiectul de tineret

Program ANT

Tip proiect:

Obiectiv/măsură:

6. Rezumat (o descriere concisă şi clară a proiectului de tineret)

7. Justificare/Problema identificată (de ce? unde? a cui? care este problema?)

8. Scop (un ţel, o stare dorită, stadiul în care va ajunge problema)

9. Obiective (paşi definiţi, rezultate scontate, ce doresc să obţin, progrese în atingerea scopului) SMART şi/sau să permită măsurarea performanţei

Obiectiv

10. Indicatori (unităţi de măsură a performanţei; arată ce măsoară; cuantifică faptele)

Indicatorii stabiliţi pe obiectiv

Denumirea indicatorului

Standardul

(măsura stabilită a fi atinsă)

Indicatori cantitativi

(cifre, fapte, timp, servicii,

 persoane...)

Indicatori calitativi

(efecte, progresul, cât de bine,

bun..., %, a/b)

Indicatori financiari

(cheltuieli medii, cost/

beneficiu..., lei)

11. Activităţi (mijloace, metode, ceea ce facem pentru a obţine rezultatele scontate, a atinge obiectivele)

Nr. activităţii

Denumirea activităţii

Perioada de desfăşurare

Modul de realizare

Resursele alocate

A1

A2

A3

12. Rezultate (beneficii, ceea ce se obţine prin eliminarea sau diminuarea problemei)

13. Participanţi/Beneficiari (cei implicaţi direct şi indirect, dar şi cei pentru care se fac cheltuielile)

Total

Numărul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 de ani

Participanţi

Beneficiari

14. Monitorizare (colectarea informaţiilor; urmărirea resurselor şi activităţilor: ce? cine? cum?)

Ce se monitorizează

Cine monitorizează

Metode de

colectare

a datelor

(bifaţi rubrica)

?   Observaţii

?  Jurnal

?   Interviuri

?   Statistici

?   Informaţii calitative

?   Chestionare

?   Discuţii în grup

?   Alte metode:

15. Evaluare (măsurarea şi compararea performanţelor cu standardele stabilite, emiterea de judecăţi privind progresul înregistrat în atingerea obiectivelor, ce şi mai ales cum vom pune în evidenţă aceste aspecte)

Ce se evaluează

Metode de evaluare

Cine evaluează

16. Parteneri

Enumeraţi partenerii dumneavoastră în cadrul proiectului de tineret. Pentru fiecare partener completaţi un formular de tipul celui de mai jos:

Partener 1

Denumirea partenerului:

Adresa:

Telefon:                                                                            fax:

E-mail:                                                                              website:

Persoana de contact:

Responsabilităţi (Atribuţii; Contribuţii):

17. Mediatizare (indicaţi modalităţile de promovare a acţiunii de tineret şi a imaginii ANT - spoturi audio/video, contracte de publicitate - machetă/articol, pentru care se vor anexa respectivele contracte)

18. Buget (totalitatea nevoilor şi disponibilităţilor financiare, o planificare financiară)

Nr. crt.

Categorie

de cheltuieli

Număr de unităţi

Cost unitar

Număr de persoane

Cost

total

- lei -

Contribuţie

SAT

- lei -

Alte

contribuţii

- lei -

Contribuţie

ANT*)

- lei -

TOTAL

*) - Cu respectarea Hotărârii Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret;

- cheltuielile pentru trataţii se acordă doar pentru acţiunile proprii şi în parteneriat ale ANT, DJT/DTMB.

C. Declaraţie

Declar pe propria răspundere că toate informaţiile din această cerere de finanţare şi toate celelalte informaţii ataşate la cerere sunt în conformitate cu realitatea.

Responsabil proiect de tineret:

Numele şi prenumele:   ..........................................

Semnătura:   ............................................................

Ştampila:   ................................................................

Data:   ......................................................................

ANEXA Nr. 2 la anexele B si C

- antet SAT -

DECONT   DE   CHELTUIELI

ADRESA   DE   ÎNAINTARE

nr.......din......

Către: ANT (DJT/DTMB)

Vă înaintăm alăturat decontul de cheltuieli al proiectului de tineret ........., care a avut loc în localitatea ............, în perioada ........., în valoare de ............ lei, finanţat în baza Contractului nr....... din ......, conform documentelor justificative de cheltuieli anexate:

Nr. crt.

Felul, nr. şi data documentului

Emitentul

Denumirea cheltuielii

Valoarea

Decontul mai cuprinde:

nota de intrare-recepţie - dacă este cazul;

-  bonuri de consum - dacă este cazul;

-  bilete (transport, intrare muzee etc.) - dacă este cazul;

exemplar tipărituri promoţionale realizate - dacă este cazul;

-   lista de participanţi  - obligatorie pentru proiectele care includ cheltuieli cu privire la masă şi/sau cazare şi/sau transport şi/sau trataţii;

-  raport de evaluare - obligatoriu;

dosarul de achiziţii publice;

declaraţie pe propria răspundere.

Semnătura conducătorului SAT

Semnătura contabilului/directorului economic al SAT

Ştampila SAT

ANEXA Nr. 3 la anexele B si C

- antet SAT/instituţie -

LISTA   PARTICIPANŢILOR

Proiectul de tineret ...................................................

Localitatea ..................................................................

Perioada .....................................................................

Nr. crt.

Numele şi prenumele

SAT/instituţia

Data naşterii

Semnătura

............................................................................................................

(semnătura responsabilului de proiect al SAT/institutiei si stampila)

ANEXA Nr. 4 la anexele B si C

- antet SAT/instituţie -

TABEL

cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea transportului:

Proiectul de tineret ....................................................

Localitatea ..................................................................

Perioada .....................................................................

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Ruta

Seria biletului

Suma

Semnătura

............................................................................................................

(semnătura responsabilului de proiect al SAT/institutiei si stampila)

ANEXA Nr. 5 la anexele B şi C

PUNCTAJ   DE   APRECIERE

Nr. crt.

Proiectul de tineret CRITERII DE APRECIERE

Punctajul maxim

24 de puncte

1.

Obiectivele sunt clar definite, specifice, măsurabile, abordabile, realiste si încadrabile în timp - SMART

4

2.

Există concordantă între scop, obiective, indicatori si activităţi

4

3.

Definirea clară a participanţilor si beneficiarilor

4

4.

Bugetul este estimat realist în concordantă cu activităţile planificate

4

5.

Consistenta acţiunilor de mediatizare

4

6.

Valoarea parteneriatelor încheiate

4

ANEXA Nr. 6 la anexele B şi C

FORMULAR   DE   APRECIERE

Denumirea proiectului de tineret: ..........................................................................

Numele şi prenumele membrului comisiei: ..........................................................

Nr. crt.

Proiectul de tineret CRITERII DE APRECIERE

Punctajul obţinut

1.

Obiectivele sunt clar definite, specifice, măsurabile, abordabile, realiste si încadrabile în timp - SMART

2.

Există concordantă între scop, obiective, indicatori si activităţi

3.

Definirea clară a participanţilor si beneficiarilor

4.

Bugetul este estimat realist în concordantă cu activităţile planificate

5.

Consistenta acţiunilor de mediatizare

6.

Valoarea parteneriatelor încheiate

Data:    ........................................................................

Semnătura: .................................................................

Punctaj total acordat: .................................................

ANEXA Nr. 7 la anexele B si C

DECLARAŢIE   PE   PROPRIA   RĂSPUNDERE

Subsemnatul, .........................................., domiciliat în localitatea ........................., judeţul/sectorul .....................,str........................................... nr. ..., bl. ..., ap. ..., identificat prin CI/BI ................................., CNP ..................................,în calitate de reprezentant al ......................................................, în proiectul ..............................., declar sub răspundere penală că datele şi actele furnizate ANT/DJT/DTMB sunt autentice, astfel:

1.   procedurile pentru cumpărarea directă şi/sau atribuirea contractului de achiziţie publică s-au desfăşurat în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

2.  planul de activităţi, bugetul stabilit şi contribuţia partenerilor la realizarea proiectului au fost în conformitate cu documentele încheiate;

3.  participanţii care se regăsesc în lista prezentată la decont au beneficiat de serviciile prevăzute în contractul de finanţare;

4.   nu există alte elemente referitoare la proiect, pe care finanţatorul ar fi trebuit să le cunoască şi nu au fost comunicate de către organizatorul/solicitantul finanţării.

NOTĂ:

Declaraţia pe propria răspundere trebuie semnată în faţa unui reprezentant al ANT1)/(DJT/DTMB)2)

1) Salariatul ANT - responsabil de proiect.

2) Persoana desemnată de conducerea DJT/DTMB.

ANEXA Nr. 8 la anexele B şi C

PROCES-VERBAL1)

Incheiat astăzi, .........................................................................., cu ocazia premierii .........................................................la concursul ................................................................., organizat în cadrul acţiunii  .................................................................

Juriul format din:

Numele şi prenumele

Instituţia

A desemnat:

următorii câştigători:

Premiul obţinut

(valoarea premiului sau obiectul)

Numele şi prenumele câştigătorului

Vârsta

Nr./Seria BI/CI

Semnătura

1) Procesul-verbal se va adapta în funcţie de specificul acţiunii.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1245/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1245 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1008 2019
    Căutați un împrumut autentic? sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă de 3% scăzută și accesibilă. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat contactează-mă prin e-mail acum la; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Ordin 1695 2019
    Căutați un împrumut autentic? sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă de 3% scăzută și accesibilă. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat contactează-mă prin e-mail acum la; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Ordin 411 1998
    Bună ziua tuturor!!! Numele meu este doamna Nedzla Kerso și vorbesc ca unul dintre cei mai fericiți oameni din lume și astăzi îmi spun că creditorul mi-a salvat familia din situația noastră rea, îi voi spune lumii numele și sunt foarte fericit să spun asta familia mea s-a întors pentru totdeauna pentru că aveam nevoie de un împrumut de 50.000 de euro pentru a-mi începe viața de când eram o singură mamă cu 5 copii, iar lumea părea să se bazeze pe mine când am încercat să obțin un împrumut de la bănci și băncile online mi-au refuzat împrumuturile a spus că venitul meu este scăzut și că nu am garanții pentru un împrumut, așa că merg online să caut un împrumut atunci când am întâlnit creditorii falsi care îmi cer toți banii cu cuvinte dulci. Până când am văzut o postare a mamei doamnei Maria de pe un blog și am pledat cu ea, mi-a oferit toți termenii și condițiile și am fost de acord și m-a surprins cu împrumutul care îmi schimbă viața și familia, iar la început m-am gândit acest lucru nu ar fi posibil din cauza experienței mele anterioare și a promisiunilor false, însă, spre surprinderea mea, am primit împrumutul meu de 50.000 de euro și aș sfătui oricui are nevoie de un împrumut să o contacteze pe doamna Maria Alexander, femeia cu cuvântul ei, prin e-mail: ( mariaalexander818@gmail.com) pentru că este cel mai înțelegător și amabil creditor. oricine dorește un împrumut sau cum poate obține un împrumut original, trebuie să o contacteze Via. e-mail: (mariaalexander818@gmail.com) whatsapp: (+1 651-243-8090) Viber; (+1 651-243-8090) Puteți să mă contactați pe doamna Nedzla Kerso pentru mai multe informații (nedzlakerso@gmail.com) Vă mulțumesc tuturor
ANONIM a comentat Decizia 313 2005
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 67 2018
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Salut, Ai nevoie de un împrumut confortabil pentru satisfacția ta? Oferim un împrumut accesibil la rata dobânzii de 3% pentru debitorii locali și internaționali. Suntem certificate, de încredere, de încredere, eficiente, rapide și dinamice și lucrăm împreună. acordăm un împrumut pe termen lung de la 2 la 50 de ani cel mult. Aveți nevoie de un împrumut direct, ușor și accesibil pentru a plăti datoriile, pentru a începe o afacere sau pentru un alt motiv? Dacă da, vă rugăm să ne contactați pentru a vă solicita împrumutul. Această ofertă este destinată persoanelor serioase. Vă rugăm să ne contactați: accessloanfirm2030@gmail.com WhatsApp: +79265038734 Suntem certificate, fiabil, fiabil, eficient, rapid și dinamic. Toate cele bune, Domn scott Trimiteți-ne un e-mail la: accessloanfirm2030@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1245/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu